Latuda

Evrópusambandið - slóvakíska - EMA (European Medicines Agency)

Kauptu það núna

Upplýsingar fylgiseðill PIL
Vara einkenni SPC
Opinber matsskýrsla PAR
Virkt innihaldsefni:
lurasidone
Fáanlegur frá:
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco S.p.A.
ATC númer:
N05AE05
INN (Alþjóðlegt nafn):
lurasidone
Meðferðarhópur:
Psycholeptics,
Lækningarsvæði:
schizofrénie
Ábendingar:
Liečba schizofrénie u dospelých vo veku 18 rokov a viac.
Vörulýsing:
Revision: 19
Leyfisstaða:
oprávnený
Leyfisnúmer:
EMEA/H/C/002713
Leyfisdagur:
2014-03-21
EMEA númer:
EMEA/H/C/002713

Skjöl

Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - búlgarska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - tékkneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - eistneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - lettneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - litháíska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - ungverska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - maltneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - hollenska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - portúgalska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - rúmenska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - slóvenska
Samantekt á eiginleikum vöru Samantekt á eiginleikum vöru - norskt bókmál
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - króatíska

PRÍLOHA I

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1.

NÁZOV LIEKU

Latuda 18,5 mg filmom obalené tablety

2.

KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje lurasidóniumchlorid, čo zodpovedá 18,6 mg lurasidónu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.

LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta (tableta).

Biele až sivobiele filmom obalené okrúhle 6 mm tablety s vyrazeným nápisom ‘LA’

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikácie

Latuda je indikovaná na liečbu schizofrénie u dospelých vo veku 18 rokov a starších.

4.2

Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Odporúčaná úvodná dávka je 37 mg lurasidónu raz denne. Nie je potrebná počiatočná titrácia dávky.

Liek je účinný v dávkovom rozsahu 37 až 148 mg raz denne. Zvýšenie dávky má byť založené na

úsudku lekára a pozorovanej klinickej reakcii. Maximálna denná dávka nemá prekročiť 148 mg.

Pacienti, ktorí užívajú dávky vyššie ako 111 mg raz denne a prerušili svoju liečbu na dobu dlhšiu ako

3 dni, musia byť opätovne nastavení na užívanie dávky 111 mg raz denne a optimálna dávka musí byť

u nich opätovne vytitrovaná. Pri všetkých ostatných dávkovaniach môžu pacienti začať užívať ich

predchádzajúcu dávku bez opätovného nastavenia.

Úprava dávky vzhľadom na interakcie

Odporúčaná úvodná dávka je 18,5 mg a maximálna dávka lurasidónu nemá prekročiť 74 mg jedenkrát

denne v kombinácii so stredne silnými inhibítormi CYP3A4. Úprava dávky lurasidónu môže byť

potrebná, keď sa liek kombinuje s miernymi a stredne silnými induktormi CYP3A4 (pozri časť 4.5).

Pre silné inhibítory a induktory CYP3A4, pozri časť 4.3.

Prechod na iný antipsychotický liek

Pri prechode na iný, vhodnejší antipsychotický liek, je potrebný dohľad klinického lekára vzhľadom

na odlišné farmakodynamické a farmakokinetické profily antipsychotických liekov.

Starší pacienti

Odporúčania týkajúce sa dávkovania u starších pacientov s normálnou funkciou obličiek

(CrCl ≥ 80 ml/min.) sú rovnaké ako u dospelých s normálnou funkciou obličiek. Keďže však starší

pacienti môžu mať zníženú funkciu obličiek, môže byť potrebná úprava dávky podľa stavu funkcie

obličiek (pozri nižšie Porucha funkcie obličiek).

U starších ľudí liečených vyššími dávkami lurasidónu sú k dispozícii iba obmedzené údaje. Nie sú k

dispozícii žiadne údaje u starších ľudí liečených 148 mg lurasidónu. Opatrnosť je potrebná pri liečbe

pacientov vo veku 65 rokov a viac s vyššími dávkami lurasidónu.

Poškodenie obličiek

U pacientov s miernou poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky lurasidónu.

U pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu (CrCl) ≥ 30 a

< 50 ml/min.) so závažnou poruchou funkcie obličiek (CrCl > 15 a < 30 ml/min.) a s ochorením

obličiek v poslednom štádiu (ESRD) (CrCl < 15 ml/min.) sa odporúča úvodná dávka 18,5 mg a

maximálna dávka nemá prekročiť 74 mg raz denne. Lurasidón sa nemá používať u pacientov s ESRD,

ak potenciálne prínosy neprevyšujú potenciálne riziká. V prípade, že sa liek použije u pacientov s

ESRD, je doporučené klinické monitorovanie.

Poškodenie pečene

U pacientov s miernou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávky lurasidónu.

Úprava dávky sa odporúča v prípade pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie pečene (trieda B

podľa Childa-Pugha) a so závažnou poruchou funkcie pečene (trieda C podľa Childa-Pugha).

Odporúčaná úvodná dávka je 18,5 mg. Maximálna denná dávka u pacientov so stredne závažnou

poruchou funkcie pečene nemá prekročiť 74 mg a u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene

nemá prekročiť 37 mg jedenkrát denne.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť lurasidónu u detí mladších ako 18 rokov neboli stanovené. V súčasnosti

dostupné údaje sú opísané v častiach 5.1 a 5.2, ale neumožňujú uviesť odporúčania na dávkovanie.

Spôsob podávania

Filmom obalené tablety Latuda sú určené na perorálne použitie a užívajú sa raz denne spolu s jedlom.

Ak sa liek užíva bez jedla, predpokladá sa, že expozícia lurasidónu bude významne nižšia v porovnaní

s užívaním lieku spolu s jedlom (pozri časť 5.2).

Tablety Latudy je potrebné prehltnúť celé, aby pacient necítil ich horkú chuť. Tablety Latudy sa majú

užívať každý deň v rovnakom čase, čo pomôže k správnemu dodržiavaniu liečby.

4.3

Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Súbežné podávanie silných inhibítorov CYP3A4 (napr. boceprevir, klaritromycín, kobicistát,

indinavir, itrakonazol, ketokonazol, nefazodón, nelfinavir, posakonazol, ritonavir, sakvinavir,

telaprevir, telitromycín, vorikonazol) a silných induktorov CYP3A4 (napr. karbamazepín,

fenobarbital, fenytoín, rifampicín, ľubovník bodkovaný (

Hypericum perforatum

)) (pozri časť

4.5).

4.4

Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Zlepšenie klinického stavu pacienta počas antipsychotickej liečby môže trvať niekoľko dní až

niekoľko týždňov. Pacienti musia byť počas tohto obdobia pozorne sledovaní.

Samovražedné správanie

Pre psychotické choroby je typický výskyt samovražedného správania a v niektorých prípadoch často

po začatí antipsychotickej liečby alebo pri prechode na iný antipsychotický liek. Pri antipsychotickej

liečbe je potrebný pozorný dohľad nad vysokorizikovými pacientmi.

Parkinsonova choroba

U pacientov s Parkinsonovou chorobou môžu predpísané antipsychotické lieky zhoršiť základné

symptómy parkinsonizmu. Preto lekári musia pri predpisovaní lurasidónu pacientom s Parkinsonovou

chorobou zvážiť riziká v porovnaní s prínosmi.

Extrapyramídové symptómy (EPS)

Lieky s antagonistickými vlastnosťami na dopamínové receptory vyvolávajú extrapyramídové

nežiaduce reakcie vrátane rigidity, tremoru, maskovitej tváre, dystónií, slintania, ovisnutého držania

tela a abnormálnej chôdze. V klinických štúdiách kontrolovaných placebom, ktorých sa zúčastnili

dospelí pacienti so schizofréniou, bol pozorovaný zvýšený výskyt EPS po liečbe lurasidónom

v porovnaní s placebom.

Tardívna dyskinéza

Lieky s antagonistickými vlastnosťami na dopamínové receptory vyvolávajú indukciu tardívnej

dyskinézy charakterizovanej rytmickými mimovoľnými pohybmi, najmä jazyka a/alebo tváre. Ak sa

objavia prejavy a symptómy tardívnej dyskinézy, je potrebné zvážiť vysadenie všetkých antipsychotík

vrátane lurasidónu.

Kardiovaskulárne poruchy/predĺženie intervalu QT

Je potrebná opatrnosť pri predpisovaní lurasidónu pacientom so známym kardiovaskulárnym

ochorením alebo s rodinnou anamnézou predĺženia intervalu QT, hypokaliémiou a pri súbežnom

použití s inými liekmi, o ktorých sa predpokladá, že predlžujú interval QT.

Záchvaty

Lurasidón treba používať opatrne u pacientov s anamnézou záchvatov alebo s inými stavmi, ktoré

potenciálne znižujú prah záchvatov.

Neuroleptický malígny syndróm (NMS)

Bol hlásený výskyt neuroleptického malígneho syndrómu pri používaní lurasidónu charakterizovaný

hypertermiou, svalovou rigiditou, autonómnou nestabilitou, zmenou vedomia a zvýšenou sérovou

hladinou kreatínfosfokinázy. K ďalším príznakom môže patriť myoglobinúria (rabdomyolýza) a

akútne zlyhanie obličiek. V tomto prípade sa má lurasidón vysadiť.

Starší pacienti s demenciou

Lurasidón sa neskúmal u starších pacientov s demenciou.

Celková mortalita

V metaanalýze zo 17 kontrolovaných klinických skúšaní mali starší pacienti s demenciou liečení

inými atypickými antipsychotikami vrátane risperidónu, aripiprazolu, olanzapínu a kvetiapínu zvýšené

riziko mortality v porovnaní s placebom.

Cerebrovaskulárna príhoda

V randomizovaných klinických skúšaniach kontrolovaných placebom, ktorých sa zúčastnili pacienti s

demenciou sa používali niektoré atypické antipsychotiká vrátane risperidónu, aripiprazolu a

olanzapínu, bolo pozorované približne 3-násobne zvýšené riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich

reakcií. Mechanizmus tohto zvýšeného rizika nie je známy. Zvýšené riziko sa nemôže vylúčiť u iných

antipsychotík alebo iných skupín pacientov. Lurasidón sa má používať opatrne u starších pacientov s

demenciou, u ktorých môže nastať zvýšené riziko mŕtvice.

Venózny tromboembolizmus

Pri antipsychotických liekoch boli hlásené prípady venózneho tromboembolizmu (VTE). Keďže

pacienti liečení antipsychotikami majú často zvýšené riziko pre vznik VTE, všetky možné rizikové

faktory pre vznik VTE musia byť identifikované pred liečbou a počas liečby lurasidónom a je potrebné

zaviesť preventívne opatrenia.

Hyperprolaktinémia

Lurasidón zvyšuje hladinu prolaktínu antagonizmom dopamínových receptorov D2. Pacienti majú byť

poučení o prejavoch a príznakoch zvýšenej hladiny prolaktínu, ako je gynekomastia, galaktorea,

amenorea a erektilná dysfunkcia. Majú byť poučení o tom, že v prípade výskytu akýchkoľvek

prejavov a príznakov majú vyhľadať lekársku pomoc.

Prírastok hmotnosti

Pri používaní atypických antipsychotík bol pozorovaný prírastok hmotnosti. Odporúča sa klinické

sledovanie hmotnosti.

Hyperglykémia

Počas klinických skúšaní boli hlásené zriedkavé prípady nežiaducich reakcií súvisiacich s glukózou,

napr. zvýšenie hladiny glukózy v krvi. U diabetických pacientov a pacientov s rizikom vzniku

ochorenia diabetes mellitus sa odporúča príslušné klinické monitorovanie.

Ortostatická hypotenzia/synkopa

Lurasidón môže zapríčiniť ortostatickú hypotenziu pravdepodobne v dôsledku antagonizmu

adrenergických receptorov α1. U pacientov so zvýšeným rizikom hypotenzie je potrebné zvážiť

monitorovanie ortostatických vitálnych funkcií.

Interakcia s grepfruitovou šťavou

Počas liečby lurasidónom sa neodporúča piť grapefruitový džús (pozri časť 4.5).

4.5

Liekové a iné interakcie

Farmakodynamické interakcie

Vzhľadom na primárny účinok lurasidónu na centrálny nervový systém sa má lurasidón používať

opatrne v kombinácii s inými centrálne pôsobiacimi liekmi a alkoholom.

Opatrnosť sa odporúča, keď sa lurasidón používa spolu s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú

interval QT, ako sú napr. antiarytmiká triedy IA (napr. chinidín, dizopyramid) a antiarytmiká triedy III

(napr. amiodarón, sotalol), niektoré antihistaminiká, niektoré iné antipsychotiká a niektoré

antimalariká (napr. meflochin).

Farmakokinetické interakcie

Súčasné podávanie lurasidónu s grapefruitovým džúsom sa nehodnotilo. Grapefruitový džús inhibuje

enzýmy CYP3A4 a môže zvýšiť sérovú koncentráciu lurasidónu. Počas liečby lurasidónom sa

neodporúča piť grapefruitový džús.

Potenciál iných liekov ovplyvňovať lurasidón

Lurasidón a jeho aktívny metabolit ID-14283 vzhľadom na svoje farmakodynamické účinky

ovplyvňujú dopamínové a serotonínové receptory. Lurasidón a jeho aktívny metabolit ID-14283 sú

primárne metabolizované prostredníctvom CYP3A4.

Inhibítory CYP3A4

Lurasidón je kontraindikovaný so silnými inhibítormi CYP3A4 (napr. boceprevir, klaritromycín,

kobicistát, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, nefazodón, nelfinavir, posakonazol, ritonavir,

sakvinavir, telaprevir, telitromycín, vorikonazol) (pozri časť 4.3).

Súčasné podávanie lurasidónu so silným inhibítorom CYP3A4, ketokonazolom viedlo k 6 až

9-násobnému zvýšeniu expozície lurasidónu a jeho aktívneho metabolitu ID-14283.

Súbežné podávanie lurasidónu a posakonazolu (silný inhibítor CYP3A4) spôsobilo približne 4- až 5-

násobné zvýšenie expozície lurasidónu. Pretrvávajúci účinok posakonazolu na expozíciu lurasidónu

bol pozorovaný po dobu 2 až 3 týždňov od ukončenia súbežného podávania posakonazolu.

Súčasné podávanie lurasidónu s liekmi, ktoré stredne inhibujú enzýmy CYP3A4 (napr. diltiazem,

erytromycín, flukonazol, verapamil) môže zvýšiť expozíciu lurasidónu. U stredne silných inhibítorov

enzýmov CYP3A4 sa odhaduje 2 až 5-násobné zvýšenie expozície substrátov CYP3A4.

Súčasné podávanie lurasidónu a diltiazemu (lieková forma s postupným uvoľňovaním), stredne

silného inhibítora enzýmov CYP3A4, vedie k 2,2 až 2,4 násobnému zvýšeniu expozície lurasidónu, a

ID-14283 (pozri časť 4.2) Použitie diltiazemu v liekovej forme s okamžitým uvoľňovaním môže mať

za následok zvýšenie expozície lurasidónu.

Induktory CYP3A4

Lurasidón je kontraindikovaný so silnými induktormi CYP3A4 (napr. karbamazepín, fenobarbital,

fenytoín, rifampicín, ľubovník bodkovaný (

Hypericum perforatum

)) (pozri časť 4.3).

Súčasné podávanie lurasidónu so silným induktorom CYP3A4, rifampicínom, môže 6-násobne znížiť

expozíciu lurasidónu.

Dá sa predpokladať, že súčasné podávanie lurasidónu s miernymi (napr. armodafinil, amprenavir,

aprepitant, prednizón, rufinamid) alebo so stredne silnými (napr. bosentan, efavirenz, etravirin,

modafinil, nafcilin) induktormi CYP3A4 viac ako 2-násobne zníži expozíciu lurasidónu až na 2 týždne

po vysadení miernych alebo stredne silných induktorov CYP3A4.

Pri súčasnom podávaní lurasidónu a miernych alebo stredne silných induktorov CYP3A4 je potrebné

účinok lurasidónu starostlivo monitorovať a môže byť potrebná aj úprava dávkovania.

Transportéry

Lurasidón je substrátom P-gp a BCRP

in vitro

in vivo

je význam tohto javu nejasný.

Súčasné podávanie lurasidónu s P-gp a BCRP inhibítormi môže zvýšiť expozíciu lurasidónu.

Potenciál lurasidónu ovplyvňovať iné lieky

Súčasné podávanie lurasidónu s midazolamom, citlivým substrátom CYP3A4, viedlo k viac

ako 1,5-násobnému zvýšeniu expozície midazolamu. Monitorovanie sa odporúča, keď sa lurasidón

podáva súčasne so substrátmi CYP3A4, o ktorých je známe, že majú úzky terapeutický index (napr. s

astemizolom, terfenadínom, cisapridom, pimozidom, chinidínom, bepridilom alebo ergotovými

alkaloidmi [s ergotamínom, dihydroergotamínom]).

Súčasné podávanie lurasidónu s digoxínom (substrátom proteínu P-gp) nezvýšilo expozíciu digoxínu;

len málo sa zvýšila hodnota C

(1,3-násobne), a preto sa predpokladá, že lurasidón môže byť

súčasne podávaný s digoxínom. Lurasidón je inhibítor

in vitro

efluxného transportéra P-gp a jeho

klinický význam na inhibíciu črevného proteínu P-gp nemožno vylúčiť. Súčasné podávanie P-gp

substrátu dabigatranetexilátu môže viesť k zvýšeniu plazmatických koncentrácií dabigatranu.

Lurasidón je inhibítor

in vitro

efluxného transportéra BCRP a jeho klinický význam na inhibíciu

črevného BCRP nemožno vylúčiť. Súčasné podávanie BCRP substrátu môže viesť k zvýšeniu

plazmatických koncentrácií týchto substrátov

Pri súčasnom podávaní lurasidónu s lítiom má lítium klinicky zanedbateľný vplyv na farmakokinetiku

lurasidónu, a preto nie je potrebné upraviť dávkovanie lurasidónu. Lurasidón nemá vplyv na

koncentráciu lítia.

Z klinickej štúdie liekových interakcií zameranej na vplyv súčasného podávania lurasidónu u

pacientiek užívajúcich perorálnu kombinovanú antikoncepciu vrátane norgestimátu a etinylestradiolu

vyplýva, že lurasidón nemá klinicky alebo štatisticky významný vplyv na farmakokinetiku

antikoncepcie alebo na hladinu globulínu, ktorý sa viaže na pohlavné hormóny (SHBG). Lurasidón

preto môže byť podávaný súčasne s perorálnou antikoncepciou.

4.6

Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov (menej ako 300 ukončených gravidít) o

použití lurasidónu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách sú nedostatočné z hľadiska účinku na

graviditu, embryonálny/fetálny vývin, pôrod a postnatálny vývin (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko

pre ľudí nie je známe. Lurasidón sa nemá používať počas gravidity, ak to nie je nevyhnutné.

Novorodenci vystavení antipsychotikám (vrátane lurasidónu) počas tretieho trimestra majú zvýšené

riziko vzniku nežiaducich reakcií vrátane extrapyramídových a/alebo abstinenčných symptómov, ktoré

môžu mať po pôrode rôznu závažnosť a trvanie. Boli hlásené prípady agitácie, hypertónie, hypotónie,

tremoru, somnolencie, respiračnej tiesne alebo poruchy prijímania potravy. Novorodenci musia byť

preto pozorne monitorovaní.

Dojčenie

Lurasidón sa počas laktácie vylučoval do mlieka potkanov (pozri časť 5.3). Nie je známe, či sa

lurasidón alebo jeho metabolity vylučujú do ľudského mlieka. Dojčenie u žien užívajúcich lurasidón

sa má zvážiť iba v prípade, že potenciálny prínos liečby prevyšuje potenciálne riziko pre dieťa.

Fertilita

Štúdie na zvieratách preukázali niekoľko účinkov na fertilitu, najmä v súvislosti so zvýšenou hladinou

prolaktínu, ktorý sa nepovažuje za významný pre ľudskú reprodukciu (pozri časť 5.3).

4.7

Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Lurasidón má mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacienti musia byť

varovaní v súvislosti s obsluhou nebezpečných strojov vrátane vedenia motorových vozidiel, ak si nie

sú úplne istí, či ich lurasidón nežiaduco neovplyvňuje (pozri časť 4.8).

4.8

Nežiaduce účinky

Zhrnutie bezpečnostného profilu

V klinických štúdiách, ktorých sa zúčastnili pacienti liečení na schizofréniu až 52 týždňov

a v postmarketingovom sledovaní sa hodnotila bezpečnosť lurasidónu v dávkach 18,5 - 148 mg. K

najčastejším nežiaducim reakciám (≥ 10 %) patrila akatízia a somnolencia, ktoré boli závislé od dávky

až do 111 mg denne.

Tabuľka s nežiaducimi reakciami

Ďalej sú uvedené nežiaduce reakcie na liek na základe spoločných údajov podľa triedy orgánových

systémov a preferovaného výrazu. Výskyt nežiaducich reakcií na liek hlásených v rámci klinických

skúšaní je uvedený v tabuľke podľa frekvencie výskytu. Sú použité tieto výrazy a frekvencie: veľmi

časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až

<1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov). V rámci každej kategórie

frekvencie sú nežiaduce reakcie uvedené v poradí klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 1

Trieda

orgánových

systémov

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Neznáma

frekvencia

Infekcie a nákazy

Nazofaryngitída

Poruchy krvi a

lymfatického

systému

Eozinofília

Leukopénia****,

Neutropénia****,

Anémia****

Poruchy

imunitného

systému

Precitlivenosť

Poruchy

metabolizmu a

výživy

Prírastok

hmotnosti

Znížená chuť do jedla,

zvýšená hladina

glukózy v krvi

Hyponatriémia

Psychické

poruchy

Insomnia,

agitácia,

úzkosť,

nepokoj

Nočné mory,

katatónia

Samovražedné

správanie****,

panický atak****,

porucha

spánku****

Poruchy

nervového

systému

Akatízia,

somnolencia*

Parkinsonizmus**,

závraty,

dystónia***,

dyskinéza

Letargia,

dyzartria

Tardívna dyskinéza

Neuroleptický

malígny

syndróm

(NMS)

Kŕče****

Poruchy oka

Rozmazané videnie

Poruchy ucha a

labyrintu

Závrat****

Poruchy srdca a

srdcovej činnosti

Tachykardia

Angína****,

AV blok prvého

stupňa****,

bradykardia****

Poruchy ciev

Hypertenzia,

hypotenzia,

ortostatická hypotenzia,

návaly horúčavy,

zvýšený krvný tlak

Poruchy

gastrointestinálne

ho traktu

Nauzea,

vracanie,

dyspepsia,

hypersekrécia slín,

sucho v ústach,

bolesť v hornej

časti brucha,

žalúdočný

diskomfort

Flatulencia

hnačka****,

dysfágia****,

gastritída****

Poruchy pečene

a žlčových ciest

Zvýšená hladina

alanínaminotransferázy

Trieda

orgánových

systémov

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Neznáma

frekvencia

Poruchy kože

a podkožného

tkaniva

Vyrážka,

pruritus

Hyperhidróza

Angioedém

Stevensov-

Johnsonov

syndróm

Poruchy

kostrovej a

svalovej sústavy

a spojivového

tkaniva

Stuhnutosť svalov

a kostí,

zvýšená hladina

kreatínfosfokinázy

v krvi

Stuhnutosť kĺbov,

myalgia,

bolesť krku,

bolesť chrbta

Rabdomyolýza

Poruchy obličiek

a močových ciest

Zvýšenie

kreatinínu v sére

Dyzúria

Zlyhávanie

obličiek****

Stavy v gravidite,

v šestonedelí a

perinatálnom

období

Novorodenenecký

syndróm z

vysadenia lieku

(pozri časť 4.6)

Poruchy

reprodukčného

systému a

prsníkov

Zvýšená hladina

prolaktínu v krvi

Zväčšenie

prsníkov****,

bolesť

prsníkov****,

galaktorea****,

erektilná

dysfunkcia****,

amenorea****,

dysmenorea****

Celkové poruchy

a reakcie v

mieste podania

Únava

Porucha chôdze

Náhla smrť

zapríčinená

základným

kardiovaskulárnym

ochorením

pozorovaná počas

klinického

vývojového

programu****

*Somnolencia zahŕňa výrazy nežiaducich reakcií: hypersomnia, hypersomnolencia, sedácia a somnolencia

**Parkinsonizmus zahŕňa výrazy nežiaducich reakcií: bradykinézia, fenomén ozubeného kolesa, slintanie,

extrapyramídová porucha, hypokinézia, stuhnutosť svalov, parkinsonizmus, psychomotorická retardácia a tremor

***Dystónia zahŕňa výrazy nežiaducich reakcií: dystónia, okulogyrická kríza, oromandibulárna dystónia, spazmus

jazyka, tortikolis a trizmus.

****Nežiaduce reakcie na liek v kontrolovaných a nekontrolovaných štúdiách fázy 2 a 3; výskyt týchto nežiaducich

reakcií je však príliš nízky na odhadnutie frekvencií.

Opis vybraných nežiaducich reakcií

Po uvedení lieku na trh sa hlásili klinicky závažné prípady kožných reakcií a iných reakcií

z precitlivenosti spojené s liečbou lurasidónom, vrátane niekoľkých hlásení Stevensovho-Johnsonovho

syndrómu.

Udalosti typické pre danú skupinu liekov

Extrapyramídové symptómy (EPS):

Výskyt hlásených udalostí spojených s EPS, okrem akatízie a

nepokoja v krátkodobých štúdiách kontrolovaných placebom, bol 13,5 % pre jedincov liečených

lurasidónom v porovnaní s 5,8 % u jedincov liečených placebom. Výskyt akatízie u jedincov liečených

lurasidónom bol 12,9 % v porovnaní s 3,0 % u jedincov liečených placebom.

Dystónia

: U citlivých jedincov sa môžu v prvých dňoch liečby vyskytnúť symptómy dystónie a

predĺžené abnormálne kontrakcie svalových skupín. K dystonickým symptómom patrí: spazmus

krčných svalov, ktorý niekedy prechádza do stiahnutia hrdla, ťažkosti pri prehĺtaní, ťažkosti pri

dýchaní a/alebo protrúzia jazyka. Zatiaľ čo tieto symptómy sa môžu vyskytnúť pri nízkych dávkach,

vyskytujú sa častejšie a s väčšou závažnosťou a silou pri vyšších dávkach antipsychotických liekov

prvej generácie. Zvýšené riziko akútnej dystónie sa pozoruje u mužov a v mladších vekových

skupinách.

Venózny tromboembolizmus:

Pri použití antipsychotických liekov boli hlásené prípady venózneho

tromboembolizmu vrátane prípadov pľúcnej embólie a prípadov trombózy hlbokých žíl neznámej

frekvencie.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9

Predávkovanie

Manažment predávkovania

Pre lurasidón nie je k dispozícii žiadne špecifické antidotum, preto sa má použiť vhodná podporná

liečba a vyžaduje sa pozorný lekársky dohľad a monitorovanie až do zotavenia pacienta.

Ihneď je potrebné začať s kardiovaskulárnym monitorovaním vrátane pokračujúceho

elektrokardiografického monitorovania na možné arytmie. Ak sa podáva antiarytmická liečba,

disopyramid, prokaínamid a chinidín, je spojená s teoretickým rizikom predĺženia intervalu QT u

pacientov s akútnym predávkovaním lurasidónom. Alfa-blokačné vlastnosti bretýlia by mohli posilniť

účinok lurasidónu, čo by viedlo k problematickej hypotenzii.

Hypotenzia a cirkulačný kolaps sa majú liečiť vhodnými opatreniami. Nemá sa používať adrenalín

alebo dopamín, ani iné sympatomimetiká s beta-agonistickým účinkom, keďže beta-stimulácia môže

zhoršiť hypotenziu v podmienkach alfa-blokády indukovanej lurasidónom. V prípade závažných

extrapyramídových symptómov sa majú podať anticholinergické lieky.

Je potrebné zvážiť výplach žalúdka (po intubácii, ak pacient nie je pri vedomí) a podávanie aktívneho

uhlia spolu s laxatívom.

Možná otupenosť, záchvaty alebo dystonická reakcia hlavy a krku po predávkovaní môžu pri

indukovanej eméze spôsobiť riziko vdýchnutia zvratkov.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Psycholeptiká, antipsychotiká. ATC kód: N05AE05

Mechanizmus účinku

Lurasidón je selektívny blokátor účinku dopamínu a monoamínu. Lurasidón sa silno viaže

na dopamínové D2-receptory a sérotonínové 5-HT2A- a 5-HT7-receptory s vysokou väzbovou

afinitou 0,994, 0,47, respektíve 0,495 nM. Blokuje tiež α2c-adrenergické receptory a α2a-adrenergické

receptory s väzbovou afinitou 10,8, respektíve 40,7 nM. Lurasidón prejavuje tiež čiastočný agonizmus

na receptore 5HT-1A s väzbovou afinitou 6,38 nM. Lurasidón sa neviaže na histaminergické ani

muskarínové receptory.

Mechanizmus účinku vedľajšieho aktívneho metabolitu lurasidónu ID-14283 je podobný ako

mechanizmus účinku lurasidónu.

Podávanie lurasidónu v rozsahu od 9 do 74 mg zdravým jedincom viedlo v závislosti od dávky

k zníženiu väzby 11C-raklopridu, ligandu receptora D2/D3 vo výbežku, putamene a prednej stene

prúžkovaného telesa, zistenej pozitrónovou emisnou tomografiou.

Farmakodynamické účinky

V hlavných klinických štúdiách zameraných na účinnosť sa lurasidón podával v dávkach 37-148 mg.

Klinická účinnosť

Účinnosť lurasidónu pri liečbe schizofrénie sa preukázala v piatich multicentrických dvojito

zaslepených 6-týždňových skúšaní kontrolovaných placebom, ktorých sa zúčastnili pacienti spĺňajúci

kritériá pre schizofréniu podľa Diagnostickej a štatistickej príručky duševných porúch, štvrté vydanie

(DSM-IV). V týchto piatich skúšaniach sa použili rôzne dávky lurasidónu, od 37 do 148 mg

lurasidónu raz denne. V krátkodobých skúšaniach bol primárny koncový ukazovateľ účinnosti

definovaný ako priemerná zmena v celkovom skóre na stupnici pozitívneho a negatívneho syndrómu

(PANSS) schváleného viaczložkového zoznamu zloženého z piatich faktorov na hodnotenie

pozitívnych symptómov, negatívnych symptómov, dezorganizovaných myšlienok, nekontrolovanej

hostility/excitácie a úzkosti/depresie od začiatku do 6. týždňa. V štúdiách fázy 3 sa preukázalo, že

lurasidón je účinnejší ako placebo (pozri tabuľku 2). Lurasidón sa preukázal ako významne odlišný od

placeba už od 4. dňa. Lurasidón bol tiež účinnejší ako placebo na definovanej stupnici klinického

celkového dojmu – závažnosti (CGI-S) pre sekundárny koncový ukazovateľ. Účinnosť sa potvrdila aj

na základe sekundárnej analýzy rekcie na liečbu (definovanej ako ≥ 30 % pokles celkového skóre

PANSS oproti začiatku).

Tabuľka 2

Štúdie schizofrénie: Celkové skóre na stupnici pozitívneho a negatívneho syndrómu pre schizofréniu

(PANSS) – zmena od začiatku do 6. týždňa - MMRM pre štúdie D1050229, D1050231 a D1050233:

Populácia celého analyzovaného súboru

Štatistika štúdie

Placebo

Dávka lurasidónu (b)

Aktívna

kontrola (a)

37 mg

74 mg

111 mg

148 mg

Štúdia D1050229

N=124

N=121

N=118

N=123

Priemer na začiatku

(SD)

96,8 (11,1)

96,5 (11,6)

96,0 (10,8)

96,0 (9,7)

Priemerná zmena

LS (SE)

-17,0 (1,8)

-19,2 (1,7)

-23,4 (1,8)

-20,5 (1,8)

Liečebný rozdiel v

porovnaní s placebom

Odhad (SE)

-2,1 (2,5)

-6,4 (2,5)

-3,5 (2,5)

p-hodnota

0,591

0,034

0,391

Štúdia D1050231

N=114

N=118

N=118

N=121

Priemer na začiatku

(SD)

95,8 (10,8)

96,6 (10,7)

97,9 (11,3)

96,3 (12,2)

Priemerná zmena

LS (SE)

-16,0 (2,1)

-25,7 (2,0)

-23,6 (2,1)

-28,7 (1,9)

Liečebný rozdiel v

porovnaní s placebom

Odhad (SE)

-9,7 (2,9)

-7,5 (3,0)

-12,6 (2,8)

p-hodnota

0,002

0,022

<0,001

Štúdia D1050233

N=120

N=125

N=121

N=116

Priemer na začiatku

(SD)

96,6 (10,2)

97,7 (9,7)

97,9 (11,8)

97,7 (10,2)

Priemerná zmena

LS (SE)

-10,3 (1,8)

-22,2 (1,8)

-26,5 (1,8)

-27,8 (1,8)

Liečebný rozdiel v

porovnaní s placebom

Odhad (SE)

-11,9 (2,6)

-16,2 (2,5)

-17,5 (2,6)

p-hodnota

<0,001

<0,001

<0,001

(a) Olanzapín 15 mg v štúdii D1050231, kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním (XR) 600 mg v štúdii D1050233.

N je počet jedincov na modelový odhad.

(b) p-hodnoty pre lurasidón v porovnaní s placebom boli upravené pre početné porovnania. p-hodnoty pre olanzapín a

kvetiapín XR v porovnaní s placebom neboli upravované.

V krátkodobých štúdiách nebola pozorovaná žiadna konzistentná dávkovo závislá korelácia.

Dlhodobá účinnosť lurasidónu pri udržiavacej liečbe (37 až 148 mg lurasidónu raz denne) sa

preukázala v 12-mesačnom skúšaní podobnej účinnosti s použitím kvetiapínu s predĺženým

uvoľňovaním (200 až 800 mg raz denne). Lurasidón bol noninferiórny ku kvetiapínu s predĺženým

uvoľňovaním, pokiaľ ide o čas do relapsu schizofrénie. Pokiaľ ide o telesnú hmotnosť a index telesnej

hmotnosti (priemer (SD), lurasidón spôsobil od začiatku do 12. mesiaca malé zvýšenie: 0,73 (3,36) kg,

respektíve 0,28 (1,17) kg/m

) v porovnaní s kvetiapínom s predĺženým uvoľňovaním (1,23 (4,56) kg,

respektíve 0,45 (1,63) kg/m

). Lurasidón mal celkovo zanedbateľný vplyv na hmotnosť a iné

metabolické parametre vrátane hladiny celkového cholesterolu, triglyceridov a glukózy.

V dlhodobej bezpečnostnej štúdii boli klinicky stabilní pacienti liečení lurasidónom o dávke

37-111 mg alebo risperidónom 2-6 mg. V tejto štúdii bola miera recidívy po dobu 12 mesiacov 20 %

pre lurasidón a 16 % pre risperidón. Tento rozdiel sa priblížil, ale nedosiahol štatistickú významnosť.

V dlhodobých štúdiách zameraných na zhodnotenie trvania účinku bol lurasidón pri udržiavacej liečbe

symptómov a oddialenia relapsov schizofrénie účinnejší ako placebo. Po preliečení akútnych epizód

a stabilizácii minimálne po dobu 12 týždňov, boli pacienti následne randomizovaní v dvojito

zaslepenej štúdii, pričom pokračovali buď v užívaní lurasidónu alebo placeba, až pokým sa u nich

neobjavili príznaky relapsu schizofrénie. Primárne údaje o čase do objavenia relapsu, pri ktorom sa

u pacientov neobjavila recidíva boli cenzúrované v čase vyhodnotenia, pacienti užívajúci lurasidón

vykazovali významne dlhší čas do objavenia sa relapsu v porovnaní s pacientami, ktorí užívali placebo

(p=0,039). Test pravdepodobnosti podľa Kaplan-Meiera preukázal výskyt relapsu pre lurasidón v 28

týždni 42,2 % a pre placebo 51,2 %. Pravdepodobnosť všetkých príčin prerušenia v 28-týždni bola

58,2 % pre lurasidón a 69,9 % pre placebo (p=0,072).

Pediatrická populácia

Európska agentúra pre lieky udelila odklad z povinnosti predložiť výsledky štúdií lurasidónu v jednej

alebo vo viacerých podskupinách pediatrickej populácie so schizofréniou (informácie o použití

v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2).

Bipolárna depresia

Krátkodobá

účinnosť lurazidónu bola skúmaná v 6-týždňovej, multicentrickej, randomizovanej,

dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii u detských a dospievajúcich pacientov (vo veku od

10 do 17 rokov), ktorí podľa Diagnostickej a štatistickej príručky duševných porúch, piate vydanie

(DSM-V) splnili kritériá pre veľkú depresívnu epizódu súvisiacu s bipolárnou poruchou typu I

s rýchlym cyklom alebo bez neho a bez psychotických znakov (N=350). Pacienti boli randomizovaní

na užívanie flexibilnej dávky lurazidónu v rozmedzí od 18 do 74 mg jedenkrát denne alebo na

užívanie placeba.

Primárny ukazovateľ účinnosti bol definovaný ako priemerná zmena oproti východiskovému stavu do

6. týždňa v celkovom skóre dosiahnutom na revidovanej stupnici na hodnotenie depresie u detí

(CDRS-R). Kľúčovým sekundárnym ukazovateľom bolo skóre depresie dosiahnuté v stupnici

klinického celkového dojmu zo závažnosti ochorenia – verzia pre bipolárnu poruchu (CGI-BP-S). Pre

tieto ukazovatele sa preukázali štatisticky významné rozdiely v prospech lurazidónu oproti placebu

v celkovej analyzovanej populácii od 2. týždňa a zachovali sa pri každej návšteve v rámci štúdie až do

skončenia štúdie. Primárny a kľúčový sekundárny ukazovateľ však neboli dosiahnuté u mladších

pacientov (vo veku menej ako 15 rokov). Priemerná zmena LS (95% IS) upravená placebom v 6.

týždni oproti východiskovému stavu metódou LOCF v celkovom skóre CDRS-R v skupine užívajúcej

lurazidón bola –1,8 (–5,6; 2,0) u účastníkov v kategórii pacientov vo veku od 10 do 14 rokov a –8,6 (–

12,4; –4,8) u účastníkov v kategórii pacientov vo veku od 15 do 17 rokov.

Bezpečnostný profil lurazidónu u detí zahrnutých do tejto krátkodobej štúdie je vo všeobecnosti

v súlade s tým, čo sa pozorovalo pri liečbe v rámci schválenej indikácie u dospelých, no

u pediatrických pacientov sa pozorovali rozdiely vo frekvencii najčastejšie sa vyskytujúcich

nežiaducich reakcií pri nauzei (veľmi časté), hnačke (časté) a zníženej chuti do jedla (časté),

v porovnaní s výskytom u dospelých (časté, neznáme, resp. menej časté).

Tabuľka 2.1 Pediatrická štúdia bipolárnej depresie: Celkové skóre dosiahnuté na revidovanej stupnici

na hodnotenie depresie u detí (CDRS-R) a skóre depresie (depresia) dosiahnuté v stupnici celkového

klinického dojmu zo závažnosti ochorenia – verzia pre bipolárnu poruchu (CGI-BP-S) – zmena v 6.

týždni oproti východiskovému stavu – MMRM pre štúdiu D1050326: Analyzovaná skupina podľa

liečebného zámeru

Parametre

Štatistika štúdie

Placebo

Dávka lurazidónu 18,5 –

74 mg (a) (b)

Primárny ukazovateľ:

Celkové skóre CDRS-R

N=170

N=173

Priemer východiskovej

hodnoty (SD)

58,6 (8,26)

59,2 (8,24)

Priemer zmeny najmenších

štvorcov (SE)

–15,3 (1,08)

–21,0 (1,06)

Liečebný rozdiel oproti placebu

Odhad (SE; 95% IS)

–5,7 (1,39; –8,4 až –3,0)

p-hodnota

< 0,0001

Kľúčový sekundárny

ukazovateľ: Skóre

depresie CGI-BP-S

N=170

N=173

Priemer východiskovej

hodnoty (SD)

Priemer zmeny najmenších

štvorcov (SE)

–1,05 (0,087)

–1,49 (0,085)

Liečebný rozdiel oproti placebu

Odhad (SE; 95% IS)

–0,44 (0,112; –0,66 až –0,22)

p-hodnota

< 0,0001

N je počet účastníkov.

(a) p-hodnoty pre lurasidón oproti placebu boli upravené pre viacnásobné porovnania.

(b) Dávky lurasidónu 18,5; 37; 55,5; 74 mg sú ekvivalentné s dávkami 20, 40, 60 a 80 mg lurazidóniumchloridu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Lurasidón dosahuje maximálnu sérovú koncentráciu približne do 1-3 hodín.

V štúdii skúmajúcej vplyv jedla sa priemerné hodnoty C

a AUC lurasidónu zvýšili približne 2- až

3-násobne, respektíve 1,5- až 2-násobne, keď sa lurasidón podával spolu s jedlom v porovnaní s

hladinami pozorovanými v podmienkach užívania lieku nalačno.

Distribúcia

Po podaní 37 mg lurasidónu bol priemerný približný distribučný objem 6000 l. Lurasidón sa silne

viaže (~99 %) na sérové proteíny.

Biotransformácia

Lurasidón sa metabolizuje najmä prostredníctvom CYP3A4. K hlavným biotransformačným dráham

patrí oxidatívna N-dealkylácia, hydroxylácia norbornánového kruhu a S-oxidácia.

Lurasidón sa metabolizuje na dva aktívne metabolity (ID-14283 a ID-14326) a dva neaktívne

metabolity (ID-20219 a ID-20220). Lurasidónu a jeho metabolitom ID-14283, ID-14326, ID-20219 a

ID-20220 zodpovedá približne 11,4; 4,1; 0,4; 24, respektíve 11 % sérovej rádioaktivity.

Aktívny metabolit ID-14283 je metabolizovaný hlavne prostredníctvom enzýmov CYP 3A4.

Lurasidón a jeho aktívny metabolit ID-14283 vzhľadom na svoje farmakodynamické účinky

ovplyvňujú dopamínové a serotonínové receptory.

Na základe štúdií

in vitro

lurasidón nie je substrátom enzýmov CYP1A1, CYP1A2, CYP2A6,

CYP4A11, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 alebo CYP2E1.

In vitro lurasidón nepreukázal priamu, alebo slabú inhibíciu (priamu alebo časovo závislú)

(IC50>5.9 μM) enzýmov cytochrómu P450 (CYP)1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19,

CYP2D6, CYP2E1 a CYP3A4. Na základe týchto údajov sa nepredpokladá, že by lurasidón

ovplyvňoval farmakokinetiku liekov, ktoré sú substrátmi CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9,

CYP2C19, CYP2D6 a CYP2E1. Pre spôsob používania liekov s úzkym terapeutickým rozpätím, ktoré

sú substrátmi CYP3A4, pozri časť 4.5.

Lurasidón je

in vitro

substrátom efluxných transportérov P-gp a BCRP. Lurasidón nepodlieha

aktívnemu transportu a vychytávaniu prostredníctvom transportérov OATP1B1 alebo OATP1B3.

Lurasidón je inhibítorom P-gp, BCRP a OCT1

in vitro

(pozri časť 4.5). Nepredpokladá sa, že

lurasidón bude mať klinicky významný inhibičný vplyv na transportéry OATP1B1, OATP1B3, OCT2,

OAT1, OAT3, MATE1, MATE2K alebo BSEP založený na

in vitro

údajoch.

Eliminácia

Polčas eliminácie po podaní lurasidónu bol 20-40 hodín. Po perorálnom podaní rádioaktívne

označenej dávky sa približne 67 % dávky vylúčilo stolicou a 19 % močom. Moč obsahoval zvyčajne

niekoľko metabolitov s minimálnou renálnou exkréciou materskej zlúčeniny.

Linearita/nelinearita

Farmakokinetika lurasidónu je úmerná dávke v celkovom dennom dávkovom rozsahu 18,5 mg až

148 mg. Koncentrácie lurasidónu v rovnovážnom stave sa dosiahnu do 7 dní po začatí liečby

lurasidónom.

Farmakokinetika v osobitných skupinách pacientov:

Starší pacienti

Od zdravých ľudí ≥ 65rokov sa získali obmedzené údaje. Zo získaných údajov vyplýva podobná

expozícia ako v prípade pacientov < 65 rokov. Zvýšenie expozície u starších pacientov sa však môže

predpokladať u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene.

Poškodenie pečene

Sérové koncentrácie lurasidónu sú zvýšené u zdravých ľudí s poruchou funkcie pečene triedy A, B a C

podľa Childa-Pugha so zvýšením expozície 1,5-násobne, 1,7-násobne, respektíve 3-násobne.

Poškodenie obličiek

Sérové koncentrácie lurasidónu sú zvýšené u zdravých ľudí s miernou, stredne závažnou a závažnou

poruchou funkcie obličiek so zvýšením expozície 1,5-násobne, 1,9-násobne, respektíve 2,0-násobne.

Pacienti s ESRD (CrCl<15 ml/min.) sa neskúmali.

Pohlavie

U pacientov so schizofréniou sa nepozorovali klinicky významné rozdiely vo farmakokinetike

lurasidónu medzi pohlaviami na základe farmakokinetickej analýzy populácií.

Rasa

U pacientov so schizofréniou sa nepozorovali klinicky významné rozdiely vo farmakokinetike

lurasidónu na základe farmakokinetickej analýzy populácií. Zistilo sa, že jedinci z Ázie majú

1,5-násobne zvýšenú expozíciu lurasidónu v porovnaní s belochmi.

Fajčenie

Na základe štúdií

in vitro

, v ktorých boli použité ľudské pečeňové enzýmy, lurasidón nebol substrátom

CYP1A2; fajčenie by preto nemalo ovplyvniť farmakokinetiku lurasidónu.

Pediatrická populácia

Farmakokinetika lurasidónu u pediatrických pacientov bola sledovaná u 49 detí vo veku 6-12 rokov

a u 56 dospievajúcich vo veku 13-17 rokov. Lurasidón bol podávaný ako lurasidón hydrochlorid počas

7 dní v denných dávkach, buď 20, 40, 80, 120 mg (6-17 rokov) alebo 160 mg (len 10-17 rokov).

Nebola nájdená jasná korelácia medzi získanou plazmatickou expozíciou a vekom alebo telesnou

hmotnosťou. Farmakokinetika lurasidónu u pediatrických pacientov vo veku 6-17 rokov bola

všeobecne porovnateľná s výsledkami pozorovanými u dospelých.

5.3

Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po

opakovanom podávaní, genotoxicity alebo karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné

riziko pre ľudí. Hlavné zistenia v štúdiách toxicity po opakovanom podávaní lurasidónu zahŕňali

endokrinné zmeny sprostredkované centrálne, ktoré vyplývali zo zvýšenia sérovej hladiny prolaktínu u

potkanov, psov a opíc. Vysoké sérové hladiny prolaktínu v dlhodobých štúdiách po opakovanom

podávaní u potkaních samíc boli spojené s účinkom na kosti, nadobličky a tkanivá reprodukčného

systému. V dlhodobých štúdiách po opakovanom podávaní lieku psom boli vysoké sérové hladiny

prolaktínu spojené s účinkom na tkanivá reprodukčného systému samcov a samíc.

U potkanov nemal lurasidón žiadny vplyv na reprodukciu samcov ani samíc pri perorálnych dávkach

150 a 0,1 mg/kg/deň lurasidóniumchloridu, alebo na embryonálny vývin v rannom štádiu pri

perorálnej dávke 15 mg/kg/deň lurasidóniumchloridu.

Štúdia fertility na potkaních samiciach preukázala predĺžený estrálny cyklus a oneskorenú kopuláciu

pri dávke ≥ 1,5 mg/kg/deň lurasidóniumchloridu, zatiaľ čo ukazovatele kopulácie a fertility a počet

žltých teliesok, implantácií a živých plodov boli pri dávke 150 mg/kg/deň lurasidóniumchloridu

znížené. Tieto účinky boli zapríčinené hyperprolaktinémiou po liečbe lurasidónom ovplyvňujúcej

estrálny cyklus a kopulačné správanie, ako aj zachovanie žltého telieska u potkaních samíc, čo viedlo

k zníženému počtu implantácií a živých plodov. Tieto účinky spojené s prolaktínom sa nepovažujú za

významné pre ľudskú reprodukciu.

Podanie jednej dávky 10 mg/kg lurasidóniumchloridu brezivým potkanom viedlo k fetálnej expozícii.

V štúdii skúmajúcej rozsah dávok u brezivých potkanov dávka 150 mg/kg/deň lurasidóniumchloridu

zapríčinila spomalenie rastu plodu bez príznakov teratogenity. Lurasidón nebol teratogénny u

potkanov ani králikov pri podobnej alebo nižšej expozícii ako je maximálna odporúčaná dávka pre

ľudí (148 mg lurasidónu).

Lurasidón sa vylučoval počas laktácie do mlieka potkanov.

Lurasidón nebol genotoxický počas testovania. V štúdiách karcinogenity na myšiach a potkanoch sa

pozorovali tumory v prsnej žľaze a/alebo hypofýze, ktoré boli s najväčšou pravdepodobnosťou

zapríčinené zvýšenou hladinou prolaktínu v krvi. Tieto zistenia sú bežné u hlodavcov liečených

antipsychotickými liekmi s účinkom zablokovania dopamínového receptora D2 a považujú sa za

špecifické pre hlodavcov.

6.

FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1

Zoznam pomocných látok

Jadro

manitol (E 421),

predželatinovaný škrob,

sodná soľ kroskarmelózy (E 468),

hypromelóza 2910 (E 464),

stearan horečnatý (E 470b).

Obal tablety

hypromelóza 2910 (E 464),

oxid titaničitý (E 171),

makrogol 8000,

karnaubský vosk (E 903).

6.2

Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3

Čas použiteľnosti

5 rokov

6.4

Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

6.5

Druh obalu a obsah balenia

Škatuľky obsahujú 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 90 x 1 alebo 98 x 1 tabliet v hliníkových

blistroch/hliníkových perforovaných blistroch s jednotlivými dávkami.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6

Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými

požiadavkami.

7.

DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia 70, 00181

Rím – Taliansko

8.

REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/14/913/001-007

9.

DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 21 marec 2014

Dátum posledného predĺženia registrácie: 14. november 2018

10.

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky

http://www.ema.europa.eu

1.

NÁZOV LIEKU

Latuda 37 mg filmom obalené tablety

2.

KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje lurasidóniumchlorid, čo zodpovedá 37,2 mg lurasidónu

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.

LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta (tableta).

Biele až sivobiele filmom obalené okrúhle 8 mm tablety s vyrazeným nápisom ‘LB’

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikácie

Latuda je indikovaná na liečbu schizofrénie u dospelých vo veku 18 rokov a starších.

4.2

Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Odporúčaná úvodná dávka je 37 mg lurasidónu raz denne. Nie je potrebná počiatočná titrácia dávky.

Liek je účinný v dávkovom rozsahu 37 až 148 mg raz denne. Zvýšenie dávky má byť založené na

úsudku lekára a pozorovanej klinickej reakcii. Maximálna denná dávka nemá prekročiť 148 mg.

Pacienti, ktorí užívajú dávky vyššie ako 111 mg raz denne a prerušili svoju liečbu na dobu dlhšiu ako

3 dni, musia byť opätovne nastavení na užívanie dávky 111 mg raz denne a optimálna dávka musí byť

u nich opätovne vytitrovaná. Pri všetkých ostatných dávkovaniach môžu pacienti začať užívať ich

predchádzajúcu dávku bez opätovného nastavenia.

Úprava dávky vzhľadom na interakcie

Odporúčaná úvodná dávka je 18,5 mg a maximálna dávka lurasidónu nemá prekročiť 74 mg jedenkrát

denne v kombinácii so stredne silnými inhibítormi CYP3A4. Úprava dávky lurasidónu môže byť

potrebná, keď sa liek kombinuje s miernymi a stredne silnými induktormi CYP3A4 (pozri časť 4.5).

Pre silné inhibítory a induktory CYP3A4, pozri časť 4.3.

Prechod na iný antipsychotický liek

Pri prechode na iný, vhodnejší antipsychotický liek, je potrebný dohľad klinického lekára vzhľadom

na odlišné farmakodynamické a farmakokinetické profily antipsychotických liekov.

Starší pacienti

Odporúčania týkajúce sa dávkovania u starších pacientov s normálnou funkciou obličiek

(CrCl ≥ 80 ml/min.) sú rovnaké ako u dospelých s normálnou funkciou obličiek. Keďže však starší

pacienti môžu mať zníženú funkciu obličiek, môže byť potrebná úprava dávky podľa stavu funkcie

obličiek (pozri nižšie Porucha funkcie obličiek).

U starších ľudí liečených vyššími dávkami lurasidónu sú k dispozícii iba obmedzené údaje. Nie sú k

dispozícii žiadne údaje u starších ľudí liečených 148 mg lurasidónu. Opatrnosť je potrebná pri liečbe

pacientov vo veku 65 rokov a viac s vyššími dávkami lurasidónu.

Poškodenie obličiek

U pacientov s miernou poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky lurasidónu.

U pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu (CrCl) ≥ 30 a

< 50 ml/min.) so závažnou poruchou funkcie obličiek (CrCl > 15 a < 30 ml/min.) a s ochorením

obličiek v poslednom štádiu (ESRD) (CrCl < 15 ml/min.) sa odporúča úvodná dávka 18,5 mg a

maximálna dávka nemá prekročiť 74 mg raz denne. Lurasidón sa nemá používať u pacientov s ESRD,

ak potenciálne prínosy neprevyšujú potenciálne riziká. V prípade, že sa liek použije u pacientov s

ESRD, je doporučené klinické monitorovanie.

Poškodenie pečene

U pacientov s miernou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávky lurasidónu.

Úprava dávky sa odporúča v prípade pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie pečene (trieda B

podľa Childa-Pugha) a so závažnou poruchou funkcie pečene (trieda C podľa Childa-Pugha).

Odporúčaná úvodná dávka je 18,5 mg. Maximálna denná dávka u pacientov so stredne závažnou

poruchou funkcie pečene nemá prekročiť 74 mg a u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene

nemá prekročiť 37 mg jedenkrát denne.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť lurasidónu u detí mladších ako 18 rokov neboli stanovené. V súčasnosti

dostupné údaje sú opísané v častiach 5.1 a 5.2, ale neumožňujú uviesť odporúčania na dávkovanie.

Spôsob podávania

Filmom obalené tablety Latuda sú určené na perorálne použitie a užívajú sa raz denne spolu s jedlom.

Ak sa liek užíva bez jedla, predpokladá sa, že expozícia lurasidónu bude významne nižšia v porovnaní

s užívaním lieku spolu s jedlom (pozri časť 5.2).

Tablety Latudy je potrebné prehltnúť celé, aby pacient necítil ich horkú chuť. Tablety Latudy sa majú

užívať každý deň v rovnakom čase, čo pomôže k správnemu dodržiavaniu liečby.

4.3

Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Súbežné podávanie silných inhibítorov CYP3A4 (napr. boceprevir, klaritromycín, kobicistát,

indinavir, itrakonazol, ketokonazol, nefazodón, nelfinavir, posakonazol, ritonavir, sakvinavir,

telaprevir, telitromycín, vorikonazol) a silných induktorov CYP3A4 (napr. karbamazepín,

fenobarbital, fenytoín, rifampicín, ľubovník bodkovaný (

Hypericum perforatum

)) (pozri

časť 4.5).

4.4

Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Zlepšenie klinického stavu pacienta počas antipsychotickej liečby môže trvať niekoľko dní až

niekoľko týždňov. Pacienti musia byť počas tohto obdobia pozorne sledovaní.

Samovražedné správanie

Pre psychotické choroby je typický výskyt samovražedného správania a v niektorých prípadoch často

po začatí antipsychotickej liečby alebo pri prechode na iný antipsychotický liek. Pri antipsychotickej

liečbe je potrebný pozorný dohľad nad vysokorizikovými pacientmi.

Parkinsonova choroba

U pacientov s Parkinsonovou chorobou môžu predpísané antipsychotické lieky zhoršiť základné

symptómy parkinsonizmu. Preto lekári musia pri predpisovaní lurasidónu pacientom s Parkinsonovou

chorobou zvážiť riziká v porovnaní s prínosmi.

Extrapyramídové symptómy (EPS)

Lieky s antagonistickými vlastnosťami na dopamínové receptory vyvolávajú extrapyramídové

nežiaduce reakcie vrátane rigidity, tremoru, maskovitej tváre, dystónií, slintania, ovisnutého držania

tela a abnormálnej chôdze. V klinických štúdiách kontrolovaných placebom, ktorých sa zúčastnili

dospelí pacienti so schizofréniou, bol pozorovaný zvýšený výskyt EPS po liečbe lurasidónom

v porovnaní s placebom.

Tardívna dyskinéza

Lieky s antagonistickými vlastnosťami na dopamínové receptory vyvolávajú indukciu tardívnej

dyskinézy charakterizovanej rytmickými mimovoľnými pohybmi, najmä jazyka a/alebo tváre. Ak sa

objavia prejavy a symptómy tardívnej dyskinézy, je potrebné zvážiť vysadenie všetkých antipsychotík

vrátane lurasidónu.

Kardiovaskulárne poruchy/predĺženie intervalu QT

Je potrebná opatrnosť pri predpisovaní lurasidónu pacientom so známym kardiovaskulárnym

ochorením alebo s rodinnou anamnézou predĺženia intervalu QT, hypokaliémiou a pri súbežnom

použití s inými liekmi, o ktorých sa predpokladá, že predlžujú interval QT.

Záchvaty

Lurasidón treba používať opatrne u pacientov s anamnézou záchvatov alebo s inými stavmi, ktoré

potenciálne znižujú prah záchvatov.

Neuroleptický malígny syndróm (NMS)

Bol hlásený výskyt neuroleptického malígneho syndrómu pri používaní lurasidónu charakterizovaný

hypertermiou, svalovou rigiditou, autonómnou nestabilitou, zmenou vedomia a zvýšenou sérovou

hladinou kreatínfosfokinázy. K ďalším príznakom môže patriť myoglobinúria (rabdomyolýza) a

akútne zlyhanie obličiek. V tomto prípade sa má lurasidón vysadiť.

Starší pacienti s demenciou

Lurasidón sa neskúmal u starších pacientov s demenciou.

Celková mortalita

V metaanalýze zo 17 kontrolovaných klinických skúšaní mali starší pacienti s demenciou liečení

inými atypickými antipsychotikami vrátane risperidónu, aripiprazolu, olanzapínu a kvetiapínu zvýšené

riziko mortality v porovnaní s placebom.

Cerebrovaskulárna príhoda

V randomizovaných klinických skúšaniach kontrolovaných placebom, ktorých sa zúčastnili pacienti s

demenciou sa používali niektoré atypické antipsychotiká vrátane risperidónu, aripiprazolu a

olanzapínu, bolo pozorované približne 3-násobne zvýšené riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich

reakcií. Mechanizmus tohto zvýšeného rizika nie je známy. Zvýšené riziko sa nemôže vylúčiť u iných

antipsychotík alebo iných skupín pacientov. Lurasidón sa má používať opatrne u starších pacientov s

demenciou, u ktorých môže nastať zvýšené riziko mŕtvice.

Venózny tromboembolizmus

Pri antipsychotických liekoch boli hlásené prípady venózneho tromboembolizmu (VTE). Keďže

pacienti liečení antipsychotikami majú často zvýšené riziko pre vznik VTE, všetky možné rizikové

faktory pre vznik VTE musia byť identifikované pred liečbou a počas liečby lurasidónom a je potrebné

zaviesť preventívne opatrenia.

Hyperprolaktinémia

Lurasidón zvyšuje hladinu prolaktínu antagonizmom dopamínových receptorov D2. Pacienti majú byť

poučení o prejavoch a príznakoch zvýšenej hladiny prolaktínu, ako je gynekomastia, galaktorea,

amenorea a erektilná dysfunkcia. Majú byť poučení o tom, že v prípade výskytu akýchkoľvek

prejavov a príznakov majú vyhľadať lekársku pomoc.

Prírastok hmotnosti

Pri používaní atypických antipsychotík bol pozorovaný prírastok hmotnosti. Odporúča sa klinické

sledovanie hmotnosti.

Hyperglykémia

Počas klinických skúšaní boli hlásené zriedkavé prípady nežiaducich reakcií súvisiacich s glukózou,

napr. zvýšenie hladiny glukózy v krvi. U diabetických pacientov a pacientov s rizikom vzniku

ochorenia diabetes mellitus sa odporúča príslušné klinické monitorovanie.

Ortostatická hypotenzia/synkopa

Lurasidón môže zapríčiniť ortostatickú hypotenziu pravdepodobne v dôsledku antagonizmu

adrenergických receptorov α1. U pacientov so zvýšeným rizikom hypotenzie je potrebné zvážiť

monitorovanie ortostatických vitálnych funkcií.

Interakcia s grepfruitovou šťavou

Počas liečby lurasidónom sa neodporúča piť grapefruitový džús (pozri časť 4.5).

4.5

Liekové a iné interakcie

Farmakodynamické interakcie

Vzhľadom na primárny účinok lurasidónu na centrálny nervový systém sa má lurasidón používať

opatrne v kombinácii s inými centrálne pôsobiacimi liekmi a alkoholom.

Opatrnosť sa odporúča, keď sa lurasidón používa spolu s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú

interval QT, ako sú napr. antiarytmiká triedy IA (napr. chinidín, disopyramid) a antiarytmiká triedy III

(napr. amiodarón, sotalol), niektoré antihistaminiká, niektoré iné antipsychotiká a niektoré

antimalariká (napr. meflochin).

Farmakokinetické interakcie

Súčasné podávanie lurasidónu s grapefruitovým džúsom sa nehodnotilo. Grapefruitový džús inhibuje

enzýmy CYP 3A4 a môže zvýšiť sérovú koncentráciu lurasidónu. Počas liečby lurasidónom sa

neodporúča piť grapefruitový džús.

Potenciál iných liekov ovplyvňovať lurasidón

Lurasidón a jeho aktívny metabolit ID-14283 vzhľadom na svoje farmakodynamické účinky

ovplyvňujú dopamínové a serotonínové receptory. Lurasidón a jeho aktívny metabolit ID-14283 sú

primárne metabolizované prostredníctvom CYP3A4.

Inhibítory CYP3A4

Lurasidón je kontraindikovaný so silnými inhibítormi CYP3A4 (napr. boceprevir, klaritromycín,

kobicistát, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, nefazodón, nelfinavir, posakonazol, ritonavir,

sakvinavir, telaprevir, telitromycín, vorikonazol) (pozri časť 4.3).

Súčasné podávanie lurasidónu so silným inhibítorom CYP3A4, ketokonazolom, viedlo k 6 až

9-násobnému zvýšeniu expozície lurasidónu a jeho aktívneho metabolitu ID-14283.

Súbežné podávanie lurasidónu a posakonazolu (silný inhibítor CYP3A4) spôsobilo približne 4- až 5-

násobné zvýšenie expozície lurasidónu. Pretrvávajúci účinok posakonazolu na expozíciu lurasidónu

bol pozorovaný po dobu 2 až 3 týždňov od ukončenia súbežného podávania posakonazolu.

Súčasné podávanie lurasidónu s liekmi, ktoré stredne inhibujú CYP3A4 (napr. diltiazem, erytromycín,

flukonazol, verapamil) môže zvýšiť expozíciu lurasidónu. U stredne silných inhibítorov CYP3A4 sa

odhaduje 2 až 5-násobné zvýšenie expozície substrátov CYP3A4.

Súčasné podávanie lurasidónu a diltiazemu (lieková forma s postupným uvoľňovaním), stredne

silného inhibítora enzýmov CYP3A4, vedie k 2,2 až 2,4 násobnému zvýšeniu expozície lurasidónu

aID-14283 (pozri časť 4.2) Použitie diltiazemu v liekovej forme s okamžitým uvoľňovaním môže mať

za následok zvýšenie expozície lurasidónu.

Induktory CYP3A4

Lurasidón je kontraindikovaný so silnými induktormi CYP3A4 (napr. karbamazepín, fenobarbital,

fenytoín, rifampicín, ľubovník bodkovaný (

Hypericum perforatum

)) (pozri časť 4.3).

Súčasné podávanie lurasidónu so silným induktorom CYP3A4, rifampicínom, môže 6-násobne znížiť

expozíciu lurasidónu.

Dá sa predpokladať, že súčasné podávanie lurasidónu s miernymi (napr. armodafinil, amprenavir,

aprepitant, prednizón, rufinamid) alebo so stredne silnými (napr. bosentan, efavirenz, etravirin,

modafinil, nafcilin) induktormi CYP3A4 viac ako 2-násobne zníži expozíciu lurasidónu až na 2 týždne

po vysadení miernych alebo stredne silných induktorov CYP3A4.

Pri súčasnom podávaní lurasidónu a miernych alebo stredne silných induktorov CYP3A4 je potrebné

účinok lurasidónu starostlivo monitorovať a môže byť potrebná aj úprava dávkovania.

Transportéry

Lurasidón je substrátom P-gp a BCRP

in vitro

in vivo

je význam tohto javu nejasný.

Súčasné podávanie lurasidónu s P-gp a BCRP inhibítormi môže zvýšiť expozíciu lurasidónu.

Potenciál lurasidónu ovplyvňovať iné lieky

Súčasné podávanie lurasidónu s midazolamom, citlivým substrátom CYP3A4, viedlo k viac

ako 1,5-násobnému zvýšeniu expozície midazolamu. Monitorovanie sa odporúča, keď sa lurasidón

podáva súčasne so substrátmi CYP3A4, o ktorých je známe, že majú úzky terapeutický index (napr. s

astemizolom, terfenadínom, cisapridom, pimozidom, chinidínom, bepridilom alebo ergotovými

alkaloidmi [s ergotamínom, dihydroergotamínom]).

Súčasné podávanie lurasidónu s digoxínom (substrátom proteínu P-gp) nezvýšilo expozíciu digoxínu;

len málo sa zvýšila hodnota C

(1,3-násobne), a preto sa predpokladá, že lurasidón môže byť

súčasne podávaný s digoxínom. Lurasidón je inhibítor

in vitro

efluxného transportéra P-gp a jeho

klinický význam na inhibíciu črevného proteínu P-gp nemožno vylúčiť. Súčasné podávanie P-gp

substrátu dabigatranetexilátu môže viesť k zvýšeniu plazmatických koncentrácií dabigatranu.

Lurasidón je inhibítor

in vitro

efluxného transportéra BCRP a jeho klinický význam na inhibíciu

črevného BCRP nemožno vylúčiť. Súčasné podávanie BCRP substrátu môže viesť k zvýšeniu

plazmatických koncentrácií týchto substrátov

Pri súčasnom podávaní lurasidónu s lítiom má lítium klinicky zanedbateľný vplyv na farmakokinetiku

lurasidónu, a preto nie je potrebné upraviť dávkovanie lurasidónu. Lurasidón nemá vplyv na

koncentráciu lítia.

Z klinickej štúdie liekových interakcií zameranej na vplyv súčasného podávania lurasidónu u

pacientiek užívajúcich perorálnu kombinovanú antikoncepciu vrátane norgestimátu a etinylestradiolu

vyplýva, že lurasidón nemá klinicky alebo štatisticky významný vplyv na farmakokinetiku

antikoncepcie alebo na hladinu globulínu, ktorý sa viaže na pohlavné hormóny (SHBG). Lurasidón

preto môže byť podávaný súčasne s perorálnou antikoncepciou.

4.6

Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov (menej ako 300 ukončených gravidít) o

použití lurasidónu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách sú nedostatočné z hľadiska účinku na

graviditu, embryonálny/fetálny vývin, pôrod a postnatálny vývin (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko

pre ľudí nie je známe. Lurasidón sa nemá používať počas gravidity, ak to nie je nevyhnutné.

Novorodenci vystavení antipsychotikám (vrátane lurasidónu) počas tretieho trimestra majú zvýšené

riziko vzniku nežiaducich reakcií vrátane extrapyramídových a/alebo abstinenčných symptómov, ktoré

môžu mať po pôrode rôznu závažnosť a trvanie. Boli hlásené prípady agitácie, hypertónie, hypotónie,

tremoru, somnolencie, respiračnej tiesne alebo poruchy prijímania potravy. Novorodenci musia byť

preto pozorne monitorovaní.

Dojčenie

Lurasidón sa počas laktácie vylučoval do mlieka potkanov (pozri časť 5.3). Nie je známe, či sa

lurasidón alebo jeho metabolity vylučujú do ľudského mlieka. Dojčenie u žien užívajúcich lurasidón

sa má zvážiť iba v prípade, že potenciálny prínos liečby prevyšuje potenciálne riziko pre dieťa.

Fertilita

Štúdie na zvieratách preukázali niekoľko účinkov na fertilitu, najmä v súvislosti so zvýšenou hladinou

prolaktínu, ktorý sa nepovažuje za významný pre ľudskú reprodukciu (pozri časť 5.3).

4.7

Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Lurasidón má mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacienti musia byť

varovaní v súvislosti s obsluhou nebezpečných strojov vrátane vedenia motorových vozidiel, ak si nie

sú úplne istí, či ich lurasidón nežiaduco neovplyvňuje (pozri časť 4.8).

4.8

Nežiaduce účinky

Zhrnutie bezpečnostného profilu

V klinických štúdiách, ktorých sa zúčastnili pacienti liečení na schizofréniu až 52 týždňov

a v postmarketingovom sledovaní sa hodnotila bezpečnosť lurasidónu v dávkach 18,5 - 148 mg. K

najčastejším nežiaducim reakciám (≥ 10 %) patrila akatízia a somnolencia, ktoré boli závislé od dávky

až do 111 mg denne.

Tabuľka s nežiaducimi reakciami

Ďalej sú uvedené nežiaduce reakcie na liek na základe spoločných údajov podľa triedy orgánových

systémov a preferovaného výrazu. Výskyt nežiaducich reakcií na liek hlásených v rámci klinických

skúšaní je uvedený v tabuľke podľa frekvencie výskytu. Sú použité tieto výrazy a frekvencie: veľmi

časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až

<1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov). V rámci každej kategórie

frekvencie sú nežiaduce reakcie uvedené v poradí klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 1

Trieda

orgánových

systémov

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Neznáma

frekvencia

Infekcie a nákazy

Nazofaryngitída

Poruchy krvi a

lymfatického

systému

Eozinofília

Leukopénia****,

Neutropénia****,

Anémia****

Poruchy

imunitného

systému

Precitlivenosť

Poruchy

metabolizmu a

výživy

Prírastok

hmotnosti

Znížená chuť do jedla,

zvýšená hladina

glukózy v krvi

Hyponatriémia

Psychické

poruchy

Insomnia,

agitácia,

úzkosť,

nepokoj

Nočné mory,

katatónia

Samovražedné

správanie****,

panický atak****,

porucha

spánku****

Poruchy

nervového

systému

Akatízia,

somnolencia*

Parkinsonizmus**,

závraty,

dystónia***,

dyskinéza

Letargia,

dyzartria

Tardívna dyskinéza

Neuroleptický

malígny

syndróm

(NMS)

Kŕče****

Poruchy oka

Rozmazané videnie

Poruchy ucha a

labyrintu

Závrat****

Poruchy srdca a

srdcovej činnosti

Tachykardia

Angína****,

AV blok prvého

stupňa****,

bradykardia****

Poruchy ciev

Hypertenzia,

hypotenzia,

ortostatická hypotenzia,

návaly horúčavy,

zvýšený krvný tlak

Trieda

orgánových

systémov

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Neznáma

frekvencia

Poruchy

gastrointestinálne

ho traktu

Nauzea,

vracanie,

dyspepsia,

hypersekrécia slín,

sucho v ústach,

bolesť v hornej

časti brucha,

žalúdočný

diskomfort

Flatulencia

hnačka****,

dysfágia****,

gastritída****

Poruchy pečene

a žlčových ciest

Zvýšená hladina

alanínaminotransferázy

Poruchy kože

a podkožného

tkaniva

Vyrážka,

pruritus

Hyperhidróza

Angioedém

Stevensov-

Johnsonov

syndróm

Poruchy

kostrovej a

svalovej sústavy

a spojivového

tkaniva

Stuhnutosť svalov

a kostí,

zvýšená hladina

kreatínfosfokinázy

v krvi

Stuhnutosť kĺbov,

myalgia,

bolesť krku,

bolesť chrbta

Rabdomyolýza

Poruchy obličiek

a močových ciest

Zvýšenie

kreatinínu v sére

Dyzúria

Zlyhávanie

obličiek****

Stavy v gravidite,

v šestonedelí a

perinatálnom

období

Novorodenenecký

syndróm z

vysadenia lieku

(pozri časť 4.6)

Poruchy

reprodukčného

systému a

prsníkov

Zvýšená hladina

prolaktínu v krvi

Zväčšenie

prsníkov****,

bolesť

prsníkov****,

galaktorea****,

erektilná

dysfunkcia****,

amenorea****,

dysmenorea****

Celkové poruchy

a reakcie v

mieste podania

Únava

Porucha chôdze

Náhla smrť

zapríčinená

základným

kardiovaskulárnym

ochorením

pozorovaná počas

klinického

vývojového

programu****

*Somnolencia zahŕňa výrazy nežiaducich reakcií: hypersomnia, hypersomnolencia, sedácia a somnolencia

**Parkinsonizmus zahŕňa výrazy nežiaducich reakcií: bradykinézia, fenomén ozubeného kolesa, slintanie,

extrapyramídová porucha, hypokinézia, stuhnutosť svalov, parkinsonizmus, psychomotorická retardácia a tremor

***Dystónia zahŕňa výrazy nežiaducich reakcií: dystónia, okulogyrická kríza, oromandibulárna dystónia, spazmus

jazyka, tortikolis a trizmus.

****Nežiaduce reakcie na liek v kontrolovaných a nekontrolovaných štúdiách fázy 2 a 3; výskyt týchto nežiaducich

reakcií je však príliš nízky na odhadnutie frekvencií.

Opis vybraných nežiaducich reakcií

Po uvedení lieku na trh sa hlásili klinicky závažné prípady kožných reakcií a iných reakcií

z precitlivenosti spojené s liečbou lurasidónom, vrátane niekoľkých hlásení Stevensovho-Johnsonovho

syndrómu.

Udalosti typické pre danú skupinu liekov

Extrapyramídové symptómy (EPS):

Výskyt hlásených udalostí spojených s EPS, okrem akatízie a

nepokoja v krátkodobých štúdiách kontrolovaných placebom, bol 13,5 % pre jedincov liečených

lurasidónom v porovnaní s 5,8 % u jedincov liečených placebom. Výskyt akatízie u jedincov liečených

lurasidónom bol 12,9 % v porovnaní s 3,0 % u jedincov liečených placebom.

Dystónia

: U citlivých jedincov sa môžu v prvých dňoch liečby vyskytnúť symptómy dystónie a

predĺžené abnormálne kontrakcie svalových skupín. K dystonickým symptómom patrí: spazmus

krčných svalov, ktorý niekedy prechádza do stiahnutia hrdla, ťažkosti pri prehĺtaní, ťažkosti pri

dýchaní a/alebo protrúzia jazyka. Zatiaľ čo tieto symptómy sa môžu vyskytnúť pri nízkych dávkach,

vyskytujú sa častejšie a s väčšou závažnosťou a silou pri vyšších dávkach antipsychotických liekov

prvej generácie. Zvýšené riziko akútnej dystónie sa pozoruje u mužov a v mladších vekových

skupinách.

Venózny tromboembolizmus:

Pri použití antipsychotických liekov boli hlásené prípady venózneho

tromboembolizmu, vrátane prípadov pľúcnej embólie a prípadov trombózy hlbokých žíl neznámej

frekvencie.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9

Predávkovanie

Manažment predávkovania

Pre lurasidón nie je k dispozícii žiadne špecifické antidotum, preto sa má použiť vhodná podporná

liečba a vyžaduje sa pozorný lekársky dohľad a monitorovanie až do zotavenia pacienta.

Ihneď je potrebné začať s kardiovaskulárnym monitorovaním vrátane pokračujúceho

elektrokardiografického monitorovania na možné arytmie. Ak sa podáva antiarytmická liečba,

disopyramid, prokaínamid a chinidín, je spojená s teoretickým rizikom predĺženia intervalu QT u

pacientov s akútnym predávkovaním lurasidónom. Alfa-blokačné vlastnosti bretýlia by mohli posilniť

účinok lurasidónu, čo by viedlo k problematickej hypotenzii.

Hypotenzia a cirkulačný kolaps sa majú liečiť vhodnými opatreniami. Nemá sa používať adrenalín

alebo dopamín, ani iné sympatomimetiká s beta-agonistickým účinkom, keďže beta-stimulácia môže

zhoršiť hypotenziu v podmienkach alfa-blokády indukovanej lurasidónom. V prípade závažných

extrapyramídových symptómov sa majú podať anticholinergické lieky.

Je potrebné zvážiť výplach žalúdka (po intubácii, ak pacient nie je pri vedomí) a podávanie aktívneho

uhlia spolu s laxatívom.

Možná otupenosť, záchvaty alebo dystonická reakcia hlavy a krku po predávkovaní môžu pri

indukovanej eméze spôsobiť riziko vdýchnutia zvratkov.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Psycholeptiká, antipsychotiká. ATC kód: N05AE05

Mechanizmus účinku

Lurasidón je selektívny blokátor účinku dopamínu a monoamínu. Lurasidón sa silno viaže

na dopamínové D2-receptory a sérotonínové 5-HT2A- a 5-HT7-receptory s vysokou väzbovou

afinitou 0,994, 0,47, respektíve 0,495 nM. Blokuje tiež α2c-adrenergické receptory a α2a-adrenergické

receptory s väzbovou afinitou 10,8, respektíve 40,7 nM. Lurasidón prejavuje tiež čiastočný agonizmus

na receptore 5HT-1A s väzbovou afinitou 6,38 nM. Lurasidón sa neviaže na histaminergické ani

muskarínové receptory.

Mechanizmus účinku vedľajšieho aktívneho metabolitu lurasidónu ID-14283 je podobný ako

mechanizmus účinku lurasidónu.

Podávanie lurasidónu v rozsahu od 9 do 74 mg zdravým jedincom viedlo v závislosti od dávky

k zníženiu väzby 11C-raklopridu, ligandu receptora D2/D3 vo výbežku, putamene a prednej stene

prúžkovaného telesa, zistenej pozitrónovou emisnou tomografiou.

Farmakodynamické účinky

V hlavných klinických štúdiách zameraných na účinnosť sa lurasidón podával v dávkach 37-148 mg.

Klinická účinnosť

Účinnosť lurasidónu pri liečbe schizofrénie sa preukázala v piatich multicentrických dvojito

zaslepených 6-týždňových skúšaní kontrolovaných placebom, ktorých sa zúčastnili pacienti spĺňajúci

kritériá pre schizofréniu podľa Diagnostickej a štatistickej príručky duševných porúch, štvrté vydanie

(DSM-IV). V týchto piatich skúšaniach sa použili rôzne dávky lurasidónu, od 37 do 148 mg

lurasidónu raz denne. V krátkodobých skúšaniach bol primárny koncový ukazovateľ účinnosti

definovaný ako priemerná zmena v celkovom skóre na stupnici pozitívneho a negatívneho syndrómu

(PANSS) schváleného viaczložkového zoznamu zloženého z piatich faktorov na hodnotenie

pozitívnych symptómov, negatívnych symptómov, dezorganizovaných myšlienok, nekontrolovanej

hostility/excitácie a úzkosti/depresie od začiatku do 6. týždňa. V štúdiách fázy 3 sa preukázalo, že

lurasidón je účinnejší ako placebo (pozri tabuľku 2). Lurasidón sa preukázal ako významne odlišný od

placeba už od 4. dňa. Lurasidón bol tiež účinnejší ako placebo na definovanej stupnici klinického

celkového dojmu – závažnosti (CGI-S) pre sekundárny koncový ukazovateľ. Účinnosť sa potvrdila aj

na základe sekundárnej analýzy rekcie na liečbu (definovanej ako ≥ 30 % pokles celkového skóre

PANSS oproti začiatku).

Tabuľka 2

Štúdie schizofrénie: Celkové skóre na stupnici pozitívneho a negatívneho syndrómu pre schizofréniu

(PANSS) – zmena od začiatku do 6. týždňa - MMRM pre štúdie D1050229, D1050231 a D1050233:

Populácia celého analyzovaného súboru

Štatistika štúdie

Placebo

Dávka lurasidónu (b)

Aktívna

kontrola (a)

37 mg

74 mg

111 mg

148 mg

Štúdia D1050229

N=124

N=121

N=118

N=123

Priemer na začiatku

(SD)

96,8 (11,1)

96,5 (11,6)

96,0 (10,8)

96,0 (9,7)

Priemerná zmena

LS (SE)

-17,0 (1,8)

-19,2 (1,7)

-23,4 (1,8)

-20,5 (1,8)

Liečebný rozdiel v

porovnaní s placebom

Odhad (SE)

-2,1 (2,5)

-6,4 (2,5)

-3,5 (2,5)

p-hodnota

0,591

0,034

0,391

Štúdia D1050231

N=114

N=118

N=118

N=121

Priemer na začiatku

(SD)

95,8 (10,8)

96,6 (10,7)

97,9 (11,3)

96,3 (12,2)

Priemerná zmena

LS (SE)

-16,0 (2,1)

-25,7 (2,0)

-23,6 (2,1)

-28,7 (1,9)

Liečebný rozdiel v

porovnaní s placebom

Odhad (SE)

-9,7 (2,9)

-7,5 (3,0)

-12,6 (2,8)

p-hodnota

0,002

0,022

<0,001

Štúdia D1050233

N=120

N=125

N=121

N=116

Štatistika štúdie

Placebo

Dávka lurasidónu (b)

Aktívna

kontrola (a)

37 mg

74 mg

111 mg

148 mg

Priemer na začiatku

(SD)

96,6 (10,2)

97,7 (9,7)

97,9 (11,8)

97,7 (10,2)

Priemerná zmena

LS (SE)

-10,3 (1,8)

-22,2 (1,8)

-26,5 (1,8)

-27,8 (1,8)

Liečebný rozdiel v

porovnaní s placebom

Odhad (SE)

-11,9 (2,6)

-16,2 (2,5)

-17,5 (2,6)

p-hodnota

<0,001

<0,001

<0,001

(a) Olanzapín 15 mg v štúdii D1050231, kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním (XR) 600 mg v štúdii D1050233.

N je počet jedincov na modelový odhad.

(b) p-hodnoty pre lurasidón v porovnaní s placebom boli upravené pre početné porovnania. p-hodnoty pre olanzapín a

kvetiapín XR v porovnaní s placebom neboli upravované.

V krátkodobých štúdiách nebola pozorovaná žiadna konzistentná dávkovo závislá korelácia.

Dlhodobá účinnosť lurasidónu pri udržiavacej liečbe (37 až 148 mg lurasidónu raz denne sa

preukázala v 12-mesačnom skúšaní podobnej účinnosti s použitím kvetiapínu s predĺženým

uvoľňovaním (200 až 800 mg raz denne). Lurasidón bol noninferiórny ku kvetiapínu s predĺženým

uvoľňovaním, pokiaľ ide o čas do relapsu schizofrénie. Pokiaľ ide o telesnú hmotnosť a index telesnej

hmotnosti (priemer (SD), lurasidón spôsobil od začiatku do 12. mesiaca malé zvýšenie: 0,73 (3,36) kg,

respektíve 0,28 (1,17) kg/m

) v porovnaní s kvetiapínom s predĺženým uvoľňovaním (1,23 (4,56) kg,

respektíve 0,45 (1,63) kg/m

). Lurasidón mal celkovo zanedbateľný vplyv na hmotnosť a iné

metabolické parametre vrátane hladiny celkového cholesterolu, triglyceridov a glukózy.

V dlhodobej bezpečnostnej štúdii boli klinicky stabilní pacienti liečení lurasidónom o dávke

37-111 mg alebo risperidónom 2-6 mg. V tejto štúdii bola miera recidívy po dobu 12 mesiacov 20 %

pre lurasidón a 16 % pre risperidón. Tento rozdiel sa priblížil, ale nedosiahol štatistickú významnosť.

V dlhodobých štúdiách zameraných na zhodnotenie trvania účinku bol lurasidón pri udržiavacej liečbe

symptómov a oddialenia relapsov schizofrénie účinnejší ako placebo. Po preliečení akútnych epizód

a stabilizácii minimálne po dobu 12 týždňov, boli pacienti následne randomizovaní v dvojito

zaslepenej štúdii, pričom pokračovali buď v užívaní lurasidónu alebo placeba, až pokým sa u nich

neobjavili príznaky relapsu schizofrénie. Primárne údaje o čase do objavenia relapsu, pri ktorom sa

u pacientov neobjavila recidíva boli cenzúrované v čase vyhodnotenia, pacienti užívajúci lurasidón

vykazovali významne dlhší čas do objavenia sa relapsu v porovnaní s pacientami, ktorí užívali placebo

(p=0,039). Test pravdepodobnosti podľa Kaplan-Meiera preukázal výskyt relapsu pre lurasidón v 28

týždni 42,2 % a pre placebo 51,2 %. Pravdepodobnosť všetkých príčin prerušenia v 28-týždni bola

58,2 % pre lurasidón a 69,9 % pre placebo (p=0,072).

Pediatrická populácia

Európska agentúra pre lieky udelila odklad z povinnosti predložiť výsledky štúdií lurasidónu v jednej

alebo vo viacerých podskupinách pediatrickej populácie so schizofréniou (informácie o použití

v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2).

Bipolárna depresia

Krátkodobá

účinnosť lurazidónu bola skúmaná v 6-týždňovej, multicentrickej, randomizovanej,

dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii u detských a dospievajúcich pacientov (vo veku od

10 do 17 rokov), ktorí podľa Diagnostickej a štatistickej príručky duševných porúch, piate vydanie

(DSM-V) splnili kritériá pre veľkú depresívnu epizódu súvisiacu s bipolárnou poruchou typu I

s rýchlym cyklom alebo bez neho a bez psychotických znakov (N=350). Pacienti boli randomizovaní

na užívanie flexibilnej dávky lurazidónu v rozmedzí od 18 do 74 mg jedenkrát denne alebo na

užívanie placeba.

Primárny ukazovateľ účinnosti bol definovaný ako priemerná zmena oproti východiskovému stavu do

6. týždňa v celkovom skóre dosiahnutom na revidovanej stupnici na hodnotenie depresie u detí

(CDRS-R). Kľúčovým sekundárnym ukazovateľom bolo skóre depresie dosiahnuté v stupnici

klinického celkového dojmu zo závažnosti ochorenia – verzia pre bipolárnu poruchu (CGI-BP-S). Pre

tieto ukazovatele sa preukázali štatisticky významné rozdiely v prospech lurazidónu oproti placebu

v celkovej analyzovanej populácii od 2. týždňa a zachovali sa pri každej návšteve v rámci štúdie až do

skončenia štúdie. Primárny a kľúčový sekundárny ukazovateľ však neboli dosiahnuté u mladších

pacientov (vo veku menej ako 15 rokov). Priemerná zmena LS (95% IS) upravená placebom v 6.

týždni oproti východiskovému stavu metódou LOCF v celkovom skóre CDRS-R v skupine užívajúcej

lurazidón bola –1,8 (–5,6; 2,0) u účastníkov v kategórii pacientov vo veku od 10 do 14 rokov a –8,6 (–

12,4; –4,8) u účastníkov v kategórii pacientov vo veku od 15 do 17 rokov.

Bezpečnostný profil lurazidónu u detí zahrnutých do tejto krátkodobej štúdie je vo všeobecnosti

v súlade s tým, čo sa pozorovalo pri liečbe v rámci schválenej indikácie u dospelých, no

u pediatrických pacientov sa pozorovali rozdiely vo frekvencii najčastejšie sa vyskytujúcich

nežiaducich reakcií pri nauzei (veľmi časté), hnačke (časté) a zníženej chuti do jedla (časté),

v porovnaní s výskytom u dospelých (časté, neznáme, resp. menej časté).

Tabuľka 2.1 Pediatrická štúdia bipolárnej depresie: Celkové skóre dosiahnuté na revidovanej stupnici

na hodnotenie depresie u detí (CDRS-R) a skóre depresie (depresia) dosiahnuté v stupnici celkového

klinického dojmu zo závažnosti ochorenia – verzia pre bipolárnu poruchu (CGI-BP-S) – zmena v 6.

týždni oproti východiskovému stavu – MMRM pre štúdiu D1050326: Analyzovaná skupina podľa

liečebného zámeru

Parametre

Štatistika štúdie

Placebo

Dávka lurazidónu 18,5 –

74 mg (a) (b)

Primárny ukazovateľ:

Celkové skóre CDRS-R

N=170

N=173

Priemer východiskovej

hodnoty (SD)

58,6 (8,26)

59,2 (8,24)

Priemer zmeny najmenších

štvorcov (SE)

–15,3 (1,08)

–21,0 (1,06)

Liečebný rozdiel oproti placebu

Odhad (SE; 95% IS)

–5,7 (1,39; –8,4 až –3,0)

p-hodnota

< 0,0001

Kľúčový sekundárny

ukazovateľ: Skóre

depresie CGI-BP-S

N=170

N=173

Priemer východiskovej

hodnoty (SD)

Priemer zmeny najmenších

štvorcov (SE)

–1,05 (0,087)

–1,49 (0,085)

Liečebný rozdiel oproti placebu

Odhad (SE; 95% IS)

–0,44 (0,112; –0,66 až –0,22)

p-hodnota

< 0,0001

N je počet účastníkov.

(a) p-hodnoty pre lurasidón oproti placebu boli upravené pre viacnásobné porovnania.

(b) Dávky lurasidónu 18,5; 37; 55,5; 74 mg sú ekvivalentné s dávkami 20, 40, 60 a 80 mg lurazidóniumchloridu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Lurasidón dosahuje maximálnu sérovú koncentráciu približne do 1-3 hodín.

V štúdii skúmajúcej vplyv jedla sa priemerné hodnoty C

a AUC lurasidónu zvýšili približne 2- až

3-násobne, respektíve 1,5- až 2-násobne, keď sa lurasidón podával spolu s jedlom v porovnaní s

hladinami pozorovanými v podmienkach užívania lieku nalačno.

Distribúcia

Po podaní 37 mg lurasidónu bol priemerný približný distribučný objem 6000 l. Lurasidón sa silne

viaže (~99 %) na sérové proteíny.

Biotransformácia

Lurasidón sa metabolizuje najmä prostredníctvom CYP3A4. K hlavným biotransformačným dráham

patrí oxidatívna N-dealkylácia, hydroxylácia norbornánového kruhu a S-oxidácia.

Lurasidón sa metabolizuje na dva aktívne metabolity (ID-14283 a ID-14326) a dva neaktívne

metabolity (ID-20219 a ID-20220). Lurasidónu a jeho metabolitom ID-14283, ID-14326, ID-20219 a

ID-20220 zodpovedá približne 11,4; 4,1; 0,4; 24, respektíve 11 % sérovej rádioaktivity.

Aktívny metabolit ID-14283 je metabolizovaný hlavne prostredníctvom enzýmov CYP 3A4.

Lurasidón a jeho aktívny metabolit ID-14283 vzhľadom na svoje farmakodynamické účinky

ovplyvňujú dopamínové a serotonínové receptory.

Na základe štúdií

in vitro

lurasidón nie je substrátom enzýmov CYP1A1, CYP1A2, CYP2A6,

CYP4A11, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 alebo CYP2E1.

In vitro lurasidón nepreukázal priamu, alebo slabú inhibíciu (priamu alebo časovo závislú)

(IC50>5.9 μM) enzýmov cytochrómu P450 (CYP)1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19,

CYP2D6, CYP2E1 a CYP3A4. Na základe týchto údajov sa nepredpokladá, že by lurasidón

ovplyvňoval farmakokinetiku liekov, ktoré sú substrátmi CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9,

CYP2C19, CYP2D6 a CYP2E1. Pre spôsob používania liekov s úzkym terapeutickým rozpätím, ktoré

sú substrátmi CYP3A4, pozri časť 4.5.

Lurasidón je

in vitro

substrátom efluxných transportérov P-gp a BCRP. Lurasidón nepodlieha

aktívnemu transportu a vychytávaniu prostredníctvom transportérov OATP1B1 alebo OATP1B3.

Lurasidón je inhibítorom P-gp, BCRP a OCT1

in vitro

(pozri časť 4.5). Nepredpokladá sa, že

lurasidón bude mať klinicky významný inhibičný vplyv na transportéry OATP1B1, OATP1B3, OCT2,

OAT1, OAT3, MATE1, MATE2K alebo BSEP založený na

in vitro

údajoch.

Eliminácia

Polčas eliminácie po podaní lurasidónu bol 20-40 hodín. Po perorálnom podaní rádioaktívne

označenej dávky sa približne 67 % dávky vylúčilo stolicou a 19 % močom. Moč obsahoval zvyčajne

niekoľko metabolitov s minimálnou renálnou exkréciou materskej zlúčeniny.

Linearita/nelinearita

Farmakokinetika lurasidónu je úmerná dávke v celkovom dennom dávkovom rozsahu 18,5 mg až

148 mg. Koncentrácie lurasidónu v rovnovážnom stave sa dosiahnu do 7 dní po začatí liečby

lurasidónom.

Farmakokinetika v osobitných skupinách pacientov:

Starší pacienti

Od zdravých ľudí ≥ 65rokov sa získali obmedzené údaje. Zo získaných údajov vyplýva podobná

expozícia ako v prípade pacientov < 65 rokov. Zvýšenie expozície u starších pacientov sa však môže

predpokladať u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene.

Poškodenie pečene

Sérové koncentrácie lurasidónu sú zvýšené u zdravých ľudí s poruchou funkcie pečene triedy A, B a C

podľa Childa-Pugha so zvýšením expozície 1,5-násobne, 1,7-násobne, respektíve 3-násobne.

Poškodenie obličiek

Sérové koncentrácie lurasidónu sú zvýšené u zdravých ľudí s miernou, stredne závažnou a závažnou

poruchou funkcie obličiek so zvýšením expozície 1,5-násobne, 1,9-násobne, respektíve 2,0-násobne.

Pacienti s ESRD (CrCl<15 ml/min.) sa neskúmali.

Pohlavie

U pacientov so schizofréniou sa nepozorovali klinicky významné rozdiely vo farmakokinetike

lurasidónu medzi pohlaviami na základe farmakokinetickej analýzy populácií.

Rasa

U pacientov so schizofréniou sa nepozorovali klinicky významné rozdiely vo farmakokinetike

lurasidónu na základe farmakokinetickej analýzy populácií. Zistilo sa, že jedinci z Ázie majú

1,5-násobne zvýšenú expozíciu lurasidónu v porovnaní s belochmi.

Fajčenie

Na základe štúdií

in vitro

, v ktorých boli použité ľudské pečeňové enzýmy, lurasidón nebol substrátom

CYP1A2; fajčenie by preto nemalo ovplyvniť farmakokinetiku lurasidónu.

Pediatrická populácia

Farmakokinetika lurasidónu u pediatrických pacientov bola sledovaná u 49 detí vo veku 6-12 rokov

a u 56 dospievajúcich vo veku 13-17 rokov. Lurasidón bol podávaný ako lurasidón hydrochlorid počas

7 dní v denných dávkach, buď 20, 40, 80, 120 mg (6-17 rokov) alebo 160 mg (len 10-17 rokov).

Nebola nájdená jasná korelácia medzi získanou plazmatickou expozíciou a vekom alebo telesnou

hmotnosťou. Farmakokinetika lurasidónu u pediatrických pacientov vo veku 6-17 rokov bola

všeobecne porovnateľná s výsledkami pozorovanými u dospelých.

5.3

Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po

opakovanom podávaní, genotoxicity alebo karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné

riziko pre ľudí. Hlavné zistenia v štúdiách toxicity po opakovanom podávaní lurasidónu zahŕňali

endokrinné zmeny sprostredkované centrálne, ktoré vyplývali zo zvýšenia sérovej hladiny prolaktínu u

potkanov, psov a opíc. Vysoké sérové hladiny prolaktínu v dlhodobých štúdiách po opakovanom

podávaní u potkaních samíc boli spojené s účinkom na kosti, nadobličky a tkanivá reprodukčného

systému. V dlhodobých štúdiách po opakovanom podávaní lieku psom boli vysoké sérové hladiny

prolaktínu spojené s účinkom na tkanivá reprodukčného systému samcov a samíc.

U potkanov nemal lurasidón žiadny vplyv na reprodukciu samcov ani samíc pri perorálnych dávkach

150 a 0,1 mg/kg/deň lurasidóniumchloridu, alebo na embryonálny vývin v rannom štádiu pri

perorálnej dávke 15 mg/kg/deň lurasidóniumchloridu.

Štúdia fertility na potkaních samiciach preukázala predĺžený estrálny cyklus a oneskorenú kopuláciu

pri dávke ≥ 1,5 mg/kg/deň lurasidóniumchloridu, zatiaľ čo ukazovatele kopulácie a fertility a počet

žltých teliesok, implantácií a živých plodov boli pri dávke 150 mg/kg/deň lurasidóniumchloridu

znížené. Tieto účinky boli zapríčinené hyperprolaktinémiou po liečbe lurasidónom ovplyvňujúcej

estrálny cyklus a kopulačné správanie, ako aj zachovanie žltého telieska u potkaních samíc, čo viedlo

k zníženému počtu implantácií a živých plodov. Tieto účinky spojené s prolaktínom sa nepovažujú za

významné pre ľudskú reprodukciu.

Podanie jednej dávky 10 mg/kg lurasidóniumchloridu brezivým potkanom viedlo k fetálnej expozícii.

V štúdii skúmajúcej rozsah dávok u brezivých potkanov dávka 150 mg/kg/deň lurasidóniumchloridu

zapríčinila spomalenie rastu plodu bez príznakov teratogenity. Lurasidón nebol teratogénny u

potkanov ani králikov pri podobnej alebo nižšej expozícii ako je maximálna odporúčaná dávka pre

ľudí ( 148 mg lurasidónu).

Lurasidón sa vylučoval počas laktácie do mlieka potkanov.

Lurasidón nebol genotoxický počas testovania. V štúdiách karcinogenity na myšiach a potkanoch sa

pozorovali tumory v prsnej žľaze a/alebo hypofýze, ktoré boli s najväčšou pravdepodobnosťou

zapríčinené zvýšenou hladinou prolaktínu v krvi. Tieto zistenia sú bežné u hlodavcov liečených

antipsychotickými liekmi s účinkom zablokovania dopamínového receptora D2 a považujú sa za

špecifické pre hlodavcov.

6.

FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1

Zoznam pomocných látok

Jadro

manitol (E 421),

predželatinovaný škrob,

sodná soľ kroskarmelózy (E 468),

hypromelóza 2910 (E 464),

stearan horečnatý (E 470b).

Obal tablety

hypromelóza 2910 (E 464),

oxid titaničitý (E 171),

makrogol 8000,

karnaubský vosk (E 903).

6.2

Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3

Čas použiteľnosti

5 rokov

6.4

Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

6.5

Druh obalu a obsah balenia

Škatuľky obsahujú 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 90 x 1 alebo 98 x 1 tabliet v hliníkových

blistroch/hliníkových perforovaných blistroch s jednotlivými dávkami.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6

Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými

požiadavkami.

7.

DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia 70, 00181

Rím – Taliansko

8.

REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/14/913/008-014

9.

DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 21 marec 2014

Dátum posledného predĺženia registrácie: 14. november 2018

10.

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky

http://www.ema.europa.eu

1.

NÁZOV LIEKU

Latuda 74 mg filmom obalené tablety

2.

KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje lurasidóniumchlorid, čo zodpovedá 74,5 mg lurasidónu

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.

LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta (tableta).

Svetlozelené filmom obalené oválne tablety s rozmermi 12 mm x7mm s vyrazeným nápisom ‘LD’

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikácie

Latuda je indikovaná na liečbu schizofrénie u dospelých vo veku 18 rokov a starších.

4.2

Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Odporúčaná úvodná dávka je 37 mg lurasidónu raz denne. Nie je potrebná počiatočná titrácia dávky.

Liek je účinný v dávkovom rozsahu 37 až 148 mg raz denne. Zvýšenie dávky má byť založené na

úsudku lekára a pozorovanej klinickej reakcii. Maximálna denná dávka nemá prekročiť 148 mg.

Pacienti, ktorí užívajú dávky vyššie ako 111 mg raz denne a prerušili svoju liečbu na dobu dlhšiu ako

3 dni, musia byť opätovne nastavení na užívanie dávky 111 mg raz denne a optimálna dávka musí byť

u nich opätovne vytitrovaná. Pri všetkých ostatných dávkovaniach môžu pacienti začať užívať ich

predchádzajúcu dávku bez opätovného nastavenia.

Úprava dávky vzhľadom na interakcie

Odporúčaná úvodná dávka je 18,5 mg a maximálna dávka lurasidónu nemá prekročiť 74 mg jedenkrát

denne v kombinácii so stredne silnými inhibítormi CYP3A4. Úprava dávky lurasidónu môže byť

potrebná, keď sa liek kombinuje s miernymi a stredne silnými induktormi CYP3A4 (pozri časť 4.5).

Pre silné inhibítory a induktory CYP3A4, pozri časť 4.3.

Prechod na iný antipsychotický liek

Pri prechode na iný, vhodnejší antipsychotický liek, je potrebný dohľad klinického lekára vzhľadom

na odlišné farmakodynamické a farmakokinetické profily antipsychotických liekov.

Starší pacienti

Odporúčania týkajúce sa dávkovania u starších pacientov s normálnou funkciou obličiek

(CrCl ≥ 80 ml/min.) sú rovnaké ako u dospelých s normálnou funkciou obličiek. Keďže však starší

pacienti môžu mať zníženú funkciu obličiek, môže byť potrebná úprava dávky podľa stavu funkcie

obličiek (pozri nižšie Porucha funkcie obličiek).

U starších ľudí liečených vyššími dávkami lurasidónu sú k dispozícii iba obmedzené údaje. Nie sú k

dispozícii žiadne údaje u starších ľudí liečených 148 mg lurasidónu. Opatrnosť je potrebná pri liečbe

pacientov vo veku 65 rokov a viac s vyššími dávkami lurasidónu.

Poškodenie obličiek

U pacientov s miernou poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky lurasidónu.

U pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu (CrCl) ≥ 30 a

< 50 ml/min.) so závažnou poruchou funkcie obličiek (CrCl > 15 a < 30 ml/min.) a s ochorením

obličiek v poslednom štádiu (ESRD) (CrCl < 15 ml/min.) sa odporúča úvodná dávka 18,5 mg a

maximálna dávka nemá prekročiť 74 mg raz denne. Lurasidón sa nemá používať u pacientov s ESRD,

ak potenciálne prínosy neprevyšujú potenciálne riziká. V prípade, že sa liek použije u pacientov s

ESRD, je doporučené klinické monitorovanie.

Poškodenie pečene

U pacientov s miernou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávky lurasidónu.

Úprava dávky sa odporúča v prípade pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie pečene (trieda B

podľa Childa-Pugha) a so závažnou poruchou funkcie pečene (trieda C podľa Childa-Pugha).

Odporúčaná úvodná dávka je 18,5 mg. Maximálna denná dávka u pacientov so stredne závažnou

poruchou funkcie pečene nemá prekročiť 74 mg a u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene

nemá prekročiť 37 mg jedenkrát denne.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť lurasidónu u detí mladších ako 18 rokov neboli stanovené. V súčasnosti

dostupné údaje sú opísané v častiach 5.1 a 5.2, ale neumožňujú uviesť odporúčania na dávkovanie.

Spôsob podávania

Filmom obalené tablety Latuda sú určené na perorálne použitie a užívajú sa raz denne spolu s jedlom.

Ak sa liek užíva bez jedla, predpokladá sa, že expozícia lurasidónu bude významne nižšia v porovnaní

s užívaním lieku spolu s jedlom (pozri časť 5.2).

Tablety Latudy je potrebné prehltnúť celé, aby pacient necítil ich horkú chuť. Tablety Latudy sa majú

užívať každý deň v rovnakom čase, čo pomôže k správnemu dodržiavaniu liečby.

4.3

Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Súbežné podávanie silných inhibítorov CYP3A4 (napr. boceprevir, klaritromycín, kobicistát,

indinavir, itrakonazol, ketokonazol, nefazodón, nelfinavir, posakonazol, ritonavir, sakvinavir,

telaprevir, telitromycín, vorikonazol) a silných induktorov CYP3A4 (napr. karbamazepín,

fenobarbital, fenytoín, rifampicín, ľubovník bodkovaný (

Hypericum perforatum

)) (pozri časť

4.5).

4.4

Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Zlepšenie klinického stavu pacienta počas antipsychotickej liečby môže trvať niekoľko dní až

niekoľko týždňov. Pacienti musia byť počas tohto obdobia pozorne sledovaní.

Samovražedné správanie

Pre psychotické choroby je typický výskyt samovražedného správania a v niektorých prípadoch často

po začatí antipsychotickej liečby alebo pri prechode na iný antipsychotický liek. Pri antipsychotickej

liečbe je potrebný pozorný dohľad nad vysokorizikovými pacientmi.

Parkinsonova choroba

U pacientov s Parkinsonovou chorobou môžu predpísané antipsychotické lieky zhoršiť základné

symptómy parkinsonizmu. Preto lekári musia pri predpisovaní lurasidónu pacientom s Parkinsonovou

chorobou zvážiť riziká v porovnaní s prínosmi.

Extrapyramídové symptómy (EPS)

Lieky s antagonistickými vlastnosťami na dopamínové receptory vyvolávajú extrapyramídové

nežiaduce reakcie vrátane rigidity, tremoru, maskovitej tváre, dystónií, slintania, ovisnutého držania

tela a abnormálnej chôdze. V klinických štúdiách kontrolovaných placebom, ktorých sa zúčastnili

dospelí pacienti so schizofréniou, bol pozorovaný zvýšený výskyt EPS po liečbe lurasidónom

v porovnaní s placebom.

Tardívna dyskinéza

Lieky s antagonistickými vlastnosťami na dopamínové receptory vyvolávajú indukciu tardívnej

dyskinézy charakterizovanej rytmickými mimovoľnými pohybmi, najmä jazyka a/alebo tváre. Ak sa

objavia prejavy a symptómy tardívnej dyskinézy, je potrebné zvážiť vysadenie všetkých antipsychotík

vrátane lurasidónu.

Kardiovaskulárne poruchy/predĺženie intervalu QT

Je potrebná opatrnosť pri predpisovaní lurasidónu pacientom so známym kardiovaskulárnym

ochorením alebo s rodinnou anamnézou predĺženia intervalu QT, hypokaliémiou a pri súbežnom

použití s inými liekmi, o ktorých sa predpokladá, že predlžujú interval QT.

Záchvaty

Lurasidón treba používať opatrne u pacientov s anamnézou záchvatov alebo s inými stavmi, ktoré

potenciálne znižujú prah záchvatov.

Neuroleptický malígny syndróm (NMS)

Bol hlásený výskyt neuroleptického malígneho syndrómu pri používaní lurasidónu charakterizovaný

hypertermiou, svalovou rigiditou, autonómnou nestabilitou, zmenou vedomia a zvýšenou sérovou

hladinou kreatínfosfokinázy. K ďalším príznakom môže patriť myoglobinúria (rabdomyolýza) a

akútne zlyhanie obličiek. V tomto prípade sa má vysadiť lurasidón.

Starší pacienti s demenciou

Lurasidón sa neskúmal u starších pacientov s demenciou.

Celková mortalita

V metaanalýze zo 17 kontrolovaných klinických skúšaní mali starší pacienti s demenciou liečení

inými atypickými antipsychotikami vrátane risperidónu, aripiprazolu, olanzapínu a kvetiapínu zvýšené

riziko mortality v porovnaní s placebom.

Cerebrovaskulárna príhoda

V randomizovaných klinických skúšaniach kontrolovaných placebom, ktorých sa zúčastnili pacienti s

demenciou sa používali niektoré atypické antipsychotiká vrátane risperidónu, aripiprazolu a

olanzapínu, bolo pozorované približne 3-násobne zvýšené riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich

reakcií. Mechanizmus tohto zvýšeného rizika nie je známy. Zvýšené riziko sa nemôže vylúčiť u iných

antipsychotík alebo iných skupín pacientov. Lurasidón sa má používať opatrne u starších pacientov s

demenciou, u ktorých môže nastať zvýšené riziko mŕtvice.

Venózny tromboembolizmus

Pri antipsychotických liekoch boli hlásené prípady venózneho tromboembolizmu (VTE). Keďže

pacienti liečení antipsychotikami majú často zvýšené riziko pre vznik VTE, všetky možné rizikové

faktory pre vznik VTE musia byť identifikované pred liečbou a počas liečby lurasidónom a je potrebné

zaviesť preventívne opatrenia.

Hyperprolaktinémia

Lurasidón zvyšuje hladinu prolaktínu antagonizmom dopamínových receptorov D2. Pacienti majú byť

poučení o prejavoch a príznakoch zvýšenej hladiny prolaktínu, ako je gynekomastia, galaktorea,

amenorea a erektilná dysfunkcia. Majú byť poučení o tom, že v prípade výskytu akýchkoľvek

prejavov a príznakov majú vyhľadať lekársku pomoc.

Prírastok hmotnosti

Pri používaní atypických antipsychotík bol pozorovaný prírastok hmotnosti. Odporúča sa klinické

sledovanie hmotnosti.

Hyperglykémia

Počas klinických skúšaní boli hlásené zriedkavé prípady nežiaducich reakcií súvisiacich s glukózou,

napr. zvýšenie hladiny glukózy v krvi. U diabetických pacientov a pacientov s rizikom vzniku

ochorenia diabetes mellitus sa odporúča príslušné klinické monitorovanie.

Ortostatická hypotenzia/synkopa

Lurasidón môže zapríčiniť ortostatickú hypotenziu pravdepodobne v dôsledku antagonizmu

adrenergických receptorov α1. U pacientov so zvýšeným rizikom hypotenzie je potrebné zvážiť

monitorovanie ortostatických vitálnych funkcií.

Interakcia s grepfruitovou šťavou

Počas liečby lurasidónom sa neodporúča piť grapefruitový džús (pozri časť 4.5).

4.5

Liekové a iné interakcie

Farmakodynamické interakcie

Vzhľadom na primárny účinok lurasidónu na centrálny nervový systém sa má lurasidón používať

opatrne v kombinácii s inými centrálne pôsobiacimi liekmi a alkoholom.

Opatrnosť sa odporúča, keď sa lurasidón používa spolu s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú

interval QT, ako sú napr. antiarytmiká triedy IA (napr. chinidín, disopyramid) a antiarytmiká triedy III

(napr. amiodarón, sotalol), niektoré antihistaminiká, niektoré iné antipsychotiká a niektoré

antimalariká (napr. meflochin).

Farmakokinetické interakcie

Súčasné podávanie lurasidónu s grapefruitovým džúsom sa nehodnotilo. Grapefruitový džús inhibuje

enzýmy CYP 3A4 a môže zvýšiť sérovú koncentráciu lurasidónu. Počas liečby lurasidónom sa

neodporúča piť grapefruitový džús.

Potenciál iných liekov ovplyvňovať lurasidón

Lurasidón a jeho aktívny metabolit ID-14283 vzhľadom na svoje farmakodynamické účinky

ovplyvňujú dopamínové a serotonínové receptory. Lurasidón a jeho aktívny metabolit ID-14283 sú

primárne metabolizované prostredníctvom CYP3A4.

Inhibítory CYP3A4

Lurasidón je kontraindikovaný so silnými inhibítormi CYP3A4 (napr. boceprevir, klaritromycín,

kobicistát, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, nefazodón, nelfinavir, posakonazol, ritonavir,

sakvinavir, telaprevir, telitromycín, vorikonazol) (pozri časť 4.3).

Súčasné podávanie lurasidónu so silným inhibítorom CYP3A4, ketokonazolom, viedlo k 6 až

9-násobnému zvýšeniu expozície lurasidónu a jeho aktívneho metabolitu ID-14283.

Súbežné podávanie lurasidónu a posakonazolu (silný inhibítor CYP3A4) spôsobilo približne 4- až 5-

násobné zvýšenie expozície lurasidónu. Pretrvávajúci účinok posakonazolu na expozíciu lurasidónu

bol pozorovaný po dobu 2 až 3 týždňov od ukončenia súbežného podávania posakonazolu.

Súčasné podávanie lurasidónu s liekmi, ktoré stredne inhibujú enzýmy CYP3A4 (napr. diltiazem,

erytromycín, flukonazol, verapamil) môže zvýšiť expozíciu lurasidónu. U stredne silných inhibítorov

enzýmov CYP3A4 sa odhaduje 2 až 5-násobné zvýšenie expozície substrátov CYP3A4.

Súčasné podávanie lurasidónu a diltiazemu (lieková forma s postupným uvoľňovaním), stredne

silného inhibítora enzýmov CYP3A4, vedie k 2,2 až 2,4 násobnému zvýšeniu expozície lurasidónu a

ID-14283 (pozri časť 4.2) Použitie diltiazemu v liekovej forme s okamžitým uvoľňovaním môže mať

za následok zvýšenie expozície lurasidónu.

Induktory CYP3A4

Lurasidón je kontraindikovaný so silnými induktormi CYP3A4 (napr. karbamazepín, fenobarbital,

fenytoín, rifampicín, ľubovník bodkovaný (

Hypericum perforatum

)) (pozri časť 4.3).

Súčasné podávanie lurasidónu so silným induktorom CYP3A4, rifampicínom, môže 6-násobne znížiť

expozíciu lurasidónu.

Dá sa predpokladať, že súčasné podávanie lurasidónu s miernymi (napr. armodafinil, amprenavir,

aprepitant, prednizón, rufinamid) alebo so stredne silnými (napr. bosentan, efavirenz, etravirin,

modafinil, nafcilin) induktormi CYP3A4 viac ako 2-násobne zníži expozíciu lurasidónu až na 2 týždne

po vysadení miernych alebo stredne silných induktorov CYP3A4.

Pri súčasnom podávaní lurasidónu a miernych alebo stredne silných induktorov CYP3A4, je potrebné

účinok lurasidónu starostlivo monitorovať a môže byť potrebná aj úprava dávkovania.

Transportéry

Lurasidón je substrátom P-gp a BCRP

in vitro

in vivo

je význam tohto javu nejasný.

Súčasné podávanie lurasidónu s P-gp a BCRP inhibítormi môže zvýšiť expozíciu lurasidónu.

Potenciál lurasidónu ovplyvňovať iné lieky

Súčasné podávanie lurasidónu s midazolamom, citlivým substrátom CYP3A4, viedlo k viac

ako 1,5-násobnému zvýšeniu expozície midazolamu. Monitorovanie sa odporúča, keď sa lurasidón

podáva súčasne so substrátmi CYP3A4, o ktorých je známe, že majú úzky terapeutický index (napr. s

astemizolom, terfenadínom, cisapridom, pimozidom, chinidínom, bepridilom alebo ergotovými

alkaloidmi [s ergotamínom, dihydroergotamínom]).

Súčasné podávanie lurasidónu s digoxínom (substrátom proteínu P-gp) nezvýšilo expozíciu digoxínu;

len málo sa zvýšila hodnota C

(1,3-násobne), a preto sa predpokladá, že lurasidón môže byť

súčasne podávaný s digoxínom. Lurasidón je inhibítor

in vitro

efluxného transportéra P-gp a jeho

klinický význam na inhibíciu črevného proteínu P-gp nemožno vylúčiť. Súčasné podávanie P-gp

substrátu dabigatranetexilátu môže viesť k zvýšeniu plazmatických koncentrácií dabigatranu.

Lurasidón je inhibítor

in vitro

efluxného transportéra BCRP a jeho klinický význam na inhibíciu

črevného BCRP nemožno vylúčiť. Súčasné podávanie BCRP substrátu môže viesť k zvýšeniu

plazmatických koncentrácií týchto substrátov

Pri súčasnom podávaní lurasidónu s lítiom má lítium klinicky zanedbateľný vplyv na farmakokinetiku

lurasidónu, a preto nie je potrebné upraviť dávkovanie lurasidónu. Lurasidón nemá vplyv na

koncentráciu lítia.

Z klinickej štúdie liekových interakcií zameranej na vplyv súčasného podávania lurasidónu u

pacientiek užívajúcich perorálnu kombinovanú antikoncepciu vrátane norgestimátu a etinylestradiolu

vyplýva, že lurasidón nemá klinicky alebo štatisticky významný vplyv na farmakokinetiku

antikoncepcie alebo na hladinu globulínu, ktorý sa viaže na pohlavné hormóny (SHBG). Lurasidón

preto môže byť podávaný súčasne s perorálnou antikoncepciou.

4.6

Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov (menej ako 300 ukončených gravidít) o

použití lurasidónu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách sú nedostatočné z hľadiska účinku na

graviditu, embryonálny/fetálny vývin, pôrod a postnatálny vývin (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko

pre ľudí nie je známe. Lurasidón sa nemá používať počas gravidity, ak to nie je nevyhnutné.

Novorodenci vystavení antipsychotikám (vrátane lurasidónu) počas tretieho trimestra majú zvýšené

riziko vzniku nežiaducich reakcií vrátane extrapyramídových a/alebo abstinenčných symptómov, ktoré

môžu mať po pôrode rôznu závažnosť a trvanie. Boli hlásené prípady agitácie, hypertónie, hypotónie,

tremoru, somnolencie, respiračnej tiesne alebo poruchy prijímania potravy. Novorodenci musia byť

preto pozorne monitorovaní.

Dojčenie

Lurasidón sa počas laktácie vylučoval do mlieka potkanov (pozri časť 5.3). Nie je známe, či sa

lurasidón alebo jeho metabolity vylučujú do ľudského mlieka. Dojčenie u žien užívajúcich lurasidón

sa má zvážiť iba v prípade, že potenciálny prínos liečby prevyšuje potenciálne riziko pre dieťa.

Fertilita

Štúdie na zvieratách preukázali niekoľko účinkov na fertilitu, najmä v súvislosti so zvýšenou hladinou

prolaktínu, ktorý sa nepovažuje za významný pre ľudskú reprodukciu (pozri časť 5.3).

4.7

Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Lurasidón má mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacienti musia byť

varovaní v súvislosti s obsluhou nebezpečných strojov vrátane vedenia motorových vozidiel, ak si nie

sú úplne istí, či ich lurasidón nežiaduco neovplyvňuje (pozri časť 4.8).

4.8

Nežiaduce účinky

Zhrnutie bezpečnostného profilu

V klinických štúdiách, ktorých sa zúčastnili pacienti liečení na schizofréniu až 52 týždňov

a v postmarketingovom sledovaní sa hodnotila bezpečnosť lurasidónu v dávkach 18,5 – 148 mg.

K najčastejším nežiaducim reakciám (≥ 10 %) patrila akatízia a somnolencia, ktoré boli závislé od

dávky až do 111 mg denne.

Tabuľka s nežiaducimi reakciami

Ďalej sú uvedené nežiaduce reakcie na liek na základe spoločných údajov podľa triedy orgánových

systémov a preferovaného výrazu. Výskyt nežiaducich reakcií na liek hlásených v rámci klinických

skúšaní je uvedený v tabuľke podľa frekvencie výskytu. Sú použité tieto výrazy a frekvencie: veľmi

časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až

<1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov). V rámci každej kategórie

frekvencie sú nežiaduce reakcie uvedené v poradí klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 1

Trieda

orgánových

systémov

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Neznáma

frekvencia

Infekcie a nákazy

Nazofaryngitída

Poruchy krvi

a lymfatického

systému

Eozinofília

Leukopénia****,

Neutropénia****,

Anémia****

Poruchy

imunitného

systému

Precitlivenosť

Poruchy

metabolizmu

a výživy

Prírastok

hmotnosti

Znížená chuť do jedla,

zvýšená hladina

glukózy v krvi

Hyponatriémia

Psychické

poruchy

Insomnia,

agitácia,

úzkosť,

nepokoj

Nočné mory,

katatónia

Samovražedné

správanie****,

panický atak****,

porucha

spánku****

Poruchy

nervového

systému

Akatízia,

somnolencia*

Parkinsonizmus**,

závraty,

dystónia***,

dyskinéza

Letargia,

dyzartria

Tardívna dyskinéza

Neuroleptický

malígny

syndróm

(NMS)

Kŕče****

Poruchy oka

Rozmazané videnie

Poruchy ucha

a labyrintu

Závrat****

Poruchy srdca

a srdcovej

činnosti

Tachykardia

Angína****,

AV blok prvého

stupňa****,

bradykardia****

Poruchy ciev

Hypertenzia,

hypotenzia,

ortostatická hypotenzia,

návaly horúčavy,

zvýšený krvný tlak

Poruchy

gastrointestinálne

ho traktu

Nauzea,

vracanie,

dyspepsia,

hypersekrécia slín,

sucho v ústach,

bolesť v hornej

časti brucha,

žalúdočný

diskomfort

Flatulencia

hnačka****,

dysfágia****,

gastritída****

Poruchy pečene

a žlčových ciest

Zvýšená hladina

alanínaminotransferázy

Trieda

orgánových

systémov

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Neznáma

frekvencia

Poruchy kože

a podkožného

tkaniva

Vyrážka,

pruritus

Hyperhidróza

Angioedém

Stevensov-

Johnsonov

syndróm

Poruchy

kostrovej

a svalovej

sústavy

a spojivového

tkaniva

Stuhnutosť svalov

a kostí,

zvýšená hladina

kreatínfosfokinázy

v krvi

Stuhnutosť kĺbov,

myalgia,

bolesť krku,

bolesť chrbta

Rabdomyolýza

Poruchy obličiek

a močových ciest

Zvýšenie

kreatinínu v sére

Dyzúria

Zlyhávanie

obličiek****

Stavy v gravidite,

v šestonedelí

a perinatálnom

období

Novorodenenecký

syndróm

z vysadenia lieku

(pozri časť 4.6)

Poruchy

reprodukčného

systému

a prsníkov

Zvýšená hladina

prolaktínu v krvi

Zväčšenie

prsníkov****,

bolesť

prsníkov****,

galaktorea****,

erektilná

dysfunkcia****,

amenorea****,

dysmenorea****

Celkové poruchy

a reakcie

v mieste podania

Únava

Porucha chôdze

Náhla smrť

zapríčinená

základným

kardiovaskulárnym

ochorením

pozorovaná počas

klinického

vývojového

programu****

*Somnolencia zahŕňa výrazy nežiaducich reakcií: hypersomnia, hypersomnolencia, sedácia a somnolencia

**Parkinsonizmus zahŕňa výrazy nežiaducich reakcií: bradykinézia, fenomén ozubeného kolesa, slintanie,

extrapyramídová porucha, hypokinézia, stuhnutosť svalov, parkinsonizmus, psychomotorická retardácia a tremor

***Dystónia zahŕňa výrazy nežiaducich reakcií: dystónia, okulogyrická kríza, oromandibulárna dystónia, spazmus

jazyka, tortikolis a trizmus.

****Nežiaduce reakcie na liek v kontrolovaných a nekontrolovaných štúdiách fázy 2 a 3; výskyt týchto nežiaducich

reakcií je však príliš nízky na odhadnutie frekvencií.

Opis vybraných nežiaducich reakcií

Po uvedení lieku na trh sa hlásili klinicky závažné prípady kožných reakcií a iných reakcií

z precitlivenosti spojené s liečbou lurasidónom, vrátane niekoľkých hlásení Stevensovho-Johnsonovho

syndrómu.

Udalosti typické pre danú skupinu liekov

Extrapyramídové symptómy (EPS):

Výskyt hlásených udalostí spojených s EPS, okrem akatízie

a nepokoja v krátkodobých štúdiách kontrolovaných placebom, bol 13,5 % pre jedincov liečených

lurasidónom v porovnaní s 5,8 % u jedincov liečených placebom. Výskyt akatízie u jedincov liečených

lurasidónom bol 12,9 % v porovnaní s 3,0 % u jedincov liečených placebom.

Dystónia

: U citlivých jedincov sa môžu v prvých dňoch liečby vyskytnúť symptómy dystónie

a predĺžené abnormálne kontrakcie svalových skupín. K dystonickým symptómom patrí: spazmus

krčných svalov, ktorý niekedy prechádza do stiahnutia hrdla, ťažkosti pri prehĺtaní, ťažkosti pri

dýchaní a/alebo protrúzia jazyka. Zatiaľ čo tieto symptómy sa môžu vyskytnúť pri nízkych dávkach,

vyskytujú sa častejšie a s väčšou závažnosťou a silou pri vyšších dávkach antipsychotických liekov

prvej generácie. Zvýšené riziko akútnej dystónie sa pozoruje u mužov a v mladších vekových

skupinách.

Venózny tromboembolizmus:

Pri antipsychotických liekov boli hlásené prípady venózneho

tromboembolizmu vrátane prípadov pľúcnej embólie a prípadov trombózy hlbokých žíl neznámej

frekvencie.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9

Predávkovanie

Manažment predávkovania

Pre lurasidón nie je k dispozícii žiadne špecifické antidotum, preto sa má použiť vhodná podporná

liečba a vyžaduje sa pozorný lekársky dohľad a monitorovanie až do zotavenia pacienta.

Ihneď je potrebné začať s kardiovaskulárnym monitorovaním vrátane pokračujúceho

elektrokardiografického monitorovania na možné arytmie. Ak sa podáva antiarytmická liečba,

disopyramid, prokaínamid a chinidín, je spojená s teoretickým rizikom predĺženia intervalu QT

u pacientov s akútnym predávkovaním lurasidónom. Alfa-blokačné vlastnosti bretýlia by mohli

posilniť účinok lurasidónu, čo by viedlo k problematickej hypotenzii.

Hypotenzia a cirkulačný kolaps sa majú liečiť vhodnými opatreniami. Nemá sa používať adrenalín

alebo dopamín, ani iné sympatomimetiká s beta-agonistickým účinkom, keďže beta-stimulácia môže

zhoršiť hypotenziu v podmienkach alfa-blokády indukovanej lurasidónom. V prípade závažných

extrapyramídových symptómov sa majú podať anticholinergické lieky.

Je potrebné zvážiť výplach žalúdka (po intubácii, ak pacient nie je pri vedomí) a podávanie aktívneho

uhlia spolu s laxatívom.

Možná otupenosť, záchvaty alebo dystonická reakcia hlavy a krku po predávkovaní môžu pri

indukovanej eméze spôsobiť riziko vdýchnutia zvratkov.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Psycholeptiká, antipsychotiká. ATC kód: N05AE05

Mechanizmus účinku

Lurasidón je selektívny blokátor účinku dopamínu a monoamínu. Lurasidón sa silno viaže

na dopamínové D2-receptory a sérotonínové 5-HT2A- a 5-HT7-receptory s vysokou väzbovou

afinitou 0,994, 0,47, respektíve 0,495 nM. Blokuje tiež α2c-adrenergické receptory a α2a-adrenergické

receptory s väzbovou afinitou 10,8, respektíve 40,7 nM. Lurasidón prejavuje tiež čiastočný agonizmus

na receptore 5HT-1A s väzbovou afinitou 6,38 nM. Lurasidón sa neviaže na histaminergické ani

muskarínové receptory.

Mechanizmus účinku vedľajšieho aktívneho metabolitu lurasidónu ID-14283 je podobný ako

mechanizmus účinku lurasidónu.

Podávanie lurasidónu v rozsahu od 9 do 74 mg zdravým jedincom viedlo v závislosti od dávky

k zníženiu väzby 11C-raklopridu, ligandu receptora D2/D3 vo výbežku, putamene a prednej stene

prúžkovaného telesa, zistenej pozitrónovou emisnou tomografiou.

Farmakodynamické účinky

V hlavných klinických štúdiách zameraných na účinnosť sa lurasidón podával v dávkach 37-148 mg.

Klinická účinnosť

Účinnosť lurasidónu pri liečbe schizofrénie sa preukázala v piatich multicentrických dvojito

zaslepených 6-týždňových skúšaní kontrolovaných placebom, ktorých sa zúčastnili pacienti spĺňajúci

kritériá pre schizofréniu podľa Diagnostickej a štatistickej príručky duševných porúch, štvrté vydanie

(DSM-IV). V týchto piatich skúšaniach sa použili rôzne dávky lurasidónu, od 37 do 148 mg

lurasidónu raz denne. V krátkodobých skúšaniach bol primárny koncový ukazovateľ účinnosti

definovaný ako priemerná zmena v celkovom skóre na stupnici pozitívneho a negatívneho syndrómu

(PANSS) schváleného viaczložkového zoznamu zloženého z piatich faktorov na hodnotenie

pozitívnych symptómov, negatívnych symptómov, dezorganizovaných myšlienok, nekontrolovanej

hostility/excitácie a úzkosti/depresie od začiatku do 6. týždňa. V štúdiách fázy 3 sa preukázalo, že

lurasidón je účinnejší ako placebo (pozri tabuľku 2). Lurasidón sa preukázal ako významne odlišný od

placeba už od 4. dňa. Lurasidón bol tiež účinnejší ako placebo na definovanej stupnici klinického

celkového dojmu – závažnosti (CGI-S) pre sekundárny koncový ukazovateľ. Účinnosť sa potvrdila aj

na základe sekundárnej analýzy rekcie na liečbu (definovanej ako ≥ 30 % pokles celkového skóre

PANSS oproti začiatku).

Tabuľka 2

Štúdie schizofrénie: Celkové skóre na stupnici pozitívneho a negatívneho syndrómu pre schizofréniu

(PANSS) – zmena od začiatku do 6. týždňa – MMRM pre štúdie D1050229, D1050231 a D1050233:

Populácia celého analyzovaného súboru

Štatistika štúdie

Placebo

Dávka lurasidónu (b)

Aktívna

kontrola (a)

37 mg

74 mg

111 mg

148 mg

Štúdia D1050229

N=124

N=121

N=118

N=123

Priemer na začiatku

(SD)

96,8 (11,1)

96,5 (11,6)

96,0 (10,8)

96,0 (9,7)

Priemerná zmena

LS (SE)

-17,0 (1,8)

-19,2 (1,7)

-23,4 (1,8)

-20,5 (1,8)

Liečebný rozdiel

v porovnaní s placebom

Odhad (SE)

-2,1 (2,5)

-6,4 (2,5)

-3,5 (2,5)

p-hodnota

0,591

0,034

0,391

Štúdia D1050231

N=114

N=118

N=118

N=121

Priemer na začiatku

(SD)

95,8 (10,8)

96,6 (10,7)

97,9 (11,3)

96,3 (12,2)

Priemerná zmena

LS (SE)

-16,0 (2,1)

-25,7 (2,0)

-23,6 (2,1)

-28,7 (1,9)

Liečebný rozdiel

v porovnaní s placebom

Odhad (SE)

-9,7 (2,9)

-7,5 (3,0)

-12,6 (2,8)

p-hodnota

0,002

0,022

<0,001

Štúdia D1050233

N=120

N=125

N=121

N=116

Priemer na začiatku

(SD)

96,6 (10,2)

97,7 (9,7)

97,9 (11,8)

97,7 (10,2)

Priemerná zmena

LS (SE)

-10,3 (1,8)

-22,2 (1,8)

-26,5 (1,8)

-27,8 (1,8)

Liečebný rozdiel

v porovnaní s placebom

Odhad (SE)

-11,9 (2,6)

-16,2 (2,5)

-17,5 (2,6)

p-hodnota

<0,001

<0,001

<0,001

(a) Olanzapín 15 mg v štúdii D1050231, kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním (XR) 600 mg v štúdii D1050233.

N je počet jedincov na modelový odhad.

(b) p-hodnoty pre lurasidón v porovnaní s placebom boli upravené pre početné porovnania. P-hodnoty pre olanzapín

a kvetiapín XR v porovnaní s placebom neboli upravované.

V krátkodobých štúdiách nebola pozorovaná žiadna konzistentná dávkovo závislá korelácia.

Dlhodobá účinnosť lurasidónu pri udržiavacej liečbe (37 až 148 mg lurasidónu raz denne) sa

preukázala v 12-mesačnom skúšaní podobnej účinnosti s použitím kvetiapínu s predĺženým

uvoľňovaním (200 až 800 mg raz denne). Lurasidón bol noninferiórny ku kvetiapínu s predĺženým

uvoľňovaním, pokiaľ ide o čas do relapsu schizofrénie. Pokiaľ ide o telesnú hmotnosť a index telesnej

hmotnosti (priemer (SD), lurasidón spôsobil od začiatku do 12. mesiaca malé zvýšenie: 0,73 (3,36) kg,

respektíve 0,28 (1,17) kg/m

) v porovnaní s kvetiapínom s predĺženým uvoľňovaním (1,23 (4,56) kg,

respektíve 0,45 (1,63) kg/m

). Lurasidón mal celkovo zanedbateľný vplyv na hmotnosť a iné

metabolické parametre vrátane hladiny celkového cholesterolu, triglyceridov a glukózy.

V dlhodobej bezpečnostnej štúdii boli klinicky stabilní pacienti liečení lurasidónom o dávke

37-111 mg alebo risperidónom 2-6 mg. V tejto štúdii bola miera recidívy po dobu 12 mesiacov 20 %

pre lurasidón a 16 % pre risperidón. Tento rozdiel sa priblížil, ale nedosiahol štatistickú významnosť.

V dlhodobých štúdiách zameraných na zhodnotenie trvania účinku bol lurasidón pri udržiavacej liečbe

symptómov a oddialenia relapsov schizofrénie účinnejší ako placebo. Po preliečení akútnych epizód

a stabilizácii minimálne po dobu 12 týždňov, boli pacienti následne randomizovaní v dvojito

zaslepenej štúdii, pričom pokračovali buď v užívaní lurasidónu alebo placeba, až pokým sa u nich

neobjavili príznaky relapsu schizofrénie. Primárne údaje o čase do objavenia relapsu, pri ktorom sa

u pacientov neobjavila recidíva boli cenzúrované v čase vyhodnotenia, pacienti užívajúci lurasidón

vykazovali významne dlhší čas do objavenia sa relapsu v porovnaní s pacientami, ktorí užívali placebo

(p=0,039). Test pravdepodobnosti podľa Kaplan-Meiera preukázal výskyt relapsu pre lurasidón v 28

týždni 42,2 % a pre placebo 51,2 %. Pravdepodobnosť všetkých príčin prerušenia v 28-týždni bola

58,2 % pre lurasidón a 69,9 % pre placebo (p=0,072).

Pediatrická populácia

Európska agentúra pre lieky udelila odklad z povinnosti predložiť výsledky štúdií lurasidónu v jednej

alebo vo viacerých podskupinách pediatrickej populácie so schizofréniou (informácie o použití

v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2).

Bipolárna depresia

Krátkodobá

účinnosť lurazidónu bola skúmaná v 6-týždňovej, multicentrickej, randomizovanej,

dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii u detských a dospievajúcich pacientov (vo veku od

10 do 17 rokov), ktorí podľa Diagnostickej a štatistickej príručky duševných porúch, piate vydanie

(DSM-V) splnili kritériá pre veľkú depresívnu epizódu súvisiacu s bipolárnou poruchou typu I

s rýchlym cyklom alebo bez neho a bez psychotických znakov (N=350). Pacienti boli randomizovaní

na užívanie flexibilnej dávky lurazidónu v rozmedzí od 18 do 74 mg jedenkrát denne alebo na

užívanie placeba.

Primárny ukazovateľ účinnosti bol definovaný ako priemerná zmena oproti východiskovému stavu do

6. týždňa v celkovom skóre dosiahnutom na revidovanej stupnici na hodnotenie depresie u detí

(CDRS-R). Kľúčovým sekundárnym ukazovateľom bolo skóre depresie dosiahnuté v stupnici

klinického celkového dojmu zo závažnosti ochorenia – verzia pre bipolárnu poruchu (CGI-BP-S). Pre

tieto ukazovatele sa preukázali štatisticky významné rozdiely v prospech lurazidónu oproti placebu

v celkovej analyzovanej populácii od 2. týždňa a zachovali sa pri každej návšteve v rámci štúdie až do

skončenia štúdie. Primárny a kľúčový sekundárny ukazovateľ však neboli dosiahnuté u mladších

pacientov (vo veku menej ako 15 rokov). Priemerná zmena LS (95% IS) upravená placebom v 6.

týždni oproti východiskovému stavu metódou LOCF v celkovom skóre CDRS-R v skupine užívajúcej

lurazidón bola –1,8 (–5,6; 2,0) u účastníkov v kategórii pacientov vo veku od 10 do 14 rokov a –8,6 (–

12,4; –4,8) u účastníkov v kategórii pacientov vo veku od 15 do 17 rokov.

Bezpečnostný profil lurazidónu u detí zahrnutých do tejto krátkodobej štúdie je vo všeobecnosti

v súlade s tým, čo sa pozorovalo pri liečbe v rámci schválenej indikácie u dospelých, no

u pediatrických pacientov sa pozorovali rozdiely vo frekvencii najčastejšie sa vyskytujúcich

nežiaducich reakcií pri nauzei (veľmi časté), hnačke (časté) a zníženej chuti do jedla (časté),

v porovnaní s výskytom u dospelých (časté, neznáme, resp. menej časté).

Tabuľka 2.1 Pediatrická štúdia bipolárnej depresie: Celkové skóre dosiahnuté na revidovanej stupnici

na hodnotenie depresie u detí (CDRS-R) a skóre depresie (depresia) dosiahnuté v stupnici celkového

klinického dojmu zo závažnosti ochorenia – verzia pre bipolárnu poruchu (CGI-BP-S) – zmena v 6.

týždni oproti východiskovému stavu – MMRM pre štúdiu D1050326: Analyzovaná skupina podľa

liečebného zámeru

Parametre

Štatistika štúdie

Placebo

Dávka lurazidónu 18,5 –

74 mg (a) (b)

Primárny ukazovateľ:

Celkové skóre CDRS-R

N=170

N=173

Priemer východiskovej

hodnoty (SD)

58,6 (8,26)

59,2 (8,24)

Priemer zmeny najmenších

štvorcov (SE)

–15,3 (1,08)

–21,0 (1,06)

Liečebný rozdiel oproti placebu

Odhad (SE; 95% IS)

–5,7 (1,39; –8,4 až –3,0)

p-hodnota

< 0,0001

Kľúčový sekundárny

ukazovateľ: Skóre

depresie CGI-BP-S

N=170

N=173

Priemer východiskovej

hodnoty (SD)

Priemer zmeny najmenších

štvorcov (SE)

–1,05 (0,087)

–1,49 (0,085)

Liečebný rozdiel oproti placebu

Odhad (SE; 95% IS)

–0,44 (0,112; –0,66 až –0,22)

p-hodnota

< 0,0001

N je počet účastníkov.

(a) p-hodnoty pre lurasidón oproti placebu boli upravené pre viacnásobné porovnania.

(b) Dávky lurasidónu 18,5; 37; 55,5; 74 mg sú ekvivalentné s dávkami 20, 40, 60 a 80 mg lurazidóniumchloridu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Lurasidón dosahuje maximálnu sérovú koncentráciu približne do 1-3 hodín.

V štúdii skúmajúcej vplyv jedla sa priemerné hodnoty C

a AUC lurasidónu zvýšili približne 2- až

3-násobne, respektíve 1,5- až 2-násobne, keď sa lurasidón podával spolu s jedlom v porovnaní s

hladinami pozorovanými v podmienkach užívania lieku nalačno.

Distribúcia

Po podaní 37 mg lurasidónu bol priemerný približný distribučný objem 6000 l. Lurasidón sa silne

viaže (~99 %) na sérové proteíny.

Biotransformácia

Lurasidón sa metabolizuje najmä prostredníctvom CYP3A4. K hlavným biotransformačným dráham

patrí oxidatívna N-dealkylácia, hydroxylácia norbornánového kruhu a S-oxidácia.

Lurasidón sa metabolizuje na dva aktívne metabolity (ID-14283 a ID-14326) a dva neaktívne

metabolity (ID-20219 a ID-20220). Lurasidónu a jeho metabolitom ID-14283, ID-14326, ID-20219 a

ID-20220 zodpovedá približne 11,4; 4,1; 0,4; 24, respektíve 11 % sérovej rádioaktivity.

Aktívny metabolit ID-14283 je metabolizovaný hlavne prostredníctvom enzýmov CYP 3A4.

Lurasidón a jeho aktívny metabolit ID-14283 vzhľadom na svoje farmakodynamické účinky

ovplyvňujú dopamínové a serotonínové receptory.

Na základe štúdií

in vitro

lurasidón nie je substrátom enzýmov CYP1A1, CYP1A2, CYP2A6,

CYP4A11, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 alebo CYP2E1.

In vitro lurasidón nepreukázal priamu, alebo slabú inhibíciu (priamu alebo časovo závislú)

(IC50>5.9 μM) enzýmov cytochrómu P450 (CYP)1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19,

CYP2D6, CYP2E1 a CYP3A4. Na základe týchto údajov sa nepredpokladá, že by lurasidón

ovplyvňoval farmakokinetiku liekov, ktoré sú substrátmi CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9,

CYP2C19, CYP2D6 a CYP2E1. Pre spôsob používania liekov s úzkym terapeutickým rozpätím, ktoré

sú substrátmi CYP3A4, pozri časť 4.5.

Lurasidón je

in vitro

substrátom efluxných transportérov P-gp a BCRP. Lurasidón nepodlieha

aktívnemu transportu a vychytávaniu prostredníctvom transportérov OATP1B1 alebo OATP1B3.

Lurasidón je inhibítorom P-gp, BCRP a OCT1

in vitro

(pozri časť 4.5). Nepredpokladá sa, že

lurasidón bude mať klinicky významný inhibičný vplyv na transportéry OATP1B1, OATP1B3, OCT2,

OAT1, OAT3, MATE1, MATE2K alebo BSEP založený na

in vitro

údajoch.

Eliminácia

Polčas eliminácie po podaní lurasidónu bol 20-40 hodín. Po perorálnom podaní rádioaktívne

označenej dávky sa približne 67 % dávky vylúčilo stolicou a 19 % močom. Moč obsahoval zvyčajne

niekoľko metabolitov s minimálnou renálnou exkréciou materskej zlúčeniny.

Linearita/nelinearita

Farmakokinetika lurasidónu je úmerná dávke v celkovom dennom dávkovom rozsahu 18,5 mg až

148 mg. Koncentrácie lurasidónu v rovnovážnom stave sa dosiahnu do 7 dní po začatí liečby

lurasidónom.

Farmakokinetika v osobitných skupinách pacientov:

Starší pacienti

Od zdravých ľudí ≥ 65rokov sa získali obmedzené údaje. Zo získaných údajov vyplýva podobná

expozícia ako v prípade pacientov < 65 rokov. Zvýšenie expozície u starších pacientov sa však môže

predpokladať u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene.

Poškodenie pečene

Sérové koncentrácie lurasidónu sú zvýšené u zdravých ľudí s poruchou funkcie pečene triedy A, B a C

podľa Childa-Pugha so zvýšením expozície 1,5-násobne, 1,7-násobne, respektíve 3-násobne.

Poškodenie obličiek

Sérové koncentrácie lurasidónu sú zvýšené u zdravých ľudí s miernou, stredne závažnou a závažnou

poruchou funkcie obličiek so zvýšením expozície 1,5-násobne, 1,9-násobne, respektíve 2,0-násobne.

Pacienti s ESRD (CrCl<15 ml/min.) sa neskúmali.

Pohlavie

U pacientov so schizofréniou sa nepozorovali klinicky významné rozdiely vo farmakokinetike

lurasidónu medzi pohlaviami na základe farmakokinetickej analýzy populácií.

Rasa

U pacientov so schizofréniou sa nepozorovali klinicky významné rozdiely vo farmakokinetike

lurasidónu na základe farmakokinetickej analýzy populácií. Zistilo sa, že jedinci z Ázie majú

1,5-násobne zvýšenú expozíciu lurasidónu v porovnaní s belochmi.

Fajčenie

Na základe štúdií

in vitro

, v ktorých boli použité ľudské pečeňové enzýmy, lurasidón nebol substrátom

CYP1A2; fajčenie by preto nemalo ovplyvniť farmakokinetiku lurasidónu.

Pediatrická populácia

Farmakokinetika lurasidónu u pediatrických pacientov bola sledovaná u 49 detí vo veku 6-12 rokov

a u 56 dospievajúcich vo veku 13-17 rokov. Lurasidón bol podávaný ako lurasidón hydrochlorid počas

7 dní v denných dávkach, buď 20, 40, 80, 120 mg (6-17 rokov) alebo 160 mg (len 10-17 rokov).

Nebola nájdená jasná korelácia medzi získanou plazmatickou expozíciou a vekom alebo telesnou

hmotnosťou. Farmakokinetika lurasidónu u pediatrických pacientov vo veku 6-17 rokov bola

všeobecne porovnateľná s výsledkami pozorovanými u dospelých.

5.3

Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po

opakovanom podávaní, genotoxicity alebo karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné

riziko pre ľudí. Hlavné zistenia v štúdiách toxicity po opakovanom podávaní lurasidónu zahŕňali

endokrinné zmeny sprostredkované centrálne, ktoré vyplývali zo zvýšenia sérovej hladiny prolaktínu u

potkanov, psov a opíc. Vysoké sérové hladiny prolaktínu v dlhodobých štúdiách po opakovanom

podávaní u potkaních samíc boli spojené s účinkom na kosti, nadobličky a tkanivá reprodukčného

systému. V dlhodobých štúdiách po opakovanom podávaní lieku psom boli vysoké sérové hladiny

prolaktínu spojené s účinkom na tkanivá reprodukčného systému samcov a samíc.

U potkanov nemal lurasidón žiadny vplyv na reprodukciu samcov ani samíc pri perorálnych dávkach

150 a 0,1 mg/kg/deň lurasidóniumchloridu, alebo na embryonálny vývin v rannom štádiu pri

perorálnej dávke 15 mg/kg/deň lurasidóniumchloridu.

Štúdia fertility na potkaních samiciach preukázala predĺžený estrálny cyklus a oneskorenú kopuláciu

pri dávke ≥ 1,5 mg/kg/deň lurasidóniumchloridu, zatiaľ čo ukazovatele kopulácie a fertility a počet

žltých teliesok, implantácií a živých plodov boli pri dávke 150 mg/kg/deň lurasidóniumchloridu

znížené. Tieto účinky boli zapríčinené hyperprolaktinémiou po liečbe lurasidónom ovplyvňujúcej

estrálny cyklus a kopulačné správanie, ako aj zachovanie žltého telieska u potkaních samíc, čo viedlo

k zníženému počtu implantácií a živých plodov. Tieto účinky spojené s prolaktínom sa nepovažujú za

významné pre ľudskú reprodukciu.

Podanie jednej dávky 10 mg/kg lurasidóniumchloridu brezivým potkanom viedlo k fetálnej expozícii.

V štúdii skúmajúcej rozsah dávok u brezivých potkanov dávka 150 mg/kg/deň lurasidóniumchloridu

zapríčinila spomalenie rastu plodu bez príznakov teratogenity. Lurasidón nebol teratogénny u

potkanov ani králikov pri podobnej alebo nižšej expozícii ako je maximálna odporúčaná dávka pre

ľudí ( 148 mg lurasidónu).

Lurasidón sa vylučoval počas laktácie do mlieka potkanov.

Lurasidón nebol genotoxický počas testovania. V štúdiách karcinogenity na myšiach a potkanoch sa

pozorovali tumory v prsnej žľaze a/alebo hypofýze, ktoré boli s najväčšou pravdepodobnosťou

zapríčinené zvýšenou hladinou prolaktínu v krvi. Tieto zistenia sú bežné u hlodavcov liečených

antipsychotickými liekmi s účinkom zablokovania dopamínového receptora D2 a považujú sa za

špecifické pre hlodavcov.

6.

FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1

Zoznam pomocných látok

Jadro

manitol (E 421),

predželatinovaný škrob,

sodná soľ kroskarmelózy (E 468),

hypromelóza 2910 (E 464),

stearan horečnatý (E 470b).

Obal tablety

hypromelóza 2910 (E 464),

oxid titaničitý (E 171),

makrogol 8000,

žltý oxid železitý (E 172),

indigotín (E 132),

karnaubský vosk (E 903).

6.2

Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3

Čas použiteľnosti

5 rokov

6.4

Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

6.5

Druh obalu a obsah balenia

Škatuľky obsahujú 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 90 x 1 alebo 98 x 1 tabliet v hliníkových

blistroch/hliníkových perforovaných blistroch s jednotlivými dávkami.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6

Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými

požiadavkami.

7.

DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia 70, 00181

Rím – Taliansko

8.

REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/14/913/015-021

9.

DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 21 marec 2014

Dátum posledného predĺženia registrácie: 14. november 2018

10.

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky

http://www.ema.europa.eu

PRÍLOHA II

A.

VÝROBCA (VÝROBCOVIA) ZODPOVEDNÝ

(ZODPOVEDNÍ) ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

B.

PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA

VÝDAJA A POUŽITIA

C.

ĎALŠIE PODMIENKY A POŽIADAVKY REGISTRÁCIE

D.

PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA

BEZPEČNÉHO A ÚČINNÉHO POUŽÍVANIA LIEKU

A.

VÝROBCA (VÝROBCOVIA) ZODPOVEDNÝ (ZODPOVEDNÍ) ZA UVOĽNENIE

ŠARŽE

Názov a adresa výrobcu (výrobcov) zodpovedného (zodpovedných) za uvoľnenie šarže

AndersonBrecon (UK) Ltd.

Units 2-7

Wye Valley Business Park

Brecon Road

Hay-on-Wye

Hereford

HR3 5PG

Spojené kráľovstvo

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF SPA

Via Vecchia del Pinocchio, 22 60100

Ancona (AN), Taliansko

Millmount Healthcare Ltd.

Block-7, City North Business Campus,

Stamullen, Co. Meath, K32 YD60,

Írsko

Tlačená písomná informácia pre používateľa lieku musí obsahovať názov a adresu výrobcu

zodpovedného za uvoľnenie príslušnej šarže.

B.

PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA VÝDAJA A POUŽITIA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

C.

ĎALŠIE PODMIENKY A POŽIADAVKY REGISTRÁCIE

Periodicky aktualizované správy o bezpečnosti

Požiadavky na predloženie periodicky aktualizovaných správ o bezpečnosti tohto lieku sú

stanovené v zozname referenčných dátumov Únie (zoznam EURD) v súlade s článkom 107c

ods. 7 smernice 2001/83/ES a všetkých následných aktualizácií uverejnených na európskom

internetovom portáli pre lieky.

D.

PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA BEZPEČNÉHO A ÚČINNÉHO

POUŽÍVANIA LIEKU

Plán riadenia rizík (RMP)

Držiteľ rozhodnutia o registrácii vykoná požadované činnosti a zásahy v rámci dohľadu nad

liekmi, ktoré sú podrobne opísané v odsúhlasenom RMP predloženom v module 1.8.2

registračnej dokumentácie a vo všetkých ďalších a odsúhlasených aktualizáciách RMP.

Aktualizovaný RMP je potrebné predložiť:

na žiadosť Európskej agentúry pre lieky,

vždy v prípade zmeny systému riadenia rizík, predovšetkým v dôsledku získania nových

informácií, ktoré môžu viesť k výraznej zmene pomeru prínosu a rizika, alebo v dôsledku

dosiahnutia dôležitého medzníka (v rámci dohľadu nad liekmi alebo minimalizácie rizika).

PRÍLOHA III

OZNAČENIE OBALU A PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

A. OZNAČENIE OBALU

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

1.

NÁZOV LIEKU

Latuda 18,5 mg filmom obalené tablety

lurasidón

2.

LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá filmom obalená tableta obsahuje lurasidóniumchlorid, čo zodpovedá 18,6 mg lurasidónu.

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 x 1 filmom obalené tablety

28 x 1 filmom obalené tablety

30 x 1 filmom obalené tablety

56 x 1 filmom obalené tablety

60 x 1 filmom obalené tablety

90 x 1 filmom obalené tablety

98 x 1 filmom obalené tablety

5.

SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Perorálne použitie.

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

10.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.

NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia 70, 00181

Rím – Taliansko

12.

REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/14/913/001 14 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/002 28 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/003 30 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/004 56 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/005 60 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/006 90 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/007 98 x 1 filmom obalené tablety

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.

POKYNY NA POUŽITIE

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Latuda 18.5 mg

17.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

BLISTRE

1.

NÁZOV LIEKU

Latuda 18,5 mg tablety

lurasidón

2.

NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

A.C.R.A.F. S.p.A.

3.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

4.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

5.

INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

1.

NÁZOV LIEKU

Latuda 37 mg filmom obalené tablety

lurasidón

2.

LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá filmom obalená tableta obsahuje lurasidóniumchlorid, čo zodpovedá 37,2 mg lurasidónu.

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 x 1 filmom obalené tablety

28 x 1 filmom obalené tablety

30 x 1 filmom obalené tablety

56 x 1 filmom obalené tablety

60 x 1 filmom obalené tablety

90 x 1 filmom obalené tablety

98 x 1 filmom obalené tablety

5.

SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Perorálne použitie.

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

10.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.

NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia 70, 00181

Rím – Taliansko

12.

REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/14/913/008 14 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/009 28 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/010 30 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/011 56 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/012 60 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/013 90 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/014 98 x 1 filmom obalené tablety

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.

POKYNY NA POUŽITIE

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Latuda 37 mg

17.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

BLISTRE

1.

NÁZOV LIEKU

Latuda 37 mg tablety

lurasidón

2.

NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

A.C.R.A.F. S.p.A.

3.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

4.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

5.

INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

1.

NÁZOV LIEKU

Latuda 74 mg filmom obalené tablety

lurasidón

2.

LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá filmom obalená tableta obsahuje lurasidóniumchlorid, čo zodpovedá 74,5 mg lurasidónu.

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 x 1 filmom obalené tablety

28 x 1 filmom obalené tablety

30 x 1 filmom obalené tablety

56 x 1 filmom obalené tablety

60 x 1 filmom obalené tablety

90 x 1 filmom obalené tablety

98 x 1 filmom obalené tablety

5.

SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Perorálne použitie.

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

10.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.

NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia 70, 00181

Rím – Taliansko

12.

REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/14/913/015 14 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/016 28 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/017 30 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/018 56 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/019 60 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/020 90 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/021 98 x 1 filmom obalené tablety

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.

POKYNY NA POUŽITIE

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Latuda 74 mg

17.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

BLISTRE

1.

NÁZOV LIEKU

Latuda 74 mg tablety

lurasidón

2.

NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

A.C.R.A.F. S.p.A.

3.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

4.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

5.

INÉ

B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

Písomná informácia pre používateľa

Latuda 18,5 mg filmom obalené tablety

Latuda 37 mg filmom obalené tablety

Latuda 74 mg filmom obalené tablety

lurasidón

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj

vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.

Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

Čo je Latuda a na čo sa používa

Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Latudu

Ako užívať Latudu

Možné vedľajšie účinky

Ako uchovávať Latudu

Obsah balenia a ďalšie informácie

1.

Čo je Latuda a na čo sa používa

Latuda obsahuje liečivo lurasidón a patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká. Používa sa na

liečbu príznakov schizofrénie u dospelých vo veku 18 rokov a starších. Lurasidón pôsobí tak, že

zablokuje v mozgu receptory spojené s dopamínom a serotonínom. Dopamín a serotonín sú

neurotransmitery (látky umožňujúce nervovým bunkám medzi sebou komunikovať), ktoré ovplyvňujú

príznaky schizofrénie. Lurasidón pomáha blokovaním ich receptorov znižovať príznaky schizofrénie a

normalizovať mozgovú aktivitu.

Schizofrénia je porucha, ktorá sa prejavuje príznakmi ako sú počutie, videnie alebo vnímanie vecí,

ktoré neexistujú, nesprávne domnienky, nezvyčajná podozrievavosť, duševná neprítomnosť, nesúvislá

reč a správanie a emočná plochosť. Ľudia s touto poruchou môžu tiež pociťovať depresiu, úzkosť,

pocit viny alebo napätie. Tento liek sa používa na zlepšenie príznakov schizofrénie.

2.

Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Latudu

Neužívajte Latudu

ak ste alergický na lurasidón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených

v časti 6),

ak užívate lieky, ktoré môžu ovplyvniť hladinu lurasidónu v krvi, napríklad:

lieky na plesňové infekcie, ako je itrakonazol, ketokonazol (okrem šampónu),

posakonazol alebo vorikonazol

lieky na infekciu, ako je antibiotikum klaritromycín alebo telitromycín

lieky na HIV infekciu ako je kobicistát, indinavir, nelfinavir, ritonavir a sakvinavir

boceprevir a telaprevir (lieky na chronickú hepatitídu)

nefazodón (liek na depresiu)

rifampicín (liek na tuberkulózu)

karbamazepín, fenobarbital a fenytoín (lieky na záchvaty)

ľubovník bodkovaný (

Hypericum perforatum

) (rastlinný liek na depresiu).

Upozornenia a opatrenia

Dosiahnutie úplného účinku tohto lieku môže trvať niekoľko dní alebo týždňov. Ak máte otázky

týkajúce sa tohto lieku, obráťte sa na svojho lekára.

Predtým, ako začnete užívať tento liek alebo počas liečby, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika,

najmä:

ak máte samovražedné myšlienky alebo správanie

ak máte Parkinsonovu chorobu alebo demenciu

ak vám bol niekedy diagnostikovaný stav, ktorého príznaky zahŕňajú vysokú teplotu a svalovú

stuhnutosť (známy tiež ako neuroleptický malígny syndróm) alebo ak ste niekedy mali

stuhnutosť, tras alebo problémy s pohybom (extrapyramídové symptómy) alebo abnormálne

pohyby jazyka či tváre (tardívna dyskinéza). Máte si byť vedomý toho, že tento liek môže

zapríčiniť takéto stavy

ak máte ochorenie srdca alebo ste liečený na ochorenie srdca, v dôsledku ktorej môžete mať

nízky krvný tlak alebo ak máte v rodinnej anamnéze nepravidelný srdcový pulz (vrátane

predĺženia intervalu QT)

ak máte v anamnéze záchvaty (kŕče) alebo epilepsiu

ak máte v anamnéze vytváranie krvných zrazenín alebo ak má niekto z vašej rodiny v anamnéze

vytváranie krvných zrazenín, pretože lieky na schizofréniu sú spojené s vytváraním krvných

zrazenín

ak máte zväčšené prsníky v prípade mužov (gynekomastia), výtok mlieka z bradavky

(galaktorea), neprítomnosť menštruácie (amenorea) alebo erektilnú dysfunkciu

ak máte cukrovku alebo náchylnosť na vznik cukrovky

ak máte zníženú funkciu obličiek

ak máte zníženú funkciu pečene

ak sa zvýši vaša hmotnosť

ak pri vstávaní zaznamenáte pokles krvného tlaku, ktorý môže spôsobiť mdloby.

Ak máte ktorýkoľvek z týchto prejavov, povedzte to svojmu lekárovi, pretože vám možno bude

musieť upraviť dávku lieku, bude vás pozornejšie sledovať alebo ukončí liečbu Latudou.

Deti a dospievajúci

Tento liek sa neodporúča pre deti a dospievajúcich mladších ako 18 rokov vzhľadom na to, že nie sú

k dispozícii údaje o týchto pacientoch.

Iné lieky a Latuda

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to

svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. To je mimoriadne dôležité, ak užívate:

akékoľvek lieky, ktoré pôsobia aj v mozgu, pretože ich účinky by mohli negatívne posilniť

účinok Latudy na váš mozog

lieky, ktoré znižujú krvný tlak, pretože tento liek môže tiež znížiť krvný tlak

lieky na Parkinsonovu chorobu a syndróm nepokojných nôh (napr. levodopa), pretože tento liek

môže znížiť ich účinok

lieky obsahujúce deriváty námeľových alkaloidov (používajú sa na liečbu migrény) a iné lieky

vrátane terfenadínu a astemizolu (používajú sa na liečbu sennej nádchy a iných alergických

stavov), cisaprid (používa sa na liečbu tráviacich problémov), pimozid (používa sa na liečbu

psychických ochorení), chinidín (používa sa na liečbu srdcových problémov), bepridil (používa

sa na liečbu bolesti v hrudníku).

Ak užívate ktorýkoľvek z týchto liekov, povedzte to svojmu lekárovi, pretože lekár vám možno bude

musieť zmeniť dávku tohto lieku počas liečby Latudou.

Nasledujúce lieky môžu zvýšiť hladinu lurasidónu v krvi:

diltiazem (na liečbu vysokého krvného tlaku)

erytromycín (na liečbu infekcií)

flukonazol (na liečbu plesňových infekcií)

verapamil (na liečbu vysokého krvného tlaku alebo bolesti v hrudníku).

Nasledujúce lieky môžu znížiť hladinu lurasidónu v krvi:

amprenavir, efavirenz, etravirín (na liečbu infekcie zapríčinenej vírusom HIV)

aprepitant (na liečbu nevoľnosti a vracania)

armodafinil, modafinil (na liečbu ospalosti)

bosentan (na liečbu vysokého krvného tlaku alebo vredov na prstoch)

nafcilín (na liečbu infekcií)

prednizón (na liečbu zápalových ochorení)

rufinamid (na liečbu záchvatov).

Ak užívate ktorýkoľvek z týchto liekov, povedzte to svojmu lekárovi, pretože lekár vám možno bude

musieť zmeniť dávku Latudy.

Latuda, jedlo, nápoje a alkohol

Počas užívania tohto lieku je potrebné vyhýbať sa alkoholu, pretože alkohol má negatívny prídavný

účinok.

Počas užívania tohto lieku nepite grapefruitový džús. Grapefruit môže ovplyvniť spôsob účinku tohto

lieku.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so

svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Neužívajte tento liek počas tehotenstva, ak o tom nerozhodol váš lekár.

Ak váš lekár rozhodne, že potenciálny prínos liečby počas tehotenstva prevyšuje potenciálne riziko

pre vaše nenarodené dieťa, lekár bude vaše dieťa po narodení pozorne sledovať, pretože u

novonarodených detí matiek, ktoré užívali lurasidón v poslednom trimestri (v posledných troch

mesiacoch tehotenstva), sa môžu vyskytnúť tieto príznaky:

triaška, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a problémy

s prijímaním potravy.

Ak sa u vášho dieťaťa vyvinie ktorýkoľvek z týchto príznakov, obráťte sa na svojho lekára.

Nie je známe, či lurasidón prechádza do materského mlieka. Ak dojčíte alebo sa chystáte dojčiť,

povedzte to svojmu lekárovi.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Počas liečby týmto liekom sa môže vyskytnúť ospalosť, závraty a problémy so zrakom (pozri časť 4,

Možné vedľajšie účinky). Neveďte vozidlo a neobsluhujte žiadne nástroje alebo stroje, pokým

nezistíte, či vás tento liek negatívne neovplyvňuje.

3.

Ako užívať Latudu

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím

istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

O vašej dávke rozhodne lekár a táto dávka môže závisieť:

od vašej reakcie na dávku

od toho, či užívate niektoré ďalšie lieky (pozri časť 2, Iné lieky a Latuda)

od toho, či máte problémy s obličkami alebo s pečeňou.

Odporúčaná úvodná dávka je 37 mg raz denne.

Váš lekár môže túto dávku zvýšiť alebo znížiť v rámci dávkového rozsahu 18,5 mg až 148 mg raz

denne. Maximálna dávka nesmie prekročiť 148 mg raz za deň.

Tabletku (tabletky) prehltnite celú a zapite vodou, aby ste necítili jej horkú chuť. Užívajte dávku

pravidelne každý deň v rovnakom čase, pretože tak si to ľahšie zapamätáte. Tento liek musíte užívať

spolu s jedlom alebo ihneď po jedle, pretože to pomôže pri vstrebaní lieku v tele a zabezpečí lepší

účinok lieku.

Ak užijete viac Latudy, ako máte

Ak užijete viac tohto lieku, ako máte, ihneď vyhľadajte lekára. Môžete pociťovať ospalosť, únavu,

abnormálne pohyby tela, problémy so státím a chôdzou, závraty zapríčinené nízkym krvným tlakom a

abnormálny srdcový pulz.

Ak zabudnete užiť Latudu

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak vynecháte jednu dávku, užite

nasledujúcu dávku deň po vynechaní dávky. Ak vynecháte dve alebo viac dávok, obráťte sa na svojho

lekára.

Ak prestanete užívať Latudu

Ak prestanete užívať tento liek, jeho účinok sa stratí. Neprestávajte užívať tento liek, ak vám to

neprikázal lekár, pretože príznaky ochorenia sa môžu vrátiť.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo

lekárnika.

4.

Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov,

okamžite vyhľadajte lekársku pomoc

závažná alergická reakcia, ako je horúčka, opuch úst, tváre, pier alebo jazyka, dýchavičnosť,

svrbenie, kožná vyrážka a niekedy pokles krvného tlaku. Tieto reakcie sa pozorujú zriedkavo

(môžu postihovať až 1 osobu z 1 000).

Závažná vyrážka s pľuzgiermi na koži, v ústach, očiach alebo na genitáliách (Stevensov-

Johnsonov syndróm)

Horúčka, potenie, svalová stuhnutosť a znížená úroveň vedomia. Takéto príznaky by mohli

poukazovať na výskyt ochorenia známeho ako neuroleptický malígny syndróm. Tieto reakcie sa

pozorujú zriedkavo (môžu postihovať až 1 osobu z 1000 )

Krvné zrazeniny v žilách, najmä v nohách (k príznakom patrí opuch, bolesť a začervenanie

nôh), ktoré môžu putovať krvnými cievami do pľúc a zapríčiniť bolesť v hrudníku a ťažkosti

pri dýchaní. Ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku

pomoc.

Môžu sa tiež vyskytnúť tieto vedľajšie účinky:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 osobu z 10):

pocit nepokoja a neschopnosť pokojne sedieť

ospalosť

Časté (môžu postihovať až 1 osobu z 10):

parkinsonizmus: je to lekársky výraz, ktorý opisuje mnoho príznakov, ku ktorým patrí zvýšené

vylučovanie slín alebo vlhko v ústach, slintanie, zášklby pri ohýbaní končatín, pomalé,

redukované alebo narušené pohyby tela, žiadny výraz tváre, svalové napätie, stuhnutý krk,

stuhnutosť svalov, malé šúchavé rýchle kroky a neprítomnosť normálnych pohybov rúk

pri chôdzi, nepretržité žmurkanie ako reakcia na poklepávanie čela (abnormálny reflex)

rečové problémy, nezvyčajné pohyby svalov, súbor príznakov známych ako extrapyramídové

symptómy (EPS), ktoré väčšinou zahŕňajú nezvyčajné bezúčelné mimovoľné svalové pohyby

závraty

svalové kŕče a stuhnutosť

nauzea (pocit nevoľnosti), vracanie (nevoľnosť)

vyrážka a svrbenie

zažívacie ťažkosti

sucho v ústach alebo nadmerné vytváranie slín

bolesť brucha

problémy so spánkom, únava, nepokoj a úzkosť

prírastok hmotnosti

zvýšená hladina kreatínfosfokinázy (enzýmu vo svaloch) pozorovaná na základe krvných testov

zvýšená hladina kreatinínu (indikátor funkcie obličiek) pozorovaná v krvných testoch.

Menej časté (môžu postihovať až 1 osobu zo 100):

nezreteľná reč,

nočné mory,

bolesť svalov,

bolesť kĺbov,

problémy s chôdzou,

strnulé držanie tela,

zvýšená hladina prolaktínu v krvi, zvýšená hladina glukózy v krvi (cukru v krvi), zvýšená

hladina niektorých pečeňových enzýmov, zistené na základe krvných testov,

zvýšený krvný tlak,

pokles krvného tlaku pri vstávaní, ktorý môže zapríčiniť mdloby,

rýchly srdcový pulz,

prechladnutie,

návaly horúčavy,

rozmazané videnie,

znížená chuť do jedla,

potenie,

bolesť pri močení,

mimovoľné pohyby úst, jazyka a končatín (tardívna dyskinéza),

nízke hladiny sodíka v krvi, ktoré môžu spôsobiť únavu a zmätenosť, svalové zášklby, kŕče

a kómu (hyponatriémia),

nedostatok energie (letargia),

vetry (plynatosť),

bolesť krku,

bolesť chrbta.

Zriedkavé (môžu postihovať až 1 osobu z 1 000):

rabdomyolýza, t. j. rozpad svalových vlákien, ktorý vedie k uvoľneniu obsahu svalových

vlákien (myoglobínu) do krvného obehu a prejavuje sa ako bolesť svalov, nevoľnosť,

zmätenosť, abnormálny srdcový pulz a rytmus a možno tiež tmavý moč,

zvýšený počet eozinofilov (typu bielych krviniek),

opuch pod povrchom kože (angioedém).

Neznáme (frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

znížená hladina bielych krviniek (ktoré bojujú proti infekcii) a červených krviniek (ktoré

roznášajú v tele kyslík)

úmyselné sebapoškodzovanie

náhle pocity úzkosti

porucha spánku

pocit točenia

záchvaty (kŕče)

bolesť v hrudníku

nezvyčajné nervové impulzy v srdci

pomaly srdcový pulz

hnačka

ťažkosti pri prehĺtaní

podráždenie výstelky žalúdka

zlyhávanie obličiek

novonarodené deti môžu mať tieto príznaky: nepokoj, zvýšenie alebo zníženie svalového

tonusu, triaška, ospalosť, problémy pri dýchaní alebo prijímaní potravy

abnormálne zväčšenie prsníkov, bolesť v prsníkoch, vylučovanie mlieka z prsníkov

problémy s erekciou

bolestivá menštruácia alebo neprítomnosť menštruácie

náhla smrť spojená s ochorením srdca.

U starších ľudí s demenciou bolo hlásené mierne zvýšenie počtu úmrtí u pacientov užívajúcich lieky

na schizofréniu v porovnaní s pacientmi, ktorí neužívali tieto lieky.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa

týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie

účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením

vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.

Ako uchovávať Latudu

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP. Dátum

exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6.

Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Latuda obsahuje

Liečivo je lurasidón.

Každá 18,5 mg tableta obsahuje lurasidóniumchlorid, čo zodpovedá 18,6 mg lurasidónu.

Každá 37 mg tableta obsahuje lurasidóniumchlorid, čo zodpovedá 37,2 mg lurasidónu.

Každá 74 mg tableta obsahuje lurasidóniumchlorid, čo zodpovedá 74,5 mg lurasidónu.

Ďalšie zložky sú manitol, predželatinovaný škrob, sodná soľ kroskarmelózy, hypromelóza,

stearan horečnatý (E470b), oxid titaničitý (E171), makrogol, žltý oxid železitý (E172)

(prítomný v 74 mg tabletách), indigotín (E132) (prítomný v 74 mg tabletách) a karnaubský vosk

(E903).

Ako vyzerá Latuda a obsah balenia

Latuda 18,5 mg filmom obalené tablety sú biele až sivobiele filmom obalené okrúhle tablety s

vyrazeným nápisom “LA”.

Latuda 37 mg filmom obalené tablety sú biele až sivobiele filmom obalené okrúhle tablety s

vyrazeným nápisom “LB”.

Latuda 74 mg filmom obalené tablety sú svetlozelené filmom obalené oválne tablety

s vyrazeným nápisom “LD”.

Latuda filmom obalené tablety je dostupná vo veľkostiach balenia obsahujúcich 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1,

56 x 1, 60 x 1, 90 x 1 alebo 98 x 1 filmom obalenú tabletu v hliníkových blistroch/hliníkových

perforovaných blistroch s jednotlivými dávkami.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia 70, 00181

Rím – Taliansko

Výrobca

AndersonBrecon (UK) Ltd.

Units 2-7

Wye Valley Business Park

Brecon Road

Hay-on-Wye

Hereford

HR3 5PG

Spojené kráľovstvo

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF SPA

Via Vecchia del Pinocchio, 22 60100

Ancona (AN), Taliansko

Millmount Healthcare Ltd.

Block-7, City North Business Campus,

Stamullen, Co. Meath, K32 YD60,

Írsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa

rozhodnutia o registrácii:

België/ Belgique/ Belgien

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Lithuania/ Lietuva

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Bulgaria/ България

Анджелини Фарма България ЕООД

бул. Асен Йорданов 10

София 1592

Teл.: + 359 2 975 1395

office@angelini.bg

Luxembourg/ Luxemburg

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Czech Republic/ Česká republika

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

Páteřní 1216/7

635 00 Brno, CZ

Tel: + 420 546 123 111

info@angelini.cz

Hungary/ Magyarország

Angelini Pharma Magyarország Kft

Dayka Gábor u. 3., 214-215. számú iroda

H-1118 Budapest

Tel: + 36 1 336 1614

office@angelini.hu

Denmark/ Danmark

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Malta

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Germany/ Deutschland

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Netherlands/ Nederland

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Estonia/ Eesti

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Norway/ Norge

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Greece/ Ελλάδα

ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Aχαίας 4 & Τροιζηνίας

GR-14564 Νέα Κηφισιά

Τηλ: + 30 210 626 9200

info@angelinipharma.gr

Austria/ Österreich

Angelini Pharma Österreich GmbH

Brigittenauer Lände 50-54

1200 Wien

Tel: + 43 5 9606 0

office@angelini.at

Spain/ España

ANGELINI PHARMA ESPAÑA, S.L.

C. Osi, 7

E-08034 Barcelona

Tel: + 34 93 253 45 00

Poland/ Polska

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

ul. Podleśna 83

05-552 Łazy

Tel.: + 48 22 70 28 200

angelini@angelini.pl

France

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Portugal

Angelini Farmacêutica, Lda

Rua João Chagas, 53, Piso 3

1499-040 Cruz Quebrada- Dafundo

Tel: + 351 21 414 8300

apoio.utente@angelini.pt

Croatia/ Hrvatska

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco

– A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia 70, 00181

Rim - Italija

Tel: + 39 06 78 0531

Romania/ România

Angelini Pharmaceuticals România SRL

Str. Carol Davila, Nr. 9, Sector 5

RO-București 050451

Tel: + 40 21 331 6767

office@angelini.ro

Ireland

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Slovenia/ Slovenija

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco

– A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia 70, 00181

Rim - Italija

Tel: + 39 06 78 0531

Iceland/ Ísland

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Slovak republic/ Slovenská republika

Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o.

Júnová 33

SK-831 01 Bratislava

Tel: + 421 2 59 207 320

office@angelini.sk

Italy/ Italia

Angelini S.p.A

Viale Amelia 70

I-00181 Roma

Tel: + 39 06 78 0531

Suomi/ Finland

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Cyprus/Κύπρος

ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Aχαίας 4 & Τροιζηνίας

GR-14564 Νέα Κηφισιά

Τηλ: + 30 210 626 9200

info@angelinipharma.gr

Sweden/ Sverige

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Latvia/ Latvija

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

United Kingdom

Sunovion Pharmaceuticals Europe Ltd.

Tel: +44 (0) 207 821 2899

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v MM/RRRR.

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky

http://www.ema.europa.eu

PRÍLOHA I

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1.

NÁZOV LIEKU

Latuda 18,5 mg filmom obalené tablety

2.

KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje lurasidóniumchlorid, čo zodpovedá 18,6 mg lurasidónu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.

LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta (tableta).

Biele až sivobiele filmom obalené okrúhle 6 mm tablety s vyrazeným nápisom ‘LA’

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikácie

Latuda je indikovaná na liečbu schizofrénie u dospelých vo veku 18 rokov a starších.

4.2

Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Odporúčaná úvodná dávka je 37 mg lurasidónu raz denne. Nie je potrebná počiatočná titrácia dávky.

Liek je účinný v dávkovom rozsahu 37 až 148 mg raz denne. Zvýšenie dávky má byť založené na

úsudku lekára a pozorovanej klinickej reakcii. Maximálna denná dávka nemá prekročiť 148 mg.

Pacienti, ktorí užívajú dávky vyššie ako 111 mg raz denne a prerušili svoju liečbu na dobu dlhšiu ako

3 dni, musia byť opätovne nastavení na užívanie dávky 111 mg raz denne a optimálna dávka musí byť

u nich opätovne vytitrovaná. Pri všetkých ostatných dávkovaniach môžu pacienti začať užívať ich

predchádzajúcu dávku bez opätovného nastavenia.

Úprava dávky vzhľadom na interakcie

Odporúčaná úvodná dávka je 18,5 mg a maximálna dávka lurasidónu nemá prekročiť 74 mg jedenkrát

denne v kombinácii so stredne silnými inhibítormi CYP3A4. Úprava dávky lurasidónu môže byť

potrebná, keď sa liek kombinuje s miernymi a stredne silnými induktormi CYP3A4 (pozri časť 4.5).

Pre silné inhibítory a induktory CYP3A4, pozri časť 4.3.

Prechod na iný antipsychotický liek

Pri prechode na iný, vhodnejší antipsychotický liek, je potrebný dohľad klinického lekára vzhľadom

na odlišné farmakodynamické a farmakokinetické profily antipsychotických liekov.

Starší pacienti

Odporúčania týkajúce sa dávkovania u starších pacientov s normálnou funkciou obličiek

(CrCl ≥ 80 ml/min.) sú rovnaké ako u dospelých s normálnou funkciou obličiek. Keďže však starší

pacienti môžu mať zníženú funkciu obličiek, môže byť potrebná úprava dávky podľa stavu funkcie

obličiek (pozri nižšie Porucha funkcie obličiek).

U starších ľudí liečených vyššími dávkami lurasidónu sú k dispozícii iba obmedzené údaje. Nie sú k

dispozícii žiadne údaje u starších ľudí liečených 148 mg lurasidónu. Opatrnosť je potrebná pri liečbe

pacientov vo veku 65 rokov a viac s vyššími dávkami lurasidónu.

Poškodenie obličiek

U pacientov s miernou poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky lurasidónu.

U pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu (CrCl) ≥ 30 a

< 50 ml/min.) so závažnou poruchou funkcie obličiek (CrCl > 15 a < 30 ml/min.) a s ochorením

obličiek v poslednom štádiu (ESRD) (CrCl < 15 ml/min.) sa odporúča úvodná dávka 18,5 mg a

maximálna dávka nemá prekročiť 74 mg raz denne. Lurasidón sa nemá používať u pacientov s ESRD,

ak potenciálne prínosy neprevyšujú potenciálne riziká. V prípade, že sa liek použije u pacientov s

ESRD, je doporučené klinické monitorovanie.

Poškodenie pečene

U pacientov s miernou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávky lurasidónu.

Úprava dávky sa odporúča v prípade pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie pečene (trieda B

podľa Childa-Pugha) a so závažnou poruchou funkcie pečene (trieda C podľa Childa-Pugha).

Odporúčaná úvodná dávka je 18,5 mg. Maximálna denná dávka u pacientov so stredne závažnou

poruchou funkcie pečene nemá prekročiť 74 mg a u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene

nemá prekročiť 37 mg jedenkrát denne.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť lurasidónu u detí mladších ako 18 rokov neboli stanovené. V súčasnosti

dostupné údaje sú opísané v častiach 5.1 a 5.2, ale neumožňujú uviesť odporúčania na dávkovanie.

Spôsob podávania

Filmom obalené tablety Latuda sú určené na perorálne použitie a užívajú sa raz denne spolu s jedlom.

Ak sa liek užíva bez jedla, predpokladá sa, že expozícia lurasidónu bude významne nižšia v porovnaní

s užívaním lieku spolu s jedlom (pozri časť 5.2).

Tablety Latudy je potrebné prehltnúť celé, aby pacient necítil ich horkú chuť. Tablety Latudy sa majú

užívať každý deň v rovnakom čase, čo pomôže k správnemu dodržiavaniu liečby.

4.3

Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Súbežné podávanie silných inhibítorov CYP3A4 (napr. boceprevir, klaritromycín, kobicistát,

indinavir, itrakonazol, ketokonazol, nefazodón, nelfinavir, posakonazol, ritonavir, sakvinavir,

telaprevir, telitromycín, vorikonazol) a silných induktorov CYP3A4 (napr. karbamazepín,

fenobarbital, fenytoín, rifampicín, ľubovník bodkovaný (

Hypericum perforatum

)) (pozri časť

4.5).

4.4

Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Zlepšenie klinického stavu pacienta počas antipsychotickej liečby môže trvať niekoľko dní až

niekoľko týždňov. Pacienti musia byť počas tohto obdobia pozorne sledovaní.

Samovražedné správanie

Pre psychotické choroby je typický výskyt samovražedného správania a v niektorých prípadoch často

po začatí antipsychotickej liečby alebo pri prechode na iný antipsychotický liek. Pri antipsychotickej

liečbe je potrebný pozorný dohľad nad vysokorizikovými pacientmi.

Parkinsonova choroba

U pacientov s Parkinsonovou chorobou môžu predpísané antipsychotické lieky zhoršiť základné

symptómy parkinsonizmu. Preto lekári musia pri predpisovaní lurasidónu pacientom s Parkinsonovou

chorobou zvážiť riziká v porovnaní s prínosmi.

Extrapyramídové symptómy (EPS)

Lieky s antagonistickými vlastnosťami na dopamínové receptory vyvolávajú extrapyramídové

nežiaduce reakcie vrátane rigidity, tremoru, maskovitej tváre, dystónií, slintania, ovisnutého držania

tela a abnormálnej chôdze. V klinických štúdiách kontrolovaných placebom, ktorých sa zúčastnili

dospelí pacienti so schizofréniou, bol pozorovaný zvýšený výskyt EPS po liečbe lurasidónom

v porovnaní s placebom.

Tardívna dyskinéza

Lieky s antagonistickými vlastnosťami na dopamínové receptory vyvolávajú indukciu tardívnej

dyskinézy charakterizovanej rytmickými mimovoľnými pohybmi, najmä jazyka a/alebo tváre. Ak sa

objavia prejavy a symptómy tardívnej dyskinézy, je potrebné zvážiť vysadenie všetkých antipsychotík

vrátane lurasidónu.

Kardiovaskulárne poruchy/predĺženie intervalu QT

Je potrebná opatrnosť pri predpisovaní lurasidónu pacientom so známym kardiovaskulárnym

ochorením alebo s rodinnou anamnézou predĺženia intervalu QT, hypokaliémiou a pri súbežnom

použití s inými liekmi, o ktorých sa predpokladá, že predlžujú interval QT.

Záchvaty

Lurasidón treba používať opatrne u pacientov s anamnézou záchvatov alebo s inými stavmi, ktoré

potenciálne znižujú prah záchvatov.

Neuroleptický malígny syndróm (NMS)

Bol hlásený výskyt neuroleptického malígneho syndrómu pri používaní lurasidónu charakterizovaný

hypertermiou, svalovou rigiditou, autonómnou nestabilitou, zmenou vedomia a zvýšenou sérovou

hladinou kreatínfosfokinázy. K ďalším príznakom môže patriť myoglobinúria (rabdomyolýza) a

akútne zlyhanie obličiek. V tomto prípade sa má lurasidón vysadiť.

Starší pacienti s demenciou

Lurasidón sa neskúmal u starších pacientov s demenciou.

Celková mortalita

V metaanalýze zo 17 kontrolovaných klinických skúšaní mali starší pacienti s demenciou liečení

inými atypickými antipsychotikami vrátane risperidónu, aripiprazolu, olanzapínu a kvetiapínu zvýšené

riziko mortality v porovnaní s placebom.

Cerebrovaskulárna príhoda

V randomizovaných klinických skúšaniach kontrolovaných placebom, ktorých sa zúčastnili pacienti s

demenciou sa používali niektoré atypické antipsychotiká vrátane risperidónu, aripiprazolu a

olanzapínu, bolo pozorované približne 3-násobne zvýšené riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich

reakcií. Mechanizmus tohto zvýšeného rizika nie je známy. Zvýšené riziko sa nemôže vylúčiť u iných

antipsychotík alebo iných skupín pacientov. Lurasidón sa má používať opatrne u starších pacientov s

demenciou, u ktorých môže nastať zvýšené riziko mŕtvice.

Venózny tromboembolizmus

Pri antipsychotických liekoch boli hlásené prípady venózneho tromboembolizmu (VTE). Keďže

pacienti liečení antipsychotikami majú často zvýšené riziko pre vznik VTE, všetky možné rizikové

faktory pre vznik VTE musia byť identifikované pred liečbou a počas liečby lurasidónom a je potrebné

zaviesť preventívne opatrenia.

Hyperprolaktinémia

Lurasidón zvyšuje hladinu prolaktínu antagonizmom dopamínových receptorov D2. Pacienti majú byť

poučení o prejavoch a príznakoch zvýšenej hladiny prolaktínu, ako je gynekomastia, galaktorea,

amenorea a erektilná dysfunkcia. Majú byť poučení o tom, že v prípade výskytu akýchkoľvek

prejavov a príznakov majú vyhľadať lekársku pomoc.

Prírastok hmotnosti

Pri používaní atypických antipsychotík bol pozorovaný prírastok hmotnosti. Odporúča sa klinické

sledovanie hmotnosti.

Hyperglykémia

Počas klinických skúšaní boli hlásené zriedkavé prípady nežiaducich reakcií súvisiacich s glukózou,

napr. zvýšenie hladiny glukózy v krvi. U diabetických pacientov a pacientov s rizikom vzniku

ochorenia diabetes mellitus sa odporúča príslušné klinické monitorovanie.

Ortostatická hypotenzia/synkopa

Lurasidón môže zapríčiniť ortostatickú hypotenziu pravdepodobne v dôsledku antagonizmu

adrenergických receptorov α1. U pacientov so zvýšeným rizikom hypotenzie je potrebné zvážiť

monitorovanie ortostatických vitálnych funkcií.

Interakcia s grepfruitovou šťavou

Počas liečby lurasidónom sa neodporúča piť grapefruitový džús (pozri časť 4.5).

4.5

Liekové a iné interakcie

Farmakodynamické interakcie

Vzhľadom na primárny účinok lurasidónu na centrálny nervový systém sa má lurasidón používať

opatrne v kombinácii s inými centrálne pôsobiacimi liekmi a alkoholom.

Opatrnosť sa odporúča, keď sa lurasidón používa spolu s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú

interval QT, ako sú napr. antiarytmiká triedy IA (napr. chinidín, dizopyramid) a antiarytmiká triedy III

(napr. amiodarón, sotalol), niektoré antihistaminiká, niektoré iné antipsychotiká a niektoré

antimalariká (napr. meflochin).

Farmakokinetické interakcie

Súčasné podávanie lurasidónu s grapefruitovým džúsom sa nehodnotilo. Grapefruitový džús inhibuje

enzýmy CYP3A4 a môže zvýšiť sérovú koncentráciu lurasidónu. Počas liečby lurasidónom sa

neodporúča piť grapefruitový džús.

Potenciál iných liekov ovplyvňovať lurasidón

Lurasidón a jeho aktívny metabolit ID-14283 vzhľadom na svoje farmakodynamické účinky

ovplyvňujú dopamínové a serotonínové receptory. Lurasidón a jeho aktívny metabolit ID-14283 sú

primárne metabolizované prostredníctvom CYP3A4.

Inhibítory CYP3A4

Lurasidón je kontraindikovaný so silnými inhibítormi CYP3A4 (napr. boceprevir, klaritromycín,

kobicistát, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, nefazodón, nelfinavir, posakonazol, ritonavir,

sakvinavir, telaprevir, telitromycín, vorikonazol) (pozri časť 4.3).

Súčasné podávanie lurasidónu so silným inhibítorom CYP3A4, ketokonazolom viedlo k 6 až

9-násobnému zvýšeniu expozície lurasidónu a jeho aktívneho metabolitu ID-14283.

Súbežné podávanie lurasidónu a posakonazolu (silný inhibítor CYP3A4) spôsobilo približne 4- až 5-

násobné zvýšenie expozície lurasidónu. Pretrvávajúci účinok posakonazolu na expozíciu lurasidónu

bol pozorovaný po dobu 2 až 3 týždňov od ukončenia súbežného podávania posakonazolu.

Súčasné podávanie lurasidónu s liekmi, ktoré stredne inhibujú enzýmy CYP3A4 (napr. diltiazem,

erytromycín, flukonazol, verapamil) môže zvýšiť expozíciu lurasidónu. U stredne silných inhibítorov

enzýmov CYP3A4 sa odhaduje 2 až 5-násobné zvýšenie expozície substrátov CYP3A4.

Súčasné podávanie lurasidónu a diltiazemu (lieková forma s postupným uvoľňovaním), stredne

silného inhibítora enzýmov CYP3A4, vedie k 2,2 až 2,4 násobnému zvýšeniu expozície lurasidónu, a

ID-14283 (pozri časť 4.2) Použitie diltiazemu v liekovej forme s okamžitým uvoľňovaním môže mať

za následok zvýšenie expozície lurasidónu.

Induktory CYP3A4

Lurasidón je kontraindikovaný so silnými induktormi CYP3A4 (napr. karbamazepín, fenobarbital,

fenytoín, rifampicín, ľubovník bodkovaný (

Hypericum perforatum

)) (pozri časť 4.3).

Súčasné podávanie lurasidónu so silným induktorom CYP3A4, rifampicínom, môže 6-násobne znížiť

expozíciu lurasidónu.

Dá sa predpokladať, že súčasné podávanie lurasidónu s miernymi (napr. armodafinil, amprenavir,

aprepitant, prednizón, rufinamid) alebo so stredne silnými (napr. bosentan, efavirenz, etravirin,

modafinil, nafcilin) induktormi CYP3A4 viac ako 2-násobne zníži expozíciu lurasidónu až na 2 týždne

po vysadení miernych alebo stredne silných induktorov CYP3A4.

Pri súčasnom podávaní lurasidónu a miernych alebo stredne silných induktorov CYP3A4 je potrebné

účinok lurasidónu starostlivo monitorovať a môže byť potrebná aj úprava dávkovania.

Transportéry

Lurasidón je substrátom P-gp a BCRP

in vitro

in vivo

je význam tohto javu nejasný.

Súčasné podávanie lurasidónu s P-gp a BCRP inhibítormi môže zvýšiť expozíciu lurasidónu.

Potenciál lurasidónu ovplyvňovať iné lieky

Súčasné podávanie lurasidónu s midazolamom, citlivým substrátom CYP3A4, viedlo k viac

ako 1,5-násobnému zvýšeniu expozície midazolamu. Monitorovanie sa odporúča, keď sa lurasidón

podáva súčasne so substrátmi CYP3A4, o ktorých je známe, že majú úzky terapeutický index (napr. s

astemizolom, terfenadínom, cisapridom, pimozidom, chinidínom, bepridilom alebo ergotovými

alkaloidmi [s ergotamínom, dihydroergotamínom]).

Súčasné podávanie lurasidónu s digoxínom (substrátom proteínu P-gp) nezvýšilo expozíciu digoxínu;

len málo sa zvýšila hodnota C

(1,3-násobne), a preto sa predpokladá, že lurasidón môže byť

súčasne podávaný s digoxínom. Lurasidón je inhibítor

in vitro

efluxného transportéra P-gp a jeho

klinický význam na inhibíciu črevného proteínu P-gp nemožno vylúčiť. Súčasné podávanie P-gp

substrátu dabigatranetexilátu môže viesť k zvýšeniu plazmatických koncentrácií dabigatranu.

Lurasidón je inhibítor

in vitro

efluxného transportéra BCRP a jeho klinický význam na inhibíciu

črevného BCRP nemožno vylúčiť. Súčasné podávanie BCRP substrátu môže viesť k zvýšeniu

plazmatických koncentrácií týchto substrátov

Pri súčasnom podávaní lurasidónu s lítiom má lítium klinicky zanedbateľný vplyv na farmakokinetiku

lurasidónu, a preto nie je potrebné upraviť dávkovanie lurasidónu. Lurasidón nemá vplyv na

koncentráciu lítia.

Z klinickej štúdie liekových interakcií zameranej na vplyv súčasného podávania lurasidónu u

pacientiek užívajúcich perorálnu kombinovanú antikoncepciu vrátane norgestimátu a etinylestradiolu

vyplýva, že lurasidón nemá klinicky alebo štatisticky významný vplyv na farmakokinetiku

antikoncepcie alebo na hladinu globulínu, ktorý sa viaže na pohlavné hormóny (SHBG). Lurasidón

preto môže byť podávaný súčasne s perorálnou antikoncepciou.

4.6

Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov (menej ako 300 ukončených gravidít) o

použití lurasidónu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách sú nedostatočné z hľadiska účinku na

graviditu, embryonálny/fetálny vývin, pôrod a postnatálny vývin (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko

pre ľudí nie je známe. Lurasidón sa nemá používať počas gravidity, ak to nie je nevyhnutné.

Novorodenci vystavení antipsychotikám (vrátane lurasidónu) počas tretieho trimestra majú zvýšené

riziko vzniku nežiaducich reakcií vrátane extrapyramídových a/alebo abstinenčných symptómov, ktoré

môžu mať po pôrode rôznu závažnosť a trvanie. Boli hlásené prípady agitácie, hypertónie, hypotónie,

tremoru, somnolencie, respiračnej tiesne alebo poruchy prijímania potravy. Novorodenci musia byť

preto pozorne monitorovaní.

Dojčenie

Lurasidón sa počas laktácie vylučoval do mlieka potkanov (pozri časť 5.3). Nie je známe, či sa

lurasidón alebo jeho metabolity vylučujú do ľudského mlieka. Dojčenie u žien užívajúcich lurasidón

sa má zvážiť iba v prípade, že potenciálny prínos liečby prevyšuje potenciálne riziko pre dieťa.

Fertilita

Štúdie na zvieratách preukázali niekoľko účinkov na fertilitu, najmä v súvislosti so zvýšenou hladinou

prolaktínu, ktorý sa nepovažuje za významný pre ľudskú reprodukciu (pozri časť 5.3).

4.7

Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Lurasidón má mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacienti musia byť

varovaní v súvislosti s obsluhou nebezpečných strojov vrátane vedenia motorových vozidiel, ak si nie

sú úplne istí, či ich lurasidón nežiaduco neovplyvňuje (pozri časť 4.8).

4.8

Nežiaduce účinky

Zhrnutie bezpečnostného profilu

V klinických štúdiách, ktorých sa zúčastnili pacienti liečení na schizofréniu až 52 týždňov

a v postmarketingovom sledovaní sa hodnotila bezpečnosť lurasidónu v dávkach 18,5 - 148 mg. K

najčastejším nežiaducim reakciám (≥ 10 %) patrila akatízia a somnolencia, ktoré boli závislé od dávky

až do 111 mg denne.

Tabuľka s nežiaducimi reakciami

Ďalej sú uvedené nežiaduce reakcie na liek na základe spoločných údajov podľa triedy orgánových

systémov a preferovaného výrazu. Výskyt nežiaducich reakcií na liek hlásených v rámci klinických

skúšaní je uvedený v tabuľke podľa frekvencie výskytu. Sú použité tieto výrazy a frekvencie: veľmi

časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až

<1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov). V rámci každej kategórie

frekvencie sú nežiaduce reakcie uvedené v poradí klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 1

Trieda

orgánových

systémov

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Neznáma

frekvencia

Infekcie a nákazy

Nazofaryngitída

Poruchy krvi a

lymfatického

systému

Eozinofília

Leukopénia****,

Neutropénia****,

Anémia****

Poruchy

imunitného

systému

Precitlivenosť

Poruchy

metabolizmu a

výživy

Prírastok

hmotnosti

Znížená chuť do jedla,

zvýšená hladina

glukózy v krvi

Hyponatriémia

Psychické

poruchy

Insomnia,

agitácia,

úzkosť,

nepokoj

Nočné mory,

katatónia

Samovražedné

správanie****,

panický atak****,

porucha

spánku****

Poruchy

nervového

systému

Akatízia,

somnolencia*

Parkinsonizmus**,

závraty,

dystónia***,

dyskinéza

Letargia,

dyzartria

Tardívna dyskinéza

Neuroleptický

malígny

syndróm

(NMS)

Kŕče****

Poruchy oka

Rozmazané videnie

Poruchy ucha a

labyrintu

Závrat****

Poruchy srdca a

srdcovej činnosti

Tachykardia

Angína****,

AV blok prvého

stupňa****,

bradykardia****

Poruchy ciev

Hypertenzia,

hypotenzia,

ortostatická hypotenzia,

návaly horúčavy,

zvýšený krvný tlak

Poruchy

gastrointestinálne

ho traktu

Nauzea,

vracanie,

dyspepsia,

hypersekrécia slín,

sucho v ústach,

bolesť v hornej

časti brucha,

žalúdočný

diskomfort

Flatulencia

hnačka****,

dysfágia****,

gastritída****

Poruchy pečene

a žlčových ciest

Zvýšená hladina

alanínaminotransferázy

Trieda

orgánových

systémov

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Neznáma

frekvencia

Poruchy kože

a podkožného

tkaniva

Vyrážka,

pruritus

Hyperhidróza

Angioedém

Stevensov-

Johnsonov

syndróm

Poruchy

kostrovej a

svalovej sústavy

a spojivového

tkaniva

Stuhnutosť svalov

a kostí,

zvýšená hladina

kreatínfosfokinázy

v krvi

Stuhnutosť kĺbov,

myalgia,

bolesť krku,

bolesť chrbta

Rabdomyolýza

Poruchy obličiek

a močových ciest

Zvýšenie

kreatinínu v sére

Dyzúria

Zlyhávanie

obličiek****

Stavy v gravidite,

v šestonedelí a

perinatálnom

období

Novorodenenecký

syndróm z

vysadenia lieku

(pozri časť 4.6)

Poruchy

reprodukčného

systému a

prsníkov

Zvýšená hladina

prolaktínu v krvi

Zväčšenie

prsníkov****,

bolesť

prsníkov****,

galaktorea****,

erektilná

dysfunkcia****,

amenorea****,

dysmenorea****

Celkové poruchy

a reakcie v

mieste podania

Únava

Porucha chôdze

Náhla smrť

zapríčinená

základným

kardiovaskulárnym

ochorením

pozorovaná počas

klinického

vývojového

programu****

*Somnolencia zahŕňa výrazy nežiaducich reakcií: hypersomnia, hypersomnolencia, sedácia a somnolencia

**Parkinsonizmus zahŕňa výrazy nežiaducich reakcií: bradykinézia, fenomén ozubeného kolesa, slintanie,

extrapyramídová porucha, hypokinézia, stuhnutosť svalov, parkinsonizmus, psychomotorická retardácia a tremor

***Dystónia zahŕňa výrazy nežiaducich reakcií: dystónia, okulogyrická kríza, oromandibulárna dystónia, spazmus

jazyka, tortikolis a trizmus.

****Nežiaduce reakcie na liek v kontrolovaných a nekontrolovaných štúdiách fázy 2 a 3; výskyt týchto nežiaducich

reakcií je však príliš nízky na odhadnutie frekvencií.

Opis vybraných nežiaducich reakcií

Po uvedení lieku na trh sa hlásili klinicky závažné prípady kožných reakcií a iných reakcií

z precitlivenosti spojené s liečbou lurasidónom, vrátane niekoľkých hlásení Stevensovho-Johnsonovho

syndrómu.

Udalosti typické pre danú skupinu liekov

Extrapyramídové symptómy (EPS):

Výskyt hlásených udalostí spojených s EPS, okrem akatízie a

nepokoja v krátkodobých štúdiách kontrolovaných placebom, bol 13,5 % pre jedincov liečených

lurasidónom v porovnaní s 5,8 % u jedincov liečených placebom. Výskyt akatízie u jedincov liečených

lurasidónom bol 12,9 % v porovnaní s 3,0 % u jedincov liečených placebom.

Dystónia

: U citlivých jedincov sa môžu v prvých dňoch liečby vyskytnúť symptómy dystónie a

predĺžené abnormálne kontrakcie svalových skupín. K dystonickým symptómom patrí: spazmus

krčných svalov, ktorý niekedy prechádza do stiahnutia hrdla, ťažkosti pri prehĺtaní, ťažkosti pri

dýchaní a/alebo protrúzia jazyka. Zatiaľ čo tieto symptómy sa môžu vyskytnúť pri nízkych dávkach,

vyskytujú sa častejšie a s väčšou závažnosťou a silou pri vyšších dávkach antipsychotických liekov

prvej generácie. Zvýšené riziko akútnej dystónie sa pozoruje u mužov a v mladších vekových

skupinách.

Venózny tromboembolizmus:

Pri použití antipsychotických liekov boli hlásené prípady venózneho

tromboembolizmu vrátane prípadov pľúcnej embólie a prípadov trombózy hlbokých žíl neznámej

frekvencie.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9

Predávkovanie

Manažment predávkovania

Pre lurasidón nie je k dispozícii žiadne špecifické antidotum, preto sa má použiť vhodná podporná

liečba a vyžaduje sa pozorný lekársky dohľad a monitorovanie až do zotavenia pacienta.

Ihneď je potrebné začať s kardiovaskulárnym monitorovaním vrátane pokračujúceho

elektrokardiografického monitorovania na možné arytmie. Ak sa podáva antiarytmická liečba,

disopyramid, prokaínamid a chinidín, je spojená s teoretickým rizikom predĺženia intervalu QT u

pacientov s akútnym predávkovaním lurasidónom. Alfa-blokačné vlastnosti bretýlia by mohli posilniť

účinok lurasidónu, čo by viedlo k problematickej hypotenzii.

Hypotenzia a cirkulačný kolaps sa majú liečiť vhodnými opatreniami. Nemá sa používať adrenalín

alebo dopamín, ani iné sympatomimetiká s beta-agonistickým účinkom, keďže beta-stimulácia môže

zhoršiť hypotenziu v podmienkach alfa-blokády indukovanej lurasidónom. V prípade závažných

extrapyramídových symptómov sa majú podať anticholinergické lieky.

Je potrebné zvážiť výplach žalúdka (po intubácii, ak pacient nie je pri vedomí) a podávanie aktívneho

uhlia spolu s laxatívom.

Možná otupenosť, záchvaty alebo dystonická reakcia hlavy a krku po predávkovaní môžu pri

indukovanej eméze spôsobiť riziko vdýchnutia zvratkov.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Psycholeptiká, antipsychotiká. ATC kód: N05AE05

Mechanizmus účinku

Lurasidón je selektívny blokátor účinku dopamínu a monoamínu. Lurasidón sa silno viaže

na dopamínové D2-receptory a sérotonínové 5-HT2A- a 5-HT7-receptory s vysokou väzbovou

afinitou 0,994, 0,47, respektíve 0,495 nM. Blokuje tiež α2c-adrenergické receptory a α2a-adrenergické

receptory s väzbovou afinitou 10,8, respektíve 40,7 nM. Lurasidón prejavuje tiež čiastočný agonizmus

na receptore 5HT-1A s väzbovou afinitou 6,38 nM. Lurasidón sa neviaže na histaminergické ani

muskarínové receptory.

Mechanizmus účinku vedľajšieho aktívneho metabolitu lurasidónu ID-14283 je podobný ako

mechanizmus účinku lurasidónu.

Podávanie lurasidónu v rozsahu od 9 do 74 mg zdravým jedincom viedlo v závislosti od dávky

k zníženiu väzby 11C-raklopridu, ligandu receptora D2/D3 vo výbežku, putamene a prednej stene

prúžkovaného telesa, zistenej pozitrónovou emisnou tomografiou.

Farmakodynamické účinky

V hlavných klinických štúdiách zameraných na účinnosť sa lurasidón podával v dávkach 37-148 mg.

Klinická účinnosť

Účinnosť lurasidónu pri liečbe schizofrénie sa preukázala v piatich multicentrických dvojito

zaslepených 6-týždňových skúšaní kontrolovaných placebom, ktorých sa zúčastnili pacienti spĺňajúci

kritériá pre schizofréniu podľa Diagnostickej a štatistickej príručky duševných porúch, štvrté vydanie

(DSM-IV). V týchto piatich skúšaniach sa použili rôzne dávky lurasidónu, od 37 do 148 mg

lurasidónu raz denne. V krátkodobých skúšaniach bol primárny koncový ukazovateľ účinnosti

definovaný ako priemerná zmena v celkovom skóre na stupnici pozitívneho a negatívneho syndrómu

(PANSS) schváleného viaczložkového zoznamu zloženého z piatich faktorov na hodnotenie

pozitívnych symptómov, negatívnych symptómov, dezorganizovaných myšlienok, nekontrolovanej

hostility/excitácie a úzkosti/depresie od začiatku do 6. týždňa. V štúdiách fázy 3 sa preukázalo, že

lurasidón je účinnejší ako placebo (pozri tabuľku 2). Lurasidón sa preukázal ako významne odlišný od

placeba už od 4. dňa. Lurasidón bol tiež účinnejší ako placebo na definovanej stupnici klinického

celkového dojmu – závažnosti (CGI-S) pre sekundárny koncový ukazovateľ. Účinnosť sa potvrdila aj

na základe sekundárnej analýzy rekcie na liečbu (definovanej ako ≥ 30 % pokles celkového skóre

PANSS oproti začiatku).

Tabuľka 2

Štúdie schizofrénie: Celkové skóre na stupnici pozitívneho a negatívneho syndrómu pre schizofréniu

(PANSS) – zmena od začiatku do 6. týždňa - MMRM pre štúdie D1050229, D1050231 a D1050233:

Populácia celého analyzovaného súboru

Štatistika štúdie

Placebo

Dávka lurasidónu (b)

Aktívna

kontrola (a)

37 mg

74 mg

111 mg

148 mg

Štúdia D1050229

N=124

N=121

N=118

N=123

Priemer na začiatku

(SD)

96,8 (11,1)

96,5 (11,6)

96,0 (10,8)

96,0 (9,7)

Priemerná zmena

LS (SE)

-17,0 (1,8)

-19,2 (1,7)

-23,4 (1,8)

-20,5 (1,8)

Liečebný rozdiel v

porovnaní s placebom

Odhad (SE)

-2,1 (2,5)

-6,4 (2,5)

-3,5 (2,5)

p-hodnota

0,591

0,034

0,391

Štúdia D1050231

N=114

N=118

N=118

N=121

Priemer na začiatku

(SD)

95,8 (10,8)

96,6 (10,7)

97,9 (11,3)

96,3 (12,2)

Priemerná zmena

LS (SE)

-16,0 (2,1)

-25,7 (2,0)

-23,6 (2,1)

-28,7 (1,9)

Liečebný rozdiel v

porovnaní s placebom

Odhad (SE)

-9,7 (2,9)

-7,5 (3,0)

-12,6 (2,8)

p-hodnota

0,002

0,022

<0,001

Štúdia D1050233

N=120

N=125

N=121

N=116

Priemer na začiatku

(SD)

96,6 (10,2)

97,7 (9,7)

97,9 (11,8)

97,7 (10,2)

Priemerná zmena

LS (SE)

-10,3 (1,8)

-22,2 (1,8)

-26,5 (1,8)

-27,8 (1,8)

Liečebný rozdiel v

porovnaní s placebom

Odhad (SE)

-11,9 (2,6)

-16,2 (2,5)

-17,5 (2,6)

p-hodnota

<0,001

<0,001

<0,001

(a) Olanzapín 15 mg v štúdii D1050231, kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním (XR) 600 mg v štúdii D1050233.

N je počet jedincov na modelový odhad.

(b) p-hodnoty pre lurasidón v porovnaní s placebom boli upravené pre početné porovnania. p-hodnoty pre olanzapín a

kvetiapín XR v porovnaní s placebom neboli upravované.

V krátkodobých štúdiách nebola pozorovaná žiadna konzistentná dávkovo závislá korelácia.

Dlhodobá účinnosť lurasidónu pri udržiavacej liečbe (37 až 148 mg lurasidónu raz denne) sa

preukázala v 12-mesačnom skúšaní podobnej účinnosti s použitím kvetiapínu s predĺženým

uvoľňovaním (200 až 800 mg raz denne). Lurasidón bol noninferiórny ku kvetiapínu s predĺženým

uvoľňovaním, pokiaľ ide o čas do relapsu schizofrénie. Pokiaľ ide o telesnú hmotnosť a index telesnej

hmotnosti (priemer (SD), lurasidón spôsobil od začiatku do 12. mesiaca malé zvýšenie: 0,73 (3,36) kg,

respektíve 0,28 (1,17) kg/m

) v porovnaní s kvetiapínom s predĺženým uvoľňovaním (1,23 (4,56) kg,

respektíve 0,45 (1,63) kg/m

). Lurasidón mal celkovo zanedbateľný vplyv na hmotnosť a iné

metabolické parametre vrátane hladiny celkového cholesterolu, triglyceridov a glukózy.

V dlhodobej bezpečnostnej štúdii boli klinicky stabilní pacienti liečení lurasidónom o dávke

37-111 mg alebo risperidónom 2-6 mg. V tejto štúdii bola miera recidívy po dobu 12 mesiacov 20 %

pre lurasidón a 16 % pre risperidón. Tento rozdiel sa priblížil, ale nedosiahol štatistickú významnosť.

V dlhodobých štúdiách zameraných na zhodnotenie trvania účinku bol lurasidón pri udržiavacej liečbe

symptómov a oddialenia relapsov schizofrénie účinnejší ako placebo. Po preliečení akútnych epizód

a stabilizácii minimálne po dobu 12 týždňov, boli pacienti následne randomizovaní v dvojito

zaslepenej štúdii, pričom pokračovali buď v užívaní lurasidónu alebo placeba, až pokým sa u nich

neobjavili príznaky relapsu schizofrénie. Primárne údaje o čase do objavenia relapsu, pri ktorom sa

u pacientov neobjavila recidíva boli cenzúrované v čase vyhodnotenia, pacienti užívajúci lurasidón

vykazovali významne dlhší čas do objavenia sa relapsu v porovnaní s pacientami, ktorí užívali placebo

(p=0,039). Test pravdepodobnosti podľa Kaplan-Meiera preukázal výskyt relapsu pre lurasidón v 28

týždni 42,2 % a pre placebo 51,2 %. Pravdepodobnosť všetkých príčin prerušenia v 28-týždni bola

58,2 % pre lurasidón a 69,9 % pre placebo (p=0,072).

Pediatrická populácia

Európska agentúra pre lieky udelila odklad z povinnosti predložiť výsledky štúdií lurasidónu v jednej

alebo vo viacerých podskupinách pediatrickej populácie so schizofréniou (informácie o použití

v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2).

Bipolárna depresia

Krátkodobá

účinnosť lurazidónu bola skúmaná v 6-týždňovej, multicentrickej, randomizovanej,

dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii u detských a dospievajúcich pacientov (vo veku od

10 do 17 rokov), ktorí podľa Diagnostickej a štatistickej príručky duševných porúch, piate vydanie

(DSM-V) splnili kritériá pre veľkú depresívnu epizódu súvisiacu s bipolárnou poruchou typu I

s rýchlym cyklom alebo bez neho a bez psychotických znakov (N=350). Pacienti boli randomizovaní

na užívanie flexibilnej dávky lurazidónu v rozmedzí od 18 do 74 mg jedenkrát denne alebo na

užívanie placeba.

Primárny ukazovateľ účinnosti bol definovaný ako priemerná zmena oproti východiskovému stavu do

6. týždňa v celkovom skóre dosiahnutom na revidovanej stupnici na hodnotenie depresie u detí

(CDRS-R). Kľúčovým sekundárnym ukazovateľom bolo skóre depresie dosiahnuté v stupnici

klinického celkového dojmu zo závažnosti ochorenia – verzia pre bipolárnu poruchu (CGI-BP-S). Pre

tieto ukazovatele sa preukázali štatisticky významné rozdiely v prospech lurazidónu oproti placebu

v celkovej analyzovanej populácii od 2. týždňa a zachovali sa pri každej návšteve v rámci štúdie až do

skončenia štúdie. Primárny a kľúčový sekundárny ukazovateľ však neboli dosiahnuté u mladších

pacientov (vo veku menej ako 15 rokov). Priemerná zmena LS (95% IS) upravená placebom v 6.

týždni oproti východiskovému stavu metódou LOCF v celkovom skóre CDRS-R v skupine užívajúcej

lurazidón bola –1,8 (–5,6; 2,0) u účastníkov v kategórii pacientov vo veku od 10 do 14 rokov a –8,6 (–

12,4; –4,8) u účastníkov v kategórii pacientov vo veku od 15 do 17 rokov.

Bezpečnostný profil lurazidónu u detí zahrnutých do tejto krátkodobej štúdie je vo všeobecnosti

v súlade s tým, čo sa pozorovalo pri liečbe v rámci schválenej indikácie u dospelých, no

u pediatrických pacientov sa pozorovali rozdiely vo frekvencii najčastejšie sa vyskytujúcich

nežiaducich reakcií pri nauzei (veľmi časté), hnačke (časté) a zníženej chuti do jedla (časté),

v porovnaní s výskytom u dospelých (časté, neznáme, resp. menej časté).

Tabuľka 2.1 Pediatrická štúdia bipolárnej depresie: Celkové skóre dosiahnuté na revidovanej stupnici

na hodnotenie depresie u detí (CDRS-R) a skóre depresie (depresia) dosiahnuté v stupnici celkového

klinického dojmu zo závažnosti ochorenia – verzia pre bipolárnu poruchu (CGI-BP-S) – zmena v 6.

týždni oproti východiskovému stavu – MMRM pre štúdiu D1050326: Analyzovaná skupina podľa

liečebného zámeru

Parametre

Štatistika štúdie

Placebo

Dávka lurazidónu 18,5 –

74 mg (a) (b)

Primárny ukazovateľ:

Celkové skóre CDRS-R

N=170

N=173

Priemer východiskovej

hodnoty (SD)

58,6 (8,26)

59,2 (8,24)

Priemer zmeny najmenších

štvorcov (SE)

–15,3 (1,08)

–21,0 (1,06)

Liečebný rozdiel oproti placebu

Odhad (SE; 95% IS)

–5,7 (1,39; –8,4 až –3,0)

p-hodnota

< 0,0001

Kľúčový sekundárny

ukazovateľ: Skóre

depresie CGI-BP-S

N=170

N=173

Priemer východiskovej

hodnoty (SD)

Priemer zmeny najmenších

štvorcov (SE)

–1,05 (0,087)

–1,49 (0,085)

Liečebný rozdiel oproti placebu

Odhad (SE; 95% IS)

–0,44 (0,112; –0,66 až –0,22)

p-hodnota

< 0,0001

N je počet účastníkov.

(a) p-hodnoty pre lurasidón oproti placebu boli upravené pre viacnásobné porovnania.

(b) Dávky lurasidónu 18,5; 37; 55,5; 74 mg sú ekvivalentné s dávkami 20, 40, 60 a 80 mg lurazidóniumchloridu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Lurasidón dosahuje maximálnu sérovú koncentráciu približne do 1-3 hodín.

V štúdii skúmajúcej vplyv jedla sa priemerné hodnoty C

a AUC lurasidónu zvýšili približne 2- až

3-násobne, respektíve 1,5- až 2-násobne, keď sa lurasidón podával spolu s jedlom v porovnaní s

hladinami pozorovanými v podmienkach užívania lieku nalačno.

Distribúcia

Po podaní 37 mg lurasidónu bol priemerný približný distribučný objem 6000 l. Lurasidón sa silne

viaže (~99 %) na sérové proteíny.

Biotransformácia

Lurasidón sa metabolizuje najmä prostredníctvom CYP3A4. K hlavným biotransformačným dráham

patrí oxidatívna N-dealkylácia, hydroxylácia norbornánového kruhu a S-oxidácia.

Lurasidón sa metabolizuje na dva aktívne metabolity (ID-14283 a ID-14326) a dva neaktívne

metabolity (ID-20219 a ID-20220). Lurasidónu a jeho metabolitom ID-14283, ID-14326, ID-20219 a

ID-20220 zodpovedá približne 11,4; 4,1; 0,4; 24, respektíve 11 % sérovej rádioaktivity.

Aktívny metabolit ID-14283 je metabolizovaný hlavne prostredníctvom enzýmov CYP 3A4.

Lurasidón a jeho aktívny metabolit ID-14283 vzhľadom na svoje farmakodynamické účinky

ovplyvňujú dopamínové a serotonínové receptory.

Na základe štúdií

in vitro

lurasidón nie je substrátom enzýmov CYP1A1, CYP1A2, CYP2A6,

CYP4A11, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 alebo CYP2E1.

In vitro lurasidón nepreukázal priamu, alebo slabú inhibíciu (priamu alebo časovo závislú)

(IC50>5.9 μM) enzýmov cytochrómu P450 (CYP)1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19,

CYP2D6, CYP2E1 a CYP3A4. Na základe týchto údajov sa nepredpokladá, že by lurasidón

ovplyvňoval farmakokinetiku liekov, ktoré sú substrátmi CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9,

CYP2C19, CYP2D6 a CYP2E1. Pre spôsob používania liekov s úzkym terapeutickým rozpätím, ktoré

sú substrátmi CYP3A4, pozri časť 4.5.

Lurasidón je

in vitro

substrátom efluxných transportérov P-gp a BCRP. Lurasidón nepodlieha

aktívnemu transportu a vychytávaniu prostredníctvom transportérov OATP1B1 alebo OATP1B3.

Lurasidón je inhibítorom P-gp, BCRP a OCT1

in vitro

(pozri časť 4.5). Nepredpokladá sa, že

lurasidón bude mať klinicky významný inhibičný vplyv na transportéry OATP1B1, OATP1B3, OCT2,

OAT1, OAT3, MATE1, MATE2K alebo BSEP založený na

in vitro

údajoch.

Eliminácia

Polčas eliminácie po podaní lurasidónu bol 20-40 hodín. Po perorálnom podaní rádioaktívne

označenej dávky sa približne 67 % dávky vylúčilo stolicou a 19 % močom. Moč obsahoval zvyčajne

niekoľko metabolitov s minimálnou renálnou exkréciou materskej zlúčeniny.

Linearita/nelinearita

Farmakokinetika lurasidónu je úmerná dávke v celkovom dennom dávkovom rozsahu 18,5 mg až

148 mg. Koncentrácie lurasidónu v rovnovážnom stave sa dosiahnu do 7 dní po začatí liečby

lurasidónom.

Farmakokinetika v osobitných skupinách pacientov:

Starší pacienti

Od zdravých ľudí ≥ 65rokov sa získali obmedzené údaje. Zo získaných údajov vyplýva podobná

expozícia ako v prípade pacientov < 65 rokov. Zvýšenie expozície u starších pacientov sa však môže

predpokladať u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene.

Poškodenie pečene

Sérové koncentrácie lurasidónu sú zvýšené u zdravých ľudí s poruchou funkcie pečene triedy A, B a C

podľa Childa-Pugha so zvýšením expozície 1,5-násobne, 1,7-násobne, respektíve 3-násobne.

Poškodenie obličiek

Sérové koncentrácie lurasidónu sú zvýšené u zdravých ľudí s miernou, stredne závažnou a závažnou

poruchou funkcie obličiek so zvýšením expozície 1,5-násobne, 1,9-násobne, respektíve 2,0-násobne.

Pacienti s ESRD (CrCl<15 ml/min.) sa neskúmali.

Pohlavie

U pacientov so schizofréniou sa nepozorovali klinicky významné rozdiely vo farmakokinetike

lurasidónu medzi pohlaviami na základe farmakokinetickej analýzy populácií.

Rasa

U pacientov so schizofréniou sa nepozorovali klinicky významné rozdiely vo farmakokinetike

lurasidónu na základe farmakokinetickej analýzy populácií. Zistilo sa, že jedinci z Ázie majú

1,5-násobne zvýšenú expozíciu lurasidónu v porovnaní s belochmi.

Fajčenie

Na základe štúdií

in vitro

, v ktorých boli použité ľudské pečeňové enzýmy, lurasidón nebol substrátom

CYP1A2; fajčenie by preto nemalo ovplyvniť farmakokinetiku lurasidónu.

Pediatrická populácia

Farmakokinetika lurasidónu u pediatrických pacientov bola sledovaná u 49 detí vo veku 6-12 rokov

a u 56 dospievajúcich vo veku 13-17 rokov. Lurasidón bol podávaný ako lurasidón hydrochlorid počas

7 dní v denných dávkach, buď 20, 40, 80, 120 mg (6-17 rokov) alebo 160 mg (len 10-17 rokov).

Nebola nájdená jasná korelácia medzi získanou plazmatickou expozíciou a vekom alebo telesnou

hmotnosťou. Farmakokinetika lurasidónu u pediatrických pacientov vo veku 6-17 rokov bola

všeobecne porovnateľná s výsledkami pozorovanými u dospelých.

5.3

Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po

opakovanom podávaní, genotoxicity alebo karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné

riziko pre ľudí. Hlavné zistenia v štúdiách toxicity po opakovanom podávaní lurasidónu zahŕňali

endokrinné zmeny sprostredkované centrálne, ktoré vyplývali zo zvýšenia sérovej hladiny prolaktínu u

potkanov, psov a opíc. Vysoké sérové hladiny prolaktínu v dlhodobých štúdiách po opakovanom

podávaní u potkaních samíc boli spojené s účinkom na kosti, nadobličky a tkanivá reprodukčného

systému. V dlhodobých štúdiách po opakovanom podávaní lieku psom boli vysoké sérové hladiny

prolaktínu spojené s účinkom na tkanivá reprodukčného systému samcov a samíc.

U potkanov nemal lurasidón žiadny vplyv na reprodukciu samcov ani samíc pri perorálnych dávkach

150 a 0,1 mg/kg/deň lurasidóniumchloridu, alebo na embryonálny vývin v rannom štádiu pri

perorálnej dávke 15 mg/kg/deň lurasidóniumchloridu.

Štúdia fertility na potkaních samiciach preukázala predĺžený estrálny cyklus a oneskorenú kopuláciu

pri dávke ≥ 1,5 mg/kg/deň lurasidóniumchloridu, zatiaľ čo ukazovatele kopulácie a fertility a počet

žltých teliesok, implantácií a živých plodov boli pri dávke 150 mg/kg/deň lurasidóniumchloridu

znížené. Tieto účinky boli zapríčinené hyperprolaktinémiou po liečbe lurasidónom ovplyvňujúcej

estrálny cyklus a kopulačné správanie, ako aj zachovanie žltého telieska u potkaních samíc, čo viedlo

k zníženému počtu implantácií a živých plodov. Tieto účinky spojené s prolaktínom sa nepovažujú za

významné pre ľudskú reprodukciu.

Podanie jednej dávky 10 mg/kg lurasidóniumchloridu brezivým potkanom viedlo k fetálnej expozícii.

V štúdii skúmajúcej rozsah dávok u brezivých potkanov dávka 150 mg/kg/deň lurasidóniumchloridu

zapríčinila spomalenie rastu plodu bez príznakov teratogenity. Lurasidón nebol teratogénny u

potkanov ani králikov pri podobnej alebo nižšej expozícii ako je maximálna odporúčaná dávka pre

ľudí (148 mg lurasidónu).

Lurasidón sa vylučoval počas laktácie do mlieka potkanov.

Lurasidón nebol genotoxický počas testovania. V štúdiách karcinogenity na myšiach a potkanoch sa

pozorovali tumory v prsnej žľaze a/alebo hypofýze, ktoré boli s najväčšou pravdepodobnosťou

zapríčinené zvýšenou hladinou prolaktínu v krvi. Tieto zistenia sú bežné u hlodavcov liečených

antipsychotickými liekmi s účinkom zablokovania dopamínového receptora D2 a považujú sa za

špecifické pre hlodavcov.

6.

FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1

Zoznam pomocných látok

Jadro

manitol (E 421),

predželatinovaný škrob,

sodná soľ kroskarmelózy (E 468),

hypromelóza 2910 (E 464),

stearan horečnatý (E 470b).

Obal tablety

hypromelóza 2910 (E 464),

oxid titaničitý (E 171),

makrogol 8000,

karnaubský vosk (E 903).

6.2

Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3

Čas použiteľnosti

5 rokov

6.4

Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

6.5

Druh obalu a obsah balenia

Škatuľky obsahujú 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 90 x 1 alebo 98 x 1 tabliet v hliníkových

blistroch/hliníkových perforovaných blistroch s jednotlivými dávkami.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6

Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými

požiadavkami.

7.

DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia 70, 00181

Rím – Taliansko

8.

REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/14/913/001-007

9.

DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 21 marec 2014

Dátum posledného predĺženia registrácie: 14. november 2018

10.

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky

http://www.ema.europa.eu

1.

NÁZOV LIEKU

Latuda 37 mg filmom obalené tablety

2.

KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje lurasidóniumchlorid, čo zodpovedá 37,2 mg lurasidónu

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.

LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta (tableta).

Biele až sivobiele filmom obalené okrúhle 8 mm tablety s vyrazeným nápisom ‘LB’

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikácie

Latuda je indikovaná na liečbu schizofrénie u dospelých vo veku 18 rokov a starších.

4.2

Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Odporúčaná úvodná dávka je 37 mg lurasidónu raz denne. Nie je potrebná počiatočná titrácia dávky.

Liek je účinný v dávkovom rozsahu 37 až 148 mg raz denne. Zvýšenie dávky má byť založené na

úsudku lekára a pozorovanej klinickej reakcii. Maximálna denná dávka nemá prekročiť 148 mg.

Pacienti, ktorí užívajú dávky vyššie ako 111 mg raz denne a prerušili svoju liečbu na dobu dlhšiu ako

3 dni, musia byť opätovne nastavení na užívanie dávky 111 mg raz denne a optimálna dávka musí byť

u nich opätovne vytitrovaná. Pri všetkých ostatných dávkovaniach môžu pacienti začať užívať ich

predchádzajúcu dávku bez opätovného nastavenia.

Úprava dávky vzhľadom na interakcie

Odporúčaná úvodná dávka je 18,5 mg a maximálna dávka lurasidónu nemá prekročiť 74 mg jedenkrát

denne v kombinácii so stredne silnými inhibítormi CYP3A4. Úprava dávky lurasidónu môže byť

potrebná, keď sa liek kombinuje s miernymi a stredne silnými induktormi CYP3A4 (pozri časť 4.5).

Pre silné inhibítory a induktory CYP3A4, pozri časť 4.3.

Prechod na iný antipsychotický liek

Pri prechode na iný, vhodnejší antipsychotický liek, je potrebný dohľad klinického lekára vzhľadom

na odlišné farmakodynamické a farmakokinetické profily antipsychotických liekov.

Starší pacienti

Odporúčania týkajúce sa dávkovania u starších pacientov s normálnou funkciou obličiek

(CrCl ≥ 80 ml/min.) sú rovnaké ako u dospelých s normálnou funkciou obličiek. Keďže však starší

pacienti môžu mať zníženú funkciu obličiek, môže byť potrebná úprava dávky podľa stavu funkcie

obličiek (pozri nižšie Porucha funkcie obličiek).

U starších ľudí liečených vyššími dávkami lurasidónu sú k dispozícii iba obmedzené údaje. Nie sú k

dispozícii žiadne údaje u starších ľudí liečených 148 mg lurasidónu. Opatrnosť je potrebná pri liečbe

pacientov vo veku 65 rokov a viac s vyššími dávkami lurasidónu.

Poškodenie obličiek

U pacientov s miernou poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky lurasidónu.

U pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu (CrCl) ≥ 30 a

< 50 ml/min.) so závažnou poruchou funkcie obličiek (CrCl > 15 a < 30 ml/min.) a s ochorením

obličiek v poslednom štádiu (ESRD) (CrCl < 15 ml/min.) sa odporúča úvodná dávka 18,5 mg a

maximálna dávka nemá prekročiť 74 mg raz denne. Lurasidón sa nemá používať u pacientov s ESRD,

ak potenciálne prínosy neprevyšujú potenciálne riziká. V prípade, že sa liek použije u pacientov s

ESRD, je doporučené klinické monitorovanie.

Poškodenie pečene

U pacientov s miernou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávky lurasidónu.

Úprava dávky sa odporúča v prípade pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie pečene (trieda B

podľa Childa-Pugha) a so závažnou poruchou funkcie pečene (trieda C podľa Childa-Pugha).

Odporúčaná úvodná dávka je 18,5 mg. Maximálna denná dávka u pacientov so stredne závažnou

poruchou funkcie pečene nemá prekročiť 74 mg a u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene

nemá prekročiť 37 mg jedenkrát denne.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť lurasidónu u detí mladších ako 18 rokov neboli stanovené. V súčasnosti

dostupné údaje sú opísané v častiach 5.1 a 5.2, ale neumožňujú uviesť odporúčania na dávkovanie.

Spôsob podávania

Filmom obalené tablety Latuda sú určené na perorálne použitie a užívajú sa raz denne spolu s jedlom.

Ak sa liek užíva bez jedla, predpokladá sa, že expozícia lurasidónu bude významne nižšia v porovnaní

s užívaním lieku spolu s jedlom (pozri časť 5.2).

Tablety Latudy je potrebné prehltnúť celé, aby pacient necítil ich horkú chuť. Tablety Latudy sa majú

užívať každý deň v rovnakom čase, čo pomôže k správnemu dodržiavaniu liečby.

4.3

Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Súbežné podávanie silných inhibítorov CYP3A4 (napr. boceprevir, klaritromycín, kobicistát,

indinavir, itrakonazol, ketokonazol, nefazodón, nelfinavir, posakonazol, ritonavir, sakvinavir,

telaprevir, telitromycín, vorikonazol) a silných induktorov CYP3A4 (napr. karbamazepín,

fenobarbital, fenytoín, rifampicín, ľubovník bodkovaný (

Hypericum perforatum

)) (pozri

časť 4.5).

4.4

Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Zlepšenie klinického stavu pacienta počas antipsychotickej liečby môže trvať niekoľko dní až

niekoľko týždňov. Pacienti musia byť počas tohto obdobia pozorne sledovaní.

Samovražedné správanie

Pre psychotické choroby je typický výskyt samovražedného správania a v niektorých prípadoch často

po začatí antipsychotickej liečby alebo pri prechode na iný antipsychotický liek. Pri antipsychotickej

liečbe je potrebný pozorný dohľad nad vysokorizikovými pacientmi.

Parkinsonova choroba

U pacientov s Parkinsonovou chorobou môžu predpísané antipsychotické lieky zhoršiť základné

symptómy parkinsonizmu. Preto lekári musia pri predpisovaní lurasidónu pacientom s Parkinsonovou

chorobou zvážiť riziká v porovnaní s prínosmi.

Extrapyramídové symptómy (EPS)

Lieky s antagonistickými vlastnosťami na dopamínové receptory vyvolávajú extrapyramídové

nežiaduce reakcie vrátane rigidity, tremoru, maskovitej tváre, dystónií, slintania, ovisnutého držania

tela a abnormálnej chôdze. V klinických štúdiách kontrolovaných placebom, ktorých sa zúčastnili

dospelí pacienti so schizofréniou, bol pozorovaný zvýšený výskyt EPS po liečbe lurasidónom

v porovnaní s placebom.

Tardívna dyskinéza

Lieky s antagonistickými vlastnosťami na dopamínové receptory vyvolávajú indukciu tardívnej

dyskinézy charakterizovanej rytmickými mimovoľnými pohybmi, najmä jazyka a/alebo tváre. Ak sa

objavia prejavy a symptómy tardívnej dyskinézy, je potrebné zvážiť vysadenie všetkých antipsychotík

vrátane lurasidónu.

Kardiovaskulárne poruchy/predĺženie intervalu QT

Je potrebná opatrnosť pri predpisovaní lurasidónu pacientom so známym kardiovaskulárnym

ochorením alebo s rodinnou anamnézou predĺženia intervalu QT, hypokaliémiou a pri súbežnom

použití s inými liekmi, o ktorých sa predpokladá, že predlžujú interval QT.

Záchvaty

Lurasidón treba používať opatrne u pacientov s anamnézou záchvatov alebo s inými stavmi, ktoré

potenciálne znižujú prah záchvatov.

Neuroleptický malígny syndróm (NMS)

Bol hlásený výskyt neuroleptického malígneho syndrómu pri používaní lurasidónu charakterizovaný

hypertermiou, svalovou rigiditou, autonómnou nestabilitou, zmenou vedomia a zvýšenou sérovou

hladinou kreatínfosfokinázy. K ďalším príznakom môže patriť myoglobinúria (rabdomyolýza) a

akútne zlyhanie obličiek. V tomto prípade sa má lurasidón vysadiť.

Starší pacienti s demenciou

Lurasidón sa neskúmal u starších pacientov s demenciou.

Celková mortalita

V metaanalýze zo 17 kontrolovaných klinických skúšaní mali starší pacienti s demenciou liečení

inými atypickými antipsychotikami vrátane risperidónu, aripiprazolu, olanzapínu a kvetiapínu zvýšené

riziko mortality v porovnaní s placebom.

Cerebrovaskulárna príhoda

V randomizovaných klinických skúšaniach kontrolovaných placebom, ktorých sa zúčastnili pacienti s

demenciou sa používali niektoré atypické antipsychotiká vrátane risperidónu, aripiprazolu a

olanzapínu, bolo pozorované približne 3-násobne zvýšené riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich

reakcií. Mechanizmus tohto zvýšeného rizika nie je známy. Zvýšené riziko sa nemôže vylúčiť u iných

antipsychotík alebo iných skupín pacientov. Lurasidón sa má používať opatrne u starších pacientov s

demenciou, u ktorých môže nastať zvýšené riziko mŕtvice.

Venózny tromboembolizmus

Pri antipsychotických liekoch boli hlásené prípady venózneho tromboembolizmu (VTE). Keďže

pacienti liečení antipsychotikami majú často zvýšené riziko pre vznik VTE, všetky možné rizikové

faktory pre vznik VTE musia byť identifikované pred liečbou a počas liečby lurasidónom a je potrebné

zaviesť preventívne opatrenia.

Hyperprolaktinémia

Lurasidón zvyšuje hladinu prolaktínu antagonizmom dopamínových receptorov D2. Pacienti majú byť

poučení o prejavoch a príznakoch zvýšenej hladiny prolaktínu, ako je gynekomastia, galaktorea,

amenorea a erektilná dysfunkcia. Majú byť poučení o tom, že v prípade výskytu akýchkoľvek

prejavov a príznakov majú vyhľadať lekársku pomoc.

Prírastok hmotnosti

Pri používaní atypických antipsychotík bol pozorovaný prírastok hmotnosti. Odporúča sa klinické

sledovanie hmotnosti.

Hyperglykémia

Počas klinických skúšaní boli hlásené zriedkavé prípady nežiaducich reakcií súvisiacich s glukózou,

napr. zvýšenie hladiny glukózy v krvi. U diabetických pacientov a pacientov s rizikom vzniku

ochorenia diabetes mellitus sa odporúča príslušné klinické monitorovanie.

Ortostatická hypotenzia/synkopa

Lurasidón môže zapríčiniť ortostatickú hypotenziu pravdepodobne v dôsledku antagonizmu

adrenergických receptorov α1. U pacientov so zvýšeným rizikom hypotenzie je potrebné zvážiť

monitorovanie ortostatických vitálnych funkcií.

Interakcia s grepfruitovou šťavou

Počas liečby lurasidónom sa neodporúča piť grapefruitový džús (pozri časť 4.5).

4.5

Liekové a iné interakcie

Farmakodynamické interakcie

Vzhľadom na primárny účinok lurasidónu na centrálny nervový systém sa má lurasidón používať

opatrne v kombinácii s inými centrálne pôsobiacimi liekmi a alkoholom.

Opatrnosť sa odporúča, keď sa lurasidón používa spolu s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú

interval QT, ako sú napr. antiarytmiká triedy IA (napr. chinidín, disopyramid) a antiarytmiká triedy III

(napr. amiodarón, sotalol), niektoré antihistaminiká, niektoré iné antipsychotiká a niektoré

antimalariká (napr. meflochin).

Farmakokinetické interakcie

Súčasné podávanie lurasidónu s grapefruitovým džúsom sa nehodnotilo. Grapefruitový džús inhibuje

enzýmy CYP 3A4 a môže zvýšiť sérovú koncentráciu lurasidónu. Počas liečby lurasidónom sa

neodporúča piť grapefruitový džús.

Potenciál iných liekov ovplyvňovať lurasidón

Lurasidón a jeho aktívny metabolit ID-14283 vzhľadom na svoje farmakodynamické účinky

ovplyvňujú dopamínové a serotonínové receptory. Lurasidón a jeho aktívny metabolit ID-14283 sú

primárne metabolizované prostredníctvom CYP3A4.

Inhibítory CYP3A4

Lurasidón je kontraindikovaný so silnými inhibítormi CYP3A4 (napr. boceprevir, klaritromycín,

kobicistát, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, nefazodón, nelfinavir, posakonazol, ritonavir,

sakvinavir, telaprevir, telitromycín, vorikonazol) (pozri časť 4.3).

Súčasné podávanie lurasidónu so silným inhibítorom CYP3A4, ketokonazolom, viedlo k 6 až

9-násobnému zvýšeniu expozície lurasidónu a jeho aktívneho metabolitu ID-14283.

Súbežné podávanie lurasidónu a posakonazolu (silný inhibítor CYP3A4) spôsobilo približne 4- až 5-

násobné zvýšenie expozície lurasidónu. Pretrvávajúci účinok posakonazolu na expozíciu lurasidónu

bol pozorovaný po dobu 2 až 3 týždňov od ukončenia súbežného podávania posakonazolu.

Súčasné podávanie lurasidónu s liekmi, ktoré stredne inhibujú CYP3A4 (napr. diltiazem, erytromycín,

flukonazol, verapamil) môže zvýšiť expozíciu lurasidónu. U stredne silných inhibítorov CYP3A4 sa

odhaduje 2 až 5-násobné zvýšenie expozície substrátov CYP3A4.

Súčasné podávanie lurasidónu a diltiazemu (lieková forma s postupným uvoľňovaním), stredne

silného inhibítora enzýmov CYP3A4, vedie k 2,2 až 2,4 násobnému zvýšeniu expozície lurasidónu

aID-14283 (pozri časť 4.2) Použitie diltiazemu v liekovej forme s okamžitým uvoľňovaním môže mať

za následok zvýšenie expozície lurasidónu.

Induktory CYP3A4

Lurasidón je kontraindikovaný so silnými induktormi CYP3A4 (napr. karbamazepín, fenobarbital,

fenytoín, rifampicín, ľubovník bodkovaný (

Hypericum perforatum

)) (pozri časť 4.3).

Súčasné podávanie lurasidónu so silným induktorom CYP3A4, rifampicínom, môže 6-násobne znížiť

expozíciu lurasidónu.

Dá sa predpokladať, že súčasné podávanie lurasidónu s miernymi (napr. armodafinil, amprenavir,

aprepitant, prednizón, rufinamid) alebo so stredne silnými (napr. bosentan, efavirenz, etravirin,

modafinil, nafcilin) induktormi CYP3A4 viac ako 2-násobne zníži expozíciu lurasidónu až na 2 týždne

po vysadení miernych alebo stredne silných induktorov CYP3A4.

Pri súčasnom podávaní lurasidónu a miernych alebo stredne silných induktorov CYP3A4 je potrebné

účinok lurasidónu starostlivo monitorovať a môže byť potrebná aj úprava dávkovania.

Transportéry

Lurasidón je substrátom P-gp a BCRP

in vitro

in vivo

je význam tohto javu nejasný.

Súčasné podávanie lurasidónu s P-gp a BCRP inhibítormi môže zvýšiť expozíciu lurasidónu.

Potenciál lurasidónu ovplyvňovať iné lieky

Súčasné podávanie lurasidónu s midazolamom, citlivým substrátom CYP3A4, viedlo k viac

ako 1,5-násobnému zvýšeniu expozície midazolamu. Monitorovanie sa odporúča, keď sa lurasidón

podáva súčasne so substrátmi CYP3A4, o ktorých je známe, že majú úzky terapeutický index (napr. s

astemizolom, terfenadínom, cisapridom, pimozidom, chinidínom, bepridilom alebo ergotovými

alkaloidmi [s ergotamínom, dihydroergotamínom]).

Súčasné podávanie lurasidónu s digoxínom (substrátom proteínu P-gp) nezvýšilo expozíciu digoxínu;

len málo sa zvýšila hodnota C

(1,3-násobne), a preto sa predpokladá, že lurasidón môže byť

súčasne podávaný s digoxínom. Lurasidón je inhibítor

in vitro

efluxného transportéra P-gp a jeho

klinický význam na inhibíciu črevného proteínu P-gp nemožno vylúčiť. Súčasné podávanie P-gp

substrátu dabigatranetexilátu môže viesť k zvýšeniu plazmatických koncentrácií dabigatranu.

Lurasidón je inhibítor

in vitro

efluxného transportéra BCRP a jeho klinický význam na inhibíciu

črevného BCRP nemožno vylúčiť. Súčasné podávanie BCRP substrátu môže viesť k zvýšeniu

plazmatických koncentrácií týchto substrátov

Pri súčasnom podávaní lurasidónu s lítiom má lítium klinicky zanedbateľný vplyv na farmakokinetiku

lurasidónu, a preto nie je potrebné upraviť dávkovanie lurasidónu. Lurasidón nemá vplyv na

koncentráciu lítia.

Z klinickej štúdie liekových interakcií zameranej na vplyv súčasného podávania lurasidónu u

pacientiek užívajúcich perorálnu kombinovanú antikoncepciu vrátane norgestimátu a etinylestradiolu

vyplýva, že lurasidón nemá klinicky alebo štatisticky významný vplyv na farmakokinetiku

antikoncepcie alebo na hladinu globulínu, ktorý sa viaže na pohlavné hormóny (SHBG). Lurasidón

preto môže byť podávaný súčasne s perorálnou antikoncepciou.

4.6

Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov (menej ako 300 ukončených gravidít) o

použití lurasidónu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách sú nedostatočné z hľadiska účinku na

graviditu, embryonálny/fetálny vývin, pôrod a postnatálny vývin (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko

pre ľudí nie je známe. Lurasidón sa nemá používať počas gravidity, ak to nie je nevyhnutné.

Novorodenci vystavení antipsychotikám (vrátane lurasidónu) počas tretieho trimestra majú zvýšené

riziko vzniku nežiaducich reakcií vrátane extrapyramídových a/alebo abstinenčných symptómov, ktoré

môžu mať po pôrode rôznu závažnosť a trvanie. Boli hlásené prípady agitácie, hypertónie, hypotónie,

tremoru, somnolencie, respiračnej tiesne alebo poruchy prijímania potravy. Novorodenci musia byť

preto pozorne monitorovaní.

Dojčenie

Lurasidón sa počas laktácie vylučoval do mlieka potkanov (pozri časť 5.3). Nie je známe, či sa

lurasidón alebo jeho metabolity vylučujú do ľudského mlieka. Dojčenie u žien užívajúcich lurasidón

sa má zvážiť iba v prípade, že potenciálny prínos liečby prevyšuje potenciálne riziko pre dieťa.

Fertilita

Štúdie na zvieratách preukázali niekoľko účinkov na fertilitu, najmä v súvislosti so zvýšenou hladinou

prolaktínu, ktorý sa nepovažuje za významný pre ľudskú reprodukciu (pozri časť 5.3).

4.7

Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Lurasidón má mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacienti musia byť

varovaní v súvislosti s obsluhou nebezpečných strojov vrátane vedenia motorových vozidiel, ak si nie

sú úplne istí, či ich lurasidón nežiaduco neovplyvňuje (pozri časť 4.8).

4.8

Nežiaduce účinky

Zhrnutie bezpečnostného profilu

V klinických štúdiách, ktorých sa zúčastnili pacienti liečení na schizofréniu až 52 týždňov

a v postmarketingovom sledovaní sa hodnotila bezpečnosť lurasidónu v dávkach 18,5 - 148 mg. K

najčastejším nežiaducim reakciám (≥ 10 %) patrila akatízia a somnolencia, ktoré boli závislé od dávky

až do 111 mg denne.

Tabuľka s nežiaducimi reakciami

Ďalej sú uvedené nežiaduce reakcie na liek na základe spoločných údajov podľa triedy orgánových

systémov a preferovaného výrazu. Výskyt nežiaducich reakcií na liek hlásených v rámci klinických

skúšaní je uvedený v tabuľke podľa frekvencie výskytu. Sú použité tieto výrazy a frekvencie: veľmi

časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až

<1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov). V rámci každej kategórie

frekvencie sú nežiaduce reakcie uvedené v poradí klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 1

Trieda

orgánových

systémov

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Neznáma

frekvencia

Infekcie a nákazy

Nazofaryngitída

Poruchy krvi a

lymfatického

systému

Eozinofília

Leukopénia****,

Neutropénia****,

Anémia****

Poruchy

imunitného

systému

Precitlivenosť

Poruchy

metabolizmu a

výživy

Prírastok

hmotnosti

Znížená chuť do jedla,

zvýšená hladina

glukózy v krvi

Hyponatriémia

Psychické

poruchy

Insomnia,

agitácia,

úzkosť,

nepokoj

Nočné mory,

katatónia

Samovražedné

správanie****,

panický atak****,

porucha

spánku****

Poruchy

nervového

systému

Akatízia,

somnolencia*

Parkinsonizmus**,

závraty,

dystónia***,

dyskinéza

Letargia,

dyzartria

Tardívna dyskinéza

Neuroleptický

malígny

syndróm

(NMS)

Kŕče****

Poruchy oka

Rozmazané videnie

Poruchy ucha a

labyrintu

Závrat****

Poruchy srdca a

srdcovej činnosti

Tachykardia

Angína****,

AV blok prvého

stupňa****,

bradykardia****

Poruchy ciev

Hypertenzia,

hypotenzia,

ortostatická hypotenzia,

návaly horúčavy,

zvýšený krvný tlak

Trieda

orgánových

systémov

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Neznáma

frekvencia

Poruchy

gastrointestinálne

ho traktu

Nauzea,

vracanie,

dyspepsia,

hypersekrécia slín,

sucho v ústach,

bolesť v hornej

časti brucha,

žalúdočný

diskomfort

Flatulencia

hnačka****,

dysfágia****,

gastritída****

Poruchy pečene

a žlčových ciest

Zvýšená hladina

alanínaminotransferázy

Poruchy kože

a podkožného

tkaniva

Vyrážka,

pruritus

Hyperhidróza

Angioedém

Stevensov-

Johnsonov

syndróm

Poruchy

kostrovej a

svalovej sústavy

a spojivového

tkaniva

Stuhnutosť svalov

a kostí,

zvýšená hladina

kreatínfosfokinázy

v krvi

Stuhnutosť kĺbov,

myalgia,

bolesť krku,

bolesť chrbta

Rabdomyolýza

Poruchy obličiek

a močových ciest

Zvýšenie

kreatinínu v sére

Dyzúria

Zlyhávanie

obličiek****

Stavy v gravidite,

v šestonedelí a

perinatálnom

období

Novorodenenecký

syndróm z

vysadenia lieku

(pozri časť 4.6)

Poruchy

reprodukčného

systému a

prsníkov

Zvýšená hladina

prolaktínu v krvi

Zväčšenie

prsníkov****,

bolesť

prsníkov****,

galaktorea****,

erektilná

dysfunkcia****,

amenorea****,

dysmenorea****

Celkové poruchy

a reakcie v

mieste podania

Únava

Porucha chôdze

Náhla smrť

zapríčinená

základným

kardiovaskulárnym

ochorením

pozorovaná počas

klinického

vývojového

programu****

*Somnolencia zahŕňa výrazy nežiaducich reakcií: hypersomnia, hypersomnolencia, sedácia a somnolencia

**Parkinsonizmus zahŕňa výrazy nežiaducich reakcií: bradykinézia, fenomén ozubeného kolesa, slintanie,

extrapyramídová porucha, hypokinézia, stuhnutosť svalov, parkinsonizmus, psychomotorická retardácia a tremor

***Dystónia zahŕňa výrazy nežiaducich reakcií: dystónia, okulogyrická kríza, oromandibulárna dystónia, spazmus

jazyka, tortikolis a trizmus.

****Nežiaduce reakcie na liek v kontrolovaných a nekontrolovaných štúdiách fázy 2 a 3; výskyt týchto nežiaducich

reakcií je však príliš nízky na odhadnutie frekvencií.

Opis vybraných nežiaducich reakcií

Po uvedení lieku na trh sa hlásili klinicky závažné prípady kožných reakcií a iných reakcií

z precitlivenosti spojené s liečbou lurasidónom, vrátane niekoľkých hlásení Stevensovho-Johnsonovho

syndrómu.

Udalosti typické pre danú skupinu liekov

Extrapyramídové symptómy (EPS):

Výskyt hlásených udalostí spojených s EPS, okrem akatízie a

nepokoja v krátkodobých štúdiách kontrolovaných placebom, bol 13,5 % pre jedincov liečených

lurasidónom v porovnaní s 5,8 % u jedincov liečených placebom. Výskyt akatízie u jedincov liečených

lurasidónom bol 12,9 % v porovnaní s 3,0 % u jedincov liečených placebom.

Dystónia

: U citlivých jedincov sa môžu v prvých dňoch liečby vyskytnúť symptómy dystónie a

predĺžené abnormálne kontrakcie svalových skupín. K dystonickým symptómom patrí: spazmus

krčných svalov, ktorý niekedy prechádza do stiahnutia hrdla, ťažkosti pri prehĺtaní, ťažkosti pri

dýchaní a/alebo protrúzia jazyka. Zatiaľ čo tieto symptómy sa môžu vyskytnúť pri nízkych dávkach,

vyskytujú sa častejšie a s väčšou závažnosťou a silou pri vyšších dávkach antipsychotických liekov

prvej generácie. Zvýšené riziko akútnej dystónie sa pozoruje u mužov a v mladších vekových

skupinách.

Venózny tromboembolizmus:

Pri použití antipsychotických liekov boli hlásené prípady venózneho

tromboembolizmu, vrátane prípadov pľúcnej embólie a prípadov trombózy hlbokých žíl neznámej

frekvencie.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9

Predávkovanie

Manažment predávkovania

Pre lurasidón nie je k dispozícii žiadne špecifické antidotum, preto sa má použiť vhodná podporná

liečba a vyžaduje sa pozorný lekársky dohľad a monitorovanie až do zotavenia pacienta.

Ihneď je potrebné začať s kardiovaskulárnym monitorovaním vrátane pokračujúceho

elektrokardiografického monitorovania na možné arytmie. Ak sa podáva antiarytmická liečba,

disopyramid, prokaínamid a chinidín, je spojená s teoretickým rizikom predĺženia intervalu QT u

pacientov s akútnym predávkovaním lurasidónom. Alfa-blokačné vlastnosti bretýlia by mohli posilniť

účinok lurasidónu, čo by viedlo k problematickej hypotenzii.

Hypotenzia a cirkulačný kolaps sa majú liečiť vhodnými opatreniami. Nemá sa používať adrenalín

alebo dopamín, ani iné sympatomimetiká s beta-agonistickým účinkom, keďže beta-stimulácia môže

zhoršiť hypotenziu v podmienkach alfa-blokády indukovanej lurasidónom. V prípade závažných

extrapyramídových symptómov sa majú podať anticholinergické lieky.

Je potrebné zvážiť výplach žalúdka (po intubácii, ak pacient nie je pri vedomí) a podávanie aktívneho

uhlia spolu s laxatívom.

Možná otupenosť, záchvaty alebo dystonická reakcia hlavy a krku po predávkovaní môžu pri

indukovanej eméze spôsobiť riziko vdýchnutia zvratkov.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Psycholeptiká, antipsychotiká. ATC kód: N05AE05

Mechanizmus účinku

Lurasidón je selektívny blokátor účinku dopamínu a monoamínu. Lurasidón sa silno viaže

na dopamínové D2-receptory a sérotonínové 5-HT2A- a 5-HT7-receptory s vysokou väzbovou

afinitou 0,994, 0,47, respektíve 0,495 nM. Blokuje tiež α2c-adrenergické receptory a α2a-adrenergické

receptory s väzbovou afinitou 10,8, respektíve 40,7 nM. Lurasidón prejavuje tiež čiastočný agonizmus

na receptore 5HT-1A s väzbovou afinitou 6,38 nM. Lurasidón sa neviaže na histaminergické ani

muskarínové receptory.

Mechanizmus účinku vedľajšieho aktívneho metabolitu lurasidónu ID-14283 je podobný ako

mechanizmus účinku lurasidónu.

Podávanie lurasidónu v rozsahu od 9 do 74 mg zdravým jedincom viedlo v závislosti od dávky

k zníženiu väzby 11C-raklopridu, ligandu receptora D2/D3 vo výbežku, putamene a prednej stene

prúžkovaného telesa, zistenej pozitrónovou emisnou tomografiou.

Farmakodynamické účinky

V hlavných klinických štúdiách zameraných na účinnosť sa lurasidón podával v dávkach 37-148 mg.

Klinická účinnosť

Účinnosť lurasidónu pri liečbe schizofrénie sa preukázala v piatich multicentrických dvojito

zaslepených 6-týždňových skúšaní kontrolovaných placebom, ktorých sa zúčastnili pacienti spĺňajúci

kritériá pre schizofréniu podľa Diagnostickej a štatistickej príručky duševných porúch, štvrté vydanie

(DSM-IV). V týchto piatich skúšaniach sa použili rôzne dávky lurasidónu, od 37 do 148 mg

lurasidónu raz denne. V krátkodobých skúšaniach bol primárny koncový ukazovateľ účinnosti

definovaný ako priemerná zmena v celkovom skóre na stupnici pozitívneho a negatívneho syndrómu

(PANSS) schváleného viaczložkového zoznamu zloženého z piatich faktorov na hodnotenie

pozitívnych symptómov, negatívnych symptómov, dezorganizovaných myšlienok, nekontrolovanej

hostility/excitácie a úzkosti/depresie od začiatku do 6. týždňa. V štúdiách fázy 3 sa preukázalo, že

lurasidón je účinnejší ako placebo (pozri tabuľku 2). Lurasidón sa preukázal ako významne odlišný od

placeba už od 4. dňa. Lurasidón bol tiež účinnejší ako placebo na definovanej stupnici klinického

celkového dojmu – závažnosti (CGI-S) pre sekundárny koncový ukazovateľ. Účinnosť sa potvrdila aj

na základe sekundárnej analýzy rekcie na liečbu (definovanej ako ≥ 30 % pokles celkového skóre

PANSS oproti začiatku).

Tabuľka 2

Štúdie schizofrénie: Celkové skóre na stupnici pozitívneho a negatívneho syndrómu pre schizofréniu

(PANSS) – zmena od začiatku do 6. týždňa - MMRM pre štúdie D1050229, D1050231 a D1050233:

Populácia celého analyzovaného súboru

Štatistika štúdie

Placebo

Dávka lurasidónu (b)

Aktívna

kontrola (a)

37 mg

74 mg

111 mg

148 mg

Štúdia D1050229

N=124

N=121

N=118

N=123

Priemer na začiatku

(SD)

96,8 (11,1)

96,5 (11,6)

96,0 (10,8)

96,0 (9,7)

Priemerná zmena

LS (SE)

-17,0 (1,8)

-19,2 (1,7)

-23,4 (1,8)

-20,5 (1,8)

Liečebný rozdiel v

porovnaní s placebom

Odhad (SE)

-2,1 (2,5)

-6,4 (2,5)

-3,5 (2,5)

p-hodnota

0,591

0,034

0,391

Štúdia D1050231

N=114

N=118

N=118

N=121

Priemer na začiatku

(SD)

95,8 (10,8)

96,6 (10,7)

97,9 (11,3)

96,3 (12,2)

Priemerná zmena

LS (SE)

-16,0 (2,1)

-25,7 (2,0)

-23,6 (2,1)

-28,7 (1,9)

Liečebný rozdiel v

porovnaní s placebom

Odhad (SE)

-9,7 (2,9)

-7,5 (3,0)

-12,6 (2,8)

p-hodnota

0,002

0,022

<0,001

Štúdia D1050233

N=120

N=125

N=121

N=116

Štatistika štúdie

Placebo

Dávka lurasidónu (b)

Aktívna

kontrola (a)

37 mg

74 mg

111 mg

148 mg

Priemer na začiatku

(SD)

96,6 (10,2)

97,7 (9,7)

97,9 (11,8)

97,7 (10,2)

Priemerná zmena

LS (SE)

-10,3 (1,8)

-22,2 (1,8)

-26,5 (1,8)

-27,8 (1,8)

Liečebný rozdiel v

porovnaní s placebom

Odhad (SE)

-11,9 (2,6)

-16,2 (2,5)

-17,5 (2,6)

p-hodnota

<0,001

<0,001

<0,001

(a) Olanzapín 15 mg v štúdii D1050231, kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním (XR) 600 mg v štúdii D1050233.

N je počet jedincov na modelový odhad.

(b) p-hodnoty pre lurasidón v porovnaní s placebom boli upravené pre početné porovnania. p-hodnoty pre olanzapín a

kvetiapín XR v porovnaní s placebom neboli upravované.

V krátkodobých štúdiách nebola pozorovaná žiadna konzistentná dávkovo závislá korelácia.

Dlhodobá účinnosť lurasidónu pri udržiavacej liečbe (37 až 148 mg lurasidónu raz denne sa

preukázala v 12-mesačnom skúšaní podobnej účinnosti s použitím kvetiapínu s predĺženým

uvoľňovaním (200 až 800 mg raz denne). Lurasidón bol noninferiórny ku kvetiapínu s predĺženým

uvoľňovaním, pokiaľ ide o čas do relapsu schizofrénie. Pokiaľ ide o telesnú hmotnosť a index telesnej

hmotnosti (priemer (SD), lurasidón spôsobil od začiatku do 12. mesiaca malé zvýšenie: 0,73 (3,36) kg,

respektíve 0,28 (1,17) kg/m

) v porovnaní s kvetiapínom s predĺženým uvoľňovaním (1,23 (4,56) kg,

respektíve 0,45 (1,63) kg/m

). Lurasidón mal celkovo zanedbateľný vplyv na hmotnosť a iné

metabolické parametre vrátane hladiny celkového cholesterolu, triglyceridov a glukózy.

V dlhodobej bezpečnostnej štúdii boli klinicky stabilní pacienti liečení lurasidónom o dávke

37-111 mg alebo risperidónom 2-6 mg. V tejto štúdii bola miera recidívy po dobu 12 mesiacov 20 %

pre lurasidón a 16 % pre risperidón. Tento rozdiel sa priblížil, ale nedosiahol štatistickú významnosť.

V dlhodobých štúdiách zameraných na zhodnotenie trvania účinku bol lurasidón pri udržiavacej liečbe

symptómov a oddialenia relapsov schizofrénie účinnejší ako placebo. Po preliečení akútnych epizód

a stabilizácii minimálne po dobu 12 týždňov, boli pacienti následne randomizovaní v dvojito

zaslepenej štúdii, pričom pokračovali buď v užívaní lurasidónu alebo placeba, až pokým sa u nich

neobjavili príznaky relapsu schizofrénie. Primárne údaje o čase do objavenia relapsu, pri ktorom sa

u pacientov neobjavila recidíva boli cenzúrované v čase vyhodnotenia, pacienti užívajúci lurasidón

vykazovali významne dlhší čas do objavenia sa relapsu v porovnaní s pacientami, ktorí užívali placebo

(p=0,039). Test pravdepodobnosti podľa Kaplan-Meiera preukázal výskyt relapsu pre lurasidón v 28

týždni 42,2 % a pre placebo 51,2 %. Pravdepodobnosť všetkých príčin prerušenia v 28-týždni bola

58,2 % pre lurasidón a 69,9 % pre placebo (p=0,072).

Pediatrická populácia

Európska agentúra pre lieky udelila odklad z povinnosti predložiť výsledky štúdií lurasidónu v jednej

alebo vo viacerých podskupinách pediatrickej populácie so schizofréniou (informácie o použití

v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2).

Bipolárna depresia

Krátkodobá

účinnosť lurazidónu bola skúmaná v 6-týždňovej, multicentrickej, randomizovanej,

dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii u detských a dospievajúcich pacientov (vo veku od

10 do 17 rokov), ktorí podľa Diagnostickej a štatistickej príručky duševných porúch, piate vydanie

(DSM-V) splnili kritériá pre veľkú depresívnu epizódu súvisiacu s bipolárnou poruchou typu I

s rýchlym cyklom alebo bez neho a bez psychotických znakov (N=350). Pacienti boli randomizovaní

na užívanie flexibilnej dávky lurazidónu v rozmedzí od 18 do 74 mg jedenkrát denne alebo na

užívanie placeba.

Primárny ukazovateľ účinnosti bol definovaný ako priemerná zmena oproti východiskovému stavu do

6. týždňa v celkovom skóre dosiahnutom na revidovanej stupnici na hodnotenie depresie u detí

(CDRS-R). Kľúčovým sekundárnym ukazovateľom bolo skóre depresie dosiahnuté v stupnici

klinického celkového dojmu zo závažnosti ochorenia – verzia pre bipolárnu poruchu (CGI-BP-S). Pre

tieto ukazovatele sa preukázali štatisticky významné rozdiely v prospech lurazidónu oproti placebu

v celkovej analyzovanej populácii od 2. týždňa a zachovali sa pri každej návšteve v rámci štúdie až do

skončenia štúdie. Primárny a kľúčový sekundárny ukazovateľ však neboli dosiahnuté u mladších

pacientov (vo veku menej ako 15 rokov). Priemerná zmena LS (95% IS) upravená placebom v 6.

týždni oproti východiskovému stavu metódou LOCF v celkovom skóre CDRS-R v skupine užívajúcej

lurazidón bola –1,8 (–5,6; 2,0) u účastníkov v kategórii pacientov vo veku od 10 do 14 rokov a –8,6 (–

12,4; –4,8) u účastníkov v kategórii pacientov vo veku od 15 do 17 rokov.

Bezpečnostný profil lurazidónu u detí zahrnutých do tejto krátkodobej štúdie je vo všeobecnosti

v súlade s tým, čo sa pozorovalo pri liečbe v rámci schválenej indikácie u dospelých, no

u pediatrických pacientov sa pozorovali rozdiely vo frekvencii najčastejšie sa vyskytujúcich

nežiaducich reakcií pri nauzei (veľmi časté), hnačke (časté) a zníženej chuti do jedla (časté),

v porovnaní s výskytom u dospelých (časté, neznáme, resp. menej časté).

Tabuľka 2.1 Pediatrická štúdia bipolárnej depresie: Celkové skóre dosiahnuté na revidovanej stupnici

na hodnotenie depresie u detí (CDRS-R) a skóre depresie (depresia) dosiahnuté v stupnici celkového

klinického dojmu zo závažnosti ochorenia – verzia pre bipolárnu poruchu (CGI-BP-S) – zmena v 6.

týždni oproti východiskovému stavu – MMRM pre štúdiu D1050326: Analyzovaná skupina podľa

liečebného zámeru

Parametre

Štatistika štúdie

Placebo

Dávka lurazidónu 18,5 –

74 mg (a) (b)

Primárny ukazovateľ:

Celkové skóre CDRS-R

N=170

N=173

Priemer východiskovej

hodnoty (SD)

58,6 (8,26)

59,2 (8,24)

Priemer zmeny najmenších

štvorcov (SE)

–15,3 (1,08)

–21,0 (1,06)

Liečebný rozdiel oproti placebu

Odhad (SE; 95% IS)

–5,7 (1,39; –8,4 až –3,0)

p-hodnota

< 0,0001

Kľúčový sekundárny

ukazovateľ: Skóre

depresie CGI-BP-S

N=170

N=173

Priemer východiskovej

hodnoty (SD)

Priemer zmeny najmenších

štvorcov (SE)

–1,05 (0,087)

–1,49 (0,085)

Liečebný rozdiel oproti placebu

Odhad (SE; 95% IS)

–0,44 (0,112; –0,66 až –0,22)

p-hodnota

< 0,0001

N je počet účastníkov.

(a) p-hodnoty pre lurasidón oproti placebu boli upravené pre viacnásobné porovnania.

(b) Dávky lurasidónu 18,5; 37; 55,5; 74 mg sú ekvivalentné s dávkami 20, 40, 60 a 80 mg lurazidóniumchloridu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Lurasidón dosahuje maximálnu sérovú koncentráciu približne do 1-3 hodín.

V štúdii skúmajúcej vplyv jedla sa priemerné hodnoty C

a AUC lurasidónu zvýšili približne 2- až

3-násobne, respektíve 1,5- až 2-násobne, keď sa lurasidón podával spolu s jedlom v porovnaní s

hladinami pozorovanými v podmienkach užívania lieku nalačno.

Distribúcia

Po podaní 37 mg lurasidónu bol priemerný približný distribučný objem 6000 l. Lurasidón sa silne

viaže (~99 %) na sérové proteíny.

Biotransformácia

Lurasidón sa metabolizuje najmä prostredníctvom CYP3A4. K hlavným biotransformačným dráham

patrí oxidatívna N-dealkylácia, hydroxylácia norbornánového kruhu a S-oxidácia.

Lurasidón sa metabolizuje na dva aktívne metabolity (ID-14283 a ID-14326) a dva neaktívne

metabolity (ID-20219 a ID-20220). Lurasidónu a jeho metabolitom ID-14283, ID-14326, ID-20219 a

ID-20220 zodpovedá približne 11,4; 4,1; 0,4; 24, respektíve 11 % sérovej rádioaktivity.

Aktívny metabolit ID-14283 je metabolizovaný hlavne prostredníctvom enzýmov CYP 3A4.

Lurasidón a jeho aktívny metabolit ID-14283 vzhľadom na svoje farmakodynamické účinky

ovplyvňujú dopamínové a serotonínové receptory.

Na základe štúdií

in vitro

lurasidón nie je substrátom enzýmov CYP1A1, CYP1A2, CYP2A6,

CYP4A11, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 alebo CYP2E1.

In vitro lurasidón nepreukázal priamu, alebo slabú inhibíciu (priamu alebo časovo závislú)

(IC50>5.9 μM) enzýmov cytochrómu P450 (CYP)1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19,

CYP2D6, CYP2E1 a CYP3A4. Na základe týchto údajov sa nepredpokladá, že by lurasidón

ovplyvňoval farmakokinetiku liekov, ktoré sú substrátmi CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9,

CYP2C19, CYP2D6 a CYP2E1. Pre spôsob používania liekov s úzkym terapeutickým rozpätím, ktoré

sú substrátmi CYP3A4, pozri časť 4.5.

Lurasidón je

in vitro

substrátom efluxných transportérov P-gp a BCRP. Lurasidón nepodlieha

aktívnemu transportu a vychytávaniu prostredníctvom transportérov OATP1B1 alebo OATP1B3.

Lurasidón je inhibítorom P-gp, BCRP a OCT1

in vitro

(pozri časť 4.5). Nepredpokladá sa, že

lurasidón bude mať klinicky významný inhibičný vplyv na transportéry OATP1B1, OATP1B3, OCT2,

OAT1, OAT3, MATE1, MATE2K alebo BSEP založený na

in vitro

údajoch.

Eliminácia

Polčas eliminácie po podaní lurasidónu bol 20-40 hodín. Po perorálnom podaní rádioaktívne

označenej dávky sa približne 67 % dávky vylúčilo stolicou a 19 % močom. Moč obsahoval zvyčajne

niekoľko metabolitov s minimálnou renálnou exkréciou materskej zlúčeniny.

Linearita/nelinearita

Farmakokinetika lurasidónu je úmerná dávke v celkovom dennom dávkovom rozsahu 18,5 mg až

148 mg. Koncentrácie lurasidónu v rovnovážnom stave sa dosiahnu do 7 dní po začatí liečby

lurasidónom.

Farmakokinetika v osobitných skupinách pacientov:

Starší pacienti

Od zdravých ľudí ≥ 65rokov sa získali obmedzené údaje. Zo získaných údajov vyplýva podobná

expozícia ako v prípade pacientov < 65 rokov. Zvýšenie expozície u starších pacientov sa však môže

predpokladať u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene.

Poškodenie pečene

Sérové koncentrácie lurasidónu sú zvýšené u zdravých ľudí s poruchou funkcie pečene triedy A, B a C

podľa Childa-Pugha so zvýšením expozície 1,5-násobne, 1,7-násobne, respektíve 3-násobne.

Poškodenie obličiek

Sérové koncentrácie lurasidónu sú zvýšené u zdravých ľudí s miernou, stredne závažnou a závažnou

poruchou funkcie obličiek so zvýšením expozície 1,5-násobne, 1,9-násobne, respektíve 2,0-násobne.

Pacienti s ESRD (CrCl<15 ml/min.) sa neskúmali.

Pohlavie

U pacientov so schizofréniou sa nepozorovali klinicky významné rozdiely vo farmakokinetike

lurasidónu medzi pohlaviami na základe farmakokinetickej analýzy populácií.

Rasa

U pacientov so schizofréniou sa nepozorovali klinicky významné rozdiely vo farmakokinetike

lurasidónu na základe farmakokinetickej analýzy populácií. Zistilo sa, že jedinci z Ázie majú

1,5-násobne zvýšenú expozíciu lurasidónu v porovnaní s belochmi.

Fajčenie

Na základe štúdií

in vitro

, v ktorých boli použité ľudské pečeňové enzýmy, lurasidón nebol substrátom

CYP1A2; fajčenie by preto nemalo ovplyvniť farmakokinetiku lurasidónu.

Pediatrická populácia

Farmakokinetika lurasidónu u pediatrických pacientov bola sledovaná u 49 detí vo veku 6-12 rokov

a u 56 dospievajúcich vo veku 13-17 rokov. Lurasidón bol podávaný ako lurasidón hydrochlorid počas

7 dní v denných dávkach, buď 20, 40, 80, 120 mg (6-17 rokov) alebo 160 mg (len 10-17 rokov).

Nebola nájdená jasná korelácia medzi získanou plazmatickou expozíciou a vekom alebo telesnou

hmotnosťou. Farmakokinetika lurasidónu u pediatrických pacientov vo veku 6-17 rokov bola

všeobecne porovnateľná s výsledkami pozorovanými u dospelých.

5.3

Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po

opakovanom podávaní, genotoxicity alebo karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné

riziko pre ľudí. Hlavné zistenia v štúdiách toxicity po opakovanom podávaní lurasidónu zahŕňali

endokrinné zmeny sprostredkované centrálne, ktoré vyplývali zo zvýšenia sérovej hladiny prolaktínu u

potkanov, psov a opíc. Vysoké sérové hladiny prolaktínu v dlhodobých štúdiách po opakovanom

podávaní u potkaních samíc boli spojené s účinkom na kosti, nadobličky a tkanivá reprodukčného

systému. V dlhodobých štúdiách po opakovanom podávaní lieku psom boli vysoké sérové hladiny

prolaktínu spojené s účinkom na tkanivá reprodukčného systému samcov a samíc.

U potkanov nemal lurasidón žiadny vplyv na reprodukciu samcov ani samíc pri perorálnych dávkach

150 a 0,1 mg/kg/deň lurasidóniumchloridu, alebo na embryonálny vývin v rannom štádiu pri

perorálnej dávke 15 mg/kg/deň lurasidóniumchloridu.

Štúdia fertility na potkaních samiciach preukázala predĺžený estrálny cyklus a oneskorenú kopuláciu

pri dávke ≥ 1,5 mg/kg/deň lurasidóniumchloridu, zatiaľ čo ukazovatele kopulácie a fertility a počet

žltých teliesok, implantácií a živých plodov boli pri dávke 150 mg/kg/deň lurasidóniumchloridu

znížené. Tieto účinky boli zapríčinené hyperprolaktinémiou po liečbe lurasidónom ovplyvňujúcej

estrálny cyklus a kopulačné správanie, ako aj zachovanie žltého telieska u potkaních samíc, čo viedlo

k zníženému počtu implantácií a živých plodov. Tieto účinky spojené s prolaktínom sa nepovažujú za

významné pre ľudskú reprodukciu.

Podanie jednej dávky 10 mg/kg lurasidóniumchloridu brezivým potkanom viedlo k fetálnej expozícii.

V štúdii skúmajúcej rozsah dávok u brezivých potkanov dávka 150 mg/kg/deň lurasidóniumchloridu

zapríčinila spomalenie rastu plodu bez príznakov teratogenity. Lurasidón nebol teratogénny u

potkanov ani králikov pri podobnej alebo nižšej expozícii ako je maximálna odporúčaná dávka pre

ľudí ( 148 mg lurasidónu).

Lurasidón sa vylučoval počas laktácie do mlieka potkanov.

Lurasidón nebol genotoxický počas testovania. V štúdiách karcinogenity na myšiach a potkanoch sa

pozorovali tumory v prsnej žľaze a/alebo hypofýze, ktoré boli s najväčšou pravdepodobnosťou

zapríčinené zvýšenou hladinou prolaktínu v krvi. Tieto zistenia sú bežné u hlodavcov liečených

antipsychotickými liekmi s účinkom zablokovania dopamínového receptora D2 a považujú sa za

špecifické pre hlodavcov.

6.

FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1

Zoznam pomocných látok

Jadro

manitol (E 421),

predželatinovaný škrob,

sodná soľ kroskarmelózy (E 468),

hypromelóza 2910 (E 464),

stearan horečnatý (E 470b).

Obal tablety

hypromelóza 2910 (E 464),

oxid titaničitý (E 171),

makrogol 8000,

karnaubský vosk (E 903).

6.2

Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3

Čas použiteľnosti

5 rokov

6.4

Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

6.5

Druh obalu a obsah balenia

Škatuľky obsahujú 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 90 x 1 alebo 98 x 1 tabliet v hliníkových

blistroch/hliníkových perforovaných blistroch s jednotlivými dávkami.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6

Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými

požiadavkami.

7.

DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia 70, 00181

Rím – Taliansko

8.

REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/14/913/008-014

9.

DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 21 marec 2014

Dátum posledného predĺženia registrácie: 14. november 2018

10.

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky

http://www.ema.europa.eu

1.

NÁZOV LIEKU

Latuda 74 mg filmom obalené tablety

2.

KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje lurasidóniumchlorid, čo zodpovedá 74,5 mg lurasidónu

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.

LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta (tableta).

Svetlozelené filmom obalené oválne tablety s rozmermi 12 mm x7mm s vyrazeným nápisom ‘LD’

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikácie

Latuda je indikovaná na liečbu schizofrénie u dospelých vo veku 18 rokov a starších.

4.2

Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Odporúčaná úvodná dávka je 37 mg lurasidónu raz denne. Nie je potrebná počiatočná titrácia dávky.

Liek je účinný v dávkovom rozsahu 37 až 148 mg raz denne. Zvýšenie dávky má byť založené na

úsudku lekára a pozorovanej klinickej reakcii. Maximálna denná dávka nemá prekročiť 148 mg.

Pacienti, ktorí užívajú dávky vyššie ako 111 mg raz denne a prerušili svoju liečbu na dobu dlhšiu ako

3 dni, musia byť opätovne nastavení na užívanie dávky 111 mg raz denne a optimálna dávka musí byť

u nich opätovne vytitrovaná. Pri všetkých ostatných dávkovaniach môžu pacienti začať užívať ich

predchádzajúcu dávku bez opätovného nastavenia.

Úprava dávky vzhľadom na interakcie

Odporúčaná úvodná dávka je 18,5 mg a maximálna dávka lurasidónu nemá prekročiť 74 mg jedenkrát

denne v kombinácii so stredne silnými inhibítormi CYP3A4. Úprava dávky lurasidónu môže byť

potrebná, keď sa liek kombinuje s miernymi a stredne silnými induktormi CYP3A4 (pozri časť 4.5).

Pre silné inhibítory a induktory CYP3A4, pozri časť 4.3.

Prechod na iný antipsychotický liek

Pri prechode na iný, vhodnejší antipsychotický liek, je potrebný dohľad klinického lekára vzhľadom

na odlišné farmakodynamické a farmakokinetické profily antipsychotických liekov.

Starší pacienti

Odporúčania týkajúce sa dávkovania u starších pacientov s normálnou funkciou obličiek

(CrCl ≥ 80 ml/min.) sú rovnaké ako u dospelých s normálnou funkciou obličiek. Keďže však starší

pacienti môžu mať zníženú funkciu obličiek, môže byť potrebná úprava dávky podľa stavu funkcie

obličiek (pozri nižšie Porucha funkcie obličiek).

U starších ľudí liečených vyššími dávkami lurasidónu sú k dispozícii iba obmedzené údaje. Nie sú k

dispozícii žiadne údaje u starších ľudí liečených 148 mg lurasidónu. Opatrnosť je potrebná pri liečbe

pacientov vo veku 65 rokov a viac s vyššími dávkami lurasidónu.

Poškodenie obličiek

U pacientov s miernou poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky lurasidónu.

U pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu (CrCl) ≥ 30 a

< 50 ml/min.) so závažnou poruchou funkcie obličiek (CrCl > 15 a < 30 ml/min.) a s ochorením

obličiek v poslednom štádiu (ESRD) (CrCl < 15 ml/min.) sa odporúča úvodná dávka 18,5 mg a

maximálna dávka nemá prekročiť 74 mg raz denne. Lurasidón sa nemá používať u pacientov s ESRD,

ak potenciálne prínosy neprevyšujú potenciálne riziká. V prípade, že sa liek použije u pacientov s

ESRD, je doporučené klinické monitorovanie.

Poškodenie pečene

U pacientov s miernou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávky lurasidónu.

Úprava dávky sa odporúča v prípade pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie pečene (trieda B

podľa Childa-Pugha) a so závažnou poruchou funkcie pečene (trieda C podľa Childa-Pugha).

Odporúčaná úvodná dávka je 18,5 mg. Maximálna denná dávka u pacientov so stredne závažnou

poruchou funkcie pečene nemá prekročiť 74 mg a u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene

nemá prekročiť 37 mg jedenkrát denne.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť lurasidónu u detí mladších ako 18 rokov neboli stanovené. V súčasnosti

dostupné údaje sú opísané v častiach 5.1 a 5.2, ale neumožňujú uviesť odporúčania na dávkovanie.

Spôsob podávania

Filmom obalené tablety Latuda sú určené na perorálne použitie a užívajú sa raz denne spolu s jedlom.

Ak sa liek užíva bez jedla, predpokladá sa, že expozícia lurasidónu bude významne nižšia v porovnaní

s užívaním lieku spolu s jedlom (pozri časť 5.2).

Tablety Latudy je potrebné prehltnúť celé, aby pacient necítil ich horkú chuť. Tablety Latudy sa majú

užívať každý deň v rovnakom čase, čo pomôže k správnemu dodržiavaniu liečby.

4.3

Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Súbežné podávanie silných inhibítorov CYP3A4 (napr. boceprevir, klaritromycín, kobicistát,

indinavir, itrakonazol, ketokonazol, nefazodón, nelfinavir, posakonazol, ritonavir, sakvinavir,

telaprevir, telitromycín, vorikonazol) a silných induktorov CYP3A4 (napr. karbamazepín,

fenobarbital, fenytoín, rifampicín, ľubovník bodkovaný (

Hypericum perforatum

)) (pozri časť

4.5).

4.4

Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Zlepšenie klinického stavu pacienta počas antipsychotickej liečby môže trvať niekoľko dní až

niekoľko týždňov. Pacienti musia byť počas tohto obdobia pozorne sledovaní.

Samovražedné správanie

Pre psychotické choroby je typický výskyt samovražedného správania a v niektorých prípadoch často

po začatí antipsychotickej liečby alebo pri prechode na iný antipsychotický liek. Pri antipsychotickej

liečbe je potrebný pozorný dohľad nad vysokorizikovými pacientmi.

Parkinsonova choroba

U pacientov s Parkinsonovou chorobou môžu predpísané antipsychotické lieky zhoršiť základné

symptómy parkinsonizmu. Preto lekári musia pri predpisovaní lurasidónu pacientom s Parkinsonovou

chorobou zvážiť riziká v porovnaní s prínosmi.

Extrapyramídové symptómy (EPS)

Lieky s antagonistickými vlastnosťami na dopamínové receptory vyvolávajú extrapyramídové

nežiaduce reakcie vrátane rigidity, tremoru, maskovitej tváre, dystónií, slintania, ovisnutého držania

tela a abnormálnej chôdze. V klinických štúdiách kontrolovaných placebom, ktorých sa zúčastnili

dospelí pacienti so schizofréniou, bol pozorovaný zvýšený výskyt EPS po liečbe lurasidónom

v porovnaní s placebom.

Tardívna dyskinéza

Lieky s antagonistickými vlastnosťami na dopamínové receptory vyvolávajú indukciu tardívnej

dyskinézy charakterizovanej rytmickými mimovoľnými pohybmi, najmä jazyka a/alebo tváre. Ak sa

objavia prejavy a symptómy tardívnej dyskinézy, je potrebné zvážiť vysadenie všetkých antipsychotík

vrátane lurasidónu.

Kardiovaskulárne poruchy/predĺženie intervalu QT

Je potrebná opatrnosť pri predpisovaní lurasidónu pacientom so známym kardiovaskulárnym

ochorením alebo s rodinnou anamnézou predĺženia intervalu QT, hypokaliémiou a pri súbežnom

použití s inými liekmi, o ktorých sa predpokladá, že predlžujú interval QT.

Záchvaty

Lurasidón treba používať opatrne u pacientov s anamnézou záchvatov alebo s inými stavmi, ktoré

potenciálne znižujú prah záchvatov.

Neuroleptický malígny syndróm (NMS)

Bol hlásený výskyt neuroleptického malígneho syndrómu pri používaní lurasidónu charakterizovaný

hypertermiou, svalovou rigiditou, autonómnou nestabilitou, zmenou vedomia a zvýšenou sérovou

hladinou kreatínfosfokinázy. K ďalším príznakom môže patriť myoglobinúria (rabdomyolýza) a

akútne zlyhanie obličiek. V tomto prípade sa má vysadiť lurasidón.

Starší pacienti s demenciou

Lurasidón sa neskúmal u starších pacientov s demenciou.

Celková mortalita

V metaanalýze zo 17 kontrolovaných klinických skúšaní mali starší pacienti s demenciou liečení

inými atypickými antipsychotikami vrátane risperidónu, aripiprazolu, olanzapínu a kvetiapínu zvýšené

riziko mortality v porovnaní s placebom.

Cerebrovaskulárna príhoda

V randomizovaných klinických skúšaniach kontrolovaných placebom, ktorých sa zúčastnili pacienti s

demenciou sa používali niektoré atypické antipsychotiká vrátane risperidónu, aripiprazolu a

olanzapínu, bolo pozorované približne 3-násobne zvýšené riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich

reakcií. Mechanizmus tohto zvýšeného rizika nie je známy. Zvýšené riziko sa nemôže vylúčiť u iných

antipsychotík alebo iných skupín pacientov. Lurasidón sa má používať opatrne u starších pacientov s

demenciou, u ktorých môže nastať zvýšené riziko mŕtvice.

Venózny tromboembolizmus

Pri antipsychotických liekoch boli hlásené prípady venózneho tromboembolizmu (VTE). Keďže

pacienti liečení antipsychotikami majú často zvýšené riziko pre vznik VTE, všetky možné rizikové

faktory pre vznik VTE musia byť identifikované pred liečbou a počas liečby lurasidónom a je potrebné

zaviesť preventívne opatrenia.

Hyperprolaktinémia

Lurasidón zvyšuje hladinu prolaktínu antagonizmom dopamínových receptorov D2. Pacienti majú byť

poučení o prejavoch a príznakoch zvýšenej hladiny prolaktínu, ako je gynekomastia, galaktorea,

amenorea a erektilná dysfunkcia. Majú byť poučení o tom, že v prípade výskytu akýchkoľvek

prejavov a príznakov majú vyhľadať lekársku pomoc.

Prírastok hmotnosti

Pri používaní atypických antipsychotík bol pozorovaný prírastok hmotnosti. Odporúča sa klinické

sledovanie hmotnosti.

Hyperglykémia

Počas klinických skúšaní boli hlásené zriedkavé prípady nežiaducich reakcií súvisiacich s glukózou,

napr. zvýšenie hladiny glukózy v krvi. U diabetických pacientov a pacientov s rizikom vzniku

ochorenia diabetes mellitus sa odporúča príslušné klinické monitorovanie.

Ortostatická hypotenzia/synkopa

Lurasidón môže zapríčiniť ortostatickú hypotenziu pravdepodobne v dôsledku antagonizmu

adrenergických receptorov α1. U pacientov so zvýšeným rizikom hypotenzie je potrebné zvážiť

monitorovanie ortostatických vitálnych funkcií.

Interakcia s grepfruitovou šťavou

Počas liečby lurasidónom sa neodporúča piť grapefruitový džús (pozri časť 4.5).

4.5

Liekové a iné interakcie

Farmakodynamické interakcie

Vzhľadom na primárny účinok lurasidónu na centrálny nervový systém sa má lurasidón používať

opatrne v kombinácii s inými centrálne pôsobiacimi liekmi a alkoholom.

Opatrnosť sa odporúča, keď sa lurasidón používa spolu s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú

interval QT, ako sú napr. antiarytmiká triedy IA (napr. chinidín, disopyramid) a antiarytmiká triedy III

(napr. amiodarón, sotalol), niektoré antihistaminiká, niektoré iné antipsychotiká a niektoré

antimalariká (napr. meflochin).

Farmakokinetické interakcie

Súčasné podávanie lurasidónu s grapefruitovým džúsom sa nehodnotilo. Grapefruitový džús inhibuje

enzýmy CYP 3A4 a môže zvýšiť sérovú koncentráciu lurasidónu. Počas liečby lurasidónom sa

neodporúča piť grapefruitový džús.

Potenciál iných liekov ovplyvňovať lurasidón

Lurasidón a jeho aktívny metabolit ID-14283 vzhľadom na svoje farmakodynamické účinky

ovplyvňujú dopamínové a serotonínové receptory. Lurasidón a jeho aktívny metabolit ID-14283 sú

primárne metabolizované prostredníctvom CYP3A4.

Inhibítory CYP3A4

Lurasidón je kontraindikovaný so silnými inhibítormi CYP3A4 (napr. boceprevir, klaritromycín,

kobicistát, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, nefazodón, nelfinavir, posakonazol, ritonavir,

sakvinavir, telaprevir, telitromycín, vorikonazol) (pozri časť 4.3).

Súčasné podávanie lurasidónu so silným inhibítorom CYP3A4, ketokonazolom, viedlo k 6 až

9-násobnému zvýšeniu expozície lurasidónu a jeho aktívneho metabolitu ID-14283.

Súbežné podávanie lurasidónu a posakonazolu (silný inhibítor CYP3A4) spôsobilo približne 4- až 5-

násobné zvýšenie expozície lurasidónu. Pretrvávajúci účinok posakonazolu na expozíciu lurasidónu

bol pozorovaný po dobu 2 až 3 týždňov od ukončenia súbežného podávania posakonazolu.

Súčasné podávanie lurasidónu s liekmi, ktoré stredne inhibujú enzýmy CYP3A4 (napr. diltiazem,

erytromycín, flukonazol, verapamil) môže zvýšiť expozíciu lurasidónu. U stredne silných inhibítorov

enzýmov CYP3A4 sa odhaduje 2 až 5-násobné zvýšenie expozície substrátov CYP3A4.

Súčasné podávanie lurasidónu a diltiazemu (lieková forma s postupným uvoľňovaním), stredne

silného inhibítora enzýmov CYP3A4, vedie k 2,2 až 2,4 násobnému zvýšeniu expozície lurasidónu a

ID-14283 (pozri časť 4.2) Použitie diltiazemu v liekovej forme s okamžitým uvoľňovaním môže mať

za následok zvýšenie expozície lurasidónu.

Induktory CYP3A4

Lurasidón je kontraindikovaný so silnými induktormi CYP3A4 (napr. karbamazepín, fenobarbital,

fenytoín, rifampicín, ľubovník bodkovaný (

Hypericum perforatum

)) (pozri časť 4.3).

Súčasné podávanie lurasidónu so silným induktorom CYP3A4, rifampicínom, môže 6-násobne znížiť

expozíciu lurasidónu.

Dá sa predpokladať, že súčasné podávanie lurasidónu s miernymi (napr. armodafinil, amprenavir,

aprepitant, prednizón, rufinamid) alebo so stredne silnými (napr. bosentan, efavirenz, etravirin,

modafinil, nafcilin) induktormi CYP3A4 viac ako 2-násobne zníži expozíciu lurasidónu až na 2 týždne

po vysadení miernych alebo stredne silných induktorov CYP3A4.

Pri súčasnom podávaní lurasidónu a miernych alebo stredne silných induktorov CYP3A4, je potrebné

účinok lurasidónu starostlivo monitorovať a môže byť potrebná aj úprava dávkovania.

Transportéry

Lurasidón je substrátom P-gp a BCRP

in vitro

in vivo

je význam tohto javu nejasný.

Súčasné podávanie lurasidónu s P-gp a BCRP inhibítormi môže zvýšiť expozíciu lurasidónu.

Potenciál lurasidónu ovplyvňovať iné lieky

Súčasné podávanie lurasidónu s midazolamom, citlivým substrátom CYP3A4, viedlo k viac

ako 1,5-násobnému zvýšeniu expozície midazolamu. Monitorovanie sa odporúča, keď sa lurasidón

podáva súčasne so substrátmi CYP3A4, o ktorých je známe, že majú úzky terapeutický index (napr. s

astemizolom, terfenadínom, cisapridom, pimozidom, chinidínom, bepridilom alebo ergotovými

alkaloidmi [s ergotamínom, dihydroergotamínom]).

Súčasné podávanie lurasidónu s digoxínom (substrátom proteínu P-gp) nezvýšilo expozíciu digoxínu;

len málo sa zvýšila hodnota C

(1,3-násobne), a preto sa predpokladá, že lurasidón môže byť

súčasne podávaný s digoxínom. Lurasidón je inhibítor

in vitro

efluxného transportéra P-gp a jeho

klinický význam na inhibíciu črevného proteínu P-gp nemožno vylúčiť. Súčasné podávanie P-gp

substrátu dabigatranetexilátu môže viesť k zvýšeniu plazmatických koncentrácií dabigatranu.

Lurasidón je inhibítor

in vitro

efluxného transportéra BCRP a jeho klinický význam na inhibíciu

črevného BCRP nemožno vylúčiť. Súčasné podávanie BCRP substrátu môže viesť k zvýšeniu

plazmatických koncentrácií týchto substrátov

Pri súčasnom podávaní lurasidónu s lítiom má lítium klinicky zanedbateľný vplyv na farmakokinetiku

lurasidónu, a preto nie je potrebné upraviť dávkovanie lurasidónu. Lurasidón nemá vplyv na

koncentráciu lítia.

Z klinickej štúdie liekových interakcií zameranej na vplyv súčasného podávania lurasidónu u

pacientiek užívajúcich perorálnu kombinovanú antikoncepciu vrátane norgestimátu a etinylestradiolu

vyplýva, že lurasidón nemá klinicky alebo štatisticky významný vplyv na farmakokinetiku

antikoncepcie alebo na hladinu globulínu, ktorý sa viaže na pohlavné hormóny (SHBG). Lurasidón

preto môže byť podávaný súčasne s perorálnou antikoncepciou.

4.6

Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov (menej ako 300 ukončených gravidít) o

použití lurasidónu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách sú nedostatočné z hľadiska účinku na

graviditu, embryonálny/fetálny vývin, pôrod a postnatálny vývin (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko

pre ľudí nie je známe. Lurasidón sa nemá používať počas gravidity, ak to nie je nevyhnutné.

Novorodenci vystavení antipsychotikám (vrátane lurasidónu) počas tretieho trimestra majú zvýšené

riziko vzniku nežiaducich reakcií vrátane extrapyramídových a/alebo abstinenčných symptómov, ktoré

môžu mať po pôrode rôznu závažnosť a trvanie. Boli hlásené prípady agitácie, hypertónie, hypotónie,

tremoru, somnolencie, respiračnej tiesne alebo poruchy prijímania potravy. Novorodenci musia byť

preto pozorne monitorovaní.

Dojčenie

Lurasidón sa počas laktácie vylučoval do mlieka potkanov (pozri časť 5.3). Nie je známe, či sa

lurasidón alebo jeho metabolity vylučujú do ľudského mlieka. Dojčenie u žien užívajúcich lurasidón

sa má zvážiť iba v prípade, že potenciálny prínos liečby prevyšuje potenciálne riziko pre dieťa.

Fertilita

Štúdie na zvieratách preukázali niekoľko účinkov na fertilitu, najmä v súvislosti so zvýšenou hladinou

prolaktínu, ktorý sa nepovažuje za významný pre ľudskú reprodukciu (pozri časť 5.3).

4.7

Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Lurasidón má mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacienti musia byť

varovaní v súvislosti s obsluhou nebezpečných strojov vrátane vedenia motorových vozidiel, ak si nie

sú úplne istí, či ich lurasidón nežiaduco neovplyvňuje (pozri časť 4.8).

4.8

Nežiaduce účinky

Zhrnutie bezpečnostného profilu

V klinických štúdiách, ktorých sa zúčastnili pacienti liečení na schizofréniu až 52 týždňov

a v postmarketingovom sledovaní sa hodnotila bezpečnosť lurasidónu v dávkach 18,5 – 148 mg.

K najčastejším nežiaducim reakciám (≥ 10 %) patrila akatízia a somnolencia, ktoré boli závislé od

dávky až do 111 mg denne.

Tabuľka s nežiaducimi reakciami

Ďalej sú uvedené nežiaduce reakcie na liek na základe spoločných údajov podľa triedy orgánových

systémov a preferovaného výrazu. Výskyt nežiaducich reakcií na liek hlásených v rámci klinických

skúšaní je uvedený v tabuľke podľa frekvencie výskytu. Sú použité tieto výrazy a frekvencie: veľmi

časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až

<1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov). V rámci každej kategórie

frekvencie sú nežiaduce reakcie uvedené v poradí klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 1

Trieda

orgánových

systémov

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Neznáma

frekvencia

Infekcie a nákazy

Nazofaryngitída

Poruchy krvi

a lymfatického

systému

Eozinofília

Leukopénia****,

Neutropénia****,

Anémia****

Poruchy

imunitného

systému

Precitlivenosť

Poruchy

metabolizmu

a výživy

Prírastok

hmotnosti

Znížená chuť do jedla,

zvýšená hladina

glukózy v krvi

Hyponatriémia

Psychické

poruchy

Insomnia,

agitácia,

úzkosť,

nepokoj

Nočné mory,

katatónia

Samovražedné

správanie****,

panický atak****,

porucha

spánku****

Poruchy

nervového

systému

Akatízia,

somnolencia*

Parkinsonizmus**,

závraty,

dystónia***,

dyskinéza

Letargia,

dyzartria

Tardívna dyskinéza

Neuroleptický

malígny

syndróm

(NMS)

Kŕče****

Poruchy oka

Rozmazané videnie

Poruchy ucha

a labyrintu

Závrat****

Poruchy srdca

a srdcovej

činnosti

Tachykardia

Angína****,

AV blok prvého

stupňa****,

bradykardia****

Poruchy ciev

Hypertenzia,

hypotenzia,

ortostatická hypotenzia,

návaly horúčavy,

zvýšený krvný tlak

Poruchy

gastrointestinálne

ho traktu

Nauzea,

vracanie,

dyspepsia,

hypersekrécia slín,

sucho v ústach,

bolesť v hornej

časti brucha,

žalúdočný

diskomfort

Flatulencia

hnačka****,

dysfágia****,

gastritída****

Poruchy pečene

a žlčových ciest

Zvýšená hladina

alanínaminotransferázy

Trieda

orgánových

systémov

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Neznáma

frekvencia

Poruchy kože

a podkožného

tkaniva

Vyrážka,

pruritus

Hyperhidróza

Angioedém

Stevensov-

Johnsonov

syndróm

Poruchy

kostrovej

a svalovej

sústavy

a spojivového

tkaniva

Stuhnutosť svalov

a kostí,

zvýšená hladina

kreatínfosfokinázy

v krvi

Stuhnutosť kĺbov,

myalgia,

bolesť krku,

bolesť chrbta

Rabdomyolýza

Poruchy obličiek

a močových ciest

Zvýšenie

kreatinínu v sére

Dyzúria

Zlyhávanie

obličiek****

Stavy v gravidite,

v šestonedelí

a perinatálnom

období

Novorodenenecký

syndróm

z vysadenia lieku

(pozri časť 4.6)

Poruchy

reprodukčného

systému

a prsníkov

Zvýšená hladina

prolaktínu v krvi

Zväčšenie

prsníkov****,

bolesť

prsníkov****,

galaktorea****,

erektilná

dysfunkcia****,

amenorea****,

dysmenorea****

Celkové poruchy

a reakcie

v mieste podania

Únava

Porucha chôdze

Náhla smrť

zapríčinená

základným

kardiovaskulárnym

ochorením

pozorovaná počas

klinického

vývojového

programu****

*Somnolencia zahŕňa výrazy nežiaducich reakcií: hypersomnia, hypersomnolencia, sedácia a somnolencia

**Parkinsonizmus zahŕňa výrazy nežiaducich reakcií: bradykinézia, fenomén ozubeného kolesa, slintanie,

extrapyramídová porucha, hypokinézia, stuhnutosť svalov, parkinsonizmus, psychomotorická retardácia a tremor

***Dystónia zahŕňa výrazy nežiaducich reakcií: dystónia, okulogyrická kríza, oromandibulárna dystónia, spazmus

jazyka, tortikolis a trizmus.

****Nežiaduce reakcie na liek v kontrolovaných a nekontrolovaných štúdiách fázy 2 a 3; výskyt týchto nežiaducich

reakcií je však príliš nízky na odhadnutie frekvencií.

Opis vybraných nežiaducich reakcií

Po uvedení lieku na trh sa hlásili klinicky závažné prípady kožných reakcií a iných reakcií

z precitlivenosti spojené s liečbou lurasidónom, vrátane niekoľkých hlásení Stevensovho-Johnsonovho

syndrómu.

Udalosti typické pre danú skupinu liekov

Extrapyramídové symptómy (EPS):

Výskyt hlásených udalostí spojených s EPS, okrem akatízie

a nepokoja v krátkodobých štúdiách kontrolovaných placebom, bol 13,5 % pre jedincov liečených

lurasidónom v porovnaní s 5,8 % u jedincov liečených placebom. Výskyt akatízie u jedincov liečených

lurasidónom bol 12,9 % v porovnaní s 3,0 % u jedincov liečených placebom.

Dystónia

: U citlivých jedincov sa môžu v prvých dňoch liečby vyskytnúť symptómy dystónie

a predĺžené abnormálne kontrakcie svalových skupín. K dystonickým symptómom patrí: spazmus

krčných svalov, ktorý niekedy prechádza do stiahnutia hrdla, ťažkosti pri prehĺtaní, ťažkosti pri

dýchaní a/alebo protrúzia jazyka. Zatiaľ čo tieto symptómy sa môžu vyskytnúť pri nízkych dávkach,

vyskytujú sa častejšie a s väčšou závažnosťou a silou pri vyšších dávkach antipsychotických liekov

prvej generácie. Zvýšené riziko akútnej dystónie sa pozoruje u mužov a v mladších vekových

skupinách.

Venózny tromboembolizmus:

Pri antipsychotických liekov boli hlásené prípady venózneho

tromboembolizmu vrátane prípadov pľúcnej embólie a prípadov trombózy hlbokých žíl neznámej

frekvencie.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9

Predávkovanie

Manažment predávkovania

Pre lurasidón nie je k dispozícii žiadne špecifické antidotum, preto sa má použiť vhodná podporná

liečba a vyžaduje sa pozorný lekársky dohľad a monitorovanie až do zotavenia pacienta.

Ihneď je potrebné začať s kardiovaskulárnym monitorovaním vrátane pokračujúceho

elektrokardiografického monitorovania na možné arytmie. Ak sa podáva antiarytmická liečba,

disopyramid, prokaínamid a chinidín, je spojená s teoretickým rizikom predĺženia intervalu QT

u pacientov s akútnym predávkovaním lurasidónom. Alfa-blokačné vlastnosti bretýlia by mohli

posilniť účinok lurasidónu, čo by viedlo k problematickej hypotenzii.

Hypotenzia a cirkulačný kolaps sa majú liečiť vhodnými opatreniami. Nemá sa používať adrenalín

alebo dopamín, ani iné sympatomimetiká s beta-agonistickým účinkom, keďže beta-stimulácia môže

zhoršiť hypotenziu v podmienkach alfa-blokády indukovanej lurasidónom. V prípade závažných

extrapyramídových symptómov sa majú podať anticholinergické lieky.

Je potrebné zvážiť výplach žalúdka (po intubácii, ak pacient nie je pri vedomí) a podávanie aktívneho

uhlia spolu s laxatívom.

Možná otupenosť, záchvaty alebo dystonická reakcia hlavy a krku po predávkovaní môžu pri

indukovanej eméze spôsobiť riziko vdýchnutia zvratkov.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Psycholeptiká, antipsychotiká. ATC kód: N05AE05

Mechanizmus účinku

Lurasidón je selektívny blokátor účinku dopamínu a monoamínu. Lurasidón sa silno viaže

na dopamínové D2-receptory a sérotonínové 5-HT2A- a 5-HT7-receptory s vysokou väzbovou

afinitou 0,994, 0,47, respektíve 0,495 nM. Blokuje tiež α2c-adrenergické receptory a α2a-adrenergické

receptory s väzbovou afinitou 10,8, respektíve 40,7 nM. Lurasidón prejavuje tiež čiastočný agonizmus

na receptore 5HT-1A s väzbovou afinitou 6,38 nM. Lurasidón sa neviaže na histaminergické ani

muskarínové receptory.

Mechanizmus účinku vedľajšieho aktívneho metabolitu lurasidónu ID-14283 je podobný ako

mechanizmus účinku lurasidónu.

Podávanie lurasidónu v rozsahu od 9 do 74 mg zdravým jedincom viedlo v závislosti od dávky

k zníženiu väzby 11C-raklopridu, ligandu receptora D2/D3 vo výbežku, putamene a prednej stene

prúžkovaného telesa, zistenej pozitrónovou emisnou tomografiou.

Farmakodynamické účinky

V hlavných klinických štúdiách zameraných na účinnosť sa lurasidón podával v dávkach 37-148 mg.

Klinická účinnosť

Účinnosť lurasidónu pri liečbe schizofrénie sa preukázala v piatich multicentrických dvojito

zaslepených 6-týždňových skúšaní kontrolovaných placebom, ktorých sa zúčastnili pacienti spĺňajúci

kritériá pre schizofréniu podľa Diagnostickej a štatistickej príručky duševných porúch, štvrté vydanie

(DSM-IV). V týchto piatich skúšaniach sa použili rôzne dávky lurasidónu, od 37 do 148 mg

lurasidónu raz denne. V krátkodobých skúšaniach bol primárny koncový ukazovateľ účinnosti

definovaný ako priemerná zmena v celkovom skóre na stupnici pozitívneho a negatívneho syndrómu

(PANSS) schváleného viaczložkového zoznamu zloženého z piatich faktorov na hodnotenie

pozitívnych symptómov, negatívnych symptómov, dezorganizovaných myšlienok, nekontrolovanej

hostility/excitácie a úzkosti/depresie od začiatku do 6. týždňa. V štúdiách fázy 3 sa preukázalo, že

lurasidón je účinnejší ako placebo (pozri tabuľku 2). Lurasidón sa preukázal ako významne odlišný od

placeba už od 4. dňa. Lurasidón bol tiež účinnejší ako placebo na definovanej stupnici klinického

celkového dojmu – závažnosti (CGI-S) pre sekundárny koncový ukazovateľ. Účinnosť sa potvrdila aj

na základe sekundárnej analýzy rekcie na liečbu (definovanej ako ≥ 30 % pokles celkového skóre

PANSS oproti začiatku).

Tabuľka 2

Štúdie schizofrénie: Celkové skóre na stupnici pozitívneho a negatívneho syndrómu pre schizofréniu

(PANSS) – zmena od začiatku do 6. týždňa – MMRM pre štúdie D1050229, D1050231 a D1050233:

Populácia celého analyzovaného súboru

Štatistika štúdie

Placebo

Dávka lurasidónu (b)

Aktívna

kontrola (a)

37 mg

74 mg

111 mg

148 mg

Štúdia D1050229

N=124

N=121

N=118

N=123

Priemer na začiatku

(SD)

96,8 (11,1)

96,5 (11,6)

96,0 (10,8)

96,0 (9,7)

Priemerná zmena

LS (SE)

-17,0 (1,8)

-19,2 (1,7)

-23,4 (1,8)

-20,5 (1,8)

Liečebný rozdiel

v porovnaní s placebom

Odhad (SE)

-2,1 (2,5)

-6,4 (2,5)

-3,5 (2,5)

p-hodnota

0,591

0,034

0,391

Štúdia D1050231

N=114

N=118

N=118

N=121

Priemer na začiatku

(SD)

95,8 (10,8)

96,6 (10,7)

97,9 (11,3)

96,3 (12,2)

Priemerná zmena

LS (SE)

-16,0 (2,1)

-25,7 (2,0)

-23,6 (2,1)

-28,7 (1,9)

Liečebný rozdiel

v porovnaní s placebom

Odhad (SE)

-9,7 (2,9)

-7,5 (3,0)

-12,6 (2,8)

p-hodnota

0,002

0,022

<0,001

Štúdia D1050233

N=120

N=125

N=121

N=116

Priemer na začiatku

(SD)

96,6 (10,2)

97,7 (9,7)

97,9 (11,8)

97,7 (10,2)

Priemerná zmena

LS (SE)

-10,3 (1,8)

-22,2 (1,8)

-26,5 (1,8)

-27,8 (1,8)

Liečebný rozdiel

v porovnaní s placebom

Odhad (SE)

-11,9 (2,6)

-16,2 (2,5)

-17,5 (2,6)

p-hodnota

<0,001

<0,001

<0,001

(a) Olanzapín 15 mg v štúdii D1050231, kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním (XR) 600 mg v štúdii D1050233.

N je počet jedincov na modelový odhad.

(b) p-hodnoty pre lurasidón v porovnaní s placebom boli upravené pre početné porovnania. P-hodnoty pre olanzapín

a kvetiapín XR v porovnaní s placebom neboli upravované.

V krátkodobých štúdiách nebola pozorovaná žiadna konzistentná dávkovo závislá korelácia.

Dlhodobá účinnosť lurasidónu pri udržiavacej liečbe (37 až 148 mg lurasidónu raz denne) sa

preukázala v 12-mesačnom skúšaní podobnej účinnosti s použitím kvetiapínu s predĺženým

uvoľňovaním (200 až 800 mg raz denne). Lurasidón bol noninferiórny ku kvetiapínu s predĺženým

uvoľňovaním, pokiaľ ide o čas do relapsu schizofrénie. Pokiaľ ide o telesnú hmotnosť a index telesnej

hmotnosti (priemer (SD), lurasidón spôsobil od začiatku do 12. mesiaca malé zvýšenie: 0,73 (3,36) kg,

respektíve 0,28 (1,17) kg/m

) v porovnaní s kvetiapínom s predĺženým uvoľňovaním (1,23 (4,56) kg,

respektíve 0,45 (1,63) kg/m

). Lurasidón mal celkovo zanedbateľný vplyv na hmotnosť a iné

metabolické parametre vrátane hladiny celkového cholesterolu, triglyceridov a glukózy.

V dlhodobej bezpečnostnej štúdii boli klinicky stabilní pacienti liečení lurasidónom o dávke

37-111 mg alebo risperidónom 2-6 mg. V tejto štúdii bola miera recidívy po dobu 12 mesiacov 20 %

pre lurasidón a 16 % pre risperidón. Tento rozdiel sa priblížil, ale nedosiahol štatistickú významnosť.

V dlhodobých štúdiách zameraných na zhodnotenie trvania účinku bol lurasidón pri udržiavacej liečbe

symptómov a oddialenia relapsov schizofrénie účinnejší ako placebo. Po preliečení akútnych epizód

a stabilizácii minimálne po dobu 12 týždňov, boli pacienti následne randomizovaní v dvojito

zaslepenej štúdii, pričom pokračovali buď v užívaní lurasidónu alebo placeba, až pokým sa u nich

neobjavili príznaky relapsu schizofrénie. Primárne údaje o čase do objavenia relapsu, pri ktorom sa

u pacientov neobjavila recidíva boli cenzúrované v čase vyhodnotenia, pacienti užívajúci lurasidón

vykazovali významne dlhší čas do objavenia sa relapsu v porovnaní s pacientami, ktorí užívali placebo

(p=0,039). Test pravdepodobnosti podľa Kaplan-Meiera preukázal výskyt relapsu pre lurasidón v 28

týždni 42,2 % a pre placebo 51,2 %. Pravdepodobnosť všetkých príčin prerušenia v 28-týždni bola

58,2 % pre lurasidón a 69,9 % pre placebo (p=0,072).

Pediatrická populácia

Európska agentúra pre lieky udelila odklad z povinnosti predložiť výsledky štúdií lurasidónu v jednej

alebo vo viacerých podskupinách pediatrickej populácie so schizofréniou (informácie o použití

v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2).

Bipolárna depresia

Krátkodobá

účinnosť lurazidónu bola skúmaná v 6-týždňovej, multicentrickej, randomizovanej,

dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii u detských a dospievajúcich pacientov (vo veku od

10 do 17 rokov), ktorí podľa Diagnostickej a štatistickej príručky duševných porúch, piate vydanie

(DSM-V) splnili kritériá pre veľkú depresívnu epizódu súvisiacu s bipolárnou poruchou typu I

s rýchlym cyklom alebo bez neho a bez psychotických znakov (N=350). Pacienti boli randomizovaní

na užívanie flexibilnej dávky lurazidónu v rozmedzí od 18 do 74 mg jedenkrát denne alebo na

užívanie placeba.

Primárny ukazovateľ účinnosti bol definovaný ako priemerná zmena oproti východiskovému stavu do

6. týždňa v celkovom skóre dosiahnutom na revidovanej stupnici na hodnotenie depresie u detí

(CDRS-R). Kľúčovým sekundárnym ukazovateľom bolo skóre depresie dosiahnuté v stupnici

klinického celkového dojmu zo závažnosti ochorenia – verzia pre bipolárnu poruchu (CGI-BP-S). Pre

tieto ukazovatele sa preukázali štatisticky významné rozdiely v prospech lurazidónu oproti placebu

v celkovej analyzovanej populácii od 2. týždňa a zachovali sa pri každej návšteve v rámci štúdie až do

skončenia štúdie. Primárny a kľúčový sekundárny ukazovateľ však neboli dosiahnuté u mladších

pacientov (vo veku menej ako 15 rokov). Priemerná zmena LS (95% IS) upravená placebom v 6.

týždni oproti východiskovému stavu metódou LOCF v celkovom skóre CDRS-R v skupine užívajúcej

lurazidón bola –1,8 (–5,6; 2,0) u účastníkov v kategórii pacientov vo veku od 10 do 14 rokov a –8,6 (–

12,4; –4,8) u účastníkov v kategórii pacientov vo veku od 15 do 17 rokov.

Bezpečnostný profil lurazidónu u detí zahrnutých do tejto krátkodobej štúdie je vo všeobecnosti

v súlade s tým, čo sa pozorovalo pri liečbe v rámci schválenej indikácie u dospelých, no

u pediatrických pacientov sa pozorovali rozdiely vo frekvencii najčastejšie sa vyskytujúcich

nežiaducich reakcií pri nauzei (veľmi časté), hnačke (časté) a zníženej chuti do jedla (časté),

v porovnaní s výskytom u dospelých (časté, neznáme, resp. menej časté).

Tabuľka 2.1 Pediatrická štúdia bipolárnej depresie: Celkové skóre dosiahnuté na revidovanej stupnici

na hodnotenie depresie u detí (CDRS-R) a skóre depresie (depresia) dosiahnuté v stupnici celkového

klinického dojmu zo závažnosti ochorenia – verzia pre bipolárnu poruchu (CGI-BP-S) – zmena v 6.

týždni oproti východiskovému stavu – MMRM pre štúdiu D1050326: Analyzovaná skupina podľa

liečebného zámeru

Parametre

Štatistika štúdie

Placebo

Dávka lurazidónu 18,5 –

74 mg (a) (b)

Primárny ukazovateľ:

Celkové skóre CDRS-R

N=170

N=173

Priemer východiskovej

hodnoty (SD)

58,6 (8,26)

59,2 (8,24)

Priemer zmeny najmenších

štvorcov (SE)

–15,3 (1,08)

–21,0 (1,06)

Liečebný rozdiel oproti placebu

Odhad (SE; 95% IS)

–5,7 (1,39; –8,4 až –3,0)

p-hodnota

< 0,0001

Kľúčový sekundárny

ukazovateľ: Skóre

depresie CGI-BP-S

N=170

N=173

Priemer východiskovej

hodnoty (SD)

Priemer zmeny najmenších

štvorcov (SE)

–1,05 (0,087)

–1,49 (0,085)

Liečebný rozdiel oproti placebu

Odhad (SE; 95% IS)

–0,44 (0,112; –0,66 až –0,22)

p-hodnota

< 0,0001

N je počet účastníkov.

(a) p-hodnoty pre lurasidón oproti placebu boli upravené pre viacnásobné porovnania.

(b) Dávky lurasidónu 18,5; 37; 55,5; 74 mg sú ekvivalentné s dávkami 20, 40, 60 a 80 mg lurazidóniumchloridu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Lurasidón dosahuje maximálnu sérovú koncentráciu približne do 1-3 hodín.

V štúdii skúmajúcej vplyv jedla sa priemerné hodnoty C

a AUC lurasidónu zvýšili približne 2- až

3-násobne, respektíve 1,5- až 2-násobne, keď sa lurasidón podával spolu s jedlom v porovnaní s

hladinami pozorovanými v podmienkach užívania lieku nalačno.

Distribúcia

Po podaní 37 mg lurasidónu bol priemerný približný distribučný objem 6000 l. Lurasidón sa silne

viaže (~99 %) na sérové proteíny.

Biotransformácia

Lurasidón sa metabolizuje najmä prostredníctvom CYP3A4. K hlavným biotransformačným dráham

patrí oxidatívna N-dealkylácia, hydroxylácia norbornánového kruhu a S-oxidácia.

Lurasidón sa metabolizuje na dva aktívne metabolity (ID-14283 a ID-14326) a dva neaktívne

metabolity (ID-20219 a ID-20220). Lurasidónu a jeho metabolitom ID-14283, ID-14326, ID-20219 a

ID-20220 zodpovedá približne 11,4; 4,1; 0,4; 24, respektíve 11 % sérovej rádioaktivity.

Aktívny metabolit ID-14283 je metabolizovaný hlavne prostredníctvom enzýmov CYP 3A4.

Lurasidón a jeho aktívny metabolit ID-14283 vzhľadom na svoje farmakodynamické účinky

ovplyvňujú dopamínové a serotonínové receptory.

Na základe štúdií

in vitro

lurasidón nie je substrátom enzýmov CYP1A1, CYP1A2, CYP2A6,

CYP4A11, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 alebo CYP2E1.

In vitro lurasidón nepreukázal priamu, alebo slabú inhibíciu (priamu alebo časovo závislú)

(IC50>5.9 μM) enzýmov cytochrómu P450 (CYP)1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19,

CYP2D6, CYP2E1 a CYP3A4. Na základe týchto údajov sa nepredpokladá, že by lurasidón

ovplyvňoval farmakokinetiku liekov, ktoré sú substrátmi CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9,

CYP2C19, CYP2D6 a CYP2E1. Pre spôsob používania liekov s úzkym terapeutickým rozpätím, ktoré

sú substrátmi CYP3A4, pozri časť 4.5.

Lurasidón je

in vitro

substrátom efluxných transportérov P-gp a BCRP. Lurasidón nepodlieha

aktívnemu transportu a vychytávaniu prostredníctvom transportérov OATP1B1 alebo OATP1B3.

Lurasidón je inhibítorom P-gp, BCRP a OCT1

in vitro

(pozri časť 4.5). Nepredpokladá sa, že

lurasidón bude mať klinicky významný inhibičný vplyv na transportéry OATP1B1, OATP1B3, OCT2,

OAT1, OAT3, MATE1, MATE2K alebo BSEP založený na

in vitro

údajoch.

Eliminácia

Polčas eliminácie po podaní lurasidónu bol 20-40 hodín. Po perorálnom podaní rádioaktívne

označenej dávky sa približne 67 % dávky vylúčilo stolicou a 19 % močom. Moč obsahoval zvyčajne

niekoľko metabolitov s minimálnou renálnou exkréciou materskej zlúčeniny.

Linearita/nelinearita

Farmakokinetika lurasidónu je úmerná dávke v celkovom dennom dávkovom rozsahu 18,5 mg až

148 mg. Koncentrácie lurasidónu v rovnovážnom stave sa dosiahnu do 7 dní po začatí liečby

lurasidónom.

Farmakokinetika v osobitných skupinách pacientov:

Starší pacienti

Od zdravých ľudí ≥ 65rokov sa získali obmedzené údaje. Zo získaných údajov vyplýva podobná

expozícia ako v prípade pacientov < 65 rokov. Zvýšenie expozície u starších pacientov sa však môže

predpokladať u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene.

Poškodenie pečene

Sérové koncentrácie lurasidónu sú zvýšené u zdravých ľudí s poruchou funkcie pečene triedy A, B a C

podľa Childa-Pugha so zvýšením expozície 1,5-násobne, 1,7-násobne, respektíve 3-násobne.

Poškodenie obličiek

Sérové koncentrácie lurasidónu sú zvýšené u zdravých ľudí s miernou, stredne závažnou a závažnou

poruchou funkcie obličiek so zvýšením expozície 1,5-násobne, 1,9-násobne, respektíve 2,0-násobne.

Pacienti s ESRD (CrCl<15 ml/min.) sa neskúmali.

Pohlavie

U pacientov so schizofréniou sa nepozorovali klinicky významné rozdiely vo farmakokinetike

lurasidónu medzi pohlaviami na základe farmakokinetickej analýzy populácií.

Rasa

U pacientov so schizofréniou sa nepozorovali klinicky významné rozdiely vo farmakokinetike

lurasidónu na základe farmakokinetickej analýzy populácií. Zistilo sa, že jedinci z Ázie majú

1,5-násobne zvýšenú expozíciu lurasidónu v porovnaní s belochmi.

Fajčenie

Na základe štúdií

in vitro

, v ktorých boli použité ľudské pečeňové enzýmy, lurasidón nebol substrátom

CYP1A2; fajčenie by preto nemalo ovplyvniť farmakokinetiku lurasidónu.

Pediatrická populácia

Farmakokinetika lurasidónu u pediatrických pacientov bola sledovaná u 49 detí vo veku 6-12 rokov

a u 56 dospievajúcich vo veku 13-17 rokov. Lurasidón bol podávaný ako lurasidón hydrochlorid počas

7 dní v denných dávkach, buď 20, 40, 80, 120 mg (6-17 rokov) alebo 160 mg (len 10-17 rokov).

Nebola nájdená jasná korelácia medzi získanou plazmatickou expozíciou a vekom alebo telesnou

hmotnosťou. Farmakokinetika lurasidónu u pediatrických pacientov vo veku 6-17 rokov bola

všeobecne porovnateľná s výsledkami pozorovanými u dospelých.

5.3

Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po

opakovanom podávaní, genotoxicity alebo karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné

riziko pre ľudí. Hlavné zistenia v štúdiách toxicity po opakovanom podávaní lurasidónu zahŕňali

endokrinné zmeny sprostredkované centrálne, ktoré vyplývali zo zvýšenia sérovej hladiny prolaktínu u

potkanov, psov a opíc. Vysoké sérové hladiny prolaktínu v dlhodobých štúdiách po opakovanom

podávaní u potkaních samíc boli spojené s účinkom na kosti, nadobličky a tkanivá reprodukčného

systému. V dlhodobých štúdiách po opakovanom podávaní lieku psom boli vysoké sérové hladiny

prolaktínu spojené s účinkom na tkanivá reprodukčného systému samcov a samíc.

U potkanov nemal lurasidón žiadny vplyv na reprodukciu samcov ani samíc pri perorálnych dávkach

150 a 0,1 mg/kg/deň lurasidóniumchloridu, alebo na embryonálny vývin v rannom štádiu pri

perorálnej dávke 15 mg/kg/deň lurasidóniumchloridu.

Štúdia fertility na potkaních samiciach preukázala predĺžený estrálny cyklus a oneskorenú kopuláciu

pri dávke ≥ 1,5 mg/kg/deň lurasidóniumchloridu, zatiaľ čo ukazovatele kopulácie a fertility a počet

žltých teliesok, implantácií a živých plodov boli pri dávke 150 mg/kg/deň lurasidóniumchloridu

znížené. Tieto účinky boli zapríčinené hyperprolaktinémiou po liečbe lurasidónom ovplyvňujúcej

estrálny cyklus a kopulačné správanie, ako aj zachovanie žltého telieska u potkaních samíc, čo viedlo

k zníženému počtu implantácií a živých plodov. Tieto účinky spojené s prolaktínom sa nepovažujú za

významné pre ľudskú reprodukciu.

Podanie jednej dávky 10 mg/kg lurasidóniumchloridu brezivým potkanom viedlo k fetálnej expozícii.

V štúdii skúmajúcej rozsah dávok u brezivých potkanov dávka 150 mg/kg/deň lurasidóniumchloridu

zapríčinila spomalenie rastu plodu bez príznakov teratogenity. Lurasidón nebol teratogénny u

potkanov ani králikov pri podobnej alebo nižšej expozícii ako je maximálna odporúčaná dávka pre

ľudí ( 148 mg lurasidónu).

Lurasidón sa vylučoval počas laktácie do mlieka potkanov.

Lurasidón nebol genotoxický počas testovania. V štúdiách karcinogenity na myšiach a potkanoch sa

pozorovali tumory v prsnej žľaze a/alebo hypofýze, ktoré boli s najväčšou pravdepodobnosťou

zapríčinené zvýšenou hladinou prolaktínu v krvi. Tieto zistenia sú bežné u hlodavcov liečených

antipsychotickými liekmi s účinkom zablokovania dopamínového receptora D2 a považujú sa za

špecifické pre hlodavcov.

6.

FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1

Zoznam pomocných látok

Jadro

manitol (E 421),

predželatinovaný škrob,

sodná soľ kroskarmelózy (E 468),

hypromelóza 2910 (E 464),

stearan horečnatý (E 470b).

Obal tablety

hypromelóza 2910 (E 464),

oxid titaničitý (E 171),

makrogol 8000,

žltý oxid železitý (E 172),

indigotín (E 132),

karnaubský vosk (E 903).

6.2

Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3

Čas použiteľnosti

5 rokov

6.4

Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

6.5

Druh obalu a obsah balenia

Škatuľky obsahujú 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 90 x 1 alebo 98 x 1 tabliet v hliníkových

blistroch/hliníkových perforovaných blistroch s jednotlivými dávkami.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6

Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými

požiadavkami.

7.

DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia 70, 00181

Rím – Taliansko

8.

REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/14/913/015-021

9.

DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 21 marec 2014

Dátum posledného predĺženia registrácie: 14. november 2018

10.

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky

http://www.ema.europa.eu

PRÍLOHA II

A.

VÝROBCA (VÝROBCOVIA) ZODPOVEDNÝ

(ZODPOVEDNÍ) ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

B.

PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA

VÝDAJA A POUŽITIA

C.

ĎALŠIE PODMIENKY A POŽIADAVKY REGISTRÁCIE

D.

PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA

BEZPEČNÉHO A ÚČINNÉHO POUŽÍVANIA LIEKU

A.

VÝROBCA (VÝROBCOVIA) ZODPOVEDNÝ (ZODPOVEDNÍ) ZA UVOĽNENIE

ŠARŽE

Názov a adresa výrobcu (výrobcov) zodpovedného (zodpovedných) za uvoľnenie šarže

AndersonBrecon (UK) Ltd.

Units 2-7

Wye Valley Business Park

Brecon Road

Hay-on-Wye

Hereford

HR3 5PG

Spojené kráľovstvo

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF SPA

Via Vecchia del Pinocchio, 22 60100

Ancona (AN), Taliansko

Millmount Healthcare Ltd.

Block-7, City North Business Campus,

Stamullen, Co. Meath, K32 YD60,

Írsko

Tlačená písomná informácia pre používateľa lieku musí obsahovať názov a adresu výrobcu

zodpovedného za uvoľnenie príslušnej šarže.

B.

PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA VÝDAJA A POUŽITIA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

C.

ĎALŠIE PODMIENKY A POŽIADAVKY REGISTRÁCIE

Periodicky aktualizované správy o bezpečnosti

Požiadavky na predloženie periodicky aktualizovaných správ o bezpečnosti tohto lieku sú

stanovené v zozname referenčných dátumov Únie (zoznam EURD) v súlade s článkom 107c

ods. 7 smernice 2001/83/ES a všetkých následných aktualizácií uverejnených na európskom

internetovom portáli pre lieky.

D.

PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA BEZPEČNÉHO A ÚČINNÉHO

POUŽÍVANIA LIEKU

Plán riadenia rizík (RMP)

Držiteľ rozhodnutia o registrácii vykoná požadované činnosti a zásahy v rámci dohľadu nad

liekmi, ktoré sú podrobne opísané v odsúhlasenom RMP predloženom v module 1.8.2

registračnej dokumentácie a vo všetkých ďalších a odsúhlasených aktualizáciách RMP.

Aktualizovaný RMP je potrebné predložiť:

na žiadosť Európskej agentúry pre lieky,

vždy v prípade zmeny systému riadenia rizík, predovšetkým v dôsledku získania nových

informácií, ktoré môžu viesť k výraznej zmene pomeru prínosu a rizika, alebo v dôsledku

dosiahnutia dôležitého medzníka (v rámci dohľadu nad liekmi alebo minimalizácie rizika).

PRÍLOHA III

OZNAČENIE OBALU A PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

A. OZNAČENIE OBALU

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

1.

NÁZOV LIEKU

Latuda 18,5 mg filmom obalené tablety

lurasidón

2.

LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá filmom obalená tableta obsahuje lurasidóniumchlorid, čo zodpovedá 18,6 mg lurasidónu.

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 x 1 filmom obalené tablety

28 x 1 filmom obalené tablety

30 x 1 filmom obalené tablety

56 x 1 filmom obalené tablety

60 x 1 filmom obalené tablety

90 x 1 filmom obalené tablety

98 x 1 filmom obalené tablety

5.

SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Perorálne použitie.

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

10.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.

NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia 70, 00181

Rím – Taliansko

12.

REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/14/913/001 14 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/002 28 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/003 30 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/004 56 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/005 60 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/006 90 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/007 98 x 1 filmom obalené tablety

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.

POKYNY NA POUŽITIE

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Latuda 18.5 mg

17.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

BLISTRE

1.

NÁZOV LIEKU

Latuda 18,5 mg tablety

lurasidón

2.

NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

A.C.R.A.F. S.p.A.

3.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

4.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

5.

INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

1.

NÁZOV LIEKU

Latuda 37 mg filmom obalené tablety

lurasidón

2.

LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá filmom obalená tableta obsahuje lurasidóniumchlorid, čo zodpovedá 37,2 mg lurasidónu.

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 x 1 filmom obalené tablety

28 x 1 filmom obalené tablety

30 x 1 filmom obalené tablety

56 x 1 filmom obalené tablety

60 x 1 filmom obalené tablety

90 x 1 filmom obalené tablety

98 x 1 filmom obalené tablety

5.

SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Perorálne použitie.

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

10.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.

NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia 70, 00181

Rím – Taliansko

12.

REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/14/913/008 14 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/009 28 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/010 30 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/011 56 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/012 60 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/013 90 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/014 98 x 1 filmom obalené tablety

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.

POKYNY NA POUŽITIE

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Latuda 37 mg

17.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

BLISTRE

1.

NÁZOV LIEKU

Latuda 37 mg tablety

lurasidón

2.

NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

A.C.R.A.F. S.p.A.

3.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

4.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

5.

INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

1.

NÁZOV LIEKU

Latuda 74 mg filmom obalené tablety

lurasidón

2.

LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá filmom obalená tableta obsahuje lurasidóniumchlorid, čo zodpovedá 74,5 mg lurasidónu.

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 x 1 filmom obalené tablety

28 x 1 filmom obalené tablety

30 x 1 filmom obalené tablety

56 x 1 filmom obalené tablety

60 x 1 filmom obalené tablety

90 x 1 filmom obalené tablety

98 x 1 filmom obalené tablety

5.

SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Perorálne použitie.

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

10.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.

NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia 70, 00181

Rím – Taliansko

12.

REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/14/913/015 14 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/016 28 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/017 30 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/018 56 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/019 60 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/020 90 x 1 filmom obalené tablety

EU/1/14/913/021 98 x 1 filmom obalené tablety

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.

POKYNY NA POUŽITIE

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Latuda 74 mg

17.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

BLISTRE

1.

NÁZOV LIEKU

Latuda 74 mg tablety

lurasidón

2.

NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

A.C.R.A.F. S.p.A.

3.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

4.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

5.

INÉ

B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

Písomná informácia pre používateľa

Latuda 18,5 mg filmom obalené tablety

Latuda 37 mg filmom obalené tablety

Latuda 74 mg filmom obalené tablety

lurasidón

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj

vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.

Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

Čo je Latuda a na čo sa používa

Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Latudu

Ako užívať Latudu

Možné vedľajšie účinky

Ako uchovávať Latudu

Obsah balenia a ďalšie informácie

1.

Čo je Latuda a na čo sa používa

Latuda obsahuje liečivo lurasidón a patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká. Používa sa na

liečbu príznakov schizofrénie u dospelých vo veku 18 rokov a starších. Lurasidón pôsobí tak, že

zablokuje v mozgu receptory spojené s dopamínom a serotonínom. Dopamín a serotonín sú

neurotransmitery (látky umožňujúce nervovým bunkám medzi sebou komunikovať), ktoré ovplyvňujú

príznaky schizofrénie. Lurasidón pomáha blokovaním ich receptorov znižovať príznaky schizofrénie a

normalizovať mozgovú aktivitu.

Schizofrénia je porucha, ktorá sa prejavuje príznakmi ako sú počutie, videnie alebo vnímanie vecí,

ktoré neexistujú, nesprávne domnienky, nezvyčajná podozrievavosť, duševná neprítomnosť, nesúvislá

reč a správanie a emočná plochosť. Ľudia s touto poruchou môžu tiež pociťovať depresiu, úzkosť,

pocit viny alebo napätie. Tento liek sa používa na zlepšenie príznakov schizofrénie.

2.

Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Latudu

Neužívajte Latudu

ak ste alergický na lurasidón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených

v časti 6),

ak užívate lieky, ktoré môžu ovplyvniť hladinu lurasidónu v krvi, napríklad:

lieky na plesňové infekcie, ako je itrakonazol, ketokonazol (okrem šampónu),

posakonazol alebo vorikonazol

lieky na infekciu, ako je antibiotikum klaritromycín alebo telitromycín

lieky na HIV infekciu ako je kobicistát, indinavir, nelfinavir, ritonavir a sakvinavir

boceprevir a telaprevir (lieky na chronickú hepatitídu)

nefazodón (liek na depresiu)

rifampicín (liek na tuberkulózu)

karbamazepín, fenobarbital a fenytoín (lieky na záchvaty)

ľubovník bodkovaný (

Hypericum perforatum

) (rastlinný liek na depresiu).

Upozornenia a opatrenia

Dosiahnutie úplného účinku tohto lieku môže trvať niekoľko dní alebo týždňov. Ak máte otázky

týkajúce sa tohto lieku, obráťte sa na svojho lekára.

Predtým, ako začnete užívať tento liek alebo počas liečby, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika,

najmä:

ak máte samovražedné myšlienky alebo správanie

ak máte Parkinsonovu chorobu alebo demenciu

ak vám bol niekedy diagnostikovaný stav, ktorého príznaky zahŕňajú vysokú teplotu a svalovú

stuhnutosť (známy tiež ako neuroleptický malígny syndróm) alebo ak ste niekedy mali

stuhnutosť, tras alebo problémy s pohybom (extrapyramídové symptómy) alebo abnormálne

pohyby jazyka či tváre (tardívna dyskinéza). Máte si byť vedomý toho, že tento liek môže

zapríčiniť takéto stavy

ak máte ochorenie srdca alebo ste liečený na ochorenie srdca, v dôsledku ktorej môžete mať

nízky krvný tlak alebo ak máte v rodinnej anamnéze nepravidelný srdcový pulz (vrátane

predĺženia intervalu QT)

ak máte v anamnéze záchvaty (kŕče) alebo epilepsiu

ak máte v anamnéze vytváranie krvných zrazenín alebo ak má niekto z vašej rodiny v anamnéze

vytváranie krvných zrazenín, pretože lieky na schizofréniu sú spojené s vytváraním krvných

zrazenín

ak máte zväčšené prsníky v prípade mužov (gynekomastia), výtok mlieka z bradavky

(galaktorea), neprítomnosť menštruácie (amenorea) alebo erektilnú dysfunkciu

ak máte cukrovku alebo náchylnosť na vznik cukrovky

ak máte zníženú funkciu obličiek

ak máte zníženú funkciu pečene

ak sa zvýši vaša hmotnosť

ak pri vstávaní zaznamenáte pokles krvného tlaku, ktorý môže spôsobiť mdloby.

Ak máte ktorýkoľvek z týchto prejavov, povedzte to svojmu lekárovi, pretože vám možno bude

musieť upraviť dávku lieku, bude vás pozornejšie sledovať alebo ukončí liečbu Latudou.

Deti a dospievajúci

Tento liek sa neodporúča pre deti a dospievajúcich mladších ako 18 rokov vzhľadom na to, že nie sú

k dispozícii údaje o týchto pacientoch.

Iné lieky a Latuda

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to

svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. To je mimoriadne dôležité, ak užívate:

akékoľvek lieky, ktoré pôsobia aj v mozgu, pretože ich účinky by mohli negatívne posilniť

účinok Latudy na váš mozog

lieky, ktoré znižujú krvný tlak, pretože tento liek môže tiež znížiť krvný tlak

lieky na Parkinsonovu chorobu a syndróm nepokojných nôh (napr. levodopa), pretože tento liek

môže znížiť ich účinok

lieky obsahujúce deriváty námeľových alkaloidov (používajú sa na liečbu migrény) a iné lieky

vrátane terfenadínu a astemizolu (používajú sa na liečbu sennej nádchy a iných alergických

stavov), cisaprid (používa sa na liečbu tráviacich problémov), pimozid (používa sa na liečbu

psychických ochorení), chinidín (používa sa na liečbu srdcových problémov), bepridil (používa

sa na liečbu bolesti v hrudníku).

Ak užívate ktorýkoľvek z týchto liekov, povedzte to svojmu lekárovi, pretože lekár vám možno bude

musieť zmeniť dávku tohto lieku počas liečby Latudou.

Nasledujúce lieky môžu zvýšiť hladinu lurasidónu v krvi:

diltiazem (na liečbu vysokého krvného tlaku)

erytromycín (na liečbu infekcií)

flukonazol (na liečbu plesňových infekcií)

verapamil (na liečbu vysokého krvného tlaku alebo bolesti v hrudníku).

Nasledujúce lieky môžu znížiť hladinu lurasidónu v krvi:

amprenavir, efavirenz, etravirín (na liečbu infekcie zapríčinenej vírusom HIV)

aprepitant (na liečbu nevoľnosti a vracania)

armodafinil, modafinil (na liečbu ospalosti)

bosentan (na liečbu vysokého krvného tlaku alebo vredov na prstoch)

nafcilín (na liečbu infekcií)

prednizón (na liečbu zápalových ochorení)

rufinamid (na liečbu záchvatov).

Ak užívate ktorýkoľvek z týchto liekov, povedzte to svojmu lekárovi, pretože lekár vám možno bude

musieť zmeniť dávku Latudy.

Latuda, jedlo, nápoje a alkohol

Počas užívania tohto lieku je potrebné vyhýbať sa alkoholu, pretože alkohol má negatívny prídavný

účinok.

Počas užívania tohto lieku nepite grapefruitový džús. Grapefruit môže ovplyvniť spôsob účinku tohto

lieku.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so

svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Neužívajte tento liek počas tehotenstva, ak o tom nerozhodol váš lekár.

Ak váš lekár rozhodne, že potenciálny prínos liečby počas tehotenstva prevyšuje potenciálne riziko

pre vaše nenarodené dieťa, lekár bude vaše dieťa po narodení pozorne sledovať, pretože u

novonarodených detí matiek, ktoré užívali lurasidón v poslednom trimestri (v posledných troch

mesiacoch tehotenstva), sa môžu vyskytnúť tieto príznaky:

triaška, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a problémy

s prijímaním potravy.

Ak sa u vášho dieťaťa vyvinie ktorýkoľvek z týchto príznakov, obráťte sa na svojho lekára.

Nie je známe, či lurasidón prechádza do materského mlieka. Ak dojčíte alebo sa chystáte dojčiť,

povedzte to svojmu lekárovi.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Počas liečby týmto liekom sa môže vyskytnúť ospalosť, závraty a problémy so zrakom (pozri časť 4,

Možné vedľajšie účinky). Neveďte vozidlo a neobsluhujte žiadne nástroje alebo stroje, pokým

nezistíte, či vás tento liek negatívne neovplyvňuje.

3.

Ako užívať Latudu

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím

istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

O vašej dávke rozhodne lekár a táto dávka môže závisieť:

od vašej reakcie na dávku

od toho, či užívate niektoré ďalšie lieky (pozri časť 2, Iné lieky a Latuda)

od toho, či máte problémy s obličkami alebo s pečeňou.

Odporúčaná úvodná dávka je 37 mg raz denne.

Váš lekár môže túto dávku zvýšiť alebo znížiť v rámci dávkového rozsahu 18,5 mg až 148 mg raz

denne. Maximálna dávka nesmie prekročiť 148 mg raz za deň.

Tabletku (tabletky) prehltnite celú a zapite vodou, aby ste necítili jej horkú chuť. Užívajte dávku

pravidelne každý deň v rovnakom čase, pretože tak si to ľahšie zapamätáte. Tento liek musíte užívať

spolu s jedlom alebo ihneď po jedle, pretože to pomôže pri vstrebaní lieku v tele a zabezpečí lepší

účinok lieku.

Ak užijete viac Latudy, ako máte

Ak užijete viac tohto lieku, ako máte, ihneď vyhľadajte lekára. Môžete pociťovať ospalosť, únavu,

abnormálne pohyby tela, problémy so státím a chôdzou, závraty zapríčinené nízkym krvným tlakom a

abnormálny srdcový pulz.

Ak zabudnete užiť Latudu

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak vynecháte jednu dávku, užite

nasledujúcu dávku deň po vynechaní dávky. Ak vynecháte dve alebo viac dávok, obráťte sa na svojho

lekára.

Ak prestanete užívať Latudu

Ak prestanete užívať tento liek, jeho účinok sa stratí. Neprestávajte užívať tento liek, ak vám to

neprikázal lekár, pretože príznaky ochorenia sa môžu vrátiť.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo

lekárnika.

4.

Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov,

okamžite vyhľadajte lekársku pomoc

závažná alergická reakcia, ako je horúčka, opuch úst, tváre, pier alebo jazyka, dýchavičnosť,

svrbenie, kožná vyrážka a niekedy pokles krvného tlaku. Tieto reakcie sa pozorujú zriedkavo

(môžu postihovať až 1 osobu z 1 000).

Závažná vyrážka s pľuzgiermi na koži, v ústach, očiach alebo na genitáliách (Stevensov-

Johnsonov syndróm)

Horúčka, potenie, svalová stuhnutosť a znížená úroveň vedomia. Takéto príznaky by mohli

poukazovať na výskyt ochorenia známeho ako neuroleptický malígny syndróm. Tieto reakcie sa

pozorujú zriedkavo (môžu postihovať až 1 osobu z 1000 )

Krvné zrazeniny v žilách, najmä v nohách (k príznakom patrí opuch, bolesť a začervenanie

nôh), ktoré môžu putovať krvnými cievami do pľúc a zapríčiniť bolesť v hrudníku a ťažkosti

pri dýchaní. Ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku

pomoc.

Môžu sa tiež vyskytnúť tieto vedľajšie účinky:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 osobu z 10):

pocit nepokoja a neschopnosť pokojne sedieť

ospalosť

Časté (môžu postihovať až 1 osobu z 10):

parkinsonizmus: je to lekársky výraz, ktorý opisuje mnoho príznakov, ku ktorým patrí zvýšené

vylučovanie slín alebo vlhko v ústach, slintanie, zášklby pri ohýbaní končatín, pomalé,

redukované alebo narušené pohyby tela, žiadny výraz tváre, svalové napätie, stuhnutý krk,

stuhnutosť svalov, malé šúchavé rýchle kroky a neprítomnosť normálnych pohybov rúk

pri chôdzi, nepretržité žmurkanie ako reakcia na poklepávanie čela (abnormálny reflex)

rečové problémy, nezvyčajné pohyby svalov, súbor príznakov známych ako extrapyramídové

symptómy (EPS), ktoré väčšinou zahŕňajú nezvyčajné bezúčelné mimovoľné svalové pohyby

závraty

svalové kŕče a stuhnutosť

nauzea (pocit nevoľnosti), vracanie (nevoľnosť)

vyrážka a svrbenie

zažívacie ťažkosti

sucho v ústach alebo nadmerné vytváranie slín

bolesť brucha

problémy so spánkom, únava, nepokoj a úzkosť

prírastok hmotnosti

zvýšená hladina kreatínfosfokinázy (enzýmu vo svaloch) pozorovaná na základe krvných testov

zvýšená hladina kreatinínu (indikátor funkcie obličiek) pozorovaná v krvných testoch.

Menej časté (môžu postihovať až 1 osobu zo 100):

nezreteľná reč,

nočné mory,

bolesť svalov,

bolesť kĺbov,

problémy s chôdzou,

strnulé držanie tela,

zvýšená hladina prolaktínu v krvi, zvýšená hladina glukózy v krvi (cukru v krvi), zvýšená

hladina niektorých pečeňových enzýmov, zistené na základe krvných testov,

zvýšený krvný tlak,

pokles krvného tlaku pri vstávaní, ktorý môže zapríčiniť mdloby,

rýchly srdcový pulz,

prechladnutie,

návaly horúčavy,

rozmazané videnie,

znížená chuť do jedla,

potenie,

bolesť pri močení,

mimovoľné pohyby úst, jazyka a končatín (tardívna dyskinéza),

nízke hladiny sodíka v krvi, ktoré môžu spôsobiť únavu a zmätenosť, svalové zášklby, kŕče

a kómu (hyponatriémia),

nedostatok energie (letargia),

vetry (plynatosť),

bolesť krku,

bolesť chrbta.

Zriedkavé (môžu postihovať až 1 osobu z 1 000):

rabdomyolýza, t. j. rozpad svalových vlákien, ktorý vedie k uvoľneniu obsahu svalových

vlákien (myoglobínu) do krvného obehu a prejavuje sa ako bolesť svalov, nevoľnosť,

zmätenosť, abnormálny srdcový pulz a rytmus a možno tiež tmavý moč,

zvýšený počet eozinofilov (typu bielych krviniek),

opuch pod povrchom kože (angioedém).

Neznáme (frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

znížená hladina bielych krviniek (ktoré bojujú proti infekcii) a červených krviniek (ktoré

roznášajú v tele kyslík)

úmyselné sebapoškodzovanie

náhle pocity úzkosti

porucha spánku

pocit točenia

záchvaty (kŕče)

bolesť v hrudníku

nezvyčajné nervové impulzy v srdci

pomaly srdcový pulz

hnačka

ťažkosti pri prehĺtaní

podráždenie výstelky žalúdka

zlyhávanie obličiek

novonarodené deti môžu mať tieto príznaky: nepokoj, zvýšenie alebo zníženie svalového

tonusu, triaška, ospalosť, problémy pri dýchaní alebo prijímaní potravy

abnormálne zväčšenie prsníkov, bolesť v prsníkoch, vylučovanie mlieka z prsníkov

problémy s erekciou

bolestivá menštruácia alebo neprítomnosť menštruácie

náhla smrť spojená s ochorením srdca.

U starších ľudí s demenciou bolo hlásené mierne zvýšenie počtu úmrtí u pacientov užívajúcich lieky

na schizofréniu v porovnaní s pacientmi, ktorí neužívali tieto lieky.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa

týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie

účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením

vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.

Ako uchovávať Latudu

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP. Dátum

exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6.

Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Latuda obsahuje

Liečivo je lurasidón.

Každá 18,5 mg tableta obsahuje lurasidóniumchlorid, čo zodpovedá 18,6 mg lurasidónu.

Každá 37 mg tableta obsahuje lurasidóniumchlorid, čo zodpovedá 37,2 mg lurasidónu.

Každá 74 mg tableta obsahuje lurasidóniumchlorid, čo zodpovedá 74,5 mg lurasidónu.

Ďalšie zložky sú manitol, predželatinovaný škrob, sodná soľ kroskarmelózy, hypromelóza,

stearan horečnatý (E470b), oxid titaničitý (E171), makrogol, žltý oxid železitý (E172)

(prítomný v 74 mg tabletách), indigotín (E132) (prítomný v 74 mg tabletách) a karnaubský vosk

(E903).

Ako vyzerá Latuda a obsah balenia

Latuda 18,5 mg filmom obalené tablety sú biele až sivobiele filmom obalené okrúhle tablety s

vyrazeným nápisom “LA”.

Latuda 37 mg filmom obalené tablety sú biele až sivobiele filmom obalené okrúhle tablety s

vyrazeným nápisom “LB”.

Latuda 74 mg filmom obalené tablety sú svetlozelené filmom obalené oválne tablety

s vyrazeným nápisom “LD”.

Latuda filmom obalené tablety je dostupná vo veľkostiach balenia obsahujúcich 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1,

56 x 1, 60 x 1, 90 x 1 alebo 98 x 1 filmom obalenú tabletu v hliníkových blistroch/hliníkových

perforovaných blistroch s jednotlivými dávkami.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia 70, 00181

Rím – Taliansko

Výrobca

AndersonBrecon (UK) Ltd.

Units 2-7

Wye Valley Business Park

Brecon Road

Hay-on-Wye

Hereford

HR3 5PG

Spojené kráľovstvo

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF SPA

Via Vecchia del Pinocchio, 22 60100

Ancona (AN), Taliansko

Millmount Healthcare Ltd.

Block-7, City North Business Campus,

Stamullen, Co. Meath, K32 YD60,

Írsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa

rozhodnutia o registrácii:

België/ Belgique/ Belgien

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Lithuania/ Lietuva

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Bulgaria/ България

Анджелини Фарма България ЕООД

бул. Асен Йорданов 10

София 1592

Teл.: + 359 2 975 1395

office@angelini.bg

Luxembourg/ Luxemburg

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Czech Republic/ Česká republika

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

Páteřní 1216/7

635 00 Brno, CZ

Tel: + 420 546 123 111

info@angelini.cz

Hungary/ Magyarország

Angelini Pharma Magyarország Kft

Dayka Gábor u. 3., 214-215. számú iroda

H-1118 Budapest

Tel: + 36 1 336 1614

office@angelini.hu

Denmark/ Danmark

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Malta

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Germany/ Deutschland

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Netherlands/ Nederland

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Estonia/ Eesti

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Norway/ Norge

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Greece/ Ελλάδα

ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Aχαίας 4 & Τροιζηνίας

GR-14564 Νέα Κηφισιά

Τηλ: + 30 210 626 9200

info@angelinipharma.gr

Austria/ Österreich

Angelini Pharma Österreich GmbH

Brigittenauer Lände 50-54

1200 Wien

Tel: + 43 5 9606 0

office@angelini.at

Spain/ España

ANGELINI PHARMA ESPAÑA, S.L.

C. Osi, 7

E-08034 Barcelona

Tel: + 34 93 253 45 00

Poland/ Polska

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

ul. Podleśna 83

05-552 Łazy

Tel.: + 48 22 70 28 200

angelini@angelini.pl

France

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Portugal

Angelini Farmacêutica, Lda

Rua João Chagas, 53, Piso 3

1499-040 Cruz Quebrada- Dafundo

Tel: + 351 21 414 8300

apoio.utente@angelini.pt