Latuda

Evrópusambandið - eistneska - EMA (European Medicines Agency)

Kauptu það núna

Upplýsingar fylgiseðill PIL
Vara einkenni SPC
Opinber matsskýrsla PAR
Virkt innihaldsefni:
lurasidoon
Fáanlegur frá:
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco S.p.A.
ATC númer:
N05AE05
INN (Alþjóðlegt nafn):
lurasidone
Meðferðarhópur:
Psühholeptilised,
Lækningarsvæði:
Skisofreenia
Ábendingar:
Skisofreenia ravi 18-aastastel ja vanematel täiskasvanutel.
Vörulýsing:
Revision: 19
Leyfisstaða:
Volitatud
Leyfisnúmer:
EMEA/H/C/002713
Leyfisdagur:
2014-03-21
EMEA númer:
EMEA/H/C/002713

Skjöl

Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - búlgarska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - tékkneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - lettneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - litháíska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - ungverska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - maltneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - hollenska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - portúgalska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - rúmenska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - slóvakíska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - slóvenska
Samantekt á eiginleikum vöru Samantekt á eiginleikum vöru - norskt bókmál
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - króatíska

B. PAKENDI INFOLEHT

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Latuda 18,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Latuda 37 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Latuda 74 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Lurasidoon

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Latuda ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Latuda võtmist

Kuidas Latudat võtta

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Latudat säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on Latuda ja milleks seda kasutatakse

Latuda sisaldab toimeainena lurasidooni ja kuulub antipsühhootikumideks nimetatavate ravimite

rühma. Seda kasutatakse skisofreenia sümptomite raviks 18-aastastel ja vanematel täiskasvanutel.

Lurasidoon blokeerib ajus retseptorid, millega seonduvad ained dopamiin ja serotoniin. Dopamiin ja

serotoniin on neurotransmitterid (ained, mis võimaldavad närvirakkudel omavahel suhelda), mis on

seotud skisofreenia sümptomite tekkega. Neid retseptoreid blokeerides aitab lurasidoon ajutegevust

normaliseerida, vähendades skisofreenia sümptomeid.

Skisofreenia on häire, mille sümptomiteks on asjade, mida reaalselt ei ole olemas, kuulmine, nägemine

või tunnetamine, eksiarvamused, ebatavaline kahtlustamine, endassetõmbumine, ebaselge kõne ja

käitumine ning emotsionaalne loidus. Selle häirega inimestel võib esineda ka masendust, ärevust,

süütunnet või pingesolekut. Seda ravimit kasutatakse teie skisofreeniasümptomite leevendamiseks.

2.

Mida on vaja teada enne Latuda võtmist

Ärge kasutage Latudat:

kui olete lurasidooni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline;

kui kasutate ravimeid, mis võivad mõjutada lurasidooni taset teie veres, näiteks:

seennakkuste ravimid, näiteks itrakonasool, ketokonasool (välja arvatud šampoonina),

posakonasool või vorikonasool

nakkushaiguste ravimid, näiteks antibiootikum klaritromütsiin või telitromütsiin

HIV-ravimid, näiteks kobitsistaat, indinaviir, nelfinaviir, ritonaviir ja sakvinaviir

bokepreviir ja telapreviir (kroonilise maksapõletiku ravimid)

nefasodoon (depressiooniravim)

rifampitsiin (tuberkuloosiravim)

karbamasepiin, fenobarbitaal ja fenütoiin (krambiravimid)

naistepuna (

Hypericum perforatum

) (taimne depressiooniravim).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Selle ravimi täieliku toime avaldumiseni võib kuluda mitu päeva või isegi nädalaid. Kui teil on selle

ravimi kohta küsimusi, pöörduge oma arsti poole.

Enne selle ravimi võtmist või ravi ajal pidage nõu oma arsti või apteekriga, eelkõige, kui teil on:

enesetapumõtted või -käitumine;

Parkinsoni tõbi või dementsus;

kunagi diagnoositud haigus, mille sümptomiteks on kõrge kehatemperatuur ja lihasjäikus

(nimetatakse ka maliigseks neuroleptiliseks sündroomiks), või kui teil on kunagi esinenud

jäikust, värinaid või liikumishäireid (ekstrapüramidaalsed sümptomid) või keele või näo

ebanormaalseid liigutusi (tardiivdüskineesia). Palun arvestage, et ka see ravim võib neid

sümptomeid põhjustada;

südamehaigus või südamehaiguse ravi, mis põhjustab teil kalduvust madalale vererõhule, või

perekonnas esineb südame rütmihäireid (sealhulgas QT-intervalli pikenemist);

esinenud krampe või epilepsiat;

esinenud vereklompe või kellelgi teie peres on esinenud vereklompe, sest skisofreeniaravimeid

on seostatud vereklompide moodustumisega;

rindade suurenemine meestel (günekomastia), piima eritumine nibudest (galaktorröa),

menstruatsioonide puudumine (amenorröa) või erektsioonihäired;

suhkurtõbi või kalduvus selle tekkeks;

halvenenud neerufunktsioon;

halvenenud maksafunktsioon;

kehakaalu tõus;

vererõhu langus püstitõusmisel, mis võib põhjustada minestust.

Kui teil on mõni nimetatud seisund, öelge seda oma arstile, sest ta võib pidada vajalikuks kohandada

teie annust, teid hoolikamalt jälgida või lõpetada ravi Latudaga.

Lapsed ja noorukid

Seda ravimit ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aasta vanustel noorukitel andmete puudumise tõttu

nende patsientide kohta.

Muud ravimid ja Latuda

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes

muid ravimeid. See on eriti tähtis, kui te võtate:

ravimeid, mis samuti toimivad ajule, sest nende toime võib negatiivselt lisanduda Latuda poolt

teie ajule avaldatavale toimele;

vererõhku alandavaid ravimeid, sest see ravim võib samuti vererõhku alandada;

Parkinsoni tõve ja rahutute jalgade sündroomi ravimeid (nt levodopa), sest see ravim võib nende

toimet vähendada;

tungaltera alkaloidi derivaate sisaldavaid ravimeid (kasutatakse migreeni raviks) ja muid

ravimeid, sealhulgas terfenadiini ja astemisooli (kasutatakse heinapalaviku ja muude allergiliste

seisundite raviks), tsisapriidi (kasutatakse seedehäirete raviks), pimosiidi (kasutatakse

psüühiliste haiguste raviks), kinidiini (kasutatakse südamehaiguste raviks), bepridiili

(kasutatakse rindkerevalu raviks).

Öelge oma arstile, kui te kasutate mis tahes nimetatud ravimit, sest arst võib pidada vajalikuks selle

ravimi annust muuta teie ravi ajal Latudaga.

Järgmised ravimid võivad suurendada lurasidooni taset teie veres:

diltiaseem (kõrge vererõhu raviks);

erütromütsiin (nakkushaiguste raviks);

flukonasool (seennakkuste raviks);

verapamiil (kõrge vererõhu või rindkerevalu raviks).

Järgmised ravimid võivad vähendada lurasidooni taset teie veres:

amprenaviir, efavirens, etraviriin (HIV-nakkuse raviks);

aprepitant (iivelduse ja oksendamise raviks);

armodafiniil, modafiniil (unisuse raviks);

bosentaan (kõrge vererõhu või sõrmehaavandite raviks);

naftsilliin (nakkuste raviks);

prednisoon (põletikuliste haiguste raviks);

rufinamiid (krampide raviks).

Öelge oma arstile, kui te võtate mis tahes nimetatud ravimit, sest teie arst võib pidada vajalikuks

muuta Latuda annust.

Latuda koos toidu, joogi ja alkoholiga

Selle ravimi võtmisel tuleb vältida alkoholi tarvitamist. Põhjus on selles, et alkohol võib tugevdada

kahjulikku toimet.

Ärge jooge greibimahla selle ravimi võtmise ajal. Greip võib mõjutada selle ravimi toimet.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi

kasutamist nõu oma arstiga.

Te ei tohi võtta seda ravimit raseduse ajal, välja arvatud, kui teie arst on selleks loa andnud.

Kui teie arst otsustab, et võimalik risk sündimata lapsele on ravimist saadavat võimalikku kasu

arvestades põhjendatud, jälgib teie arst imikut pärast sündi hoolikalt. Põhjus on selles, et raseduse

viimasel trimestril (kolmel viimasel kuul) lurasidooni kasutanud emade vastsündinutel võivad esineda

järgmised sümptomid:

vappumine, lihasjäikus ja/või -nõrkus, unisus, erutatus, hingamishäired ja söömishäired.

Kui teie imikul tekib mis tahes nimetatud sümptom, pöörduge oma arsti poole.

Ei ole teada, kas lurasidoon jõuab rinnapiima. Pidage nõu arstiga, kui imetate või kavatsete imetada

last.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Selle ravimi kasutamise ajal võib esineda unisust, pearinglust ja nägemishäireid (vt lõik 4,

„Võimalikud kõrvaltoimed“). Ärge juhtige autot ega kasutage tööriistu või masinaid, kuni te olete

veendunud, et see ravim ei mõju teile negatiivsel moel.

3.

Kuidas Latudat võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski

kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Arst määrab teie annuse suuruse, mis võib sõltuda:

teie ravivastusest annusele;

teie võimalikest teistest samal ajal kasutatavatest ravimitest (vt lõik 2 „Muud ravimid ja

Latuda“);

teie võimalikest maksa- või neeruhäiretest.

Soovitatav algannus on 37 mg üks kord ööpäevas.

Arst võib teie annust suurendada või vähendada annusevahemikus 18,5 mg kuni 148 mg üks kord

ööpäevas. Maksimaalne annus ei tohi ületada 148 mg üks kord ööpäevas.

Neelake tablett (või tabletid) tervelt alla koos veega, et mitte tunda kibedat maitset. Võtke oma annus

regulaarselt iga päev samal ajal, nii on seda lihtsam meeles pidada. Võtke seda ravimit koos toiduga

või kohe pärast sööki, sest see aitab kehal ravimit omastada ja võimaldab selle toimel paremini

avalduda.

Kui te võtate Latudat rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate seda ravimit rohkem kui ette nähtud, võtke kohe ühendust oma arstiga. Teil võib tekkida

unisus, väsimus, ebanormaalsed kehaliigutused, seismis- või kõnnakuhäired, madalast vererõhust

põhjustatud pearinglus ja südame rütmihäired.

Kui te unustate Latudat võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Kui annus jäi vahele, võtke

järgmine annus vahelejäänud annusele järgneval päeval. Kui on jäänud vahele kaks või rohkem

annust, võtke ühendust oma arstiga.

Kui te lõpetate Latuda võtmise

Kui te lõpetate selle ravimi võtmise, kaotate ravimi toime. Ärge lõpetage selle ravimi võtmist enne,

kui arst pole seda teile öelnud, sest teie sümptomid võivad tagasi tulla.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui märkate järgmisi kõrvaltoimeid,

pöörduge kohe meditsiinitöötaja poole

raske allergiline reaktsioon, mis avaldub palaviku, suu, huulte või keele turse, hingelduse,

kiheluse, nahalööbe ja mõnikord vererõhu langusena. Neid reaktsioone esineb harva (võivad

esineda kuni 1 inimesel 1000st);

tõsine villiline lööve nahal, suu, silmade ja suguelundite piirkonnas (Stevensi-Johnsoni

sündroom);

palavik, higistamine, lihaskangus ja teadvusehäired. Need võivad olla maliigse neuroleptilise

sündroomi sümptomiteks. Seda reaktsiooni esineb harva (võib esineda kuni 1 inimesel 1000st).

vereklombid veenides, eriti jalgades (sümptomiteks on jala turse, valu ja punetus), mis võivad

liikuda veresoonte kaudu kopsudesse ja põhjustada valu rindkeres ja hingamishäireid. Kui

märkate mis tahes nimetatud sümptomit, pöörduge kohe meditsiinitöötaja poole.

Võib esineda ka järgmisi kõrvaltoimeid:

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10st):

rahutusetunne ja võimetus paigal istuda;

unisus.

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10st):

parkinsonism: selle meditsiinilise terminiga kirjeldatakse paljusid sümptomeid, sealhulgas

suurenenud süljevoolus või suu vesisus, ilastamine, tõmblused jäsemete painutamisel, aeglased,

vähenenud või halvenenud kehaliigutused, näoilme puudumine, lihaste pingsus, kaela jäikus,

lihasjäikus, kiirustades kõndimine väikeste lohistavate sammudega ja tavaliste käeliigutusteta,

jätkuv silmapilgutamine laubale koputamise järgselt (häirunud refleks);

kõnehäired, ebatavalised lihaste liigutused; sümptomite kogum, mida nimetatakse

ekstrapüramidaalseteks sümptomiteks ja mis tüüpiliselt hõlmavad lihaste ebatavalisi tahtmatuid

ja sihituid liigutusi;

pearinglus;

lihasspasmid ja -jäikus;

iiveldus, oksendamine;

lööve ja sügelus;

seedehäire;

suukuivus või ülemäärane süljevool;

kõhuvalu;

unehäired, väsimus, erutatus ja ärevus;

kehakaalu tõus;

kreatiinfosfokinaasi (lihastes esinev ensüüm) taseme tõus vereanalüüsis;

kreatiniini (neerutalitluse näitaja) taseme tõus vereanalüüsis.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100st):

segane kõne;

hirmuunenäod;

lihasvalud;

liigesvalud;

kõnnaku häired;

jäik kehahoid;

vere prolaktiinitaseme tõus, vere glükoositaseme (veresuhkru) tõus, teatavate maksaensüümide

taseme tõus vereanalüüsides;

vererõhu tõus;

vererõhu langus püsti tõustes, mis võib põhjustada minestamist;

südametegevuse kiirenemine;

nohu;

kuumahood;

nägemise ähmastumine;

isu halvenemine;

higistamine;

valu urineerimisel;

suu, keele ja jäsemete kontrollimatud liigutused (tardiivdüskineesia);

vere madal naatriumisisaldus, mis võib põhjustada väsimust ja segasust, lihastõmblust, krampe

ja koomat (hüponatreemia);

jõuetus (letargia);

gaasid (kõhupuhitus);

kaelavalu;

seljavalu.

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000st):

rabdomüolüüs, mis seisneb lihaskiudude lagunemises ja põhjustab lihaskiudude sisu

(müoglobiin) eritumist vereringesse, väljendudes lihasvalude, oksendamise, segasuse, südame

ebanormaalse löögisageduse ja rütmihäirete ning võimalik, et ka tumeda uriinina;

eosinofiilide (üks vere valgeliblede tüüp) arvu suurenemine;

nahaalune turse (angioödeem).

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

valgeliblede (võitlevad nakkustega) ja punaliblede (kannavad kehas hapnikku laiali) tasemete

vähenemine veres;

tahtlik enese vigastamine;

äkki tekkiv ärevustunne;

unehäire;

keerlemistunne;

krambid;

valu rindkeres;

ebanormaalsed närviimpulsid südames;

südametegevuse aeglustumine;

kõhulahtisus;

neelamisraskused;

mao limaskesta ärritus;

neerupuudulikkus;

vastsündinutel võivad tekkida järgmised nähud: erutus, lihastoonuse suurenemine või

vähenemine, treemor, unisus, hingamis- või söömishäired;

ebanormaalne rinnanäärmete suurenemine; rinnavalu, piimaeritus rindadest;

erektsioonihäired;

valulikud menstruatsioonid või menstruatsioonide puudumine;

südamehaigusega seotud äkksurm.

Eakatel dementsusega patsientidel on skisofeeniaravimite kasutamisel täheldatud vähest

surmajuhtumite sagenemist võrreldes patsientidega, kes neid ravimeid ei kasuta.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla

ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Võite kõrvaltoimeid ka ise järgmisel veebisaidil

teavitada www.ravimiamet.ee. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.

Kuidas Latudat säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast ”EXP”

märget. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära

ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Latuda sisaldab

Toimeaine on lurasidoon.

Üks 18,5 mg tablett sisaldab lurasidoonvesinikkloriidi koguses, mis vastab 18,6 mg

lurasidoonile.

Üks 37 mg tablett sisaldab lurasidoonvesinikkloriidi koguses, mis vastab 37,2 mg lurasidoonile.

Üks 74 mg tablett sisaldab lurasidoonvesinikkloriidi koguses, mis vastab 74,5 mg lurasidoonile.

Teised koostisosad on mannitool, eelgeelistatud tärklis, naatriumkroskarmelloos, hüpromelloos,

magneesiumstearaat (E470b), titaandioksiid (E171), makrogool, kollane raudoksiid (E172)

(sisaldub 74 mg tablettides), indigotiin (E132) (sisaldub 74 mg tablettides) ja karnaubavaha

(E903).

Kuidas Latuda välja näeb ja pakendi sisu

Latuda 18,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged või valkjad õhukese

polümeerikattega ümarad tabletid, millel on pimetrükk “LA”

Latuda 37 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged või valkjad õhukese

polümeerikattega ümarad tabletid, millel on pimetrükk “LB”

Latuda 74 mg õhukese polümeerikattega tabletid on helerohelised õhukese polümeerikattega

ovaalsed tabletid, millel on pimetrükk “LD”.

Latuda õhukese polümeerikattega tablette turustatakse pakendites, milles on 14 x 1; 28 x 1; 30 x 1;

56 x 1; 60 x 1; 90 x 1 või 98 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti perforeeritud üksikannusteks

jaotatavates alumiinium- /alumiiniumblistrites.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia 70, 00181

Rome - Itaalia

Tootja

AndersonBrecon (UK) Ltd.

Units 2-7

Wye Valley Business Park

Brecon Road

Hay-on-Wye

Hereford

HR3 5PG

Ühendkuningriik

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF SPA

Via Vecchia del Pinocchio, 22 60100

Ancona (AN), Itaalia

Millmount Healthcare Ltd.

Block-7, City North Business Campus,

Stamullen, Co. Meath, K32 YD60,

Iirimaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/ Belgique/ Belgien

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Lithuania/ Lietuva

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Bulgaria/ България

Анджелини Фарма България ЕООД

бул. Асен Йорданов 10

София 1592

Teл.: + 359 2 975 1395

office@angelini.bg

Luxembourg/ Luxemburg

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Czech Republic/ Česká republika

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

Páteřní 1216/7

635 00 Brno, CZ

Tel: + 420 546 123 111

info@angelini.cz

Hungary/ Magyarország

Angelini Pharma Magyarország Kft

Dayka Gábor u. 3., 214-215. számú iroda

H-1118 Budapest

Tel: + 36 1 336 1614

office@angelini.hu

Denmark/ Danmark

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Malta

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Germany/ Deutschland

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Netherlands/ Nederland

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Estonia/ Eesti

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Norway/ Norge

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Greece/ Ελλάδα

ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Aχαίας 4 & Τροιζηνίας

GR-14564 Νέα Κηφισιά

Τηλ: + 30 210 626 9200

info@angelinipharma.gr

Austria/ Österreich

Angelini Pharma Österreich GmbH

Brigittenauer Lände 50-54

1200 Wien

Tel: + 43 5 9606 0

office@angelini.at

Spain/ España

ANGELINI PHARMA ESPAÑA, S.L.

C. Osi, 7

E-08034 Barcelona

Tel: + 34 93 253 45 00

Poland/ Polska

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

ul. Podleśna 83

05-552 Łazy

Tel.: + 48 22 70 28 200

angelini@angelini.pl

France

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Portugal

Angelini Farmacêutica, Lda

Rua João Chagas, 53, Piso 3

1499-040 Cruz Quebrada- Dafundo

Tel: + 351 21 414 8300

apoio.utente@angelini.pt

Croatia/ Hrvatska

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco –

A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia 70, 00181

Rim - Italija

Tel: + 39 06 78 0531

Romania/ România

Angelini Pharmaceuticals România SRL

Str. Carol Davila, Nr. 9, Sector 5

RO-București 050451

Tel: + 40 21 331 6767

office@angelini.ro

Ireland

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Slovenia/ Slovenija

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco –

A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia 70, 00181

Rim - Italija

Tel: + 39 06 78 0531

Iceland/ Ísland

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Slovak republic/ Slovenská republika

Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o.

Júnová 33

SK-831 01 Bratislava

Tel: + 421 2 59 207 320

office@angelini.sk

Italy/ Italia

Angelini S.p.A

Viale Amelia 70

I-00181 Roma

Tel: + 39 06 78 0531

Suomi/ Finland

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Cyprus/Κύπρος

ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Aχαίας 4 & Τροιζηνίας

GR-14564 Νέα Κηφισιά

Τηλ: + 30 210 626 9200

info@angelinipharma.gr

Sweden/ Sverige

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Latvia/ Latvija

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

United Kingdom

Sunovion Pharmaceuticals Europe Ltd.

Tel: +44 (0) 207 821 2899

Infoleht on viimati uuendatud KK/AAAA

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel:

http://www.ema.europa.eu

I LISA

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Latuda 18,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab lurasidoonvesinikkloriidi koguses, mis vastab 18,6 mg

lurasidoonile.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.

RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett (tablett).

Valged või valkjad 6 mm läbimõõduga ümarad õhukese polümeerikattega tabletid, millel on

pimetrükk ‘LA’.

4.

KLIINILISED ANDMED

4.1

Näidustused

Latuda on näidustatud skisofreenia raviks 18-aastastel ja vanematel täiskasvanutel.

4.2

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Soovitatav algannus on 37 mg lurasidooni üks kord ööpäevas. Algannuse tiitrimine ei ole vajalik.

Ravim on efektiivne annusevahemikus 37 kuni 148 mg üks kord ööpäevas. Annust võib tõsta arsti

hinnangu ja täheldatud kliinilise ravivastuse põhjal. Maksimaalne ööpäevane annus ei tohi ületada

148 mg.

Ravi katkestamisel kauemaks kui 3 päevaks tuleb patsientidel, kelle raviannused on üle 111 mg üks

kord ööpäevas, ravi jätkamisel alustada uuesti annusega 111 mg üks kord ööpäevas ja seejärel annust

neile optimaalse annuseni suurendada. Kõigi teiste annuste korral võib ravi jätkata eelnevalt kasutatud

annuses ilma üles-tiitrimiseta.

Annuse kohandamine koostoimete tõttu

Kasutamisel koos mõõdukate CYP3A4 inhibiitoritega on soovitatav algannus 18,5 mg ja lurasidooni

maksimaalne annus ei tohi ületada 74 mg üks kord ööpäevas. Kasutamisel koos kergete ja mõõdukate

CYP3A4 indutseerijatega võib osutuda vajalikuks lurasidooni annust kohandada (vt lõik 4.5).

Tugevate CYP3A4 inhibiitorite ja indutseerijate kohta vt lõik 4.3.

Antipsühhootikumide vahetamine

Antipsühhootikumide farmakodünaamilise ja farmakokineetilise profiili erinevuste tõttu peab

üleminek teisele antipsühhootikumile toimuma arsti järelevalve all, kui seda peetakse meditsiiniliselt

vajalikuks.

Eakad

Annustamissoovitused normaalse neerufunktsiooniga (CrCl ≥ 80 ml/min) eakatele on samad kui

normaalse neerufunktsiooniga täiskasvanutel. Kuna aga eakamatel patsientidel võib olla

neerfunktsioon halvenenud, võib osutuda vajalikuks annust kohandada olenevalt nende

neerufunktsiooni seisundist (vt allpool “Neerukahjustus”).

Andmed lurasidooni suuremate annuste kasutamise kohta eakatel patsientidel on piiratud. Andmed

148 mg lurasidooni tablettide kasutamise kohta eakatel patsientidel puuduvad. 65-aastaste ja vanemate

patsientide ravimisel lurasidooni suuremate annustega tuleb olla ettevaatlik.

Neerukahjustus

Kerge neerukahjustuse korral ei ole lurasidooni annuse kohandamine vajalik.

Soovitatav algannus mõõduka (kreatiniini kliirens (CrCl) ≥ 30 ja < 50 ml/min), raske

neerukahjustusega (CrCl > 15 ja < 30 ml/min) ja lõppstaadiumis neeruhaigusega patsientidele

(CrCl < 15 ml/min) on 18,5 mg ja maksimaalne annus ei tohi ületada 74 mg üks kord ööpäevas.

Lurasidooni ei tohi kasutada lõppstaadiumis neeruhaigusega patsientidel, välja arvatud, kui selle

võimalik kasu ületab potentsiaalseid riske. Kasutamisel lõppstaadiumis neeruhaiguse korral on

soovitatav patsiendi kliiniline jälgimine.

Maksakahjustus

Kerge maksakahjustuse korral ei ole lurasidooni annuse kohandamine vajalik.

Annuse kohandamine on soovitatav mõõduka (Child Pugh B-klass) ja raske maksafunktsiooni

kahjustusega (Child Pugh C-klass) patsientidel. Soovitatav algannus on 18,5 mg. Maksimaalne

ööpäevane annus ei tohi ületada mõõduka maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel 74 mg ja raske

maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel 37 mg üks kord ööpäevas.

Lapsed

Lurasidooni ohutus ja efektiivsus lastel vanuses vähem kui 18 aastat ei ole tõestatud. Antud hetkel

teadaolevad andmed on esitatud lõikudes 5.1 ja 5.2, aga soovitusi annustamise kohta ei ole võimalik

anda.

Manustamisviis

Latuda õhukese polümeerikattega tabletid on ette nähtud suukaudseks kasutamiseks üks kord

ööpäevas koos toiduga.

Ilma toiduta võtmisel on lurasidooni plasmakontsentratsioon eeldatavalt oluliselt madalam kui koos

toiduga võtmisel (vt lõik 5.2).

Latuda tabletid tuleb tervelt alla neelata, et mitte tunda nende kibedat maitset. Latuda tablette tuleb

võtta iga päev samal ajal, et võtmine paremini meeles püsiks.

4.3

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Manustamine samaaegselt tugevate CYP3A4 inhibiitoritega (nt bokepreviir, klaritromütsiin,

kobitsistaat, indinaviir, itrakonasool, ketokonasool, nefasodoon, nelfinaviir, posakonasool,

ritonaviir, sakvinaviir, telapreviir, telitromütsiin, vorikonasool) ja tugevate CYP3A4

indutseerijatega (nt karbamasepiin, fenobarbitaal, fenütoiin, rifampitsiin, naistepuna (

Hypericum

perforatum

)) (vt lõik 4.5).

4.4

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Antipsühhootikumravi ajal võib patsiendi kliinilise seisundi paranemine võtta aega mitmest päevast mõne

nädalani. Patsiente tuleb sel perioodil hoolikalt jälgida.

Suitsidaalsus

Suitsidaalse käitumise esinemine on psüühilistele haigustele omane ja mõnel juhul on seda esinenud

varakult pärast antipsühootikumravi alustamist või vahetamist. Antipsühhootikumravi ajal on vajalik

kõrge riskiga patsientide hoolikas jälgimine.

Parkinsoni tõbi

Antipsühhootiliste ravimite määramisel Parkinsoni tõvega patsientidele võivad need Parkinsoni tõve

sümptomeid süvendada. Seetõttu peab arst kaaluma lurasidooni määramisel Parkinsoni tõvega

patsientidele ravi kasu ja riski suhet.

Ekstrapüramidaalsed sümptomid

Dopamiini retseptori antagonisti omadustega ravimeid on seostatud ekstrapüramidaalsete

kõrvaltoimete tekkimisega, sealhulgas jäikus, treemorid, maskitaoline nägu, düstooniad, süljevoolus,

ettekallutatud kehahoid ja ebanormaalne kõnnak. Platseebo-kontrolliga kliinilistes uuringutes suurenes

täiskasvanud skisofreeniapatsientidel võrreldes platseeboga ekstrapüramidaalsete kõrvaltoimete

esinemissagedus pärast ravi lurasidooniga.

Tardiivdüskineesia

Dopamiini retseptori antagonistlike omadustega ravimeid on seostatud tardiivdüskineesia põhjustamisega,

millele on iseloomulikud valdavalt keele ja/või näo rütmilised tahtmatud liigutused. Tardiivse

düskineesia nähtude ja sümptomite tekkimisel tuleb kaaluda kõikide antipsühhootikumide, sealhulgas

lurasidooni kasutamise lõpetamist.

Südame-veresoonkonna häired / QT-intervalli pikenemine

Lurasidooni määramisel teadaoleva südame-veresoonkonna haigusega või perekonnas esineva

QT-intervalli pikenemisega, hüpokaleemiaga ja samaaegselt teisi eeldatavalt QT-intervalli

pikendavaid ravimeid kasutavatele patsientidele tuleb olla ettevaatlik.

Krambid

Lurasidooni kasutamisel peab olema ettevaatlik patsientide puhul, kellel on esinenud krampe või muid

seisundeid, mis võivad krambiläve alandada.

Maliigne neuroleptiline sündroom

Lurasidooni kasutamisel on esinenud maliigset neuroleptilist sündroomi, millele on iseloomulik hüpertermia,

lihasjäikus, autonoomse närvisüsteemi ebastabiilsus, teadvuseseisundi häired ja seerumi kreatiinfosfokinaasi

taseme tõus. Täiendavad haigusnähud võivad olla müoglobinuuria (rabdomüolüüs) ja äge

neerupuudulikkus. Sel juhul tuleb ravi lurasidooniga katkestada.

Eakad dementsusega patsiendid

Lurasidooni kasutamist eakatel dementsusega patsientidel ei ole uuritud.

Üldine suremus

17 kontrollitud kliinilise uuringu metaanalüüsis oli muude atüüpiliste antipsühhootikumidega, sh

risperidooni, aripiprasooli, olansapiini ja kvetiapiiniga ravitavatel eakatel dementsusega patsientidel

suremuse risk suurenenud võrreldes platseeboga.

Aju veresoonkonna häire

Dementsete populatsioonis läbiviidud randomiseeritud platseebo-kontrolliga kliinilistes uuringutes

täheldati teatavate atüüpiliste antipsühhootikumide, sealhulgas risperidooni, aripiprasooli ja

olansapiini kasutamisel aju veresoonkonnaga seotud kõrvaltoimete riski ligikaudu 3-kordset

suurenemist. Selle suurenenud riski tekkemehhanism ei ole teada. Suurenenud riski ei saa välistada ka

muude antipsühhootikumide ega muude patsiendipopulatsioonide puhul. Lurasidooni kasutamisel

peab olema ettevaatlik eakate dementsusega patsientide puhul, kellel on insuldi riskitegureid.

Venoosne trombemboolia

Antipsühhootikumide kasutamisel on esinenud venoosse trombemboolia juhtumeid.

Antipsühhootikumidega ravitavatel patsientidel on sageli venoosse trombemboolia omandatud

riskitegureid, mistõttu enne ravi alustamist lurasidooniga ja ravi ajal tuleb kõik võimalikud venoosse

trombemboolia riskitegurid välja selgitada ja kasutusele võtta ennetavad meetmed.

Hüperprolaktineemia

Lurasidoon tõstab prolaktiini taset dopamiini D2-retseptorite antagonismi tõttu. Patsiente tuleb

nõustada kõrgenenud prolaktiinitaseme tunnuste ja sümptomite suhtes nagu günekomastia,

galaktorröa, amenorröa ja erektsioonihäired. Patsientidel tuleb soovitada mis tahes tunnuste ja

sümptomite tekkimisel arsti poole pöörduda.

Kehakaalu tõus

Atüüpiliste antipsühhootikumide kasutamisel on esinenud kehakaalu tõusu. Soovitatav on kehakaalu

kliiniliselt jälgida.

Hüperglükeemia

Lurasidooni kliinilistes uuringutes on harvadel juhtudel esinenud glükoosi ainevahetusega seotud

kõrvaltoimeid, nt vere glükoositaseme tõusu. Suhkurtõvega ja suhkurtõve tekkimise riskiteguritega

patsiente on soovitatav vastavalt kliiniliselt jälgida.

Ortostaatiline hüpotensioon/sünkoop

Lurasidoon võib põhjustada ortostaatilist hüpotensiooni, tõenäoliselt selle α1-adrenergilise retseptori

antagonismi tõttu. Hüpotensioonist ohustatud patsientidel tuleb kaaluda ortostaatiliste elutähtsate

näitajate jälgimist.

Koostoimed greipfruudi mahlaga

Lurasidoonravi ajal tuleks vältida greipfruudi mahla tarbimist (vt lõik 4.5).

4.5

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Farmakodünaamilised koostoimed

Arvestades, et lurasidoon toimib peamiselt kesknärvisüsteemile, tuleb olla ettevaatlik lurasidooni

kasutamisel koos teiste kesknärvisüsteemi toimivate ravimite ja alkoholiga.

Ettevaatlik tuleb olla lurasidooni määramisel koos ravimitega, mis teadaolevalt pikendavad

QT-intervalli, nt IA klassi antiarütmikumid (nt kinidiin, disopüramiid) ja III klassi antiarütmikumid (nt

amiodaroon, sotalool), mõned antihistamiinikumid, mõned teised antipsühhootikumid ja mõned

malaariaravimid (nt meflokiin).

Farmakokineetilised koostoimed

Lurasidooni samaaegset manustamist greibimahlaga ei ole hinnatud. Greibimahl inhibeerib CYP3A4

ja võib suurendada lurasidooni seerumikontsentratsiooni. Ravi ajal lurasidooniga tuleb greibimahla

vältida.

Muude ravimite võimalik toime lurasidoonile

Nii lurasidoon ja tema aktiivne metaboliit ID-14283 aitavad kaasa farmakodünaamilise toime tekkele

dopamiinergiliste ja serotoniinergiliste retseptorite vahendusel. Lurasidoon ja tema aktiivne metaboliit

ID-14283 metaboliseeruvad peamiselt CYP3A4 kaudu.

CYP3A4 inhibiitorid

Lurasidooni manustamine samaaegselt tugevate CYP3A4 inhibiitoritega (nt bokepreviir,

klaritromütsiin, kobitsistaat, indinaviir, itrakonasool, ketokonasool, nefasodoon, nelfinaviir,

posakonasool, ritonaviir, sakvinaviir, telapreviir, telitromütsiin, vorikonasool) on vastunäidustatud (vt

lõik 4.3).

Lurasidooni samaaegsel manustamisel tugeva CYP3A4 inhibiitori ketokonasooliga suurenes

lurasidooni ja tema aktiivse metaboliidi ID-14283 kontsentratsioon vastavalt 9- ja 6-kordselt.

Lurasidooni samaaegsel manustamisel posakonasooliga (tugev CYP3A4 inhibiitor) suurenes

lurasidooni kontsentratsioon ligikaudu 4…5-kordselt. Posakonasooli mõju lurasidooni

kontsentratsioonile püsis 2…3 nädalat pärast posakonasooli samaaegse manustamise lõpetamist.

Lurasidooni samaaegne manustamine ravimitega, mis on CYP3A4 mõõdukad inhibiitorid (nt

diltiaseem, erütromütsiin, flukonasool, verapamiil), võib suurendada lurasidooni

plasmakontsentratsiooni. Mõõdukad CYP3A4 inhibiitorid võivad hinnanguliselt tõsta CYP3A4

substraatide kontsentratsiooni 2- kuni 5-kordselt.

Lurasidooni koosmanustamisel diltiaseemiga (aeglaselt toimeainet vabastavas ravimvormis), mis on

mõõdukas CYP3A4 inhibiitor, tõstis lurasidooni ja ID-14283 kontsentratsioone vastavalt 2,2 ja 2,4

korda (vt lõik 4.2). Diltiaseemi kiiresti toimeainet vabastava ravimvormi kasutamisel võib lurasidooni

kontsentratsiooni tõus olla suurem.

CYP3A4 indutseerijad

Lurasidoon on vastunäidustatud koos tugevate CYP3A4 indutseerijatega (nt karbamasepiin,

fenobarbitaal, fenütoiin, rifampitsiin, naistepuna (

Hypericum perforatum

)) (vt lõik 4.3).

Lurasidooni samaaegne manustamine tugeva CYP3A4 indutseerija rifampitsiiniga langetas lurasidooni

kontsentratsiooni 6-kordselt.

Lurasidooni samaaegne manustamine kergete (nt armodafiniil, amprenaviir, aprepitant, prednisoon,

rufinamiid) või mõõdukate (nt bosentaan, efavirens, etraviriin, modafiniil, naftsilliin) CYP3A4

indutseerijatega vähendab eeldatavalt < 2-kordselt lurasidooni plasmakontsentratsiooni samaaegse

manustamise ajal ja kuni 2 nädala jooksul pärast kergete või mõõdukate CYP3A4 indutseerijate

kasutamise lõpetamist.

Lurasidooni samaaegsel kasutamisel kergete või mõõdukate CYP3A4 indutseerijatega tuleb

lurasidooni toimet hoolikalt jälgida ja vajalik võib olla annuse kohandamine.

Transporterid

In vitro

on lurasidoon P-gp ja BCRP substraat ja selle tähendus

in vivo

on ebaselge. Lurasidooni

samaaegselt kasutamisel P-gp ja BCRP inhibiitoritega võib tõsta lurasidooni plasmakontsentratsiooni.

Lurasidooni võimalik toime muudele ravimitele

Lurasidooni samaaegsel manustamisel midasolaamiga, mis on tundlik CYP3A4 substraat, suurenes

midasolaami plasmakontsentratsioon < 1,5-kordselt. Lurasidooni samaaegsel manustamisel CYP3A4

substraatidega, millel on teadaolevalt kitsas terapeutiline indeks (nt astemisool, terfenadiin, tsisapriid,

pimosiid, kinidiin, bepridiil või tungaltera alkaloidid [ergotamiin, dihüdroergotamiin]) on soovitatav

patsienti jälgida.

Lurasidooni samaaegne manustamine digoksiiniga (P-gp substraat) ei suurendanud digoksiini

plasmakontsentratsiooni ja suurendas vaid veidi C

-i (1,3-kordselt), mistõttu lurasidooni samaaegne

manustamine digoksiiniga on lubatud.

In vitro

on lurasidoon väljavoolu transporteri P-gp inhibiitor ja

ei saa välistada kliiniliselt olulist soolestiku P-gp pärssimist. Samaaegne manustamine P-gp substraadi

dabigatraan eteksilaadiga võib põhjustada dabigatraani plasmakontsentratsiooni tõusu.

In vitro

on lurasidoon väljavoolu transporteri BCRP inhibiitor ja ei saa välistada kliiniliselt olulist

soolestiku BCRP pärssimist. Samaaegne manustamine BCRP substraatidega võib põhjustada nende

substraatide plasmakontsentratsioonide tõusu.

Lurasidooni samaaegne manustamine liitiumiga näitas liitiumi kliiniliselt väheolulist toimet

lurasidooni farmakokineetikale, mistõttu lurasidooni annuse kohandamine selle samaaegsel

manustamisel liitiumiga ei ole vajalik. Lurasidoon ei mõjuta liitiumi kontsentratsioone.

Kliiniline ravimite koostoime uuring, milles uuriti lurasidooni samaaegse manustamise mõju

suukaudseid kombineeritud rasestumisvastaseid vahendeid, sealhulgas norgestimaati ja

etünüülöstradiooli kasutavatele patsientidele, ei avaldanud lurasidoon kliiniliselt ega statistiliselt

olulist toimet rasestumisvastase vahendi farmakokineetikale ega suguhormoone siduva globuliini

(SHBG) tasemele veres. Seega võib lurasidooni manustada samaaegselt suukaudsete

rasestumisvastaste vahenditega.

4.6

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Lurasidooni kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad või on piiratud hulgal (vähem kui

300 raseda andmed). Loomkatsete põhjal ei saa välistada toimet rasedusele, embrüo/loote arengule,

sünnitusele ja sünnijärgsele arengule (vt lõik 5.3). Võimalik risk inimesele ei ole teada. Lurasidooni ei

tohi kasutada raseduse ajal, kui see ei ole hädavajalik.

Vastsündinutel, kelle ema raviti raseduse kolmandal trimestril antipsühhootikumidega (sealhulgas

lurasidooniga), on kõrvaltoimete, sealhulgas ekstrapüramidaalsete ja/või võõrutussümptomite tekkimise risk,

mille raskusaste ja kestus pärast sünnitust võib varieeruda. Vastsündinutel on esinenud agitatsiooni,

hüpertooniat, hüpotooniat, treemorit, somnolentsust, respiratoorset distressi või söömishäiret. Seetõttu tuleb

vastsündinuid hoolikalt jälgida.

Imetamine

Imetamise ajal eritus lurasidoon rottide piima (vt lõik 5.3). Ei ole teada, kas lurasidoon või selle

metaboliidid erituvad inimese rinnapiima. Imetamist lurasidooni kasutamise ajal võib kaaluda vaid

juhul, kui ravi võimalik kasu ületab võimalikku ohtu lapsele.

Fertiilsus

Loomkatsed on näidanud mitmeid toimeid fertiilsusele, põhiliselt seoses prolaktiinitaseme tõusuga,

mida inimese reproduktiivsuse suhtes oluliseks ei peeta (vt lõik 5.3).

4.7

Toime reaktsioonikiirusele

Lurasidoon mõjutab kergelt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Patsiente tuleks hoiatada, et

nad ei käsitseks ohtlikke masinaid, sealhulgas mootorsõidukeid, kuni nad on piisavalt veendunud, et

lurasidoon ei mõjuta nende reaktsioonivõimet (vt lõik 4.8).

4.8

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Lurasidooni ohutust on hinnatud annustes 18,5-148 mg skisofreeniaga patsientidel kuni 52 nädalat

kestnud kliinilistes uuringutes ja turuletuleku järgselt. Kõige sagedamad kõrvaltoimed (≥ 10%) olid

akatiisia ja somnolentsus, mis olid annusest sõltuvad kuni annuseni 111 mg ööpäevas.

Kõrvaltoimete tabel

Allpool on koondandmetel põhinevad kõrvaltoimed loetletud organsüsteemi klasside ja eelistatava

termini järgi. Kõrvaltoimete esinemissagedus kliinilistes uuringutes on tabelis esitatud

esinemissageduse kategooriate järgi. Kasutatud on järgmisi termineid ja esinemissagedusi: väga sage

(≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni

< 1/1000), väga harv (< 1/10 000) ja teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Igas

esinemissageduse rühmas on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Tabel 1

Organsüsteemi

klass

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Sagedus teadmata

Infektsioonid ja

infestatsioonid

nasofarüngiit

Vere ja

lümfisüsteemi

häired

eosinofiilia

leukopeenia****

neutropeenia****

aneemia****

Immuunsüstee

mi häired

ülitundlikkus

Ainevahetus- ja

toitumishäired

kehakaalu tõus

isu vähenemine

vere

glükoositaseme

tõus

hüponatreemia

Psühhiaatrilised

häired

unetus

erutatus

ärevus

rahutus

hirmuunenäod

katatoonia

suitsidaalne

käitumine****

paanikahoog****

unehäire****

Närvisüsteemi

häired

akatiisia

somnolentsus

parkinsonism**

pearinglus

düstoonia***

düskineesia

letargia

düsartria

tardiivdüskinee-

maliigne

neuroleptilin

e sündroom

krambid****

Silma

kahjustused

nägemise

ähmastumine

Kõrva ja

labürindi

kahjustused

vertiigo****

Südame häired

tahhükardia

stenokardia****

AV blokaadi esimene

aste****

bradükardia****

Vaskulaarsed

häired

hüpertensioon

hüpotensioon

ortostaatiline

hüpotensioon

kuumahood

vererõhu tõus

Seedetrakti

häired

iiveldus

oksendamine

düspepsia

ülemäärane

süljeeritus

suukuivus

valu ülakõhus

ebamugavustunne

maos

kõhupuhitus

kõhulahtisus****

düsfaagia****

gastriit****

Organsüsteemi

klass

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Sagedus teadmata

Maksa ja

sapiteede häired

alaniini

aminotransferaa

si taseme tõus

Naha ja

nahaaluskoe

kahjustused

lööve

sügelus

hüperhidroos

angioödeem

Stevensi-Johnsoni

sündroom

Lihas-skeleti ja

sidekoe

kahjustused

lihas-skeleti jäikus

vere

kreatiinfosfokinaa

si taseme tõus

liigeste jäikus

müalgia

kaelavalu

seljavalu

rabdomüolüü

Neerude ja

kuseteede

häired

seerumi kreatiniini

taseme tõus

düsuuria

neerupuudulikkus***

Rasedus,

sünnitusjärgsed

ja perinataalsed

seisundid

võõrutussündroom

vastsündinul (vt 4.6)

Reproduktiivse

süsteemi ja

rinnanäärme

häired

vere

prolaktiinitasem

e tõus

rinnanäärme

suurenemine****

rinnavalu****

galaktorröa****

erektsioonihäired****

amenorröa****

düsmenorröa****

Üldised häired

manustamiskoh

a reaktsioonid

väsimus

kõnnaku häired

kliinilises

arendusprogrammis

täheldatud

olemasolevast

südame-veresoonkon

na haigusest tingitud

äkksurm****

*Somnolentsus hõlmab järgmisi kõrvaltoimeid: hüpersomnia, hüpersomnolentsus, sedatsioon ja somnolentsus

**Parkinsonism hõlmab järgmisi kõrvaltoimeid: bradükineesia, hammasratta tüüpi rigiidsus, ilastamine,

ekstrapüramidaalne häire, hüpokineesia, lihasjäikus, parkinsonism, psühhomotoorse arengu mahajäämus ja treemor

***Düstoonia hõlmab järgmisi kõrvaltoimeid: düstoonia, okulogüüriline kriis, oromandibulaarne düstoonia, keelespasm,

kõõrkael ja trism.

****2. ja 3. faasi kontrollitud ja mittekontrollitud uuringutes esinenud kõrvaltoimed; nende juhtude esinemine on siiski

liiga harv, et hinnata esinemissagedust.

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Turuletuleku järgselt on teatatud seoses lurasidoonraviga tekkinud kliiniliselt tõsistest

nahareaktsioonidest ja muudest ülitundlikkusreaktsioonidest, sealhulgas mõnel juhul Stevensi-

Johnsoni sündroomist.

Ravimirühma tähtsamad kõrvaltoimed

Ekstrapüramidaalsed sümptomid.

Lühiajalistes platseebokontrollitud uuringutes oli

ekstrapüramidaalsümptomitega seotud kõrvaltoimete, välja arvatud akatiisia ja rahutus,

esinemissagedus lurasidooniga ravitud osalejatel 13,5% võrreldes 5,8%-ga platseeboga ravitud

osalejatel. Akatiisia esinemissagedus lurasidooniga ravitud osalejatel oli 12,9% võrreldes 3,0%-ga

platseeboga ravitud osalejatel.

Düstoonia.

Düstoonia (lihasrühmade pikenenud ebanormaalne pingestumine) sümptomeid võib

esineda tundlikel isikutel ravi esimestel päevadel. Düstoonia sümptomid on järgmised: kaelalihaste

spasm, mis vahel progresseerub kõri pitsitustundeks, neelamisraskused, hingamisraskused ja/või keele

väljaulatumine. Kuigi neid sümptomeid võib tekkida ka väikeste annuste puhul, esineb neid

sagedamini ja tõsisemal kujul esimese põlvkonna tugevama toimega antipsühhootikumide suuremate

annuste kasutamisel. Ägeda düstoonia tekkimise risk on suurem meestel ja nooremates

vanuserühmades.

Venoosne trombemboolia.

Antipsühhootikumide kasutamisel on esinenud venoosse trombemboolia

juhtumeid, sealhulgas kopsuemboolia ja süvaveeni tromboosi juhtumeid – sagedus on teadmata.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See

võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teatada võimalikest

kõrvaltoimetest veebilehel www.ravimiamet.ee.

4.9

Üleannustamine

Üleannustamise ravi

Lurasidoonil spetsiifiline antidoot puudub, mistõttu tuleb alustada toetava raviga ning meditsiiniline

järelvalve ja jälgimine peavad jätkuma kuni patsiendi paranemiseni.

Koheselt tuleb alustada südame-veresoonkonna jälgimist, sealhulgas pidevat EKG jälgimist võimalike

rütmihäirete suhtes. Antiarütmikumide manustamisel lurasidooni ägeda üleannusega patsientidele

kaasneb disopüramiidi, prokaiinamiidi ja kinidiini kasutamisega teoreetiline oht QT-intervalli

pikenemiseks. Sarnaselt võivad bretüüliumi alfa-blokeerivad toimed lisanduda lurasidooni omadele,

põhjustades problemaatilist hüpotensiooni.

Hüpotensiooni ja vereringe kollapsit tuleb ravida sobivate meetoditega. Adrenaliini ja dopamiini ega

muid beeta-agonistliku toimega sümpatomimeetikume ei tohi kasutada, sest beetastimulatsioon võib

lurasidooni poolt esilekutsutud alfablokaadi korral hüpotensiooni süvendada. Raskete

ekstrapüramidaalsete sümptomite korral tuleb manustada antikolinergilisi ravimeid.

Tuleb kaaluda maoloputuse tegemist (pärast intubatsiooni, kui patsient on teadvusetu) ja aktiivsöe

manustamist koos lahtistiga.

Üleannustamise järgne võimalik nüristumine, krambihood või pea ja kaela düstooniline reaktsioon

võivad tekitada oksendamise esilekutsumisel aspiratsiooniohu.

5.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: psühholeptikumid, antipsühhootilised ained. ATC-kood: N05AE05

Toimemehhanism

Lurasidoon on dopamiini ja monoamiini toimete selektiivne blokaator. Lurasidoon seondub tugevalt

dopaminergiliste D2- ja serotonergiliste 5-HT2A- ja 5-HT7-retseptoritega suure

seondumisafiinsusega, vastavalt 0,994; 0,47 ja 0,495 nM. Lurasidoon blokeerib ka α2c-adrenergilisi

retseptoreid ja α2a-adrenergilisi retseptoreid seondumise afiinsusega vastavalt 10,8 ja 40,7 nM.

Lurasidoon väljendab ka osalist agonismi 5HT-1A retseptori suhtes seondumise afiinsusega 6,38 nM.

Lurasidoon ei seondu histamiinergiliste ega muskariini retseptoritega.

Lurasidooni vähemtähtsa aktiivse metaboliidi ID-14283 toimemehhanism sarnaneb lurasidooni omale.

Lurasidooni annuste 9 kuni 74 mg manustamisel tervetele uuringualustele vähenes

positronemissioontomograafia tulemuste kohaselt annusest sõltuvalt D2/D3 retseptori ligandi

11C-raklopriidi seondumine

nucleus caudatus

’es,

putamen

’is ja

striatum ventrale

’s.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/60300/2014

EMEA/H/C/002713

Kokkuvõte üldsusele

Latuda

lurasidoon

See on ravimi Latuda Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas amet

hindas ravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. Hindamisaruandes

ei anta Latuda kasutamise praktilisi nõuandeid.

Kui vajate Latuda kasutamise praktilisi nõuandeid, lugege pakendi infolehte või pöörduge oma arsti või

apteekri poole.

Mis on Latuda ja milleks seda kasutatakse?

Latuda on ravim, mis sisaldab toimeainena lurasidooni. Seda kasutatakse skisofreenia raviks

täiskasvanutel. Skisofreenia on vaimuhaigus, millel on mitmeid sümptomeid, sealhulgas mõtlemis- ja

kõnehäired, hallutsinatsioonid (ebareaalsete asjade nägemine või kuulmine), kahtlustamine ja luulud.

Kuidas Latudat kasutatakse?

Latudat turustatakse tablettidena (18,5, 37 ja 74 mg) ja see on retseptiravim. Soovitatav algannus on

37 mg üks kord ööpäevas. Tablette tuleb võtta koos toiduga iga päev ligikaudu samal kellaajal.

Olenevalt patsiendi ravivastusest ja raviarsti hinnangust tohib annust suurendada kuni maksimaalse

annuseni 148 mg üks kord ööpäevas. Patsiendid, kellel on mõõdukas või raske neeru- või

maksatalitluse häire, ja patsiendid, kes võtavad teatud teisi ravimeid, mis võivad häirida Latuda

sisaldust veres, peavad kasutama väiksemat annust.

Üksikasjalik teave on pakendi infolehel.

Kuidas Latuda toimib?

Latuda toimeaine lurasidoon on antipsühhootikum. See kinnitub ajus närvirakkude pinnal mitmele eri

neurotransmitterite retseptoritele ja mõjutab neid. Neurotransmitterid on keemilised ained, mis

vahendavad närvirakkude vahelisi signaale.

Latuda

EMA/60300/2014

Lk 2/3

Lurasidoon toimib põhiliselt skisofreeniaga seotud neurotransmitterite dopamiini, 5-

hüdroksütrüptamiini (serotoniin) ja noradrenaliini retseptorite blokeerimise teel. Et dopamiin, 5-

hüdroksütrüptamiin ja noradrenaliin on seotud skisofreeniaga, aitab lurasidoon nende retseptoreid

blokeerides ajutalitlust normaliseerida ja sümptomeid leevendada.

Milles seisneb uuringute põhjal Latuda kasulikkus?

Latudat uuriti kuues põhiuuringus. Kolmes lühiajalises uuringus, kus osales 1466 patsienti, võrreldi

Latudat kuue nädala jooksul platseeboga (näiv ravim). Efektiivsuse põhinäitaja oli patsiendi

sümptomites toimunud muutus, mõõdetuna skisofreenia standardse positiivsete ja negatiivsete

sündroomide skaala (PANSS) alusel. Uuringutes oli Latuda eri annused platseebost efektiivsemad,

vähendades PANSS-tulemust kuni 16 punkti võrra rohkem kui platseebo. Samas ei olnud see tulemus

kõigi annuste korral järjepidev ning uuringus ei täheldatud järjepidevat annuse ja toime seost.

Ettevõte jätkas tulemuste analüüsi ja see analüüs toetas Latuda ravi lühiajalist kasulikkust.

Üht lühiajalist uuringut pikendati 12 kuuni (jätku-uuring), et uurida Latuda toime püsivust. Uuringus

osales 292 patsienti ja selles võrreldi Latudat kvetiapiiniga. Kahes teises uuringus (914 patsienti) uuriti

Latuda pikaajalist toimet võrreldes samuti skisofreeniaravimi risperidooni või platseeboga. Nendes

pikaajalistes uuringutes mõõdeti Latuda efektiivsust nende patsientide protsendi järgi, kellel esines

relaps ja kelle skisofreeniasümptomid taastusid ravi ajal. Jätku-uuringus oli patsiente, kellel esines ühe

aasta jooksul relaps, Latuda ravirühmas 21% ja kvetiapiinirühmas 27%, mis näitas, et Latuda on

vähemalt sama efektiivne kui kvetiapiin. Teine uuring ei tõendanud, et Latuda oleks sama efektiivne

kui risperidoon, kuigi olemasolevad andmed toetavad pikaajalist kasulikkust. Viimases uuringus oli

patsiente, kellel toimus ühe aasta jooksul relaps, Latuda ravirühmas 30% ja platseeborühmas 41%.

Mis riskid Latudaga kaasnevad?

Latuda kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda enam kui 1 patsiendil 10st) on akatiisia

(motoorne rahutus) ja unisus. Latuda kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

Latudat ei tohi kasutada koos tugevate CYP3A4 inhibiitorite või tugevate CYP3A4 indutseerijatega, mis

võivad häirida lurasidooni sisaldust veres. Piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel.

Miks Latuda heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Latuda kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja

soovitas ravimi kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita. Kuigi Latuda lühi- ja pikaajaline efektiivsus on

piisavalt tõestatud, märkis inimravimite komitee, et lühiajalistes uuringutes oli efektiivsus keskmine.

Ohutusega seoses peeti Latuda kõrvalnähte teiste sama tüüpi ravimitega sarnasteks, kuid Latuda näib

mõjuvat vähem ainevahetusele (nt vere glükoosi- ja rasvasisaldusele ning kehakaalule) ja võib vähem

mõjutada südametegevust kui mõni muu olemasolev ravim.

Mis meetmed võetakse, et tagada Latuda ohutu ja efektiivne kasutamine?

Töötati välja riskijuhtimiskava, et tagada Latuda võimalikult ohutu kasutamine. Selle alusel lisati

Latuda omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele ravimi ohutusteave, kus on ka

tervishoiuspetsialistide ja patsientide võetavad meetmed.

Lisateave on riskijuhtimiskava kokkuvõttes

Latuda

EMA/60300/2014

Lk 3/3

Muu teave Latuda kohta

Euroopa Komisjon andis Latuda müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil,

21. märtsil 2014.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst ja riskijuhtimiskava kokkuvõte Latuda kohta on ameti

veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Kui

vajate Latudaga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa

avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 03-2014.

Aðrar vörur

search_alerts

share_this_information