Lanser

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Lanser Magasýruþolið hart hylki 30 mg
 • Skammtar:
 • 30 mg
 • Lyfjaform:
 • Magasýruþolið hart hylki
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Lanser Magasýruþolið hart hylki 30 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • 27192244-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Lanser 15 mg sýruþolin hylki, pakkningastærðir yfir 30 hylki

Lanser 30 mg sýruþolin hylki

Lansóprazól

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum um

lyfið.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim

skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig

um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Lanser og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Lanser

Hvernig nota á Lanser

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Lanser

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Lanser og við hverju það er notað

Virka efnið í Lanser er lansóprazól, sem er prótónpumpuhemill.

Prótónpumpuhemlar minnka sýrumagnið sem maginn framleiðir.

Læknirinn gæti ávísað Lanser skv. eftirfarandi ábendingum:

Meðferð við skeifugarnar- og magasári

Meðferð við bólgu í vélinda (vegna bakflæðis)

Fyrirbyggjandi meðferð við bólgu í vélinda vegna bakflæðis

Meðferð við brjóstsviða og súru bakflæði

Meðferð við sýkingum af völdum bakteríunnar

Helicobacter pylori

, en þá er lyfið gefið samhliða

sýklalyfjameðferð

Meðferð eða fyrirbyggjandi meðferð við skeifugarnar- eða magasári hjá sjúklingum sem þurfa

viðvarandi meðferð með bólgueyðandi gigtarlyfjum (sem notuð eru við verkjum eða bólgu)

Meðferð við Zollinger-Ellison heilkenni

Læknirinn gæti hafa ávísað Lanser við öðrum ábendingum eða í öðrum skammtastærðum en tilgreindar

eru í þessum fylgiseðli.

Vinsamlegast fylgið fyrirmælum læknisins varðandi lyfjatöku.

2.

Áður en byrjað er að nota Lanser

Ekki má nota Lanser

ef um er að ræða ofnæmi fyrir lansóprazóli eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6).

ef þú ert að taka lyf sem inniheldur virka efnið atazanavír (sem notað er til meðferðar við HIV).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum áður en Lanser er notað.

Vinsamlegast láttu lækninn vita ef þú átt við alvarlegan lifrarsjúkdóm að stríða.

Læknirinn gæti þurft að aðlaga skammtinn.

Læknirinn gæti framkvæmt, eða látið framkvæma, viðbótarrannsókn sem kallast holspeglun til þess að

greina sjúkdóm þinn og/eða útiloka illkynja sjúkdóm.

Ef vart verður við niðurgang meðan á meðferð með Lanser stendur skal þegar í stað hafa samband við

lækninn, því að Lanser hefur haft í för með sér dálitla aukningu á sýkingum sem valda niðurgangi.

Ef læknirinn hefur gefið þér Lanser til viðbótar við önnur lyf (sýklalyf), sem ætluð eru til meðferðar við

sýkingu af völdum

Helicobacter pylori

eða samhliða bólgueyðandi lyfjum við verkjum eða gigt:

vinsamlega lestu þá einnig fylgiseðlana með þeim lyfjum vandlega.

Notkun prótónpumpuhemla eins og Lanser, sérstaklega til lengri tíma en eins árs, getur lítillega aukið

áhættuna á beinbrotum í mjöðm, úlnlið eða hrygg. Láttu lækninn vita ef þú ert með beinþynningu eða ef

þú ert að taka barkstera (sem geta aukið áhættu á beinþynningu).

Ef þú tekur Lanser til langs tíma (lengur en í ár) mun læknirinn að öllum líkindum hafa þig undir

reglulegu eftirliti. Þér ber að tilkynna um öll ný og óvenjuleg einkenni og aðstæður í hvert sinn sem þú

mætir til læknisins.

Leitið ráða hjá lækninum áður en Lanser er notað ef húðviðbrögð hafa einhvern tíma komið fram eftir

meðferð með lyfjum skyldum Lanser sem draga úr myndun magasýru.

Ef húðbreytingar (útbrot) koma fram einkum á svæðum sem eru útsett fyrir sólarljósi skal haft samband

við lækninn eins fljótt og unnt er því verið getur að hætta þurfi meðferð með Lanser. Látið einnig vita af

öllum öðrum meinsemdum svo sem liðverkjum.

Láttu lækninn vita áður en lyfið er notað ef þú átt að fara í ákveðna blóðrannsókn (Chromogranin A).

Börn

Lanser á ekki að gefa börnum.

Notkun annarra lyfja samhliða Lanser

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að

verða notuð.

Sérstaklega þarf að láta lækninn vita ef tekin eru lyf sem innihalda einhver af eftirtöldum virkum efnum,

þar sem Lanser gæti haft áhrif á verkunarmáta slíkra lyfja:

atazanvír (notað við meðferð HIV) (sjá „Ekki má nota Lanser“)

ketókónazól, ítrakónazól, rífampicín (notuð sem meðferð við sýkingum)

digoxín (notað sem meðferð við hjartavandamálum)

teófýllín (notað sem meðferð við astma)

takrólímus (notað sem fyrirbyggjandi meðferð við höfnun eftir ígræðslu)

flúvoxamín (notað sem meðferð við þunglyndi og öðrum geðsjúkdómum)

sýrubindandi lyf (notuð sem meðferð við brjóstsviða eða súru bakflæði)

súkralfat (notað til að lækna sár í meltingarvegi)

jóhannesarjurt (

Hypericum perforatum

) (notuð sem meðferð við vægu þunglyndi)

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða

lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Ekki er mælt með notkun Lanser á meðgöngu þar sem ekki er næg reynsla af notkun lyfsins á meðgöngu.

Ekki er næg reynsla af notkun lansóprazóls við brjóstagjöf. Á grundvelli dýrarannsókna er gert ráð fyrir að

lansóprazól fari út í brjóstamjólk.

Þegar læknirinn ákveður hvort hætta eigi eða halda eigi brjóstagjöf eða lyfjameðferð með Lanser áfram,

mun hann íhuga ávinning barnsins af brjóstagjöfinni og ávinning lyfjameðferðar með Lanser fyrir þig.

Akstur og notkun véla

Aukaverkanir á borð við sundl, svima, þreytu og sjóntruflanir koma stundum fram hjá sjúklingum sem

taka Lanser. Ef vart verður aukaverkana á borð við þær sem hér voru nefndar skal gæta varúðar því að

viðbragðshæfni gæti verið skert.

Enginn annar en þú berð ábyrgð á að ákveða hvort þú sért í ástandi til að aka vélknúnu ökutæki eða takast

á hendur önnur verkefni sem krefjast aukinnar einbeitingar. Vegna verkana eða aukaverkana lyfja er

notkun þeirra einn af þeim þáttum sem getur dregið úr hæfni þinni til að framkvæma slíkar athafnir með

öruggum hætti.

Lýsingar á þessum lyfjaverkunum er að finna í öðrum köflum þessa seðils.

Lesið allar upplýsingarnar í þessum fylgiseðli til leiðbeiningar.

Ræðið við lækninn, hjúkrunarfræðing eða lyfjafræðing ef eitthvað er óljóst.

Lanser inniheldur súkrósa

Ef læknirinn hefur sagt þér að þú sért með óþol gegn tilteknum sykurtegundum skaltu hafa samband við

hann áður en þú tekur þetta lyf.

3.

Hvernig nota á Lanser

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á

lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Gleypið hylkið í heilu lagi með glasi af vatni. Ef þér finnst erfitt að gleypa hylkið getur læknirinn ráðlagt

þér hvernig þú getur tekið lyfið á annan hátt. Ekki má mylja eða tyggja hylkin eða innihald hylkjanna, þar

sem það kemur í veg fyrir að lyfið verki á réttan hátt.

Til þess að lyfjameðferðin gefi sem bestan árangur skal taka Lanser að minnsta kosti 30 mínútum fyrir

mat.

Ef Lanser er tekið einu sinni á dag skal reyna að taka það ávallt á sama tíma dagsins.

Besti árangur getur náðst ef Lanser er tekið snemma morguns.

Ef Lanser er tekið tvisvar á dag ber að taka fyrri skammtinn á morgnana og seinni skammtinn á kvöldin.

Skammturinn af Lanser veltur á sjúkdómnum sem lyfið er notað við.

Ráðlagðir skammtar af Lanser fyrir fullorðna eru gefnir upp hér á eftir.

Læknirinn ávísar stundum öðrum skammtastærðum og hann segir þér hversu lengi meðferðin muni vara.

Meðferð við brjóstsviða og súru bakflæði:

Eitt 15 mg eða 30 mg hylki daglega í 4 vikur.

Ef einkennin lagast ekki skal láta lækninn vita. Ef ekki hefur tekist að ráða bót á einkennum innan fjögurra

vikna skal hafa samband við lækninn.

Meðferð við skeifugarnarsári:

Eitt 30 mg hylki daglega í 2 vikur

Meðferð við magasári:

Eitt 30 mg hylki daglega í 4 vikur

Meðferð við bólgu í vélinda (vegna bakflæðis):

Eitt 30 mg hylki daglega í 4 vikur

Fyrirbyggjandi langtímameðferð við bólgu í vélinda vegna bakflæðis:

Eitt 15 mg hylki daglega.

Læknirinn gæti aðlagað skammtinn í eitt 30 mg hylki daglega.

Meðferð við sýkingu af völdum Helicobacter pylori:

Ráðlagður skammtur er eitt 30 mg hylki samhliða

tveimur mismunandi sýklalyfjum á morgnana og eitt 30 mg hylki samhliða tveimur mismunandi

sýklalyfjum á kvöldin. Meðferðin er venjulega notuð daglega í 7 daga.

Ráðlagðar samsetningar af sýklalyfjum eru:

30 mg Lanser ásamt 250-500 mg af klaritrómýcíni og 1000 mg af amoxicillíni

30 mg Lanser ásamt 250 mg af klaritrómýcíni og 400-500 mg af metrónídazóli

Ef ástæða meðferðarinnar við þessari sýkingu er magasár er ólíklegt að sárið taki sig upp, ef vel tekst að

meðhöndla sýkinguna. Til að gefa lyfinu sem best tækifæri til að verka skal taka það á réttum tíma og

ekki

gleyma að taka skammt

Meðferð við skeifugarnar- eða magasári hjá sjúklingum sem þurfa á viðvarandi meðferð með

bólgueyðandi gigtarlyfjum að halda:

Eitt 30 mg hylki daglega í 4 vikur.

Fyrirbyggjandi meðferð við skeifugarnar- eða magasári hjá sjúklingum sem þurfa á viðvarandi

meðferð með bólgueyðandi gigtarlyfjum að halda:

Eitt 15 mg hylki daglega. Læknirinn gæti aðlagað

skammtinn í eitt 30 mg hylki daglega.

Meðferð við Zollinger-Ellison heilkenni:

Ráðlagður skammtur er tvö 30 mg hylki einu sinni á dag til að

byrja með. Síðan er tekinn sá skammtur sem læknirinn ákveður að henti þér best, eftir því hvernig þú

svarar meðferðinni með Lanser.

Notkun handa börnum

Lanser skal ekki gefa börnum.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef þú tekur meira af Lanser en mælt var fyrir um skaltu bregðast skjótt við og leita ráðlegginga hjá lækni.

Ef gleymist að taka Lanser

Ef gleymist að taka skammt skaltu taka hann um leið og þú manst eftir honum, nema næstum sé kominn

tími til að taka næsta skammt. Sé svo komið skal sleppa skammtinum sem gleymdist og taka hylkin sem

eftir eru á hefðbundinn hátt. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp hylki sem gleymst hefur að taka.

Ef hætt er að nota Lanser

Ekki má hætta meðferð áður en til stóð þótt einkenni hafi batnað. Vera kann að sjúkdómurinn hafi ekki

læknast fullkomlega og hann gæti tekið sig upp aftur ef lyfjalotan er ekki fullkláruð.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun

lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Eftirfarandi aukaverkanir eru algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum):

höfuðverkur, sundl

niðurgangur, hægðatregða, magaverkir, velgja eða uppköst, vindgangur, þurrkur eða eymsli í munni

eða kverkum

útbrot í húð, kláði

breytingar á mæligildum í lifrarprófum

þreyta.

óðkynja separ í maganum

Eftirfarandi aukaverkanir eru sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum):

þunglyndi

verkir í liðum eða vöðvum

vökvasöfnun í líkamanum eða þroti

breytingar á fjölda blóðfrumna

beinbrot í mjöðm, úlnlið eða hrygg.

Eftirfarandi aukaverkanir eru mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum

1.000 einstaklingum):

hiti

eirðarleysi, sljóleiki, ringl, ofskynjanir, svefnleysi, sjóntruflanir, svimi

breytingar á bragðskyni, lystarleysi, bólga í tungu

húðviðbrögð á borð við sviða eða náladofa, marblettir, roði og óhófleg svitamyndun

ljósnæmi

hárlos

tilfinning um að maurar séu að skríða um húðina (truflað húðskyn), skjálfti

blóðleysi (fölvi)

nýrnavandamál

brisbólga

lifrarbólga (getur birst sem gul húð eða augu)

þrútin brjóst hjá karlmönnum, getuleysi

hvítsveppasýking (sveppasýking sem getur ráðist á húð eða slímhúðir)

ofsabjúgur; Leita skal læknis samstundis ef vart verður einkenna um ofsabjúg á borð við þrota í

andliti, tungu eða koki, erfiðleika við að kyngja, ofsakláða eða öndunarörðugleika.

Eftirfarandi aukaverkanir koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum

10.000 einstaklingum):

alvarleg ofnæmisviðbrögð, þ.m.t. lost. Einkenni ofnæmisviðbragða geta m.a. verið hiti, útbrot, þroti

og stundum blóðþrýstingsfall

bólga í munni

ristilbólga

breytingar á mæligildum úr prófum á borð við natríum-, kólesteról- og þríglýseríðgildi

mjög alvarleg húðviðbrögð með roða, blöðrumyndun, alvarlegri bólgu og húðtapi (Stevens-Johnson

heilkenni, eitrunardreplos húðþekju)

örsjaldan getur Lanser valdið fækkun hvítra blóðkorna og viðnám gegn sýkingum getur minnkað. Ef

vart verður við sýkingu með einkennum á borð við hita og alvarlega versnun á almennu ástandi, eða

hita með staðbundnum sýkingareinkennum á borð við eymsli í kverkum/koki/munni eða

þvagvandamál, skal leita læknis þegar í stað. Tekin verður blóðprufa til að athuga hugsanlega

fækkun á hvítum blóðkornum (kyrningahrap).

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum):

ef þú notar Lanser í meira en þrjá mánuði er hugsanlegt að þéttni magnesíums í blóðinu lækki. Lág

þéttni magnesíums getur komið fram sem þreyta, ósjálfráðir vöðvasamdrættir, vistafirring, krampar,

sundl, aukin hjartsláttartíðni. Ef þú færð eitthvert þessara einkenna skaltu láta lækninn vita strax.

Lág þéttni magnesíums getur einnig valdið lækkun í þéttni kalíums eða kalsíums í blóðinu.

Læknirinn gæti ákveðið gera reglulegar blóðrannsóknir til að hafa eftirlit með þéttni magnesíums

hjá þér.

útbrot, hugsanlega með liðverkjum.

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn> vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir

einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna

aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V.

Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Lanser

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á þynnupakkningunni og öskjunni.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið lyfið ekki við hærri hita en 25°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki

um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Lanser inniheldur

Virka innihaldsefnið er lansóprazól

Önnur innihaldsefni eru:

Innihald hylkja:

Sykurkúlur (súkrósi og maíssterkja), Natríumlárýlsúlfat, Meglumin, Mannitól

(E421), Hýprómellósi, Makrógól, Talkúm, Pólýsorbat 80, Títantvíoxíð (E171), Metakrýlsýru etýl

akrýl copolymer, 1:1, Dreifa 30%

Hylki:

Matarlím, Títantvíoxíð (E171)

15 mg hylki innihalda einnig:

Kínólíngult (E104)

Lýsing á útliti Lanser og pakkningastærðir

15 mg magasýruþolin hörð hylki: ógegnsæ hylki, gulur botn og lok. Hvert hylki inniheldur hvít eða

næstum hvít kúlulaga smákyrni.

30 mg magasýruþolin hörð hylki: ógegnsæ hylki, hvítur botn og lok. Hvert hylki inniheldur hvít eða

næstum hvít kúlulaga smákyrni.

Lanser fæst í þynnupakkningum með 7, 14, 28, 56 eða 98 hylkjum.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

Actavis Group PTC ehf

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjörður

Sími 550 3300

Framleiðandi

LABORATORIOS LICONSA, S.A.

Avda. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo,

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara),

Spánn

Þetta lyf hefur markaðsleyfi í löndum Evrópska efnahagssvæðisins undir eftirfarandi

heitum:

Ísland

Lanser

Bretland

Lansoprazole 15 mg, 30 mg gastro-resistant capsules

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í júní 2017.