Lamictal

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Lamictal Tuggu-/ dreifitafla 100 mg
 • Skammtar:
 • 100 mg
 • Lyfjaform:
 • Tuggu-/dreifitafla
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Lamictal Tuggu-/dreifitafla 100 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • ec182244-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Lamictal 2 mg tuggu-/dreifitöflur

Lamictal 5 mg tuggu-/dreifitöflur

Lamictal 25 mg tuggu-/dreifitöflur

Lamictal 50 mg tuggu-/dreifitöflur

Lamictal 100 mg tuggu-/dreifitöflur

Lamictal 200 mg tuggu-/dreifitöflur

Lamótrigín

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið

Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum.

Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum

eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um Lamictal og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Lamictal

Hvernig nota á Lamictal

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Lamictal

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Lamictal og við hverju það er notað

Lamictal tilheyrir flokki lyfja sem kallast flogaveikilyf. Það er notað til meðferðar á tveimur

sjúkdómum —

flogaveiki

geðhvarfasýki

Lamictal verkar gegn flogaveiki

með því að hindra taugaboð í heila sem koma flogakasti (flogum) af

stað.

Fyrir fullorðna og börn, 13 ára og eldri; Lamictal má nota eitt sér eða með öðrum lyfjum til

meðferðar á flogaveiki. Lamictal má einnig nota með öðrum lyfjum til meðhöndlunar á

flogaköstum sem koma fram í tengslum við sjúkdóm sem kallast Lennox-Gastaut-heilkenni.

Fyrir börn á aldrinum 2 til 12 ára; Lamictal má nota með öðrum lyfjum til að meðhöndla þessa

sjúkdóma. Það má nota eitt sér til meðferðar á tegund flogaveiki sem kallast dæmigerð

störuflog.

Lamictal verkar einnig gegn geðhvarfasýki

Fólk með geðhvarfasýki (stundum nefnt

manic depression

) sveiflast öfganna á milli í skapi, þar sem

tímabil í geðhæð (æsingur eða sæluvíma) og tímabil í þunglyndi (mikil depurð eða vonleysi) eru á

víxl.

Fyrir fullorðna, 18 ára og eldri; Lamictal má nota eitt sér eða með öðrum lyfjum til að fyrirbyggja

þunglyndislotur í geðhvarfasýki. Ekki er enn vitað hvernig Lamictal verkar í heilanum til að hafa þessi

áhrif.

2.

Áður en byrjað er að nota Lamictal

Ekki má nota Lamictal

Ef um er að ræða ofnæmi

fyrir lamótrigíni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp

í kafla 6).

Ef þetta á við um þig:

Láttu lækninn vita

og ekki taka Lamictal.

Gæta skal sérstakrar varúðar við notkun Lamictal

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Lamictal er notað:

ef um er að ræða einhver vandamál í nýrum

ef þú hefur einhvern tímann fengið útbrot

eftir að hafa tekið lamótrigín eða önnur lyf við

geðhvarfasýki eða flogaveiki

ef þú hefur einhvern tímann fengið mengisbólgu eftir töku lamótrigíns (lestu lýsinguna á

einkennunum í kafla 4 í þessum fylgiseðli: Mjög sjaldgæfar aukaverkanir)

ef þú tekur nú þegar lyf sem inniheldur lamótrigín

ef þú hefur Brugada heilkenni.

Brugada heilkenni er arfgengur sjúkdómur sem veldur

óeðlilegri rafvirkni í hjarta. Frávik á hjartalínuriti sem geta valdið hjartsláttartruflunum

(óeðlilegur hjartsláttur) geta orsakast af lamótrigíni. Talaðu við lækninn ef þetta á við hjá þér.

Ef eitthvað af þessu á við um þig:

Láttu lækninn vita

, hann gæti ákveðið að minnka skammtinn eða að Lamictal henti þér ekki.

Mikilvægar upplýsingar um hugsanlega lífshættuleg viðbrögð

Örfáir einstaklingar sem taka Lamictal fá ofnæmisviðbrögð eða hugsanlega lífshættuleg viðbrögð í

húð, sem geta þróast í enn alvarlegri vandamál ef þau eru ekki meðhöndluð. Þau geta falið m.a. í sér

Stevens-Johnson-heilkenni, drep í húðþekju og lyfjaútbrot með fjölgun rauðkyrninga og altækum

einkennum. Þú þarft að þekkja einkennin sem gæta þarf að á meðan þú tekur Lamictal.

Lestu lýsinguna á þessum einkennum í kafla 4 í þessum fylgiseðli

undir „

Viðbrögð sem geta

verið lífshættuleg: Leitaðu læknisaðstoðar strax

“.

Eitil- og traffrumnager með rauðkornaáti

Greint hefur verið frá mjög sjaldgæfum en mjög alvarlegum viðbrögðum á ónæmiskerfi hjá

sjúklingum sem fá lamótrigín.

Hafðu tafarlaust samband við lækninn eða lyfjafræðing

ef eitthvert eftirfarandi einkenna

kemur fram meðan á meðferð með lamótrigíni stendur: hiti, útbrot, einkenni frá taugum (t.d. skjálfti

eða titringur, ringlunarástand, truflun á heilastarfsemi).

Hugsanir um að skaða sjálfan sig eða fremja sjálfsvíg

Flogaveikilyf eru notuð til meðferðar við nokkrum sjúkdómum, þ. á m. flogaveiki og geðhvarfasýki.

Fólk með geðhvarfasýki getur stundum hugsað um að skaða sjálft sig eða fremja sjálfsvíg.

Ef þú ert með geðhvarfasýki gætu verið meiri líkur á slíkum hugsunum:

þegar meðferð er hafin í fyrsta sinn

ef þú hefur áður hugsað um að skaða sjálfa/n þig eða fremja sjálfsvíg

ef þú ert yngri en 25 ára.

Ef þú hefur miklar áhyggjur, verður fyrir erfiðri reynslu eða þú tekur eftir að þér líður verr eða að ný

einkenni koma fram, á meðan þú tekur Lamictal:

Leitaðu til læknis eins fljótt og hægt er eða fáðu aðstoð á næsta sjúkrahúsi.

Það getur hjálpað að segja einhverjum í fjölskyldunni, umsjónaraðila eða nánum vini að þú

getir orðið þunglyndur eða fengið verulegar skapsveiflur og beðið þá um að lesa fylgiseðilinn. Þú

gætir beðið þá um að segja þér ef þeir hafa áhyggjur af þunglyndi þínu eða annarri breytingu í

hegðun.

Örfáir einstaklingar sem meðhöndlaðir eru með flogaveikilyfjum, svo sem Lamictal, hafa einnig

upplifað hugsanir um að skaða sjálfa sig eða fremja sjálfsvíg. Ef slíkar hugsanir leita einhvern tíma á

þig skaltu tafarlaust hafa samband við lækninn.

Ef þú tekur Lamictal við flogaveiki

Flogaköstin í sumum tegundum flogaveiki geta stundum versnað eða orðið tíðari á meðan þú tekur

Lamictal. Sumir sjúklingar gætu fengið slæm flogaköst sem gætu haft alvarlegar heilsufarslegar

afleiðingar. Ef þú færð oftar flogaköst eða ef þú færð slæmt flogakast á meðan þú tekur Lamictal:

Leitaðu til læknis eins fljótt og hægt er

Lamictal skal ekki gefið fólki yngra en 18 ára til meðhöndlunar á geðhvarfasýki.

Lyf við þunglyndi og öðrum geðrænum vandamálum auka hættu á sjálfsvígshugsunum og

sjálfsvígshegðun hjá börnum og unglingum yngri en 18 ára.

Notkun annarra lyfja samhliða Lamictal

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða

kynnu að verða notuð

— þar með talin náttúrulyf og lyf sem fengin eru án lyfseðils.

Læknirinn þarf að vita ef þú tekur önnur lyf við flogaveiki eða geðrænum heilsufarsvandamálum.

Það er til að tryggja að þú takir réttan skammt af Lamictal. Þessi lyf eru m.a.:

oxkarbazepín, felbamat, gabapentín, levetíracetam, pregabalín, tópíramat og zonisamíð

notuð við

flogaveiki

litíum

ólanzapín

eða

aripiprazól

, notuð við

geðrænum heilsufarsvandamálum

búprópíón,

notað við

geðrænum heilsufarsvandamálum

eða til að

hætta að reykja

Láttu lækninn vita

ef þú tekur einhver þessara lyfja.

Sum lyf milliverka við Lamictal eða auka líkur á aukaverkunum. Þetta eru m.a.:

valpróat

, notað við

flogaveiki

geðrænum heilsufarsvandamálum

karbamazepín

, notað við

flogaveiki

geðrænum heilsufarsvandamálum

fenýtóín, prímidón

fenobarbitón

, notuð við

flogaveiki

rísperidón

, notað við

geðrænum heilsufarsvandamálum

rífampisín

, sem er

sýklalyf

lyf við

HIV-sýkingu

(samsett meðferð með lópínavíri og rítónavíri, eða atazanvíri og

rítónavíri)

hormónagetnaðarvarnarlyf

, svo sem

pillan

(sjá að neðan)

Láttu lækninn vita

ef þú tekur, eða byrjar eða hættir að taka einhver þessara lyfja.

Hormónagetnaðarvarnarlyf (eins og pillan) geta haft áhrif á verkun Lamictal

Læknirinn gæti ráðlagt þér að nota ákveðna tegund hormónagetnaðarvarnarlyfs eða aðra tegund

getnaðarvarnar eins og smokk, hettu eða lykkju. Ef þú tekur hormónagetnaðarvarnarlyf eins og pilluna

getur verið að læknirinn taki hjá þér blóðsýni til að athuga gildi Lamictal. Ef þú notar

hormónagetnaðarvarnarlyf eða ef þú ráðgerir að hefja notkun slíks lyfs:

Ráðfærðu þig við lækninn

, hann mun ræða við þig um hentuga getnaðarvörn.

Lamictal getur einnig haft áhrif á verkun hormónagetnaðarvarnarlyfja, þótt ólíklegt sé að virkni þeirra

minnki. Ef þú notar hormónagetnaðarvarnarlyf og tekur eftir einhverjum breytingum á tíðahringnum,

svo sem milliblæðingum eða blettablæðingum á milli tíðablæðinga:

Láttu lækninn vita

. Þetta gætu verið merki um að Lamictal hafi áhrif á verkun

getnaðarvarnarinnar.

Meðganga og brjóstagjöf

Ef þú ert barnshafandi, heldur að þú gætir verið barnshafandi eða ráðgerir að verða

barnshafandi skalt þú leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Ekki hætta meðferðinni án samráðs við lækninn.

Þetta er sérstaklega mikilvægt ef þú ert

með flogaveiki.

Meðganga getur haft áhrif á verkun Lamictal og því getur verið að þörf sé á blóðprófum og

að aðlaga þurfi skammtinn af Lamictal.

Ef Lamictal er tekið á fyrstu 3 mánuðum meðgöngu getur verið dálítil aukin hætta á

fæðingargöllum m.a. skarði í vör eða klofnum gómi.

Ef þú ráðgerir að verða barnshafandi og meðan á meðgöngu stendur, getur verið að

læknirinn ráðleggi þér að taka viðbótarmagn af

fólínsýru

Ef þú ert með barn á brjósti eða ráðgerir að vera með barn á brjósti skalt þú leita ráða hjá

lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað

. Virka efnið í Lamictal berst í

brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið. Læknirinn ræðir áhættu og ávinning brjóstagjafar

meðan á töku Lamictals stendur og athugar barnið öðru hvoru með tilliti til svefnhöfga, útbrota

eða lítillar þyngaraukningar ef þú ákveður brjóstagjöf. Láttu lækninn vita ef þú tekur eftir

einhverju þessara einkenna hjá barninu.

Akstur og notkun véla

Lamictal getur valdið sundli/svima og tvísýni.

Ekki aka eða nota vélar nema þú sért viss um að þú finnir ekki fyrir þessum áhrifum.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni.

Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana.

Lýsing á verkun og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn.

Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing

Ef þú ert með flogaveiki skaltu ræða við lækninn um akstur og notkun véla

3.

Hvernig nota á Lamictal

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um

. Ef ekki er ljóst hvernig

nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Hversu mikið af Lamictal á að taka

Það getur tekið nokkurn tíma að finna út heppilegasta skammtinn af Lamictal fyrir þig.

Skammturinn sem þú tekur ákvarðast af:

aldri þínum

hvort þú tekur Lamictal með öðrum lyfjum

hvort þú ert með einhver vandamál í nýrum eða lifur.

Læknirinn mun ávísa litlum skammti í byrjun og síðan auka skammtinn smám saman á nokkrum

vikum þar til náð er þeim skammti sem virkar fyrir þig (kallast

lækningaskammtur

Taktu aldrei meira af Lamictal en læknirinn hefur sagt til um

Venjulegur lækningaskammtur af Lamictal fyrir fullorðna og börn, 13 ára og eldri, er á bilinu 100 mg

til 400 mg á dag.

Fyrir börn á aldrinum 2 til 12 ára er lækningaskammturinn háður líkamsþyngdinni — hann er

venjulega á bilinu 1 mg til 15 mg fyrir hvert kílógramm af þyngd barnsins, að

hámarksviðhaldsskammti, 200 mg á dag.

Ekki er mælt með notkun Lamictal hjá börnum yngri en 2 ára.

Hvernig á að taka skammtinn af Lamictal

Taktu skammtinn af Lamictal einu sinni eða tvisvar á dag, samkvæmt ráðleggingum læknisins.

Hann má taka með eða án matar.

Taktu alltaf allan skammtinn

sem læknirinn hefur ávísað. Taktu aldrei aðeins hluta af töflu.

Hugsanlegt er að læknirinn ráðleggi þér einnig að hefja eða hætta notkun annarra lyfja, eftir því hver

sjúkdómurinn er sem verið er að meðhöndla og hvernig þú svarar meðferðinni.

Lamictal tuggu-/dreifitöflur má taka með því að gleypa þær heilar með örlitlu vatni, tyggja þær eða

með því að blanda þeim í vatn til að fá lyf á vökvaformi:

Til að tyggja töfluna:

Þú gætir þurft að drekka örlítið vatn með til að taflan leysist betur upp í munninum.

Síðan skaltu drekka aðeins meira vatn til að tryggja að öllu lyfinu sé kyngt.

Til að búa til lyf á vökvaformi:

Settu töfluna í glas með a.m.k. nægilegu vatni til að hylja alla töfluna.

Annað hvort hrærirðu í til að leysa töfluna upp eða bíður þar til taflan er að fullu uppleyst.

Drekktu allan vökvann.

Bættu aðeins meira af vatni í glasið og drekktu það, til að tryggja að ekkert af lyfinu sé eftir í

glasinu.

Ef tekinn er stærri skammtur af Lamictal en mælt er fyrir um

Hafðu tafarlaust samband við lækninn eða bráðamóttöku á næsta sjúkrahúsi

Ef hægt er skaltu sýna þeim Lamictal pakkann.

Ef þú tekur of mikið

Lamictal er líklegra að þú fáir alvarlegar aukaverkanir sem gætu verið

banvænar.

Sá sem hefur tekið of mikið af Lamictal gæti haft einhver þessara einkenna:

Hraðar, stjórnlausar augnhreyfingar

(augntin)

Klunnalegar hreyfingar og skortur á samhæfingu

(ataxia)

Breytingar á hjartslætti (sem greina má á hjartalínuriti)

Meðvitundarleysi, krampar (flog) eða dá.

Ef gleymist að taka einn skammt af Lamictal

Ekki á að taka aukatöflur til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka. Taka skal

næsta skammt á venjulegum tíma

Ef þú gleymir að taka marga skammta af Lamictal

Leitaðu ráða hjá lækninum um hvernig hefja á töku þess aftur

. Mikilvægt er að þú fylgir

þessu.

Ekki hætta að taka Lamictal án ráðlegginga

Taka verður Lamictal eins lengi og læknirinn mælir fyrir um.

Ekki hætta nema læknirinn ráðleggi svo.

Ef þú tekur Lamictal við flogaveiki

Þegar meðferð með Lamictal er hætt,

er mikilvægt að skammturinn sé minnkaður smám saman

, á

u.þ.b. 2 vikum. Ef þú hættir skyndilega að taka Lamictal getur flogaveikin tekið sig upp aftur eða

versnað.

Ef þú tekur Lamictal við geðhvarfasýki

Það getur tekið nokkurn tíma fyrir Lamictal að ná fullnægjandi verkun og því er ólíklegt að þér líði

betur strax. Þegar meðferð með Lamictal er hætt þarf ekki að minnka skammtinn smám saman.

Hins vegar skaltu samt ræða við lækninn fyrst ef þú hefur hug á að hætta töku Lamictal.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Viðbrögð sem geta verið lífshættuleg: Leitaðu læknisaðstoðar strax

Örfáir einstaklingar sem taka Lamictal fá ofnæmisviðbrögð eða mögulega lífshættuleg viðbrögð í húð,

sem geta þróast í alvarlegri vandamál ef þau eru ekki meðhöndluð.

Þessi einkenni eru líklegri til að koma fyrir á fyrstu mánuðum meðferðar með Lamictal, sérstaklega ef

upphafsskammturinn er of stór eða ef skammturinn er aukinn of hratt, eða ef Lamictal er tekið með lyfi

sem kallast

valpróat.

Sum einkennanna eru algengari hjá börnum og því þurfa foreldrar að vera

sérstaklega vel á varðbergi gagnvart þeim.

Einkenni þessara viðbragða eru m.a.:

útbrot eða roði í húð

, sem gætu þróast í lífshættuleg viðbrögð í húð sem fela m.a. í sér

útbreidd útbrot með blöðrum og flagnandi húð, sérstaklega í kringum munn, nef, augu og

kynfæri (

Stevens–Johnson-heilkenni),

mikla húðflögnun (meira en 30% af líkamsyfirborði –

eitrunadreplos húðþekju)

eða útbreidd útbrot ásamt áhrifum á blóð, lifur og önnur líffæri

(lyfjaútbrot með fjölgun rauðkyrninga og altækum einkennum sem eru einnig þekkt sem

DRESS-ofnæmisheilkenni)

sár í munni, hálsi, nefi eða kynfærum

særindi í munni eða rauð eða þrútin augu (tárubólga)

hiti

, einkenni sem líkjast flensu eða slen

þroti í andliti

eða

bólgnir kirtlar

í hálsi, handarkrika eða nára

óvæntar blæðingar eða mar

, eða að fingurnir blána

særindi í hálsi

, eða tíðari sýkingar (svo sem kvef) en venjulega

hækkuð gildi lifrarensíma sem greinist í blóðrannsóknum

fjölgun vissra hvítra blóðkorna (rauðkyrninga)

eitlastækkun

áhrif á líffæri í líkamanum, þ.m.t. lifur og nýru.

Þessi einkenni eru í mörgum tilvikum merki um aukaverkanir sem eru ekki eins alvarlegar.

En þú verður að hafa í huga að þær gætu verið lífshættulegar og gætu þróast í enn alvarlegri

vandamál

, s.s. líffærabilun, án meðhöndlunar. Ef þú tekur eftir einhverju þessara einkenna:

Hafðu tafarlaust samband við lækni

. Læknirinn gæti ákveðið að framkvæma rannsóknir á

lifur, nýrum eða blóði og segir þér hugsanlega að hætta að taka Lamictal. Ef þú hefur fengið

Stevens-Johnson-heilkenni eða drep í húðþekju mun læknirinn segja þér að þú megir aldrei aftur

nota lamótrigín.

Eitil- og traffrumnager með rauðkornaáti

(HLH) (sjá kafla 2 Áður en byrjað er að nota lamictal).

Mjög algengar aukaverkanir

Þær geta komið fram hjá

fleiri en 1 af 10

einstaklingum:

Höfuðverkur

Húðútbrot.

Algengar aukaverkanir

Þær geta komið fram hjá

allt að 1 af 10

einstaklingum:

Árásargirni eða pirringur

Syfja eða slen

Sundl

Titringur eða skjálfti

Svefnerfiðleikar (

svefnleysi

Æsingur

Niðurgangur

Munnþurrkur

Ógleði eða uppköst

Þreyta

Verkir í baki eða liðum, eða á öðrum stöðum.

Sjaldgæfar aukaverkanir

Þær geta komið fram hjá

allt að 1 af 100

einstaklingum:

Klunnalegar hreyfingar og skortur á samhæfingu (

hreyfiglöp

Tvísýni eða þokusýn.

Óvenjulegur hármissir eða hár þynnist

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir

Þær geta komið fram hjá

allt að 1 af 1.000

einstaklingum:

Lífshættuleg viðbrögð í húð

(Stevens-Johnson-heilkenni): (sjá einnig upplýsingar í byrjun

kafla 4)

Samsafn einkenna, þar með talin:

hiti, ógleði, uppköst, höfuðverkur, stífleiki í hálsi og mikil viðkvæmni fyrir björtu ljósi.

Þetta getur orsakast af bólgu í himnunum sem umlykja heila og mænu

(mengisbólga)

Þessi einkenni hverfa yfirleitt þegar meðferð er hætt en ef einkennin halda áfram eða versna

skaltu

hafa samband við lækninn

Hraðar, stjórnlausar augnhreyfingar (

augntin

Erting í augum, með rennsli og klístruð augnlok (

tárubólga

Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir

Þær geta komið fram hjá

allt að 1 af 10.000

einstaklingum:

Lífshættuleg húðviðbrögð (

drep í húðþekju

): (

sjá einnig upplýsingar í byrjun kafla 4)

Lyfjaútbrot með fjölgun rauðkyrninga og altækum einkennum: (

sjá einnig upplýsingar í

byrjun kafla 4)

Hiti (

sjá einnig upplýsingar í byrjun kafla 4)

Þroti í andliti

(bjúgur)

eða bólgnir kirtlar í hálsi, handarkrika eða nára

(eitlastækkun): (sjá

einnig upplýsingar í byrjun kafla 4)

Breytingar á lifrarstarfsemi sem koma fram í blóðrannsóknum, eða lifrarbilun:

(sjá einnig

upplýsingar í byrjun kafla 4)

Alvarleg truflun á blóðstorknun sem getur valdið óvæntum blæðingum eða mari

(blóðstorkusótt):

(sjá einnig upplýsingar í byrjun kafla 4)

Breytingar sem geta komið fram í blóðrannsóknum — m.a. of fá rauð blóðkorn

(blóðleysi)

, of

fá hvít blóðkorn

(hvítkornafæð, hlutleysiskyrningafæð, kyrningahrap)

, of fáar blóðflögur

(blóðflagnafæð)

, of lítill fjöldi allra þessara frumugerða

(blóðfrumnafæð)

og kvilli í beinmerg

sem kallast

vanmyndunarblóðleysi

Ofskynjanir (að sjá eða heyra eitthvað sem ekki er raunverulegt)

Rugl

Tilfinning um riðu eða óstöðugleika við hreyfingu

Stjórnlausar líkamshreyfingar

(kippir)

, stjórnlausir vöðvakrampar sem hafa áhrif á augu, höfuð

og bol

(fettubrettusýki)

, eða aðrar óvenjulegar líkamshreyfingar eins og rykkir, skjálfti eða

stífleiki

Tíðari flogaköst

hjá fólki sem er

með flogaveiki

Versnun Parkinsonseinkenna hjá fólki sem er með sjúkdóminn fyrir

Helluroði (einkenni geta verið m.a. bak- eða liðverkur sem stundum fylgir hiti eða almenn

vanheilsa).

Eitil- og traffrumnager með rauðkornaáti (HLH) (sjá kafla 2 Áður en byrjað er að nota

Lamictal).

Aðrar aukaverkanir

Aðrar aukaverkanir hafa komið fyrir hjá örfáum einstaklingum en nákvæm tíðni þeirra er ekki þekkt:

Greint hefur verið frá beinkvillum eins og beinrýrð og beinþynningu og beinbrotum.

Ráðfærðu þig við lækninn ef þú ert í langtímameðferð með flogaveikilyfjum, ert með sögu um

beinþynningu eða notar stera.

Martraðir.

Minnkað ónæmi vegna lægri gilda mótefna sem kallast immunoglóbúlín í blóði sem vernda

gegn sýkingum.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar,

www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar

um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Lamictal

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum. Fyrningardagsetning er

síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluskilyrði Lamictal.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Lamictal tuggu-/dreifitöflur innihalda

Virka efnið er lamótrigín. Hver tuggu-/dreifitafla inniheldur 2 mg, 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg eða

200 mg af lamótrigíni.

Önnur innihaldsefni eru: kalsíumkarbónat, hýdroxýprópýlsellulósi með lágt sethlutfall,

álmagnesíumsílikat, natríumsterkjuglýkólat (gerð A), póvídón K30, sakkarínnatríum,

magnesíumsterat, sólberjabragðefni.

Lýsing á útliti Lamictal tuggu-/dreifitaflna og pakkningastærðir

Lamictal tuggu-/dreifitöflur (allir styrkleikar) eru hvítar til beinhvítar og geta verið örlítið flekkóttar.

Þær eru með sólberjalykt. Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar í hverju landi.

Lamictal 2 mg tuggu-/dreifitöflur eru kringlóttar. Þær eru merktar „LTG“ fyrir ofan töluna „2“ á

annarri hliðinni; og tveimur sporöskjum sem skarast í réttu horni á hinni. Hvert glas inniheldur

30 töflur.

Lamictal 5 mg tuggu-/dreifitöflur eru ílangar með ávölum hliðum. Þær eru merktar „GS CL2“ á

annarri hliðinni; og „5“ á hinni. Hver pakkning inniheldur þynnur með 10, 14, 28, 30, 42, 50 eða

56 töflum eða glös sem innihalda 14, 28, 30, 42, 56 eða 60 töflur.

Lamictal 25 mg tuggu-/dreifitöflur eru ferningslaga með ávölum hornum. Þær eru merktar „GSCL5“ á

annarri hliðinni; og „25“ á hinni. Hver pakkning inniheldur þynnur með 10, 14, 21, 28, 30, 42, 50, 56

eða 60 töflum. Byrjunarpakkningar sem innihalda 21 eða 42 töflur eru fáanlegar til nota á fyrstu vikum

meðferðar, meðan skammturinn er smám saman aukinn.

Lamictal 50 mg tuggu-/dreifitöflur eru ferningslaga með ávölum hornum. Þær eru merktar „GSCX7“ á

annarri hliðinni; og „50“ á hinni. Hver pakkning inniheldur þynnur með 10, 14, 28, 30, 42, 50, 56, 60,

90, 98, 100, 196 eða 200 töflum. Byrjunarpakkningar sem innihalda 42 töflur eru fáanlegar til nota á

fyrstu vikum meðferðar, meðan skammturinn er smám saman aukinn.

Lamictal 100 mg tuggu-/dreifitöflur eru ferningslaga með ávölum hornum. Þær eru merktar „GSCL7“

á annarri hliðinni; og „100“ á hinni. Hver pakkning inniheldur þynnur með 10, 14, 28, 30, 42, 50, 56,

60, 90, 98, 100, 196 eða 200 töflum.

Lamictal 200 mg tuggu-/dreifitöflur eru ferningslaga með ávölum hornum. Þær eru merktar „GSEC5“

á annarri hliðinni; og „200“ á hinni. Hver pakkning inniheldur þynnur með 10, 14, 28, 30, 42, 50, 56,

60, 90, 98, 100, 196 eða 200 töflum.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi:

GlaxoSmithKline Pharma A/S, Nykær 68, 2605 Brøndby, Danmörk

Framleiðandi:

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Póllandi.

Glaxo Wellcome S.A., Avda. Extremadura, 3, Poligono Industrial Allenduero, 09400 Aranda de

Duero (Burgos), Spáni.

Umboð á Íslandi: Vistor hf., sími: 535-7000

Þetta lyf hefur markaðsleyfi í löndum Evrópska efnahagssvæðisins undir eftirfarandi heitum:

Austurríki

Lamictal

Belgía

Lamictal

Búlgaría

Lamictal

Króatía

Lamictal

Kýpur

Lamictal

Tékkland

Lamictal

Danmörk

Lamictal

Eistland

Lamictal

Finnland

Lamictal

Frakkland

Lamictal

Þýskaland

Lamictal

Grikkland

Lamictal

Ungverjaland

Lamictal

Ísland

Lamictal

Írland

Lamictal

Ítalía

Lamictal

Lettland

Lamictal

Litháen

Lamictal

Lúxemborg

Lamictal

Malta

Lamictal

Holland

Lamictal

Noregur

Lamictal

Pólland

Lamitrin

Lamitrin S

Portúgal

Lamictal

Rúmenía

Lamictal

Slóvakía

Lamictal

Slóvenía

Lamictal

Spánn

Lamictal

Svíþjóð

Lamictal

Bretland

Lamictal

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í október 2018.