Kåvepenin Frukt

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Kåvepenin Frukt Mixtúrukyrni, dreifa 50 mg/ml
 • Skammtar:
 • 50 mg/ml
 • Lyfjaform:
 • Mixtúrukyrni, dreifa
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Kåvepenin Frukt Mixtúrukyrni, dreifa 50 mg/ml
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • 7a182244-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Kåvepenin Frukt 50 mg/ml mixtúrukyrni, dreifa

Fenoximetylpenicillínkalíum

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum.

Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Kåvepenin Frukt og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Kåvepenin Frukt

Hvernig nota á Kåvepenin Frukt

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Kåvepenin Frukt

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Kåvepenin Frukt og við hverju það er notað

Virka efnið í Kåvepenin Frukt, fenoximetylpenicillin, er penicillín (sýklalyf) sem hindrar bakteríur í

að byggja upp eðlilegan frumuvegg. Án starfhæfs frumuveggjar deyr bakterían fljótt.

Kåvepenin Frukt er notað við hálsbólgu, tannrótarbólgu, lungnabólgu, sýkingum í ennisholum,

eyrnabólgu, bakteríusýkingum í húð og undirhúð (eins og bólgu í bandvef, Borreliasýkingu).

Mixtúra er sérstaklega ætluð til meðferðar á börnum.

2.

Áður en byrjað er að nota Kåvepenin Frukt

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

Ekki má nota Kåvepenin Frukt

ef um er að ræða ofnæmi fyrir penicillini eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Kåvepenin Frukt er notað.

Ef þú/barnið þitt ert með ofnæmi fyrir cefalosporinum (annar flokkur sýklalyfja) skaltu ráðfæra þig

við lækni áður en Kåvepenin Frukt er notað.

Ef þú færð skyndilega útbrot, hita og/eða andlitsbjúg skal stöðva meðferð og hafa samband við lækni.

Notkun annarra lyfja samhliða Kåvepenin Frukt

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Kåvepenin Frukt getur haft áhrif á verkun sumra lyfja og sum lyf geta haft áhrif á verkun Kåvepenin

Frukt:

sum lyf við æxlum og truflunum í ónæmiskerfinu (metotrexat)

lyf við gigt (probenecíd).

Notkun Kåvepenin Frukt með mat eða drykk

Kåvepenin Frukt mixtúra, dreifa verkar best ef það er tekið á fastandi maga, eða minnst 1 klukkustund

fyrir eða 2 klukkustundum eftir máltíð.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Engin þekkt áhætta er af notkun Kåvepenin Frukt á meðgöngu.

Fenoximetylpenicillin berst í brjóstamjólk en verkun á barnið er ekki talin líkleg.

Akstur og notkun véla

Engin áhrif eru þekkt á hæfni til aksturs eða notkunar véla.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt af

því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Kåvepenin Frukt inniheldur súkrósa

Ef þú/barn þitt er með óþol fyrir ákveðnum sykrum (súkrósa) skal hafa samband við lækni áður en

lyfið er tekið.

Þar sem mixtúran inniheldur sykur er góð tannhirða mikilvæg og því mikilvægt að bursta tennur

vandlega og reglulega.

3.

Hvernig nota á Kåvepenin Frukt

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita

upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Læknirinn ákveður skammtastærðir sem henta þér/barninu þínu sérstaklega. Skammtastærð fer eftir

líkamsþyngd og aldri.

Flöskuna á að

hrista vel

fyrir notkun.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222) til að lagt sé mat á hættuna og fá

ráðleggingar.

Ef gleymist að nota Kåvepenin Frukt

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota.

Ef hætt er að nota Kåvepenin Frukt

Þó líðan batni strax fáum dögum eftir að byrjað er að nota lyfið, er mikilvægt að ljúka meðferðinni

samkvæmt fyrirmælum læknisins.

Annars getur eitthvað af bakteríunum lifað af og sýkingin blossað

upp að nýju.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum, það gerist þó ekki hjá öllum.

Algengar (geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 10 notendum):

Magaóþægindi, fyrst og fremst

ógleði eða niðurgangur, útbrot.

Sjaldgæfar (geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 100 notendum):

Ofnæmi ásamt hita og/eða

liðverkjum. Ofsakláði. Blóðbreytingar (fjölgun eósínfíkla).

Mjög sjaldgæfar (geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 1.000 notendum):

Alvarlegt ofnæmi

(bráðaofnæmi).

Koma örsjaldan fyrir (geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 10.000 notendum):

Kláði.

Við langvarandi eða mikinn niðurgang skal einnig hafa samband við lækni.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar,

www.lyfjastofnun.is.

Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar

um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Kåvepenin Frukt

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Geymsluþol fullbúinnar mixtúru er tvær vikur í ísskáp (2°C-8°C).

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum á eftir Utg. dat.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Kåvepenin Frukt inniheldur

Eftir blöndun í apóteki inniheldur 1 ml af mixtúru, dreifu:

Virka innihaldsefnið: Fenoximetylpenicillínkalíum 50 mg.

Önnur innihaldsefni: Rotvarnarefni (natríumbensoat E 211), sætuefni (natríumcyclamat),

natríumsítrat, povidon, súkrósi 600 mg, bragðefni (appelsínu, karamellu) og hreinsað vatn.

Lýsing á útliti Kåvepenin Frukt og pakkningastærðir

Mixtúrukyrni, dreifa: 125 ml flaska.

Blandað í apóteki í mixtúru, dreifu.

Markaðsleyfishafi:

Meda AB, Box 906, 170 09 Solna, Svíþjóð.

Framleiðandi:

Recipharm, Mariefredsvägen 35, 645 41 Strängnäs, Svíþjóð.

Umboð á Íslandi:

Icepharma hf.

Lynghálsi 13

110 Reykjavík

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í janúar 2018.