Ibuprofen Bril

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Ibuprofen Bril Filmuhúðuð tafla 200 mg
 • Skammtar:
 • 200 mg
 • Lyfjaform:
 • Filmuhúðuð tafla
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Ibuprofen Bril Filmuhúðuð tafla 200 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • 2b236afd-3c7e-e111-b50c-001e4f17a1f7
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

Ibuprofen Bril 200 mg filmuhúðaðar töflur

Íbúprófen

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

- Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og læknirinn eða

lyfjafræðingur hefur mælt fyrir um.

- Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

- Leitið til lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum eða ráðgjöf.

- Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

- Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki innan 3 daga ef um er að ræða hita og

innan 5 daga ef um er að ræða verki.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um Ibuprofen Bril og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Ibuprofen Bril

Hvernig nota á Ibuprofen Bril

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Ibuprofen Bril

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Ibuprofen Bril og við hverju það er notað

Ibuprofen Bril tilheyrir hópi lyfja sem nefnast bólgueyðandi gigtarlyf (sem ekki eru sterar, NSAID)

sem virka þannig að þau draga úr verkjum og hita.

Ibuprofen Bril er notað til skammtímameðferðar á einkennum ef um er að ræða væga eða í meðallagi

mikla verki svo sem höfuðverk (m.a. mígreni), tíðaverki (verkir meðan á blæðingum stendur),

tannverk og hita eða verki vegna kvefs.

2.

Áður en byrjað er að nota Ibuprofen Bril

Ekki má nota Ibuprofen Bril

ef um er að ræða ofnæmi fyrir íbúprófeni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla

ef um er að ræða ofnæmisviðbrögð á borð við astma, nefrennsli, húðútbrot ásamt kláða eða þrota í

vörum, andliti, tungu eða hálsi eftir töku lyfja sem innihalda asetýlsalisýlsýru (svo sem aspirín)

eða önnur lyf við verkjum og bólgu (bólgueyðandi gigtarlyf).

ef þú hefur fengið sár eða blæðingu í maga eða mjógirni (skeifugörn) í tengslum við fyrri notkun

lyfja við verkjum og bólgu (bólgueyðandi gigtarlyf)

ef þú ert með sár eða blæðingu í maga eða mjógirni (skeifugörn) eða ef þú hefur fengið slíkt

tvisvar eða oftar

ef þú ert með alvarlega lifrar-, nýrna- eða hjartakvilla ef þú ert með verulega vessaþurrð (vegna

uppkasta, niðurgangs eða ónógrar vökvaneyslu)

ef þú ert með virka blæðingu (þ.m.t. í heila)

ef þú ert á síðasta þriðjungi meðgöngu.

ef þú ert með sjúkdóm af óþekktum uppruna sem veldur óeðlilegri blóðkornamyndun

ef þú ert barn yngra en 6 ára (innan við 20 kg líkamsþyngd)

Varnaðarorð og varúðarreglur:

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Ibuprofen Bril er notað.

ef þú ert með rauða úlfa (SLE,

Systemic Lupus erythematosus

) eða aðra sjálfsnæmissjúkdóma

ef þú hefur erft röskun á rauðum blóðlit sem kallast blóðrauði (porfýría)

þó

með

langvinnan

bólgusjúkdóm

þörmum

bólgu

ristli

ásamt

sárum

(sáraristilbólga), bólgu sem hefur áhrif á meltingarveg (Crohns sjúkdóm), eða aðra sjúkdóma í

maga eða þörmum

ef þú ert með truflun á blóðkornamyndun

ef þú átt við vandamál að stríða hvað varðar eðlilega verkunarhætti tengda blóðstorknun

ef þú ert með ofnæmi, ofnæmiskvef, astma, langvinnan þrota í slímhúð nefs, skúta, kokeitlum, eða

langvinna teppu í öndunarvegum þar sem meiri hætta er fyrir hendi á þrengingu öndunarvega

ásamt erfiðleikum við öndun (berkjuastmi)

ef þú ert með blóðrásarkvilla í slagæðum handleggja eða fótleggja

ef þú ert með lifrar-, nýrna- eða hjartakvilla eða háan blóðþrýsting

ef þú fórst nýlega í stóra skurðaðgerð

ef þú ert á fyrstu sex mánuðum meðgöngu

ef þú ert með barn á brjósti

ef þú ert að reyna að verða þunguð

Aldraðir einstaklingar

Ef þú ert aldraður/öldruð er líklegra að þú finnir fyrir aukaverkunum, einkum blæðingu og rofi í

meltingarvegi, sem getur reynst banvænt.

Sár, rof og blæðing í maga eða þörmum

Ef þú hefur áður fengið sár í maga eða þörmum, einkum ef því fylgdi rof eða blæðing, skaltu vera á

verði hvað varðar óvenjuleg einkenni í kvið og tilkynna lækninum tafarlaust um þau, einkum ef

einkennin koma fram við upphaf meðferðar. Það er vegna þess að hættan á blæðingu eða sáramyndun í

meltingarvegi er meiri í þessu tilviki, einkum hjá öldruðum sjúklingum. Ef blæðing eða sáramyndun

kemur fram í meltingarvegi verður að stöðva meðferðina.

Blæðing, sáramyndun eða rof í maga eða þörmum kann að koma fram án viðvörunar, jafnvel hjá

sjúklingum sem hafa aldrei fengið slíka kvilla áður. Það getur einnig reynst banvænt.

Hættan á sárum, rofi eða blæðingu í maga eða þörmum eykst venjulega með stærri skömmtum af

íbúprófeni. Hættan eykst einnig ef tiltekin önnur lyf eru tekin á sama tíma og íbúprófen (sjá Notkun

annarra lyfja samhliða Ibuprofen Bril, hér á eftir).

Húðviðbrögð

Hætta skal töku íbúprófens þegar vart verður við fyrstu merki um húðútbrot, meinsemdir í slímhúðum

eða

önnur merki um

ofnæmi

þar

sem þetta

geta verið fyrstu

merki um alvarleg

húðviðbrögð

(skinnflagningsbólga, regnbogaroði, Stevens-Johnsons heilkenni, Lyells heilkenni), stundum með

banvænum afleiðingum. Mesta hættan á þessum viðbrögðum er á fyrsta mánuði meðferðar.

Áhrif á hjarta og heila

Bólgueyðandi-/verkalyf eins og íbúprófen getur tengst lítillega aukinni áhættu á hjartaáfalli eða

heilablóðfalli, einkum ef það er notað í stórum skömmtum. Ekki fara yfir ráðlagðan skammt eða

meðferðarlengd.

Þú átt að ræða meðferðina við lækni eða lyfjafræðing áður en þú hefur töku á Ibuprofen Bril ef þú:

ert með hjartakvilla, þar á meðal hjartabilun, hjartaöng (brjóstverkir), eða ef þú hefur fengið

hjartaáfall, farið í hjáveituaðgerð, ert með sjúkdóm í útlægum slagæðum (léleg blóðrás í

fótleggjum vegna þröngra eða stíflaðra slagæða), eða hefur fengið einhvers konar heilablóðfall

(þar á meðal „minniháttar heilablóðfall“ eða skammvinnt blóðþurrðarkast).

ert með háan blóðþrýsting, sykursýki, hátt kólesteról, fjölskyldusaga er um hjartasjúkdóma eða

heilablóðföll eða ef þú ert reykingamaður.

Áhrif á nýru

Íbúprófen kann að valda vandamálum tengdum nýrnastarfsemi, jafnvel hjá sjúklingum sem ekki hafa

fengið nýrnakvilla áður. Þetta kann að valda þrota í fótleggjum og getur jafnvel valdið hjartabilun eða

háum blóðþrýstingi hjá sjúklingum í áhættuhópi.

Íbúprófen getur valdið nýrnaskaða, einkum hjá sjúklingum sem eru þegar með nýrna-, hjarta- eða

lifrarkvilla, eða taka þvagræsandi lyf eða ACE hemla og einnig hjá öldruðum. Bati næst þó yfirleitt ef

notkun íbúprófens er hætt.

Aðrar varúðarreglur

Almennt getur reglubundin notkun (ýmissa tegunda) verkjastillandi lyfja leitt til langvarandi og

alvarlegra nýrnakvilla. Þessi áhætta kann að aukast við líkamlegt álag í tengslum við saltaskort og

vessaþurrð. Því skal forðast slíkt.

Langvarandi notkun hvaða verkjastillandi lyfja sem er við höfuðverkjum getur gert þá verri.

Ef vart verður við slíkt ástand eða grunur leikur á um það skal leita læknisráðs og hætta meðferð.

Íbúprófen kann að dylja merki eða einkenni um sýkingu (hiti, verkir og þroti) og lengja blæðingartíma

tímabundið.

Íbúprófen getur dregið úr líkum á þungun. Þú skalt láta lækninn vita ef þú ætlar þér að verða þunguð

eða ef þú átt erfitt með að verða þunguð.

Ráðfærðu þig við lækni áður en Ibuprofen Bril er notað ef eitthvað af eftirfarandi á við um þig.

Börn og unglingar

Ekki gefa lyfið börnum yngri en 6 ára (innan við 20 kg líkamsþyngd).

Hætta er á skertri nýrnastarfsemi hjá börnum og unglingum með vessaþurrð.

Notkun annarra lyfja samhliða Ibuprofen Bril

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Ibuprofen Bril kann að hafa áhrif á eða verða fyrir áhrifum annarra lyfja. Til dæmis:

segavarnarlyf (þ.e. blóðþynnandi lyf/storkuvarnandi lyf, t.d. aspirín/asetýlsalisýlsýra, warfarín,

tiklópídín)

metótrexat, notað til þess að meðhöndla krabbamein og sjálfsnæmissjúkdóma

önnur bólgueyðandi gigtarlyfs

digoxín (til meðferðar við ýmsum hjartasjúkdómum)

fenýtóín (notað til þess að koma í veg fyrir flogaveikiköst)

litíum (notað til þess að meðhöndla þunglyndi og geðhæð)

þvagræsilyf (bjúgtöflur), svo sem kalíumsparandi þvagræsilyf

lyf, sem draga úr háum blóðþrýstingi (ACE-hemlar eins og kaptópríl, beta-blokkar eins og

atenólól, angíótensín-II viðtakablokkar eins og lósartan)

kólestýramín (notað til meðferðar við háu kólesteróli)

amínóglýkósíð (lyf gegn tilteknum gerðum baktería)

sérhæfðir

serótónínendurupptökuhemlar

(lyf

gegn

þunglyndi)

paroxetín,

sertralín,

cítalópram

moklóbemíð (lyf til þess að meðhöndla þunglyndissjúkdóm eða félagsfælni)

ciklósporín, takrólímus (til ónæmisbælingar eftir líffæraígræðslu)

zídóvúdín eða ritanovír (notað til þess að meðhöndla sjúklinga með HIV)

mífepristón

próbenesíð eða súlfínpýrazón (til þess að meðhöndla þvagsýrugigt)

kínólónsýklalyf

súlfonýlúrealyf (til þess að meðhöndla sykursýki af gerð 2)

barksterar (notaðir gegn sýkingum)

bisfosfónöt (notuð við beinþynningu, Pagets-sjúkdómi og til þess að lækka há kalsíum gildi í

blóðinu)

oxpentifyllín (pentoxifyllín), notað til meðferðar við blóðrásarsjúkdómi í slagæðum fótleggja og

handleggja)

baklófen (vöðvaslakandi lyf)

flúkónazól og variokónazól – lyf notuð til þess að meðhöndla sveppasýkingu

Sum önnur lyf geta einnig haft áhrif á eða orðið fyrir áhrifum af meðferð með Ibuprofen Bril. Þú

átt því alltaf að leita ráða hjá lækni eða lyfjafræðingi áður en þú notar Ibuprofen Bril með öðrum

lyfjum.

Notkun Ibuprofen Bril með mat, drykk eða áfengi

Ráðlagt er að taka þetta lyf með mat til þess að forðast kvilla í meltingarfærum.

Forðast ber áfengi þar sem það kann að magna aukaverkanirnar af völdum íbúprófens, einkum þær

sem koma fram í maga, þörmum eða heila.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Meðganga

Ekki má taka íbúprófen á síðustu 3 mánuðum þungunar þar sem það getur valdið verulegum hjarta-,

lungna- og nýrnaröskunum hjá ófæddu barni.

Ef það er notað í lok meðgöngu getur það valdið blæðingarhneigð bæði hjá móður og barni og dregið

úr styrk samdráttar í legi og þar með seinkað því að fæðing fari í gang.

Aðeins skal nota íbúprófen á fyrstu 6 mánuðum meðgöngu eftir að hafa ráðfært sig við lækni og ef

brýna nauðsyn ber til.

Brjóstagjöf

Íbúprófen kemur fram í mjög litlu magni í brjóstamjólk og venjulega þarf ekki að stöðva brjóstagjöf

við styttri meðferðir. Ef lengri meðferð er ávísað skal hins vegar íhuga að venja barnið snemma af

brjósti.

Frjósemi

Þetta lyf tilheyrir hópi bólgueyðandi gigtarlyfja sem kunna að skerða frjósemi hjá mönnum. Áhrifin

eru afturkræf þegar notkun lyfsins er hætt. Ekki er ráðlagt að taka íbúprófen ef þú ætlar þér að verða

þunguð eða ef þú átt erfitt með að verða þunguð

.

Akstur og notkun véla

Íbúprófen veldur almennt engum aukaverkunum hvað varðar hæfni til aksturs og notkunar véla. En þar

sem aukaverkanir kunna að koma fram við stóra skammta á borð við þreytu, svefnhöfga, svima og

sjóntruflanir kann hæfni til aksturs og notkunar véla hins vegar að skerðast í einstökum tilfellum. Þessi

áhrif magnast við samtímis neyslu áfengis.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni.

Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana.

Lýsing á verkun og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn.

Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Ibuprofen Bril inniheldur laktósa

Þetta lyf inniheldur laktósa. Ef læknirinn hefur sagt þér að þú sért með óþol gagnvart tilteknum

tegundum sykurs skaltu hafa samband við lækninn áður en þú tekur lyfið.

3.

Hvernig nota á Ibuprofen Bril

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á

lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Gleypa skal töfluna í heilu lagi með glasi af vatni. Mælt er með því að sjúklingar sem eru viðkvæmir í

maga taki Ibuprofen Bril með mat.

Ekki skal nota stærri skammta eða lengri meðferð en ráðlagt er (5 dagar í röð)

Draga má úr aukaverkunum með því að nota minnsta árangursríka skammt í eins stuttan tíma og

mögulegt er til þess að meðhöndla einkenni.

Skammturinn af íbúprófeni fer eftir aldri og líkamsþyngd sjúklings.

Ráðlagður skammtur er:

Vægir eða í meðallagi miklir verkir og hiti

Fullorðnir og unglingar eldri en 12 ára (sem vega 40 kg eða meira):

1 eða 2 töflur gefnar sem stakur skammtur eða 3 sinnum á dag með 4 til 6 klst. millibili.

Hámarks dagsskammtur á ekki að vera meira en 6 töflur (1200 mg).

Börn 6-9 ára (20-29 kg):

1 tafla (200 mg) 1-3 sinnum á dag með 4 til 6 klst. millibili, eftir þörfum. Hámarks dagsskammtur á

ekki að vera meira en 600 mg.

Börn 10-12 ára (30-40 kg):

1 tafla (200 mg) 1-4 sinnum á dag með 4 til 6 klst. millibili, eftir þörfum. Hámarks dagsskammtur á

ekki að vera meira en 800 mg.

Ef börn frá 6 ára aldri og unglingar þurfa á lyfinu að halda lengur en 3 daga eða ef einkennin versna

skal leita læknisráðs.

Tíðaverkir

Fullorðnir og unglingar eldri en 12 ára (sem vega 40 kg eða meira):

1 til 2 töflur sem taka skal 1-3 sinnum á dag með 4 til 6 klst. millibili. Hámarks dagsskammtur á ekki

að vera meira en (1200mg)

Mígrenihöfuðverkur

Fullorðnir og unglingar eldri en 12 ára (sem vega 40 kg eða meira):

2 töflur gefnar sem stakur skammtur með 4 til 6 klst. millibili. Hámarks dagsskammtur á ekki að vera

meira en 6 töflur (1200 mg). Ekki hefur verið sýnt fram á að stakir skammtar stærri en 400 mg veiti

frekari verkjastillandi áhrif

.

Ef ástandið hefur ekki batnað eða hefur versnað innan 3 daga með hita eða 5 daga með verki skal hafa

samband við lækni.

Aldraðir einstaklingar:

Ef þú ert aldraður/öldruð skaltu ávallt ráðfæra þig við lækninn áður en þú

notar Ibuprofen Bril þar sem líklegra er að þú finnir fyrir aukaverkunum, einkum blæðingu og rofi í

meltingarveg, sem getur reynst banvænt. Læknirinn mun veita þér viðeigandi ráðleggingar.

Skert nýrna- og lifrarstarfsemi

Ef þú ert með skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi skaltu ávallt ráðfæra þig við lækninn áður en þú notar

Ibuprofen Bril. Læknirinn mun veita þér viðeigandi ráðleggingar.

Ef tekinn er stærri skammtur Ibuprofen Bril en mælt er fyrir um

Ef tekinn er stærri skammtur Ibuprofen Bril en mælt er fyrir um skal hafa samband við lækni,

bráðadeild eða apótek.

Einkenni ofskömmtunar geta verið: ógleði, uppköst og magaverkir eða niðurgangur. Suð í eyrum,

höfuðverkur, sundl, svimi og blæðing frá maga eða þörmum kunna einnig að koma fram. Í alvarlegri

tilfellum ofskömmtunar kann að verða vart við svefndrunga, æsing, vistarfirringu, dá, flog, krampa

(einkum hjá börnum), þokusýn og augnkvilla, nýrnabilun, lifrarskaða, lágan blóðþrýsting, minnkaða

öndun, bláleitan blæ á vörum, tungu og fingrum, og aukna blæðingartilhneigingu. Einnig getur orðið

vart við versnun astma hjá astmasjúklingum.

Ef gleymist að taka Ibuprofen Bril

þú gleymir að

taka

skammt skaltu taka

hann strax

og þú

getur nema

minna

fjórar

klukkustundir eru þar til taka á næsta skammt.

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur Ibuprofen Bril valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Meiri líkur eru á aukaverkunum við stærri skammta og lengri meðferð.

Lyf á borð við Ibuprofen Bril kunna að tengjast örlítið aukinni hættu á hjartaáfalli (hjartadrep) eða

slagi. Vökvasöfnun (bjúgur), tilkynnt hefur verið um háan blóðþrýsting og hjartabilun í tengslum við

bólgueyðandi gigtarlyf.

Eftirfarandi aukaverkanir eru mikilvægar og tafarlaust þarf að bregðast við þeim ef þær koma fram.

Þú skalt hætta töku Ibuprofen Bril og hitta lækninn tafarlaust ef eftirfarandi einkenni koma fram:

Algengar: kunna að koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum

svartar, tjöruleitar hægðir eða blóðug uppköst (sár í meltingarvegi ásamt blæðingu)

Koma örsjaldan fyrir: kunna að koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum

þroti í andliti, tungu eða hálsi (barkakýli) sem getur valdið miklum vandamálum við öndun

(ofsabjúgur), hraður hjartsláttur, alvarleg lækkun blóðþrýstings eða lífshættulegt lost

skyndileg ofnæmisviðbrögð ásamt mæði, mási og lækkun blóðþrýstings

alvarleg útbrot ásamt blöðrum á húð, einkum á fótleggjum, handleggjum, höndum og fótum, sem

kann einnig að koma fram á andliti og vörum (regnbogaroði, Stevens-Johnsons heilkenni). Þetta

getur orðið jafnvel enn alvarlegra, blöðrurnar verða stærri og dreifast og hugsanlegt er að hluti

húðarinnar

flagni

(Lyells

heilkenni).

Einnig

getur

komið

fram

alvarleg

sýking

ásamt

skemmdum (drepi) í húð, undirhúðarvef og vöðva

Þú skalt hætta að taka lyfið og hafa samband við lækninn eins fljótt og auðið er ef þú færð eftirfarandi

aukaverkanir:

Mjög algengar: kunna að koma fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum

brjóstsviði, kviðverk, meltingarónot

Sjaldgæfar: kunna að koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum

þokusýn eða aðrir augnkvillar svo sem ljósnæmi

ofnæmisviðbrögð svo sem húðútbrot, kláði, astmaköst (stundum ásamt lágum blóðþrýstingi)

Mjög sjaldgæfar: kunna að koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum

sjóntap

Koma örsjaldan fyrir: kunna að koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum

lungu

fyllast

skyndilega

vatni

það

veldur

öndunarerfiðleikum,

háum

blóðþrýstingi,

vökvasöfnun og þyngdaraukningu

Aðrar hugsanlegar aukaverkanir með Ibuprofen Bril eru:

Mjög algengar: kunna að koma fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum

raskanir í meltingarvegi, svo sem niðurgangur, ógleði, uppköst, vindgangur, hægðatregða

Algengar: kunna að koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum

sár í meltingarvegi, með eða án rofs

bólga í þörmum og versnun bólgu í ristli (ristilbólga) og meltingarvegi (Crohns sjúkdómur), og

fylgikvillar ristilpoka (rof eða fistill)

örlítið blæðing úr þörmum sem kann að valda blóðleysi

sár og bólga í munni

höfuðverkur, syfja, svimi, sundl, þreyta, órói, svefnleysi og pirringur

Sjaldgæfar: kunna að koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum

bólga í slímhúð magans

nýrnakvillar á borð við myndun bjúgs, bólgu í nýrum og nýrnabilun

nefrennsli

öndunarerfiðleikar (berkjukrampi)

Mjög sjaldgæfar: kunna að koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum

þunglyndi, rugl, ofskynjanir

rauðir úlfar

hækkun

köfnunarefnis

þvagefni

annarra

lifrarensíma

blóði,

lækkun

blóðrauða-

blóðkornaskilagilda, hemlun blóðkornaviðloðunar og lenging blæðingartíma, lækkun kalsíums í

sermi og hækkun þvagsýru í sermi

Koma örsjaldan fyrir: kunna að koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum

óþægilega meðvitaður hjartsláttur, hjartabilun, hjartaáfall eða hár blóðþrýstingur

truflanir á blóðfrumumyndun (ásamt einkennum á borð við: hiti, hálsbólga, yfirborðssár í munni,

flensulík einkenni, alvarleg þreyta, blæðing í nefi og húð)

ýl eða suð í eyrum

bólga í vélinda eða brisi

þrenging í þörmum

bráð bólga í lifur, gulur litur á húð eða augnhvítu, röskun, sköddun eða bilun í lifrarstarfsemi

bólga í heilahimnu (án bakteríusýkingar)

skaddaður nýrnavefur

hármissir

Ibuprofen Bril kann að valda fækkun hvítra blóðfrumna og dregið getur úr viðnámi gagnvart sýkingu.

Ef þú færð sýkingu með einkennum á borð við hita og almennri heilsu hrakar alvarlega eða ef þú færð

hita ásamt einkennum um staðbundna sýkingu eins og særindi í hálsi/koki/munni eða þvagfærakvilla

skaltu fara tafarlaust til læknis. Blóðrannsókn verður gerð til þess að athuga hvort hvítum blóðfrumum

hefur hugsanlega fækkað (kyrningahrap). Mikilvægt er að upplýsa lækninn um lyfið.

Við meðferð með íbúprófeni hefur orðið vart við nokkur tilvik mengisbólgu (svo sem stirðleiki í hálsi,

höfuðverkur,

ógleði,

uppköst,

hiti

eða

vistarfirring)

hjá

sjúklingum

þegar

með

sjálfsnæmisraskanir svo sem rauða úlfa eða blandaðan bandvefssjúkdóm.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar,

www.Lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar

um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Ibuprofen Bril

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota Ibuprofen Bril eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á þynnunni, öskjunni eða

glasinu á eftir Fyrnist. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Ibuprofen Bril inniheldur

Virka innihaldsefnið er íbúprófen.

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 200mg af íbúprófeni.

Önnur innihaldsefni í kjarna töflunnar eru; örkristallaður sellúlósi, laktósaeinhýdrat, kroskarmellósi-

natríum, vatnsfrí kísilkvoða, pólývínylpóvídon, maíssterkja, natríumlárýlsúlfat og magnesíumsterat

Töfluhúðin inniheldur hýdroxýprópýlsellúlósa, hýprómellósa, makrógól 400 og títantvíoxíð.

Lýsing á útliti Ibuprofen Bril og pakkningastærðir

Ibuprofen Bril Filmuhúðaðar 200 mg töflur eru hvítar, u.þ.b. 9,5 mm, kringlóttar, filmuhúðaðar töflur,

sléttar áðum megin. Þær fást í:

Þynnupakkningum með 1, 6, 10, 12, 20, 28, 24, 30, 40, 48 og 50 töflum.

Plastglösum með 12, 20, 28, 24, 30, 40, 48 og 50 töflum.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi:

Bristol Laboratories Limited,

Unit 3, Canalside, Northbridge Road,

Berkhamsted, Hertfordshire HP4 1 EG,

Bretland

Framleiðandi:

Bristol Laboratories Limited,

Unit 3, Canalside, Northbridge Road,

Berkhamsted, Hertfordshire HP4 1 EG,

Bretland

Bristol Laboratories Limited

Laporte Way, Luton,

Bedfordshire LU4 8WL

Bretland

Þetta lyf hefur markaðsleyfi í löndum Evrópska efnahagssvæðisins undir eftirfarandi heitum:

Þýskaland

Ibuprofen Axcount 200mg Filmtabletten

Danmörk

Ibuprofen Bril 200mg filmovertrukne tabletter

Spánn

Ibuprofen Bril 200mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG

Írland

Ibuprofen Bril 200mg Film-coated tablets

Ísland

Ibuprofen Bril 200mg Filmuhúðaðar töflur

Pólland

Ibuprofen Bristol Laboratories, 200 mg, tabletki powlekane

Svíþjóð

Ibuprofen Bril

Tékkland

Ibuprofen Bril 200mg potahované tablety

Slóvak

Ibuprofen Bril 200mg Filmom Obalene tablety

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í febrúar 2018 .