Iblias

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Iblias
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Iblias
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • íslenska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Antihemorrhagics,
 • Lækningarsvæði:
 • Hemophilia A
 • Ábendingar:
 • Meðferð og fyrirbyggjandi blæðingar hjá sjúklingum með dreyrasýki A (meðfæddan storkuþætti VIII skortur). Iblias getur verið notað fyrir öllum aldri tekur.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 4

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Leyfilegt
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/004147
 • Leyfisdagur:
 • 17-02-2016
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/004147
 • Síðasta uppfærsla:
 • 29-03-2019

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. FYLGISEÐILL

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Iblias 250 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn

Iblias 500 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn

Iblias 1000 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn

Iblias 2000 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn

Iblias 3000 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn

Raðbrigða mannastorkuþáttur VIII (októkóg alfa)

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og

örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram.

Aftast í kafla 4 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um Iblias og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Iblias

Hvernig nota á Iblias

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Iblias

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Iblias og við hverju það er notað

Iblias er lyf sem inniheldur virka efnið raðbrigða mannastorkuþátt VIII, einnig nefndan októkóg alfa.

Iblias er framleitt með erfðatækni án þess að öðrum efnum úr mönnum eða dýrum sé bætt við í

framleiðsluferlinu. Storkuþáttur VIII er prótein sem er náttúrulega til staðar í blóðinu og hjálpar til við

að láta það storkna.

Iblias er notað til meðferðar og fyrirbyggingar við blæðingum hjá fullorðnum, unglingum og börnum á

öllum aldri með dreyrasýki A (meðfæddan skort á storkuþætti VIII).

2.

Áður en byrjað er að nota Iblias

Ekki má nota Iblias

ef um er að ræða ofnæmi fyrir októkóg alfa eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6 og í niðurlagi kafla 2).

ef þú ert með ofnæmi fyrir músa- eða hamsturspróteinum.

Þú mátt ekki nota Iblias ef annaðhvort af ofangreindu á við um þig. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið

skaltu leita ráða hjá lækninum áður en lyfið er notað.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Gæta skal sérstakrar varúðar við notkun Iblias og leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi ef:

þú finnur fyrir þyngslum fyrir brjósti, svima (þ.m.t. þegar þú stendur upp eftir að hafa setið eða

legið), ofsakláða, útbrotum með kláða (ofsakláða), mási, ógleði eða máttleysistilfinningu. Þetta

geta það verið einkenni um mjög sjaldgæf, alvarleg og skyndileg ofnæmisviðbrögð

(bráðaofnæmi) fyrir Iblias. Ef þetta kemur fyrir skal strax hætta gjöf lyfsins og leita

ráðlegginga hjá lækni.

ekki tekst að hafa stjórn á blæðingum hjá þér með venjulegum skammti af Iblias. Myndun

hemla (mótefna) er þekktur fylgikvilli sem getur komið fram við meðferð með öllum lyfjum

sem innihalda storkuþátt VIII. Þessi mótefni, sérstaklega í miklu magni, verða til þess að

meðferðin virkar ekki nægilega vel og fylgst verður náið með þér eða barninu þínu með tilliti til

myndunar þessara mótefna. Ef ekki hefur náðst stjórn á blæðingum hjá þér eða barninu með

Iblias, skaltu tafarlaust láta lækninn vita.

þú hefur einhvern tímann myndað mótefni gegn storkuþætti VIII sem var í öðru lyfi. Ef þú

skiptir yfir í annað lyf með storkuþætti VIII, er hætta á að mótefni myndist aftur.

þér hefur verið sagt að þú sért með hjartasjúkdóm eða eigir hjartasjúkdóm á hættu.

nota þarf miðlægan bláæðalegg (CVAD) þegar þér er gefið Iblias. Þú gætir verið í hættu á að fá

fylgikvilla í tengslum við miðlægan bláæðalegg, svo sem staðbundnar sýkingar, bakteríur í blóð

(bakteríudreyra) og myndun blóðtappa í æð (segamyndun) þar sem æðaleggnum er komið fyrir.

Notkun annarra lyfja samhliða Iblias

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Börn og unglingar

Varnaðarorð og varúðarreglur sem hér koma fram eiga við um sjúklinga á öllum aldri, börn og

fullorðna.

Meðganga og brjóstagjöf

Reynsla af notkun lyfja sem innihalda storkuþátt VIII á meðgöngu og við brjóstagjöf liggur ekki fyrir,

þar sem dreyrasýki A er sjaldgæf hjá konum. Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef

þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum áður en lyfið er notað.

Iblias er ekki líklegt til að hafa áhrif á frjósemi hjá karl- eða kvenkyns sjúklingum, þar sem virka efnið

kemur náttúrulega fyrir í líkamanum.

Akstur og notkun véla

Ef sjúklingar finna fyrir sundli eða öðrum einkennum sem hafa áhrif á færni þeirra til einbeitingar og

viðbragðs er ráðlagt að þeir hvorki aki né stjórni vélum þar til áhrifin ganga til baka.

Iblias inniheldur natríum

Lyfið inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í hverjum skammti og er því talið nokkurn

veginn „natríumfrítt“.

Skráning

Mælt er með því að í hvert skipti sem þú notar Iblias séu nafn og lotunúmer skráð.

3.

Hvernig nota á Iblias

Læknir sem hefur reynslu í meðferð við dreyrasýki A mun hefja meðferð með Iblias. Notið lyfið alltaf

eins og fram kemur í fylgiseðlinum eða eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki

er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Meðferð við blæðingu

Læknirinn mun reikna út skammt af lyfinu og hve oft þarf að gefa hann til að þú fáir nægjanlega virkni

storkuþáttar VIII í blóðinu. Hann/hún á alltaf að aðlaga skammtinn og tíðni lyfjagjafa að þínum

þörfum. Það magn af Iblias sem á að nota og hve oft á að gefa það fer eftir mörgum atriðum svo sem:

líkamsþunga þínum

alvarleika dreyrasýkinnar

hvar blæðing er og hve alvarleg hún er

hvort mótefni hafa myndast og hve hár mótefnatítrinn er

því gildi storkuþáttar VIII sem þörf er á.

Komið í veg fyrir blæðingar

Ef þú notar Iblias til að koma í veg fyrir blæðingar (varnandi meðferð) mun læknirinn reikna út

skammt fyrir þig. Venjulega er hann á bilinu 20 til 40 a.e. af októkóg alfa fyrir hvert kg líkamsþunga,

sem gefinn er með inndælingu tvisvar til þrisvar sinnum í viku. Í sumum tilvikum, sérstaklega hjá

ungum sjúklingum, getur hins vegar þurft að hafa styttra milli lyfjagjafa og gefa stærri skammta.

Rannsóknarstofumælingar

Eindregið er ráðlagt að gerðar séu viðeigandi rannsóknarstofumælingar á plasma með hæfilegu

millibili til að tryggja að náðst hafi nægjanleg gildi storkuþáttar VIII og þeim sé viðhaldið. Sér í lagi

við stórar skurðaðgerðir verður að viðhafa náið eftirlit með uppbótarmeðferð með því að nota

blóðstorknunargreiningu.

Notkun handa börnum og unglingum

Iblias má nota handa börnum á öllum aldri. Hjá börnum yngri en 12 ára getur verið þörf á stærri

skömmtum eða tíðari inndælingum.

Sjúklingar með mótefni

Ef læknirinn hefur sagt þér að þú hafir myndað mótefni gegn storkuþætti VIII, gætirðu þurft að nota

stærri skammt til að hafa stjórn á blæðingum. Ef þessi skammtur er ekki nægjanlegur til að hafa stjórn

á blæðingum, getur læknirinn íhugað að gefa þér annað lyf.

Talaðu við lækninn ef þú þarft frekari upplýsingar um þetta atriði.

Ekki auka skammtinn af Iblias sem þú notar til að ná stjórn á blæðingum án samráðs við lækninn.

Tímalengd meðferðar

Læknirinn mun segja þér hve oft og með hve löngu millibili á að gefa lyfið.

Venjulega er Iblias meðferð við dreyrasýki nauðsynleg til lífstíðar.

Hvernig á að gefa Iblias

Lyfið á að gefa með inndælingu í bláæð á 2 til 5 mínútum, sem fer eftir heildarmagninu og því sem

þægilegast er fyrir þig og skal nota það innan 3 klukkustunda eftir blöndun þess.

Undirbúningur Iblias fyrir lyfjagjöf

Notið aðeins þau áhöld sem fylgja hverri pakkningu af lyfinu. Sé ekki hægt að nota þessi áhöld,

vinsamlegast hafið samband við lækninn. Sé einhver hluti pakkningarinnar rofinn eða skemmdur skal

ekki nota pakkninguna.

Blandaða lausn á að sía fyrir gjöf til að fjarlægja hugsanlegar agnir úr lausninni. Þú síar lausnina með

því að nota millistykkið fyrir hettuglasið.

Lyfið má ekki blanda öðrum innrennslislausnum. Ekki má nota lausnir sem innihalda sýnilegar agnir

eða eru skýjaðar. Fylgið nákvæmlega leiðbeiningum sem læknirinn hefur gefið og notið nákvæmar

leiðbeiningar um blöndun og lyfjagjöf sem finna má í viðauka fylgiseðilsins.

Ef notaður er stærri skammtur af Iblias en mælt er fyrir um

Ekki hefur verið greint frá neinum tilvikum ofskömmtunar raðbrigða storkuþáttar VIII.

Ef notaður hefur verið stærri skammtur af Iblias en mælt er fyrir um, skal láta lækninn vita.

Ef gleymist að nota Iblias

Notið næsta skammt strax og haldið síðan áfram með lyfjagjafir með jöfnu millibili eins og

læknirinn hefur ráðlagt.

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota.

Ef hætt er að nota Iblias

Ekki á að hætta notkun Iblias án samráðs við lækninn.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Alvarlegustu aukaverkanirnar eru ofnæmisviðbrögð eða bráðaofnæmilost (sjaldgæf, alvarleg

ofnæmisviðbrögð sem hafa áhrif á blóðþrýsting og öndun). Komi fram ofnæmis-eða

bráðaofnæmisviðbrögð á að hætta inndælingu/innrennsli samstundis og hafa strax samband við

lækninn. Ef þú finnur fyrir einhverjum af eftirfarandi einkennum við inndælingu/innrennsli geta það

verið fyrstu merki um ofnæmis-og bráðaofnæmisviðbrögð:

þyngslum fyrir brjósti/almennri vanlíðunartilfinningu

svima

vægum lágþrýstingi (lítillega lækkaður blóðþrýstingur sem lýsir sér sem svimi þegar

staðið er upp)

ógleði

Hjá sjúklingum sem hafa áður fengið meðferð með storkuþætti VIII (fleiri en 150 meðferðardaga)

gætu mótefni (sjá kafla 2) myndast í sjaldgæfum tilvikum (hjá færri en 1 af hverjum 100 sjúklingum).

Ef þetta gerist gæti lyfið hætta að virka sem skyldi og þú fengið viðvarandi blæðingar. Í slíkum

tilfellum skal strax hafa samband við lækninn.

Aðrar hugsanlegar aukaverkanir:

Algengar (kunna að koma fram hjá allt að 1 af hverjum 10 notendum):

eitlastækkanir (bólga undir húð á hálsi, handarkrika eða nára)

hjartsláttarónot (þú finnur fyrir þungum, hröðum eða óreglulegum hjartslætti)

hraður hjartsláttur

kviðverkir eða óþægindi

meltingartruflanir

hiti

brjóstverkur eða óþægindi

viðbrögð á stungustað (t.d. blæðing undir húð, ákafur kláði, þroti, brunatilfinning,

tímabundinn roði)

höfuðverkur

svimi

erfiðleikar við að sofna

útbrot/kláðaútbrot

Sjaldgæfar (kunna að koma fram hjá allt að 1 af hverjum 100 notendum):

ofnæmisviðbrögð, þar með talin alvarleg, skyndileg ofnæmisviðbrögð

truflað bragðskyn (breyting á bragðskyni)

ofsakláði (útbrot með kláða)

roði (roði í andliti)

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í

þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í

hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að

auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Iblias

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Geymið í kæli (2°C – 8°C). Má ekki frjósa.

Geymið lyfið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Lyfið má geyma við stofuhita (að 25°C) í 12 mánuði þegar það er geymt í ytri öskjunni. Ef lyfið er

geymt við stofuhita, fyrnist það eftir 12 mánuði nema fyrningardagsetning hettuglassins sé fyrr en þá

gildir hún.

Nýju fyrningardagsetninguna skal skrá á ytri öskjuna.

Geymið lausnina ekki í kæli eftir blöndun. Nota verður tilbúna lausn innan 3 klst.

Aðeins til nota í eitt skipti. Allri afgangslausn skal fargað.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum á eftir EXP.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki skal nota lyfið ef einhverjar agnir sjást í lausninni eða ef hún er ekki tær.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Iblias inniheldur

Stungulyfsstofn

Virka innihaldsefnið er mannastorkuþáttur VIII (októkóg alfa). Hvert hettuglas af Iblias inniheldur að

lágmarki 250, 500, 1.000, 2.000 eða 3.000 a.e. af októkóg alfa.

Önnur innihaldsefni eru súkrósi, histidín, glýsín, natríumklóríð, kalsíumklóríð og pólýsorbat 80 (sjá

niðurlag 2. kafla).

Leysir

Vatn fyrir stungulyf.

Lýsing á útliti Iblias og pakkningastærðir

Iblias kemur sem stungulyfsstofn og leysir, lausn og er þurrt, hvítt eða lítið eitt gulleitt duft eða kaka.

Eftir blöndun er lausnin tær.

Hver pakkning af Iblias inniheldur hettuglas og áfyllta sprautu með lausum stimpli, ásamt millistykki

fyrir hettuglas og einu setti til bláæðarástungu (til inndælingar í æð).

Áhöld fyrir blöndun og lyfjagjöf fylgja hverri pakkningu lyfsins.

Markaðsleyfishafi

Bayer AG

51368 Leverkusen

Þýskaland

Framleiðandi

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee

51368 Leverkusen

Þýskaland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

CSL Behring N.V.

Tél/Tel: +32-(0) 15 28 89 20

Lietuva

CSL Behring GmbH

Tel: +49-(0)69-30584437

България

Novimed Ltd.

Teл. + 359 2 850 86 17

Luxembourg/Luxemburg

CSL Behring N.V.

Tél/Tel: +32-(0) 15 28 89 20

Česká republika

CSL Behring s.r.o.

Tel: + 420 702 137 233

Magyarország

CSL Behring KFT

Tel: +36-1-213 4290

Danmark

CSL Behring AB

Tlf: +46-(0)8-54496670

Malta

AM Mangion Ltd.

Tel: +356 2397 6333

Deutschland

CSL Behring GmbH

Tel: +49-(0)69-30584437

Nederland

CSL Behring BV

Tel: +31-(0) 85 111 96 00

Eesti

CSL Behring GmbH

Tel: +49-(0)69-30584437

Norge

CSL Behring AB

Tlf: +46-(0)8-54496670

Ελλάδα

CSL Behring ΕΠΕ,

Τηλ:

+30-210 7255 660

Österreich

CSL Behring GmbH

Tel: +43-(0)1-80101-2463

España

CSL Behring, S. A.

Tel: +34 93 367 1870

Polska

CSL Behring sp. z o.o

Tel. +48 22 213 22 65

France

CSL Behring S.A.

Tél: +33-(0)1-53585400

Portugal

CSL Behring, Lda.

Tel. +351-21-7826230

Hrvatska

PharmaSwiss d.o.o.

Tel: +385 (1) 631-1833

România

Prisum International Trading srl

Tel. +40 21 322 01 71

Ireland

CSL Behring UK Limited

Tel: +44 (0)1444 447405

Slovenija

MediSanus d.o.o.

Tel: +386 1 25 71 496

Ísland

CSL Behring AB

Simi: +46-(0)8-54496670

Slovenská republika

CSL Behring s.r.o.

Tel: +421 911 653 862

Italia

CSL Behring S.p.A.

Tel: +39-02-34964200

Suomi/Finland

CSL Behring AB

Puh/Tel: +46-(0)8-54496670

Κύπρος

CSL Behring ΕΠΕ,

Τηλ:

+30-210 7255 660

Sverige

CSL Behring AB

Tel: +46-(0)8-54496670

Latvija

CSL Behring GmbH

Tel: +49-(0)69-30584437

United Kingdom

CSL Behring UK Limited

Tel: +44 (0)1444 447405

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður {MM/ÁÁÁÁ}

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu og á

vef Lyfjastofnunar http://www.serlyfjaskra.is.

Nákvæmar leiðbeiningar um blöndun og gjöf Iblias með notkun á hettuglasi með Mix2Vial

millistykki fyrir hettuglas:

Þvoið hendur vandlega með sápu og volgu vatni.

Vermið bæði órofnu hettuglösin í lófunum þar til þægilegu hitastigi hefur verið náð (ekki yfir

37°C).

Tryggið að hetturnar hafi verið fjarlægðar af hettuglösunum með lyfinu og leysinum og að

tapparnir hafi verið meðhöndlaðir með sótthreinsandi lausn og leyft að þorna áður en Mix2Vial

pakkningin er opnuð.

Opnið Mix2Vial pakkninguna með því að fletta burtu lokinu. Ekki fjarlægja

Mix2Vial úr þynnupakkningunni!

Komið hettuglasinu með leysinum fyrir á sléttu, hreinu yfirborði og haldið

því þéttingsfast. Takið Mix2Vial ásamt þynnupakkningunni og ýtið oddi

bláa millistykkisins beint niður í gegnum tappann á hettuglasinu með

leysinum.

Fjarlægið þynnupakkninguna varlega af Mix2Vial settinu með því að halda í

brúnina og toga lóðrétt upp á við. Gangið úr skugga um að eingöngu

þynnupakkningin sé fjarlægð en ekki Mix2Vial settið.

Komið hettuglasinu með leysinum fyrir á sléttu og stöðugu yfirborði.

Hvolfið hettuglasinu með leysinum með Mix2Vial settinu áföstu og ýtið

oddi glæra millistykkisins beint niður í gegnum tappann á hettuglasinu með

lyfinu. Leysirinn rennur sjálfkrafa inn í hettuglasið með lyfinu.

Haldið með annarri hendinni í lyfjahlið Mix2Vial settisins og með hinni

hendinni í leysishliðina og skrúfið settið rangsælis varlega í tvo hluta. Fargið

hettuglasinu með leysinum og áfasta bláa Mix2Vial millistykkinu.

Snúið hettuglasinu með áföstu gagnsæja millistykkinu varlega þar til efnið er

að fullu uppleyst. Hristið ekki. Skoðið lausnina m.t.t. agna og mislitunar

fyrir gjöf. Ekki má nota lausnir sem innihalda sýnilegar agnir eða eru

skýjaðar.

Dragið loft inn í tóma, sæfða sprautu. Með hettuglasið með lyfinu í uppréttri

stöðu skal tengja sprautuna við Luer-lásinn á Mix2Vial með því að skrúfa

réttsælis. Dælið lofti í hettuglasið með lyfinu.

Á meðan þrýst er á sprautustimpilinn skal snúa kerfinu á hvolf og draga

lausnina upp í sprautuna með því að toga stimpilinn rólega út.

Nú þegar lausnin hefur verið færð upp í sprautuna skal halda þétt um

sprautubolinn (þannig að stimpill sprautunnar snúi niður) og aftengja glæra

Mix2Vial millistykkið af sprautunni með því að skrúfa rangsælis. Haldið

sprautunni uppréttri og ýtið á stimpilinn þar til ekkert loft er eftir í

sprautunni.

Setjið stasa..

Ákveðið inndælingarstað og hreinsið húðina með sprittþurrku.

Stingið á bláæðina og festið bláæðarástungusettið með plástri.

Láta blóð renna aftur að opna endanum á bláæðarástungusettinu og tengið síðan sprautuna með

lausninni við hann. Tryggið að ekkert blóð fari upp í sprautuna.

Fjarlægið stasann

Dælið lyfinu í bláæð á 2 til 5 mínútum og fylgist með stöðu nálarinnar. Hraði lyfjagjafar skal

vera þægilegur en ætti ekki að vera meiri en 2,0 ml á mínútu.

Ef gefa þarf annan skammt af lyfinu skal nota nýja sprautu með blönduðu lyfi eins og lýst er hér

að ofan.

Ef ekki er þörf á öðrum skammti skal fjarlægja bláæðarástungusettið og sprautuna. Haldið púða

þétt yfir stungustaðnum á útréttum handlegg í u.þ.b. 2 mínútur. Setjið að lokum litlar

þrýstiumbúðir yfir stungustaðinn og metið hvort þörf sé á plástri