Humalog

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Humalog
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Humalog
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • eistneska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Ravimid, mida kasutatakse diabeedi,
 • Lækningarsvæði:
 • Diabeet Mellitus
 • Ábendingar:
 • Suhkurtõvega täiskasvanute ja laste raviks, kes vajavad insuliini normaalse glükoosi homöostaasi säilitamiseks. Humalog on näidustatud ka suhkurtõve esialgseks stabiliseerimiseks.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 31

Staða

 • Heimild:
 • EMA (European Medicines Agency)
 • Leyfisstaða:
 • Volitatud
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/000088
 • Leyfisdagur:
 • 30-04-1996
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/000088
 • Síðasta uppfærsla:
 • 04-04-2020

Opinber matsskýrsla

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/418416/2018

EMEA/H/C/000088

Humalog (lisproinsuliin)

Ülevaade ravimist Humalog ja ELis müügiloa väljastamise põhjendus

Mis on Humalog ja milleks seda kasutatakse?

Humalog on rühm insuliinravimeid, mida kasutatakse diabeediga patsientide, sealhulgas äsja

diagnoositud diabeediga patsientide raviks, kes vajavad vere glükoosisisalduse reguleerimiseks

insuliini.

Humalog-ravimid sisaldavad toimeainena ainult lisproinsuliini või lisproinsuliini koos protamiiniga, mis

pikendab insuliini toimeaega.

Humalog (100 ühikut/ml): tavalise tugevusega lisproinsuliin (kiiretoimeline);

Humalog (200 ühikut/ml): suure tugevusega lisproinsuliin (kiiretoimeline);

Humalog Mix25 (100 ühikut/ml): 25% (kiiretoimelist) lisproinsuliini ja 75% (pikatoimelist)

lisproinsuliinprotamiini;

Humalog Mix50 (100 ühikut/ml): 50% (kiiretoimelist) lisproinsuliini ja 50% (pikatoimelist)

lisproinsuliinprotamiini.

Kuidas Humalogi kasutatakse?

Humalog-ravimeid turustatakse süstelahuste või -suspensioonidena viaalides, kolbampullides või

eeltäidetud pensüstaldes.

Ravimeid manustatakse subkutaanse süstena õlavarre-, reie-, tuhara- või kõhupiirkonda. Humalogi

tugevusega 100 ühikut/ml võib manustada ka subkutaanse pidevinfusioonina, kasutades

insuliinipumpa, või veenisüstena. Humalogi tugevusega 200 ühikut/ml, Humalog Mix25 ja Humalog

Mix50 ei tohi manustada veeni.

Annus sõltub konkreetse patsiendi vajadustest ning neeru- või maksapuudulikkusega patsientidel tohib

annust vähendada. Ravimit manustatakse tavaliselt vahetult enne sööki või vajaduse korral vahetult

pärast sööki.

Humalogi (tugevusega 100 või 200 ühikut/ml) tohib kasutada koos pikatoimelise insuliini või

sulfonüüluurearavimitega (teatud suukaudsed diabeediravimid).

Humalog (lisproinsuliin)

EMA/418416/2018

Lk 2/3

Kui patsiendid on saanud asjakohase väljaõppe, tohivad nad süstida endale Humalogi ise.

Humalog on retseptiravim. Lisateavet Humalogi kasutamise kohta saate pakendi infolehelt või küsige

oma arstilt või apteekrilt.

Kuidas Humalog toimib?

Diabeet on haigus, mille korral organismis ei teki vere glükoosisisalduse reguleerimiseks piisavalt

insuliini või organism ei suuda insuliini efektiivselt kasutada. Humalog on asendusinsuliin, mis on väga

sarnane organismis tekkiva insuliiniga.

Humalogi toimeainet lisproinsuliini valmistatakse rekombinant-DNA-tehnika abil: seda toodavad

bakterid, millele on lisatud lisproinsuliini teket võimaldav geen (DNA).

Lisproinsuliin erineb iniminsuliinist selle poolest, et see imendub organismis kiiremini ja toimib kohe

pärast süstimist. Humalog Mix25 ja Humalog Mix50 sisaldavad mõlemad lisproinsuliini ja selle pikema

toimeajaga vormi lisproinsuliinprotamiini, mis imendub aeglasemalt ja toimib kauem.

Humalog toimib samamoodi kui organismis tekkiv insuliin, aidates glükoosil siseneda verest

rakkudesse. Vere glükoosisisalduse reguleerimisega vähenevad diabeedi sümptomid ja tüsistused.

Milles seisneb uuringute põhjal Humalogi kasulikkus?

Humalogiga tehti algselt kaheksa kliinilist uuringut, milles osales 2951 patsienti, kellel oli I tüüpi

diabeet (organism ei suuda toota insuliini) ja II tüüpi diabeet (organism ei suuda insuliini efektiivselt

kasutada). Humalogi efektiivsust võrreldi ravimi Humulin R efektiivsusega (lahustuv rekombinant-DNA-

iniminsuliin): mõlemat ravimit lisati pika toimeajaga insuliinidele, mida manustati üks või kaks korda

ööpäevas.

Uuringutes mõõdeti veres sisalduva aine glükohemoglobiini (HbA1c) väärtust, mis näitab vere

glükoosisisalduse reguleeritavust, ja vere glükoosisisaldust tühja kõhu korral (kui söömisest oli

möödunud vähemalt 8 tundi). Glükohemoglobiini väärtuse ja tühja kõhu korral mõõdetud

glükoosisisalduse põhjal selgus, et Humalog ja Humulin R toime vere glükoosisisaldusele oli sarnane.

Uuringutes vaadeldi ka Humalogi kasutamist 542 patsiendil vanuses 2–19 aastat. Ravim toimis

sarnaselt nii täiskasvanutel kui ka lastel.

Humalogi ja sulfonüüluurearavimite kombinatsiooni kasutamise uuringud tõendasid, et need ravimid

vähendavad koos kasutamisel HbA1c väärtust rohkem kui üksnes sulfonüüluurearavimid.

Mis riskid Humalogiga kaasnevad?

Humalog võib põhjustada hüpoglükeemiat (vere väike glükoosisisaldus) ja seda ei tohi võtta

patsiendid, kelle vere glükoosisisaldus on juba väike.

Humalogi kohta teatatud kõrvalnähtude ja piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel.

Miks Humalog ELis heaks kiideti?

On tõendatud, et Humalog vähendab tõhusalt glükoosisisaldust ja on võrreldav iniminsuliiniga. Euroopa

Ravimiamet otsustas, et Humalogi kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja ravimi

kasutamise võib Euroopa Liidus heaks kiita.

Humalog (lisproinsuliin)

EMA/418416/2018

Lk 3/3

Mis meetmed võetakse, et tagada Humalogi ohutu ja efektiivne

kasutamine?

Suure tugevusega Humalogi (200 ühikut/ml) esmakordsel turule toomisel andis ettevõte patsientidele

ja tervishoiutöötajatele teabe mõlema tugevuse ja nende ohutu kasutamise kohta, et vältida ravivigu.

Humalogi ohutu ja efektiivse kasutamise soovitused ja ettevaatusmeetmed tervishoiutöötajatele ja

patsientidele on samuti lisatud ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele.

Nagu kõigi ravimite puhul, tehakse Humalogi kasutamise kohta pidevat järelevalvet. Humalogi

kõrvalnähte hinnatakse hoolikalt ja patsientide kaitseks võetakse vajalikke meetmeid.

Muu teave Humalogi kohta

Humalog on saanud müügiloa, mis kehtib kogu ELis, 30. aprillil 1996.

Lisateave Humalogi kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 07.2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B.

PAKENDI INFOLEHT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Humalog 100 ühikut/ml, süstelahus viaalis

lispro-insuliin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte,

sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Humalog ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Humalog`i kasutamist

Kuidas Humalog`i kasutada

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Humalog`i säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on Humalog ja milleks seda kasutatakse

Humalog`i kasutatakse suhkurtõve raviks. Humalog toimib kiiremini kui normaalne iniminsuliin,

kuna insuliini molekuli on veidi muudetud.

Kui teie kõhunääre ei tooda piisavalt insuliini, reguleerimaks vere glükoositaset, siis tekib teil

suhkurtõbi. Humalog on teie enda insuliini aseaine ja seda kasutatakse selleks, et pikaajaliselt

reguleerida glükoositaset. Humalog’i toime saabub väga kiiresti ja kestab lühemat aega kui

lühitoimelisel humaaninsuliinil (2 kuni 5 tundi). Tavaliselt tuleb Humalog’i kasutada 15 minuti

jooksul enne või pärast sööki.

Arst võib teil käskida kasutada Humalog’i koos pika toimeajaga insuliiniga. Iga liiki insuliini

väljastatakse erineva infolehega, mis tutvustab vastavat insuliini. Ärge muutke kasutatavat insuliini

ilma arsti korralduseta. Kui te siiski peate insuliini liiki muutma, siis tehke seda väga ettevaatlikult.

Humalog sobib kasutamiseks nii täiskasvanuil kui lastel.

2.

Mida on vaja teada enne Humalog`i kasutamist

ÄRGE kasutage Humalog`i

Kui teile tundub, et algamas on

hüpoglükeemia

(madal veresuhkur). Käesoleva infolehe

tagapool õpetatakse, kuidas toimida kerge hüpoglükeemia korral (vt lõik 3: Kui te võtate

Humalog`i rohkem kui ette nähtud).

kui olete lispro-insuliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kui teie veresuhkru tasemed on käesoleva insuliinraviga hästi reguleeritud, siis võite te mitte

tunda hoiatavaid sümptomeid, mis viitavad veresuhkru liiga tugevale langusele. Hoiatavad

sümptomid on loetletud tagapool selles infolehes. Te peate tähelepanelikult jälgima, mis ajal

süüa ning kui sageli ja kui suure koormusega füüsiliselt treenida. Samuti peate te hoolikalt oma

veresuhkru tasemeid jälgima, selleks sageli vereglükoosi testides.

Mõned inimesed, kellel on esinenud hüpoglükeemia pärast loominsuliinilt iniminsuliinile

üleminekut, on teatanud, et varajased hoiatavad sümptomid olid ebaselgemad või teistsugused.

Kui teil esineb sageli hüpoglükeemia või teil on raske seda ära tunda, siis rääkige sellest arstile.

Kui Teie vastus mõnele alljärgnevale küsimusele on JAATAV, siis rääkige sellest arstile,

apteekrile või diabeediõele.

Kas te olete viimasel ajal haige olnud?

Kas põete neeru- või maksahaigusi?

Kas tegelete füüsilise treeninguga tavalisest rohkem?

Ka alkoholi tarvitamisel võib insuliinivajadus muutuda.

Kui te plaanite välismaale sõitu, siis rääkige sellest eelnevalt arstile, apteekrile või

diabeediõele. Aja erinevus vastavate riikide vahel võib tähendada, et peate süstimise ja

söögiaegu muutma, võrreldes kodus rakendatava ajakavaga.

Mõnedel patsientidel, kellel II tüüpi diabeet on kestnud juba kaua aega ja kes on põdenud

südamehaigusi või insulti ning keda ravitakse pioglitasooni ja insuliiniga, on tekkinud

südamepuudulikkus. Kui teil tekivad südamepuudulikkuse nähud, nt ebatavaline hingeldus või

kiire kehakaalu tõus või paiksed tursed (ödeemid), rääkige sellest niipea kui võimalik arstile.

Muud ravimid ja Humalog

Teie insuliinivajadus võib muutuda, kui kasutate

suukaudseid rasestumisvastaseid ravimeid,

steroidhormoone,

kilpnäärme asendusravi,

suukaudseid veresuhkrut alandavaid ravimeid,

atsetüülsalitsüülhapet,

sulfoonamiide,

oktreotiidi,

beetastimulaatoreid (nt ritodriin, salbutamool või terbutaliin),

beetablokaatoreid,

mõnesid antidepressante (monoamiini oksüdaasi inhibiitorid selektiivsed serotoniini tagasihaarde

inhibiitorid),

danasooli,

mõnesid angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitoreid (nt kaptopriili, enalapriili) ja

angiotensiini II retseptori blokaatoreid.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes

muid ravimeid (vt lõiku „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Rasedus ja imetamine

Kas te olete rase, kavatsete rasestuda või imetate last? Vajatava insuliini hulk langeb tavaliselt

esimese kolme raseduskuu jooksul ning tõuseb järgmisel kuuel kuul. Kui toidate last rinnapiimaga,

siis võib vajalikuks osutuda insuliini annuse või dieedi muutmine.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Hüpoglükeemia korral võib teie kontsentratsiooni- ja reaktsioonivõime langeda. Kõigis olukordades,

kus te võite ennast ja teisi ohtu seada (nt autojuhtimine või masinate käsitsemine), pidage meeles selle

asjaolu võimalust. Te peate konsulteerima raviarstiga autojuhtimise lubatavuse osas, kui teil

esinevad sagedased hüpoglükeemia episoodid

hüpoglükeemia hoiatavad sümptomid puuduvad või on vähenenud.

Oluline teave Humalog’i mõningate koostisosade suhtes

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuses, see tähendab põhimõtteliselt

“naatriumivaba”.

3.

Kuidas Humalog`i kasutada

Apteegist ravimi ostmisel kontrollige alati pakendit ja viaali etiketti insuliini nime ja tüübi

suhtes. Veenduge selles, et olete saanud sellise Humalog’i, mida arst on teil käskinud kasutada.

Kasutage Humalog`i alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage

nõu oma arstiga.

Annus

Tavaliselt tuleb Humalog’i

kasutada 15 minuti jooksul enne või pärast sööki. Vajaduse korral

võite süstida peatselt pärast sööki. Kuid raviarst ütleb teile täpselt, kui palju, millal ja kui sageli

süstida. Tema poolt antud juhtnöörid on mõeldud spetsiaalselt teile. Järgige neid täpselt ja käige

regulaarselt oma diabeedikliinikus kontrollis.

Juhul, kui muudate kasutatava insuliini tüüpi (lähete näiteks inim- või loominsuliinilt Humalog-

preparaadile), peate võib-olla süstima rohkem või vähem kui vanasti. See võib käia ainult

esimese süsti kohta või kujutada endast järk-järgulist mitu nädalat või kuud kestvat

üleminekuperioodi.

Humalog on mõeldud nahaaluseks süstimiseks. Seda tohib lihasesse süstida ainult sel juhul, kui

arst on seda käskinud.

Humalog’i süstimiseks ettevalmistamine

Humalog on juba vees lahustatud, seega teil ei ole tarvis seda segada. Kuid te tohite seda

kasutada

ainult siis

, kui see näeb välja nagu vesi. See peab olema selge, värvitu ega tohi

sisaldada tahkeid osakesi. Kontrollige seda iga kor, enne kui ennast süstite.

Humalog’i süstimine

Kõigepealt peske käed.

Enne süsti tegemist puhastage nahk vastavalt arsti juhtnööridele. Puhastage viaali kummikork,

kuid ärge seda eemaldage.

Kasutage kummikorgist läbisurumiseks puhast, steriilset nõela ja süstalt ning tõmmake

süstlasse vajalik kogus Humalog’i. Arst või meditsiinipersonal seletab, kuidas seda teha.

Ärge andke oma nõelu ja süstlaid teistele kasutada.

Süstige naha alla, nii nagu teid on õpetatud. Ärge süstige veeni. Pärast süsti jätke nõel viieks

sekundiks naha sisse, veendumaks, et olete saanud kogu annuse. Ärge hõõruge piirkonda,

kuhu äsja süstisite. Pidage silmas, et süstite vähemalt pool tolli (1 cm) eelmise süsti kohast

kaugemale ja et vahetate süstimise kohti, nii nagu õpetatud. Olenemata sellest, missuguse

koha süstimiseks valite – kas õlavarre, reie, tuhara või kõhu –, Humalog’i toime saabub igal

juhul kiiremini kui lühitoimelisel humaaninsuliinil.

Arst ütleb teile, kui peate segama Humalog’i mõne iniminsuliiniga. Näiteks kui peate süstima

segu, siis tõmmake Humalog süstlasse enne pika toimeajaga insuliini. Süstige vedelik kohe,

kui olete selle seganud. Tehke nii iga kord. Humalog’i ei tohi tavaliselt segada

iniminsuliinide seguga. Humalog’i ei tohi kunagi segada teiste tootjate poolt valmistatud ega

loomse päritoluga insuliinidega.

Humalog’i ei tohi veeni süstida. Süstige Humalog’i nii, nagu arst või meditsiiniõde on

õpetanud. Ainult arst tohib süstida Humalog’i veeni. Ta teeb seda ainult eriolukorras, nt.seoses

kirurgilise operatsiooniga või kui olete haigestunud ning teie glükoositase on liiga kõrge.

Humalog’i kasutamine infusioonipumbaga

Lispro-insuliini infundeerimiseks tohib kasutada ainult teatavaid CE - märgistusega insuliini

infusioonipumpasid. Enne lispro-insuliini infusiooni lugege tähelepanelikult tootjajuhendit, et

teha kindlaks selle pumba sobivust teile. Lugege ja järgige infusioonipumbaga kaasasolevaid

instruktsioone.

Kasutage pumba õiget reservuaari ja kateetrit.

Infusioonikomplekti vahetus (voolik ja nõel) peab toimuma infusioonikomplektiga kaasas oleva

tooteinfo juhiste järgi.

Hüpoglükeemia tekkimisel tuleb infusioon katkestada seniks, kuni episood on möödunud.

Korduvate või raskete hüpoglükeemiate esinemisel andke sellest teada raviarstile või

diabeedikliinikusse ning kaaluge insuliini infusiooni vähendamise või lõpetamise vajadust.

Pumba rike või infusioonikomplekti ummistus võib põhjustada glükoositaseme kiiret tõusu. Kui

teile tundub, et insuliini vool on katkenud, siis tegutsege nii, nagu juhendis õpetatud, ning

vajadusel andke sellest teada oma raviarstile või diabeedikliinikusse.

Insuliini infusioonipumbaga kasutamisel ei tohi Humalog ühegi teise insuliiniga segada.

Kui te võtate Humalog`i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Humalog`i rohkem, kui te vajate, siis võib teil tekkida madal veresuhkur. Kontrollige

oma veresuhku taset.

Kui teie veresuhkur on madal (

kerge hüpoglükeemia

), siis sööge glükoosi tablette või suhkrut või

jooge suhkrut sisaldavaid jooke. Seejärel sööge puuvilja, küpsiseid või võileiba – nagu arst on teile

soovitanud – ja siis puhake. Selle abil võite sageli üle saada kergest hüpoglükeemiast või väiksemast

insuliini üleannusest. Kui teie seisund halveneb, hingamine on pinnapealne ja nahk muutub

kahvatuks, pöörduge kohe arsti poole. Glükagooni süsti abil võib jagu saada üsna raskest

hüpoglükeemiast. Pärast glükagooni süsti sööge glükoosi või suhkrut. Kui glükagoonist ei ole abi,

tuleb teid haiglas ravida. Paluge, et arst räägiks teile, mis on glükagoon.

Kui te unustate Humalog`i võtta

Kui te võtate vähem Humalog`i, kui te vajate, siis võib teil tekkida kõrge veresuhkur. Kontrollige oma

veresuhkru taset.

Kui hüpo- (madal veresuhkur)või hüperglükeemiaid (kõrge veresuhkur) mitte ravida, võivad need

väga rasked olla ja põhjustada peavalusid, iiveldust, oksendamist, veetustumist, teadvusetust,

koomat ja isegi surma (vt punktid A ja B, lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed”).

Kolm lihtsat võtet

, kuidas vältida hüpoglükeemiat või hüperglükeemiat on:

Hoidke alati endaga tagavaraks kaasas süstalt ja Humalog viaali.

Kandke endaga alati kaasas midagi, mis näitab, et olete suhkruhaige.

Kandke endaga alati suhkrut kaasas.

Kui te lõpetate Humalog`i kasutamise

Kui te võtate vähem Humalog`i, kui te vajate, siis võib teil tekkida kõrge veresuhkur. Ärge vahetage

oma insuliini ilma arsti loata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Süsteemne allergia on harva esinev (≥1/10000 kuni <1/1000). Selle sümptomiteks on:

lööve tervel kehal

vererõhu langus

õhupuudus

südamepekslemine

kähisev hingamine

higistamine

Kui teile tundub, et teil on Humalog’i kasutamisel tekkinud insuliiniallergia, pöörduge

kohe arsti poole.

Lokaalne allergia on sageli esinev (≥1/100 kuni <1/10). Mõnel inimesel tekib insuliini süstimiskoha

ümbruses punetus, turse või sügelus. See taandub tavaliselt paari päeva kuni paari nädalaga. Kui see

teiega juhtub, rääkige sellest arstile.

Lipodüstroofia (naha paksenemine või sellesse lohukeste tekkimine) on aeg-ajalt

esinev (

1/1000 kuni <1/100). Kui märkate, et teie nahk süstimise kohal pakseneb või

sellesse tekivad lohukesed, rääkige sellest arstile.

Eriti insuliinravi alguses või ravi vahetamise käigus, et saavutada veresuhkru taseme parem kontroll,

on teatatud tursetest (nt käevarte või pahkluu paistetus, vedelikupeetus).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla

ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku

teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi

ohutusest.

Suhkruhaigusega kaasneda võivad probleemid

A.

Hüpoglükeemia

Hüpoglükeemia (madal veresuhkur) tähendab, et veres ei ole piisavalt suhkrut. Selle

põhjuseks võib olla asjaolu, et:

olete manustanud liiga palju Humalog’i või muud insuliini;

jätate vahele või lükkate edasi söögikordi või muudate oma dieeti;

treenite või töötate liiga intensiivselt vahetult enne või pärast sööki;

põete mõnda nakkust või muud haigust (eriti, kui sellega kaasneb kõhulahtisus

või oksendamine);

teie insuliinivajadus on muutunud; või

te põete süvenevat neeru- või maksahaigust.

Alkohol ja mõned ravimid võivad mõjutada teie veresuhkru taset.

Madala veresuhkru taseme esimesed sümptomid kerkivad tavaliselt esile kiiresti ja

nende hulka kuuluvad:

väsimus

südamepekslemine

närvilisus ja värisemine

iiveldus

peavalu

külm higi

Kui te ei ole kindel, et hüpoglükeemia hoiatavaid sümptomeid endal ära tunnete, siis

vältige olukordi, milles võite ennast või teisi ohtu seada (nt autojuhtimine).

B.

Hüperglükeemia ja diabeetiline ketoatsidoos

Hüperglükeemia (liiga palju suhkrut veres) tähendab, et organismis ei ole piisavalt

insuliini. Hüperglükeemia tekkepõhjuseks võib olla:

Humalog’i või mõne muu insuliini süstimata jätmine;

väiksema insuliini annuse süstimine, kui arst on määranud;

oma dieedis ettenähtust palju rohkem söömine; või

palavik, nakkus või emotsionaalne stress.

Hüperglükeemia tagajärjeks võib olla diabeetiline ketoatsidoos. Esimesed sümptomid kerkivad esile

aeglaselt, mitme tunni või mõne päeva jooksul. Nendeks võivad olla:

unisus

isutus

punetav nägu

puuvilja lõhn hingeõhus

janu

iiveldus või oksendamine

Rasketeks sümptomiteks on raske hingamine ja kiirenenud pulss.

Otsige kiiresti

meditsiinilist abi.

C.

Haigestumine

Kui olete haige, eriti kui sellega kaasneb iiveldus või oksendamine, võib teie insuliinivajadus

muutuda.

Isegi siis, kui te ei söö normaalselt, vajate te ikkagi insuliini.

Testige oma uriini või verd,

jälgige haiguse kulgu ja rääkige sellest arstile.

5.

Kuidas Humalog`i säilitada

Hoida Humalog’i külmkapis (2

C . 8

C). Mitte lasta külmuda. Kasutuselevõetud viaali tuleb hoida

külmkapis (2

C . 8

C) või toatemperatuuril kuni 30

C ning kasutada 28 päeva jooksul. Ärge jätke

ravimit liigse kuumuse ega otsese päikesevalguse kätte.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil. Kõlblikkusaeg

viitab kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage seda ravimit, kui te märkate, et see on värvunud või sisaldab tahkeid osakesi. Te tohite

seda kasutada

ainult siis

, kui see näeb välja nagu vesi. Kontrollige seda iga kord, enne kui ennast

süstite.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma

apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta

keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Humalog 100 ühikut/ml süstelahus viaalis sisaldab:

Toimeaine on lispro-insuliin. Lispro-insuliin on valmistatud laboratoorselt rekombinantse DNA

tehnoloogia abil. See on iniminsuliini muudetud vorm ning erineb seega muudest inim- ja

loominsuliinidest. Lispro-insuliin on struktuurilt lähedases suguluses kõhunäärme poolt

toodetava naturaalse iniminsuliiniga.

Abiained on metakresool, glütserool, dinaatriumvesinikfosfaatheptahüdraat, tsinkoksiid ja

süstevesi. Happelisuse kohandamiseks võib olla kasutatud naatriumhüdroksiidi või soolhapet.

Kuidas Humalog välja näeb ja pakendi sisu

Humalog 100 ühikut/ml süstelahus on steriilne, selge, värvitu vesilahus, mis sisaldab 100 ühikut

lispro-insuliini igas milliliitris (100 ühikut/ml) süstelahusena. Iga viaal sisaldab 1000 toimeühikut (10

milliliitrit). Humalog 100 ühikut/ml süstelahust viaalis väljastatakse 1 või 2 viaaliga pakenditena või

komplektis 5x1 viaali. Kõiki pakendi suurusi ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Humalog 100 ühikut/ml süstelahust viaalis toodab:

Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madriid, Hispaania.

Müügiloa hoidja on: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel:

+

3726817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France S.A.S.

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Infoleht on viimati uuendatud

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel

http://www.ema.europa.eu/.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Humalog 100 ühikut/ml, süstelahus kolbampullis

lispro-insuliin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte,

sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Humalog ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Humalog`i kasutamist

Kuidas Humalog`i kasutada

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Humalog`i säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on Humalog ja milleks seda kasutatakse

Humalog`i kasutatakse suhkurtõve raviks. Humalog toimib kiiremini kui normaalne iniminsuliin, kuna

insuliini molekuli on veidi muudetud.

Kui teie kõhunääre ei tooda piisavalt insuliini, reguleerimaks vere glükoositaset, siis tekib teil

suhkurtõbi. Humalog on teie enda insuliini aseaine ja seda kasutatakse selleks, et pikaajaliselt

reguleerida glükoositaset. Humalog’i toime saabub väga kiiresti ja kestab lühemat aega kui

lühitoimelisel humaaninsuliinil (2 kuni 5 tundi). Tavaliselt tuleb Humalog’i

kasutada 15 minuti

jooksul enne või pärast sööki.

Arst võib teil käskida kasutada Humalog’i koos pika toimeajaga insuliiniga. Iga liiki insuliini

väljastatakse erineva infolehega, mis tutvustab vastavat insuliini. Ärge muutke kasutatavat insuliini

ilma arsti korralduseta. Kui te siiski peate insuliini liiki muutma, siis tehke seda väga ettevaatlikult.

Humalog sobib kasutamiseks nii täiskasvanuil kui lastel.

2.

Mida on vaja teada enne Humalog`i kasutamist

ÄRGE kasutage Humalog`i

Kui teile tundub, et algamas on

hüpoglükeemia

(madal veresuhkur). Käesoleva infolehe

tagapool õpetatakse, kuidas toimida kerge hüpoglükeemia korral (vt lõik 3: Kui te võtate

Humalog`i rohkem kui ette nähtud).

kui olete lispro-insuliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kui teie veresuhkru tasemed on käesoleva insuliinraviga hästi reguleeritud, siis võite te mitte

tunda hoiatavaid sümptomeid, mis viitavad veresuhkru liiga tugevale langusele. Hoiatavad

sümptomid on loetletud tagapool selles infolehes. Te peate tähelepanelikult jälgima, mis ajal

süüa ning kui sageli ja kui suure koormusega füüsiliselt treenida. Samuti peate te hoolikalt oma

veresuhkru tasemeid jälgima, selleks sageli vereglükoosi testides.

Mõned inimesed, kellel on esinenud hüpoglükeemia pärast loominsuliinilt iniminsuliinile

üleminekut, on teatanud, et varajased hoiatavad sümptomid olid ebaselgemad või teistsugused.

Kui teil esineb sageli hüpoglükeemia või teil on raske seda ära tunda, siis rääkige sellest arstile.

Kui Teie vastus mõnele alljärgnevale küsimusele on JAATAV, siis rääkige sellest arstile,

apteekrile või diabeediõele.

-

Kas te olete viimasel ajal haige olnud?

-

Kas põete neeru- või maksahaigusi?

-

Kas tegelete füüsilise treeninguga tavalisest rohkem?

Ka alkoholi tarvitamisel võib insuliinivajadus muutuda.

Kui te plaanite välismaale sõitu, siis rääkige sellest eelnevalt arstile, apteekrile või diabeediõele.

Aja erinevus vastavate riikide vahel võib tähendada, et peate süstimise ja söögiaegu muutma,

võrreldes kodus rakendatava ajakavaga.

Mõnedel patsientidel, kellel II tüüpi diabeet on kestnud juba kaua aega ja kes on põdenud

südamehaigusi või insulti ning keda ravitakse pioglitasooni ja insuliiniga, on tekkinud

südamepuudulikkus. Kui teil tekivad südamepuudulikkuse nähud, nt ebatavaline hingeldus või

kiire kehakaalu tõus või paiksed tursed (ödeemid), rääkige sellest niipea kui võimalik arstile.

Muud ravimid ja Humalog

Teie insuliinivajadus võib muutuda, kui kasutate

suukaudseid rasestumisvastaseid ravimeid,

steroidhormoone,

kilpnäärme asendusravi,

suukaudseid veresuhkrut alandavaid ravimeid,

atsetüülsalitsüülhapet,

sulfoonamiide,

oktreotiidi,

beetastimulaatoreid (nt ritodriin, salbutamool või terbutaliin),

beetablokaatoreid,

mõnesid antidepressante (monoamiini oksüdaasi inhibiitorid, selektiivsed serotoniini tagasihaarde

inhibiitorid),

danasooli,

mõnesid angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitoreid (nt kaptopriili, enalapriili) ja

angiotensiini II retseptori blokaatoreid.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes

muid ravimeid (vt lõiku „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Rasedus ja imetamine

Kas te olete rase, kavatsete rasestuda või imetate last? Vajatava insuliini hulk langeb tavaliselt esimese

kolme raseduskuu jooksul ning tõuseb järgmisel kuuel kuul. Kui toidate last rinnapiimaga, siis võib

vajalikuks osutuda insuliini annuse või dieedi muutmine.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Hüpoglükeemia korral võib teie kontsentratsiooni- ja reaktsioonivõime langeda. Kõigis olukordades,

kus te võite ennast ja teisi ohtu seada (nt autojuhtimine või masinate käsitsemine), pidage meeles selle

asjaolu võimalust. Te peate konsulteerima raviarstiga autojuhtimise lubatavuse osas, kui teil

esinevad sagedased hüpoglükeemia episoodid

hüpoglükeemia hoiatavad sümptomid puuduvad või on vähenenud.

Oluline teave Humalog’i mõningate koostisosade suhtes

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuses, see tähendab põhimõtteliselt

“naatriumivaba”.

3.

Kuidas Humalog`i kasutada

3 ml kolbampull on mõeldud kasutamiseks ainult Lilly 3 ml pen-süstliga. See ei ole kasutamiseks

1,5 ml pen-süstliga.

Apteegist ravimi ostmisel kontrollige alati pakendit ja kolbampulli etiketti insuliini nime ja

tüübi suhtes. Veenduge selles, et olete saanud sellise Humalog’i, mida arst on teil käskinud

kasutada.

Kasutage Humalog`i alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage

nõu oma arstiga. Haiguste leviku ärahoidmiseks tohib iga kolbampulli kasutada ainult üks patsient,

isegi kui süstevahendi nõel ära vahetatakse.

Annus

Tavaliselt tuleb Humalog’i

kasutada 15 minuti jooksul enne või pärast sööki. Vajaduse korral

võite süstida peatselt pärast sööki. Kuid raviarst ütleb teile täpselt, kui palju, millal ja kui sageli

süstida. Tema poolt antud juhtnöörid on mõeldud spetsiaalselt teile. Järgige neid täpselt ja käige

regulaarselt oma diabeedikliinikus kontrollis.

Juhul, kui muudate kasutatava insuliini tüüpi (lähete näiteks inim- või loominsuliinilt Humalog-

preparaadile), peate võib-olla süstima rohkem või vähem kui vanasti. See võib käia ainult

esimese süsti kohta või kujutada endast järk-järgulist mitu nädalat või kuud kestvat

üleminekuperioodi.

Humalog on mõeldud nahaaluseks süstimiseks. Seda tohib lihasesse süstida ainult sel juhul, kui

arst on seda käskinud.

Humalog’i süstimiseks ettevalmistamine

Humalog on juba vees lahustatud, seega teil ei ole tarvis seda segada. Kuid te tohite seda

kasutada

ainult siis

, kui see näeb välja nagu vesi. See peab olema selge, värvitu ega tohi

sisaldada tahkeid osakesi. Kontrollige seda iga kord, enne kui ennast süstite.

Pen-süstli kasutusvalmis seadmine

Kõigepealt peske käed. Desinfitseerige kolbampulli kummimembraan.

Te tohite Humalog kolbampulle kasutada ainult Lilly insuliini pen-süstlites. Veenduge, et

teie pen-süstliga kaasasoleval infolehel on nimetatud Humalog või Lilly kolbampulle. 3 ml

pen-süstlile sobib ainult 3 ml kolbampull.

Järgige pen-süstliga kaasasolevaid juhiseid. Paigutage kolbampull pen-süstlisse.

Valige annuseks 1 või 2 ühikut. Seejärel hoidke pen-süstlit, nõel ülespoole suunatud, ning

koputage pen-süstli küljele, nii et kõik õhumullid tõusevad üles. Vajutage

süstimismehhanismile, pen-süstel endiselt ülespoole suunatud. Tehke seda seni, kuni nõelast

väljub Humalog’i piisk. Pen-süstlisse võivad olla jäänud siiski mõned väikesed õhumullid. Need

on ohutud, aga kui õhumullid on liiga suured, siis võib süstitav annus olla ebatäpne.

Humalog’i süstimine

Enne süsti tegemist puhastage nahk vastavalt arsti juhtnööridele. Süstige naha alla, nii nagu teid

on õpetatud. Ärge süstige veeni. Pärast süsti jätke nõel viieks sekundiks naha sisse,

veendumaks, et olete saanud kogu annuse. Ärge hõõruge piirkonda, kuhu äsja süstisite. Pidage

silmas, et süstite vähemalt pool tolli (1 cm) eelmise süsti kohast kaugemale ja et vahetate

süstimise kohti, nii nagu õpetatud. Olenemata sellest, missuguse koha süstimiseks valite – kas

õlavarre, reie, tuhara või kõhu – Humalog’i toime saabub igal juhul kiiremini kui lühitoimelisel

humaaninsuliinil.

Humalog’i ei tohi veeni süstida. Süstige Humalog’i nii, nagu arst või meditsiiniõde on

õpetanud. Ainult arst tohib süstida Humalog’i veeni. Ta teeb seda ainult eriolukorras, nt. seoses

kirurgilise operatsiooniga või kui olete haigestunud ning teie glükoositase on liiga kõrge.

Pärast süsti

Niipea, kui olete süsti teinud, keerake nõel pen-süstlilt ära, kasutades selleks nõela väliskatet.

Nii hoiate Humalog’i steriilsena ja väldite selle leket. Samuti väldib see õhu sisenemist pen-

süstlisse ja nõela ummistumist.

Ärge andke oma nõelu kellelegi teisele kasutada

. Ärge andke

oma pen-süstlit kellelegi teisele kasutada. Asetage otsik pen-süstlile tagasi. Jätke kolbampull

pen-süstlisse.

Järgmised süstid

Enne iga süsti valige annuse aknas 1 või 2 ühikut ja vajutage süstimisnupule, kusjuures pen-

süstel on otsaga ülespoole suunatud, kuni nõelast ilmub nähtavale Humalog’i piisk. Vaadates

kolbampulli küljel asuvat mõõturit, võite näha, kui palju Humalog’i on alles. Mõõturi iga sälgu

vaheline kaugus tähistab ligikaudu 20 ühikut. Kui sellest ei piisa teie annuseks, siis vahetage

kolbampulli.

Ärge segage Humalog’i kolbampulli mingeid muid insuliine. Kui kolbampull on tühi, ärge seda

enam kasutage.

Humalog’i kasutamine infusioonipumbaga

Lispro-insuliini infundeerimiseks tohib kasutada ainult teatavaid CE - märgistusega insuliini

infusioonipumpasid. Enne lispro-insuliini infusiooni lugege tähelepanelikult tootjajuhendit, et

teha kindlaks selle pumba sobivust teile. Lugege ja järgige infusioonipumbaga kaasasolevaid

instruktsioone.

Kasutage pumba õiget reservuaari ja kateetrit.

Infusioonikomplekti vahetus (voolik ja nõel) peab toimuma infusioonikomplektiga kaasas oleva

tooteinfo juhiste järgi.

Hüpoglükeemia tekkimisel tuleb infusioon katkestada seniks, kuni episood on möödunud.

Korduvate või raskete hüpoglükeemiate esinemisel andke sellest teada raviarstile või

diabeedikliinikusse ning kaaluge insuliini infusiooni vähendamise või lõpetamise vajadust.

Pumba rike või infusioonikomplekti ummistus võib põhjustada glükoositaseme kiiret tõusu. Kui

teile tundub, et insuliini vool on katkenud, siis tegutsege nii, nagu juhendis õpetatud, ning

vajadusel andke sellest teada oma raviarstile või diabeedikliinikusse.

Insuliini infusioonipumbaga kasutamisel ei tohi Humalog`i ühegi teise insuliiniga segada.

Kui te võtate Humalog`i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Humalog`i rohkem, kui te vajate, siis võib teil tekkida madal veresuhkur. Kontrollige

oma veresuhkru taset.

Kui teie veresuhkur on madal

(kerge hüpoglükeemia

), siis sööge glükoosi tablette või suhkrut või

jooge suhkrut sisaldavaid jooke. Seejärel sööge puuvilja, küpsiseid või võileiba – nagu arst on teile

soovitanud – ja siis puhake. Selle abil võite sageli üle saada kergest hüpoglükeemiast või väiksemast

insuliini üleannusest. Kui teie seisund halveneb, hingamine on pinnapealne ja nahk muutub kahvatuks,

pöörduge kohe arsti poole. Glükagooni süsti abil võib jagu saada üsna raskest hüpoglükeemiast. Pärast

glükagooni süsti sööge glükoosi või suhkrut. Kui glükagoonist ei ole abi, tuleb teid haiglas ravida.

Paluge, et arst räägiks teile, mis on glükagoon.

Kui te unustate Humalog`i võtta

Kui te võtate vähem Humalog`i, kui te vajate, siis võib teil tekkida kõrge veresuhkur. Kontrollige oma

veresuhkru taset.

Kui hüpo- (madal veresuhkur) või hüperglükeemiaid (kõrge veresuhkur) mitte ravida, võivad need

väga rasked olla ja põhjustada peavalusid, iiveldust, oksendamist, veetustumist, teadvusetust, koomat

ja isegi surma (vt punktid A ja B, lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed”).

Kolm lihtsat võtet

, kuidas vältida hüpoglükeemiat või hüperglükeemiat, on:

Hoidke alati endaga tagavaraks kaasas süstalt ja Humalog`i viaali või tagavara pen-süstlit ja

kolbampulli, juhuks kui kaotate oma pen-süstli või kolbampulli või need lähevad rikki.

Kandke endaga alati kaasas midagi, mis näitab, et olete suhkruhaige.

Kandke endaga alati suhkrut kaasas.

Kui te lõpetate Humalog`i kasutamise

Kui te võtate vähem Humalog`i, kui te vajate, siis võib teil tekkida kõrge veresuhkur. Ärge vahetage

oma insuliini ilma arsti loata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Süsteemne allergia on harva esinev (≥1/10000 kuni <1/1000). Selle sümptomiteks on:

lööve tervel kehal

vererõhu langus

õhupuudus

südamepekslemine

kähisev hingamine

higistamine

Kui teile tundub, et teil on Humalog’i kasutamisel tekkinud insuliiniallergia, pöörduge kohe arsti

poole.

Lokaalne allergia on sageli esinev (≥1/100 kuni <1/10). Mõnel inimesel tekib insuliini süstimiskoha

ümbruses punetus, turse või sügelus. See taandub tavaliselt paari päeva kuni paari nädalaga. Kui see

teiega juhtub, rääkige sellest arstile.

Lipodüstroofia (naha paksenemine või sellesse lohukeste tekkimine) on aeg-ajalt esinev (

1/1000

kuni <1/100). Kui märkate, et teie nahk süstimise kohal pakseneb või sellesse tekivad lohukesed,

rääkige sellest arstile.

Eriti insuliinravi alguses või ravi vahetamise käigus, et saavutada veresuhkru taseme parem kontroll,

on teatatud tursetest (nt käevarte või pahkluu paistetus, vedelikupeetus).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla

ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku

teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi

ohutusest.

Suhkruhaigusega kaasneda võivad probleemid

A.

Hüpoglükeemia

Hüpoglükeemia (madal veresuhkur) tähendab, et veres ei ole piisavalt suhkrut. Selle põhjuseks võib

olla asjaolu, et:

olete manustanud liiga palju Humalog’i või muud insuliini;

jätate vahele või lükkate edasi söögikordi või muudate oma dieeti;

treenite või töötate liiga intensiivselt vahetult enne või pärast sööki;

põete mõnda nakkust või muud haigust (eriti, kui sellega kaasneb kõhulahtisus või oksendamine);

teie insuliinivajadus on muutunud; või

te põete süvenevat neeru- või maksahaigust.

Alkohol ja mõned ravimid võivad mõjutada teie veresuhkru taset.

Madala veresuhkru taseme esimesed sümptomid kerkivad tavaliselt esile kiiresti ja nende hulka

kuuluvad:

väsimus

südamepekslemine

närvilisus ja värisemine

iiveldus

peavalu

külm higi

Kui te ei ole kindel, et hüpoglükeemia hoiatavaid sümptomeid endal ära tunnete, siis vältige olukordi,

milles võite ennast või teisi ohtu seada (nt autojuhtimine).

B.

Hüperglükeemia ja diabeetiline ketoatsidoos

Hüperglükeemia (liiga palju suhkrut veres) tähendab, et organismis ei ole piisavalt insuliini.

Hüperglükeemia tekkepõhjuseks võib olla:

Humalog’i või mõne muu insuliini süstimata jätmine;

väiksema insuliini annuse süstimine, kui arst on määranud;

oma dieedis ettenähtust palju rohkem söömine; või

palavik, nakkus või emotsionaalne stress.

Hüperglükeemia tagajärjeks võib olla diabeetiline ketoatsidoos. Esimesed sümptomid kerkivad esile

aeglaselt, mitme tunni või mõne päeva jooksul. Nendeks võivad olla:

unisus

isutus

punetav nägu

puuvilja lõhn hingeõhus

janu

iiveldus või oksendamine

Rasketeks sümptomiteks on raske hingamine ja kiirenenud pulss.

Otsige kiiresti meditsiinilist abi.

C.

Haigestumine

Kui olete haige, eriti kui sellega kaasneb iiveldus või oksendamine, võib teie insuliinivajadus

muutuda.

Isegi siis, kui te ei söö normaalselt, vajate te ikkagi insuliini.

Testige oma uriini või verd,

jälgige haiguse kulgu ja rääkige sellest arstile.

5.

Kuidas Humalog`i säilitada

Enne esmast kasutamist hoida Humalog’i külmkapis (2

C . 8

C). Mitte lasta külmuda.

Kasutuselevõetud kolbampulli tuleb hoida toatemperatuuril (15

C . 30

C) ning kasutada 28 päeva

jooksul. Ärge jätke ravimit liigse kuumuse ega otsese päikesevalguse kätte. Ärge hoidke

kasutuselevõetud pen-süstlit ega kolbampulli külmkapis. Pen-süstlit, kuhu on paigaldatud kolbampull,

ei tohi hoida selle külge kinnitatud nõelaga.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil. Kõlblikkusaeg

viitab kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage seda ravimit, kui te märkate, et see on värvunud või sisaldab tahkeid osakesi. Te tohite

seda kasutada

ainult siis

, kui see näeb välja nagu vesi. Kontrollige seda iga kord, enne kui ennast

süstite.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma

apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta

keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Humalog 100 ühikut/ml süstelahus kolbampullis sisaldab:

Toimeaine on lispro-insuliin. Lispro-insuliin on valmistatud laboratoorselt rekombinantse DNA

tehnoloogia abil. See on iniminsuliini muudetud vorm ning erineb seega muudest inim- ja

loominsuliinidest. Lispro-insuliin on struktuurilt lähedases suguluses kõhunäärme poolt

toodetava naturaalse iniminsuliiniga.

Abiained on metakresool, glütserool, dinaatriumvesinikfosfaatheptahüdraat, tsinkoksiid ja

süstevesi. Happelisuse kohandamiseks võib olla kasutatud naatriumhüdroksiidi või soolhapet.

Kuidas Humalog välja näeb ja pakendi sisu

Humalog 100 ühikut/ml süstelahus on steriilne, selge, värvitu vesilahus, mis sisaldab 100 ühikut

lispro-insuliini igas milliliitris (100 ühikut/ml) süstelahusena. Iga kolbampull sisaldab 300 ühikut

(3 milliliitrit). Kolbampulle väljastatakse pakendites, mis sisaldavad kas 5 või 10 kolbampulli. Kõiki

pakendi suurusi ei pruugi müügil olla.

Müügiloa hoidja ja tootja

Humalog 100 ühikut/ml süstelahust kolbampullis toodab:

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Prantsusmaa,

Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, (FI) Itaalia.

Müügiloa hoidja on: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel:

+

3726817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France S.A.S.

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Infoleht on viimati uuendatud

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel

http://www.ema.europa.eu/.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Humalog Mix25 100 ühikut/ml süstesuspensioon viaalis

lispro-insuliin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Humalog Mix25 ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Humalog Mix25 kasutamist

Kuidas Humalog Mix25 kasutada

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Humalog Mix25 säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on Humalog Mix25 ja milleks seda kasutatakse

Humalog Mix25 kasutatakse suhkurtõve raviks. Humalog Mix25 on eelnevalt segatud suspensioon.

Selle toimeaine on lispro-insuliin. 25 % Humalog Mix25-s sisalduvast lispro-insuliinist on vees

lahustatud ja see toimib kiiremini kui normaalne iniminsuliin, kuna insuliini molekuli on veidi

muudetud. 75 % Humalog Mix25-s sisalduvast lispro-insuliinist on kasutatav suspensioonina koos

protamiinsulfaadiga, mis pikendab selle toimet.

Kui teie kõhunääre ei tooda piisavalt insuliini, reguleerimaks vere glükoositaset, siis tekib teil

suhkurtõbi. Humalog Mix25 on teie enda insuliini aseaine ja seda kasutatakse selleks, et pikaajaliselt

reguleerida glükoositaset. Humalog Mix25 toime saabub väga kiiresti ja kestab kauem kui

lühitoimelisel humaaninsuliinil. Tavaliselt tuleb Humalog Mix25

kasutada 15 minuti jooksul enne või

pärast sööki.

Arst võib teil käskida kasutada Humalog Mix25 koos pika toimeajaga insuliiniga. Iga liiki insuliini

väljastatakse erineva infolehega, mis tutvustab vastavat insuliini. Ärge muutke kasutatavat insuliini

ilma arsti korralduseta. Kui te siiski peate insuliini liiki muutma, siis tehke seda väga ettevaatlikult.

2.

Mida on vaja teada enne Humalog Mix25 kasutamist

ÄRGE kasutage Humalog Mix25

Kui teile tundub, et algamas on

hüpoglükeemia

(madal veresuhkur). Käesoleva infolehe

tagapool õpetatakse, kuidas toimida kerge hüpoglükeemia korral (vt lõik 3, Kui te võtate

Humalog Mix25 rohkem kui ette nähtud).

kui olete lispro-insuliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline

Hoiatused ja ettevatusabinõud

Kui teie veresuhkru tasemed on käesoleva insuliinraviga hästi reguleeritud, siis võite te mitte

tunda hoiatavaid sümptomeid, mis viitavad veresuhkru liiga tugevale langusele. Hoiatavad

sümptomid on loetletud tagapool selles infolehes. Te peate tähelepanelikult jälgima, mis ajal

süüa ning kui sageli ja kui suure koormusega füüsiliselt treenida. Samuti peate te hoolikalt oma

veresuhkru tasemeid jälgima, selleks sageli vereglükoosi testides.

Mõned inimesed, kellel on esinenud hüpoglükeemia pärast loominsuliinilt iniminsuliinile

üleminekut, on teatanud, et varajased hoiatavad sümptomid olid ebaselgemad või teistsugused.

Kui teil esineb sageli hüpoglükeemia või teil on raske seda ära tunda, siis rääkige sellest arstile.

Kui Teie vastus mõnele alljärgnevale küsimusele on JAATAV, siis rääkige sellest arstile,

apteekrile või diabeediõele.

Kas te olete viimasel ajal haige olnud?

Kas põete neeru- või maksahaigusi?

Kas tegelete füüsilise treeninguga tavalisest rohkem?

Ka alkoholi tarvitamisel võib insuliinivajadus muutuda.

Kui te plaanite välismaale sõitu, siis rääkige sellest eelnevalt arstile, apteekrile või diabeediõele.

Aja erinevus vastavate riikide vahel võib tähendada, et peate süstimise ja söögiaegu muutma,

võrreldes kodus rakendatava ajakavaga.

Mõnedel patsientidel, kellel II tüüpi diabeet on kestnud juba kaua aega ja kes on põdenud

südamehaigusi või insulti ning keda ravitakse pioglitasooni ja insuliiniga, on tekkinud

südamepuudulikkus. Kui teil tekivad südamepuudulikkuse nähud, nt ebatavaline hingeldus või

kiire kehakaalu tõus või paiksed tursed (ödeemid), rääkige sellest niipea kui võimalik arstile.

Muud ravimid ja Humalog Mix25

Teie insuliinivajadus võib muutuda, kui kasutate

suukaudseid rasestumisvastaseid ravimeid,

steroidhormoone,

kilpnäärme asendusravi,

suukaudseid veresuhkrut alandavaid ravimeid,

atsetüülsalitsüülhapet,

sulfoonamiide,

oktreotiidi,

beetastimulaatoreid (nt ritodriin, salbutamool või terbutaliin),

beetablokaatoreid,

mõnesid antidepressante (monoamiini oksüdaasi inhibiitorid, selektiivsed serotoniini tagasihaarde

inhibiitorid),

danasooli,

mõnesid angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitoreid (nt kaptopriili, enalapriili) ja

angiotensiini II retseptori blokaatoreid.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes

muid ravimeid (vt lõiku „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Rasedus ja imetamine

Kas te olete rase, kavatsete rasestuda või imetate last? Vajatava insuliini hulk langeb tavaliselt esimese

kolme raseduskuu jooksul ning tõuseb järgmisel kuuel kuul. Kui toidate last rinnapiimaga, siis võib

vajalikuks osutuda insuliini annuse või dieedi muutmine.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Hüpoglükeemia korral võib teie kontsentratsiooni- ja reaktsioonivõime langeda. Kõigis olukordades,

kus te võite ennast ja teisi ohtu seada (nt autojuhtimine või masinate käsitsemine), pidage meeles selle

asjaolu võimalust. Te peate konsulteerima raviarstiga autojuhtimise lubatavuse osas, kui teil

esinevad sagedased hüpoglükeemia episoodid

hüpoglükeemia hoiatavad sümptomid puuduvad või on vähenenud.

Oluline teave Humalog Mix25 mõningate koostisosade suhtes

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuses, see tähendab põhimõtteliselt

“naatriumivaba”.

3.

Kuidas Humalog Mix25 kasutada

Apteegist ravimi ostmisel kontrollige alati pakendit ja viaali etiketti insuliini nime ja tüübi

suhtes. Veenduge selles, et olete saanud sellise Humalog Mix25, mida arst on teil käskinud

kasutada.

Kasutage Humalogi Mix25 alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel,

pidage nõu oma arstiga.

Annus

Tavaliselt tuleb Humalog Mix25

kasutada 15 minuti jooksul enne või pärast sööki. Vajaduse

korral võite süstida peatselt pärast sööki. Kuid raviarst ütleb teile täpselt, kui palju, millal ja kui

sageli süstida. Tema poolt antud juhtnöörid on mõeldud spetsiaalselt teile. Järgige neid täpselt ja

käige regulaarselt oma diabeedikliinikus kontrollis.

Juhul, kui muudate kasutatava insuliini tüüpi (lähete näiteks inim- või loominsuliinilt Humalog-

preparaadile), peate võib-olla süstima rohkem või vähem kui vanasti. See võib käia ainult

esimese süsti kohta või kujutada endast järk-järgulist mitu nädalat või kuud kestvat

üleminekuperioodi.

Süstige Humalog Mix25 naha alla. Selle manustamiseks ei tohi kasutada muud manustamisteed.

Mingil juhul ei tohi Humalog Mix25 manustada veeni.

Humalog Mix25 süstimiseks ettevalmistamine

Enne süstimist tuleb insuliini uuesti suspendeerimiseks Humalog Mix25 sisaldavat viaali

peopesade vahel veeretada, kuni selles paiknev insuliin näib ühtlaselt hägune või piimjas. Ärge

liiga jõuliselt raputage, kuna see võib põhjustada vahu teket, mis takistaks annuse täpset

mõõtmist. Viaale tuleb sageli vaadelda ning neid ei tohi kasutada, kui neis leidub aine tükke või

kui tahked valged osakesed on kleepunud viaali põhja või seinale, andes sellele härmatanud

välimuse. Kontrollige iga kord, kui ennast süstite.

Humalog

Mix25 süstimine

Kõigepealt peske käed.

Enne süsti tegemist puhastage nahk vastavalt arsti juhtnööridele. Puhastage viaali kummikork,

kuid ärge seda eemaldage.

Kasutage kummikorgist läbisurumiseks puhast, steriilset nõela ja süstalt ning tõmmake süstlasse

vajalik kogus Humalog Mix25. Arst või meditsiinipersonal seletab, kuidas seda teha.

Ärge

andke oma nõelu ja süstlaid teistele kasutada.

Süstige naha alla, nii nagu teid on õpetatud. Ärge süstige veeni. Pärast süsti jätke nõel viieks

sekundiks naha sisse, veendumaks, et olete saanud kogu annuse. Ärge hõõruge piirkonda, kuhu

äsja süstisite. Pidage silmas, et süstite vähemalt pool tolli (1 cm) eelmise süsti kohast kaugemale

ja et vahetate süstimise kohti, nii nagu õpetatud

Kui te võtate Humalog Mix25 rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Humalog Mix25 rohkem, kui te vajate, siis võib teil tekkida madal veresuhkur.

Kontrollige oma veresuhku taset.

Kui teie veresuhkur on madal (

kerge hüpoglükeemia

), siis sööge glükoosi tablette või suhkrut või

jooge suhkrut sisaldavaid jooke. Seejärel sööge puuvilja, küpsiseid või võileiba – nagu arst on teile

soovitanud – ja siis puhake. Selle abil võite sageli üle saada kergest hüpoglükeemiast või väiksemast

insuliini üleannusest. Kui teie seisund halveneb, hingamine on pinnapealne ja nahk muutub kahvatuks,

pöörduge kohe arsti poole. Glükagooni süsti abil võib jagu saada üsna raskest hüpoglükeemiast. Pärast

glükagooni süsti sööge glükoosi või suhkrut. Kui glükagoonist ei ole abi, tuleb teid haiglas ravida.

Paluge, et arst räägiks teile, mis on glükagoon.

Kui te unustate Humalog Mix25 võtta

Kui te võtate vähem Humalog Mix25, kui te vajate, siis võib teil tekkida kõrge veresuhkur.

Kontrollige oma veresuhkru taset.

Kui hüpo- (madal veresuhkur) või hüperglükeemiaid (kõrge veresuhkur) mitte ravida, võivad need

väga rasked olla ja põhjustada peavalusid, iiveldust, oksendamist, veetustumist, teadvusetust, koomat

ja isegi surma (vt punktid A ja B, lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed”).

Kolm lihtsat võtet

, kuidas vältida güpoglükeemiat või hüperglükeemiat, on:

Hoidke alati endaga tagavaraks kaasas süstalt ja Humalog Mix25 viaali.

Kandke endaga alati kaasas midagi, mis näitab, et olete suhkruhaige.

Kandke endaga alati suhkrut kaasas.

Kui te lõpetate Humalog Mix25 kasutamise

Kui te võtate vähem Humalog Mix25, kui te vajate, siis võib teil tekkida kõrge veresuhkur. Ärge

vahetage oma insuliini ilma arsti loata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Süsteemne allergia on harva esinev (≥1/10000 kuni <1/1000). Selle sümptomiteks on:

lööve tervel kehal

vererõhu langus

õhupuudus

südamepekslemine

kähisev hingamine

higistamine

Kui teile tundub, et teil on Humalog’i kasutamisel tekkinud insuliiniallergia, pöörduge kohe arsti

poole.

Lokaalne allergia on sageli esinev (≥1/100 kuni <1/10). Mõnel inimesel tekib insuliini süstimiskoha

ümbruses punetus, turse või sügelus. See taandub tavaliselt paari päeva kuni paari nädalaga. Kui see

teiega juhtub, rääkige sellest arstile.

Lipodüstroofia (naha paksenemine või sellesse lohukeste tekkimine) on aeg-ajalt esinev (

1/1000

kuni <1/100). Kui märkate, et teie nahk süstimise kohal pakseneb või sellesse tekivad lohukesed,

rääkige sellest arstile.

Eriti insuliinravi alguses või ravi vahetamise käigus, et saavutada veresuhkru taseme parem kontroll,

on teatatud tursetest (nt käevarte või pahkluu paistetus, vedelikupeetus).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla

ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku

teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi

ohutusest.

Suhkruhaigusega kaasneda võivad probleemid

A.

Hüpoglükeemia

Hüpoglükeemia (madal veresuhkur) tähendab, et veres ei ole piisavalt suhkrut. Selle põhjuseks võib

olla asjaolu, et:

olete manustanud liiga palju Humalog Mix25 või muud insuliini;

jätate vahele või lükkate edasi söögikordi või muudate oma dieeti;

treenite või töötate liiga intensiivselt vahetult enne või pärast sööki;

põete mõnda nakkust või muud haigust (eriti, kui sellega kaasneb kõhulahtisus või

oksendamine);

teie insuliinivajadus on muutunud; või

te põete süvenevat neeru- või maksahaigust.

Alkohol ja mõned ravimid võivad mõjutada teie veresuhkru taset.

Madala veresuhkru taseme esimesed sümptomid kerkivad tavaliselt esile kiiresti ja nende hulka

kuuluvad:

väsimus

südamepekslemine

närvilisus ja värisemine

iiveldus

peavalu

külm higi

Kui te ei ole kindel, et hüpoglükeemia hoiatavaid sümptomeid endal ära tunnete, siis vältige olukordi,

milles võite ennast või teisi ohtu seada (nt autojuhtimine).

B.

Hüperglükeemia ja diabeetiline ketoatsidoos

Hüperglükeemia (liiga palju suhkrut veres) tähendab, et organismis ei ole piisavalt insuliini.

Hüperglükeemia tekkepõhjuseks võib olla:

Humalog Mix25 või mõne muu insuliini süstimata jätmine;

väiksema insuliini annuse süstimine, kui arst on määranud;

oma dieedis ettenähtust palju rohkem söömine; või

palavik, nakkus või emotsionaalne stress.

Hüperglükeemia tagajärjeks võib olla diabeetiline ketoatsidoos. Esimesed sümptomid kerkivad esile

aeglaselt, mitme tunni või mõne päeva jooksul. Nendeks võivad olla:

unisus

isutus

punetav nägu

puuvilja lõhn hingeõhus

janu

iiveldus või oksendamine

Rasketeks sümptomiteks on raske hingamine ja kiirenenud pulss.

Otsige kiiresti meditsiinilist abi.

C.

Haigestumine

Kui olete haige, eriti kui sellega kaasneb iiveldus või oksendamine, võib teie insuliinivajadus

muutuda.

Isegi siis, kui te ei söö normaalselt, vajate te ikkagi insuliini.

Testige oma uriini või verd,

jälgige haiguse kulgu ja rääkige sellest arstile.

5.

Kuidas Humalog Mix25 säilitada

Hoida Humalog Mix25 külmkapis (2

C . 8

C). Mitte lasta külmuda. Kasutuselevõetud viaali tuleb

hoida külmkapis (2

C - 8

C) või toatemperatuuril kuni 30

C ning kasutada 28 päeva jooksul. Ärge

jätke ravimit liigse kuumuse ega otsese päikesevalguse kätte.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil. Kõlblikkusaeg

viitab kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage seda ravimit, kui te märkate, et selles leidub aine tükke või kui tahked valged osakesed

on kleepunud viaali põhja või seinale, andes sellele härmatanud välimuse. Kontrollige seda iga kord,

enne kui ennast süstite.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma

apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta

keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Humalog Mix25 100 ühikut/ml süstesuspensioon viaalis sisaldab:

Toimeaine on lispro-insuliin. Lispro-insuliin on valmistatud laboratoorselt rekombinantse DNA

tehnoloogia abil. See on iniminsuliini muudetud vorm ning erineb seega muudest inim- ja

loominsuliinidest. Lispro-insuliin on struktuurilt lähedases suguluses kõhunäärme poolt

toodetava naturaalse iniminsuliiniga.

Abiained on protamiinsulfaat, metakresool, fenool, glütserool,

dinaatriumvesinikfosfaatheptahüdraat, tsinkoksiid ja süstevesi. Happelisuse kohandamiseks võib

olla kasutatud naatriumhüdroksiidi või soolhapet.

Kuidas Humalog Mix25 100 ühikut/ml süstesuspensioon viaalis välja näeb ja pakendi sisu

Humalog Mix25 100 ühikut/ml süstesuspensioon on valge, steriilne suspensioon ja sisaldab

100 toimeühikut lispro-insuliini igas milliliitris (100 ühikut/ml) süstesuspensioonina. 25 % Humalog

Mix25-s sisalduvast lispro-insuliinist on vees lahustatud. 75 % Humalog Mix25-s sisalduvast lispro-

insuliinist on kasutatav suspensioonina koos protamiinsulfaadiga. Iga viaal sisaldab 1000 ühikut

(10 milliliitrit).

Humalog Mix25 100 ühikut/ml süstesuspensiooni viaalis väljastatakse 1 viaaliga pakendites.

Müügiloa hoidja ja tootja

Humalog Mix25 100 ühikut/ml süstesuspensiooni viaalis toodab:

Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madriid, Hispaania.

Müügiloa hoidja on: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel:

+

3726817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France S.A.S.

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

United Kingdom

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Infoleht on viimati uuendatud

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel

http://www.ema.europa.eu/.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Humalog Mix25 100 ühikut/ml, süstesuspensioon kolbampullis

lispro-insuliin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte,

sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Humalog Mix25 ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Humalog Mix25 kasutamist

Kuidas Humalog Mix25 kasutada

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Humalog Mix25 säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on Humalog Mix25 ja milleks seda kasutatakse

Humalog Mix25 kasutatakse suhkurtõve raviks. Humalog Mix25 on eelnevalt segatud suspensioon.

Selle toimeaine on lispro-insuliin. 25 % Humalog Mix25-s sisalduvast lispro-insuliinist on vees

lahustatud ja see toimib kiiremini kui normaalne iniminsuliin, kuna insuliini molekuli on veidi

muudetud. 75 % Humalog Mix25-s sisalduvast lispro-insuliinist on kasutatav suspensioonina koos

protamiinsulfaadiga, mis pikendab selle toimet.

Kui teie kõhunääre ei tooda piisavalt insuliini, reguleerimaks vere glükoositaset, siis tekib teil

suhkurtõbi. Humalog Mix25 on teie enda insuliini aseaine ja seda kasutatakse selleks, et pikaajaliselt

reguleerida glükoositaset. Humalog Mix25 toime saabub väga kiiresti ja kestab kauem kui

lühitoimelisel humaaninsuliinil. Tavaliselt tuleb Humalog Mix25

kasutada 15 minuti jooksul enne või

pärast sööki.

Arst võib teil käskida kasutada Humalog Mix25 koos pika toimeajaga insuliiniga. Iga liiki insuliini

väljastatakse erineva infolehega, mis tutvustab vastavat insuliini. Ärge muutke kasutatavat insuliini

ilma arsti korralduseta. Kui te siiski peate insuliini liiki muutma, siis tehke seda väga ettevaatlikult.

2.

Mida on vaja teada enne Humalog Mix 25 kasutamist

ÄRGE kasutage Humalog Mix25

Kui teile tundub, et algamas on

hüpoglükeemia

(madal veresuhkur). Käesoleva infolehe

tagapool õpetatakse, kuidas toimida kerge hüpoglükeemia korral (vt lõik 3, Kui te võtate

Humalog Mix 25 rohkem kui ette nähtud).

kui olete lispro-insuliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kui teie veresuhkru tasemed on käesoleva insuliinraviga hästi reguleeritud, siis võite te mitte

tunda hoiatavaid sümptomeid, mis viitavad veresuhkru liiga tugevale langusele. Hoiatavad

sümptomid on loetletud tagapool selles infolehes. Te peate tähelepanelikult jälgima, mis ajal süüa

ning kui sageli ja kui suure koormusega füüsiliselt treenida. Samuti peate te hoolikalt oma

veresuhkru tasemeid jälgima, selleks sageli vereglükoosi testides.

Mõned inimesed, kellel on esinenud hüpoglükeemia pärast loominsuliinilt iniminsuliinile

üleminekut, on teatanud, et varajased hoiatavad sümptomid olid ebaselgemad või teistsugused.

Kui teil esineb sageli hüpoglükeemia või teil on raske seda ära tunda, siis rääkige sellest arstile.

Kui Teie vastus mõnele alljärgnevale küsimusele on JAATAV, siis rääkige sellest arstile,

apteekrile või diabeediõele.

-

Kas te olete viimasel ajal haige olnud?

-

Kas põete neeru- või maksahaigusi?

-

Kas tegelete füüsilise treeninguga tavalisest rohkem?

Ka alkoholi tarvitamisel võib insuliinivajadus muutuda.

Kui te plaanite välismaale sõitu, siis rääkige sellest eelnevalt arstile, apteekrile või diabeediõele.

Aja erinevus vastavate riikide vahel võib tähendada, et peate süstimise ja söögiaegu muutma,

võrreldes kodus rakendatava ajakavaga.

Mõnedel patsientidel, kellel II tüüpi diabeet on kestnud juba kaua aega ja kes on põdenud

südamehaigusi või insulti ning keda ravitakse pioglitasooni ja insuliiniga, on tekkinud

südamepuudulikkus. Kui teil tekivad südamepuudulikkuse nähud, nt ebatavaline hingeldus või

kiire kehakaalu tõus või paiksed tursed (ödeemid), rääkige sellest niipea kui võimalik arstile.

Muud ravimid ja Humalog Mix25

Teie insuliinivajadus võib muutuda, kui kasutate

suukaudseid rasestumisvastaseid ravimeid,

steroidhormoone,

kilpnäärme asendusravi,

suukaudseid veresuhkrut alandavaid ravimeid,

atsetüülsalitsüülhapet,

sulfoonamiide,

oktreotiidi,

beetastimulaatoreid (nt ritodriin, salbutamool või terbutaliin),

beetablokaatoreid,

mõnesid antidepressante (monoamiini oksüdaasi inhibiitorid, selektiivsed serotoniini tagasihaarde

inhibiitorid),

danasooli,

mõnesid angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitoreid (nt kaptopriili, enalapriili) ja

angiotensiini II retseptori blokaatoreid.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes

muid ravimeid (vt lõiku „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, kavatsete rasestuda või imetate last, siis vajatava insuliini hulk langeb tavaliselt

esimese kolme raseduskuu jooksul ning tõuseb järgmisel kuuel kuul. Kui toidate last rinnapiimaga, siis

võib vajalikuks osutuda insuliini annuse või dieedi muutmine.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Hüpoglükeemia korral võib teie kontsentratsiooni- ja reaktsioonivõime langeda. Kõigis olukordades,

kus te võite ennast ja teisi ohtu seada (nt autojuhtimine või masinate käsitsemine), pidage meeles selle

asjaolu võimalust. Te peate konsulteerima raviarstiga autojuhtimise lubatavuse osas, kui teil

esinevad sagedased hüpoglükeemia episoodid

hüpoglükeemia hoiatavad sümptomid puuduvad või on vähenenud.

Oluline teave Humalog Mix25 mõningate koostisosade suhtes

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuses, see tähendab põhimõtteliselt

“naatriumivaba”.

3.

Kuidas Humalog Mix25 kasutada

3 ml kolbampull on mõeldud kasutamiseks ainult Lilly 3 ml pen-süstliga. See ei ole kasutamiseks

1,5 ml pen-süstliga.

Apteegist ravimi ostmisel kontrollige alati pakendit ja kolbampulli etiketti insuliini nime ja

tüübi suhtes. Veenduge selles, et olete saanud sellise Humalog Mix25, mida arst on teil käskinud

kasutada.

Kasutage Humalog Mix25 alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel,

pidage nõu oma arstiga. Haiguste leviku ärahoidmiseks tohib iga kolbampulli kasutada ainult üks

patsient, isegi kui süstevahendi nõel ära vahetatakse.

Annus

Tavaliselt tuleb Humalog Mix25

kasutada 15 minuti jooksul enne või pärast sööki. Vajaduse

korral võite süstida peatselt pärast sööki. Kuid raviarst ütleb teile täpselt, kui palju, millal ja kui

sageli süstida. Tema poolt antud juhtnöörid on mõeldud spetsiaalselt teile. Järgige neid täpselt ja

käige regulaarselt oma diabeedikliinikus kontrollis.

Juhul, kui muudate kasutatava insuliini tüüpi (lähete näiteks inim- või loominsuliinilt Humalog-

preparaadile), peate võib-olla süstima rohkem või vähem kui vanasti. See võib käia ainult

esimese süsti kohta või kujutada endast järk-järgulist mitu nädalat või kuud kestvat

üleminekuperioodi.

Süstige Humalog Mix25 naha alla. Selle manustamiseks ei tohi kasutada muud manustamisteed.

Mingil juhul ei tohi Humalog Mix25 manustada veeni.

Humalog Mix25 süstimiseks ettevalmistamine

Vahetult enne süstimist tuleb insuliini uueks suspendeerimiseks Humalog Mix25 sisaldavat

kolbampulli peopesade vahel kümme korda veeretada ja kümme korda 180

võrra pöörata, kuni

selles paiknev insuliin näib ühtlaselt hägune või piimjas. Kui insuliin selliseks ei muutu, siis

korrake kirjeldatud protseduuri seni, kuni sisu on segunenud. Kolbampullides paikneb väike

klaaskuul, mis on abiks segunemisel. Ärge liiga jõuliselt raputage, kuna see võib põhjustada

vahu teket, mis takistaks annuse täpset mõõtmist. Kolbampulle tuleb sageli vaadelda ning neid

ei tohi kasutada, kui neis leidub aine tükke või kui tahked valged osakesed on kleepunud

kolbampulli põhja või seinale, andes sellele härmatanud välimuse. Kontrollige iga kord, kui

ennast süstite.

Pen-süstli kasutusvalmis seadmine

Kõigepealt peske käed. Desinfitseerige kolbampulli kummimembraan.

Te tohite Humalog Mix25 kolbampulle kasutada ainult Lilly insuliini pen-süstlites.

Veenduge, et teie pen-süstliga kaasasoleval infolehel on nimetatud Humalog või Lilly

kolbampulle. 3 ml pen-süstlile sobib ainult 3 ml kolbampull.

Järgige pen-süstliga kaasasolevaid juhiseid. Paigutage kolbampull pen-süstlisse.

Valige annuseks 1 või 2 ühikut. Seejärel hoidke pen-süstlit, nõel ülespoole suunatud, ning

koputage pen-süstli küljele, nii et kõik õhumullid tõusevad üles. Vajutage

süstimismehhanismile, pen-süstel endiselt ülespoole suunatud. Tehke seda seni, kuni nõelast

väljub Humalog Mix25 piisk. Pen-süstlisse võivad olla jäänud siiski mõned väikesed õhumullid.

Need on ohutud, aga kui õhumullid on liiga suured, siis võib süstitav annus olla ebatäpne.

Humalog Mix25 süstimine

Enne süsti tegemist puhastage nahk vastavalt arsti juhtnööridele. Süstige naha alla, nii nagu teid

on õpetatud. Ärge süstige veeni. Pärast süsti jätke nõel viieks sekundiks naha sisse, veendumaks,

et olete saanud kogu annuse. Ärge hõõruge piirkonda, kuhu äsja süstisite. Pidage silmas, et

süstite vähemalt pool tolli (1 cm) eelmise süsti kohast kaugemale ja et vahetate süstimise kohti,

nii nagu õpetatud.

Pärast süsti

Niipea, kui olete süsti teinud, keerake nõel pen-süstlilt ära, kasutades selleks nõela väliskatet.

Nii hoiate Humalog Mix25 steriilsena ja väldite selle leket. Samuti väldib see õhu sisenemist

pen-süstlisseja nõela ummistumist.

Ärge andke oma nõelu kellelegi teisele kasutada

. Ärge

andke oma pen-süstlit kellelegi teisele kasutada. Asetage otsik pen-süstlile tagasi. Jätke

kolbampull pen-süstlisse.

Järgmised süstid

Enne iga süsti valige annuse aknas 1 või 2 ühikut ja vajutage süstimisnupule, kusjuures pen-

süstel on otsaga ülespoole suunatud, kuni nõelast ilmub nähtavale Humalog Mix25 piisk.

Vaadates kolbampulli küljel asuvat mõõturit, võite näha, kui palju Humalogi on alles. Mõõturi

iga sälgu vaheline kaugus tähistab ligikaudu 20 ühikut. Kui sellest ei piisa teie annuseks, siis

vahetage kolbampulli.

Ärge segage Humalog Mix 25 kolbampulli mingeid muid insuliine. Kui kolbampull on tühi, ärge

seda enam kasutage.

Kui te võtate Humalog Mix 25 rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Humalog Mix25 rohkem, kui te vajate, siis võib teil tekkida madal veresuhkur.

Kontrollige oma veresuhku taset.

Kui teie veresuhkur on madal (

kerge hüpoglükeemia

), siis sööge glükoosi tablette või suhkrut või

jooge suhkrut sisaldavaid jooke. Seejärel sööge puuvilja, küpsiseid või võileiba – nagu arst on teile

soovitanud – ja siis puhake. Selle abil võite sageli üle saada kergest hüpoglükeemiast või väiksemast

insuliini üleannusest. Kui teie seisund halveneb, hingamine on pinnapealne ja nahk muutub kahvatuks,

pöörduge kohe arsti poole. Glükagooni süsti abil võib jagu saada üsna raskest hüpoglükeemiast. Pärast

glükagooni süsti sööge glükoosi või suhkrut. Kui glükagoonist ei ole abi, tuleb teid haiglas ravida.

Paluge, et arst räägiks teile, mis on glükagoon.

Kui te unustate Humalog Mix25 võtta

Kui te võtate vähem Humalog Mix25, kui te vajate, siis võib teil tekkida kõrge veresuhkur.

Kontrollige oma veresuhkru taset.

Kui hüpo- (madal veresuhkur) või hüperglükeemiaid (kõrge veresuhkur) mitte ravida, võivad need

väga rasked olla ja põhjustada peavalusid, iiveldust, oksendamist, veetustumist, teadvusetust, koomat

ja isegi surma (vt punktid A ja B, lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed”).

Kolm lihtsat võtet

, kuidas vältida hüpoglükeemiat või hüperglükeemiat, on:

Hoidke alati endaga tagavaraks kaasas süstalt ja HumalogMix25 viaali või tagavara pen-süstlit

ja kolbampulli, juhuks kui kaotate oma pen-süstli või kolbampulli või need lähevad rikki.

Kandke endaga alati kaasas midagi, mis näitab, et olete suhkruhaige.

Kandke endaga alati suhkrut kaasas.

Kui te lõpetate Humalog Mix25 kasutamise

Kui te võtate vähem Humalog Mix25, kui te vajate, siis võib teil tekkida kõrge veresuhkur. Ärge

vahetage oma insuliini ilma arsti loata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Süsteemne allergia on harva esinev (≥1/10000 kuni <1/1000). Selle sümptomiteks on:

lööve tervel kehal

vererõhu langus

õhupuudus

südamepekslemine

kähisev hingamine

higistamine

Kui teile tundub, et teil on Humalog’i kasutamisel tekkinud insuliiniallergia, pöörduge kohe arsti

poole.

Lokaalne allergia on sageli esinev (≥1/100 kuni <1/10). Mõnel inimesel tekib insuliini süstimiskoha

ümbruses punetus, turse või sügelus. See taandub tavaliselt paari päeva kuni paari nädalaga. Kui see

teiega juhtub, rääkige sellest arstile.

Lipodüstroofia (naha paksenemine või sellesse lohukeste tekkimine) on aeg-ajalt esinev (

1/1000

kuni <1/100). Kui märkate, et teie nahk süstimise kohal pakseneb või sellesse tekivad lohukesed,

rääkige sellest arstile.

Eriti insuliinravi alguses või ravi vahetamise käigus, et saavutada veresuhkru taseme parem kontroll,

on teatatud tursetest (nt käevarte või pahkluu paistetus, vedelikupeetus).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla

ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku

teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi

ohutusest.

Suhkruhaigusega kaasneda võivad probleemid

A.

Hüpoglükeemia

Hüpoglükeemia (madal veresuhkur) tähendab, et veres ei ole piisavalt suhkrut. Selle põhjuseks võib

olla asjaolu, et:

olete manustanud liiga palju Humalog Mix25 või muud insuliini;

jätate vahele või lükkate edasi söögikordi või muudate oma dieeti;

treenite või töötate liiga intensiivselt vahetult enne või pärast sööki;

põete mõnda nakkust või muud haigust (eriti, kui sellega kaasneb kõhulahtisus või oksendamine);

teie insuliinivajadus on muutunud; või

te põete süvenevat neeru- või maksahaigust.

Alkohol ja mõned ravimid võivad mõjutada teie veresuhkru taset.

Madala veresuhkru taseme esimesed sümptomid kerkivad tavaliselt esile kiiresti ja nende hulka

kuuluvad:

väsimus

südamepekslemine

närvilisus ja värisemine

iiveldus

peavalu

külm higi

Kui te ei ole kindel, et hüpoglükeemia hoiatavaid sümptomeid endal ära tunnete, siis vältige olukordi,

milles võite ennast või teisi ohtu seada (nt autojuhtimine).

B.

Hüperglükeemia ja diabeetiline ketoatsidoos

Hüperglükeemia (liiga palju suhkrut veres) tähendab, et organismis ei ole piisavalt insuliini.

Hüperglükeemia tekkepõhjuseks võib olla:

Humalog Mix25 või mõne muu insuliini süstimata jätmine;

väiksema insuliini annuse süstimine, kui arst on määranud;

oma dieedis ettenähtust palju rohkem söömine; või

palavik, nakkus või emotsionaalne stress.

Hüperglükeemia tagajärjeks võib olla diabeetiline ketoatsidoos. Esimesed sümptomid kerkivad esile

aeglaselt, mitme tunni või mõne päeva jooksul. Nendeks võivad olla:

unisus

isutus

punetav nägu

puuvilja lõhn hingeõhus

janu

iiveldus või oksendamine

Rasketeks sümptomiteks on raske hingamine ja kiirenenud pulss.

Otsige kiiresti meditsiinilist abi.

C.

Haigestumine

Kui olete haige, eriti kui sellega kaasneb iiveldus või oksendamine, võib teie insuliinivajadus

muutuda.

Isegi siis, kui te ei söö normaalselt, vajate te ikkagi insuliini.

Testige oma uriini või verd,

jälgige haiguse kulgu ja rääkige sellest arstile.

5.

Kuidas Humalog Mix25 säilitada

Hoida Humalog Mix25 külmkapis (2

C . 8

C). Mitte lasta külmuda.

Kasutuselevõetud kolbampulli tuleb hoida toatemperatuuril (15 °C . 30

C) ning kasutada 28 päeva

jooksul. Ärge jätke ravimit liigse kuumuse ega otsese päikesevalguse kätte. Ärge hoidke

kasutuselevõetud pen-süstlit ega kolbampulli külmkapis. Pen-süstlit, kuhu on paigaldatud kolbampull,

ei tohi hoida selle külge kinnitatud nõelaga.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil. Kõlblikkusaeg

viitab kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage seda ravimit, kui te märkate, et selles leidub aine tükke või kui tahked valged osakesed

on kleepunud kolbampulli põhja või seinale, andes sellele härmatanud välimuse. Kontrollige seda iga

kord, enne kui ennast süstite.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma

apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta

keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Humalog Mix25 100 ühikut/ml süstesuspensioon kolbampullis sisaldab:

Toimeaine on lispro-insuliin. Lispro-insuliin on valmistatud laboratoorselt rekombinantse DNA

tehnoloogia abil. See on iniminsuliini muudetud vorm ning erineb seega muudest inim- ja

loominsuliinidest. Lispro-insuliin on struktuurilt lähedases suguluses kõhunäärme poolt

toodetava naturaalse iniminsuliiniga.

Abiained on protamiinsulfaat, metakresool, fenool, glütserool,

dinaatriumvesinikfosfaatheptahüdraat, tsinkoksiid ja süstevesi. Happelisuse kohandamiseks võib

olla kasutatud naatriumhüdroksiidi või soolhapet.

Kuidas Humalog 100 ühikut/ml süstesuspensioon kolbampullis välja näeb ja pakendi sisu

Humalog Mix25 100 ühikut/ml süstesuspensioon on valge, steriilne suspensioon ja sisaldab

100 toimeühikut lispro-insuliini igas milliliitris 100 (ühikut/ml) süstesuspensioonina. 25 % Humalog

Mix25-s sisalduvast lispro-insuliinist on vees lahustatud. 75 % Humalog Mix25-s sisalduvast lispro-

insuliinist on kasutatav suspensioonina koos protamiinsulfaadiga. Iga kolbampull sisaldab 300 ühikut

(3 milliliitrit).

Kolbampulle väljastatakse pakendites, mis sisaldavad kas 5 või 10 kolbampulli. Kõiki pakendi suurusi

ei pruugi müügil olla.

Müügiloa hoidja ja tootja

Humalog Mix25 100 ühikut/ml süstesuspensiooni kolbampullis toodab:

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Prantsusmaa.

Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, (FI) Itaalia.

Müügiloa hoidja on: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel:

+

3726817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France S.A.S.

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Sími + 354 540 8000

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Infoleht on viimati uuendatud

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel

http://www.ema.europa.eu/.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Humalog Mix50 100 ühikut/ml, süstesuspensioon kolbampullis

lispro-insuliin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte,

sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Humalog Mix50 ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Humalog Mix50 kasutamist

Kuidas Humalog Mix50 kasutada

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Humalog Mix50 säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on Humalog Mix50 ja milleks seda kasutatakse

Humalog Mix50 kasutatakse suhkurtõve raviks. Humalog Mix50 on eelnevalt segatud suspensioon.

Selle toimeaine on lispro-insuliin. 50 % Humalog Mix50-s sisalduvast lispro-insuliinist on vees

lahustatud ja see toimib kiiremini kui normaalne iniminsuliin, kuna insuliini molekuli on veidi

muudetud. 50 % Humalog Mix50-s sisalduvast lispro-insuliinist on kasutatav suspensioonina koos

protamiinsulfaadiga, mis pikendab selle toimet.

Kui teie kõhunääre ei tooda piisavalt insuliini, reguleerimaks vere glükoositaset, siis tekib teil

suhkurtõbi. Humalog Mix50 on teie enda insuliini aseaine ja seda kasutatakse selleks, et pikaajaliselt

reguleerida glükoositaset. Humalog Mix50 toime saabub väga kiiresti ja kestab kauem kui

lühitoimelisel humaaninsuliinil. Tavaliselt tuleb Humalog Mix50

kasutada 15 minuti jooksul enne või

pärast sööki.

Arst võib teil käskida kasutada Humalog Mix50 koos pika toimeajaga insuliiniga. Iga

liiki insuliini väljastatakse erineva infolehega, mis tutvustab vastavat insuliini. Ärge

muutke kasutatavat insuliini ilma arsti korralduseta. Kui te siiski peate insuliini liiki

muutma, siis tehke seda väga ettevaatlikult.

2.

Mida on vaja teada enne Humalog Mix50 kasutamist

ÄRGE kasutage Humalog Mix50

Kui teile tundub, et algamas on

hüpoglükeemia

(madal veresuhkur). Käesoleva infolehe

tagapool õpetatakse, kuidas toimida kerge hüpoglükeemia korral (vt lõik 3, Kui te võtate

Humalog Mix50 rohkem kui ette nähtud).

kui olete lispro-insuliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kui teie veresuhkru tasemed on käesoleva insuliinraviga hästi reguleeritud, siis võite te mitte

tunda hoiatavaid sümptomeid, mis viitavad veresuhkru liiga tugevale langusele. Hoiatavad

sümptomid on loetletud tagapool selles infolehes. Te peate tähelepanelikult jälgima, mis ajal

süüa ning kui sageli ja kui suure koormusega füüsiliselt treenida. Samuti peate te hoolikalt oma

veresuhkru tasemeid jälgima, selleks sageli vereglükoosi testides.

Mõned inimesed, kellel on esinenud hüpoglükeemia pärast loominsuliinilt iniminsuliinile

üleminekut, on teatanud, et varajased hoiatavad sümptomid olid ebaselgemad või teistsugused.

Kui teil esineb sageli hüpoglükeemia või teil on raske seda ära tunda, siis rääkige sellest arstile.

Kui Teie vastus mõnele alljärgnevale küsimusele on JAATAV, siis rääkige sellest arstile,

apteekrile või diabeediõele.

Kas te olete viimasel ajal haige olnud?

Kas põete neeru- või maksahaigusi?

Kas tegelete füüsilise treeninguga tavalisest rohkem?

Ka alkoholi tarvitamisel võib insuliinivajadus muutuda.

Kui te plaanite välismaale sõitu, siis rääkige sellest eelnevalt arstile, apteekrile või

diabeediõele. Aja erinevus vastavate riikide vahel võib tähendada, et peate süstimise ja

söögiaegu muutma, võrreldes kodus rakendatava ajakavaga.

Mõnedel patsientidel, kellel II tüüpi diabeet on kestnud juba kaua aega ja kes on põdenud

südamehaigusi või insulti ning keda ravitakse pioglitasooni ja insuliiniga, on tekkinud

südamepuudulikkus. Kui teil tekivad südamepuudulikkuse nähud, nt ebatavaline hingeldus või

kiire kehakaalu tõus või paiksed tursed (ödeemid), rääkige sellest niipea kui võimalik arstile.

Muud ravimid ja Humalog Mix50

Teie insuliinivajadus võib muutuda, kui kasutate

suukaudseid rasestumisvastaseid ravimeid,

steroidhormoone,

kilpnäärme asendusravi,

suukaudseid veresuhkrut alandavaid ravimeid,

atsetüülsalitsüülhapet,

sulfoonamiide,

oktreotiidi,

beetastimulaatoreid (nt ritodriin, salbutamool või terbutaliin),

beetablokaatoreid,

mõnesid antidepressante (monoamiini oksüdaasi inhibiitorid, selektiivsed serotoniini tagasihaarde

inhibiitorid),

danasooli,

mõnesid angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitoreid (nt kaptopriili, enalapriili) ja

angiotensiini II retseptori blokaatoreid.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes

muid ravimeid (vt lõiku „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, kavatsete rasestuda või imetate last, siis vajatava insuliini hulk langeb tavaliselt

esimese kolme raseduskuu jooksul ning tõuseb järgmisel kuuel kuul. Kui toidate last rinnapiimaga,

siis võib vajalikuks osutuda insuliini annuse või dieedi muutmine.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Hüpoglükeemia korral võib teie kontsentratsiooni- ja reaktsioonivõime langeda. Kõigis olukordades,

kus te võite ennast ja teisi ohtu seada (nt autojuhtimine või masinate käsitsemine), pidage meeles selle

asjaolu võimalust. Te peate konsulteerima raviarstiga autojuhtimise lubatavuse osas, kui teil

esinevad sagedased hüpoglükeemia episoodid

hüpoglükeemia hoiatavad sümptomid puuduvad või on vähenenud.

Oluline teave Humalog Mix50 mõningate koostisosade suhtes

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuses, see tähendab põhimõtteliselt

“naatriumivaba”.

3.

Kuidas Humalog Mix50 kasutada

3 ml kolbampull on mõeldud kasutamiseks ainult Lilly 3 ml pen-süstliga. See ei ole kasutamiseks

1,5 ml pen-süstliga.

Apteegist ravimi ostmisel kontrollige alati pakendit ja kolbampulli etiketti insuliini nime ja

tüübi suhtes. Veenduge selles, et olete saanud sellise Humalog Mix50, mida arst on teil käskinud

kasutada.

Kasutage Humalog Mix50 alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel,

pidage nõu oma arstiga. Haiguste leviku ärahoidmiseks tohib iga kolbampulli kasutada ainult üks

patsient, isegi kui süstevahendi nõel ära vahetatakse.

Annus

Tavaliselt tuleb Humalog Mix50

kasutada 15 minuti jooksul enne või pärast sööki. Vajaduse

korral võite süstida peatselt pärast sööki. Kuid raviarst ütleb teile täpselt, kui palju, millal ja kui

sageli süstida. Tema poolt antud juhtnöörid on mõeldud spetsiaalselt teile. Järgige neid täpselt

ja käige regulaarselt oma diabeedikliinikus kontrollis.

Juhul, kui muudate kasutatava insuliini tüüpi (lähete näiteks inim- või loominsuliinilt Humalog-

preparaadile), peate võib-olla süstima rohkem või vähem kui vanasti. See võib käia ainult

esimese süsti kohta või kujutada endast järk-järgulist mitu nädalat või kuud kestvat

üleminekuperioodi.

Süstige Humalog Mix50 naha alla. Selle manustamiseks ei tohi kasutada muud manustamisteed.

Mingil juhul ei tohi Humalog Mix50 manustada veeni.

Humalog Mix50 süstimiseks ettevalmistamine

Vahetult enne süstimist tuleb insuliini uueks suspendeerimiseks Humalog Mix50 sisaldavat

kolbampulli peopesade vahel kümme korda veeretada ja kümme korda 180

võrra pöörata, kuni

selles paiknev insuliin näib ühtlaselt hägune või piimjas. Kui insuliin selliseks ei muutu, siis

korrake kirjeldatud protseduuri seni, kuni sisu on segunenud. Kolbampullides paikneb väike

klaaskuul, mis on abiks segunemisel. Ärge liiga jõuliselt raputage, kuna see võib põhjustada

vahu teket, mis takistaks annuse täpset mõõtmist. Kolbampulle tuleb sageli vaadelda ning neid

ei tohi kasutada, kui neis leidub aine tükke või kui tahked valged osakesed on kleepunud

kolbampulli põhja või seinale, andes sellele härmatanud välimuse. Kontrollige iga kord, kui

ennast süstite.

Pen-süstli kasutusvalmis seadmine

Kõigepealt peske käed. Desinfitseerige kolbampulli kummimembraan.

Te tohite Humalog Mix50 kolbampulle kasutada ainult Lilly insuliini pen-süstlites.

Veenduge, et teie pen-süstliga kaasasoleval infolehel on nimetatud Humalog või Lilly

kolbampulle. 3 ml pen-süstlile sobib ainult 3 ml kolbampull.

Järgige pen-süstliga kaasasolevaid juhiseid. Paigutage kolbampull pen-süstlisse.

Valige annuseks 1 või 2 ühikut. Seejärel hoidke pen-süstlit, nõel ülespoole suunatud, ning

koputage pen-süstli küljele, nii et kõik õhumullid tõusevad üles. Vajutage

süstimismehhanismile, pen-süstel endiselt ülespoole suunatud. Tehke seda seni, kuni nõelast

väljub Humalog Mix50 piisk. Pen-süstlisse võivad olla jäänud siiski mõned väikesed

õhumullid. Need on ohutud, aga kui õhumullid on liiga suured, siis võib süstitav annus olla

ebatäpne.

Humalog Mix50 süstimine

Enne süsti tegemist puhastage nahk vastavalt arsti juhtnööridele. Süstige naha alla, nii nagu teid

on õpetatud. Ärge süstige veeni. Pärast süsti jätke nõel viieks sekundiks naha sisse,

veendumaks, et olete saanud kogu annuse. Ärge hõõruge piirkonda, kuhu äsja süstisite. Pidage

silmas, et süstite vähemalt pool tolli (1 cm) eelmise süsti kohast kaugemale ja et vahetate

süstimise kohti, nii nagu õpetatud.

Pärast süsti

Niipea, kui olete süsti teinud, keerake nõel pen-süstlilt ära, kasutades selleks nõela väliskatet.

Nii hoiate Humalog Mix50 steriilsena ja väldite selle leket. Samuti väldib see õhu sisenemist

pen-süstlisse ja nõela ummistumist.

Ärge andke oma nõelu kellelegi teisele kasutada

. Ärge

andke oma pen-süstlit kellelegi teisele kasutada. Asetage otsik pen-süstlile tagasi. Jätke

kolbampull pen-süstlisse.

Järgmised süstid

Enne iga süsti valige annuse aknas 1 või 2 ühikut ja vajutage süstimisnupule, kusjuures pen-

süstel on otsaga ülespoole suunatud, kuni nõelast ilmub nähtavale Humalog Mix50 piisk.

Vaadates kolbampulli küljel asuvat mõõturit, võite näha, kui palju Humalogi on alles. Mõõturi

iga sälgu vaheline kaugus tähistab ligikaudu 20 ühikut. Kui sellest ei piisa teie annuseks, siis

vahetage kolbampulli.

Ärge segage Humalog Mix 50 kolbampulli mingeid muid insuliine. Kui kolbampull on tühi, ärge

seda enam kasutage.

Kui te võtate Humalog Mix 50 rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Humalog Mix50 rohkem, kui te vajate, siis võib teil tekkida madal veresuhkur.

Kontrollige oma veresuhku taset.

Kui teie veresuhkur on madal (

kerge hüpoglükeemia

), siis sööge glükoosi tablette või suhkrut või

jooge suhkrut sisaldavaid jooke. Seejärel sööge puuvilja, küpsiseid või võileiba – nagu arst on teile

soovitanud – ja siis puhake. Selle abil võite sageli üle saada kergest hüpoglükeemiast või väiksemast

insuliini üleannusest. Kui teie seisund halveneb, hingamine on pinnapealne ja nahk muutub

kahvatuks, pöörduge kohe arsti poole. Glükagooni süsti abil võib jagu saada üsna raskest

hüpoglükeemiast. Pärast glükagooni süsti sööge glükoosi või suhkrut. Kui glükagoonist ei ole abi,

tuleb teid haiglas ravida. Paluge, et arst räägiks teile, mis on glükagoon.

Kui te unustate Humalog Mix50 võtta

Kui te võtate vähem Humalog Mix50, kui te vajate, siis võib teil tekkida kõrge veresuhkur.

Kontrollige oma veresuhkru taset.

Kui hüpo- (madal veresuhkur) või hüperglükeemiaid (kõrge veresuhkur) mitte ravida, võivad need

väga rasked olla ja põhjustada peavalusid, iiveldust, oksendamist, veetustumist, teadvusetust, koomat

ja isegi surma (vt punktid A ja B, lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed”).

Kolm lihtsat võtet

, kuidas vältida hüpoglükeemiat või hüperglükemiat, on:

Hoidke alati endaga tagavara pen-süstlit ja kolbampulli, juhuks kui kaotate oma pen-süstli või

kolbampulli või need lähevad rikki.

Kandke endaga alati kaasas midagi, mis näitab, et olete suhkruhaige.

Kandke endaga alati suhkrut kaasas.

Kui te lõpetate Humalog Mix50 kasutamise

Kui te võtate vähem Humalog Mix50, kui te vajate, siis võib teil tekkida kõrge veresuhkur. Ärge

vahetage oma insuliini ilma arsti loata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Süsteemne allergia on harva esinev (≥1/10000 kuni <1/1000). Selle sümptomiteks on:

lööve tervel kehal

vererõhu langus

õhupuudus

südamepekslemine

kähisev hingamine

higistamine

Kui teile tundub, et teil on Humalog’i kasutamisel tekkinud insuliiniallergia, pöörduge

kohe arsti poole.

Lokaalne allergia on sageli esinev (≥1/100 kuni <1/10). Mõnel inimesel tekib insuliini süstimiskoha

ümbruses punetus, turse või sügelus. See taandub tavaliselt paari päeva kuni paari nädalaga. Kui see

teiega juhtub, rääkige sellest arstile.

Lipodüstroofia (naha paksenemine või sellesse lohukeste tekkimine) on aeg-ajalt

esinev (

1/1000 kuni <1/100). Kui märkate, et teie nahk süstimise kohal pakseneb või

sellesse tekivad lohukesed, rääkige sellest arstile.

Eriti insuliinravi alguses või ravi vahetamise käigus, et saavutada veresuhkru taseme parem kontroll,

on teatatud tursetest (nt käevarte või pahkluu paistetus, vedelikupeetus).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla

ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku

teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi

ohutusest.

Suhkruhaigusega kaasneda võivad probleemid

A.

Hüpoglükeemia

Hüpoglükeemia (madal veresuhkur) tähendab, et veres ei ole piisavalt suhkrut. Selle

põhjuseks võib olla asjaolu, et:

olete manustanud liiga palju Humalog Mix50 või muud insuliini;

jätate vahele või lükkate edasi söögikordi või muudate oma dieeti;

treenite või töötate liiga intensiivselt vahetult enne või pärast sööki;

põete mõnda nakkust või muud haigust (eriti, kui sellega kaasneb kõhulahtisus või

oksendamine);

teie insuliinivajadus on muutunud; või

te põete süvenevat neeru- või maksahaigust.

Alkohol ja mõned ravimid võivad mõjutada teie veresuhkru taset.

Madala veresuhkru taseme esimesed sümptomid kerkivad tavaliselt esile kiiresti ja

nende hulka kuuluvad:

väsimus

südamepekslemine

närvilisus ja värisemine

iiveldus

peavalu

külm higi

Kui te ei ole kindel, et hüpoglükeemia hoiatavaid sümptomeid endal ära tunnete, siis

vältige olukordi, milles võite ennast või teisi ohtu seada (nt autojuhtimine).

B.

Hüperglükeemia ja diabeetiline ketoatsidoos

Hüperglükeemia (liiga palju suhkrut veres) tähendab, et organismis ei ole piisavalt

insuliini. Hüperglükeemia tekkepõhjuseks võib olla:

Humalog Mix50 või mõne muu insuliini süstimata jätmine;

väiksema insuliini annuse süstimine, kui arst on määranud;

oma dieedis ettenähtust palju rohkem söömine; või

palavik, nakkus või emotsionaalne stress.

Hüperglükeemia tagajärjeks võib olla diabeetiline ketoatsidoos. Esimesed sümptomid kerkivad esile

aeglaselt, mitme tunni või mõne päeva jooksul. Nendeks võivad olla:

unisus

isutus

punetav nägu

puuvilja lõhn hingeõhus

janu

iiveldus või oksendamine

Rasketeks sümptomiteks on raske hingamine ja kiirenenud pulss.

Otsige kiiresti

meditsiinilist abi.

C.

Haigestumine

Kui olete haige, eriti kui sellega kaasneb iiveldus või oksendamine, võib teie insuliinivajadus

muutuda.

Isegi siis, kui te ei söö normaalselt, vajate te ikkagi insuliini.

Testige oma uriini või verd,

jälgige haiguse kulgu ja rääkige sellest arstile.

5.

Kuidas Humalog Mix50 säilitada

Hoida Humalog Mix50 külmkapis (2

C . 8

C). Mitte lasta külmuda.

Kasutuselevõetud kolbampulli tuleb hoida toatemperatuuril (15 °C . 30

C) ning kasutada 28 päeva

jooksul. Ärge jätke ravimit liigse kuumuse ega otsese päikesevalguse kätte. Ärge hoidke

kasutuselevõetud pen-süstlit ega kolbampulli külmkapis. Pen-süstlit, kuhu on paigaldatud kolbampull,

ei tohi hoida selle külge kinnitatud nõelaga.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil. Kõlblikkusaeg

viitab kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage seda ravimit, kui te märkate, et selles leidub aine tükke või kui tahked valged osakesed

on kleepunud kolbampulli põhja või seinale, andes sellele härmatanud välimuse. Kontrollige seda iga

kord, enne kui ennast süstite.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma

apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta

keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Humalog Mix50 100 ühikut/ml süstesuspensioon kolbampullis sisaldab:

Toimeaine on lispro-insuliin. Lispro-insuliin on valmistatud laboratoorselt rekombinantse DNA

tehnoloogia abil. See on iniminsuliini muudetud vorm ning erineb seega muudest inim- ja

loominsuliinidest. Lispro-insuliin on struktuurilt lähedases suguluses kõhunäärme poolt

toodetava naturaalse iniminsuliiniga.

Abiained on protamiinsulfaat, metakresool, fenool, glütserool,

dinaatriumvesinikfosfaatheptahüdraat, tsinkoksiid ja süstevesi. Happelisuse kohandamiseks võib

olla kasutatud naatriumhüdroksiidi või soolhapet.

Kuidas Humalog Mix50 100 ühikut/ml süstesuspensioon kolbampullis välja näeb ja pakendi sisu

Humalog Mix50 100 ühikut/ml süstesuspensioon kolbampullis on valge, steriilne suspensioon ja

sisaldab 100 toimeühikut lispro-insuliini igas milliliitris (100 ühikut/ml) süstesuspensioonina. 50 %

Humalog Mix50-s sisalduvast lispro-insuliinist on vees lahustatud. 50 % Humalog Mix50-s

sisalduvast lispro-insuliinist on kasutatav suspensioonina koos protamiinsulfaadiga. Iga kolbampull

sisaldab 300 ühikut (3 milliliitrit). Kolbampulle väljastatakse pakendites, mis sisaldavad kas 5 või 10

kolbampulli. Kõiki pakendi suurusi ei pruugi müügil olla.

Müügiloa hoidja ja tootja

Humalog Mix50 100 ühikut/ml süstesuspensiooni kolbampullis toodab:

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Prantsusmaa.

Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, (FI) Itaalia.

Müügiloa hoidja on: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel:

+

3726817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France S.A.S.

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Infoleht on viimati uuendatud:

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel

http://www.ema.europa.eu/.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Humalog KwikPen 100 ühikut/ml, süstelahus pen-süstlis

lispro-insuliin

Iga KwikPen väljastab ühiku kaupa 1.60 ühikut.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte,

sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Humalog KwikPen ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Humalog KwikPen`i kasutamist

Kuidas Humalog KwikPen`i kasutada

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Humalog KwikPen`i säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on Humalog KwikPen ja milleks seda kasutatakse

Humalog KwikPen`i kasutatakse suhkurtõve raviks. See toimib kiiremini kui normaalne

iniminsuliin, kuna insuliini molekuli on veidi muudetud.

Kui teie kõhunääre ei tooda piisavalt insuliini, reguleerimaks vere glükoositaset, siis tekib teil

suhkurtõbi. Humalog on teie enda insuliini aseaine ja seda kasutatakse selleks, et pikaajaliselt

reguleerida glükoositaset. Humalog`i toime saabub väga kiiresti ja kestab lühemat aega kui

lühitoimelisel humaaninsuliinil (2 kuni 5 tundi). Tavaliselt tuleb Humalog ’i kasutada 15 minuti

jooksul enne või pärast sööki.

Arst võib teil käskida kasutada Humalog KwikPen’i koos pika toimeajaga insuliiniga.

Iga liiki insuliini väljastatakse erineva infolehega, mis tutvustab vastavat insuliini.

Ärge muutke kasutatavat insuliini ilma arsti korralduseta. Kui te siiski peate insuliini

liiki muutma, siis tehke seda väga ettevaatlikult.

Humalog sobib kasutamiseks nii täiskasvanuil kui lastel.

KwikPen on ühekordselt kasutatav pen-süstel, mis sisaldab 3 ml (300 ühikut,

100 ühikut/ml) lispro-insuliini. Ühes KwikPen’is on mitu insuliini annust. KwikPen’is

saab annust valida ühe ühiku kaupa.

Ühikute arv on nähtav pen-süstli annuseaknas,

kontrollige seda arvu alati enne süstimist.

Ühe korraga saate süstida 1 kuni 60

ühikut

. Kui teie annus on rohkem kui 60 ühikut, peate tegema rohkem kui ühe

süsti.

2.

Mida on vaja teada enne Humalog KwikPen`i kasutamist

ÄRGE kasutage Humalog KwikPen`i

Kui teile tundub, et algamas on

hüpoglükeemia

(madal veresuhkur). Käesoleva infolehe

tagapool õpetatakse, kuidas toimida kerge hüpoglükeemia korral (vt lõik 3, Kui te võtate

Humalog`i rohkem kui ette nähtud).

kui olete lispro-insuliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kui teie veresuhkru tasemed on käesoleva insuliinraviga hästi reguleeritud, siis võite te mitte

tunda hoiatavaid sümptomeid, mis viitavad veresuhkru liiga tugevale langusele. Hoiatavad

sümptomid on loetletud tagapool selles infolehes. Te peate tähelepanelikult jälgima, mis ajal

süüa ning kui sageli ja kui suure koormusega füüsiliselt treenida. Samuti peate te hoolikalt oma

veresuhkru tasemeid jälgima, selleks sageli vereglükoosi testides.

Mõned inimesed, kellel on esinenud hüpoglükeemia pärast loominsuliinilt iniminsuliinile

üleminekut, on teatanud, et varajased hoiatavad sümptomid olid ebaselgemad või teistsugused.

Kui teil esineb sageli hüpoglükeemia või teil on raske seda ära tunda, siis rääkige sellest arstile.

Kui Teie vastus mõnele alljärgnevale küsimusele on JAATAV, siis rääkige sellest arstile,

apteekrile või diabeediõele.

Kas te olete viimasel ajal haige olnud?

Kas põete neeru- või maksahaigusi?

Kas tegelete füüsilise treeninguga tavalisest rohkem?

Ka alkoholi tarvitamisel võib insuliinivajadus muutuda.

Kui te plaanite välismaale sõitu, siis rääkige sellest eelnevalt arstile, apteekrile või

diabeediõele. Aja erinevus vastavate riikide vahel võib tähendada, et peate süstimise ja

söögiaegu muutma, võrreldes kodus rakendatava ajakavaga.

Mõnedel patsientidel, kellel 2 tüübi diabeet on kestnud juba kaua aega ja kes on põdenud

südamehaigusi või insulti ning keda ravitakse pioglitasooni ja insuliiniga, on tekkinud

südamepuudulikkus. Kui teil tekivad südamepuudulikkuse nähud, nt ebatavaline hingeldus või

kiire kehakaalu tõus või paiksed tursed (ödeemid), rääkige sellest niipea kui võimalik arstile.

Seda pen’i ei soovitata kasutada pimedatel või nägemispuudega inimestel ilma sellise nägija

inimese abita, kes on õppinud vahendit õigesti kasutama.

Muud ravimid ja Humalog KwikPen

Teie insuliinivajadus võib muutuda, kui kasutate

suukaudseid rasestumisvastaseid ravimeid,

steroidhormoone,

kilpnäärme asendusravi,

suukaudseid veresuhkrut alandavaid ravimeid,

atsetüülsalitsüülhapet,

sulfoonamiide,

oktreotiidi,

beetastimulaatoreid (nt ritodriin, salbutamool või terbutaliin),

beetablokaatoreid,

mõnesid antidepressante (monoamiini oksüdaasi inhibiitorid, selektiivsed serotoniini tagasihaarde

inhibiitorid),

danasooli,

mõnesid angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitoreid (nt kaptopriili, enalapriili) ja

angiotensiini II retseptori blokaatoreid.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes

muid ravimeid (vt lõiku „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Rasedus ja imetamine

Kas te olete rase, kavatsete rasestuda või imetate last? Vajatava insuliini hulk langeb tavaliselt

esimese kolme raseduskuu jooksul ning tõuseb järgmisel kuuel kuul. Kui toidate last rinnapiimaga,

siis võib vajalikuks osutuda insuliini annuse või dieedi muutmine.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Hüpoglükeemia korral võib teie kontsentratsiooni- ja reaktsioonivõime langeda. Kõigis olukordades,

kus te võite ennast ja teisi ohtu seada (nt autojuhtimine või masinate käsitsemine), pidage meeles selle

asjaolu võimalust. Te peate konsulteerima raviarstiga autojuhtimise lubatavuse osas, kui teil

esinevad sagedased hüpoglükeemia episoodid

hüpoglükeemia hoiatavad sümptomid puuduvad või on vähenenud.

Oluline teave Humalog KwikPen’i mõningate koostisosade suhtes

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuses, see tähendab põhimõtteliselt

“naatriumivaba”.

3.

Kuidas Humalog KwikPen`i kasutada

Apteegist ravimi ostmisel kontrollige alati pakendit ja pen-süstli etiketti insuliini nime ja tüübi

suhtes. Veenduge selles, et olete saanud sellise Humalog KwikPen’i, mida arst on teil käskinud

kasutada.

Kasutage Humalog KwikPen `i alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski

kindel, pidage nõu oma arstiga. Haiguste leviku ärahoidmiseks tohib iga pen-süstlit kasutada ainult

üks patsient, isegi kui süstevahendi nõel ära vahetatakse.

Annus

Tavaliselt tuleb Humalog’i

kasutada 15 minuti jooksul enne või pärast sööki. Vajaduse korral

võite süstida peatselt pärast sööki. Kuid raviarst ütleb teile täpselt, kui palju, millal ja kui sageli

süstida. Tema poolt antud juhtnöörid on mõeldud spetsiaalselt teile. Järgige neid täpselt ja

käige regulaarselt oma diabeedikliinikus kontrollis.

Juhul, kui muudate kasutatava insuliini tüüpi (lähete näiteks inim- või loominsuliinilt Humalog-

preparaadile), peate võib-olla süstima rohkem või vähem kui vanasti. See võib käia ainult

esimese süsti kohta või kujutada endast järk-järgulist mitu nädalat või kuud kestvat

üleminekuperioodi.

Humalog KwikPen sobib ainult nahaaluseks süstimiseks. Kui teil on vaja insuliini süstida mõnel

muul viisil, pidage nõu oma arstiga.

Humalog KwikPen’i süstimiseks ettevalmistamine

Humalog on juba vees lahustatud, seega teil ei ole tarvis seda segada. Kuid te tohite seda

kasutada

ainult siis

, kui see näeb välja nagu vesi. See peab olema selge, värvitu ega tohi

sisaldada tahkeid osakesi. Kontrollige seda iga kord, enne kui ennast süstite.

Pen-süstli kasutusvalmis seadmine (Vaadake kasutusjuhendit)

Kõigepealt peske käed.

Lugege kasutusjuhendist, kuidas tuleb eelnevalt insuliiniga täidetud pen-süstlit kasutada. Järgige

hoolikalt juhendit. Alljärgnevalt on esitatud mõned meeldetuletused.

Kasutage puhast nõela. (Pakend ei sisalda nõelu).

Enne iga kasutamist tuleb pen-süstel eeltäita. See näitab, et insuliin väljub ning viib pen-süstlist

õhumullid välja. Pen-süstlisse võivad jääda mõned väikesed õhumullid, kuid need on ohutud.

Aga kui õhumullid on liiga suured, võib insuliini annus olla ebatäpne.

Humalog’i süstimine

Enne süsti tegemist puhastage nahk vastavalt arsti juhtnööridele. Süstige naha alla, nii nagu teid

on õpetatud. Ärge süstige veeni. Pärast süsti jätke nõel viieks sekundiks naha sisse, veendumaks,

et olete saanud kogu annuse. Ärge hõõruge piirkonda, kuhu äsja süstisite. Pidage silmas, et

süstite vähemalt pool tolli (1 cm) eelmise süsti kohast kaugemale ja et vahetate süstimise kohti,

nii nagu õpetatud. Olenemata sellest, missuguse koha süstimiseks valite – kas õlavarre, reie,

tuhara või kõhu –, Humalog’i toime saabub igal juhul kiiremini kui lühitoimelisel

humaaninsuliinil.

Humalog’i ei tohi veeni süstida. Süstige Humalog’i nii, nagu arst või meditsiiniõde on õpetanud.

Ainult arst tohib süstida Humalog’i veeni. Ta teeb seda ainult eriolukorras, nt. seoses kirurgilise

operatsiooniga või kui olete haigestunud ning teie glükoositase on liiga kõrge.

Pärast süsti

Niipea, kui olete süsti teinud, keerake nõel pen-süstlilt ära, kasutades selleks nõela väliskatet.

Nii hoiate insuliini steriilsena ja väldite selle leket. Samuti väldib see õhu sisenemist pen-

süstlisse ja nõela ummistumist.

Ärge andke oma nõelu kellelegi teisele kasutada

. Ärge andke

oma pen-süstlit kellelegi teisele kasutada. Asetage otsik pen-süstlile tagasi.

Järgmised süstid

Pen-süstli igakordsel kasutamisel peate kasutama uut nõela. Enne iga süsti suruge kõik

õhumullid välja. Järelejäänud insuliini kogust saate kindlaks teha, kui hoiate pen-süstlit nii, et

nõel on suunatud üles. Kolbampullil paiknevalt skaalalt näete, mitu ühikut on alles.

Ärge segage ühekordselt kasutatavas pen-süstlis mingeid teisi insuliine. Kui pen-süstel on tühi,

siis ärge seda enam kasutage. Hävitage see ohutul viisil – apteeker või diabeediõde seletab teile,

kuidas seda teha.

Humalog’i kasutamine infusioonipumbaga

KwikPen sobib ainult nahaaluseks süstimiseks. Ärge kasutage pen-süstlit Humalogi

manustamiseks teistel viisidel. Kui see peaks vajalik olema, on saadaval ka teised Humalog 100

ühikut/ml ravimvormid. Arutage oma arstiga, kui see kehtib teie kohta.

Kui te võtate Humalog`i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Humalog`i rohkem, kui te vajate, siis võib teil tekkida madal veresuhkur. Kontrollige

oma veresuhkru taset.

Kui teie veresuhkur on madal (

kerge hüpoglükeemia

), siis sööge glükoosi tablette või suhkrut või

jooge suhkrut sisaldavaid jooke. Seejärel sööge puuvilja, küpsiseid või võileiba – nagu arst on teile

soovitanud – ja siis puhake. Selle abil võite sageli üle saada kergest hüpoglükeemiast või väiksemast

insuliini üleannusest. Kui teie seisund halveneb, hingamine on pinnapealne ja nahk muutub

kahvatuks, pöörduge kohe arsti poole. Glükagooni süsti abil võib jagu saada üsna raskest

hüpoglükeemiast. Pärast glükagooni süsti sööge glükoosi või suhkrut. Kui glükagoonist ei ole abi,

tuleb teid haiglas ravida. Paluge, et arst räägiks teile, mis on glükagoon.

Kui te unustate Humalog`i võtta

Kui te võtate vähem Humalog`i, kui te vajate, siis võib teil tekkida kõrge veresuhkur. Kontrollige oma

veresuhkru taset.

Kui hüpo- (madal veresuhkur) või hüperglükeemiaid (kõrge veresuhkur) mitte ravida, võivad need

väga rasked olla ja põhjustada peavalusid, iiveldust, oksendamist, veetustumist, teadvusetust,

koomat ja isegi surma (vt punktid A ja B, lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed”).

Kolm lihtsat võtet

, kuidas vältida hüpoglükeemiat või hüperglükeemiat, on:

Hoidke alati endaga tagavaraks kaasas süstalt ja Humalog viaali või tagavara pen-süstlit ja

kolbampulli, juhuks kui kaotate oma pen-süstli või kolbampulli või need lähevad rikki.

Kandke endaga alati kaasas midagi, mis näitab, et olete suhkruhaige.

Kandke endaga alati suhkrut kaasas.

Kui te lõpetate Humalog`i kasutamise

Kui te võtate vähem Humalog`i, kui te vajate, siis võib teil tekkida kõrge veresuhkur. Ärge vahetage

oma insuliini ilma arsti loata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Süsteemne allergia on harva esinev (≥1/10000 kuni <1/1000). Selle sümptomiteks on:

lööve tervel kehal

vererõhu langus

õhupuudus

südamepekslemine

kähisev hingamine

higistamine

Kui teile tundub, et teil on Humalog’i kasutamisel tekkinud insuliiniallergia, pöörduge

kohe arsti poole.

Lokaalne allergia on sageli esinev (≥1/100 kuni <1/10). Mõnel inimesel tekib insuliini süstimiskoha

ümbruses punetus, turse või sügelus. See taandub tavaliselt paari päeva kuni paari nädalaga. Kui see

teiega juhtub, rääkige sellest arstile.

Lipodüstroofia (naha paksenemine või sellesse lohukeste tekkimine) on aeg-ajalt

esinev (

1/1000 kuni <1/100). Kui märkate, et teie nahk süstimise kohal pakseneb või

sellesse tekivad lohukesed, rääkige sellest arstile.

Eriti insuliinravi alguses või ravi vahetamise käigus, et saavutada veresuhkru taseme

parem kontroll, on teatatud tursetest (nt käevarte või pahkluu paistetus,

vedelikupeetus).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla

ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku

teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi

ohutusest.

Suhkruhaigusega kaasneda võivad probleemid

A.

Hüpoglükeemia

Hüpoglükeemia (madal veresuhkur) tähendab, et veres ei ole piisavalt suhkrut. Selle põhjuseks võib

olla asjaolu, et:

olete manustanud liiga palju Humalog’i või muud insuliini;

jätate vahele või lükkate edasi söögikordi või muudate oma dieeti;

treenite või töötate liiga intensiivselt vahetult enne või pärast sööki;

põete mõnda nakkust või muud haigust (eriti, kui sellega kaasneb kõhulahtisus või

oksendamine);

teie insuliinivajadus on muutunud; või

te põete süvenevat neeru- või maksahaigust.

Alkohol ja mõned ravimid võivad mõjutada teie veresuhkru taset.

Madala veresuhkru taseme esimesed sümptomid kerkivad tavaliselt esile kiiresti ja nende hulka

kuuluvad:

väsimus

südamepekslemine

närvilisus ja värisemine

iiveldus

peavalu

külm higi

Kui te ei ole kindel, et hüpoglükeemia hoiatavaid sümptomeid endal ära tunnete, siis vältige olukordi,

milles võite ennast või teisi ohtu seada (nt autojuhtimine).

B.

Hüperglükeemia ja diabeetiline ketoatsidoos

Hüperglükeemia (liiga palju suhkrut veres) tähendab, et organismis ei ole piisavalt

insuliini. Hüperglükeemia tekkepõhjuseks võib olla:

Humalog’i või mõne muu insuliini süstimata jätmine;

väiksema insuliini annuse süstimine, kui arst on määranud;

oma dieedis ettenähtust palju rohkem söömine; või

palavik, nakkus või emotsionaalne stress.

Hüperglükeemia tagajärjeks võib olla diabeetiline ketoatsidoos. Esimesed sümptomid kerkivad esile

aeglaselt, mitme tunni või mõne päeva jooksul. Nendeks võivad olla:

unisus

isutus

punetav nägu

puuvilja lõhn hingeõhus

janu

iiveldus või oksendamine

Rasketeks sümptomiteks on raske hingamine ja kiirenenud pulss.

Otsige kiiresti

meditsiinilist abi.

C.

Haigestumine

Kui olete haige, eriti kui sellega kaasneb iiveldus või oksendamine, võib teie insuliinivajadus

muutuda.

Isegi siis, kui te ei söö normaalselt, vajate te ikkagi insuliini.

Testige oma uriini või verd,

jälgige haiguse kulgu ja rääkige sellest arstile.

5.

Kuidas Humalog KwikPen`i säilitada

Hoida Humalog KwikPen’i külmkapis (2

C . 8

C). Mitte lasta külmuda.

Kasutuselevõetud Humalog KwikPen`i tuleb hoida toatemperatuuril (15

C . 30

C) ning kasutada 28

päeva jooksul. Ärge jätke ravimit liigse kuumuse ega otsese päikesevalguse kätte. Ärge hoidke

kasutuselevõetud pen-süstlit külmkapis. Pen-süstlit, kuhu on paigaldatud kolbampull, ei tohi hoida

selle külge kinnitatud nõelaga.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil. Kõlblikkusaeg

viitab kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage seda ravimit, kui te märkate, et see on värvunud või sisaldab tahkeid osakesi. Te tohite

seda kasutada

ainult siis

, kui see näeb välja nagu vesi. Kontrollige seda iga kord, enne kui ennast

süstite.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma

apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta

keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Humalog KwikPen 100 ühikut/ml süstelahus sisaldab:

Toimeaine on lispro-insuliin. Lispro-insuliin on valmistatud laboratoorselt rekombinantse DNA

tehnoloogia abil. See on iniminsuliini muudetud vorm ning erineb seega muudest inim- ja

loominsuliinidest. Lispro-insuliin on struktuurilt lähedases suguluses kõhunäärme poolt

toodetava naturaalse iniminsuliiniga.

Abiained on metakresool, glütserool, dinaatriumvesinikfosfaatheptahüdraat, tsinkoksiid ja

süstevesi. Happelisuse kohandamiseks võib olla kasutatud naatriumhüdroksiidi või soolhapet.

Kuidas Humalog KwikPen välja näeb ja pakendi sisu

Humalog KwikPen 100 ühikut/ml süstelahus on steriilne, selge, värvitu vesilahus, mis sisaldab 100

ühikut lispro-insuliini igas milliliitris (100 ühikut/ml) süstelahusena. Iga Humalog KwikPen sisaldab

300 ühikut (3 milliliitrit). Humalog KwikPen’i väljastatakse pakendites 5 pen-süstli kaupa või

komplektidena 2 x 5 pen-süstlit. Kõiki pakendi suurusi ei pruugi müügil olla. Humalog teie pen-

süstlis on seesama, mida väljastatakse eraldi Humalog kolbampullides. Siin on kolbampull juba pen-

süstlisse paigaldatud. Kui pen-süstel on tühi, siis te ei saa seda enam kasutada.

Müügiloa hoidja ja tootja

Humalog KwikPen 100 ühikut/ml süstelahust toodab:

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Prantsusmaa.

Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, (FI) Itaalia.

Müügiloa hoidja on: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel:

+

3726817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France S.A.S.

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: +385 1 2350 999

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Infoleht on viimati uuendatud

KASUTUSJUHEND

Palun lugege kasutusjuhendit.

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel

http://www.ema.europa.eu/.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Humalog Mix25 100 ühikut/ml KwikPen, süstesuspensioon pen-süstlis

lispro-insuliin

Iga KwikPen väljastab ühiku kaupa 1.60 ühikut.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte,

sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Humalog Mix25 KwikPen ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Humalog Mix25 KwikPen`i kasutamist

Kuidas Humalog Mix25 KwikPen`i kasutada

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Humalog Mix25 KwikPen`i säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on Humalog Mix25 KwikPen ja milleks seda kasutatakse

Humalog Mix25 KwikPen`i kasutatakse suhkurtõve raviks. See on eelnevalt segatud suspensioon.

Selle toimeaine on lispro-insuliin. 25 % Humalog Mix25 KwikPen`is sisalduvast lispro-insuliinist on

vees lahustatud ja see toimib kiiremini kui normaalne iniminsuliin, kuna insuliini molekuli on veidi

muudetud. 75 % Humalog Mix25 KwikPen`is sisalduvast lispro-insuliinist on kasutatav

suspensioonina koos protamiinsulfaadiga, mis pikendab selle toimet.

Kui teie kõhunääre ei tooda piisavalt insuliini, reguleerimaks vere glükoositaset, siis tekib teil

suhkurtõbi. Humalog Mix25 on teie enda insuliini aseaine ja seda kasutatakse selleks, et pikaajaliselt

reguleerida glükoositaset. Humalog Mix25 toime saabub väga kiiresti ja kestab kauem kui

lühitoimelisel humaaninsuliinil. Tavaliselt tuleb Humalog Mix25

kasutada 15 minuti jooksul enne või

pärast sööki.

Arst võib teil käskida kasutada Humalog Mix25 KwikPen`i koos pika toimeajaga

insuliiniga. Iga liiki insuliini väljastatakse erineva infolehega, mis tutvustab vastavat

insuliini. Ärge muutke kasutatavat insuliini ilma arsti korralduseta. Kui te siiski peate

insuliini liiki muutma, siis tehke seda väga ettevaatlikult.

KwikPen on ühekordselt kasutatav pen-süstel, mis sisaldab 3 ml (300 ühikut, 100 ühikut/ml) lispro-

insuliini. Ühes KwikPen’is on mitu insuliini annust. KwikPen’is saab annust valida ühe ühiku kaupa.

Ühikute arv on nähtav pen-süstli annuseaknas, kontrollige seda arvu alati enne süstimist.

Ühe

korraga saate süstida 1 kuni 60 ühikut

. Kui teie annus on rohkem kui 60 ühikut, peate tegema

rohkem kui ühe süsti.

2.

Mida on vaja teada enne Humalog Mix 25 KwikPen`i kasutamist

ÄRGE kasutage Humalog Mix25 KwikPen`i

Kui teile tundub, et algamas on

hüpoglükeemia

(madal veresuhkur). Käesoleva infolehe

tagapool õpetatakse, kuidas toimida kerge hüpoglükeemia korral (vt lõik 3, Kui te võtate

Humalog Mix 25 rohkem kui ette nähtud).

kui olete lispro-insuliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kui teie veresuhkru tasemed on käesoleva insuliinraviga hästi reguleeritud, siis võite te mitte

tunda hoiatavaid sümptomeid, mis viitavad veresuhkru liiga tugevale langusele. Hoiatavad

sümptomid on loetletud tagapool selles infolehes. Te peate tähelepanelikult jälgima, mis ajal

süüa ning kui sageli ja kui suure koormusega füüsiliselt treenida. Samuti peate te hoolikalt oma

veresuhkru tasemeid jälgima, selleks sageli vereglükoosi testides.

Mõned inimesed, kellel on esinenud hüpoglükeemia pärast loominsuliinilt iniminsuliinile

üleminekut, on teatanud, et varajased hoiatavad sümptomid olid ebaselgemad või teistsugused.

Kui teil esineb sageli hüpoglükeemia või teil on raske seda ära tunda, siis rääkige sellest arstile.

Kui Teie vastus mõnele alljärgnevale küsimusele on JAATAV, siis rääkige sellest arstile,

apteekrile või diabeediõele.

Kas te olete viimasel ajal haige olnud?

Kas põete neeru- või maksahaigusi?

Kas tegelete füüsilise treeninguga tavalisest rohkem?

Ka alkoholi tarvitamisel võib insuliinivajadus muutuda.

Kui te plaanite välismaale sõitu, siis rääkige sellest eelnevalt arstile, apteekrile või diabeediõele.

Aja erinevus vastavate riikide vahel võib tähendada, et peate süstimise ja söögiaegu muutma,

võrreldes kodus rakendatava ajakavaga.

Mõnedel patsientidel, kellel 2 tüübi diabeet on kestnud juba kaua aega ja kes on põdenud

südamehaigusi või insulti ning keda ravitakse pioglitasooni ja insuliiniga, on tekkinud

südamepuudulikkus. Kui teil tekivad südamepuudulikkuse nähud, nt ebatavaline hingeldus või

kiire kehakaalu tõus või paiksed tursed (ödeemid), rääkige sellest niipea kui võimalik arstile.

Seda pen’i ei soovitata kasutada pimedatel või nägemispuudega inimestel ilma sellise nägija

inimese abita, kes on õppinud vahendit õigesti kasutama.

Muud ravimid ja Humalog Mix25 KwikPen

Teie insuliinivajadus võib muutuda, kui kasutate

suukaudseid rasestumisvastaseid ravimeid,

steroidhormoone,

kilpnäärme asendusravi,

suukaudseid veresuhkrut alandavaid ravimeid,

atsetüülsalitsüülhapet,

sulfoonamiide,

oktreotiidi,

beetastimulaatoreid (nt ritodriin, salbutamool või terbutaliin),

beetablokaatoreid,

mõnesid antidepressante (monoamiini oksüdaasi inhibiitorid, selektiivsed serotoniini tagasihaarde

inhibiitorid),

danasooli,

mõnesid angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitoreid (nt kaptopriili, enalapriili) ja

angiotensiini II retseptori blokaatoreid.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes

muid ravimeid (vt lõiku „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Rasedus ja imetamine

Kas te olete rase, kavatsete rasestuda või imetate last? Vajatava insuliini hulk langeb tavaliselt

esimese kolme raseduskuu jooksul ning tõuseb järgmisel kuuel kuul. Kui toidate last rinnapiimaga,

siis võib vajalikuks osutuda insuliini annuse või dieedi muutmine.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Hüpoglükeemia korral võib teie kontsentratsiooni- ja reaktsioonivõime langeda. Kõigis olukordades,

kus te võite ennast ja teisi ohtu seada (nt autojuhtimine või masinate käsitsemine), pidage meeles selle

asjaolu võimalust. Te peate konsulteerima raviarstiga autojuhtimise lubatavuse osas, kui teil

esinevad sagedased hüpoglükeemia episoodid

hüpoglükeemia hoiatavad sümptomid puuduvad või on vähenenud.

Oluline teave Humalog Mix25 KwikPen’i mõningate koostisosade suhtes

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuses, see tähendab põhimõtteliselt

“naatriumivaba”.

3.

Kuidas Humalog Mix25 KwikPen`i kasutada

Apteegist ravimi ostmisel kontrollige alati pakendit ja pen-süstli

etiketti insuliini nime ja tüübi

suhtes. Veenduge selles, et olete saanud sellise Humalog Mix25 KwikPen`i, mida arst on teil

käskinud kasutada.

Kasutage Humalog Mix25 KwikPen`i alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski

kindel, pidage nõu oma arstiga. Haiguste leviku ärahoidmiseks tohib iga pen-süstlit kasutada ainult

üks patsient, isegi kui süstevahendi nõel ära vahetatakse.

Annus

Tavaliselt tuleb Humalog Mix25

kasutada 15 minuti jooksul enne või pärast sööki. Vajaduse

korral võite süstida peatselt pärast sööki. Kuid raviarst ütleb teile täpselt, kui palju, millal ja kui

sageli süstida. Tema poolt antud juhtnöörid on mõeldud spetsiaalselt teile. Järgige neid täpselt ja

käige regulaarselt oma diabeedikliinikus kontrollis.

Juhul, kui muudate kasutatava insuliini tüüpi (lähete näiteks inim- või loominsuliinilt Humalog-

preparaadile), peate võib-olla süstima rohkem või vähem kui vanasti. See võib käia ainult

esimese süsti kohta või kujutada endast järk-järgulist mitu nädalat või kuud kestvat

üleminekuperioodi.

Humalog Mix25 KwikPen sobib ainult nahaaluseks süstimiseks. Kui teil on vaja insuliini süstida

mõnel muul viisil, pidage nõu oma arstiga.

Humalog Mix25 KwikPen`i süstimiseks ettevalmistamine

Vahetult enne süstimist tuleb insuliini uueks suspendeerimiseks KwikPen pen-süstlit peopesade

vahel kümme korda veeretada ja kümme korda 180

võrra pöörata, kuni selles paiknev insuliin

näib ühtlaselt hägune või piimjas. Kui insuliin selliseks ei muutu, siis korrake kirjeldatud

protseduuri seni, kuni sisu on segunenud. Kolbampullides paikneb väike klaaskuul, mis on abiks

segunemisel. Ärge liiga jõuliselt raputage, kuna see võib põhjustada vahu teket, mis takistaks

annuse täpset mõõtmist. Kolbampulle tuleb sageli vaadelda ning neid ei tohi kasutada, kui neis

leidub aine tükke või kui tahked valged osakesed on kleepunud kolbampulli põhja või seinale,

andes sellele härmatanud välimuse. Kontrollige iga kord, kui ennast süstite.

Pen-süstli kasutusvalmis seadmine (lugege kasutusjuhendit)

Kõigepealt peske käed.

Lugege instruktsioonist, kuidas eeltäidetud insuliini pen-süstlit kasutada. Järgige hoolikalt

õpetusi. Alljärgnevalt on toodud mõned meeldetuletused.

Kasutage puhast nõela. (Nõelu komplektis ei ole).

Enne iga kasutamist eeltäitke pen-süstel. Sellega kontrollite, et insuliin väljub, ning eemaldate

pen-süstlist õhumullid. Pen-süstlisse võivad jääda mõned väikesed õhumullid – need on ohutud.

Kui aga õhumullid on liiga suured, siis võivad need õige insuliiniannuse valimist takistada.

Humalog Mix25 süstimine

Enne süsti tegemist puhastage nahk vastavalt arsti juhtnööridele. Süstige naha alla, nii nagu teid

on õpetatud. Ärge süstige veeni. Pärast süsti jätke nõel viieks sekundiks naha sisse, veendumaks,

et olete saanud kogu annuse. Ärge hõõruge piirkonda, kuhu äsja süstisite. Pidage silmas, et

süstite vähemalt pool tolli (1 cm) eelmise süsti kohast kaugemale ja et vahetate süstimise kohti,

nii nagu õpetatud.

Pärast süsti

Niipea, kui olete süsti teinud, keerake nõel pen-süstlilt ära, kasutades selleks nõela väliskatet.

Nii hoiate Humalog Mix25 KwikPen`i steriilsena ja väldite selle leket. Samuti väldib see õhu

sisenemist pen-süstlisse ja nõela ummistumist.

Ärge andke oma nõelu kellelegi teisele

kasutada

. Ärge andke oma pen-süstlit kellelegi teisele kasutada. Asetage otsik pen-süstlile

tagasi.

Järgmised süstid

KwikPen pen-süstli igal kasutamisel peate kasutama uut nõela. Enne iga süsti eemaldage kõik

õhumullid. Järelejäänud insuliini hulka saate kontrollida, kui hoiate pen-süstlit nii, et nõel on

suunatud üles. Vaadates kolbampulli küljel asuvat skaalat, võite näha, kui palju ühikuid on alles.

Ärge segage oma ühekordses pen-süstlis teisi insuliine. Kui pen-süstel on tühi, siis ärge seda

enam kasutage. Hävitage tühjaks saanud pen-süstel vastavalt apteekri või diabeediõe õpetusele.

Kui te võtate Humalog Mix 25 rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Humalog Mix25 rohkem, kui te vajate, siis võib teil tekkida madal veresuhkur.

Kontrollige oma veresuhku taset.

Kui teie veresuhkur on madal (

kerge hüpoglükeemia

), siis sööge glükoosi tablette või suhkrut või

jooge suhkrut sisaldavaid jooke. Seejärel sööge puuvilja, küpsiseid või võileiba – nagu arst on teile

soovitanud – ja siis puhake. Selle abil võite sageli üle saada kergest hüpoglükeemiast või väiksemast

insuliini üleannusest. Kui teie seisund halveneb, hingamine on pinnapealne ja nahk muutub

kahvatuks, pöörduge kohe arsti poole. Glükagooni süsti abil võib jagu saada üsna raskest

hüpoglükeemiast. Pärast glükagooni süsti sööge glükoosi või suhkrut. Kui glükagoonist ei ole abi,

tuleb teid haiglas ravida. Paluge, et arst räägiks teile, mis on glükagoon.

Kui te unustate Humalog Mix25 võtta

Kui te võtate vähem Humalog Mix25, kui te vajate, siis võib teil tekkida kõrge veresuhkur.

Kontrollige oma veresuhkru taset.

Kui hüpo- (madal veresuhkur) või hüperglükeemiaid (kõrge veresuhkur) mitte ravida, võivad need

väga rasked olla ja põhjustada peavalusid, iiveldust, oksendamist, veetustumist, teadvusetust,

koomat ja isegi surma (vt punktid A ja B, lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed”).

Kolm lihtsat võtet

, kuidas vältida hüpoglükeemiat või hüperglükeemiat, on:

Hoidke alati endaga tagavara pen-süstlit ja kolbampulli, juhuks kui kaotate oma KwikPen- pen-

süstli või kolbampulli või need lähevad rikki.

Kandke endaga alati kaasas midagi, mis näitab, et olete suhkruhaige.

Kandke endaga alati suhkrut kaasas.

Kui te lõpetate Humalog Mix25 kasutamise

Kui te võtate vähem Humalog Mix25, kui te vajate, siis võib teil tekkida kõrge veresuhkur. Ärge

vahetage oma insuliini ilma arsti loata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Süsteemne allergia on harva esinev (≥1/10000 kuni <1/1000). Selle sümptomiteks on:

lööve tervel kehal

vererõhu langus

õhupuudus

südamepekslemine

kähisev hingamine

higistamine

Kui teile tundub, et teil on Humalog Mix25 KwikPen’i kasutamisel tekkinud insuliiniallergia,

pöörduge kohe arsti poole.

Lokaalne allergia on sageli esinev (≥1/100 kuni <1/10). Mõnel inimesel tekib insuliini süstimiskoha

ümbruses punetus, turse või sügelus. See taandub tavaliselt paari päeva kuni paari nädalaga. Kui see

teiega juhtub, rääkige sellest arstile.

Lipodüstroofia (naha paksenemine või sellesse lohukeste tekkimine) on aeg-ajalt esinev (

1/1000 kuni

<1/100). Kui märkate, et teie nahk süstimise kohal pakseneb või sellesse tekivad lohukesed, rääkige

sellest arstile.

Eriti insuliinravi alguses või ravi vahetamise käigus, et saavutada veresuhkru taseme parem kontroll,

on teatatud tursetest (nt käevarte või pahkluu paistetus, vedelikupeetus).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla

ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku

teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi

ohutusest.

Suhkruhaigusega kaasneda võivad probleemid

A.

Hüpoglükeemia

Hüpoglükeemia (madal veresuhkur) tähendab, et veres ei ole piisavalt suhkrut. Selle

põhjuseks võib olla asjaolu, et:

olete manustanud liiga palju Humalog Mix25 või muud insuliini;

jätate vahele või lükkate edasi söögikordi või muudate oma dieeti;

treenite või töötate liiga intensiivselt vahetult enne või pärast sööki;

põete mõnda nakkust või muud haigust (eriti, kui sellega kaasneb kõhulahtisus või

oksendamine);

teie insuliinivajadus on muutunud; või

te põete süvenevat neeru- või maksahaigust.

Alkohol ja mõned ravimid võivad mõjutada teie veresuhkru taset.

Madala veresuhkru taseme esimesed sümptomid kerkivad tavaliselt esile kiiresti ja

nende hulka kuuluvad:

väsimus

südamepekslemine

närvilisus ja värisemine

iiveldus

peavalu

külm higi

Kui te ei ole kindel, et hüpoglükeemia hoiatavaid sümptomeid endal ära tunnete, siis

vältige olukordi, milles võite ennast või teisi ohtu seada (nt autojuhtimine).

B.

Hüperglükeemia ja diabeetiline ketoatsidoos

Hüperglükeemia (liiga palju suhkrut veres) tähendab, et organismis ei ole piisavalt

insuliini. Hüperglükeemia tekkepõhjuseks võib olla:

Humalog Mix25 või mõne muu insuliini süstimata jätmine;

väiksema insuliini annuse süstimine, kui arst on määranud;

oma dieedis ettenähtust palju rohkem söömine; või

palavik, nakkus või emotsionaalne stress.

Hüperglükeemia tagajärjeks võib olla diabeetiline ketoatsidoos. Esimesed sümptomid kerkivad esile

aeglaselt, mitme tunni või mõne päeva jooksul. Nendeks võivad olla:

unisus

isutus

punetav nägu

puuvilja lõhn hingeõhus

janu

iiveldus või oksendamine

Rasketeks sümptomiteks on raske hingamine ja kiirenenud pulss.

Otsige kiiresti

meditsiinilist abi.

C.

Haigestumine

Kui olete haige, eriti kui sellega kaasneb iiveldus või oksendamine, võib teie insuliinivajadus

muutuda.

Isegi siis, kui te ei söö normaalselt, vajate te ikkagi insuliini.

Testige oma uriini või verd,

jälgige haiguse kulgu ja rääkige sellest arstile.

5.

Kuidas Humalog Mix25 KwikPen`i säilitada

Enne esmast kasutamist hoida Humalog Mix25 KwikPen`i külmkapis (2

C . 8

C). Mitte lasta

külmuda.

Kasutuselevõetud Humalog Mix25 KwikPen`i tuleb hoida toatemperatuuril (15

C . 30

C) ning

kasutada ära 28 päeva jooksul. Ärge jätke ravimit liigse kuumuse ega otsese päikesevalguse kätte.

Ärge hoidke kasutuselevõetud pen-süstlit külmkapis. Pen-süstlit, kuhu on paigaldatud kolbampull, ei

tohi hoida selle külge kinnitatud nõelaga.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil. Kõlblikkusaeg

viitab kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage seda ravimit, kui te märkate, et selles leidub aine tükke või kui tahked valged osakesed

on kleepunud kolbampulli põhja või seinale, andes sellele härmatanud välimuse. Kontrollige seda iga

kord, enne kui ennast süstite.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma

apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta

keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Humalog Mix25 100 ühikut/ml KwikPen süstesuspensioon sisaldab:

Toimeaine on lispro-insuliin. Lispro-insuliin on valmistatud laboratoorselt rekombinantse DNA

tehnoloogia abil. See on iniminsuliini muudetud vorm ning erineb seega muudest inim- ja

loominsuliinidest. Lispro-insuliin on struktuurilt lähedases suguluses kõhunäärme poolt

toodetava naturaalse iniminsuliiniga.

Abiained on protamiinsulfaat, metakresool, fenool, glütserool,

dinaatriumvesinikfosfaatheptahüdraat, tsinkoksiid ja süstevesi. Happelisuse kohandamiseks võib

olla kasutatud naatriumhüdroksiidi või soolhapet.

Kuidas Humalog Mix25 100 ühikut/ml KwikPen süstesuspensioon välja näeb ja pakendi sisu

Humalog Mix25 100 ühikut/ml KwikPen süstesuspensioon on valge, steriilne suspensioon ja sisaldab

100 toimeühikut lispro-insuliini igas milliliitris (100 ühikut/ml) süstesuspensioonina. 25 % Humalog

Mix25-s sisalduvast lispro-insuliinist on vees lahustatud. 75 % Humalog Mix25-s sisalduvast lispro-

insuliinist on kasutatav suspensioonina koos protamiinsulfaadiga. Iga Humalog Mix25 KwikPen

sisaldab 300 ühikut (3 milliliitrit). Humalog Mix25 KwikPen pen-süstleid väljastatakse pakendites 5

kaupa või komplektidena 2 x 5 pen-süstliga. Kõiki pakendi suurusi ei pruugi müügil olla. Humalog

Mix25 teie pen-süstlis on seesama Humalog Mix25, mida väljastatakse eraldi Humalog Mix25

kolbampullides. Siin on kolbampull juba pen-süstlisse paigaldatud. Kui pen-süstel on tühi, siis te ei

saa seda enam kasutada.

Müügiloa hoidja ja tootja

Humalog Mix25 100 ühikut/ml KwikPen süstesuspensiooni toodab:

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Prantsusmaa.

Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, (FI) Itaalia.

Müügiloa hoidja on: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel:

+

3726817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France S.A.S.

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Sími + 354 540 8000

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Infoleht on viimati uuendatud

KASUTUSJUHEND

Palun lugege kasutusjuhendit.

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel

http://www.ema.europa.eu/.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Humalog Mix50 100 ühikut/ml KwikPen, süstesuspensioon pen-süstlis

lispro-insuliin

Iga KwikPen väljastab ühiku kaupa 1.60 ühikut.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte,

sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Humalog Mix50 KwikPen ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Humalog Mix50 KwikPen`i kasutamist

Kuidas Humalog Mix50 KwikPen`i kasutada

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Humalog Mix50 KwikPen`i säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on Humalog Mix50 KwikPen ja milleks seda kasutatakse

Humalog Mix50 KwikPen ´i kasutatakse suhkurtõve raviks. See on eelnevalt segatud suspensioon.

Selle toimeaine on lispro-insuliin. 50 % Humalog Mix50 KwikPen`is sisalduvast lispro-insuliinist on

vees lahustatud ja see toimib kiiremini kui normaalne iniminsuliin, kuna insuliini molekuli on veidi

muudetud. 50 % Humalog Mix50 KwikPen`is sisalduvast lispro-insuliinist on kasutatav

suspensioonina koos protamiinsulfaadiga, mis pikendab selle toimet.

Kui teie kõhunääre ei tooda piisavalt insuliini, reguleerimaks vere glükoositaset, siis tekib teil

suhkurtõbi. Humalog Mix50 on teie enda insuliini aseaine ja seda kasutatakse selleks, et pikaajaliselt

reguleerida glükoositaset. Humalog Mix50 toime saabub väga kiiresti ja kestab kauem kui

lühitoimelisel humaaninsuliinil. Tavaliselt tuleb Humalog Mix50

kasutada 15 minuti jooksul enne või

pärast sööki.

Arst võib teil käskida kasutada Humalog Mix50 KwikPen`i koos pika toimeajaga

insuliiniga. Iga liiki insuliini väljastatakse erineva infolehega, mis tutvustab vastavat

insuliini. Ärge muutke kasutatavat insuliini ilma arsti korralduseta. Kui te siiski peate

insuliini liiki muutma, siis tehke seda väga ettevaatlikult.

KwikPen on ühekordselt kasutatav pen-süstel, mis sisaldab 3 ml (300 ühikut, 100 ühikut/ml) lispro-

insuliini. Ühes KwikPen’is on mitu insuliini annust. KwikPen’is saab annust valida ühe ühiku kaupa.

Ühikute arv on nähtav pen-süstli annuseaknas, kontrollige seda arvu alati enne süstimist.

Ühe

korraga saate süstida 1 kuni 60 ühikut

. Kui teie annus on rohkem kui 60 ühikut, peate tegema

rohkem kui ühe süsti.

2.

Mida on vaja teada enne Humalog Mix50 KwikPen`i kasutamist

ÄRGE kasutage Humalog Mix50 KwikPen`i

Kui teile tundub, et algamas on

hüpoglükeemia

(madal veresuhkur). Käesoleva infolehe

tagapool õpetatakse, kuidas toimida kerge hüpoglükeemia korral (vt lõik 3, Kui te võtate

Humalog Mix50 rohkem kui ette nähtud).

kui olete lispro-insuliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kui teie veresuhkru tasemed on käesoleva insuliinraviga hästi reguleeritud, siis võite te mitte

tunda hoiatavaid sümptomeid, mis viitavad veresuhkru liiga tugevale langusele. Hoiatavad

sümptomid on loetletud tagapool selles infolehes. Te peate tähelepanelikult jälgima, mis ajal

süüa ning kui sageli ja kui suure koormusega füüsiliselt treenida. Samuti peate te hoolikalt oma

veresuhkru tasemeid jälgima, selleks sageli vereglükoosi testides.

Mõned inimesed, kellel on esinenud hüpoglükeemia pärast loominsuliinilt iniminsuliinile

üleminekut, on teatanud, et varajased hoiatavad sümptomid olid ebaselgemad või teistsugused.

Kui teil esineb sageli hüpoglükeemia või teil on raske seda ära tunda, siis rääkige sellest arstile.

Kui Teie vastus mõnele alljärgnevale küsimusele on JAATAV, siis rääkige sellest arstile,

apteekrile või diabeediõele.

Kas te olete viimasel ajal haige olnud?

Kas põete neeru- või maksahaigusi?

Kas tegelete füüsilise treeninguga tavalisest rohkem?

Ka alkoholi tarvitamisel võib insuliinivajadus muutuda.

Kui te plaanite välismaale sõitu, siis rääkige sellest eelnevalt arstile, apteekrile või diabeediõele.

Aja erinevus vastavate riikide vahel võib tähendada, et peate süstimise ja söögiaegu muutma,

võrreldes kodus rakendatava ajakavaga.

Mõnedel patsientidel, kellel 2 tüübi diabeet on kestnud juba kaua aega ja kes on põdenud

südamehaigusi või insulti ning keda ravitakse pioglitasooni ja insuliiniga, on tekkinud

südamepuudulikkus. Kui teil tekivad südamepuudulikkuse nähud, nt ebatavaline hingeldus või

kiire kehakaalu tõus või paiksed tursed (ödeemid), rääkige sellest niipea kui võimalik arstile.

Seda pen’i ei soovitata kasutada pimedatel või nägemispuudega inimestel ilma sellise nägija

inimese abita, kes on õppinud vahendit õigesti kasutama.

Muud ravimid ja Humalog Mix50 KwikPen

Teie insuliinivajadus võib muutuda, kui kasutate

suukaudseid rasestumisvastaseid ravimeid,

steroidhormoone,

kilpnäärme asendusravi,

suukaudseid veresuhkrut alandavaid ravimeid,

atsetüülsalitsüülhapet,

sulfoonamiide,

oktreotiidi,

beetastimulaatoreid (nt ritodriin, salbutamool või terbutaliin),

beetablokaatoreid,

mõnesid antidepressante (monoamiini oksüdaasi inhibiitorid, selektiivsed serotoniini tagasihaarde

inhibiitorid),

danasooli,

mõnesid angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitoreid (nt kaptopriili, enalapriili) ja

angiotensiini II retseptori blokaatoreid.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes

muid ravimeid (vt lõiku „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“)

Rasedus ja imetamine

Kas te olete rase, kavatsete rasestuda või imetate last? Vajatava insuliini hulk langeb tavaliselt

esimese kolme raseduskuu jooksul ning tõuseb järgmisel kuuel kuul. Kui toidate last rinnapiimaga,

siis võib vajalikuks osutuda insuliini annuse või dieedi muutmine.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Hüpoglükeemia korral võib teie kontsentratsiooni- ja reaktsioonivõime langeda. Kõigis olukordades,

kus te võite ennast ja teisi ohtu seada (nt autojuhtimine või masinate käsitsemine), pidage meeles selle

asjaolu võimalust. Te peate konsulteerima raviarstiga autojuhtimise lubatavuse osas, kui teil

esinevad sagedased hüpoglükeemia episoodid

hüpoglükeemia hoiatavad sümptomid puuduvad või on vähenenud.

Oluline teave Humalog Mix50 KwikPen’i mõningate koostisosade suhtes

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuses, see tähendab põhimõtteliselt

“naatriumivaba”.

3.

Kuidas Humalog Mix50 KwikPen`i kasutada

Apteegist ravimi ostmisel kontrollige alati pakendit ja pen-süstli

etiketti insuliini nime ja tüübi

suhtes. Veenduge selles, et olete saanud sellise Humalog Mix50 KwikPen`i, mida arst on teil

käskinud kasutada.

Kasutage Humalog Mix50 KwikPen`i alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski

kindel, pidage nõu oma arstiga. Haiguste leviku ärahoidmiseks tohib iga pen-süstlit kasutada ainult

üks patsient, isegi kui süstevahendi nõel ära vahetatakse.

Annus

Tavaliselt tuleb Humalog Mix50

kasutada 15 minuti jooksul enne või pärast sööki. Vajaduse

korral võite süstida peatselt pärast sööki. Kuid raviarst ütleb teile täpselt, kui palju, millal ja kui

sageli süstida. Tema poolt antud juhtnöörid on mõeldud spetsiaalselt teile. Järgige neid täpselt ja

käige regulaarselt oma diabeedikliinikus kontrollis.

Juhul, kui muudate kasutatava insuliini tüüpi (lähete näiteks inim- või loominsuliinilt Humalog-

preparaadile), peate võib-olla süstima rohkem või vähem kui vanasti. See võib käia ainult

esimese süsti kohta või kujutada endast järk-järgulist mitu nädalat või kuud kestvat

üleminekuperioodi.

Humalog Mix50 KwikPen sobib ainult nahaaluseks süstimiseks. Kui teil on vaja insuliini süstida

mõnel muul viisil, pidage nõu oma arstiga.

Humalog Mix50 KwikPen`i süstimiseks ettevalmistamine

Vahetult enne süstimist tuleb insuliini uueks suspendeerimiseks KwikPen pen-süstlit peopesade

vahel kümme korda veeretada ja kümme korda 180

võrra pöörata, kuni selles paiknev insuliin

näib ühtlaselt hägune või piimjas. Kui insuliin selliseks ei muutu, siis korrake kirjeldatud

protseduuri seni, kuni sisu on segunenud. Kolbampullides paikneb väike klaaskuul, mis on abiks

segunemisel. Ärge liiga jõuliselt raputage, kuna see võib põhjustada vahu teket, mis takistaks

annuse täpset mõõtmist. Kolbampulle tuleb sageli vaadelda ning neid ei tohi kasutada, kui neis

leidub aine tükke või kui tahked valged osakesed on kleepunud kolbampulli põhja või seinale,

andes sellele härmatanud välimuse. Kontrollige iga kord, kui ennast süstite.

Pen-süstli kasutusvalmis seadmine (lugege kasutusjuhendit)

Kõigepealt peske käed.

Lugege instruktsioonist, kuidas eeltäidetud insuliini pen-süstlit kasutada. Järgige hoolikalt

õpetusi. Alljärgnevalt on toodud mõned meeldetuletused.

Kasutage puhast nõela. (Nõelu komplektis ei ole).

Enne iga kasutamist eeltäitke pen-süstel. Sellega kontrollite, et insuliin väljub, ning eemaldate

pen-süstlist õhumullid. Pen-süstlisse võivad jääda mõned väikesed õhumullid – need on ohutud.

Kui aga õhumullid on liiga suured, siis võivad need õige insuliiniannuse valimist takistada.

Humalog Mix50 süstimine

Enne süsti tegemist puhastage nahk vastavalt arsti juhtnööridele. Süstige naha alla, nii nagu teid

on õpetatud. Ärge süstige veeni. Pärast süsti jätke nõel viieks sekundiks naha sisse,

veendumaks, et olete saanud kogu annuse. Ärge hõõruge piirkonda, kuhu äsja süstisite. Pidage

silmas, et süstite vähemalt pool tolli (1 cm) eelmise süsti kohast kaugemale ja et vahetate

süstimise kohti, nii nagu õpetatud.

Pärast süsti

Niipea, kui olete süsti teinud, keerake nõel pen-süstlilt ära, kasutades selleks nõela väliskatet.

Nii hoiate Humalog Mix50 KwikPen`i steriilsena ja väldite selle leket. Samuti väldib see õhu

sisenemist pen-süstlisse ja nõela ummistumist.

Ärge andke oma nõelu kellelegi teisele

kasutada

. Ärge andke oma pen-süstlit kellelegi teisele kasutada. Asetage otsik pen-süstlile

tagasi.

Järgmised süstid

KwikPen pen-süstli igal kasutamisel peate kasutama uut nõela. Enne iga süsti eemaldage kõik

õhumullid. Järelejäänud insuliini hulka saate kontrollida, kui hoiate pen-süstlit nii, et nõel on

suunatud üles. Vaadates kolbampulli küljel asuvat skaalat, võite näha, kui palju ühikuid on alles.

Ärge segage oma ühekordses pen-süstlis teisi insuliine. Kui pen-süstel on tühi, siis ärge seda

enam kasutage. Hävitage tühjaks saanud pen-süstel vastavalt apteekri või diabeediõe õpetusele.

Kui te võtate Humalog Mix 50 rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Humalog Mix50 rohkem, kui te vajate, siis võib teil tekkida madal veresuhkur.

Kontrollige oma veresuhku taset.

Kui teie veresuhkur on madal (

kerge hüpoglükeemia

), siis sööge glükoosi tablette või suhkrut või

jooge suhkrut sisaldavaid jooke. Seejärel sööge puuvilja, küpsiseid või võileiba – nagu arst on teile

soovitanud – ja siis puhake. Selle abil võite sageli üle saada kergest hüpoglükeemiast või väiksemast

insuliini üleannusest. Kui teie seisund halveneb, hingamine on pinnapealne ja nahk muutub

kahvatuks, pöörduge kohe arsti poole. Glükagooni süsti abil võib jagu saada üsna raskest

hüpoglükeemiast. Pärast glükagooni süsti sööge glükoosi või suhkrut. Kui glükagoonist ei ole abi,

tuleb teid haiglas ravida. Paluge, et arst räägiks teile, mis on glükagoon.

Kui te unustate Humalog Mix50 võtta

Kui te võtate vähem Humalog Mix50, kui te vajate, siis võib teil tekkida kõrge veresuhkur.

Kontrollige oma veresuhkru taset.

Kui hüpo- (madal veresuhkur) või hüperglükeemiaid (kõrge veresuhkur) mitte ravida, võivad need

väga rasked olla ja põhjustada peavalusid, iiveldust, oksendamist, veetustumist, teadvusetust,

koomat ja isegi surma (vt punktid A ja B, lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed”).

Kolm lihtsat võtet

, kuidas vältida hüpoglükeemiat või hüperglükeemiat, on:

Hoidke alati endaga tagavara pen-süstlit ja kolbampulli, juhuks kui kaotate oma KwikPen- pen-

süstli või kolbampulli või need lähevad rikki.

Kandke endaga alati kaasas midagi, mis näitab, et olete suhkruhaige.

Kandke endaga alati suhkrut kaasas.

Kui te lõpetate Humalog Mix50 kasutamise

Kui te võtate vähem Humalog Mix50, kui te vajate, siis võib teil tekkida kõrge veresuhkur. Ärge

vahetage oma insuliini ilma arsti loata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Süsteemne allergia on harva esinev (≥1/10000 kuni <1/1000). Selle sümptomiteks on:

lööve tervel kehal

vererõhu langus

õhupuudus

südamepekslemine

kähisev hingamine

higistamine

Kui teile tundub, et teil on Humalog Mix50 KwikPen’i kasutamisel tekkinud

insuliiniallergia, pöörduge kohe arsti poole.

Lokaalne allergia on sageli esinev (≥1/100 kuni <1/10). Mõnel inimesel tekib insuliini süstimiskoha

ümbruses punetus, turse või sügelus. See taandub tavaliselt paari päeva kuni paari nädalaga. Kui see

teiega juhtub, rääkige sellest arstile.

Lipodüstroofia (naha paksenemine või sellesse lohukeste tekkimine) on aeg-ajalt

esinev (

1/1000 kuni <1/100). Kui märkate, et teie nahk süstimise kohal pakseneb või

sellesse tekivad lohukesed, rääkige sellest arstile.

Eriti insuliinravi alguses või ravi vahetamise käigus, et saavutada veresuhkru taseme

parem kontroll, on teatatud tursetest (nt käevarte või pahkluu paistetus,

vedelikupeetus).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla

ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku

teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi

ohutusest.

Suhkruhaigusega kaasneda võivad probleemid

A.

Hüpoglükeemia

Hüpoglükeemia (madal veresuhkur) tähendab, et veres ei ole piisavalt suhkrut. Selle

põhjuseks võib olla asjaolu, et:

olete manustanud liiga palju Humalog Mix50 või muud insuliini;

jätate vahele või lükkate edasi söögikordi või muudate oma dieeti;

treenite või töötate liiga intensiivselt vahetult enne või pärast sööki;

põete mõnda nakkust või muud haigust (eriti, kui sellega kaasneb kõhulahtisus või

oksendamine);

teie insuliinivajadus on muutunud; või

te põete süvenevat neeru- või maksahaigust.

Alkohol ja mõned ravimid võivad mõjutada teie veresuhkru taset.

Madala veresuhkru taseme esimesed sümptomid kerkivad tavaliselt esile kiiresti ja

nende hulka kuuluvad:

väsimus

südamepekslemine

närvilisus ja värisemine

iiveldus

peavalu

külm higi

Kui te ei ole kindel, et hüpoglükeemia hoiatavaid sümptomeid endal ära tunnete, siis

vältige olukordi, milles võite ennast või teisi ohtu seada (nt autojuhtimine).

B.

Hüperglükeemia ja diabeetiline ketoatsidoos

Hüperglükeemia (liiga palju suhkrut veres) tähendab, et organismis ei ole piisavalt

insuliini. Hüperglükeemia tekkepõhjuseks võib olla:

Humalog Mix50 või mõne muu insuliini süstimata jätmine;

väiksema insuliini annuse süstimine, kui arst on määranud;

oma dieedis ettenähtust palju rohkem söömine; või

palavik, nakkus või emotsionaalne stress.

Hüperglükeemia tagajärjeks võib olla diabeetiline ketoatsidoos. Esimesed sümptomid kerkivad esile

aeglaselt, mitme tunni või mõne päeva jooksul. Nendeks võivad olla:

unisus

isutus

punetav nägu

puuvilja lõhn hingeõhus

janu

iiveldus või oksendamine

Rasketeks sümptomiteks on raske hingamine ja kiirenenud pulss.

Otsige kiiresti

meditsiinilist abi.

C.

Haigestumine

Kui olete haige, eriti kui sellega kaasneb iiveldus või oksendamine, võib teie insuliinivajadus

muutuda.

Isegi siis, kui te ei söö normaalselt, vajate te ikkagi insuliini.

Testige oma uriini või verd,

jälgige haiguse kulgu ja rääkige sellest arstile.

5.

Kuidas Humalog Mix50 KwikPen`i säilitada

Enne esmast kasutamist hoida Humalog Mix50 KwikPen`i külmkapis (2

C - 8

C). Vältida

külmumist.

Kasutuselevõetud Humalog Mix50 KwikPen`i tuleb hoida toatemperatuuril (15

C - 30

C) ning

kasutada ära 28 päeva jooksul. Ärge jätke ravimit liigse kuumuse ega otsese päikesevalguse kätte.

Ärge hoidke kasutuselevõetud pen-süstlit külmkapis. Pen-süstlit, kuhu on paigaldatud kolbampull, ei

tohi hoida selle külge kinnitatud nõelaga.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil. Kõlblikkusaeg

viitab kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage seda ravimit, kui te märkate, et selles leidub aine tükke või kui tahked valged osakesed

on kleepunud kolbampulli põhja või seinale, andes sellele härmatanud välimuse. Kontrollige seda iga

kord, enne kui ennast süstite.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma

apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta

keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Humalog Mix50 100 ühikut/ml KwikPen süstesuspensioon sisaldab:

Toimeaine on lispro-insuliin. Lispro-insuliin on valmistatud laboratoorselt rekombinantse DNA

tehnoloogia abil. See on iniminsuliini muudetud vorm ning erineb seega muudest inim- ja

loominsuliinidest. Lispro-insuliin on struktuurilt lähedases suguluses kõhunäärme poolt

toodetava naturaalse iniminsuliiniga.

Abiained on protamiinsulfaat, metakresool, fenool, glütserool,

dinaatriumvesinikfosfaatheptahüdraat, tsinkoksiid ja süstevesi. Happelisuse kohandamiseks võib

olla kasutatud naatriumhüdroksiidi või soolhapet.

Kuidas Humalog Mix50 100 ühikut/ml KwikPen süstesuspensioon välja näeb ja pakendi sisu

Humalog Mix50 100 ühikut/ml KwikPen süstesuspensioon on valge, steriilne suspensioon ja sisaldab

100 toimeühikut lispro-insuliini igas milliliitris (100 ühikut/ml) süstesuspensioonina. 50 % Humalog

Mix50-s sisalduvast lispro-insuliinist on vees lahustatud. 50 % Humalog Mix50-s sisalduvast lispro-

insuliinist on kasutatav suspensioonina koos protamiinsulfaadiga. Iga Humalog Mix50 KwikPen

sisaldab 300 ühikut (3 milliliitrit). Humalog Mix50 KwikPen pen-süstleid väljastatakse pakendites 5

kaupa või komplektidena 2 x 5 pen-süstliga. Kõiki pakendi suurusi ei pruugi müügil olla. Humalog

Mix50 teie pen-süstlis on seesama Humalog Mix50, mida väljastatakse eraldi Humalog Mix50

kolbampullides. Siin on kolbampull juba pen-süstlisse paigaldatud. Kui pen-süstel on tühi, siis te ei

saa seda enam kasutada.

Müügiloa hoidja ja tootja

Humalog Mix50 100 ühikut/ml KwikPen süstesuspensiooni toodab:

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Prantsusmaa.

Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, (FI) Itaalia.

Müügiloa hoidja on: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel:

+

3726817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France S.A.S.

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Infoleht on viimati uuendatud

KASUTUSJUHEND

Palun lugege kasutusjuhendit.

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel

http://www.ema.europa.eu/.

KASUTUSJUHEND

KwikPen eeltäidetud insuliini pen-süstel

100 ühikut/ml

PALUN LUGEGE SEDA JUHENDIT ENNE KASUTAMIST

Lugege kogu kasutusjuhend enne oma insuliini kasutamist ja iga kord, kui te saate uue KwikPen’i,

täielikult läbi. Seal võib olla uut teavet. See teave ei asenda vestlust teie raviarstiga teie haigusest või

teie ravimisest.

KwikPen (“Pen”) pen-süstel on ühekordselt kasutatav eeltäidetud süstevahend, mis sisaldab 3 ml

(300 ühikut, 100 ühikut/ml) insuliini süstelahust. Te saate ühte pen-süstlit kasutades süstida endale

mitmeid annuseid. Pen-süstel võimaldab valida ühe ühiku kaupa. Te saate ühekorraga süstida 160

ühikut.

Kui teie annus on suurem kui 60 ühikut, peate te end süstima rohkem kui üks kord

. Iga

süstega liigub kolb ainult veidi edasi ja te ei pruugi seda märgata. Kolb jõuab kolbampulli lõppu vaid

siis, kui Te olete ära kasutanud kõik pen-süstlis sisalduvad 300 ühikut.

Ärge jagage oma pen’i teiste inimestega, isegi, kui nõel on vahetatud. Ärge kasutage nõelu mitu

korda ning ärge jagage neid teiste inimestega. Te võite neile mõne infektsiooni edasi anda, või

saada ise nendelt infektsiooni.

Seda pen’i ei soovitata kasutada pimedatel või nägemispuudega inimestel ilma sellise nägija inimese

abita, kes on õppinud vahendit õigesti kasutama.

KwikPen’i osad

Kattekorgi kinnitit

Kolbampulli

hoidja

Etikett

Annuse indikaator

Süstimis-

nupp

Pen’i

katte-

kork

Kummi

-kork

Kolb

Pen’i

korpus

Annuse

aken

Pen’i nõela osad

(nõelad ei kuulu komplekti)

Paberkate

Nõela välimine

kaitsekork

Nõela sisemine

kaitsekork

Nõel

Kuidas tunda teie KwikPen'i ära:

Humalog

Humalog

Humalog

Mix25

Mix50

Lahus

Suspensioon

(hägune insuliin)

Suspensioon

(hägune insuliin)

Pen-süstli

värvus:

Sinine

Sinine

Sinine

Süstimisnupp:

Veinipunane

Kollane

Punane

Etikett:

Valge, veinipunast

värvi triibuga

Valge, kollast värvi

triibuga

Valge, punast

värvi triibuga

Süstimiseks vajalikud vahendid:

KwikPen, mis sisaldab teie insuliini

KwikPen koos sobivate nõeltega (soovitatav on kasutada BD [Becton, Dickinson and

Company] pen’i nõelu)

Vatitampoon

Nõelad ja vatitampoonid ei kuulu komplekti.

Pen-süstli ettevalmistus

Peske käed vee ja seebiga

Kontrollige pen’i etiketti, veendumaks, et see sisaldab õiget tüüpi insuliini. See on eriti

oluline, kui te kasutate enam kui ühte tüüpi insuliine.

Ärge

kasutage

oma pen’i pärast etiketile märgitud kõlblikkusaja lõppu või peale 28 päeva

möödumist pärast pen`i esimest kasutamist.

Enne igat kasutamist kinnitage alati

uus nõel,

see aitab vältida infektsioone ja nõelte

ummistumist.

Samm 1:

Tõmmake pen’i kattekork otse ära.

Ärge

eemaldage pen’i etiketti.

Pühkige vatitampooniga kummikorki

Samm 2:

(Ainult häguse insuliiniga HUMALOG suspensiooni jaoks)

Rullige pen’i õrnalt 10 korda.

Pöörake 10 korda ümber.

Segamine

on teie õige annuse saamiseks

väga oluline.

Insuliin peab nägema välja ühtlaselt segunenud.

Samm 3:

Kontrollige insuliini välimust.

HUMALOG lahus peab olema selge ja värvitu. Ärge kasutage, kui see on hägune, värvi

muutnud või sisaldab osakesi või tükke.

HUMALOG suspensioonid – hägused insuliinid – peavad pärast segamist olema valged.

Ärge

kasutage

,

kui see näeb välja selge või

sisaldab osakesi või tükke.

Samm 4:

Valige uus nõel.

Eemaldage nõela väliskorgilt paberkate.

Samm 5:

Lükake kattega nõel otse pen’ile ja keerake nõel

peale, kuni see jääb kinni.

Samm 6:

Tõmmake nõela väliskork otse ära.

Ärge

visake seda ära.

Tõmmake nõela sisekork ära ja visake ära.

Hoia alles

Viska

Pen’i eeltäitmine

Täitke iga kord enne süstimist.

Pen`i eeltäitmine tähendab, et kolbampullist ja nõelast eemaldatakse õhumullid, mis võivad

tavakasutuse käigus koguneda, ja tagab, et pen-süstel on kasutusvalmis.

Kui te

ei

eeltäida

enne iga süstet, siis võite saada liiga palju või liiga vähe insuliini.

Samm 7:

Eeltäitmiseks keerake süstimisnuppu ja valige 2 ühikut.

Samm 8:

Hoidke oma pen’i suunaga nõel ülespoole. Koputage

kolbampulli hoidjat, et õhk koguneks üles.

Samm 9:

Jätkake pen’i hoidmist, nõel ülepoole asendis.

Vajutage süstimisnupp sisse, kuni see peatub ja

annuseaknas on näha “0”. Hoidke süstimisnuppu

sees ja lugege aeglaselt viieni.

Te peate nüüd nägema nõela otsas insuliini.

Kui insuliini nähtavale

ei

ilmu, siis korrake

eeltäitmist, kuid mitte üle 4 korra.

Kui te

ikka ei

näe insuliini ilmumist, vahetage

nõela ja korrake eeltäitmise samme.

Väikesed õhumullid on normaalsed ega mõjuta

teie annust.

Annuse valimine

Te võite valida annuse üksikannuseks 1 kuni 60 ühikut.

Kui te vajate 60 ühikust suuremat annust, peate selle manustama enam kui ühe süstena.

Kui te vajate nõuannet, kuidas annuseid jagada, küsige palun oma diabeediõelt.

Vahetage igal süstekorral nõela ja teostage eeltäitmine.

Samm 10:

Keerake süstimisnupule see ühikute arv, mis

teil on vaja süstida. Annuse indikaator peab

ühtima teie annusega.

Pen võimaldab valida ühe ühiku kaupa

Süstimisnupp teeb seda keerates kliki.

ÄRGE

valige annust klikke lugedes, kuna nii

võite valida vale annuse.

Annust saab korrigeerida, kui keerate

süstimisnuppu ükskõik kummas suunas

kuni annuse indikaator näitab vajalikku

arvu.

Paaris

arvud on peale trükitud.

Paaritud

arvud on peale number 1

näidatud paarisarvude vahel täisjoonena.

Kontrollige alati annuse aknas olevaid

numbreid veendumaks, et te olete valinud

õige annuse.

(Näide: Annuseaknas on näidatud 12 ühikut)

(Näide: Annuseaknas on näidatud 25 ühikut)

Pen ei lase teil valida rohkem ühikuid, kui teie pen’i on jäänud.

Kui teie annus on suurem kui pen’i jäänud ühikute arv, siis võite kas

manustada järelejäänud koguse oma käesolevast pen’ist ja lõpetada oma annus uut

pen’i kasutades

või

manustada kogu annus uuest pen’ist.

See on normaalne, et näha jääb väike kogus insuliini, mida te enam süstida ei saa.

Süstimine

Süstige oma insuliini annus nii nagu meditsiinitöötaja teid õpetas.

Vahetage (roteerige) oma süstekohti iga süstimise ajal.

Ärge

proovige süstimise ajal annust muuta.

Samm 11:

Valige süstekoht.

Teie insuliini süstitakse naha alla

(subkutaanselt) teie kõhu piirkonda,

tuharatesse, õlavarde või reitesse.

Puhastage oma nahk vatitampooniga ja laske

nahal enne süsti tegemist kuivada.

Samm 12:

Torgake nõel nahasse.

Vajutage süstimisnuppu täiesti lõpuni

Jätkake süstimisnupu all

hoidmist ja

lugege aeglaselt

viieni

enne kui eemaldate nõela.

Ärge

püüdke oma insuliini süstida

süstimisnuppu keerates.

Süstimisnuppu keerates, Te

EI

oma annust.

Samm 13:

Eemaldage nõel nahast.

-Insuliini tilk nõela otsas on normaalne. See

ei mõjuta teie annust.

Kontrollige annuseaknas olevat numbrit.

- Kui Te näete annuseaknas “0”, olete Te

saanud kogu oma valitud annuse.

- Kui te ei näe annuseaknas “0”,

ärge valige

uuesti. Torgake nõel naha alla ning süstige

lõpuni.

- Kui Te

ikka

arvate, et Te ei saanud täielikku

valitud annust,

ärge alustage uuesti ega ärge

korrake süstimist

. Mõõtke oma veresuhkru

taset nagu meditsiinitöötajad on teid õpetanud.

- Kui te tavaliselt peate kogu annuse

saamiseks tegema kaks süsti, tehke kindasti ka

kohe teine süst ära.

Iga süstega liigub kolb ainult veidi edasi ja te

ei pruugi seda märgata.

Kui te näete pärast nõela nahast välja tõmbamist

verd, suruge vatitampooniga kergelt süstekohale.

Ärge

hõõruge seda piirkonda.

Pärast süstimist

Samm 14:

Asetage välimine nõelakork peale tagasi.

Samm 15:

Keerake kattega nõel lahti ja visake ära, nagu

allpool kirjeldatud (vt lõiku

Pen-süstlite ja

nõelte hävitamine

Ärge hoidke pen’i koos sellele kinnitatud

nõelaga, sellega te saate vältida lekkimist,

nõela ummistumist ja õhu sattumist pen’i.

Samm 16:

Asetage pen-süstli kattekork tagasi, lükates

seda otse peale nii, et pen-süstli katte kinniti

jääb kohakuti annuse indikaatoriga.

Pen-süstlite ja nõelte hävitamine

Pange nõelad kasutatud teravate esemete konteinerisse või kindla kaanega plastikkonteinerisse.

Ärge

visake nõelu otse prügikasti.

Ärge

visake täissaanud teravate esemete konteinerit prügikasti.

Küsige oma meditsiinitöötaja käest, millised on võimalused pen-süstlite ja teravate esemete

konteinerite õigeks hävitamiseks.

Nõelte käsitsemise juhised ei ole mõeldud asendama kohalikke, tervishoiuteenuse osutaja või

haiglasisest juhendit.

Pen-süstli säilitamine

Kasutusel mitteolevad pen-süstlid

Kasutusel mitteolevaid pen-süstleid hoitakse külmkapis, temperatuuril 2 - 8° C.

Ärge

laske oma insuliinil külmuda.

Ärge

kasutage, kui see on olnud külmunud.

Kasutusel mitteolevaid pen-süstleid võib võtta kasutusele kuni etiketil näidatud kõlblikkusaja

lõpuni juhul, kui pen-süstlit on hoitud külmkapis.

Kasutusel olevad pen-süstlid

Hoidke kasutatavat pen-süstlit toatemperatuuril kuni 30° C ning tolmu, toiduainete ja vedelike

ning kuumuse ja valguse eest kaitstult.

Visake ära pen-süstel, mille kasutusele võtmisest on möödunud aeg, mis on täpsustatud pakendi

infohes, seda isegi juhul, kui seal on veel insuliini sees.

Üldine teave teie pen-süstli ohutu ja efektiivse kasutamise tagamiseks

Hoidke oma pen-süstel laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge

kasutage pen-süstlit, kui selle mõni osa on katki või kahjustatud.

Kandke alati tagavara pen-süstlit kaasas juhuks, kui üks peaks ära kaduma või katki minema.

Veateated

Kui te ei saa pen-süstli kattekorki eemaldada, keerake seda õrnalt edasi-tagasi ja siis tõmmake otse

pealt ära.

Kui süstimisnuppu on raske sisse lükata:

Abiks võib olla süstimisnupu aeglasem sisse vajutamine süstimise ajal.

Teie nõel võib olla ummistunud. Asetage uus nõel ja eeltäitke pen-süstel.

Teie pen-süstlis võib olla tolmu, toidujääke või vedelikke. Visake see pen-süstel ära ja

võtke uus kasutusele. Võite vajada arstiretsepti.

Kui teil tekib oma KwikPen kohta küsimusi või esineb mingisuguseid probleeme, võtke abi saamiseks

oma tervishoiutöötajaga ühendust või helistage Lilly kohalikku esindusse.

See infoleht on viimati kaasajastatud:

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Humalog 200 ühikut/ml KwikPen

süstelahus pen-süstlis

lispro-insuliin

Iga KwikPen väljastab ühiku kaupa 1.60 ühikut.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte,

sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib

olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Humalog 200 ühikut/ml KwikPen ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Humalog 200 ühikut/ml KwikPen`i kasutamist

Kuidas Humalog 200 ühikut/ml KwikPen`i kasutada

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Humalog 200 ühikut/ml KwikPen`i säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on Humalog 200 ühikut/ml KwikPen ja milleks seda kasutatakse

Humalog 200 ühikut/ml KwikPen`i kasutatakse suhkurtõve raviks. Humalog toimib kiiremini kui

normaalne iniminsuliin, kuna lispro-insuliini on võrreldes iniminsuliiniga veidi muudetud. Lispro-

insuliin on struktuurilt lähedases suguluses kõhunäärme poolt toodetava naturaalse iniminsuliiniga.

Kui teie kõhunääre ei tooda piisavalt insuliini, reguleerimaks vere glükoositaset, siis tekib teil

suhkurtõbi. Humalog on teie enda insuliini aseaine ja seda kasutatakse selleks, et pikaajaliselt

reguleerida glükoositaset. Selle toime saabub väga kiiresti ja kestab lühemat aega kui lühitoimelisel

humaaninsuliinil (2 kuni 5 tundi). Tavaliselt tuleb Humalog ’i kasutada 15 minuti jooksul enne või

pärast sööki.

Arst võib teil käskida kasutada Humalog 200 ühikut/ml KwikPen’i koos pika toimeajaga insuliiniga.

Iga liiki insuliini väljastatakse erineva infolehega, mis tutvustab vastavat insuliini. Ärge muutke

kasutatavat insuliini ilma arsti korralduseta.

Humalog 200 ühikut/ml KwikPen'i tuleb hoida tagavara variandiks selliste täiskasvanud

diabeedipatsientide puhul, kes vajavad ööpäevas rohkem kui 20 ühikut kiiretoimelist insuliini.

Humalog 200 ühikut/ml KwikPen on ühekordselt kasutatav pen-süstel, mis sisaldab 3

ml (600 ühikut, 200 ühikut/ml) lispro-insuliini. Ühes KwikPen’is on mitu insuliini

annust. KwikPen’is saab annust valida ühe ühiku kaupa.

Ühikute arv on nähtav pen-

süstli annuseaknas, kontrollige seda arvu alati enne süstimist.

Ühe korraga saate

süstida 1 kuni 60 ühikut

. Kui teie annus on rohkem kui 60 ühikut, peate tegema

rohkem kui ühe süsti.

2.

Mida on vaja teada enne Humalog 200 ühikut/ml KwikPen`i kasutamist

ÄRGE kasutage Humalog 200 ühikut/ml KwikPen`i

kui olete lispro-insuliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline

Kui teile tundub, et algamas on

hüpoglükeemia

(madal veresuhkur). Käesoleva infolehe

tagapool õpetatakse, kuidas toimida kerge hüpoglükeemia korral (vt lõik 3 “Kui te võtate

Humalog`i rohkem kui ette nähtud”).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Humalog 200 ühikut/ml süstelahust, mis on teie pen-süstlis (KwikPen'is) tohib süstida

AINULT selle süstevahendiga. Ärge kandke lispro-insuliini oma Humalog 200 ühikut/ml

KwikPen'ist üle süstlasse

. Süstlal olevad märgised ei võimalda korrektset annustamist. Võib

tekkida tõsine üleannustamine, mis põhjustab veresuhkru sisalduse liigset langust, mis võib

seada teie elu ohtu. Ärge kandke insuliini süstelahust oma Humalog 200 ühikut/ml KwikPen'ist

üle ühtegi teise insuliini manustamiseks mõeldud seadmesse, näiteks insuliini pumpadesse.

ÄRGE segage Humalog 200 ühikut/ml süstelahust oma pen-süstlis (KwikPen'is) ühegi

teise insuliini ega ühegi teise ravimiga.

Humalog 200 ühikut/ml süstelahust ei tohi lahjendada.

Kui teie veresuhkru tasemed on käesoleva insuliinraviga hästi reguleeritud, siis võite te mitte

tunda hoiatavaid sümptomeid, mis viitavad veresuhkru liiga tugevale langusele. Hoiatavad

sümptomid on loetletud selles infolehes lõigus 4. Te peate tähelepanelikult jälgima, mis ajal

süüa ning kui sageli ja kui suure koormusega füüsiliselt treenida. Samuti peate te hoolikalt oma

veresuhkru tasemeid jälgima, selleks sageli vereglükoosi testides.

Mõned inimesed, kellel on esinenud hüpoglükeemia pärast loominsuliinilt iniminsuliinile

üleminekut, on teatanud, et varajased hoiatavad sümptomid olid ebaselgemad või teistsugused.

Kui teil esineb sageli hüpoglükeemia või teil on raske seda ära tunda, siis rääkige sellest arstile.

Kui Teie vastus mõnele alljärgnevale küsimusele on JAATAV, siis rääkige sellest arstile,

apteekrile või diabeediõele.

Kas te olete viimasel ajal haige olnud?

Kas põete neeru- või maksahaigusi?

Kas tegelete füüsilise treeninguga tavalisest rohkem?

Kui te plaanite välismaale sõitu, siis rääkige sellest eelnevalt arstile, apteekrile või diabeediõele.

Aja erinevus vastavate riikide vahel võib tähendada, et peate süstimise ja söögiaegu muutma,

võrreldes kodus kasutatava ajakavaga.

Mõnedel patsientidel, kellel 2. tüüpi diabeet on kestnud juba kaua aega ja kes on põdenud

südamehaigusi või insulti ning keda ravitakse pioglitasooni ja insuliiniga, on tekkinud

südamepuudulikkus. Kui teil tekivad südamepuudulikkuse nähud, nt ebatavaline hingeldus või

kiire kehakaalu tõus või paiksed tursed (ödeemid), rääkige sellest niipea kui võimalik arstile.

Seda pen’i ei soovitata kasutada pimedatel või nägemispuudega inimestel ilma sellise nägija

inimese abita, kes on õppinud vahendit õigesti kasutama.

Muud ravimid ja Humalog 200 ühikut/ml KwikPen

Teie insuliinivajadus võib muutuda, kui kasutate

suukaudseid rasestumisvastaseid ravimeid,

steroidhormoone,

kilpnäärmehormoonide asendusravi,

suukaudseid veresuhkrut alandavaid ravimeid (nt metformiin, akarboos, sulfonüüluurea

preparaadid, pioglitasoon, empagliflosiin, DPP-4-inhibiitorid nt sitagliptiin või saksagliptiin),

atsetüülsalitsüülhapet,

sulfoonamiide,

somatostatiini analoogid (nt oktreotiid, mida kasutatakse sellise haruldase seisundi raviks, kus

teie organism toodab liiga palju kasvuhormooni)

beeta

-stimulaatoreid (nt salbutamool või terbutaliin), mida kasutatakse astma raviks, või

ritodriin, mida kasutatakse enneaegse sünnitegevuse pärssimiseks

beetablokaatoreid, mida kasutatakse kõrge vererõhu korral või

mõnesid antidepressante (monoamiini oksüdaasi inhibiitorid, selektiivsed serotoniini

tagasihaarde inhibiitorid),

danasooli (ovulatsiooni mõjutav ravim),

mõnesid angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitoreid, mida kasutatakse teatud

südamehaiguste või kõrge vererõhu raviks (nt kaptopriili, enalapriili) ja

spetsiifilisi ravimeid, mida kasutatakse kõrge vererõhu, diabeedist tingitud neerukahjustuse ja

mõnede südameprobleemide raviks (angiotensiini II retseptori blokaatoreid).

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes

muid ravimeid (vt ka lõiku „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Humalog koos alkoholiga

Teie veresuhkrusisaldus võib alkoholi tarvitamisel tõusta või langeda. Seetõttu võib insuliinivajadus

muutuda.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, kavatsete rasestuda või imetate last, siis vajatava insuliini hulk langeb tavaliselt

esimese kolme raseduskuu jooksul ning tõuseb järgmisel kuuel kuul. Kui toidate last rinnapiimaga,

siis võib vajalikuks osutuda insuliini annuse või dieedi muutmine.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Hüpoglükeemia korral võib teie kontsentratsiooni- ja reaktsioonivõime langeda. Kõigis olukordades,

kus te võite ennast ja teisi ohtu seada (nt autojuhtimine või masinate käsitsemine), pidage meeles

sellise olukorra võimalust. Te peate konsulteerima raviarstiga autojuhtimise lubatavuse osas, kui teil

esinevad sagedased hüpoglükeemia episoodid

hüpoglükeemia hoiatavad sümptomid puuduvad või on vähenenud.

Oluline teave Humalog 200 ühikut/ml KwikPen’i mõningate koostisosade suhtes

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuses, see tähendab põhimõtteliselt

“naatriumivaba”.

3.

Kuidas Humalog 200 ühikut/ml KwikPen`i kasutada

Apteegist ravimi ostmisel kontrollige alati pakendit ja pen-süstli etiketti insuliini nime ja tüübi

suhtes. Veenduge selles, et olete saanud sellise Humalog 200 ühikut/ml KwikPen’i, mida arst on

teil käskinud kasutada.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage

nõu oma arstiga. Haiguste leviku ärahoidmiseks tohib iga pen-süstlit kasutada ainult üks patsient, isegi

kui süstevahendi nõel ära vahetatakse.

Humalog 200 ühikut/ml KwikPen sobib patsientidele, kes vajavad rohkem kui 20 ühikut kiiretoimelist

insuliini päevas.

Ärge kandke insuliini Humalog 200 ühikut/ml KwikPen'ist üle tavasüstlasse. Insuliini süstla

märgistused ei võimalda õigesti doseerida. Võib tekkida tõsine üleannustamine, mis põhjustab

väga madalat veresuhkrusisaldust, mis võib seada teie elu ohtu.

Ärge kasutage Humalog 200 ühikut/ml KwikPen süstelahust insuliini infusioonipumbas.

Annus

Tavaliselt tuleb Humalog’i kasutada 15 minuti jooksul enne või pärast sööki. Vajaduse korral

võite süstida peatselt pärast sööki. Kuid raviarst ütleb teile täpselt, kui palju, millal ja kui sageli

süstida. Tema poolt antud juhtnöörid on mõeldud spetsiaalselt teile. Järgige neid täpselt ja käige

regulaarselt oma diabeedikliinikus kontrollis.

Juhul, kui muudate kasutatava insuliini tüüpi (lähete näiteks inim- või loominsuliinilt Humalog-

preparaadile), peate võib-olla süstima rohkem või vähem kui vanasti. See võib käia ainult esimese

süsti kohta või kujutada endast järk-järgulist mitu nädalat või kuud kestvat üleminekuperioodi.

Humalog on mõeldud nahaaluseks (subkutaanseks) süstimiseks.

Humalog 200 ühikut/ml KwikPen’i süstimiseks ettevalmistamine

Humalog on juba vees lahustatud, seega teil ei ole tarvis seda segada. Kuid te tohite seda kasutada

ainult siis

, kui see näeb välja nagu vesi. See peab olema selge, värvitu ega tohi sisaldada tahkeid

osakesi. Kontrollige seda iga kord, enne kui ennast süstite.

KwikPen’i kasutusvalmis seadmine (Vaadake kasutusjuhendit)

Kõigepealt peske käed.

Lugege kasutusjuhendist, kuidas tuleb eelnevalt insuliiniga täidetud pen-süstlit kasutada. Järgige

hoolikalt juhendit. Alljärgnevalt on esitatud mõned meeldetuletused.

Kasutage puhast nõela. (Pakend ei sisalda nõelu).

Enne iga kasutamist tuleb KwikPen töökorda seada. Nii kontrollite, et insuliin väljub ning viib

KwikPen’ist õhumullid välja. Pen-süstlisse võivad jääda mõned väikesed õhumullid, kuid need on

ohutud. Aga kui õhumullid on liiga suured, võib insuliini annus olla ebatäpne.

Humalog’i süstimine

Enne süsti tegemist puhastage nahk vastavalt arsti juhtnööridele. Süstige naha alla, nii nagu teid

on õpetatud. Pärast süsti jätke nõel viieks sekundiks naha sisse, veendumaks, et olete saanud kogu

annuse. Ärge hõõruge piirkonda, kuhu äsja süstisite. Pidage silmas, et süstite vähemalt pool tolli

(1 cm) eelmise süsti kohast kaugemale ja et vahetate süstimise kohti, nii nagu õpetatud. Olenemata

sellest, missuguse koha süstimiseks valite – kas õlavarre, reie, tuhara või kõhu –, Humalog’i toime

saabub igal juhul kiiremini kui lühitoimelisel humaaninsuliinil.

Ärge süstige Humalog 200 ühikut/ml KwikPen süstelahust veeni (veenisiseselt).

Pärast süsti

Niipea, kui olete süsti teinud, keerake nõel KwikPen’ilt ära, kasutades selleks nõela väliskatet. Nii

hoiate insuliini steriilsena ja väldite selle leket. Samuti väldib see õhu sisenemist pen-süstlisse ja

nõela ummistumist.

Ärge andke oma nõelu kellelegi teisele kasutada

. Ärge andke oma pen-

süstlit kellelegi teisele kasutada. Asetage otsik pen-süstlile tagasi.

Järgmised süstid

KwikPen’i igakordsel kasutamisel peate kasutama uut nõela. Enne iga süsti suruge kõik õhumullid

välja. Järelejäänud insuliini kogust saate kindlaks teha, kui hoiate KwikPen’i nii, et nõel on

suunatud üles.

Kui KwikPen on tühi, siis ärge seda enam kasutage. Hävitage see ohutul viisil – apteeker või

diabeediõde seletab teile, kuidas seda teha.

Kui te süstite Humalog`i rohkem kui ette nähtud

Kui te süstite Humalog`i rohkem, kui te vajate, siis võib teil tekkida madal veresuhkur. Kontrollige

oma veresuhku taset.

Kui teie veresuhkur on madal (

kerge hüpoglükeemia

), siis sööge glükoosi tablette või suhkrut või

jooge suhkrut sisaldavaid jooke. Seejärel sööge puuvilja, küpsiseid või võileiba – nagu arst on teile

soovitanud – ja siis puhake. Selle abil võite sageli üle saada kergest hüpoglükeemiast või väiksemast

insuliini üleannusest. Kui teie seisund halveneb, hingamine on pinnapealne ja nahk muutub

kahvatuks, pöörduge kohe arsti poole. Glükagooni süsti abil võib jagu saada üsna raskest

hüpoglükeemiast. Pärast glükagooni süsti sööge glükoosi või suhkrut. Kui glükagoonist ei ole abi,

tuleb teid haiglas ravida. Paluge, et arst räägiks teile, mis on glükagoon.

Kui te unustate Humalog`i süstida

Kui te süstite vähem Humalog`i, kui te vajate, siis võib teil tekkida kõrge veresuhkur. Kontrollige oma

veresuhkru taset.

Kui hüpo- (madal veresuhkur) või hüperglükeemiaid (kõrge veresuhkur) mitte ravida, võivad need

väga rasked olla ja põhjustada peavalusid, iiveldust, oksendamist, vedelike kadu (dehüdratsiooni),

teadvusetust, koomat ja isegi surma (vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed”).

Kolm lihtsat võtet

, kuidas vältida hüpoglükeemiat või hüperglükeemiat, on:

Kandke alati endaga kaasas tagavara pen-süstlit, juhuks kui kaotate oma KwikPen’i või see läheb

rikki.

Kandke endaga alati kaasas midagi, mis näitab, et olete suhkruhaige.

Kandke endaga alati suhkrut kaasas.

Kui te lõpetate Humalog`i kasutamise

Kui te võtate vähem Humalog`i, kui te vajate, siis võib teil tekkida kõrge veresuhkur. Ärge vahetage

oma insuliini ilma arsti loata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Raske allergia on harva esinev (võib esineda kuni 1 inimesel 1000st) ). Selle sümptomiteks on:

lööve tervel kehal

vererõhu langus

õhupuudus

südamepekslemine

kähisev hingamine

higistamine

Kui teile tundub, et teil on Humalog’i kasutamisel tekkinud insuliiniallergia, pöörduge kohe arsti

poole.

Lokaalne allergia on sagedasti esinev (võib esineda kuni 1 inimesel 10st). Mõnel inimesel tekib

insuliini süstimiskoha ümbruses punetus, turse või sügelus. See taandub tavaliselt paari päeva kuni

paari nädalaga. Kui see teiega juhtub, rääkige sellest arstile.

Lipodüstroofia (naha paksenemine või sellesse lohukeste tekkimine) on aeg-ajalt esinev (võib esineda

kuni 1 inimesel 100st). Kui märkate, et teie nahk süstimise kohal pakseneb või sellesse tekivad

lohukesed, rääkige sellest arstile.

Eriti insuliinravi alguses või ravi vahetamise käigus, et saavutada veresuhkru taseme parem kontroll,

on teatatud tursetest (nt käevarte või pahkluu paistetus, vedelikupeetus).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla

ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku

teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi

ohutusest.

Suhkruhaigusega kaasneda võivad probleemid

Hüpoglükeemia

Hüpoglükeemia (madal veresuhkur) tähendab, et veres ei ole piisavalt suhkrut. Selle põhjuseks võib

olla asjaolu, et:

manustate liiga palju Humalog’i või muud insuliini;

jätate vahele või lükkate edasi söögikordi või muudate oma dieeti;

treenite või töötate liiga intensiivselt vahetult enne või pärast sööki;

põete mõnda nakkust või muud haigust (eriti, kui sellega kaasneb kõhulahtisus või oksendamine);

teie insuliinivajadus on muutunud; või

te põete süvenevat neeru- või maksahaigust.

Alkohol ja mõned ravimid võivad mõjutada teie veresuhkru taset (vt lõik 2).

Madala veresuhkru taseme esimesed sümptomid kerkivad tavaliselt esile kiiresti ja nende hulka

kuuluvad:

väsimus

südamepekslemine

närvilisus ja värisemine

iiveldus

peavalu

külm higi

Kui te ei ole kindel, et hüpoglükeemia hoiatavad sümptomid endal ära tunnete, siis vältige olukordi,

milles võite ennast või teisi ohtu seada, näiteks autojuhtimine.

Hüperglükeemia ja diabeetiline ketoatsidoos

Hüperglükeemia (liiga palju suhkrut veres) tähendab, et organismis ei ole piisavalt insuliini.

Hüperglükeemia tekkepõhjuseks võib olla:

Humalog’i või mõne muu insuliini süstimata jätmine;

väiksema insuliini annuse süstimine, kui arst on määranud;

oma dieedis ettenähtust palju rohkem söömine; või

palavik, nakkus või emotsionaalne stress.

Hüperglükeemia tagajärjeks võib olla diabeetiline ketoatsidoos. Esimesed sümptomid tekivad

aeglaselt, mitme tunni või mõne päeva jooksul. Nendeks võivad olla:

unisus

isutus

punetav nägu

puuvilja lõhn hingeõhus

janu

iiveldus või oksendamine

Rasketeks sümptomiteks on raske hingamine ja kiirenenud pulss.

Otsige kiiresti meditsiinilist abi.

Haigestumine

Kui olete haige, eriti kui sellega kaasneb iiveldus või oksendamine, võib teie insuliinivajadus

muutuda.

Isegi siis, kui te ei söö normaalselt, vajate te ikkagi insuliini.

Testige oma uriini või verd,

jälgige haiguse kulgu ja rääkige sellest arstile.

5.

Kuidas Humalog 200 ühikut/ml KwikPen`i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil. Kõlblikkusaeg

viitab kuu viimasele päevale.

Enne esmakordset kasutamist hoidke Humalog

200 ühikut/ml

KwikPen’i külmkapis (2

C . 8

Mitte lasta külmuda.

Kasutuselevõetud Humalog

200 ühikut/ml

KwikPen`i tuleb hoida toatemperatuuril (15

C . 30

ning kasutada ära 28 päeva jooksul. Ärge jätke ravimit liigse kuumuse ega otsese päikesevalguse kätte.

Ärge hoidke kasutuselevõetud KwikPen’i külmkapis. KwikPen’i ei tohi säilitada selle külge kinnitatud

nõelaga.

Ärge kasutage seda ravimit, kui te märkate, et see on värvunud või sisaldab tahkeid osakesi. Te tohite

seda kasutada

ainult

siis, kui see näeb välja nagu vesi. Kontrollige seda iga kord, enne kui ennast

süstite.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära

ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Humalog KwikPen 200 ühikut/ml süstelahus sisaldab:

Toimeaine on lispro-insuliin. Iga ml süstelahust sisaldab 200 ühikut (TÜ) lispro-insuliini. Iga pen-

süstel (3 ml) sisaldab 600 ühikut (TÜ) lispro-insuliini.

Abiained on metakresool, glütserool, trometamool, tsinkoksiid ja süstevesi. Happelisuse

kohandamiseks võib olla kasutatud naatriumhüdroksiidi või soolhapet.

Kuidas Humalog 200 ühikut/ml KwikPen välja näeb ja pakendi sisu

Humalog 200 ühikut/ml KwikPen süstelahus on steriilne, selge, värvitu vesilahus, mis sisaldab 200

ühikut lispro-insuliini igas milliliitris (200 ühikut/ml) süstelahusena. Iga Humalog

200 ühikut/ml

KwikPen sisaldab 600 ühikut (3 milliliitrit). Humalog

200 ühikut/ml

KwikPen’i väljastatakse

pakendites 1, 2, või 5 pen-süstli kaupa või multipakendis 2 x 5 pen-süstlit. Kõiki pakendi suurusi ei

pruugi müügil olla. KwikPen'is on kolbampull juba pen-süstlisse paigaldatud. Kui pen-süstel on tühi,

siis te ei saa seda enam kasutada.

Müügiloa hoidja

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

Tootja

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Prantsusmaa,

Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, (FI) Itaalia.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel:

+

3726817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: + 34-91 663 50 00

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France S.A.S.

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Infoleht on viimati uuendatud

{KK/AAAA}.

KASUTUSJUHEND

Palun lugege kasutusjuhendit.

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel

http://www.ema.europa.eu/

.

KASUTUSJUHEND

Humalog 200 ühikut/ml KwikPen, süstelahus pen-süstlis

lispro-insuliin

PALUN LUGEGE SEDA JUHENDIT ENNE KASUTAMIST

Lugege kogu kasutusjuhend enne Humalog 200 ühikut/ml KwikPen süstelahuse kasutamist ja iga

kord, kui te saate uue Humalog 200 ühikut/ml KwikPen’i, täielikult läbi. Seal võib olla uut teavet. See

teave ei asenda vestlust teie raviarstiga teie haigusest või teie ravimisest.

Humalog 200 ühikut/ml KwikPen (“Pen”) pen-süstel on ühekordselt kasutatav eeltäidetud

süstevahend, mis sisaldab 3 ml (600 ühikut, 200 ühikut/ml) lispro-insuliini süstelahust. Te saate ühte

pen-süstlit kasutades süstida endale mitmeid annuseid. Pen-süstel võimaldab valida ühe ühiku kaupa.

Te saate ühekorraga süstida 160 ühikut.

Kui teie annus on suurem kui 60 ühikut, peate te end

süstima rohkem kui üks kord.

Iga süstega liigub kolb ainult veidi edasi ja te ei pruugi seda märgata.

Kolb jõuab kolbampulli lõppu vaid siis, kui Te olete ära kasutanud kõik pen-süstlis sisalduvad 600

ühikut.

See süstevahend on toodetud selliselt, et ta võimaldab teil süstida rohkem annuseid, kui need

süstevahendid, mida te olete varem kasutanud. Valige oma tavaline annus, nagu seda

tervishoiutöötaja on teile õpetanud.

Humalog KwikPen on saadaval kahes tugevuses - 100 ühikut/ml ja 200 ühikut/ml. Süstige

Humalog 200 ühikut/ml AINULT oma süstevahendiga. ÄRGE kandke insuliini oma pen'ist

ühtegi teise insuliini süstevahendisse. Süstlad ja insuliinipumbad ei võimalda 200 ühikut/ml

korrektselt annustada. Võib tekkida tõsine üleannustamine, mis põhjustab liiga madalat

veresuhkru sisaldust, mis võib teie elu ohtu seada.

Ärge jagage oma pen’i teiste inimestega, isegi, kui nõel on vahetatud. Ärge kasutage nõelu mitu

korda ning ärge jagage neid teiste inimestega. Te võite neile mõne infektsiooni edasi anda, või

saada ise nendelt infektsiooni.

Seda pen’i ei soovitata kasutada pimedatel või nägemispuudega inimestel ilma sellise nägija inimese

abita, kes on õppinud vahendit õigesti kasutama.

KASUTAGE AINULT SEDA PEN-SÜSTLIT,

VASTASEL KORRAL ON OHT TÕSISEKS

ÜLEANNUSTAMISEKS.

KwikPen’i osad

Pen’i

kattekork

Kolbampulli hoidja

Etikett

Annuse

indikaator

Süstimi

snupp

Katteko

rgi

kinniti

Kummikork

Kolb

Pen’i korpus

Annuse aken

Pen’i nõela osad

(nõelad ei kuulu komplekti)

Süstimisnupp

Nõel

veinipunase rõngaga

Nõela

välimine

kaitsekork

Nõela

sisemine

kaitsekork

Paberkate

Kuidas tunda teie Humalog 200 ühikut/ml KwikPen'i ära:

Pen-süstli värvus:

tumehall

Süstimisnupp:

tumehall, otsas veinipunase rõngaga

Etikett:

veinipunane, ”200 ühikut/ml” kollases kastis

kollane hoiatus kolbampulli hoidjal

Süstimiseks vajalikud vahendid:

Humalog 200 ühikut/ml KwikPen

KwikPen koos sobivate nõeltega (soovitatav on kasutada BD [Becton, Dickinson and

Company] pen’i nõelu)

Vatitampoon

Nõelad ja vatitampoonid ei kuulu komplekti.

Pen-süstli ettevalmistus

Peske käed vee ja seebiga

Kontrollige pen’i etiketti, veendumaks, et see sisaldab õiget tüüpi insuliini. See on eriti

oluline, kui te kasutate enam kui ühte tüüpi insuliine.

Ärge kasutage

oma pen’i pärast etiketile märgitud kõlblikkusaja lõppu või peale 28 päeva

möödumist pärast pen`i esimest kasutamist.

Enne igat kasutamist kinnitage alati

uus nõel,

see aitab vältida infektsioone ja nõelte

ummistumist.

KASUTAGE

AINULT SEDA PEN-

Samm 1:

Tõmmake pen’i kattekork otse ära.

Ärge

eemaldage pen’i etiketti.

Pühkige vatitampooniga kummikorki.

Humalog 200 ühikut/ml süstelahus peab olema

läbipaistev ja värvitu.

Ärge

kasutage, kui see on

hägune, värvi muutnud või sisaldab tükke.

Samm 2:

Valige uus nõel.

Eemaldage nõela väliskorgilt paberkate.

Samm 3:

Lükake kattega nõel otse pen’ile ja keerake nõel

peale, kuni see jääb kinni.

Samm 4:

Tõmmake nõela väliskork otse ära.

Ärge

visake

seda ära.

Tõmmake nõela sisekork ära ja visake ära.

KASUTAGE AINULT SEDA PEN-SÜSTLIT, VASTASEL

KORRAL ON OHT TÕSISEKS ÜLEANNUSTAMISEKS.

Hoia alles

Viska ära

Pen’i eeltäitmine

Täitke iga kord enne süstimist.

Pen`i eeltäitmine tähendab, et kolbampullist ja nõelast eemaldatakse õhumullid, mis võivad

tavakasutuse käigus koguneda ja tagab, et pen-süstel on kasutusvalmis.

Kui te ei

eeltäida

enne iga süstet, siis võite saada liiga palju või liiga vähe insuliini.

Samm 5:

Eeltäitmiseks keerake süstimisnuppu ja

valige 2

ühikut

Samm 6:

Hoidke oma pen’i suunaga nõel ülespoole.

Koputage kolbampulli hoidjat, et õhk koguneks

üles.

Samm 7:

Jätkake pen’i hoidmist, nõel ülepoole asendis.

Vajutage süstimisnupp sisse, kuni see peatub ja

annuseaknas on näha “

0

”. Hoidke süstimisnuppu

sees ja

lugege

aeglaselt viieni.

Te peate nüüd nägema nõela otsas insuliini

tilka.

Kui insuliini nähtavale

ei ilmu

, siis korrake

eeltäitmist, kuid mitte üle 8 korra.

Kui te

ikka ei

näe insuliini ilmumist,

vahetage nõela ja korrake eeltäitmise

samme.

Väikesed õhumullid on normaalsed ega mõjuta teie

annust.

Annuse valimine

See pen on väljatöötatud väljastama aknas valitud annuse. Valige oma tavaline annus nagu

tervishoiutöötaja on teile õpetanud.

Te võite valida annuse üksikannuseks 1 kuni 60 ühikut.

Kui te vajate 60 ühikust suuremat annust, peate selle manustama enam kui ühe süstena.

Kui te vajate nõuannet, kuidas annuseid jagada, küsige palun oma diabeediõelt.

Vahetage igal süstekorral nõela ja teostage eeltäitmine.

Samm 8:

Keerake süstimisnupule see ühikute arv, mis teil on

vaja süstida. Annuse indikaator peab ühtima teie

annusega.

Pen võimaldab valida ühe ühiku kaupa

Süstimisnupp teeb seda keerates kliki.

ÄRGE valige annust klikke lugedes, kuna nii

võite valida vale annuse.

Annust saab korrigeerida, kui keerate

süstimisnuppu ükskõik kummas suunas kuni

annuse indikaator näitab vajalikku arvu.

Paaris

arvud on peale trükitud.

Paaritud

arvud on peale number 1 näidatud

paarisarvude vahel täisjoonena.

Kontrollige alati annuse aknas olevaid

numbreid, veendumaks, et te olete valinud õige

annuse.

(Näide: Annuseaknas on näidatud 12 ühikut)

(Näide:Annuseaknas on näidatud 25 ühikut)

Pen-süstel ei lase teil valida rohkem ühikuid, kui teie pen’i on jäänud.

Kui teie annus on suurem kui pen’i jäänud ühikute arv, siis võite kas

manustada järelejäänud koguse oma käesolevast pen’ist ja lõpetada oma annus uut

pen’i kasutades

või

manustada kogu annus uuest pen’ist.

Süstimine

Süstige oma insuliini annus nii nagu meditsiinitöötaja teid õpetas.

Vahetage (roteerige) oma süstekohti iga süstimise ajal.

Ärge

proovige süstimise ajal annust muuta.

Samm 9:

Valige süstekoht.

Humalog 200 ühikut/ml süstelahust süstitakse naha

alla (subkutaanselt) teie kõhu piirkonda, tuharatesse,

õlavarde või reitesse.

Puhastage oma nahk vatitampooniga.

Samm 10:

Torgake nõel nahasse.

Vajutage süstimisnupp täiesti lõpuni.

Jätkake

süstimisnupu

all hoidmist ja

lugege

aeglaselt

viieni

enne kui

eemaldate

nõela.

Ärge

püüdke oma insuliini süstida

süstimisnuppu keerates.

Süstimisnuppu keerates, Te

EI

oma annust.

Samm 11:

Eemaldage nõel nahast.

Insuliini tilk nõela otsas on normaalne. See

ei mõjuta teie annust.

Kontrollige annuseaknas olevat numbrit. Kui

Te näete annuseaknas “

0

”, olete Te saanud

kogu oma valitud annuse.

Kui te ei näe annuseaknas “

0

”, ärge valige

uuesti. Torgake nõel naha alla ning süstige

lõpuni.

Kui Te

ikka

arvate, et Te ei saanud täielikku

valitud annust,

ärge alustage uuesti ega

ärge korrake süstimist.

Mõõtke oma

veresuhkru taset nagu meditsiinitöötajad on

teid õpetanud.

Iga süstega liigub kolb ainult veidi edasi ja te ei

pruugi seda märgata.

5 sek

Kui te näete pärast nõela nahast välja tõmbamist

verd, suruge vatitampooniga kergelt süstekohale.

Ärge

hõõruge seda piirkonda.

Pärast süstimist

Samm 12:

Asetage välimine nõelakork peale tagasi.

Samm 13:

Keerake kattega nõel lahti ja visake ära, nagu

allpool kirjeldatud (lõigus

Pen-süstlite ja nõelte

hävitamine)

Ärge hoidke pen-süstlit koos sellele kinnitatud

nõelaga, sellega te saate vältida lekkimist, nõela

ummistumist ja õhu sattumist pen-süstlisse.

Samm 14:

Asetage pen-süstli kattekork tagasi, lükates seda

otse peale nii, et pen-süstli katte kinniti jääb

kohakuti annuse indikaatoriga.

Pen-süstlite ja nõelte hävitamine

Pange nõelad kasutatud teravate esemete konteinerisse või kindla kaanega plastikkonteinerisse.

Ärge visake nõelu otse jäätmete hulka.

Ärge visake täissaanud teravate esemete konteinerit prügikasti.

Küsige oma meditsiinitöötaja käest, millised on võimalused pen-süstli ja teravate esemete

konteinerite õigeks hävitamiseks.

Nõelte käsitsemise juhised ei ole mõeldud asendama kohalikke, tervishoiuteenuse osutaja või

haiglasisest juhendit.

Pen-süstli säilitamine

Kasutusel mitteolevad pen-süstlid.

Kasutusel mitteolevaid pen-süstleid hoitakse külmkapis, temperatuuril 2 °C 8 °C.

Ärge laske

Humalog 200 ühikut/ml süstelahusel külmuda.

Ärge kasutage

, kui see on olnud

külmunud.

Kasutusel mitteolevaid pen-süstleid võib võtta kasutusele kuni etiketil näidatud kõlblikkusaja

lõpuni juhul, kui pen on hoitud külmkapis.

Kasutusel olevad pen-süstlid

Hoidke kasutatavat pen-süstlit toatemperatuuril (kuni 30 °C) ning tolmu, toiduainete ja vedelike

ning kuumuse ja valguse eest kaitstult.

Visake ära pen, mille kasutusele võtmisest on möödunud 28 päeva, isegi juhul, kui seal on veel

insuliini sees.

Üldine teave teie pen-süstli ohutu ja efektiivse kasutamise tagamiseks

Hoidke oma pen-süstel laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge

kasutage

pen-süstlit, kui selle mõni osa on katki või kahjustatud.

Kandke alati tagavara pen-süstlit kaasas juhuks, kui üks peaks ära kaduma või katki minema.

Veateated

Kui te ei saa pen-süstli kattekorki eemaldada, keerake seda õrnalt edasi-tagasi ja siis tõmmake otse

pealt ära.

Kui süstimisnuppu on raske vajutada:

Abiks võib olla süstimisnupu aeglasem sisse vajutamine süstimise ajal.

Teie nõel võib olla ummistunud. Asetage uus nõel ja eeltäitke pen-süstel.

Teie pen-süstlis võib olla tolmu, toidujääke või vedelikke. Visake see pen-süstel ära ja

võtke uus kasutusele. Võite vajada arstiretsepti.

Abiks võib olla süstimisnupu aeglasem sisse vajutamine süstimise ajal.

Ärge kandke insuliini üle süstlasse ega infusioonipumpa. Võib tekkida tõsine

üleannustamine.

Kui teil tekib oma Humalog 200 ühikut/ml KwikPen’i kohta küsimusi või esineb probleeme, võtke abi

saamiseks oma tervishoiutöötajaga ühendust või helistage Lilly kohalikku esindusse.

See infoleht on viimati kaasajastatud:

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Humalog 100 ühikut/ml Junior Kwikpen, süstelahus pen-süstlis

lispro-insuliin

Iga Junior KwikPen väljastab 0,5 ühiku kaupa 0,5-30 ühikut

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte,

sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Humalog Junior KwikPen ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Humalog Junior KwikPen`i kasutamist

Kuidas Humalog Junior KwikPen`i kasutada

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Humalog Junior KwikPen`i säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on Humalog Junior

KwikPen ja milleks seda kasutatakse

Humalog Junior KwikPen`i kasutatakse suhkurtõve raviks. See toimib kiiremini kui normaalne

iniminsuliin, kuna insuliini molekuli on veidi muudetud. Lispro-insuliin on struktuurilt lähedases

suguluses kõhunäärme poolt toodetava naturaalse iniminsuliiniga.

Kui teie kõhunääre ei tooda piisavalt insuliini, reguleerimaks vere glükoositaset, siis tekib teil

suhkurtõbi. Humalog on teie enda insuliini aseaine ja seda kasutatakse selleks, et pikaajaliselt

reguleerida glükoositaset. Humalog`i toime saabub väga kiiresti ja kestab lühemat aega kui

lühitoimelisel humaaninsuliinil (2 kuni 5 tundi). Tavaliselt tuleb Humalog ’i kasutada 15 minuti

jooksul enne või pärast sööki.

Arst võib teil käskida kasutada Humalog’i koos pika toimeajaga insuliiniga. Iga liiki

insuliini väljastatakse erineva infolehega, mis tutvustab vastavat insuliini. Ärge

muutke kasutatavat insuliini ilma arsti korralduseta.

Humalog sobib kasutamiseks nii täiskasvanuil kui lastel.

Humalog 100 ühikut/ml Junior KwikPen on ühekordselt kasutatav pen-süstel, mis

sisaldab 3 ml (300 ühikut, 100 ühikut/ml) lispro-insuliini. Ühes KwikPen’is on mitu

insuliini annust. KwikPen’is saab valida poole (0,5) ühiku kaupa. Ühe korraga saate

süstida pool (0,5 ühikut) kuni 30 ühikut

. Kui teie annus on rohkem kui 30 ühikut,

peate tegema rohkem kui ühe süsti.

2.

Mida on vaja teada enne Humalog Junior KwikPen`i kasutamist

ÄRGE kasutage Humalog Junior KwikPen`i

kui olete lispro-insuliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline

(ülitundlik).

Kui teile tundub, et algamas on

hüpoglükeemia

(madal veresuhkur). Käesoleva infolehe

tagapool õpetatakse, kuidas toimida kerge hüpoglükeemia korral (vt lõik 3, Kui te võtate

Humalog`i rohkem kui ette nähtud).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

ÄRGE segage Humalog 100 ühikut/ml süstelahust oma pen-süstlis (Junior KwikPen'is)

ühegi teise insuliini ega ühegi teise ravimiga

Kui teie veresuhkru tasemed on käesoleva insuliinraviga hästi reguleeritud, siis võite te mitte

tunda hoiatavaid sümptomeid, mis viitavad veresuhkru liiga tugevale langusele. Hoiatavad

sümptomid on loetletud tagapool selles infolehes. Te peate tähelepanelikult jälgima, mis ajal

süüa ning kui sageli ja kui suure koormusega füüsiliselt treenida. Samuti peate te hoolikalt oma

veresuhkru tasemeid jälgima, selleks sageli vereglükoosi testides.

Mõned inimesed, kellel on esinenud hüpoglükeemia pärast loominsuliinilt iniminsuliinile

üleminekut, on teatanud, et varajased hoiatavad sümptomid olid ebaselgemad või teistsugused.

Kui teil esineb sageli hüpoglükeemia või teil on raske seda ära tunda, siis rääkige sellest arstile.

Kui Teie vastus mõnele alljärgnevale küsimusele on JAATAV, siis rääkige sellest arstile,

apteekrile või diabeediõele.

Kas te olete viimasel ajal haige olnud?

Kas põete neeru- või maksahaigusi?

Kas tegelete füüsilise treeninguga tavalisest rohkem?

Kui te plaanite välismaale sõitu, siis rääkige sellest eelnevalt arstile, apteekrile või

diabeediõele. Aja erinevus vastavate riikide vahel võib tähendada, et peate süstimise ja

söögiaegu muutma, võrreldes kodus rakendatava ajakavaga.

Mõnedel patsientidel, kellel 2 tüübi diabeet on kestnud juba kaua aega ja kes on põdenud

südamehaigusi või insulti ning keda ravitakse pioglitasooni ja insuliiniga, on tekkinud

südamepuudulikkus. Kui teil tekivad südamepuudulikkuse nähud, nt ebatavaline hingeldus või

kiire kehakaalu tõus või paiksed tursed (ödeemid), rääkige sellest niipea kui võimalik arstile.

Seda pen’i ei soovitata kasutada pimedatel või nägemispuudega inimestel ilma sellise nägija

inimese abita, kes on õppinud vahendit õigesti kasutama.

Muud ravimid ja Humalog Junior KwikPen

Teie insuliinivajadus võib muutuda, kui kasutate

suukaudseid rasestumisvastaseid ravimeid,

steroidhormoone,

kilpnäärme asendusravi,

suukaudseid veresuhkrut alandavaid ravimeid (nt metformiin, akarboos, sulfonüüluurea rühma

ravimid, pioglitasoon, empagliflosiin, DPP-4-inhibiitorid, nt sitagliptiin või saksagliptiin)

atsetüülsalitsüülhapet,

sulfoonamiide,

somatostatiini analooge (nt oktreotiid, kasutatakse, et ravida harvaesinevat seisundit, mille korral

teie organism toodab liiga palju kasvuhormooni)

beetastimulaatoreid (nt ritodriin, salbutamool või terbutaliin),

beeta-2 stimulaatoreid, nt astmaravimid salbutamool või terbutaliin või enneaegse sünnituse

peatamiseks ritodriin

beetablokaatoreid, kõrge vererõhu raviks või

mõnesid antidepressante (monoamiini oksüdaasi inhibiitorid, selektiivsed serotoniini tagasihaarde

inhibiitorid),

danasooli (ovulatsiooni mõjutav ravim),

mõnesid angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitoreid, mida kasutatakse teatud

südamehaiguste raviks või kõrge vererõhu korral (nt kaptopriil, enalapriil) ja

teatud ravimeid, mida kasutatakse kõrge vererõhu raviks, diabeedist tekkinud neerukahjustuse

raviks ja mõnede südamehaiguste korral (angiotensiini II retseptori blokaatorid).

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes

muid ravimeid (vt lõiku „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Humalog ja alkohol

Teie veresuhkru tase võib alkoholi tarbimisel tõusta või langeda. Seetõttu võib insuliini annus vajada

muutmist.

Rasedus ja imetamine

Kas te olete rase, kavatsete rasestuda või imetate last? Vajatava insuliini hulk langeb tavaliselt

esimese kolme raseduskuu jooksul ning tõuseb järgmisel kuuel kuul. Kui toidate last rinnapiimaga,

siis võib vajalikuks osutuda insuliini annuse või dieedi muutmine.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Hüpoglükeemia korral võib teie kontsentratsiooni- ja reaktsioonivõime langeda. Kõigis olukordades,

kus te võite ennast ja teisi ohtu seada (nt autojuhtimine või masinate käsitsemine), pidage meeles selle

asjaolu võimalust. Te peate konsulteerima raviarstiga autojuhtimise lubatavuse osas, kui teil

esinevad sagedased hüpoglükeemia episoodid

hüpoglükeemia hoiatavad sümptomid puuduvad või on vähenenud.

Oluline teave Humalog Junior KwikPen’i mõningate koostisosade suhtes

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuses, see tähendab põhimõtteliselt

“naatriumivaba”.

3.

Kuidas Humalog Junior KwikPen`i kasutada

Apteegist ravimi ostmisel kontrollige alati pakendit ja pen-süstli etiketti insuliini nime ja tüübi

suhtes. Veenduge selles, et olete saanud sellise Humalog 100 ühikut/ml Junior KwikPen’i, mida

arst on teil käskinud kasutada.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage

nõu oma arstiga. Haiguste leviku ärahoidmiseks tohib iga pen-süstlit kasutada ainult üks patsient, isegi

kui süstevahendi nõel ära vahetatakse.

Annus

Poolikute ühikute arv (0,5) on näidatud teie pen-süstli annuseaknas. Poolikud

ühikud (0,5) on näidatud joontega numbrite vahel.

Tavaliselt tuleb Humalog’i

kasutada 15 minuti jooksul enne või pärast sööki. Vajaduse korral

võite süstida peatselt pärast sööki. Kuid raviarst ütleb teile täpselt, kui palju, millal ja kui sageli

süstida. Tema poolt antud juhtnöörid on mõeldud spetsiaalselt teile. Järgige neid täpselt ja

käige regulaarselt oma diabeedikliinikus kontrollis.

Juhul, kui muudate kasutatava insuliini tüüpi (lähete näiteks inim- või loominsuliinilt Humalog-

preparaadile), peate võib-olla süstima rohkem või vähem kui vanasti. See võib käia ainult

esimese süsti kohta või kujutada endast järk-järgulist mitu nädalat või kuud kestvat

üleminekuperioodi.

Humalog KwikPen sobib ainult nahaaluseks süstimiseks. Kui teil on vaja insuliini süstida mõnel

muul viisil, pidage nõu oma arstiga.

Humalog Junior KwikPen’i süstimiseks ettevalmistamine

Humalog on juba vees lahustatud, seega teil ei ole tarvis seda segada. Kuid te tohite seda

kasutada

ainult siis

, kui see näeb välja nagu vesi. See peab olema selge, värvitu ega tohi

sisaldada tahkeid osakesi. Kontrollige seda iga kord, enne kui ennast süstite.

Junior KwikPen’i kasutusvalmis seadmine (Vaadake kasutusjuhendit)

Kõigepealt peske käed.

Lugege kasutusjuhendist, kuidas tuleb eelnevalt insuliiniga täidetud pen-süstlit kasutada. Järgige

hoolikalt juhendit. Alljärgnevalt on esitatud mõned meeldetuletused.

Kasutage puhast nõela. (Pakend ei sisalda nõelu).

Enne iga kasutamist tuleb Junior KwikPen eeltäita. See näitab, et insuliin väljub ning viib Junior

KwikPen’ist õhumullid välja. Pen-süstlisse võivad jääda mõned väikesed õhumullid, kuid need

on ohutud. Aga kui õhumullid on liiga suured, võib insuliini annus olla ebatäpne.

Humalog’i süstimine

Enne süsti tegemist puhastage nahk vastavalt arsti juhtnööridele. Süstige naha alla, nii nagu teid

on õpetatud. Ärge süstige veeni. Pärast süsti jätke nõel viieks sekundiks naha sisse, veendumaks,

et olete saanud kogu annuse. Ärge hõõruge piirkonda, kuhu äsja süstisite. Pidage silmas, et

süstite vähemalt pool tolli (1 cm) eelmise süsti kohast kaugemale ja et vahetate süstimise kohti,

nii nagu õpetatud. Olenemata sellest, missuguse koha süstimiseks valite – kas õlavarre, reie,

tuhara või kõhu –, Humalog’i toime saabub igal juhul kiiremini kui lühitoimelisel

humaaninsuliinil.

Humalog’i ei tohi veeni süstida. Süstige Humalog’i nii, nagu arst või meditsiiniõde on õpetanud.

Ainult arst tohib süstida Humalog’i veeni. Ta teeb seda ainult eriolukorras, nt. seoses kirurgilise

operatsiooniga või kui olete haigestunud ning teie glükoositase on liiga kõrge.

Pärast süsti

Niipea, kui olete süsti teinud, keerake nõel Junior KwikPen’ilt ära, kasutades selleks nõela

väliskatet. Nii hoiate insuliini steriilsena ja väldite selle leket. Samuti väldib see õhu sisenemist

pen-süstlisse ja nõela ummistumist.

Ärge andke oma nõelu kellelegi teisele kasutada

. Ärge

andke oma pen-süstlit kellelegi teisele kasutada. Asetage otsik pen-süstlile tagasi.

Järgmised süstid

Junior Kwikpen’i igakordsel kasutamisel peate kasutama uut nõela. Enne iga süsti suruge kõik

õhumullid välja. Järelejäänud insuliini kogust saate kindlaks teha, kui hoiate Junior KwikPen’i

nii, et nõel on suunatud üles. Kolbampullil paiknevalt skaalalt näete, mitu ühikut on alles.

Kui Junior KwikPen on tühi, siis ärge seda enam kasutage. Hävitage see ohutul viisil – apteeker

või diabeediõde seletab teile, kuidas seda teha.

Humalog’i kasutamine infusioonipumbaga

KwikPen sobib ainult nahaaluseks süstimiseks. Ärge kasutage pen-süstlit Humalogi

manustamiseks teistel viisidel. Kui see peaks vajalik olema, on saadaval ka teised Humalog 100

ühikut/ml margid. Arutage oma arstiga, kui see kehtib teie kohta.

Kui te võtate Humalog`i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Humalog`i rohkem, kui te vajate, siis võib teil tekkida madal veresuhkur. Kontrollige

oma veresuhkru taset.

Kui teie veresuhkur on madal (

kerge hüpoglükeemia

), siis sööge glükoosi tablette või suhkrut või

jooge suhkrut sisaldavaid jooke. Seejärel sööge puuvilja, küpsiseid või võileiba – nagu arst on teile

soovitanud – ja siis puhake. Selle abil võite sageli üle saada kergest hüpoglükeemiast või väiksemast

insuliini üleannusest. Kui teie seisund halveneb, hingamine on pinnapealne ja nahk muutub

kahvatuks, pöörduge kohe arsti poole. Glükagooni süsti abil võib jagu saada üsna raskest

hüpoglükeemiast. Pärast glükagooni süsti sööge glükoosi või suhkrut. Kui glükagoonist ei ole abi,

tuleb teid haiglas ravida. Paluge, et arst räägiks teile, mis on glükagoon.

Kui te unustate Humalog`i võtta

Kui te võtate vähem Humalog`i, kui te vajate, siis võib teil tekkida kõrge veresuhkur. Kontrollige oma

veresuhkru taset.

Kui hüpo- (madal veresuhkur) või hüperglükeemiaid (kõrge veresuhkur) mitte ravida, võivad need

väga rasked olla ja põhjustada peavalusid, iiveldust, oksendamist, veetustumist, teadvusetust,

koomat ja isegi surma (vt punktid A ja B, lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed”).

Kolm lihtsat võtet

, kuidas vältida hüpoglükeemiat või hüperglükeemiat, on:

Hoidke alati endaga tagavara pen-süstlit kaasas, juhuks kui kaotate oma Junior KwikPen’i või

see läheb rikki.

Kandke endaga alati kaasas midagi, mis näitab, et olete suhkruhaige.

Kandke endaga alati suhkrut kaasas.

Kui te lõpetate Humalog`i kasutamise

Kui te võtate vähem Humalog`i, kui te vajate, siis võib teil tekkida kõrge veresuhkur. Ärge vahetage

oma insuliini ilma arsti loata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsine allergia on harva esinev (võib esineda kuni 1 inimesel 1000st). Selle

sümptomiteks on:

lööve tervel kehal

vererõhu langus

hingamisraskused

südamepekslemine

kähisev hingamine

higistamine

Kui teile tundub, et teil on Humalog’i kasutamisel tekkinud insuliiniallergia, pöörduge kohe arsti

poole.

Lokaalne allergia on sagedasti esinev (võib esineda kuni 1 inimesel 10st). Mõnel inimesel tekib

insuliini süstimiskoha ümbruses punetus, turse või sügelus. See taandub tavaliselt paari päeva kuni

paari nädalaga. Kui see teiega juhtub, rääkige sellest arstile.

Lipodüstroofia (naha paksenemine või sellesse lohukeste tekkimine) on aeg-ajalt

esinev (võib esineda kuni 1 inimesel 100st). Kui märkate, et teie nahk süstimise kohal

pakseneb või sellesse tekivad lohukesed, rääkige sellest arstile.

Eriti insuliinravi alguses või ravi vahetamise käigus, et saavutada veresuhkru taseme

parem kontroll, on teatatud tursetest (nt käevarte või pahkluu paistetus,

vedelikupeetus).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla

ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku

teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi

ohutusest.

Suhkruhaigusega kaasneda võivad probleemid

Hüpoglükeemia

Hüpoglükeemia (madal veresuhkur) tähendab, et veres ei ole piisavalt suhkrut. Selle põhjuseks võib

olla asjaolu, et:

olete manustanud liiga palju Humalog’i või muud insuliini;

jätate vahele või lükkate edasi söögikordi või muudate oma dieeti;

treenite või töötate liiga intensiivselt vahetult enne või pärast sööki;

põete mõnda nakkust või muud haigust (eriti, kui sellega kaasneb kõhulahtisus või

oksendamine);

teie insuliinivajadus on muutunud; või

te põete süvenevat neeru- või maksahaigust.

Alkohol ja mõned ravimid võivad mõjutada teie veresuhkru taset (vt lõik 2).

Madala veresuhkru taseme esimesed sümptomid kerkivad tavaliselt esile kiiresti ja nende hulka

kuuluvad:

väsimus

südamepekslemine

närvilisus ja värisemine

iiveldus

peavalu

külm higi

Kui te ei ole kindel, et hüpoglükeemia hoiatavaid sümptomeid endal ära tunnete, siis vältige olukordi,

milles võite ennast või teisi ohtu seada (nt autojuhtimine).

Hüperglükeemia ja diabeetiline ketoatsidoos

Hüperglükeemia (liiga palju suhkrut veres) tähendab, et organismis ei ole piisavalt

insuliini. Hüperglükeemia tekkepõhjuseks võib olla:

Humalog’i või mõne muu insuliini süstimata jätmine;

väiksema insuliini annuse süstimine, kui arst on määranud;

oma dieedis ettenähtust palju rohkem söömine; või

palavik, nakkus või emotsionaalne stress.

Hüperglükeemia tagajärjeks võib olla diabeetiline ketoatsidoos. Esimesed sümptomid kerkivad esile

aeglaselt, mitme tunni või mõne päeva jooksul. Nendeks võivad olla:

unisus

isutus

punetav nägu

puuvilja lõhn hingeõhus

janu

iiveldus või oksendamine

Rasketeks sümptomiteks on raske hingamine ja kiirenenud pulss.

Otsige kiiresti

meditsiinilist abi.

Haigestumine

Kui olete haige, eriti kui sellega kaasneb iiveldus või oksendamine, võib teie insuliinivajadus

muutuda.

Isegi siis, kui te ei söö normaalselt, vajate te ikkagi insuliini.

Testige oma uriini või verd,

jälgige haiguse kulgu ja rääkige sellest arstile.

5.

Kuidas Humalog Junior KwikPen`i säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil. Kõlblikkusaeg

viitab kuu viimasele päevale.

Enne esmast kasutust hoida Humalog Junior KwikPen’i külmkapis (2

C . 8

C). Mitte lasta

külmuda.

Kasutuselevõetud Humalog Junior KwikPen`i tuleb hoida toatemperatuuril (15

C . 30

C) ) ning

hävitada 28 päeva möödumisel,

isegi kui veidi lahust on veel alles

. Ärge jätke ravimit liigse kuumuse

ega otsese päikesevalguse kätte. Ärge hoidke kasutuselevõetud Junior KwikPen’i külmkapis. Junior

KwikPen’i ei tohi hoida selle külge kinnitatud nõelaga.

Ärge kasutage seda ravimit, kui te märkate, et see on värvunud või sisaldab tahkeid osakesi. Te tohite

seda kasutada

ainult siis

, kui see näeb välja nagu vesi. Kontrollige seda iga kord, enne kui ennast

süstite.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma

apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta

keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Humalog Junior KwikPen 100 ühikut/ml süstelahus sisaldab:

Toimeaine on lispro-insuliin. Lahuse iga milliliiter sisaldab 100 ühikut lispro-insuliini. Iga

Humalog Junior KwikPen (3 ml) sisaldab 300 ühikut lispro-insuliini.

Abiained on metakresool, glütserool, dinaatriumvesinikfosfaatheptahüdraat, tsinkoksiid ja

süstevesi. Happelisuse kohandamiseks võib olla kasutatud naatriumhüdroksiidi või soolhapet.

Kuidas Humalog 100 ühikut/ml Junior KwikPen välja näeb ja pakendi sisu

Humalog 100 ühikut/ml Junior KwikPen süstelahus on steriilne, selge, värvitu vesilahus, mis sisaldab

100 ühikut lispro-insuliini igas milliliitris (100 ühikut/ml) süstelahusena. Iga Humalog Junior

KwikPen sisaldab 300 ühikut (3 milliliitrit). Humalog Junior KwikPen’i väljastatakse pakendites 1

või 5 pen-süstli kaupa või komplektidena 2 x 5 pen-süstlit. Kõiki pakendi suurusi ei pruugi müügil

olla. Humalog Junior KwikPen on lihtsalt pen-süstlisse paigaldatud kolbampull. Kui pen-süstel on

tühi, siis te ei saa seda enam kasutada. Junior KwikPen on sinine. Annusenupp on sinine ja selle peal

on kõrgemad sooned. Etikett on valge, mille peal on oranž triip ning pen-süstli ümber on oranžikas-

kollane ning tumepunane riba. Iga Junior KwikPen väljastab 0,5-30 ühikut 0,5 ühiku kaupa.

Müügiloa hoidja

Müügiloa hoidja on: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

Tootja

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Prantsusmaa.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel:

+

3726817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France S.A.S.

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Infoleht on viimati uuendatud

KASUTUSJUHEND

Palun lugege kasutusjuhendit.

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel

http://www.ema.europa.eu/.

Kasutusjuhend

Humalog 100 ühikut/ml Junior KwikPen süstelahus pen-süstlis

Lispro-insuliin

PALUN LUGEGE SEDA JUHENDIT ENNE KASUTAMIST

Lugege kogu kasutusjuhend enne oma Humalog Junior KwikPen`i kasutamist ja iga kord, kui te saate

uue Humalog Junior KwikPen’i, täielikult läbi. Seal võib olla uut teavet. See teave ei asenda vestlust

teie raviarstiga teie haigusest või teie ravimisest.

Humalog

100 ühikut/ml Junior KwikPen (“pen”) on ühekordselt kasutatav eeltäidetud süstevahend,

mis sisaldab 3 ml (300 ühikut, 100 ühikut/ml) lispro-insuliini süstelahust. Üks pen-süstel sisaldab

paljusid insuliiniannuseid.

Teie tervishoiutöötaja ütleb teile, mitu ühikut teie annus on ja kuidas teile määratud insuliini

annust süstida.

Pen-süstel võimaldab valida poole (0,5 ühiku) ühiku kaupa. Te saate ühekorraga süstida pool

(0,5)30 ühikut.

Kontrollige alati annuse aknas olevaid numbreid, veendumaks, et te olete valinud õige annuse.

Kui teie annus on suurem kui 30 ühikut, peate te end süstima rohkem kui üks kord.

Iga süstega liigub kolb ainult veidi edasi ja te ei pruugi seda märgata. Kolb jõuab kolbampulli

lõppu vaid siis, kui Te olete ära kasutanud kõik pen-süstlis sisalduvad 300 ühikut.

Ärge jagage oma pen’i teiste inimestega, isegi, kui nõel on vahetatud. Ärge kasutage nõelu mitu

korda ning ärge jagage neid teiste inimestega. Te võite neile mõne infektsiooni edasi anda, või

saada ise nendelt infektsiooni.

Seda pen’i ei soovitata kasutada pimedatel või nägemispuudega inimestel ilma sellise nägija inimese

abita, kes on õppinud vahendit õigesti kasutama.

HUMALOG Junior KwikPen’i osad

Pen’i kattekork

Kolbampulli hoidja

Etikett

Annuse

indikaator

Kattekorgi

kinniti

Kummikork

Kolb

Pen’i

korpus

Annuse

aken

Süstimis

-nupp

Pen’i nõela osad

(nõelad ei kuulu komplekti)

Süstimisnupp

Sinine, kõrgemate

soontega otsal ja

külgedel

Paberkate

Nõela välimine

kaitsekork

Nõela sisemine

kaitsekork

Nõel

Kuidas tunda teie HUMALOG Junior KwikPen'i ära:

Pen-süstli värvus:

Sinine

Süstimisnupp:

Sinine, kõrgemate soontega otsal ja külgedel

Etikett:

Valge, oranži värvi triibu ja oranžikas-kollase rõngaga

Süstimiseks vajalikud vahendid:

Humalog Junior KwikPen

KwikPen koos sobivate nõeltega (soovitatav on kasutada BD [Becton, Dickinson and

Company] pen’i nõelu)

Vatitampoon

Nõelad ja vatitampoonid ei kuulu komplekti.

Pen-süstli ettevalmistus:

Peske käed vee ja seebiga

Kontrollige pen’i etiketti, veendumaks, et see sisaldab õiget tüüpi insuliini. See on eriti

oluline, kui te kasutate enam kui ühte tüüpi insuliine.

Ärge

kasutage oma pen’i pärast etiketile märgitud kõlblikkusaja lõppu või peale 28 päeva

möödumist pärast pen`i esimest kasutamist.

Enne igat kasutamist kinnitage alati

uus nõel

, see aitab vältida infektsioone ja nõelte

ummistumist.

Samm 1:

Tõmmake pen’i kattekork otse ära.

Ärge

eemaldage pen’i etiketti.

Pühkige vatitampooniga kummikorki.

Humalog peab olema läbipaistev ja värvitu.

Ärge

kasutage, kui see on hägune, värvi muutnud või

sisaldab tükke.

Samm 2:

Valige uus nõel.

Eemaldage nõela väliskorgilt paberkate.

Samm 3:

Lükake kattega nõel otse pen’ile ja keerake nõel

peale, kuni see jääb kinni.

Samm 4:

Tõmmake nõela väliskork otse ära.

Ärge

visake

seda ära.

Tõmmake nõela sisekork ära ja visake ära.

Pen’i eeltäitmine

Täitke iga kord enne süstimist.

Pen`i eeltäitmine tähendab, et kolbampullist ja nõelast eemaldatakse õhumullid, mis võivad

tavakasutuse käigus koguneda, ja tagab, et pen-süstel on kasutusvalmis. Eeltäitmine on tähtis

selleks, et veenduda, et teie pen-süstel töötab korralikult.

Kui te

ei

eeltäida enne iga süstet, siis võite saada liiga palju või liiga vähe insuliini.

Samm 5:

Eeltäitmiseks keerake süstimisnuppu ja valige 2

ühikut.

Samm 6:

Hoidke oma pen’i suunaga nõel ülespoole.

Koputage kolbampulli hoidjat, et õhk koguneks

üles.

Hoia alles

Viska ära

Samm 7:

Jätkake pen’i hoidmist, nõel ülepoole asendis.

Vajutage süstimisnupp sisse, kuni see peatub ja

annuseaknas on näha “

0

”. Hoidke süstimisnuppu

sees ja

lugege

aeglaselt viieni

Te peate nüüd nägema nõela otsas insuliini tilka

Kui insuliini nähtavale

ei ilmu

, siis korrake

eeltäitmist, kuid mitte üle 8 korra.

Kui te

ikka ei

näe insuliini ilmumist, vahetage

nõela ja korrake eeltäitmise samme.

Väikesed õhumullid on normaalsed ega mõjuta teie

annust.

Annuse valimine

Te võite valida ühe süstekorra annuseks pool (0,5) kuni 30 ühikut.

Kontrollige alati annuse aknas olevaid numbreid, veendumaks, et te olete valinud õige annuse.

Kui te vajate 30 ühikust suuremat annust, peate selle manustama enam kui ühe süstena.

Kui te vajate nõuannet, kuidas annuseid jagada, küsige palun oma diabeediõelt.

Vahetage igal süstekorral nõela ja teostage eeltäitmine.

Kui te

tavaliselt

vajate rohkem kui 30 ühikut, küsige oma tervishoiutöötajalt kas mõni muu

Humalog KwikPen ei oleks teie jaoks parem.

Samm 8:

Keerake süstimisnupule see ühikute arv, mis teil

on vaja süstida. Annuse indikaator peab ühtima

teie annusega.

Pen võimaldab valida poole (0,5) ühiku kaupa.

Süstimisnupp teeb seda keerates kliki.

ÄRGE

valige annust klikke lugedes, kuna nii

võite valida vale annuse.

Annust saab korrigeerida, kui keerate

süstimisnuppu ükskõik kummas suunas kuni

annuse indikaator näitab vajalikku arvu.

Täisühikud

on peale trükitud.

Poolühikud

on näidatud numbrite vahel

joonena.

Kontrollige alati annuse aknas olevaid

numbreid, veendumaks, et te olete valinud õige

annuse.

Näide: Annuseaknas on

näidatud 4 ühikut

Näide: Annuseaknas on

näidatud 10 ja pool

(10,5) ühikut

Pen-süstel ei lase teil valida rohkem ühikuid, kui teie pen’i on jäänud.

Kui teie annus on suurem kui pen’i jäänud ühikute arv, siis võite kas

manustada järelejäänud koguse oma käesolevast pen’ist ja lõpetada oma annus uut

pen’i kasutades

või

manustada kogu annus uuest pen’ist.

See on normaalne, et pen’i jääb mingi kogus insuliini, mida ei saa enam süstida.

Süstimine

Süstige oma insuliini annus nii nagu meditsiinitöötaja teid õpetas.

Vahetage (roteerige) oma süstekohti iga süstimise ajal.

Ärge

proovige süstimise ajal annust muuta.

Samm 9:

Valige süstekoht.

Humalog’i süstitakse naha alla

(subkutaanselt) teie kõhu piirkonda,

tuharatesse, õlavarde või reitesse.

Puhastage oma nahk vatitampooniga ja

laske nahal enne süsti tegemist kuivada.

Samm 10:

Torgake nõel nahasse

Vajutage süstimisnuppu täiesti lõpuni.

Jätkake süstimisnupu all

hoidmist ja

lugege

aeglaselt

viieni

enne kui

eemaldate nõela.

Ärge

püüdke oma insuliini süstida

süstimisnuppu keerates.

Süstimisnuppu keerates, Te

EI

oma annust.

Samm 11:

Eemaldage nõel nahast.

Insuliini tilk nõela otsas on normaalne. See ei

mõjuta teie annust.

Kontrollige annuseaknas olevat numbrit.

- Kui Te näete annuseaknas “0”, olete Te saanud

kogu oma valitud annuse.

- Kui te ei näe annuseaknas “0”, ei ole te saanud

kogu annust.

Ärge valige

uuesti. Torgake nõel

naha alla ning süstige lõpuni.

- Kui Te

ikka

arvate, et Te ei saanud täielikku

valitud annust,

ärge alustage uuesti ega ärge

korrake süstimist

. Mõõtke oma veresuhkru

taset nagu meditsiinitöötajad on teid õpetanud.

Iga süstega liigub kolb ainult veidi edasi ja te ei pruugi

seda märgata.

Kui te näete pärast nõela nahast välja tõmbamist verd,

suruge vatitampooniga kergelt süstekohale.

Ärge

hõõruge seda piirkonda.

5 sek

Pärast süstimist

Samm 12:

Asetage välimine nõelakork ettevaatlikult peale

tagasi.

Samm 13:

Keerake kattega nõel lahti ja visake ära, nagu

allpool kirjeldatud (vt lõiku

Pen-süstlite ja

nõelte hävitamine

Ärge hoidke pen’i koos sellele kinnitatud

nõelaga, sellega te saate vältida lekkimist, nõela

ummistumist ja õhu sattumist pen’i.

Samm 14:

Asetage pen-süstli kattekork tagasi, lükates seda

otse peale.

Pen-süstlite ja nõelte hävitamine

Pange nõelad kasutatud teravate esemete konteinerisse või kindla kaanega plastikkonteinerisse.

Ärge

visake nõelu otse prügikasti.

Ärge

visake täissaanud teravate esemete konteinerit prügikasti.

Küsige oma meditsiinitöötaja käest, millised on võimalused pen-süstli ja teravate esemete

konteinerite õigeks hävitamiseks.

Nõelte käsitsemise juhised ei ole mõeldud asendama kohalikke, tervishoiuteenuse osutaja või

haiglasisest juhendit.

Pen-süstli säilitamine

Kasutusel mitteolevad pen’id

Kasutusel mitteolevaid pen-süstleid hoitakse külmkapis, temperatuuril 2° C 8° C.

Ärge

laske oma Humalog’il külmuda.

Ärge

kasutage, kui see on olnud külmunud.

Kasutusel mitteolevaid pen-süstleid võib võtta kasutusele kuni etiketil näidatud kõlblikkusaja

lõpuni juhul, kui pen-süstlit on hoitud külmkapis.

Kasutusel olevad pen-süstlid

Hoidke kasutatavat pen-süstlit toatemperatuuril kuni 30° C ning tolmu, toiduainete ja vedelike

ning kuumuse ja valguse eest kaitstult.

Visake ära pen-süstel pärast 28 päeva kasutamist, seda isegi juhul, kui seal on veel insuliini sees.

Üldine teave teie pen-süstli ohutu ja efektiivse kasutamise tagamiseks

Hoidke oma pen-süstel laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge

kasutage pen-süstlit, kui selle mõni osa on katki või kahjustatud.

Kandke alati tagavara pen-süstlit kaasas juhuks, kui üks peaks ära kaduma või katki minema.

Veateated

Kui te ei saa pen-süstli kattekorki eemaldada, keerake seda õrnalt edasi-tagasi ja siis tõmmake otse

pealt ära.

Kui süstimisnuppu on raske sisse lükata:

Abiks võib olla süstimisnupu aeglasem sisse vajutamine süstimise ajal.

Teie nõel võib olla ummistunud. Asetage uus nõel ja eeltäitke pen-süstel.

Teie pen-süstlis võib olla tolmu, toidujääke või vedelikke. Visake see pen-süstel ära ja võtke

uus kasutusele. Võite vajada arstiretsepti.

Kui teil tekib oma Humalog 100 ühikut/ml Junior KwikPen`i kohta küsimusi või esineb mingisuguseid

probleeme, võtke abi saamiseks oma tervishoiutöötajaga ühendust või helistage Lilly kohalikku

esindusse.

See infoleht on viimati kaasajastatud: