Hjartamagnýl

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Hjartamagnýl Magasýruþolin tafla 75 mg
 • Skammtar:
 • 75 mg
 • Lyfjaform:
 • Magasýruþolin tafla
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Hjartamagnýl Magasýruþolin tafla 75 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • f3162244-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Hjartamagnýl 75 mg sýruþolnar töflur

Hjartamagnýl 150 mg sýruþolnar töflur

Hjartamagnýl 160 mg sýruþolnar töflur

Asetýlsalicýlsýra

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Þetta lyf er fáanlegt án lyfseðils. Engu að síður er nauðsynlegt að taka Hjartamagnýl á réttan hátt til að

ná sem bestum árangri.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum eða ráðgjöf.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Hjartamagnýl og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að taka Hjartamagnýl

Hvernig taka á Hjartamagnýl

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Hjartamagnýl

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Hjartamagnýl og við hverju það er notað

Hjartamagnýl inniheldur asetýlsalicýlsýru, sem í lágum skömmtum tilheyrir flokki lyfja sem hindra

samloðun blóðflagna. Blóðflögur eru örsmáar frumur í blóðinu sem valda því að blóðið storknar og

taka þátt í segamyndun. Þegar blóðtappi myndast í slagæð kemur hann í veg fyrir blóðstreymi og

hindrar súrefnisflutning. Þegar þetta gerist í hjartanu getur það valdið hjartaáfalli eða hjartaöng; í

heilanum getur þetta valdið heilablóðfalli.

Hjartamagnýl er tekið til að minnka hættuna á að blóðtappar myndist og fyrirbyggja þannig frekari:

hjartaáföll

heilablóðföll

vandamál í hjarta og æðum hjá sjúklingum með hjartaöng (tegund brjóstverkja) sem er í

jafnvægi eða óstöðug.

Hjartamagnýl er einnig notað til að koma í veg fyrir myndun blóðtappa eftir ákveðnar tegundir

hjartaaðgerða til að víkka eða opna æðar.

Ekki er mælt með notkun lyfsins við bráðaaðstæður. Það er eingöngu hægt að nota sem fyrirbyggjandi

meðferð.

2.

Áður en byrjað er að nota Hjartamagnýl

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

Ekki má taka Hjartamagnýl

ef þú ert með ofnæmi fyrir asetýlsalicýlsýru eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6)

ert með ofnæmi fyrir öðrum salicýlötum eða bólgueyðandi gigtarlyfjum. Bólgueyðandi gigtarlyf

eru oft notuð gegn liðbólgu eða gigt og verkjum.

hefur fengið astmakast eða þrota á ákveðnum svæðum á líkamanum, t.d. andliti, vörum, hálsi

eða tungu (ofsabjúg) eftir töku salicýlata eða bólgueyðandi gigtarlyfja

ert með eða hefur verið með sár í maga eða smáþörmum eða einhverja aðra tegund blæðingar

svo sem heilablóðfall

hefur einhvern tíma verið með blóðstorknunarvandamál

ert með alvarleg lifrar- eða nýrnavandamál

ert á síðustu 3 mánuðum meðgöngu; þá mátt þú ekki taka hærri skammta en 100 mg á dag (sjá

kaflann „Meðganga og brjóstagjöf“)

ert að taka lyf sem kallast metótrexat (t.d. gegn krabbameini eða liðagigt) í skömmtum sem eru

hærri en 15 mg á viku

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Hjartamagnýl er notað ef þú:

ert með nýrna-, lifrar- eða hjartavandamál

ert með eða hefur einhvern tíma verið með vandamál í maga eða smáþörmum

ert með háan blóðþrýsting

ert með astma, frjókornaofnæmi, sepa í nefi eða aðra langvinna sjúkdóma í öndunarfærum;

asetýlsalicýlsýra getur framkallað astmakast

hefur verið með þvagsýrugigt

færð miklar tíðablæðingar

Þú verður að leita strax til læknis ef einkenni þín versna eða ef þú finnur fyrir alvarlegum eða

óvæntum einkennum t.d. óvenjulegum blæðingum, alvarlegum viðbrögðum í húð eða öðrum

einkennum alvarlegs ofnæmis (sjá kaflann „Hugsanlega aukaverkanir“).

Láttu lækninn vita ef þú ætlar að fara í aðgerð (jafnvel smávægilega, svo sem tanndrátt) þar sem

asetýlsalicýlsýra þynnir blóðið og því getur verið aukin hætta á blæðingu.

Asetýlsalicýlsýra getur valdið Reye's heilkenni þegar hún er gefin börnum. Reye's heilkenni er

sjúkdómur sem kemur örsjaldan fyrir og hefur áhrif á heilann og lifrina og getur verið lífshættulegur.

Af þessari ástæðu skal ekki gefa börnum yngri en 16 ára Hjartamagnýl, nema samkvæmt

ráðleggingum læknis.

Þú skalt gæta þess að ofþorna ekki (þú gætir fundið fyrir þorsta eða munnþurrki) þar sem notkun

asetýlsalicýlsýru við slíkar aðstæður getur valdið skerðingu á nýrnastarfsemi.

Þetta lyf hentar ekki til notkunar sem verkjalyf eða hitalækkandi lyf.

Ef eitthvað af ofangreindu á við um þig, eða ef þú ert ekki viss, skalt þú tala við lækninn eða

lyfjafræðing.

Notkun annarra lyfja samhliða Hjartamagnýl

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að

verða notuð.

Áhrifin af meðferðinni geta breyst ef asetýlsalicýlsýra er tekin á sama tíma og sum önnur lyf sem

notuð eru:

til að þynna blóðið/fyrirbyggja blóðtappa (t.d. warfarín, heparín, klópidógrel)

til að hindra höfnun líffæra eftir ígræðslu (ciklósporín, takrólímus)

við háþrýstingi (t.d. þvagræsilyf og ACE-hemlar)

til að koma reglu á hjartslátt (digoxín)

við geðhvarfasýki (litíum)

við verkjum og bólgu (t.d. bólgueyðandi gigtarlyf svo sem íbúprófen, eða sterar)

við þvagsýrugigt (t.d. próbenecíð)

við flogaveiki (valpróat, fenýtóín)

við gláku (acetazólamíð)

við krabbameini eða liðagigt (metótrexat; í skömmtum lægri en 15 mg á viku)

við sykursýki (t.d. glíbenklamíð)

við þunglyndi (sértækir serótónínendurupptökuhemlar svo sem sertralín eða paroxetín)

sem uppbótarmeðferð með hormónum þegar nýrnahettur eða heiladingull hafa skemmst eða

verið fjarlægð, eða við bólgu, þ.m.t. gigtarsjúkdómum og bólgum í þörmum (barksterar)

Notkun Hjartamagnýl með áfengi

Áfengisdrykkja getur hugsanlega aukið hættuna á blæðingum í meltingarvegi og lengt blæðingatíma.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Þungaðar konur mega ekki taka asetýlsalicýlsýru á meðgöngu nema samkvæmt ráðleggingum læknis.

Þú mátt ekki taka Hjartamagnýl ef þú ert á síðustu 3 mánuðum meðgöngu, nema læknirinn ráðleggi

þér að gera það og þá má dagsskammturinn ekki fara yfir 100 mg (sjá kaflann „Ekki má taka

Hjartamagnýl“). Regluleg notkun eða háir skammtar af þessu lyfi seint á meðgöngu geta valdið

alvarlegum fylgikvillum hjá móður og barni.

Konur með börn á brjósti skulu ekki taka asetýlsalicýlsýru nema samkvæmt ráðleggingum læknis.

Akstur og notkun véla

Hjartamagnýl ætti ekki að hafa áhrif á hæfni þína til aksturs og stjórnunar véla.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni.

Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana.

Lýsing á verkun og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn.

Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing.

3.

Hvernig taka á Hjartamagnýl

Takið Hjartamagnýl alltaf nákvæmlega eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki

er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Fullorðnir

Til að fyrirbyggja hjartaáföll:

Ráðlagður skammtur er 75-160 mg einu sinni á dag.

Til að fyrirbyggja heilablóðföll:

Ráðlagður skammtur er 75-325 mg einu sinni á dag.

Til að fyrirbyggja hjarta- og æðasjúkdóma hjá sjúklingum með hjartaöng (tegund af brjóstverk) sem

er í jafnvægi eða óstöðug:

Ráðlagður skammtur er 75-160 mg einu sinni á dag.

Til að fyrirbyggja blóðtappa eftir ákveðnar tegundir hjartaaðgerða:

Ráðlagður skammtur er 75-160 mg einu sinni á dag.

Aldraðir

Sama og hjá fullorðnum. Almennt skal gæta varúðar við notkun asetýlsalicýlsýru hjá öldruðum

sjúklingum sem er frekar hætt við aukaverkunum. Meðferð skal endurskoða reglulega.

Börn

Ekki skal gefa börnum yngri en 16 ára asetýlsalicýlsýru, nema samkvæmt ávísun frá lækni (sjá

„Varnaðarorð og varúðarreglur“)

Lyfjagjöf

Til inntöku.

Töflunum skal kyngja heilum með nægilegum vökva (1/2 glasi af vatni). Töflurnar hafa sýruþolna húð

sem hindrar ertandi áhrif í meltingarvegi og því má ekki mylja, brjóta eða tyggja þær.

Ef stærri skammtur af Hjartamagnýl en mælt er fyrir um er tekinn

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Sýnið lækninum það sem

hugsanlega er eftir af töflum eða tómar umbúðirnar.

Einkenni ofskömmtunar geta verið m.a. eyrnasuð, heyrnarvandamál, höfuðverkur, sundl, rugl, ógleði,

uppköst og kviðverkur. Veruleg ofskömmtun getur valdið óeðlilega hraðri öndun (oföndun), hita,

verulegri svitamyndun, eirðarleysi, flogum, ofskynjunum, lágum blóðsykri, dái og losti.

Ef gleymist að taka Hjartamagnýl

Ef þú gleymir að taka skammt, bíddu þar til komið er að næsta skammti og haltu áfram eins og

venjulega. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp töflu sem gleymst hefur að taka.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Hættu að taka Hjartamagnýl og hafðu strax samband við lækni ef einhver eftirtalinna

alvarlegra aukaverkana kemur fram:

Skyndileg blísturshljóð við öndun, þroti í vörum, andliti eða á líkamanum, útbrot, yfirlið eða

kyngingarörðugleikar (alvarleg ofnæmisviðbrögð).

Roði á húð með blöðrum eða flögnun, sem getur tengst háum hita og liðverkjum. Þetta getur

verið regnbogaroðasótt, Stevens-Johnson heilkenni eða Lyell heilkenni.

Óvenjuleg blæðing, svo sem að hósta upp blóði, blóðug uppköst, blóðugt þvag, eða svartar

hægðir.

Algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 sjúklingum):

Meltingartruflanir.

Aukin blæðingatilhneiging.

Sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 sjúklingum):

Ofsakláði.

Nefrennsli.

Öndunarörðugleikar.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 sjúklingum):

Alvarlegar blæðingar í maga eða þörmum, heilablæðing, breyttur fjöldi blóðfrumna.

Ógleði og uppköst.

Krampar í neðri hluta öndunarfæra, astmakast.

Bólga í æðum.

Marblettir með fjólubláum blettum (húðblæðing).

Alvarleg viðbrögð í húð svo sem útbrot sem kallast regnbogaroði og lífshættuleg afbrigði þeirra

Stevens-Johnson heilkenni og Lyell heilkenni.

Ofnæmisviðbrögð svo sem þroti í t.d. vörum, andliti eða um líkamann, eða lost.

Óeðlilega miklar eða langvarandi tíðablæðingar.

Aukaverkanir í tíðni sem er ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum):

Eyrnasuð eða skert heyrn.

Höfuðverkur.

Svimi.

Sár í maga eða smáþörmum og götun.

Lenging blæðingatíma.

Skert nýrnastarfsemi.

Skert lifrarstarfsemi.

Há þéttni þvagsýru í blóðinu.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint

til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að

auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Hjartamagnýl

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Geymið við lægri hita en 25°C.

Töfluglas: Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

Þynna: Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum á eftir EXP.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Hvað inniheldur Hjartamagnýl

Virka innihaldsefnið er asetýlsalicýlsýra. Hver sýruþolin tafla inniheldur 75, 150 eða 160 mg af

asetýlsalicýlsýru.

Önnur innihaldsefni eru:

töflukjarni

: örkristallaður sellulósi, maíssterkja, vatnsfrí kísilkvoða,

sterínsýra;

filmuhúð

: metakrýlsýra - etýlakrýlat samfjölliða (1:1), pólýsorbat 80, natríumlárýlsúlfat,

tríetýlsítrat, talkúm.

Lýsing á útliti Hjartamagnyl og pakkningastærðir

Hjartamagnýl sýruþolnar töflur 75 mg eru sporöskjulaga, hvítar, tvíkúptar, filmuhúðaðar töflur,

9,2 x 5,2 mm.

Hjartamagnýl sýruþolnar töflur 150 mg eru sporöskjulaga, hvítar, tvíkúptar, filmuhúðaðar töflur,

11,7 x 6,7 mm.

Hjartamagnýl sýruþolnar töflur 160 mg eru kringlóttar, hvítar, tvíkúptar, filmuhúðaðar töflur, með

8,7 mm í þvermál.

Pakkningastærðir:

Þynnur: 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 sýruþolnar töflur.

Töfluglös: 10, 30, 50, 100, 500 sýruþolnar töflur.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjörður

Framleiðandi

Actavis ehf.

Reykjavíkurvegur 78

IS-220 Hafnarfjörður

Ísland

Actavis Limited

BLB 016, Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Balkanpharma Dupnitsa AD

3, Samokovsko Shosse Str.

2600 Dupnitsa

Bulgaria

Þetta lyf hefur markaðsleyfi í löndum Evrópska efnahagssvæðisins undir eftirfarandi heitum:

Svíþjóð

Acetylsalicylsyra Actavis

Danmörk

Hjertealbyl

Írland

Nuprin

Noregur

Aspifox

Portúgal

Ácido Acetilsalicílico Actavis

Bretland

Aspirin 75 mg Enteric-coated Tablets

Þessi fylgiseðill var síðast samþykktur í september 2016.