Hjarta-Aspirín

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Hjarta-Aspirín Magasýruþolin tafla 75 mg
 • Skammtar:
 • 75 mg
 • Lyfjaform:
 • Magasýruþolin tafla
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Hjarta-Aspirín Magasýruþolin tafla 75 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • caa25d57-63f9-e011-b077-001e4f17a1f7
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Hjarta-Aspirín 75 mg magasýruþolnar töflur

Asetylsalicylsýra

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Allaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og læknirinn eða

lyfjafræðingur hefur mælt fyrir um.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum eða ráðgjöf.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli.

Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Hjarta-Aspirín og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Hjarta-Aspirín

Hvernig nota á Hjarta-Aspirín

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Hjarta-Aspirín

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Hjarta-Aspirín og við hverju það er notað

Hjarta-Aspirín inniheldur asetylsalicylsýru, sem í litlum skömmtum tilheyrir flokki lyfja sem hindra

samloðun blóðflagna. Blóðflögur eru örsmáar frumur í blóðinu sem valda því að blóðið storknar og

taka þátt í segamyndun. Þegar blóðtappi myndast í slagæð kemur hann í veg fyrir blóðstreymi og

hindrar súrefnisflutning. Þegar þetta gerist í hjartanu getur það valdið hjartaáfalli eða hjartaöng; í

heilanum getur þetta valdið heilablóðfalli.

Hjarta-Aspirín er notað til að minnka hættuna á að blóðtappar myndist og fyrirbyggja þannig frekari:

hjartaáföll

heilablóðföll

vandamál í hjarta og æðum hjá sjúklingum með hjartaöng (tegund brjóstverkja) sem er í

jafnvægi eða óstöðug.

Hjarta-Aspirín er einnig notað til að koma í veg fyrir myndun blóðtappa eftir ákveðnar tegundir

hjartaaðgerða til að víkka eða opna æðar.

Ekki er mælt með notkun lyfsins við bráðaaðstæður. Það er eingöngu hægt að nota sem fyrirbyggjandi

meðferð.

2.

Áður en byrjað er að nota Hjarta-Aspirín

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

Ekki má nota Hjarta-Aspirín

ef um er að ræða ofnæmi fyrir asetylsalicylsýru eða einhverju öðru innihaldsefni Hjarta-Aspirín

(talin upp í kafla 6).

ef þú ert með ofnæmi fyrir öðrum salicylötum eða bólgueyðandi gigtarlyfjum. Bólgueyðandi

gigtarlyf eru oft notuð gegn liðbólgu eða gigt og verkjum.

ef þú hefur fengið astmakast eða þrota á ákveðnum svæðum á líkamanum, t.d. andliti, vörum,

hálsi eða tungu (ofsabjúg) eftir töku salicylata eða bólgueyðandi gigtarlyfja.

ef þú ert með eða hefur verið með sár í maga eða smáþörmum eða einhverja aðra tegund

blæðingar, svo sem heilablóðfall.

ef þú hefur einhvern tíma verið með blóðstorknunarvandamál.

ef þú ert með alvarleg lifrar- eða nýrnavandamál.

ef þú ert á síðustu 3 mánuðum meðgöngu; þá mátt þú ekki taka stærri skammta en 100 mg á dag

(sjá kaflann „Meðganga og brjóstagjöf“).

ef þú ert að nota lyf sem kallast methotrexat (t.d. við krabbameini eða liðagigt) í skömmtum

sem eru stærri en 15 mg á viku.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Hjarta-Aspirín er notað:

ef þú ert með nýrna-, lifrar- eða hjartavandamál.

ef þú ert með eða hefur einhvern tíma verið með vandamál í maga eða smáþörmum.

ef þú ert með háan blóðþrýsting.

ef þú ert með astma, frjókornaofnæmi, sepa í nefi eða aðra langvinna sjúkdóma í öndunarfærum.

Asetylsalicylsýra getur framkallað astmakast.

ef þú hefur verið með þvagsýrugigt.

ef þú færð miklar tíðablæðingar.

Þú skalt leita strax til læknis ef einkenni þín versna eða ef þú finnur fyrir alvarlegum eða óvæntum

einkennum, t.d. óvenjulegum blæðingum, alvarlegum viðbrögðum í húð eða öðrum einkennum

alvarlegs ofnæmis (sjá kafla 4, „Hugsanlegar aukaverkanir“).

Láttu lækninn vita ef þú ætlar að fara í aðgerð (jafnvel smávægilega, svo sem tannúrdrátt) þar sem

asetylsalicylsýra þynnir blóðið og því getur verið aukin hætta á blæðingu.

Asetylsalicylsýra getur valdið Reye's heilkenni þegar hún er gefin börnum. Reye's heilkenni er

sjúkdómur sem kemur örsjaldan fyrir og hefur áhrif á heilann og lifrina og getur verið lífshættulegur.

Af þessari ástæðu skal ekki gefa börnum yngri en 16 ára Hjarta-Aspirín, nema samkvæmt

ráðleggingum læknis.

Þú skalt gæta þess að ofþorna ekki (þú gætir fundið fyrir þorsta eða munnþurrki) þar sem notkun

asetylsalicylsýru við slíkar aðstæður getur valdið skerðingu á nýrnastarfsemi.

Þetta lyf hentar ekki til notkunar sem verkjalyf eða hitalækkandi lyf.

Ef eitthvað af framangreindu á við um þig, eða ef þú ert ekki viss, skalt þú tala við lækninn eða

lyfjafræðing.

Notkun annarra lyfja samhliða Hjarta-Aspirín

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að vera notuð.

Ef þú notar aspirín reglulega skaltu tala við lækninn áður en þú notar önnur lyf, einnig þau sem fengin

eru án lyfseðils.

Áhrifin af meðferðinni geta breyst ef asetylsalicylsýra er tekin á sama tíma og sum önnur lyf sem

notuð eru, s.s.:

til að þynna blóðið/fyrirbyggja blóðtappa (t.d. warfarin, heparin, clopidogrel).

til að hindra höfnun líffæra eftir ígræðslu (ciclosporin, tacrolimus).

við háþrýstingi (t.d. þvagræsilyf og ACE-hemlar).

til að koma reglu á hjartslátt (digoxin).

við geðhvarfasýki (lithium).

við verkjum og bólgu (t.d. bólgueyðandi gigtarlyf, s.s. ibuprofen, eða sterar).

við þvagsýrugigt (t.d. probenecid).

við flogaveiki (valproat, phenytoin).

við gláku (acetazolamid).

við krabbameini eða liðagigt (methotrexat; í skömmtum minni en 15 mg á viku).

við sykursýki (t.d. glibenclamid).

við þunglyndi (sértækir serótónín endurupptöku hemlar, s.s. sertralin eða paroxetin)

sem uppbótarmeðferð með hormónum þegar nýrnahettur eða heiladingull hafa skemmst eða

verið fjarlægð, eða við bólgu, þ.m.t. gigtarsjúkdómum og bólgum í þörmum (barksterar).

Notkun Hjarta-Aspirín með mat, drykk eða áfengi.

Hjarta-Aspirín má taka með eða án matar.

Áfengisdrykkja getur hugsanlega aukið hættuna á blæðingum í meltingarvegi og lengt blæðingartíma.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Þungaðar konur mega ekki nota asetylsalicylsýru á meðgöngu nema samkvæmt ráðleggingum læknis.

Þú mátt ekki nota Hjarta-Aspirín ef þú ert á síðustu 3 mánuðum meðgöngu, nema læknirinn ráðleggi

þér að gera það og þá má dagsskammturinn ekki fara yfir 100 mg (sjá kaflann „Ekki má nota Hjarta-

Aspirín“). Regluleg notkun eða stórir skammtar af þessu lyfi seint á meðgöngu geta valdið alvarlegum

fylgikvillum hjá móður og barni.

Konur með börn á brjósti skulu ekki nota asetylsalicylsýru nema samkvæmt ráðleggingum læknis.

Akstur og notkun véla

Hjarta-Aspirín ætti ekki að hafa áhrif á hæfni þína til aksturs og stjórnunar véla.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt

af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

3.

Hvernig nota á Hjarta-Aspirín

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita

upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Fullorðnir

Til að fyrirbyggja hjartaáfall

Ráðlagður skammtur er 75-160 mg einu sinni á dag.

Til að fyrirbyggja heilablóðfall

Ráðlagður skammtur er 75-325 mg einu sinni á dag.

Til að fyrirbyggja hjarta- og æðasjúkdóma hjá sjúklingum með hjartaöng (tegund af brjóstverk) sem er

í jafnvægi eða óstöðug

Ráðlagður skammtur er 75-160 mg einu sinni á dag.

Til að fyrirbyggja blóðtappa eftir ákveðnar tegundir hjartaaðgerða

Ráðlagður skammtur er 75-160 mg einu sinni á dag.

Aldraðir

Eins og hjá fullorðnum. Almennt skal gæta varúðar við notkun asetylsalicylsýru hjá öldruðum

sjúklingum sem frekar er hætt við aukaverkunum. Meðferð skal endurskoða reglulega.

Notkun handa börnum og unglingum

Ekki skal gefa börnum yngri en 16 ára asetylsalicylsýru, nema samkvæmt ávísun frá lækni (sjá

„Varnaðarorð og varúðarreglur“)

Lyfjagjöf

Til inntöku.

Töflurnar skal gleypa heilar með nægilegum vökva (1/2 glasi af vatni). Töflurnar hafa magasýruþolna

húð sem hindrar ertandi áhrif í meltingarvegi og því má ekki mylja, brjóta eða tyggja þær.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið tekinn, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Hafið umbúðir lyfsins við

höndina.

Einkenni ofskömmtunar geta verið m.a. eyrnasuð, heyrnarvandamál, höfuðverkur, sundl, rugl, ógleði,

uppköst og kviðverkur. Veruleg ofskömmtun getur valdið óeðlilega hraðri öndun (oföndun), hita,

verulegri svitamyndun, eirðarleysi, flogum, ofskynjunum, lágum blóðsykri, dái og losti.

Ef gleymist að taka Hjarta-Aspirín

Ef þú gleymir að taka skammt, bíddu þar til komið er að næsta skammti og haltu áfram eins og

venjulega. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Hættu að nota Hjarta-Aspirín og hafðu strax samband við lækni ef einhver eftirtalinna

alvarlegra aukaverkana kemur fram

Skyndileg blísturshljóð við öndun, þroti í vörum, andliti eða á líkamanum, útbrot, yfirlið eða

kyngingarörðugleikar (alvarleg ofnæmisviðbrögð).

Roði á húð með blöðrum eða flögnun, sem getur tengst háum hita og liðverkjum. Þetta getur

verið regnbogaroði, Stevens-Johnson heilkenni eða Lyell heilkenni.

Óvenjuleg blæðing, svo sem að hósta upp blóði, blóðug uppköst, blóðugt þvag eða svartar

hægðir.

Algengar aukaverkanir

(geta komið fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 100 sjúklingum)

meltingartruflanir

aukin blæðingatilhneiging.

Sjaldgæfar aukaverkanir

(geta komið fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 1.000 sjúklingum)

ofsakláði

nefrennsli

öndunarörðugleikar.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir

(geta komið fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 10.000 sjúklingum)

alvarlegar blæðingar í maga eða þörmum, heilablæðing, breyttur fjöldi blóðfrumna

ógleði og uppköst

krampar í neðri hluta öndunarfæra, astmakast

bólga í æðum

marblettir með fjólubláum blettum (húðblæðing)

alvarleg viðbrögð í húð, svo sem útbrot sem kallast regnbogaroði og lífshættuleg afbrigði þeirra

Stevens-Johnson heilkenni og Lyell heilkenni

ofnæmisviðbrögð, svo sem þroti í t.d. vörum, andliti eða um líkamann, eða lost

óeðlilega miklar eða langvarandi tíðablæðingar.

Tíðni aukaverkana ekki þekkt (ekki hægt að áætla út frá fyrirliggjandi gögnum)

eyrnasuð eða skert heyrn

höfuðverkur

svimi

sár í maga eða smáþörmum og götun

lenging blæðingartíma

skert nýrnastarfsemi

skert lifrarstarfsemi

mikil þéttni þvagsýru í blóðinu.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt

fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er

hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Hjarta-Aspirín

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum. Fyrningardagsetning er

síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið ekki við hærri hita en 25°C.

Töfluglas: Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

Þynna: Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Hjarta-Aspirín inniheldur

Virka innihaldsefnið er asetylsalicylsýra.

Hver magasýruþolin tafla inniheldur 75 mg af asetylsalicylsýru.

Önnur innihaldsefni eru:

töflukjarni

: örkristallaður sellulósi, maíssterkja, vatnsfrí kísilkvoða, sterínsýra;

magasýruþolin húð

: metakrýlsýra - etýlakrýlat samfjölliða (1:1), pólýsorbat 80, natríum

lárýlsúlfat, tríetýlsítrat, talkúm.

Lýsing á útliti Hjarta-Aspirín og pakkningastærðir

Hjarta-Aspirín 75 mg magasýruþolnar töflur eru sporöskjulaga, hvítar, tvíkúptar töflur, 9,2 x 5,2 mm í

þvermál.

Þynnupakkningar: 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 og 100 magasýruþolnar töflur.

Töfluglös: 10, 30, 50, 100 og 500 magasýruþolnar töflur.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

LYFIS ehf.

Grensásvegi 22

108 Reykjavík

Sími: 534 3500

Netfang: lyfis@lyfis.is

Framleiðandi

Actavis hf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjörður

Ísland

Actavis Limited

BLB 016, Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Balkanpharma Dupnitsa AD

3, Samokovsko Shosse Str.

2600 Dupnitsa

Búlgaría

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í maí 2016.