HBVaxPro

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • HBVaxPro
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • HBVaxPro
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • íslenska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Bóluefni,
 • Lækningarsvæði:
 • Lifrarbólgu B, Bólusetningar
 • Ábendingar:
 • 5 microgramsHBVaxPro er ætlað fyrir virk bólusetningar gegn lifrarbólgu-B-sýkingu sem orsakast af öllum þekktum flokkar í einstaklingar frá fæðingu í gegnum 15 ára aldri talið í hættu af völdum lifrarbólgu-B veira. Sérstakar á-hættu að flokka að vera immunised eru að ráðast á grundvelli opinbera tillögur. Það má búast við að lifrarbólgu D verður líka að koma í veg með bólusetningar með HBVaxPro sem lifrarbólgu D (af völdum delta umboðsmaður) ekki eiga sér stað í fjarveru lifrarbólgu-B sýkingu. 10 microgramsHBVaxPro er ætlað fyrir virk bólusetningar gegn lifrarbólgu-B-sýkingu sem orsakast af öllum þekktum flokkar í einstaklinga, 16 ára eða meira talið í hættu af völdum lifrarbólgu-B veira. Sérstakar á-hættu að flokka að vera immunised eru að ráðast á grundvelli opinbera tillögur. Það má búast við að lifrarbólgu D verður líka að koma í veg með bólusetningar með HBVaxPro sem lifrarbólgu D (af völdum delta umboðsmaður) ekki eiga sér stað í fjarveru lifrarbólgu-B sýkingu. 40 microgramsHBVaxPro er ætlað fyrir virka
 • Vörulýsing:
 • Revision: 26

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Leyfilegt
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/000373
 • Leyfisdagur:
 • 27-04-2001
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/000373
 • Síðasta uppfærsla:
 • 05-05-2020

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. FYLGISEÐILL

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

HBVAXPRO 5 míkrógrömm, stungulyf, dreifa

Lifrarbólgu B bóluefni (raðbrigða DNA)

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir

einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um HBVAXPRO 5 míkrógrömm og við hverju það er notað

Áður en þér eða barni þínu er gefið HBVAXPRO 5 míkrógrömm

Hvernig nota á HBVAXPRO 5 míkrógrömm

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á HBVAXPRO 5 míkrógrömm

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Upplýsingar um HBVAXPRO 5 míkrógrömm og við hverju það er notað

Þetta bóluefni er ætlað til bólusetningar gegn lifrarbólgu B veirusýkingu af völdum allra þekktra

undirflokka veirunnar hjá einstaklingum frá fæðingu að 15 ára aldri sem talin eru vera í sýkingarhættu

af völdum lifrarbólgu B veiru.

Ætla má að ónæmisaðgerð með HBVAXPRO veiti einnig vörn gegn lifrarbólgu D þar sem lifrarbólga

D kemur ekki upp ef lifrarbólga B er ekki til staðar.

Þetta bóluefni veitir ekki vernd gegn sýkingum af völdum annarra lifrarbólguveira svo sem lifrarbólgu

A, lifrarbólgu C og lifrarbólgu E eða öðrum sjúkdómsvöldum sem geta sýkt lifrina.

2.

Áður en þér eða barni þínu er gefið HBVAXPRO 5 míkrógrömm

Ekki má nota HBVAXPRO 5 míkrógrömm

ef þú eða barnið þitt eru með ofnæmi fyrir yfirborðsmótefnavökum lifrarbólgu B veiru eða

einhverju öðru innihaldsefni HBVAXPRO (talin upp í kafla 6).

ef þú eða barnið þitt eru með alvarleg veikindi ásamt hita.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Umbúðir bóluefnisins innihalda latex-gúmmí. Latex-gúmmí getur valdið alvarlegum

ofnæmisviðbrögðum.

Leitið ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum áður en HBVAXPRO

5 míkrógrömm er notað.

Notkun annarra bóluefna samhliða HBVAXPRO 5 míkrógrömm

HBVAXPRO má gefa samtímis lifrarbólgu B immúnóglóbulíni, á öðrum stungustað.

HBVAXPRO má nota til að ljúka fyrstu ónæmisaðgerð eða sem örvunarskammt hjá einstaklingum

sem áður hafa fengið annað lifrarbólgu B bóluefni.

HBVAXPRO má gefa samtímis sumum öðrum bóluefnum ef notaður er annar stungustaður og önnur

sprauta.

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa

verið notuð eða kynnu að verða notuð, einnig þau sem fengin eru án lyfseðils.

Meðganga og brjóstagjöf

Gæta skal varúðar þegar lyfið er gefið barnshafandi konum eða konum með barn á brjósti.

Fáið ráðleggingar hjá lækni, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingi áður en nokkurt lyf er tekið.

Akstur og notkun véla

Ætlað er að HBVAXPRO hafi engin eða aðeins hverfandi áhrif á hæfni til að stjórna bifreið eða

vélum.

HBVAXPRO 5 míkrógrömm inniheldur natríum: Lyfið inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af

natríum í hverjum skammti, þ.e.a.s. er sem næst natríumlaust.

3.

Hvernig nota á HBVAXPRO 5 míkrógrömm

Skammtur

Ráðlagður skammtur er 5 míkrógrömm (0,5 ml) í hverri inndælingu fyrir einstaklinga frá fæðingu að

15 ára aldri.

Bólusetningin á að fela í sér 3 inndælingar.

Hægt er að mæla með tveimur bólusetningaráætlunum:

tvær inndælingar með eins mánaðar millibili og síðan þriðja inndælingin 6 mánuðum eftir fyrstu

inndælinguna (0, 1, 6 mánuðir)

þrjár inndælingar með eins mánaða millibili og 4. skammtinn einu ári seinna ef óskað er eftir

skjótu ónæmi (0, 1, 2, 12 mánuðir).

Ef um er að ræða þekkta áhættu á útsetningu fyrir lifrarbólgu B veirunni má gefa fyrsta skammtinn af

HBVAXPRO samtímis viðeigandi skammti af immúnóglóbulíni.

Í sumum löndum er mælt með örvunarskammti. Læknirinn þinn, lyfjafræðingur eða

hjúkrunarfræðingur upplýsir þig ef gefa á örvunarskammt.

Lyfjagjöf

Hristið hettuglasið vel þar til hvít ógagnsæ dreifa fæst.

Þegar hettuglasið hefur verið rofið og bóluefnið dregið upp, skal það notað samstundis og hettuglasinu

fargað.

Læknirinn eða hjúkrunarfræðingurinn mun gefa bóluefnið með stungu í vöðva. Best er að sprauta

nýbura og ungbörn í efri hluta læris en börn og unglinga í upphandleggsvöðva.

Aldrei má gefa bóluefnið í æð.

Í undantekningartilfellum má gefa bóluefnið undir húð hjá sjúklingum sem þjást af blóðflagnafæð

(fækkun á blóðflögum) eða einstaklingum sem eru í blæðingarhættu.

Ef gleymist að gefa þér eða barni þínu HBVAXPRO 5 míkrógrömm

Ef ein inndæling gleymist skalt þú hafa samband við lækninn, lyfjafræðinginn eða

hjúkrunarfræðinginn. Læknirinn eða hjúkrunarfræðingurinn mun ákveða hvenær á að gefa skammtinn

sem gleymdist.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum um

notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta bóluefni valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Eins og við á um önnur lifrarbólgu B bóluefni þá hefur í mörgum tilfellum ekki verið hægt að sýna

fram á tengsl aukaverkana við bóluefnið.

Algengustu aukaverkanirnar eru viðbrögð á stungustað: eymsli, roði og hersli.

Aðrar aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir:

fækkun á blóðflögum, sjúkdómur í eitlum

ofnæmi

einkenni frá taugakerfinu s.s. náladofi, andlitslömun, bólga í taugum þar með talið Guillain-

Barré heilkenni, bólga í augntaug sem leiðir til sjónskerðingar, bólga í heila, versnun á heila- og

mænusiggi, heila- og mænusigg, krampar, höfuðverkur, svimi og yfirlið

lágur blóðþrýstingur, æðabólga

astma-lík einkenni

uppköst, ógleði, niðurgangur, kviðverkur

einkenni frá húð s.s. exem, útbrot, hárlos, kláði, ofsakláði og blöðrumyndun

liðverkir, liðagigt, vöðvaverkir, verkir í útlimum

þreyta, hiti, vanlíðan, flensu-lík einkenni

hækkun á lifrarensímum

bólga í auga sem veldur verk og roða

Hjá fyrirburum sem fæddir eru mikið fyrir tímann (28 vikur meðganga eða fyrr) getur bilið milli

andardrátta varað lengur en venjulega, í 2-3 daga eftir bólusetningu.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint

samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna

aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á HBVAXPRO 5 míkrógrömm

Geymið bóluefnið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota bóluefnið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á merkimiðanum.

Geymið í kæli (2°C - 8°C).

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

HBVAXPRO 5 míkrógrömm inniheldur

Virka innihaldsefnið er:

Yfirborðsmótefnavaki lifrarbólgu B veiru, raðbrigða (HBsAg)*. 5 míkrógrömm

Aðsogað á ókristallað álhýdroxýfosfatsúlfat (0,25 milligrömm Al

* framleiddur með raðbrigða erfðatækni í Saccharomyces cerevisiae (stofn 2150-2-3).

Bóluefnið inniheldur ókristallað álhýdroxýfosfatsúlfat sem aðsogsefni. Sum bóluefni innihalda

aðsogsefni til að hraða, bæta og/eða lengja verndandi áhrif bóluefnissins.

Önnur innihaldsefni eru natríum klóríð, natríum bórat og vatn fyrir stungulyf.

Lýsing á útliti HBVAXPRO 5 míkrógrömm og pakkningastærðir

HBVAXPRO 5 míkrógrömm er sprautulyf, dreifa, í hettuglasi.

Pakkningastærðir 1 og 10 hettuglös án sprautu/nálar.

Pakkningastærð 1 hettuglas með sprautu og nál.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Handhafi markaðsleyfis:

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Frakkland.

Framleiðandi:

Merck Sharp & Dohme, B.V.

Waarderweg, 39, 2031

BN Haarlem

Holland.

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um bóluefnið:

België/Belgique/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel.: +370.5.2780.247

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД,

тел.: + 359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel.: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: + 36.1.888.5300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited.

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ,

Tel: +372.614.4200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48.22.549.51.00

msdpolska@merck.com

France

MSD VACCINS

Tél:

33 (0)1 80 46 40 40

information.medicale@msd.com

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

inform_pt@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: +385 1 66 11 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L

Tel: + 4021 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: +386.1.520.4201

msd.slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o

Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: +371.67364.224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður{MM/ÁÁÁÁ}

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu og á

vef Lyfjastofnunar http://www.serlyfjaskra.is.

Eftirfarandi upplýsingar eru einungis ætlaðar heilbrigðisstarfsmönnum:

Leiðbeiningar

Skoða skal bóluefnið áður en það er gefið með tilliti til agna og/eða óeðlilegs útlits. Hristið hettuglasið

vel þar til hvít ógagnsæ dreifa fæst.

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

HBVAXPRO 5 míkrógrömm, stungulyf, dreifa í áfylltri sprautu

Lifrarbólgu B bóluefni (raðbrigða DNA)

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir

einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um HBVAXPRO 5 míkrógrömm og við hverju það er notað

Áður en þér eða barni þínu er gefið HBVAXPRO 5 míkrógrömm

Hvernig nota á HBVAXPRO 5 míkrógrömm

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á HBVAXPRO 5 míkrógrömm

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um HBVAXPRO 5 míkrógrömm og við hverju það er notað

Þetta bóluefni er ætlað til bólusetningar gegn lifrarbólgu B veirusýkingu af völdum allra þekktra

undirflokka veirunnar hjá einstaklingum frá fæðingu að 15 ára aldri sem talin eru vera í sýkingarhættu

af völdum lifrarbólgu B veiru.

Ætla má að ónæmisaðgerð með HBVAXPRO veiti einnig vörn gegn lifrarbólgu D þar sem lifrarbólga

D kemur ekki upp ef að lifrarbólga B er ekki til staðar.

Þetta bóluefni veitir ekki vernd gegn sýkingum af völdum annarra lifrarbólguveira svo sem lifrarbólgu

A, lifrarbólgu C og lifrarbólgu E eða öðrum sjúkdómsvöldum sem geta sýkt lifrina.

2.

Áður en þér eða barni þínu er gefið HBVAXPRO 5 míkrógrömm

Ekki má nota HBVAXPRO 5 míkrógrömm

ef þú eða barnið þitt eru með ofnæmi fyrir yfirborðsmótefnavökum lifrarbólgu B veiru eða

einhverju öðru innihaldsefni HBVAXPRO (talin upp í kafla 6).

ef þú eða barnið þitt eru með alvarleg veikindi ásamt hita.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Umbúðir bóluefnisins innihalda latex-gúmmí. Latex-gúmmí getur valdið alvarlegum

ofnæmisviðbrögðum.

Leitið ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum áður en HBVAXPRO

5 míkrógrömm er notað

Notkun annarra bóluefna samhliða HBVAXPRO 5 míkrógrömm

HBVAXPRO má gefa samtímis lifrarbólgu B immúnóglóbulíni, á öðrum stungustað.

HBVAXPRO má nota til að ljúka fyrstu ónæmisaðgerð eða sem örvunarskammt hjá einstaklingum

sem áður hafa fengið annað lifrarbólgu B bóluefni.

HBVAXPRO má gefa samtímis sumum öðrum bóluefnum ef notaður er annar stungustaður og önnur

sprauta.

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa

nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð, einnig þau sem fengin eru án lyfseðils.

Meðganga og brjóstagjöf

Gæta skal varúðar þegar lyfið er gefið barnshafandi konum eða konum með barn á brjósti

Fáið ráðleggingar hjá lækni, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingi áður en nokkurt lyf er tekið.

Akstur og notkun véla

Ætlað er að HBVAXPRO hafi engin eða aðeins hverfandi áhrif á hæfni til að stjórna bifreið eða

vélum.

HBVAXPRO 5 míkrógrömm inniheldur natríum: Lyfið inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af

natríum í hverjum skammti, þ.e.a.s. er sem næst natríumlaust.

3.

Hvernig nota á HBVAXPRO 5 míkrógrömm

Skammtur

Ráðlagður skammtur er 5 míkrógrömm (0,5 ml) í hverri inndælingu fyrir einstaklinga frá fæðingu að

15 ára aldri.

Bólusetningin á að fela í sér 3 inndælingar.

Hægt er að mæla með tveimur bólusetningaráætlunum:

tvær inndælingar með eins mánaðar millibili og síðan þriðja inndælingin 6 mánuðum eftir fyrstu

inndælinguna (0, 1, 6 mánuðir)

þrjár inndælingar með eins mánaða millibili og 4. skammtinn einu ári seinna ef óskað er eftir

skjótu ónæmi (0, 1, 2, 12 mánuðir).

Ef um er að ræða þekkta áhættu á útsetningu fyrir lifrarbólgu B veirunni má gefa fyrsta skammtinn af

HBVAXPRO samtímis viðeigandi skammti af immúnóglóbulíni.

Í sumum löndum er mælt með örvunarskammti. Læknirinn þinn, lyfjafræðingur eða

hjúkrunarfræðingur upplýsir þig ef gefa á örvunarskammt.

Lyfjagjöf

Læknirinn eða hjúkrunarfræðingur mun gefa bóluefnið sem stungu í vöðva. Best er að sprauta nýbura

og ungbörn í efri hluta læris en börn og unglinga í upphandleggsvöðva.

Aldrei má gefa bóluefnið í æð.

Í undantekningartilfellum má gefa bóluefnið undir húð hjá sjúklingum sem þjást af blóðflagnafæð

(fækkun á blóðflögum) eða einstaklingum sem eru í blæðingarhættu.

Ef gleymist að gefa þér eða barni þínu HBVAXPRO 5 míkrógrömm

Ef ein inndæling gleymist hjá þér eða barni þínu, hafið þá samband a við lækninn, lyfjafræðing eða

hjúkrunarfræðinginn. Læknirinn eða hjúkrunarfræðingurinn mun ákveða hvenær á að gefa skammtinn

sem gleymdist.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun

lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta bóluefni valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Eins og við á um önnur lifrarbólgu B bóluefni þá hefur í mörgum tilfellum ekki verið hægt að sýna

fram á tengsl aukaverkana við bóluefnið.

Algengustu aukaverkanirnar eru viðbrögð á stungustað: eymsli, roði og hersli.

Aðrar aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir:

fækkun á blóðflögum, sjúkdómur í eitlum

ofnæmi

einkenni frá taugakerfinu s.s. náladofi, andlitslömun, bólga í taugum þar með talið Guillain-Barré

heilkenni, bólga í augntaug sem leiðir til sjónskerðingar, bólga í heila, versnun á heila- og

mænusiggi, heila- og mænusigg, krampar, höfuðverkur, svimi og yfirlið

lágur blóðþrýstingur, æðabólga

astma-lík einkenni

uppköst, ógleði, niðurgangur, kviðverkur

einkenni frá húð s.s. exem, útbrot, hárlos, kláði, ofsakláði og blöðrumyndun

liðverkir, liðagigt, vöðvaverkir, verkir í útlimum

þreyta, hiti, vanlíðan, flensu-lík einkenni

hækkun á lifrarensímum

bólga í auga sem veldur verk og roða

Í fyrirburum fæddum mikið fyrir tímann (28 vikur meðganga eða fyrr) getur bilið milli andardrátta

varað lengur en venjulega, í 2-3 daga eftir bólusetningu.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint

samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna

aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á HBVAXPRO 5 míkrógrömm

Geymið bóluefnið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota bóluefnið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á merkimiðanum.

Geymið í kæli (2°C - 8°C).

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

HBVAXPRO 5 míkrógrömm inniheldur

Virka innihaldsefnið í einum 0,5 ml skammti er:

Yfirborðsmótefnavaki lifrarbólgu B veiru, raðbrigða (HBsAg)*. 5 míkrógrömm