Haldol

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Haldol Tafla 1 mg
 • Skammtar:
 • 1 mg
 • Lyfjaform:
 • Tafla
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Haldol Tafla 1 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • bf162244-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

Haldol 1 mg töflur

haloperidol

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Haldol og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Haldol

Hvernig nota á Haldol

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Haldol

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Haldol og við hverju það er notað

Heiti lyfsins er Haldol.

Haldol inniheldur virka efnið haloperidol. Það tilheyrir flokki lyfja sem nefnast „geðrofslyf“.

Haldol er notað hjá fullorðnum, unglingum og börnum við sjúkdómum sem hafa áhrif á hvernig þú

hugsar, þér líður eða þú hagar þér. Þetta eru meðal annars geðraskanir (svo sem geðklofi og

geðhvarfasýki) og hegðunarvandi.

Þessir sjúkdómar geta valdið því að:

Þér finnst þú vera ruglaður (með óráði)

Þú sérð, heyrir, hefur tilfinningu fyrir eða finnur lykt af hlutum sem eru ekki til staðar

(ofskynjanir)

Þú trúir hlutum sem eru ekki sannir (ranghugmyndir)

Þú ert óvanalega tortrygginn (ofsóknarkennd)

Þú verður mjög ör, æstur, ákafur, hvatvís eða ofvirkur

Þú verður árásargjarn, fjandsamlegur eða ofbeldisfullur.

Hjá unglingum og börnum er Haldol notað til að meðhöndla geðklofa hjá sjúklingum á aldrinum 13 til

17 ára og til að meðhöndla hegðunarvanda hjá sjúklingum á aldrinum 6 til 17 ára.

Haldol er einnig notað:

Hjá unglingum og börnum á aldrinum 10 til 17 ára og hjá fullorðnum vegna hreyfinga og hljóða

sem þú hefur ekki stjórn á (kækir), t.d. í verulegu Tourette heilkenni

Hjá fullorðnum til að hjálpa til við að hafa stjórn á hreyfingum í Huntingtons sjúkdómi.

Haldol er stundum notað þegar önnur lyf eða önnur meðferð hefur ekki skilað árangri eða valdið

óásættanlegum aukaverkunum.

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

2.

Áður en byrjað er að nota Haldol

Ekki má nota Haldol:

Ef um er að ræða ofnæmi fyrir haloperidoli eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6)

Ef þú tekur illa eftir hlutum í umhverfinu eða ef viðbrögð þín verða óvanalega hæg

Ef þú ert með Parkinson sjúkdóm

Ef þú ert með gerð af vitglöpum sem kallast „Lewy body vitglöp“

Ef þú ert með sjúkdóm sem nefnist ágeng ofankjarnalömum

Ef þú ert með hjartakvilla sem kallast „langt QT-bil“ eða önnur hjartsláttarvandamál sem koma

fram sem óeðlilegar línur á hjartalínuriti

Ef þú ert með hjartabilun eða hefur nýlega fengið hjartaáfall

Ef þú ert með lítið kalíum í blóði sem hefur ekki verið meðhöndlað

Ef þú tekur eitthvert lyfjanna sem talin eru upp undir „Notkun annarra lyfja samhliða Haldol -

Ekki nota Haldol ef þú notar ákveðin lyf við:“.

Ekki taka lyfið ef eitthvað af ofangreindu á við þig. Ef þú ert ekki viss skaltu leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en Haldol er notað.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Alvarlegar aukaverkanir

Haldol getur valdið hjartakvillum, erfiðleikum við að stjórna hreyfingum líkama eða útlima og

alvarlegri aukaverkun sem nefnist „illkynja sefunarheilkenni“. Það getur einnig valdið alvarlegum

ofnæmisviðbrögðum og blóðtappa. Þú verður að vera vakandi fyrir alvarlegum aukaverkunum á

meðan þú notar Haldol því þú gætir þurft aðkallandi læknismeðferð. Sjá „Vertu vakandi fyrir

alvarlegum aukaverkunum“ í kafla 4.

Aldraðir og einstaklingar með vitglöp

Greint hefur verið frá lítilsháttar aukningu á dauðsföllum og heilaslagi hjá öldruðum með vitglöp sem

nota geðrofslyf. Leitaðu ráða hjá lækninum áður en þú tekur Haldol ef þú ert aldraður/öldruð,

sérstaklega er þú ert með vitglöp.

Leitaðu ráða hjá lækninum eða lyfjafræðing ef þú hefur:

Hægan hjartslátt, hjartasjúkdóm eða ef einhver í þinni nánustu fjölskyldu lést skyndilega úr

hjartasjúkdómi

Lágan blóðþrýsting eða ef þig sundlar við að setjast upp eða standa upp

Lítið magn af kalíumi eða magnesíumi (eða öðrum blóðsöltum) í blóðinu. Læknirinn ákveður

hvernig það er meðhöndlað

Einhvern tíma fengið heilablæðingu eða ef læknirinn hefur sagt þér að þú sért líklegri en aðrir til

að fá heilaslag

Flogaveiki eða hefur einhvern tíma fengið flog (krampa)

Sjúkdóma í nýrum, lifur eða skjaldkirtli

Mikið magn af hormóninu „prólaktín“ í blóðinu eða krabbamein sem getur orsakast af miklu

magni af prólaktíni (eins og brjóstakrabbamein)

Sögu um blóðtappa eða einhver annar í fjölskyldu þinni hefur sögu um blóðtappa

Þunglyndi eða ef þú ert með geðhvarfsýki og byrjar að finna fyrir þunglyndi.

Það gæti þurft að fylgjast náið með þér og breyta gæti þurft hversu mikið þú tekur af Haldol.

Ef þú ert ekki viss hvort eitthvað af ofantöldu á við um þig skaltu leita ráða hjá lækninum eða

lyfjafræðing áður en Haldol er notað.

Læknisskoðanir

Læknirinn gæti viljað taka hjartalínurit áður en meðferð með Haldol er hafin eða meðan á henni

stendur. Hjartalínuritið mælir rafleiðni hjartans.

Blóðprufur

Læknirinn gæti viljað athuga magn af kalíumi eða magnesíumi (eða öðrum blóðsöltum) í blóðinu áður

en meðferð með Haldol er hafin og meðan á henni stendur.

Börn yngri en 6 ára

Haldol skal ekki nota hjá börnum yngri en 6 ára. Þetta er vegna þess að það hefur ekki verið rannsakað

nægilega hjá þeim aldurshópi.

Notkun annarra lyfja samhliða Haldol

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Ekki nota Haldol ef þú notar ákveðin lyf við:

Hjartsláttarkvillum (svo sem amiodaron, dofetilid, disopyramid, dronedaron, ibutilid,

quinidin og sotalol)

Þunglyndi (svo sem citalopram og escitalopram)

Geðrofi (svo sem fluphenazin, levomepromazin, perphenazin, pimozid, prochlorperazin,

promazin, sertindol, thiorizadin, trifluoperazin, triflupromazin og ziprasidon)

Bakteríusýkingum (svo sem azithromycin, clarithromycin, erythromycin, levofloxacin,

moxifloxacin og telithromycin)

Sveppasýkingum (svo sem pentamidin)

Malaríu (svo sem halofantrin)

Ógleði og uppköstum (svo sem dolasetron)

Krabbameini (svo sem toremifen og vandetanib).

Láttu lækninn einnig vita ef þú tekur bepridil (við brjóstverk eða til að lækka blóðþrýsting) eða

methadon (verkjalyf eða til meðhöndlunar á lyfjafíkn).

Þessi lyf geta aukið líkurnar á hjartavandamálum svo þú skalt leita ráða hjá lækninum ef þú

tekur einhver þeirra og ekki nota Haldol (sjá „Ekki má nota Haldol:“).

Sérstakt eftirlit gæti þurft ef þú notar litíum og Haldol samtímis.

Láttu lækninn tafarlaust

vita og hættu að taka bæði lyfin ef þú færð:

Hita sem þú getur ekki útskýrt eða hreyfingar sem þú hefur ekki stjórn á

Rugling, áttavillu, höfuðverk, jafnvægisvandamál og syfju.

Þetta eru einkenni alvarlegs ástands.

Nokkur lyf geta haft áhrif á hvernig Haldol verkar eða geta aukið líkur á kvillum tengdum

hjarta

Segðu lækninum frá því ef þú tekur:

Alprazolam eða buspiron (við kvíða)

Duloxetin, fluoxetin, fluvoxamin, nefazodon, paroxetin, sertralin, jóhannesarjurt

Hypericum perforatum

) eða venlafaxin (við þunglyndi)

Bupropion (við þunglyndi eða til að hjálpa þér að hætta að reykja)

Carbamazepin, phenobarbital eða phenytoin (við flogaveiki)

Rifampicin (við bakteríusýkingum)

Itraconazol, posaconazol eða voriconazol (við sveppasýkingum)

Ketoconazol töflur (við Cushing heilkenni)

Indinavir, ritonavir eða saquinavir (við HIV veirusýkingu)

Chlorpromazin eða promethazin (við ógleði og uppköstum)

Verapamil (vegna blóðþrýstings eða hjartavandamála).

Segðu lækninum einnig frá því ef þú tekur einhver önnur lyf til að lækka blóðþrýsting, svo sem

bjúgtöflur (þvagræsilyf).

Læknirinn gæti þurft að breyta skammtinum af Haldol ef þú tekur einhver þessara lyfja.

Haldol getur haft áhrif á það hvernig eftirfarandi lyfjaflokkar verka

Láttu lækninn vita ef þú tekur lyf:

Til að róa þig eða hjálpa þér að sofa (róandi lyf)

Við verkjum (sterk verkjalyf)

Við þunglyndi („þríhringlaga þunglyndislyf“)

Til að lækka blóðþrýsting (svo sem guanethidin og methyldopa)

Við alvarlegum ofnæmisviðbrögðum (adrenalín)

Við athyglisbresti og ofvirkni (ADHD) eða drómasýki (þekkt sem „örvandi lyf“)

Við Parkinson sjúkdómi (svo sem levodopa)

Til blóðþynningar (phenindion).

Hafðu samband við lækninn áður en þú tekur Haldol ef þú tekur einhver þessara lyfja.

Notkun Haldol með áfengi

Neysla áfengis meðan þú notar Haldol gæti valdið syfju og minni árvekni. Það þýðir að þú skalt gæta

að því hve mikið áfengi þú drekkur. Þú skalt ræða við lækninn um áfengisneyslu meðan á notkun

Haldol stendur og láttu hann vita hve mikið þú drekkur.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Meðganga –

við meðgöngu, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá

lækninum áður en lyfið er notað. Læknirinn gæti ráðlagt þér að nota Haldol ekki á meðgöngunni.

Eftirfarandi vandamál geta komið upp hjá nýfæddum börnum mæðra sem nota Haldol á 3 síðustu

mánuðum meðgöngunnar (síðasta þriðjungi meðgöngu):

Vöðvaskjálfti, stífir eða máttlausir vöðvar

Syfja eða óróleiki æsingur

Öndunarerfiðleikar eða erfiðleikar við að matast.

Nákvæm tíðni þessara vandamála er ekki þekkt. Hafðu samband við lækninn ef þú notaðir Haldol á

meðgöngunni og barnið fær einhverjar þessara aukaverkana.

Brjóstagjöf –

leitaðu ráða hjá lækninum ef þú ert með barn á brjósti eða áformar að hafa barn á

brjósti. Það er vegna þess að lítið magn af lyfinu getur borist í brjóstamjólk og áfram til barnsins.

Læknirinn ræðir kosti og galla brjóstagjafar meðan á notkun Haldol stendur.

Frjósemi –

Haldol getur aukið magn hormóns sem nefnist „prólaktín“ sem getur haft áhrif á frjósemi

hjá körlum og konum. Leitaðu ráða hjá lækninum ef spurningar vakna vegna þessa.

Akstur og notkun véla

Haldol getur haft áhrif á hæfni þína til aksturs og notkunar tækja og véla. Aukaverkanir eins og syfja

geta haft áhrif á árvekni, einkum þegar fyrst er byrjað að nota lyfið eða eftir stóran skammt. Ekki aka

eða nota tæki eða vélar án þess að ræða það við lækninn fyrst.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni.

Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun

og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Haldol inniheldur laktósa og súkrósa

Hafðu samband við lækninn áður en þú notað lyfið ef þú ert með óþol fyrir ákveðnum sykurtegundum.

3.

Hvernig nota á Haldol

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á

lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Magn lyfs sem þú átt að taka

Læknirinn ákveður hve margar töflur skal taka og hve lengi. Læknirinn segir þér einnig hvort þú átt að

taka Haldol einu sinni á dag eða oftar. Það getur tekið nokkurn tíma áður en þú finnur fulla verkun af

lyfinu. Venjulega gefur læknirinn þér lítinn skammt í upphafi og aðlagar skammtinn síðan eftir þörfum

þínum. Það er mjög mikilvægt að þú takir rétt magn.

Skammturinn af haloperidoli er háður:

Aldri þínum

Hvaða sjúkdómi þú færð meðferð við

Hvort þú hafir nýrna- eða lifrarvandamál

Öðrum lyfjum sem þú tekur.

Fullorðnir

Skammturinn er venjulega á bilinu 0,5 mg til 10 mg daglega.

Læknirinn gæti aðlagað skammtinn til að finna skammtinn sem hentar þér best.

Stærsti skammturinn sem fullorðnir mega taka fer eftir því hvaða sjúkdóm verið er að

meðhöndla og er á bilinu 5 mg til 20 mg daglega.

Aldraðir

Upphafsskammtur aldraðra er venjulega 0,5 mg á dag eða hálfur minnsti skammtur fullorðinna.

Fjöldi taflna sem þú tekur verður síðan aðlagaður þar til læknirinn finnur skammtinn sem hentar

þér best.

Stærsti skammturinn sem aldraðir mega taka er 5 mg daglega nema læknirinn ákveði að þörf sé

á stærri skammti.

Börn og unglingar 6 til 17 ára

Skammturinn er venjulega á bilinu 0,5 mg til 3 mg daglega.

Unglingar að 17 ára aldri sem fá meðferð við geðklofa eða hegðunarvanda geta fengið stærri

skammt eða allt að 5 mg daglega.

Lyfjagjöf Haldol

Haldol er til inntöku.

Gleypið töflurnar með vatni.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef þú tekur meira af Haldol en mælt var fyrir um eða ef einhver annar hefur tekið eitthvað af Haldol

skal leita ráða hjá lækninum eða fara á næstu bráðamóttöku tafarlaust.

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Ef gleymist að taka Haldol

Ef þú gleymir skammti skal taka næst skammt eins og venjulega. Haltu síðan áfram að taka

lyfið eins og læknirinn sagði þér.

Ekki skal tvöfalda skammt.

Ef hætt er að nota Haldol

Ef þú hættir að nota Haldol skaltu hætta smám saman, nema ef læknirinn segir þér annað. Ef meðferð

er hætt skyndilega getur það valdið áhrifum svo sem:

Ógleði og uppköstum

Svefnerfiðleikum.

Fylgið alltaf leiðbeiningum læknisins vandlega.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Vertu vakandi fyrir alvarlegum aukaverkunum

Segðu lækninum strax frá því ef þú tekur eftir eða hefur grun um eitthvað af eftirfarandi. Þú gætir

þurft tafarlausa læknismeðferð.

Hjartakvillar

Óeðlilegur hjartsláttur – þetta hindrar hjartað í því að starfa eðlilega og getur valdið

meðvitundarleysi

Óeðlilega hraður hjartsláttur

Aukaslög frá hjarta.

Hjartakvillar eru sjaldgæfir hjá einstaklingum sem nota Haldol (geta komið fram hjá allt að 1 af

hverjum 100 einstaklingum). Skyndidauði hefur einnig orðið hjá sjúklingum sem nota lyfið en

nákvæm tíðni er ekki þekkt. Hjartastopp (hjartað hættir að slá) hefur einnig komið fram hjá

einstaklingum sem nota geðrofslyf.

Alvarlegt ástand sem nefnist „illkynja sefunarheilkenni“

. Það veldur háum hita og verulegri

stífni í vöðvum, ruglástandi og meðvitundarleysi. Það er mjög sjaldgæft hjá einstaklingum sem

nota Haldol (getur komið fram hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum).

Erfiðleikar við stjórnun hreyfinga líkama og útlima (utanstrýtueinkenni)

svo sem:

Hreyfingar munns, tungu, kjálka og stundum útlima (síðbúin hreyfitruflun)

Tilfinning fyrir eirðarleysi eða vandamál við að sitja kyrr, auknar líkamshreyfingar

Hægar eða minni líkamshreyfingar, rykkir eða vindingshreyfingar

Vöðvaskjálfti eða -stífni, fætur dregnir við gang

Geta ekki hreyft sig

Skortur á eðlilegri tjáningu í andliti sem er stundum eins og gríma.

Þetta er mjög algengt hjá einstaklingum sem nota Haldol (getur komið fram hjá fleiri en 1 af

hverjum 10 einstaklingum). Ef þú færð einhver þessara einkenna má gefa þér annað lyf til

viðbótar.

Alvarleg ofnæmisviðbrögð

sem geta verið:

Þroti í andliti, vörum, munni, tungu eða koki

Erfiðleikar við að gleypa eða anda

Kláðaútbrot (ofsakláði).

Ofnæmisviðbrögð eru sjaldgæf hjá einstaklingum sem nota Haldol (geta komið fram hjá allt að

1 af hverjum 100 einstaklingum).

Blóðtappi í bláæðum, vanalega í fótleggjum

(segamyndun í djúplægum bláæðum). Tilkynnt

hefur verið um þetta hjá einstaklingum sem taka geðrofslyf. Einkenni segamyndunar í

djúplægum bláæðum í fótleggjum eru meðal annars þroti, verkur og roði á fótleggnum, en

blóðtappi getur flust til lungnanna og valdið brjóstverk og öndunarerfiðleikum. Blóðtappi getur

verið mjög alvarlegur svo láttu lækninn tafarlaust vita ef þú verður var við einhver þessara

vandamála.

Láttu lækninn tafarlaust vita ef þú færð einhverjar af þeim alvarlegu aukaverkunum sem getið er um

hér að ofan.

Aðrar aukaverkanir

Láttu lækninn vita ef þú tekur eftir eða hefur grun um einhverjar eftirfalinna aukaverkana.

Mjög algengar

(geta komið fram hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum):

Æsingur

Svefnerfiðleikar

Höfuðverkur.

Algengar

(geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum):

Alvarleg geðræn vandamál, svo sem að trúa hlutum sem eru ekki sannir (ranghugmyndir)

eða sjá, finna fyrir, heyra eða finna lykt af hlutum sem eru ekki til staðar (ofskynjanir)

Þunglyndi

Óeðlileg spenna í vöðvum

Finna fyrir sundli, meðal annars við að setjast upp eða standa upp

Syfjutilfinning

Hreyfing augna upp á við eða hraðar augnhreyfingar sem þú hefur ekki stjórn á

Sjóntruflanir, svo sem þokusýn

Lágur blóðþrýstingur

Ógleði, uppköst

Hægðatregða

Munnþurrkur eða aukin munnvatnsmyndun

Útbrot á húð

Geta ekki losað þvag eða tæmt blöðruna alveg

Erfiðleikar við að fá stinningu og halda henni (getuleysi)

Þyngdaraukning eða þyngdartap

Breytingar sem koma fram á lifrarprófum úr blóðprufum.

Sjaldgæfar

(geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum):

Áhrif á blóðfrumur – lítill fjöldi allra gerða blóðfrumna, meðal annars veruleg fækkun

hvítra blóðkorna og lítill fjöldi af blóðflögum (frumur sem stuðla að blóðstorknun)

Rugltilfinning

Tap á kynhvöt eða minnkuð kynhvöt

Flog (krampar)

Stífir vöðvar og liðamót

Vöðvakrampar, -vindingur eða -samdráttur sem þú hefur ekki stjórn á, meðal annars

krampi í hálsi sem veldur því að höfuðið snýst til annarrar hliðar

Vandamál við gang

Mæði

Bólgin lifur eða vandamál sem valda gulnun húðar eða augna (gula)

Aukin næmni húðar fyrir sólarljósi

Kláði

Aukin svitamyndun

Breytingar á tíðahring (blæðingum), svo sem að fá engar tíðablæðingar eða langar,

miklar, sársaukafullar tíðablæðingar

Óvænt myndun brjóstamjólkur

Verkur eða óþægindi í brjóstum

Hár líkamshiti

Þroti vegna vökvasöfnunar í líkamanum.

Mjög sjaldgæfar

(geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum):

Há gildi af hormóninu „prólaktín“ í blóðinu

Þrengri berkjur í lungunum sem veldur öndunarerfiðleikum

Erfiðleikar við að opna munninn eða geta það ekki

Vandamál við kynlíf.

Einnig hefur verið tilkynnt um eftirfarandi aukaverkanir en nákvæm tíðni er ekki þekkt:

Hátt gildi af „þvagstemmuvaka“ í blóðinu (heilkenni óeðlilegrar seytingar þvagteppandi

hormóns)

Lítið magn af sykri í blóðinu

Þroti í kringum raddbönd eða skammvinnur krampi í raddböndum sem getur valdið

erfiðleikum við að tala eða anda

Skyndileg lifrarbilun

Minna flæði galls um gallgöngin

Flögnun húðar

Bólgur í háræðum sem veldur útbrotum á húð með litlum rauðum eða purpurarauðum

bólum

Niðurbrot vöðvavefs (rákvöðvalýsa)

Viðvarandi og sársaukafull stinning getnaðarlims

Brjóstastækkun hjá körlum

Lágur líkamshiti.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar,

www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar

um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Haldol

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á þynnunni eða öskjunni (á eftir EXP).

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Haldol inniheldur

Virka innihaldsefnið er haloperidol. Ein tafla inniheldur 1 mg af haloperidoli.

Önnur innihaldsefni eru: laktósaeinhýdrat 64 mg, súkrósi, talkúm, maíssterkja, hert bómullarfræjaolía.

Lýsing á útliti Haldol og pakkningastærðir

Þynnupakkning 100 stk.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

Janssen-Cilag AB

Box 4042

169 04 Solna

Svíþjóð

Framleiðandi

Lusomedicamenta, Sociedade Tecnica Farmaceutica, S.A, Queluz, Portúgal.

Umboð á íslandi

Vistor hf. Sími: 535 7000.

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í júlí 2017.