Haiprex

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Haiprex Tafla 1 g
 • Skammtar:
 • 1 g
 • Lyfjaform:
 • Tafla
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Haiprex Tafla 1 g
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • b8162244-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Haiprex 1 g töflur

metenamínhippúrat

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að taka lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Haiprex og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Haiprex

Hvernig nota á Haiprex

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Haiprex

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Haiprex og við hverju það er notað

Haiprex er notað til að koma í veg fyrir þvagfærasýkingar, einkum hjá þeim sem eru með þvaglegg.

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

2.

Áður en byrjað er að nota Haiprex

Ekki má nota Haiprex

ef um er að ræða ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6)

ef um er að ræða ofnæmi fyrir formalíni

ef þú ert með skerta lifrarstarfsemi

ef þú ert með verulega skerta nýrnastarfsemi

ef þú ert með nýrnabólgu

ef um mikinn vökvaskort er að ræða

ef þú ert með blóðsýringu af völdum efnaskipta

ef þú ert með þvagsýrugigt

ef þú notar samhliða súlfalyf (sem eru einnig notuð við þvagfærasýkingum) eða basísk lyf, t.d.

kalíumsítrat (notað til að meðhöndla nýrnasteina).

Notkun annarra lyfja samhliða Haiprex

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Dregið getur úr verkun Haiprex ef sýrubindandi lyf eða basísk efni, t.d. kalíumsítrat, eru notuð

samhliða.

Lyfið á ekki að nota samtímis súlfalyfjum þar sem kristallar geta myndast í þvagi.

Haiprex getur einnig haft áhrif á ákveðin þvagpróf. Því skal alltaf láta lækninn vita áður en teknar eru

þvagprufur ef Haiprex er notað.

Notkun Haiprex með mat eða drykk

Nota má Haiprex með mat og drykk.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Meðganga

Nota má Haiprex á meðgöngu ef læknirinn telur það nauðsynlegt.

Brjóstagjöf

Nota má lyfið meðan á brjóstagjöf stendur.

Akstur og notkun véla

Lyfið hefur engin áhrif á akstur og notkun véla.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt

af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

3.

Hvernig nota á Haiprex

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á

lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Ráðlagður skammtur er

Fullorðnir

1 tafla tvisvar til þrisvar sinnum á dag.

Börn 6-12 ára

Hálf tafla tvisvar sinnum á dag.

Börn eldri en 12 ára

1 tafla tvisvar sinnum á dag.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Hafið pakkninguna meðferðis.

Ekki nota stærri skammta en læknirinn hefur ávísað. Einkenni ofskömmtunar eru þau sömu og koma

fram í kaflanum um aukaverkanir.

Ef gleymist að nota Haiprex

Ef skammtur gleymist skal taka næsta skammt um leið og munað er eftir honum Ekki á að tvöfalda

skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Ef hætt er að nota Haiprex

Leitið til læknisins ef þú vilt gera hlé á meðferð með Haiprex eða stöðva meðferðina.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Algengar – mjög algengar aukaverkanir

(koma fram hjá fleiri en 1 af hverjum 100 sjúklingum):

Ógleði

Uppköst

Útbrot

Erting í þvagblöðru.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir – koma örsjaldan fyrir

(koma fram hjá færri en 1 af hverjum 1.000

sjúklingum):

Blóð í þvagi. Getur verið alvarlegt eða orðið alvarlegt. Leitið til læknis.

Tíðni ekki þekkt

(ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum):

Niðurgangur, kviðverkir

Kláði

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar,

www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar

um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Haiprex

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Haiprex inniheldur

Virka innihaldsefnið er metenamínhippúrat

Önnur innihaldsefni eru póvídón, kísilkvoða og magnesíumsterat.

Lýsing á útliti Haiprex og pakkningastærðir

Útlit

Hvítar, aflangar töflur, merktar HX á annarri hliðinni og 3M á hinni.

Pakkningastærðir

20 og 100 stk.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Svíþjóð

Framleiðandi

3M Health Care Limited

Loughborough

Leicestershire

England

Umboð á Íslandi

Icepharma hf.

Lynghálsi 13

110 Reykjavík

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í janúar 2018.

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar, www.serlyfjaskra.is