Glucos 100 mg/ml med Na 40+ K 20 Fresenius Kabi

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Glucos 100 mg/ml med Na 40+ K 20 Fresenius Kabi Innrennslislyf, lausn Na 40 mmól K 20 mmól /L
 • Skammtar:
 • Na 40 mmól K 20 mmól /L
 • Lyfjaform:
 • Innrennslislyf, lausn
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Glucos 100 mg/ml med Na 40+ K 20 Fresenius Kabi Innrennslislyf, lausn Na 40 mmól K 20 mmól /L
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • 7b162244-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS

1.

HEITI LYFS

Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20 innrennslislyf, lausn.

2.

VIRK INNIHALDSEFNI OG STYRKLEIKAR

Í 1.000 ml eru:

Glúkósaeinhýdrat samsvarandi vatnsfríum glúkósa

100 g

Natríumklóríð

1,0 g

Natríumasetat þríhýdrat

3,1 g

Kalíumklóríð

1,5 g

Magnesíumklóríð sexhýdrat

300 mg

Osmolality: u.þ.b. 750 mosm/kg af vatni

pH: u.þ.b. 5

Orka: u.þ.b. 1.680 kJ (400 kkal)/1.000 ml

Kolvetni: 100 g/1.000 ml

Elektrólýtar í 1.000 ml:

40 mmól/1.000 ml

20 mmól/1.000 ml

1,5 mmól/1.000 ml

um 45 mmól/1.000 ml

Acetat

23 mmól/1.000 ml

Búfferhæfni: Á bilinu pH 5-7 fara 7 mmól NaOH/1.000 ml og á bilinu pH 5-4 fara um 13 mmól

HCl/1.000 ml.

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3.

LYFJAFORM

Innrennslislyf, lausn.

4.

KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1

Ábendingar

Vökvaskortur þar sem einnig er þörf fyrir natríum, kalíum og magnesíum. Vökva- og orkugjöf við

skurðaðgerðir þegar einnig er þörf fyrir natríum, kalíum og magnesíum. Sem hluti af næringu í æð.

4.2

Skammtar og lyfjagjöf

Skömmtun er einstaklingsbundin og háð aldri sjúklings, líkamsþyngd og heilsufari. Lágmarksþörf af

glúkósa á sólarhring er 2 g/kg líkamsþunga (sumir sjúklingar geta brennt allt að 4 g/kg líkamsþunga

sólarhring).

Innrennslishraði á ekki að vera meiri en 10 ml/kg líkamsþunga af glúkósa á klst. Innrennslishraði á

kalíum skal ekki vera meiri en 20 mmól/klst.

Lyfið má ekki gefa undir húð.

Lyfið má ekki gefa samtímis blóði um sömu nál vegna hættu á sýndarkekkjun (pseuduagglutination).

Eftirlit með meðferð

Við hratt innrennsli eða ef mikið magn glúkósa er gefið skal fylgjast með styrk natríums í sermi,

kalíums í sermi og glúkósa í blóði.

4.3

Frábendingar

Engar þekktar frábendingar.

4.4

Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Notið með varúð hjá sjúklingum með sykursýki, alvarlega hjartabilun eða alvarlega skerta

nýrnastarfsemi með vökvasöfnun eða þvagþurrð/þvagleysi af öðrum toga.

4.5

Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Ekki hefur orðið vart við neinar milliverkanir.

4.6

Meðganga og brjóstagjöf

Ekki er vitað um neina hættu við notkun á meðgöngu og meðan á brjóstagjöf stendur.

4.7

Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Engin þekkt áhrif.

4.8

Aukaverkanir

Segabláæðabólga getur komið fram við innrennsli í útlæga bláæð (tíðni >1/100). Meðverkandi þættir

fyrir segabláæðabólgu eru m.a. kalíuminnihald, innrennslistími, sýrustig innrennslislyfsins og

osmolality, sverleiki bláæða og nála.

4.9

Ofskömmtun

Aukin þvagmyndun (osmotic diuresis) vegna vessaþurrðar getur komið fram ef skammtar eru stærri en

ráðlagt er.

Aukaverkanir vegna blóðsykurshækkunar geta komið fram.

5.

LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1

Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: Lausnir til að breyta vökva- eða elektrólýtavægi, ATC flokkur: B 05 B B 02.

Hlutlaus glúkósalausn með natríum, kalíum og magnesíum til vökva- og næringargjafar.

Lyfhrif Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20 eru ekki talin vera önnur en þau að

viðhalda eðlilegu næringarjafnvægi.

5.2

Lyfjahvörf

Lyfjahvörf Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20 eru í aðal atriðum þau sömu og fyrir

glúkósa úr venjulegu fæði.

5.3

Forklínískar upplýsingar

Mat á öryggi Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20 er byggt á margra ára klínískri

reynslu.

6.

LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1

Hjálparefni

Saltsýra til að stilla sýrustig.

Vatn fyrir stungulyf.

6.2

Ósamrýmanleiki

Unnt er að bæta öðrum lyfjum út í eftir leiðbeiningum um blöndun frá framleiðanda viðkomandi lyfs.

Sjá einnig kafla 6.6. Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun.

6.3

Geymsluþol

3 ár ef umbúðir eru ekki rofnar.

6.4

Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

6.5

Gerð íláts og innihald

Plastpoki (EXCEL); 9 x 1.000 ml

Plastpoki (Pharmaflex); 4 x 2.000 ml, 8 x 1.000 ml.

Plastpoki (Freeflex); 10 x 1.000 ml

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

6.6

Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur

meðhöndlun

Meðhöndlun

Öll íblöndun skal fara fram að viðhafðri smitgát.

Geymsluþol

Vegna hættu á örverumengun þegar blöndun í innrennslislyf á sér stað inni á deildum á að nota

lausnina strax eftir blöndun. Afgangslausn í rofnum umbúðum á að fleygja, en ekki geyma til notkunar

síðar.

Blöndur sem hafa verið undirbúnar að viðhafðri smitgát í þalatfrían plastpoka í apóteki á að nota innan

96 klst. Innrennsli slíkrar blöndu á að vera lokið innan 24 klst. frá því að pokinn er tekinn úr kæli.

7.

MARKAÐSLEYFISHAFI

Fresenius Kabi AB

Rapsgatan 7

751 74 Uppsölum

Svíþjóð

8.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

MTnr. 930126

9.

DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR

MARKAÐSLEYFIS

Fyrsta útgáfa markaðsleyfis : 1. júlí 1995.

Endurnýjun markaðsleyfis: 25. janúar 2012.

10.

DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

25. janúar 2012.