Glubrava

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Glubrava
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Glubrava
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • íslenska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Lyf er notað í sykursýki,
 • Lækningarsvæði:
 • Sykursýki, tegund 2
 • Ábendingar:
 • Glubrava er ætlað sem annarri meðferð við fullorðnum sjúklingum með tegund 2-sykursýki, einkum of þung, sem geta ekki náð nægilegri blóðsykursstýringu við hámarksþolinn skammt af metformíni einu sér til inntöku. Eftir hafin með lyfleysu, sjúklingar ætti að vera metið eftir þrjú til sex mánuði að meta fullnægjandi að bregðast við meðferð (e. lækkun í HbA1c). Í sjúklingum sem ekki að sýna nægilegt svar, engar upplýsingar ætti að hætta. Í ljósi væntanlegra áhættu með langvarandi meðferð, ávísun ætti að staðfesta á síðari lífi umsagnir að njóta góðs af lyfleysu er viðhaldið.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 15

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Leyfilegt
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/000893
 • Leyfisdagur:
 • 10-12-2007
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/000893
 • Síðasta uppfærsla:
 • 30-03-2019

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. FYLGISEÐILL

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

Glubrava 15 mg/850 mg filmuhúðaðar töflur

pioglitazón/metformin hýdróklóríð

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um Glubrava og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Glubrava

Hvernig nota á Glubrava

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Glubrava

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Glubrava og við hverju það er notað

Glubrava inniheldur pioglitazón og metformín sem eru sykursýkislyf, notuð til að hafa stjórn á

blóðsykursgildum.

Það er notað til að meðhöndla sykursýki af tegund 2 (insúlínsóháð) hjá fullorðnum þegar meðferð með

metformíni einu sér er ekki fullnægjandi. Þessi tegund 2 af sykursýki kemur venjulega fram á

fullorðinsárum einkum sem afleiðing af ofþyngd einstaklingsins og þegar líkaminn annað hvort

framleiðir ekki nóg insúlín (hormón sem stýrir magni blóðsykurs) eða getur ekki nýtt nægilega vel það

insúlín sem hann framleiðir.

Glubrava aðstoðar við stjórnun blóðsykurs með því að stuðla að betri nýtingu þess insúlíns sem

líkaminn framleiðir, ef þú ert með sykursýki af tegund 2. Ef sykurstjórnun batnar ekki hjá þér þremur

til sex mánuðum eftir að þú byrjar meðferð með Glubrava skal hætta lyfjagjöfinni.

2.

Áður en byrjað er að nota Glubrava

Ekki má nota Glubrava:

ef um er að ræða ofnæmi fyrir pioglitazóni, metformín eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins

(talin upp í kafla 6).

ef þú ert með hjartabilun eða hefur einhvern tíma haft hjartabilun.

ef þú hefur nýlega fengið hjartaáfall, haft alvarlegan blóðrásarvanda ásamt losti, eða

öndunarerfiðleikum.

ef þú ert með lifrarsjúkdóm.

ef þú neytir mikils magns áfengis (annaðhvort daglega eða af og til).

ef þú ert með ómeðhöndlaða sykursýki, til dæmis með alvarlega blóðsykurshækkun (háan

blóðsykur), ógleði, uppköst, niðurgang, hratt þyngdartap, mjólkursýrublóðsýringu (sjá kaflann

„Hætta á mjólkursýrublóðsýringu“) eða ketónblóðsýringu. Ketónblóðsýring er ástand þar sem

efni sem kallast ketón safnast fyrir í blóði og geta leitt til fordás af völdum sykursýki. Einkennin

eru m.a. magaverkur, hröð og djúp öndun, syfja eða óvenjuleg ávaxtalykt af andardrætti.

ef þú ert með eða hefur haft krabbamein í þvagblöðru.

ef þú ert með blóð í þvagi sem læknirinn hefur ekki rannsakað.

ef þú ert með alvarlega skerta nýrnastarfsemi.

ef þú ert með alvarlega sýkingu eða vökvatap.

ef þú áætlar að láta taka ákveðna gerð af röntgenmynd þar sem litarefni er sprautað í þig, leitaðu

ráða hjá lækninum því þú þarft að hætta að taka Glubrava í tiltekinn tíma fyrir og eftir

myndatökuna.

ef þú ert með barn á brjósti.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Glubrava er notað (sjá einnig kafla 4)

ef þú ert með hjartavandamál. Hjartabilun kom fram hjá sumum sjúklingum með langvarandi

sykursýki af tegund 2 og hjartasjúkdóm eða sem höfðu fengið heilablóðfall og fengu meðferð

með pioglitazóni og insúlíni samhliða. Láttu lækninn vita eins fljótt og unnt er ef þú finnur fyrir

einkennum hjartabilunar svo sem óeðlilegri mæði eða skyndilegri þyngdaraukningu eða

staðbundnum þrota (bjúgi).

ef þú safnar vökva eða ert með vandamál vegna hjartabilunar, einkum ef þú ert eldri en 75 ára.

Ef þú tekur bólgueyðandi lyf sem geta einnig valdið vökvasöfnun og þrota, verður þú að láta

lækninn vita.

ef þú ert með sérstaka tegund sykursýki sem leggst á augu og nefnist blettabjúgur (bjúgur í

aftari hluta augans), leitaðu ráða hjá lækninum ef þú finnur fyrir einhverjum breytingum á sjón.

ef þú ert með blöðrur á eggjastokkunum (fjölblöðruheilkenni í eggjastokkum). Líkur á þungun

gætu aukist vegna þess að þú gætir haft egglos aftur þegar þú tekur Glubrava. Notaðu viðeigandi

getnaðarvarnir til að forðast óæskilega þungun, ef þetta á við um þig.

ef þú ert með lifrarvandamál. Áður en þú byrjar að taka Glubrava verður tekin blóðprufa til að

kanna lifrarstarfsemi hjá þér. Þetta próf skal endurtaka reglulega. Láttu lækninn vita eins fljótt

og hægt er ef þú finnur fyrir einkennum sem benda til lifrarbilunar (svo sem ógleði án skýringar,

uppköstum, magaverk, þreytu, lystarleysi og/eða dökku þvagi) þar sem kanna þarf

lifrarstarfsemi hjá þér.

Blóðkornum gæti einnig fækkað hjá þér (blóðleysi).

Læknir kann að taka blóðsýni reglulega til að fylgjast með blóðkornagildum þínum og lifrarstarfsemi.

Hætta á mjólkursýrublóðsýringu

Glubrava getur valdið aukaverkun sem kemur örsjaldan fyrir, en er mjög alvarleg, og kallast

mjólkursýrublóðsýring, einkum ef nýrun starfa ekki eðlilega. Hættan á að fá mjólkursýrublóðsýringu

eykst einnig þegar um er að ræða ómeðhöndlaða sykursýki, alvarlegar sýkingar, langvarandi föstu eða

neyslu áfengis, vökvaskort (sjá nánari upplýsingar hér á eftir), lifrarsjúkdóma og hvers kyns

heilsufarsvandamál þar sem hluti líkamans verður fyrir súrefnisskorti (svo sem við bráðan alvarlegan

hjartasjúkdóm).

Ef eitthvað af ofangreindu á við um þig skaltu leita ráða hjá lækninum.

Hættu að taka Glubrava í stuttan tíma ef þú ert með sjúkdóm sem tengja má við vökvaskort

(verulegt tap á líkamsvökvum) svo sem svæsin uppköst, niðurgangur, hiti, mikil útsetning fyrir hita

eða ef þú drekkur minni vökva en venjulega. Leitaðu ráða hjá lækninum.

Hættu að taka Glubrava og hafðu tafarlaust samband við lækni eða næsta sjúkrahús ef þú færð

einhver einkenni mjólkursýrublóðsýringar, þar sem þetta ástand getur leitt til dás.

Einkenni mjólkursýrublóðsýringar eru m.a.:

uppköst

magaverkur (kviðverkur)

sinadráttur

almenn vanlíðunartilfinning og mikil þreyta

öndunarerfiðleikar

lækkaður líkamshiti og hjartsláttur

Mjólkursýrublóðsýring er neyðarástand sem verður að meðhöndla á sjúkrahúsi.

Meðan á meðferð með Glubrava stendur mun læknirinn athuga nýrnastarfsemina a.m.k. einu sinni á

ári eða oftar ef þú ert í hópi aldraðra og/eða ef nýrnastarfsemi þín fer versnandi.

Ef þú þarft að fara í stóra skurðaðgerð verðurðu að hætta að taka Glubrava meðan hún fer fram og í

einhvern tíma eftir aðgerðina. Læknirinn mun ákveða hvenær þú átt að hætta og hvenær á að hefja

meðferð að nýju með Glubrava.

Blóðsykurslækkun

Ef þú tekur Glubrava samhliða öðrum lyfjum við sykursýki eru meiri líkur á að blóðsykurinn falli

niður fyrir eðlileg mörk (blóðsykurslækkun). Ef þú finnur fyrir einkennum blóðsykurslækkunar svo

sem þróttleysi, svima, auknum svita, hröðum hjartslætti, sjóntruflunum eða erfiðleikum við að halda

einbeitni skaltu neyta sykurs til að hækka blóðsykursgildin á ný. Spurðu lækninn eða lyfjafræðinginn

um frekari upplýsingar ef þú ert í vafa um hvernig á að þekkja einkennin. Ráðlagt er að hafa á sér

nokkra sykurmola, sætindi, kex eða sætan ávaxtasafa.

Kanna þarf sykurgildi í blóði þínu eða þvagi reglulega.

Beinbrot

Fleiri beinbrot komu fram hjá sjúklingum, sérstaklega konum sem taka pioglitazón. Læknirinn mun

taka tillit til þessa þegar hann meðhöndlar sykursýkina.

Börn og unglingar

Notkun handa börnum og unglingum yngri en 18 ára er ekki ráðlögð.

Notkun annarra lyfja samhliða Glubrava

Ef þú þarft að fá inndælingu með skuggaefni sem inniheldur joð í blóðrásina, til dæmis í tengslum við

röntgenmyndatöku eða skönnun, verðurðu að hætta að taka Glubrava fyrir inndælinguna eða þegar hún

er framkvæmd. Læknirinn mun ákveða hvenær þú átt að hætta og hvenær á að hefja meðferð að nýju

með Glubrava.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð. Hugsanlega er þörf á fleiri rannsóknum á blóðsykri og nýrnastarfsemi, eða læknirinn

gæti þurft að breyta skammtinum af Glubrava. Þetta er vegna þess að sum lyf geta veikt eða styrkt

áhrif Glubrava á blóðsykursgildi þín.

Eftirfarandi lyf geta aukið á lækkun blóðsykursáhrifa Glubrava. Þetta getur leitt til hættu á

blóðsykurslækkun (lágs blóðsykurs):

gemfibrozil (notað til að draga úr háum kólesterólgildum)

angíótensín breytiensím (ACE) hemlar

og angíótensín II-viðtakablokkar (til meðferðar við

háum blóðþrýstingi)

cimetidín (til að draga úr magasýru)

Eftirfarandi lyf geta dregið úr lækkun blóðsykursáhrifa Glubrava. Þetta getur leitt til hættu á

blóðsykurshækkun (hás blóðsykurs):

rifampicín (til að meðhöndla berkla og aðrar sýkingar)

barksterar (til að meðhöndla ofnæmi og bólgu)

beta-2-örvar (til að meðhöndla astma)

lyf sem auka þvagmyndun (þvagræsilyf) (til að meðhöndla háan blóðþrýsting)

Annað:

Lyf notuð til meðferðar við verkjum og bólgum (bólgueyðandi verkjalyf og COX-2-hemlar, svo sem

íbúprófen og celekoxíb)

Notkun Glubrava með áfengi

Forðast skal óhóflega neyslu áfengis meðan Glubrava er tekið þar sem það getur aukið hættuna á

mjólkursýrublóðsýringu (sjá kaflann „Hætta á mjólkursýrublóðsýringu“).

Meðganga og brjóstagjöf

þú verður að láta lækninn vita ef þú ert þunguð, telur að þú getir verið þunguð eða áformar að

verða þunguð. Þú ættir ekki að nota þetta lyf ef þú ert þunguð. Ef þú hyggst verða þunguð mun

læknirinn ráðleggja þér að hætta töku lyfsins.

ekki nota þetta lyf ef þú ert með barn á brjósti eða áformar brjóstagjöf (sjá kaflann „Ekki má

nota Glubrava“).

Akstur og notkun véla

Þetta lyf hefur ekki áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla, en gætið varúðar ef sjóntruflanir koma

fram.

3.

Hvernig nota á Glubrava

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á

lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Ráðlagður skammtur er ein tafla tvisvar á dag. Ef nauðsynlegt er ráðleggur læknirinn þér aðra

skammtastærð. Læknirinn gæti ávísað minni skammti ef þú ert með skerta nýrnastarfsemi , en hann

gæti þurft að gefa hann sem aðskildan skammt af píóglítazóntöflum og metformíntöflum.

Þú skalt gleypa töflurnar með glasi af vatni. Taka má töflurnar með eða rétt eftir mat til að minnka

líkurnar á magavandamálum.

Ef þú fylgir ráðleggingum um sérstakt mataræði fyrir sykursjúka, skaltu halda því áfram á meðan þú

tekur Glubrava.

Fylgstu reglulega með líkamsþyngd; ef þú þyngist, skaltu segja lækninum frá því.

Læknirinn mun senda þig reglulega í blóðrannsókn meðan á Glubrava meðferð stendur til að fylgjast

með lifrarstarfsemi. Í það minnsta einu sinni á ári (oftar ef þú ert aldraður eða átt við nýrnavandamál

að stríða) mun læknir þinn athuga hvort nýrun starfi eðlilega.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef þú tekur af slysni of margar töflur, eða einhver annar en þú tekur lyfið eða barn tekur lyfið, hafðu

þá strax samband við lækni eða lyfjafræðing. Blóðsykurinn getur fallið niður fyrir eðlileg mörk og

hann má hækka með neyslu sykurs. Ráðlagt er að hafa á sér nokkra sykurmola, sætindi, kex eða sætan

ávaxtasafa.

Ef gleymist að taka Glubrava

Takið Glubrava daglega samkvæmt fyrirmælum. Ef þú gleymir samt sem áður að taka skammt, skaltu

sleppa skammtinum sem gleymdist og bara taka næsta skammt eins og venjulega. Ekki á að tvöfalda

skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Ef hætt er að nota Glubrava

Glubrava skal nota á hverjum degi til þess að það verki á réttan hátt. Ef notkun Glubrava er hætt, getur

blóðsykurinn hækkað. Ræddu við lækninn áður en þú hættir meðferðinni.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Sjúklingar hafa einkum fundið til eftirfarandi, alvarlegra aukaverkana:

Glubrava getur valdið aukaverkun sem kemur örsjaldan fyrir (getur komið fyrir hjá allt að 1 af

hverjum 10.000 einstaklingum), en er mjög alvarleg, og kallast mjólkursýrublóðsýring (sjá kaflann

„Varnaðarorð og varúðarreglur“). Ef þú færð þessa aukaverkun skaltu hætta að taka Glubrava og

hafa tafarlaust samband við lækni eða næsta sjúkrahús, þar sem mjólkursýrublóðsýring getur leitt

til dás.

Krabbamein í þvagblöðru hefur komið fyrir í sjaldgæfum tilvikum (getur komið fyrir hjá allt að 1 af

hverjum 100 einstaklingum) hjá sjúklingum sem taka Glubrava. Einkenni eru m.a. blóð í þvagi,

sársauki við þvaglát og skyndileg þvaglátsþörf. Ef þú finnur fyrir einhverjum þessara einkenna skalt

þú tala við lækninn eins fljótt og hægt er.

Staðbundin bólga (bjúgur) er einnig algeng (getur komið fyrir hjá allt að 1 af

hverjum 10 einstaklingum) hjá sjúklingum sem taka Glubrava ásamt insúlíni. Ef þú finnur fyrir

þessum aukaverkunum skaltu tala við lækninn eins fljótt og hægt er.

Beinbrot eru algeng (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum) hjá kvenkyns

sjúklingum sem taka Glubrava og hefur einnig verið greint frá þeim hjá karlkyns sjúklingum sem taka

Glubrava (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum). Ef þú finnur fyrir þessari aukaverkun

hafðu samband við lækni eins fljótt og mögulegt er.

Einnig hefur verið tilkynnt um þokusýn vegna bólgu (eða vökva) á aftari hluta auga (blettabjúgur) hjá

sjúklingum sem taka Glubrava (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum). Ef þú færð

þessi einkenni í fyrsta skipti skaltu hafa samband við lækninn við fyrsta tækifæri. Þú skalt einnig hafa

samband við lækninn eins fljótt og mögulegt er ef þú ert þegar með þokusýn og einkennin versna.

Greint hefur verið frá ofnæmisviðbrögðum með óþekktri tíðni (ekki hægt að áætla út frá fyrirliggjandi

gögnum) hjá sjúklingum sem nota Glubrava. Hættu strax að nota lyfið og hafðu tafarlaust samband við

lækninn ef þú færð alvarleg ofnæmisviðbrögð, þ.m.t. ofsakláða og þrota í andliti, vörum, tungu eða

hálsi sem getur valdið erfiðleikum við öndun eða kyngingu.

Eftirfarandi aukaverkanir hafa komið fram hjá sumum sjúklingum sem taka Glubrava

Mjög algengar (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

magaverkur

ógleði

uppköst

niðurgangur

lystarleysi

Algengar

þyngdaraukning

höfuðverkur

sýking í loftvegum

sjóntruflanir

liðverkir

getuleysi

blóð í þvagi

fækkun blóðkorna (blóðleysi)

doði

bragðtruflanir

Sjaldgæfar

skútabólga

uppþemba

svefnleysi

Koma örsjaldan fyrir

minna magn B

vítamíns í blóðinu

roði á húð

kláði í húð

upphleypt útbrot með kláða (ofsakláði)

Tíðni ekki þekkt

lifrarbólga

lifrin starfar ekki eins vel og hún ætti að gera (breytingar á lifrarensímum)

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt

fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er

hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Glubrava

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið

eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og þynnunni

á eftir „EXP“.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Glubrava inniheldur

Virku innihaldsefnin eru pioglitazón og metformín hýdróklóríð. Hver tafla inniheldur 15 mg

pioglitazón (sem hýdróklóríð) og 850 mg metformín hýdróklóríð.

Önnur innihaldsefni eru örkristallaður sellulósi, povidon (K30), kroskarmelllósi natríum,

magnesíum sterat, hýprómellósi, makrógol 8000, talkúm og títantvíoxíð (E171).

Lýsing á útliti Glubrava og pakkningastærðir

Filmuhúðuðu töflurnar (töflur) eru hvítar til beinhvítar, aflangar, kúptar, upphleyptar með ‘15/850’ á

annarri hliðinni og ‘4833M’ á hinni. Þær eru í ál/álþynnupakkningum sem innihalda 14, 28, 30, 50, 56,

60, 90, 98 eða 180 töflur.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi:

Takeda Pharma A/S,

Dybendal Alle 10,

2630 Taastrup,

Danmörk.

Framleiðandi:

Takeda Ireland Limited, Bray Business Park, Kilruddery, County Wicklow, Írland

Delpharm Novara S.r.l, Via Crosa, 86, I-28065 Cerano (NO), Ítalía

Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spánn

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Takeda Belgium

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

takeda-belgium@takeda.com

Lietuva

Takeda UAB

Tel: +370 521 09 070

lt-info@takeda.com

България

Такеда България

Тел.: + 359 2 958 27 36; + 359 2 958 15 29

Luxembourg/Luxemburg

Takeda Belgium

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

takeda-belgium@takeda.com

Česká republika

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Tel: + 420 234 722 722

Magyarország

Takeda Pharma Kft.

Tel: +361 2707030

Danmark

Takeda Pharma A/S

Tlf: +45 46 77 11 11

Malta

Takeda Italia S.p.A.

Tel: +39 06 502601

Deutschland

Takeda GmbH

Tel: 0800 825 3325

medinfo@takeda.de

Nederland

Takeda Nederland bv

Tel: +31 23 56 68 777

Eesti

Takeda Pharma AS

Tel: +372 6177 669

info@takeda.ee

Norge

Takeda AS

Tlf: +47 6676 3030

infonorge@takeda.com

Ελλάδα

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Τηλ: +30 210 6387800

gr.info@takeda.com

Österreich

Takeda Pharma Ges.m.b.H

Tel: +43(0)800 20 80 50

España

Takeda Farmacéutica España S.A.

Tel: +34 917 14 99 00

spain@takeda.com

Polska

Takeda Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 608 13 00

France

Takeda France

Tél: +33 1 46 25 16 16

Portugal

Takeda - Farmacêuticos Portugal, Lda.

Tel: + 351 21 120 1457

Hrvatska

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o

Tel: +385 1 377 88 96

Ireland

Takeda Products Ireland Limited

Tel: +353 (0) 1 6420021

România

Takeda Pharmaceuticals SRL

Tel: +40 21 335 03 91

Slovenija

Takeda GmbH Podružnica Slovenija

Tel:+ 386 (0) 59 082 480

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

vistor@vistor.is

Slovenská republika

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 (2) 20 602 600

Italia

Takeda Italia S.p.A.

Tel: +39 06 502601

Suomi/Finland

Takeda Oy

Puh/Tel: +358 20 746 5000

Κύπρος

Takeda Pharma A/S

Τηλ: +45 46 77 11 11

Sverige

Takeda Pharma AB

Tel: +46 8 731 28 00

infosweden@takeda.com

Latvija

Takeda Latvia SIA

Tel: +371 67840082

United Kingdom

Takeda UK Ltd

Tel: +44 (0)1628 537 900

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu

og á

vef Lyfjastofnunar (http://www.serlyfjaskra.is).