Galieve Cool Mint

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Galieve Cool Mint Mixtúra, dreifa / Mixtúra, dreifa /
 • Skammtar:
 • Mixtúra, dreifa /
 • Lyfjaform:
 • Mixtúra, dreifa /
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Galieve Cool Mint Mixtúra, dreifa / Mixtúra, dreifa /
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • 17162244-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

FYLGISEÐILL: UPPLÝSINGAR FYRIR NOTANDA LYFSINS

Galieve Cool Mint, mixtúra, dreifa

Natríumalgínat, natríumhýdrógenkarbónat, kalsíumkarbónat

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega þar sem hann veitir mikilvægar upplýsingar um notkun

lyfsins.

Þetta lyf er fáanlegt án lyfseðils. Engu að síður er nauðsynlegt að taka lyfið á réttan hátt til að ná sem

bestum árangri.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum eða ráðum.

Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki eftir 7 daga.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum:

Upplýsingar um Galieve Cool Mint og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að taka Galieve Cool Mint

Hvernig taka á Galieve Cool Mint

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Galieve Cool Mint

Aðrar upplýsingar

1.

UPPLÝSINGAR UM GALIEVE COOL MINT OG VIÐ HVERJU ÞAÐ ER NOTAÐ

Galieve Cool Mint, mixtúra, dreifa, tilheyrir flokki lyfja gegn bakflæði, sem mynda verndarlag efst í

maganum í allt að 4 klst. til að koma í veg fyrir að magasýra komist úr maganum og upp í vélindað og

valdi verkjum og vanlíðan.

Lyfið er notað við meðferð einkenna maga- og vélindisbakflæðis, svo sem sýrubakflæði (nábít),

brjóstsviða og meltingartruflunum (tengdum bakflæði), t.d. eftir máltíðir eða á meðgöngu, eða hjá

sjúklingum með einkenni tengd vélindisbólgu vegna bakflæðis.

2.

ÁÐUR EN BYRJAÐ ER AÐ TAKA GALIEVE COOL MINT

Ekki má taka Galieve Cool Mint

ef þú veist að þú ert með ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefni Galieve Cool Mint þar sem örsjaldan

hafa komið fram öndunarörðugleikar og útbrot á húð (sjá allan listann í kaflanum Aðrar

upplýsingar).

Gæta skal sérstakrar varúðar við notkun Galieve Cool Mint

Lyfið inniheldur lítið magn af natríum (6,2 mmól í hverjum 10 ml) og kalsíum (1,6 mmól í hverjum

10 ml).

Leitaðu til læknisins ef þér hefur verið ráðlagt að vera á fæði sem er snautt af þessum söltum.

Leitaðu einnig til læknisins varðandi þetta saltainnihald ef þú ert með eða hefur verið með

alvarlegan nýrna- eða hjartasjúkdóm, þar sem viss sölt gætu haft áhrif á þessa sjúkdóma.

Leitaðu til læknisins ef einkenni eru enn til staðar eftir 7 daga.

Taka annarra lyfja

Ekki taka þetta lyf innan tveggja klst. frá því að þú hefur tekið inn önnur lyf þar sem það getur truflað

verkun sumra annarra lyfja.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um önnur lyf sem eru notuð eða hafa nýlega verið notuð, einnig

þau sem fengin eru án lyfseðils.

Meðganga og brjóstagjöf

Þú getur tekið þetta lyf þó þú sért þunguð eða með barn á brjósti.

Mikilvægar upplýsingar um tiltekin innihaldsefni Galieve Cool Mint

Lyfið inniheldur metýl- (E218) og própýl- (E216) para-hýdroxýbenzóöt sem geta valdið

ofnæmisviðbrögðum (hugsanlega síðbúnum).

3.

HVERNIG TAKA Á GALIEVE COOL MINT

Til inntöku.

Hristið vel fyrir notkun.

Fullorðnir þ.m.t. aldraðir og börn eldri en 12 ára: 10-20 ml eftir máltíðir og áður en farið er að sofa

(allt að fjórum sinnum á dag). Börn yngri en 12 ára: Skal aðeins tekið samkvæmt læknisráði.

Ef stærri skammtur af Galieve Cool Mint en mælt er fyrir um er tekinn

Ef þú tekur of mikið af þessu lyfi er ólíklegt að það skaði þig. Þú gætir hins vegar fundið fyrir

uppþembu. Leitaðu til læknisins ef þetta hverfur ekki.

Ef gleymist að taka Galieve Cool Mint

Ekki er nauðsynlegt að tvöfalda næsta skammt þó þú gleymir að taka skammt, haltu bara áfram að taka

lyfið eins og áður.

4.

HUGSANLEGAR AUKAVERKANIR

Eins og við á um öll lyf getur Galieve Cool Mint valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá

öllum.

Ef þú finnur fyrir þessum aukaverkunum skalt þú strax hætta að taka lyfið og leita til læknisins.

Örlítil (innan við 1 af hverjum 10.000) hætta er á ofnæmisviðbrögðum fyrir innihaldsefnunum.

Einkenni þessa geta verið m.a. útbrot á húð, kláði, öndunarörðugleikar, sundl eða þroti í andliti,

vörum, tungu eða hálsi.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar,

www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar

um öryggi lyfsins.

5.

HVERNIG GEYMA Á GALIEVE COOL MINT

GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Ekki skal nota Galieve Cool Mint eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á miðanum (EXP:

mán/ár). Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið við lægri hita en 30°C. Má ekki frjósa. Má ekki geyma í kæli.

Athugið að innsiglið sé ekki rofið áður en lyfið er notað í fyrsta sinn.

Ekki má fleygja lyfjum í skólplagnir eða heimilissorp. Leitið ráða hjá lyfjafræðingi um hvernig

heppilegast er að losna við lyf sem ekki þarf að nota lengur. Þetta er gert til þess að vernda umhverfið.

6.

AÐRAR UPPLÝSINGAR

Hvað inniheldur Galieve Cool Mint

Virku efnin í hverjum 10 ml af mixtúru, dreifu eru 500 mg af natríumalgínati, 267 mg af

natríumhýdógenkarbónati og 160 mg af kalsíumkarbónati. Önnur innihaldsefni eru karbómer, metýl-

(E218) og própýl- (E216) parahýdroxýbenzóöt, natríumsakkarín, natríumhýdroxíð, mintubragðefni nr.

4 og mintubragðefni nr. 5 og hreinsað vatn. Þetta lyf inniheldur hvorki sykur né glúten.

Útlit Galieve Cool Mint og pakkningastærðir

Lyfið Galieve Cool Mint, mixtúra, dreifa er beinhvít dreifa með piparmyntulykt og bragði.

Galieve Cool Mint, mixtúra, dreifa fæst í flöskum sem innihalda 150 ml eða 300 ml.

Markaðsleyfishafi

Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S

Vandtårnsvej 83A,

2860 Søborg

Danmörk

Framleiðandi

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited,

Dansom Lane, Hull,

HU8 7DS, East Yorkshire,

Bretland

Þetta lyf hefur markaðsleyfi í löndum Evrópska efnahagssvæðisins undir eftirfarandi heitum:

Þessi fylgiseðill var síðast samþykktur í ágúst 2016.