Fenoximetylpenicillin EQL Pharma

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Fenoximetylpenicillin EQL Pharma Filmuhúðuð tafla 800 mg
 • Skammtar:
 • 800 mg
 • Lyfjaform:
 • Filmuhúðuð tafla
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Fenoximetylpenicillin EQL Pharma Filmuhúðuð tafla 800 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • c1fb3e32-a0ad-e711-80d7-ce1550b700f3
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Fenoximetylpenicillin EQL Pharma 800 mg filmuhúðaðar töflur

Fenoximetylpenicillin EQL Pharma 1 g filmuhúðaðar töflur

Phenoxymethylpenicillin kalíum

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Fenoximetylpenicillin EQL Pharma og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Fenoximetylpenicillin EQL Pharma

Hvernig nota á Fenoximetylpenicillin EQL Pharma

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Fenoximetylpenicillin EQL Pharma

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Fenoximetylpenicillin EQL Pharma

og við hverju það er notað

Virka efnið í Fenoximetylpenicillin EQL Pharma, phenoxymethylpenicillin, er penicillin (sýklalyf)

sem hindrar bakteríur í að byggja upp eðlilegan frumuvegg. Ef frumuveggur er óstarfhæfur drepst

bakterían fljótt.

Fenoximetylpenicillin EQL Pharma er notað við hálsbólgu, tannrótarbólgu, lungnabólgu, skútabólgu,

eyrnabólgu, bakteríusýkingum í húð og undirhúð (t.d. bólga í bandvef, Lyme-sjúkdómur).

2.

Áður en byrjað er að nota Fenoximetylpenicillin EQL Pharma

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknisins og leiðbeiningum á merkimiða frá

lyfjabúð.

Ekki má nota Fenoximetylpenicillin EQL Pharma

Ef um er að ræða ofnæmi fyrir penicillini eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Ef þú ert með ofnæmi fyrir cefalósporínum (annar flokkur sýklalyfja) skaltu ráðfæra þig við lækni

áður en Fenoximetylpenicillin EQL Pharma er notað.

Ef þú færð skyndilega útbrot, hita og/eða andlitsbjúg skal stöðva meðferð og hafa samband við lækni.

Notkun annarra lyfja samhliða Fenoximetylpenicillin EQL Pharma

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð, þar með talin lyf sem fengin eru án lyfseðils. Það er vegna þess að sum lyf geta haft

áhrif á eða orðið fyrir áhrifum af meðferð með Fenoximetylpenicillin EQL Pharma, s.s. ákveðin lyf

við krabbameinsæxlum og röskun í ónæmiskerfinu (methotrexate) eða við þvagsýrugigt (probenecid).

Meðferð með Fenoximetylpenicillin EQL Pharma getur haft áhrif á verkun getnaðarvarnarlyfja til

inntöku.

Notkun Fenoximetylpenicillin EQL Pharma

með mat eða drykk

Fenoximetylpenicillin EQL Pharma verkar best ef það er tekið á fastandi maga, eða minnst 1 klst. fyrir

máltíð eða 2 klst. eftir máltíð.

Meðganga, frjósemi og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Engin áhætta er þekkt þegar lyfið er notað á meðgöngu.

Phenoxymethylpenicillin berst í brjóstamjólk en verkun á barnið er ekki talin líkleg. Þó skal leita ráða

hjá lækninum ef um er að ræða notkun Fenoximetylpenicillin EQL Pharma oftar en einstaka sinnum á

meðan á brjóstagjöf stendur.

Akstur og notkun véla

Engin áhrif eru þekkt á hæfni til aksturs eða notkunar véla.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt

af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

3.

Hvernig nota á Fenoximetylpenicillin EQL Pharma

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Læknirinn ákveður skammtinn sem hentar fyrir

þig. Skammturinn fer eftir gerð sýkingar og líkamsþyngd. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal

leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Jafnvel þó þér líði strax betur eftir nokkra daga er mikilvægt að klára alla meðferðina með

Fenoximetylpenicillin EQL Pharma eins og ávísað var

. Annars geta einhverjar bakteríur lifað af í

einhvern tíma, vaxið og valdið því að sýkingin kemur fram á ný.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222), til að lagt sé mat á hættuna og fá

ráðleggingar.

Ef gleymist að nota Fenoximetylpenicillin EQL Pharma

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp töflu sem gleymst hefur að taka.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum):

Magaóþægindi, fyrst og fremst

ógleði eða niðurgangur, útbrot.

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum):

Ofnæmisviðbrögð ásamt hita

og/eða liðverkjum. Ofsakláði, breyting á fjölda blóðfrumna (fjölgun rauðkyrninga).

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum):

Alvarleg

ofnæmisviðbrögð (bráðaofnæmi).

Við langvarandi eða mikinn niðurgang skal einnig hafa samband við lækni.

Kláði í leggöngum getur komið fram af völdum sveppaofvaxtar.

Ef einhver aukaverkananna versnar eða ef þú finnur fyrir aukaverkunum sem ekki eru taldar upp í

þessum fylgiseðli, hafðu samband við lækni eða lyfjafræðing.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar,

www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar

um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Fenoximetylpenicillin EQL Pharma

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Geymið við lægri hita en 30°C.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum. Fyrningardagsetning er

síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Fenoximetylpenicillin EQL Pharma

inniheldur

1 tafla inniheldur:

Virka innihaldsefnið er

800 mg eða 1 g af phenoxymethylpenicillin kalíum.

Önnur innihaldsefni eru

póvidón, örkristallaður sellulósi, talkúm, vatnsfrí kísilkvoða, magnesíum

sterat, hýprómellósi, makrógól, títan tvíoxíð (E171).

Lýsing á útliti Fenoximetylpenicillin EQL Pharma

og pakkningastærðir

800 mg: Hvítar til beinhvítar, hylkislaga, 19,5 x 8,5 mm, filmuhúðaðar töflur, ígreyptar með ‘7’ og ‘3’

sitthvoru megin við deiliskoruna á annarri hliðinni og ‘F’ á hinni hliðinni.

1 g: Hvítar til beinhvítar, hylkislaga, 21 x 9,5 mm, filmuhúðaðar töflur, ígreyptar með ‘E’ og ‘86’ á

sitthvoru megin við deiliskoruna á annarri hliðinni og sléttar á hinni hliðinni.

Pakkningastærðir:

14, 20, 30, 40 og 100 töflur.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

EQL Pharma AB

Stortorget 1

222 23 Lund

Svíþjóð

Framleiðandi

APL Swift Services Malta Ltd., HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far Birzebbugia, BBG 3000,

Malta

Vinsamlega hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa ef óskað er frekari upplýsinga um lyfið

LYFIS ehf.

Grensásvegi 22

108 Reykjavík

Ísland

Sími: 534 3500

Netfang: lyfis@lyfis.is

www.lyfis.is

Þetta lyf hefur markaðsleyfi í löndum Evrópska efnahagssvæðisins undir eftirfarandi heitum:

Ísland:

Fenoximetylpenicillin EQL Pharma

Svíþjóð:

Fenoximetylpenicillin EQL Pharma

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í nóvember 2017.