Exelon (Lyfjaver)

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Exelon (Lyfjaver) Forðaplástur 9,5 mg/24 klst.
 • Skammtar:
 • 9,5 mg/24 klst.
 • Lyfjaform:
 • Forðaplástur
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Exelon (Lyfjaver) Forðaplástur 9,5 mg/24 klst.
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • 98ee32b8-d836-e111-9361-001e4f17a1f7
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

F-1640-2

FYLGISEÐILL: UPPLÝSINGAR FYRIR NOTANDA LYFSINS

Exelon 4,6 mg/24 klst. forðaplástur

Exelon 9,5 mg/24 klst. forðaplástur

rivastigmin

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir

einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um Exelon og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Exelon

Hvernig nota á Exelon

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Exelon

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Exelon og við hverju það er notað

Virka efnið í Exelon er rivastigmin.

Rivastigmin tilheyrir flokki efna sem kallast kólínesterasahemlar. Hjá sjúklingum með

Alzheimersvitglöp deyja ákveðnar taugafrumur í heilanum, sem leiðir til lítils magns af

taugaboðefninu acetýlkólíni (efni sem gerir taugafrumunum kleift að hafa samskipti hver við aðra).

Rivastigmin verkar með því að hindra ensímin sem brjóta niður acetýlkólín, acetýlkólínesterasa og

bútýrýlkólínesterasa. Með því að hindra þessi ensím, veldur Exelon því að magn acetýlkólíns eykst í

heilanum, sem aðstoðar við að draga úr einkennum Alzheimerssjúkdóms.

Exelon er notað til meðferðar hjá fullorðnum sjúklingum með væg eða í meðallagi alvarleg

Alzheimersvitglöp, versnandi heilasjúkdóm sem hefur stigvaxandi áhrif á minni, vitsmunalega getu og

hegðun.

2.

Áður en byrjað er að nota Exelon

Ekki má nota Exelon

ef um er að ræða ofnæmi fyrir rivastigmini (virka efnið í Exelon) eða einhverju öðru

innihaldsefni lyfsns (talin eru upp í kafla 6).

ef þú hefur áður fengið ofnæmi fyrir lyfi af svipaðri tegund (carbamatafleiðum).

ef þú ert með húðviðbrögð sem breiðast út fyrir plásturssvæðið, ef staðbundin viðbrögð eru

svæsnari (svo sem blöðrur, aukin bólga í húð, þroti) og ef þau minnka ekki innan 48

klukkustunda eftir að forðaplásturinn hefur verið fjarlægður.

Ef þetta á við um þig skaltu segja lækninum frá því og ekki setja Exelon forðaplástur á þig.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum áður en Exelon er notað:

ef þú ert með eða hefur fengið hjartsláttaróreglu eða hægan hjartslátt.

ef þú ert með eða hefur fengið virkt magasár.

ef þú átt í erfiðleikum eða hefur átt í erfiðleikum með þvaglát.

ef þú ert með eða hefur fengið krampa.

ef þú ert með eða hefur verið með astma eða alvarlegan sjúkdóm í öndunarfærum.

ef þú ert með skjálfta.

ef þú ert mjög léttur/létt.

ef þú ert með einkenni frá meltingarvegi svo sem ógleði, uppköst og niðurgang. Þú gætir

ofþornað (misst of mikinn vökva) ef uppköst og niðurgangur eru viðvarandi.

ef þú ert með skerta lifrarstarfsemi.

Ef eitthvað af þessu á við um þig getur læknirinn þurft að hafa nánara eftirlit með þér á meðan þú

notar þetta lyf.

Ef þú hefur ekki notað plástur í meira en þrjá daga, skaltu ekki setja nýjan á þig fyrr en þú hefur

ráðfært þig við lækninn.

Börn og unglingar

Notkun Exelon á ekki við hjá börnum við meðferð við Alzheimerssjúkdómi.

Notkun annarra lyfja samhliða Exelon

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Exelon getur haft áhrif á andkólínvirk lyf, sem sum hver eru lyf sem notuð eru til að draga úr

magaverkjum eða magakrömpum (t.d. dicylomin), til meðferðar við Parkinsonsveiki (t.d. amantadin)

eða til að koma í veg fyrir ferðaveiki (t.d. difenhydramin, scopolamin eða meclozin).

Exelon forðaplástur á ekki að nota á sama tíma og metoclopramíð (lyf sem notað er til að draga úr eða

koma í veg fyrir ógleði og uppköst). Ef þessi tvö lyf eru notuð samhliða getur það valdið vandamálum

eins og stífum útlimum og handskjálfta.

Ef skurðaðgerð er fyrirhuguð á meðan meðferð með Exelon forðaplástrum stendur, skal láta lækninn

vita, því þeir geta aukið áhrif sumra vöðvaslakandi lyfja í svæfingu.

Gæta skal varúðar þegar Exelon forðaplástur er notaður ásamt beta-blokkum (lyf eins og atenólól

notuð við háþrýstingi, hjartaöng og öðrum hjartasjúkdómum). Ef þessi tvö lyf eru notuð samhliða

getur það valdið vandamálum eins og að það hægist á hjartslætti (hægsláttur) sem leiðir til yfirliðs eða

meðvitundarleysis.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Ef þú ert þunguð þarf að meta ávinning af notkun Exelon á móti hugsanlegum áhrifum á fóstrið.

Exelon á ekki að nota á meðgöngu nema brýna nauðsyn beri til.

Konur sem nota Exelon forðaplástra eiga ekki að hafa barn á brjósti.

Akstur og notkun véla

Læknirinn mun segja þér hvort sjúkdómurinn komi í veg fyrir að þú getir ekið eða stjórnað vélum á

öruggan hátt. Exelon forðaplástrar geta valdið yfirliði og mikilli ringlun. Ef þú finnur fyrir svima eða

finnst þú vera ruglaður/rugluð skaltu ekki aka, stjórna vélum eða framkvæma störf sem krefjast

athygli.

3.

Hvernig nota á Exelon

Notið Exelon forðaplástra alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á

lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum.

MIKILVÆGT:

Fjarlægja skal eldri plásturinn áður en NÝR plástur er settur á.

Notaðu aðeins einn plástur á sólarhring.

Ekki klippa plásturinn niður í búta.

Þrýstu plástrinum þétt að húðinni, í að minnsta kosti 30 sekúndur, með lófanum.

Hvernig á að hefja meðferð

Læknirinn mun segja þér hvaða Exelon forðaplástur hentar þér.

Meðferð er yfirleitt hafin með Exelon 4,6 mg/24 klst.

Venjulegur ráðlagður dagskammtur er Exelon 9,5 mg/24 klst. Ef þolist vel getur verið að

læknirinn íhugi að auka skammtinn í 13,3 mg/24 klst.

Notaðu aðeins einn Exelon forðaplástur í einu og skiptu um plástur og settu nýjan á eftir 24 klst.

Meðan á meðferðinni stendur er hugsanlegt að læknirinn breyti skömmtum á þann veg að þeir henti

persónulegum þörfum hvers og eins.

Ef þú hefur ekki notað plástur í meira en þrjá daga, skaltu ekki setja nýjan plástur á þig fyrr en þú

hefur ráðfært þig við lækninn. Hefja má meðferð með forðaplástrum að nýju með sama skammti ef hlé

á meðferð hefur ekki staðið lengur en í þrjá daga. Annars mun læknirinn hefja meðferð að nýju með

Exelon 4,6 mg/24 klst.

Nota má Exelon með mat, drykk og áfengi.

Hvar á að setja Exelon forðaplástur

Áður en þú setur á þig plástur, skaltu ganga úr skugga um að húðin sé hrein, þurr og hárlaus,

laus við púður, olíu, rakakrem eða áburð sem gætu komið í veg fyrir að plásturinn festist

almennilega við húðina, laus við sár, útbrot og/eða ertingu.

Fjarlægðu vandlega alla plástra af húðinni áður en nýr er settur á.

Ef fleiri en einn plástur

er á líkamanum í einu getur það valdið því að þú færð of mikið af lyfinu og það getur verið

hættulegt.

Settu

EINN

plástur á dag á

EINUNGIS EITT

af mögulegum svæðum, eins og sýnt er á

eftirfarandi myndum:

vinstri eða hægri upphandlegg

ofarlega á bringu vinstra megin eða hægra megin (forðist að setja hann á brjóstin)

efri hluta baks vinstra megin eða hægra megin

neðri hluta baks vinstra megin eða hægra megin

Á 24 klst. fresti skal fjarlægja eldri plásturinn áður en NÝR plástur er settur á EINUNGIS

EITT af eftirtöldum mögulegum svæðum.

EÐA

EÐA

EÐA

EÐA

EÐA

EÐA

EÐA

aftan

framan

Þegar skipt er um plástur, verður að fjarlægja plásturinn frá deginum á undan áður en nýi plásturinn er

settur á annan stað (t.d. á hægri hlið líkamans einn daginn og vinstri hliðina daginn eftir og á efri hluta

líkamans einn daginn og á neðri hluta líkamans daginn eftir). Að minnsta kosti 14 dagar skulu líða

milli þess sem nýr plástur er settur á sama húðsvæði.

Hvernig á að setja Exelon forðaplástur á húðina

Exelon plástrar eru þunnir, ógegnsæir, plastplástrar sem límast við húðina. Hver plástur er í

innsigluðum poka sem hlífir honum þar til þú þarft nota hann. Opnið hvorki pokann né fjarlægið

plásturinn úr honum fyrr rétt áður en hann er settur á.

Fjarlægðu varlega plásturinn sem er á húðinni áður en nýr er

settur á.

Sjúklingar sem eru að hefja meðferð í fyrsta skipti og sjúklingar

sem eru að hefja meðferð með Exelon að nýju eftir hlé byrja á

annarri myndinni.

Hver plástur er geymdur í sér hlífðarpoka sem er

innsiglaður. Opnaðu ekki pokann fyrr en þú ert tilbúinn til

að setja plásturinn á þig.

Klipptu pokann eftir merktu punktalínunni með skærum og

taktu plásturinn úr pokanum

Hlífðarfilma er yfir límhlið plástursins. Fjarlægið annan

helming hlífðarfilmunnar og snertið ekki límhlutann með

fingrunum.

Setjið límhlið plástursins á efri eða neðri hluta baks,

upphandlegg eða bringu og fjarlægið síðan hinn helming

hlífðarfilmunnar.

Þrýstið síðan plástrinum þétt að húðinni, í að minnsta kosti

30 sekúndur, með lófanum, til að tryggja að jaðrarnir límist

vel.

Ef það hjálpar getur þú skrifað, til dæmis, vikudaginn, á

plásturinn með fínum kúlupenna.

Plásturinn er hafður á samfellt, þar til tími er kominn til að skipta um plástur. Það getur verið gott fyrir

þig að prófa þig áfram með mismunandi staðsetningar þegar þú setur nýjan plástur á, þar til þú finnur

út hvaða staðir þér finnst þægilegastir og hvar fötin nuddast ekki við plásturinn.

Hvernig á að fjarlægja Exelon forðaplástur

Togið varlega í jaðarinn á plástrinum til að fjarlægja hann hægt af húðinni. Ef leifar af líminu eru eftir

á húðinni, skaltu bleyta svæðið varlega með heitu vatni og mildri sápu eða nota barnaolíu til að

fjarlægja það. Ekki skal nota alkóhól eða leysivökva (naglalakkshreinsi eða aðra leysa).

Þvo skal hendur með sápu og vatni eftir að plásturinn hefur verið fjarlægður. Ef snerting verður við

augu eða ef augun verða rauð eftir að plásturinn hefur verið meðhöndlaður, skal tafarlaust hreinsa þau

með miklu vatni og leita læknisaðstoðar ef einkennin ganga ekki til baka.

Má nota Exelon forðaplástur í baði, sundi eða í sól?

Böð, sund eða sturtubað ættu ekki að hafa áhrif á plásturinn. Gætið þess að plásturinn losni ekki

við þessar kringumstæður.

Hlífið plástrinum fyrir hvers konar utanaðkomandi hita (t.d. mikil sól, gufubað, sólarlampar) í

langan tíma í einu.

Hvað á að gera ef plástur losnar af

Ef plástur losnar af, skal setja nýjan á, það sem eftir er sólarhringsins, síðan skal skipta um plástur á

sama tíma og venjulega daginn eftir.

Hvenær og hve lengi á að nota Exelon forðaplástur

Til að hafa ávinning af meðferðinni þarf að skipta um plástur daglega, helst alltaf á sama tíma

sólarhringsins.

Notaðu aðeins einn forðaplástur í einu og skiptu á um plástur og settu nýjan á eftir 24 klst.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef þú hefur fyrir slysni sett fleiri en einn plástur á þig, skaltu fjarlægja alla plástrana af húðinni og

segja síðan lækninum frá því að þú hafir óvart sett á þig fleiri en einn plástur. Þú gætir þurft á læknis-

meðferð að halda. Sumir sem fyrir slysni hafa notað of mikið af Exelon hafa fengið ógleði, uppköst,

niðurgang, háan blóðþrýsting og ofskynjanir. Hægur hjartsláttur og yfirlið geta einnig komið fyrir.

Ef gleymist að nota Exelon

Ef þér verður ljóst að þú hefur gleymt að setja á þig plástur, skaltu tafarlaust setja á þig plástur. Þú

mátt nota næsta plástur, á venjulegum tíma daginn eftir. Ekki nota tvo plástra til að bæta upp plástur

sem gleymst hefur að nota.

Ef hætt er að nota Exelon

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita ef hætt er að nota plásturinn.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf geta Exelon forðaplástrar valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá

öllum.

Aukaverkanir geta verið algengari í upphafi meðferðar með lyfinu eða þegar skammtar eru auknir.

Yfirleitt hverfa aukaverkanir smám saman þegar líkaminn hefur vanist lyfinu.

Ef þú finnur fyrir einhverri af eftirtöldum aukaverkunum, sem geta reynst alvarlegar, skaltu

fjarlægja plásturinn og láta lækninn tafarlaust vita:

Algengar

(geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Lystarleysi

Sundl

Æsingur eða syfja

Þvagleki (vangeta til að halda í sér þvagi)

Sjaldgæfar

(geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

Hjartsláttartruflanir, t.d. hægur hjartsláttur

Að sjá hluti sem eru ekki til staðar (ofskynjanir)

Magasár

Ofþornun (of mikið vökvatap)

Ofvirkni (of mikil virkni, eirðarleysi)

Árásargirni

Mjög sjaldgæfar

(geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum)

Dettni

Koma örsjaldan fyrir

(geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum)

Stífir útlimir

Handskjálfti

Tíðni ekki þekkt

(ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum)

Ofnæmisviðbrögð í húð undan plástrinum svo sem blöðrumyndun eða húðbólga

Einkenni Parkinsonsveiki versna – svo sem skjálfti, stífleiki og sjúklingar draga fætur við

göngu

Brisbólga – einkennin eru m.a. miklir verkir í efri hluta kviðar, oft með ógleði eða uppköstum

Hraður eða óreglulegur hjartsláttur

Hár blóðþrýstingur

Flog (krampar)

Lifrarsjúkdómar (gulleit húð, gulnun hvítunnar í augunum, óeðlilega dökkt þvag eða óútskýrð

ógleði, uppköst, þreyta og lystarleysi)

Breytingar á lifrarstarfsemi

Eirðarleysi

Martraðir

Ef þú finnur fyrir einhverju af þessu, skaltu fjarlægja plásturinn og láta lækninn tafarlaust vita.

Aðrar aukaverkanir sem komið hafa fram við notkun Exelon hylkja eða mixtúru en gætu komið

fram við notkun plástursins:

Algengar

(geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Of mikil munnvatnsmyndun

Lystarleysi

Eirðarleysi

Almenn vanlíðan

Skjálfti eða ringlun

Aukin svitamyndun

Sjaldgæfar

(geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

Óreglulegur hjartsláttur (t.d. hraður hjartsláttur)

Erfiðleikar með svefn

Fall fyrir slysni

Mjög sjaldgæfar

(geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum)

Flog (krampar)

Sár í meltingarvegi

Brjóstverkur – þetta getur verið af völdum krampa í hjarta

Koma örsjaldan fyrir

(geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum)

Hár blóðþrýstingur

Brisbólga – einkennin eru m.a. miklir verkir í efri hluta kviðar, oft með ógleði eða uppköstum

Blæðing í meltingarvegi – kemur fram sem blóð í hægðum eða uppköstum

Að sjá hluti sem eru ekki til staðar (ofskynjanir)

Sumir sjúklingar hafa fengið svæsin uppköst sem hafa leitt til þess að gat komi á vélindað

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint

samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna

aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Exelon

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og pokanum á eftir

EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið ekki við hærri hita en 25°C.

Geymið forðaplásturinn í pokanum fram að notkun.

Notið ekki plástur sem er skemmdur eða ber þess merki að átt hafi verið við hann.

Eftir að plásturinn hefur verið fjarlægður á að brjóta hann til helminga með límhliðina inn og

þrýsta saman. Setjið notaðan plástur aftur í pokann og fargið á þann hátt að börn hvorki nái né

sjái til. Snertið ekki augun með fingrunum og þvoið hendurnar með vatni og sápu eftir að búið

er að fjarlægja plásturinn. Ef að sveitarfélagið þar sem þú býrð brennir sorpi má farga

plástrinum með heimilissorpi. Annars skal skila notuðum plástrum í apótek, helst í

upprunalegum umbúðum.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Exelon inniheldur

Virka innihaldsefnið er rivastigmin.

Exelon 4,6 mg/24 klst. forðaplástur: Hver plástur losar 4,6 mg af rivastigmini á 24 klst., er

5 cm

og inniheldur 9 mg af rivastigmini.

Exelon 9,5 mg/24 klst. forðaplástur: Hver plástur losar 9,5 mg af rivastigmini á 24 klst., er

10 cm

og inniheldur 18 mg af rivastigmini.

Önnur innihaldsefni eru lökkuð polyetylen tereftalat filma, alfa-tocoferol, poly(butylmetacrylat,

metylmetacrylat), acrylic copolymer, siliconolía, dimeticon, fluoropolymerhúðuð

polyesterfilma.

Lýsing á útliti Exelon og pakkningastærðir

Hver forðaplástur er þunnur plástur sem samanstendur af þremur lögum. Ysta lagið er ljósbrúnt og

áletrað með eftirfarandi:

„Exelon“, „4.6 mg/24 h“ og „AMCX“,

„Exelon“, „9.5 mg/24 h “ og „BHDI“,

Hver forðaplástur fyrir sig er í innsigluðum poka.

Exelon 4,6 mg/24 klst. forðaplástrar og Exelon 9,5 mg/24 klst. forðaplástrar fást í öskjum sem

innihalda 7, 30 eða 42 poka og í fjölpakkningum sem innihalda 60, 84 eða 90 poka.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

Novartis Europharm Limitied

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

Framleiðandi

Novartis Pharma GmbH

Roonstraβe 25

D-90429

Nürnberg

Þýskalandi

Samhliða innflutningur

Lyfjaver ehf., Suðurlandsbraut 22, 108 Reykjavík.

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma – Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður 05/2017

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is