Eviplera

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Eviplera
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Eviplera
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • tékkneska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Antivirotika pro systémové použití,
 • Lækningarsvæði:
 • HIV infekce
 • Ábendingar:
 • Přípravek Eviplera je indikován k léčbě dospělých pacientů infikovaných lidským virem imunodeficience typu 1 (HIV-1) bez známých mutací spojených s rezistencí na reverzní transkriptázy (NNRTI) inhibitorů, tenofovir nebo emtricitabin, a s virové zatížení ≤ 100 000 HIV-1 RNA kopií/mL. Stejně jako u ostatních antiretrovirových léčivých přípravků by testy genotypové rezistence a / nebo historické údaje o rezistenci měly vést k užívání přípravku Eviplera.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 21

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Autorizovaný
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/002312
 • Leyfisdagur:
 • 27-11-2011
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/002312
 • Síðasta uppfærsla:
 • 23-12-2018

Opinber matsskýrsla

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/403881/2016

EMEA/H/C/002312

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Eviplera

emtricitabinum / rilpivirinum / tenofoviri disoproxilum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Eviplera. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé přípravky

(CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí

o registraci a doporučení ohledně podmínek používání přípravku Eviplera.

Co je Eviplera?

Eviplera je léčivý přípravek, který obsahuje léčivé látky emtricitabin (200 mg), rilpivirin (25 mg) a

tenofovir disoproxil (245 mg). Je k dispozici ve formě tablet.

K čemu se přípravek Eviplera používá?

Přípravek Eviplera se používá k léčbě dospělých nakažených virem lidské imunodeficience typu 1 (HIV-

1), což je virus, který způsobuje syndrom získané imunodeficience (AIDS).

Používá se výhradně u pacientů, u kterých si virus nevybudoval rezistenci na určité léky proti HIV

zvané nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy, a sice tenofovir nebo emtricitabin, a jejichž

hladiny viru HIV v krvi (virová zátěž) nepřesahují hodnotu 100 000 HIV-1 RNA kopií/ml.

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Jak se přípravek Eviplera používá?

Léčba přípravkem Eviplera by měla být zahájena lékařem, který má zkušenosti s léčbou infekce HIV.

Doporučená dávka je jedna tableta jednou denně a musí se užívat s jídlem.

Pokud je zapotřebí, aby pacient přestal užívat jednu z léčivých látek, nebo je nutné dávky léčivých

látek upravit, měl by být pacient převeden na samostatné léčivé přípravky obsahující emtricitabin,

rilpivirin nebo tenofovir disoproxil. Pokud se přípravek Eviplera podává souběžně s rifabutinem, měl by

lékař na dobu souběžného užívání rifabutinu pacientovi předepsat dodatečných 25 mg rilpivirinu denně.

Eviplera

EMA/403881/2016

strana 2/3

Jak přípravek Eviplera působí?

Přípravek Eviplera obsahuje tři léčivé látky: emtricitabin, což je nukleosidový inhibitor reverzní

transkriptázy, rilpivirin, což je nenukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy (NNRTI), a tenofovir

disoproxil, který je „proléčivem“ tenofoviru, což znamená, že se v těle přeměňuje na léčivou látku

tenofovir. Tenofovir je nukleotidový inhibitor reverzní transkriptázy.

Všechny tři léčivé látky blokují činnost reverzní transkriptázy, virového enzymu, který viru HIV-1

umožňuje množit se v buňkách, které infikoval. Blokováním tohoto enzymu přípravek Eviplera snižuje

množství HIV-1 v krvi a udržuje jej na nízké úrovni. Přípravek Eviplera infekci HIV-1 ani AIDS neléčí,

ale může oddálit poškození imunitního systému a vývoj infekcí a onemocnění souvisejících s AIDS.

Všechny tři léčivé látky jsou v EU již dostupné ve formě samostatných léčivých přípravků.

Jak byl přípravek Eviplera zkoumán?

Přípravek Eviplera byl zkoumán ve dvou hlavních studiích u pacientů s HIV-1 bez předchozí léčby

infekce HIV. V první hlavní studii, do které bylo zařazeno 690 pacientů, byl přípravek Eviplera

porovnáván s podobnou kombinací, v níž byl namísto rilpivirinu podáván efavirenz. V druhé hlavní

studii, do které bylo zařazeno 678 pacientů, byl porovnáván rilpivirin s efavirenzem, přičemž oba byly

užívány s emtricitabinem a tenofovir disoproxilem nebo jinými dvěma nukleotidovými inhibitory

reverzní transkriptázy.

Hlavní měřítko účinnosti bylo založeno na snížení virové zátěže. Pacienti, kteří po 48 týdnech léčby

vykazovali virovou zátěž menší než 50 kopií RNA viru HIV-1/ml, byli považováni za pacienty reagující

na léčbu.

Přípravek Eviplera byl rovněž zkoumán u 532 pacientů, kteří byli převedeni z jejich stávající léčby

infekce HIV na přípravek Eviplera. Jejich předchozí léčba obsahovala buď dva nukleotidové inhibitory

reverzní transkriptázy a další lék proti HIV označovaný jako potencovaný inhibitor proteázy, nebo

léčivý přípravek Atripla. Hlavní měřítko účinnosti bylo založeno na dlouhodobém snížení virové zátěže.

Společnost dále předložila studie prokazující, že tableta s obsahem všech tří léčivých látek je při

souběžném podávání za obdobných podmínek v těle vstřebána stejným způsobem jako samostatné

tablety.

Jaké přínosy přípravku Eviplera byly prokázány v průběhu studií?

Kombinace přípravku Eviplera dosahovala při srovnání s kombinacemi obsahujícími efavirenz dobrých

výsledků. V první studii u dosud neléčených pacientů reagovalo na léčbu 83 % pacientů užívajících

kombinovaný léčivý přípravek Eviplera ve srovnání s 84 % pacientů, kteří užívali kombinaci

s efavirenzem. Ve druhé studii na léčbu reagovalo 87 % pacientů ze skupiny užívající rilpivirin (jež

zahrnovala pacienty užívající kombinovaný léčivý přípravek Eviplera). Ve skupině užívající efavirenz na

léčbu reagovalo 83 % pacientů.

Obě studie posuzující účinek převedení pacientů na léčbu přípravkem Eviplera prokázaly, že přípravek

Eviplera byl stejně účinný jako předchozí léčba a udržoval snížení virové zátěže.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Eviplera?

U pacientů bez předchozí léčby infekce HIV byly nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Eviplera

(zaznamenanými u více než 5 pacientů ze 100) nauzea (pocit nevolnosti), závrať, neobvyklé sny,

bolest hlavy, průjem a nespavost. U pacientů, kteří již podstoupili léčbu infekce HIV, byly nejčastějšími

Eviplera

EMA/403881/2016

strana 3/3

nežádoucími účinky (zaznamenanými u více než 2 pacientů ze 100) únava, průjem, nauzea a

nespavost. Vzácně se u pacientů užívajících tenofovir disoproxil mohou objevit ledvinové potíže.

U pacientů, kteří trpí infekcí HIV a hepatitidou B, může při vysazení přípravku Eviplera dojít ke zhoršení

jaterních obtíží.

Přípravek Eviplera se nesmí používat s následujícími léčivy, protože mohou vést ke snížení hladiny

rilpivirinu v krvi a tím ke snížení účinnosti přípravku Eviplera:

karbamazepin, oxkarbazepin, fenobarbital, fenytoin (antiepileptika),

rifampicin, rifapentin (antibiotika),

omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol (inhibitory protonové pumpy

používané ke snížení množství žaludeční kyseliny),

systémový dexamethason (steroidní protizánětlivý a imunosupresivní léčivý přípravek) s výjimkou

jednorázové dávky,

přípravky na bázi třezalky (rostlinné léčivé přípravky používané k léčbě deprese a úzkosti).

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Eviplera je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Eviplera schválen?

Výbor CHMP dospěl k závěru, že přípravek Eviplera je stejně účinný jako kombinace obsahující

efavirenz. V časných stadiích léčby také způsobuje méně nežádoucích účinků a jeho přínosem je

užívání ve formě jedné tablety jednou denně. Výbor CHMP nicméně upozornil, že existuje určité riziko

rozvoje rezistence HIV-1 vůči rilpivirinu a že toto riziko se jeví jako nižší u pacientů s menší virovou

zátěží. Výbor CHMP proto usoudil, že přínosy přípravku Eviplera u pacientů s nízkou virovou zátěží HIV-

1 převyšují jeho rizika, a doporučil udělení rozhodnutí o registraci pro tuto skupinu pacientů.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Eviplera?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Eviplera, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Další informace o přípravku Eviplera

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Eviplera platné v celé Evropské unii dne

28. listopadu 2011.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Eviplera je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Další

informace o léčbě přípravkem Eviplera naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 06-2016.

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Eviplera 200 mg/25 mg/245 mg potahované tablety

emtricitabinum/rilpivirinum/tenofovirum disoproxilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Eviplera a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Eviplera užívat

Jak se přípravek Eviplera užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Eviplera uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Eviplera a k čemu se používá

Přípravek Eviplera obsahuje tři léčivé látky,

které se používají k léčbě infekce virem lidské

imunodeficience (HIV

)

Emtricitabin, nukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy (NRTI).

Rilpivirin, nenukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy (NNRTI).

Tenofovir-disoproxil, nukleotidový inhibitor reverzní transkriptázy (NtRTI).

Tyto léčivé látky, nazývané jako antiretrovirové přípravky, působí tak, že ovlivňují enzym (nazývaný

„reverzní transkriptáza“), který je nezbytný k tomu, aby se virus mohl rozmnožovat.

Přípravek Eviplera snižuje množství viru HIV ve Vašem těle. Tím se zlepší Váš imunitní systém a

sníží riziko vzniku onemocnění souvisejících s infekcí virem HIV.

Přípravek Eviplera se používá k léčbě infekce virem lidské imunodeficience (HIV)

u dospělých ve

věku 18 let a starších

.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Eviplera užívat

Neužívejte přípravek Eviplera

Jestliže jste alergický(á)

na emtricitabin, rilpivirin, tenofovir-disoproxil nebo na kteroukoli

další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Je-li tomu tak ve Vašem případě, ihned informujte svého lékaře.

Jestliže v současnosti užíváte kterýkoli z následujících léčivých přípravků

karbamazepin, oxkarbazepin, fenobarbital a fenytoin

(přípravky užívané k léčbě

epilepsie a prevenci záchvatů)

rifampicin a rifapentin

(užívané k léčbě některých bakteriálních infekcí, jako je

například tuberkulóza)

omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol a esomeprazol

(inhibitory protonové

pumpy, což jsou přípravky užívané k prevenci a léčbě žaludečních vředů, pálení žáhy,

refluxní choroby jícnu)

dexamethason

(kortikosteroid užívaný k léčbě zánětu a potlačení imunitního systému)

užívaný perorálně nebo ve formě injekcí (s výjimkou jednorázové dávky)

přípravky obsahující třezalku

tečkovanou (

Hypericum perforatum

) (rostlinný přípravek

užívaný k léčbě deprese a stavů úzkosti)

Upozornění a opatření

Během léčby přípravkem Eviplera zůstáváte v péči svého lékaře.

I když užíváte tento léčivý přípravek,

stále můžete šířit HIV,

ačkoli riziko je účinnou

antiretrovirovou léčbou sníženo. Poraďte se s lékařem o opatřeních potřebných k zabránění

přenosu infekce na další osoby. Tento léčivý přípravek neléčí infekci HIV. Během užívání

přípravku Eviplera se u Vás i nadále může vyvinout infekce nebo jiná onemocnění související s

infekcí HIV.

Informujte svého lékaře, jestliže máte onemocnění ledvin

nebo pokud Vaše testy ukazovaly

na problémy s ledvinami. Přípravek Eviplera může ovlivňovat ledviny. Před zahájením a během

léčby Vám může Váš lékař nechat provést krevní testy, aby vyhodnotil funkci ledvin. Užívání

přípravku Eviplera se nedoporučuje, jestliže máte středně těžké nebo těžké onemocnění ledvin.

Přípravek Eviplera obvykle není užíván s jinými léčivými přípravky, které mohou poškodit

ledviny (

viz bod Další léčivé přípravky a přípravek Eviplera

). Bude-li to nevyhnutelné, bude

Váš lékař sledovat funkci ledvin jednou týdně.

Poraďte se se svým lékařem, pokud máte v anamnéze onemocnění jater, včetně hepatitidy.

HIV pacienti s onemocněním jater (včetně chronické hepatitidy B nebo C), kteří jsou léčeni

antiretrovirotiky, mají vyšší riziko výskytu závažných a potenciálně smrtelných jaterních

komplikací. Máte-li hepatitidu B, Váš lékař pečlivě zváží nejlepší léčebný režim pro Vás. Dvě z

léčivých látek v přípravku Eviplera (tenofovir-disoproxil a emtricitabin) vykazují jistou aktivitu

proti viru hepatitidy B. Máte-li v anamnéze onemocnění jater nebo chronickou hepatitidou B,

lékař může vyžadovat provádění krevních testů za účelem sledování funkce jater.

Jestliže trpíte infekcí virem hepatitidy B, mohou se jaterní problémy zhoršit poté, co přestanete

užívat přípravku Eviplera. Je důležité nepřestat užívat přípravek Eviplera, aniž byste se

poradil(a) se svým lékařem, viz bod 3,

Nepřestávejte užívat přípravek Eviplera

Informujte ihned svého lékaře a přestaňte užívat přípravku Eviplera, pokud se u Vás

objeví kožní vyrážka s následujícími příznaky: horečka, puchýře, zarudnutí očí a otok

obličeje, úst nebo těla.

Tyto příznaky mohou vést k závažným nebo život ohrožujícím stavům.

Informujte svého lékaře, jste-li starší než 65 let.

Přípravek Eviplera nebyl studován

u dostatečného počtu pacientů starších než 65 let. Jste-li starší a byl Vám předepsán přípravek

Eviplera, lékař Vás bude pečlivě sledovat.

Po dobu užívání přípravku Eviplera

Jakmile začnete užívat přípravek Eviplera, sledujte:

jakoukoli známku infekce nebo zánětu

problémy s kostmi

Jestliže zaznamenáte kterýkoli z těchto příznaků, sdělte to ihned svému lékaři.

Děti a dospívající

Tento léčivý přípravek nedávejte dětem

a dospívajícím mladším 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Eviplera

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Toto upozornění se týká i rostlinných přípravků a

léčivých přípravků vydávaných bez lékařského předpisu.

Informujte svého lékaře

, jestliže užíváte:

Jakýkoli jiný lék obsahující:

emtricitabin

rilpivirin

tenofovir-disoproxil

tenofovir-alafenamid

a jakékoliv jiné antivirové léky, které obsahují lamivudin nebo adefovir-dipivoxil

Přípravek Eviplera a jiné léčivé přípravky se mohou vzájemně ovlivňovat. Následkem toho může být

ovlivněna hladina přípravku Eviplera nebo jiných přípravků v krvi. To může způsobit, že léčivé

přípravky přestanou správně působit nebo že se zhorší některé nežádoucí účinky. V některých

případech může Váš lékař změnit dávkování přípravků a bude kontrolovat jejich hladiny v krvi.

Léčivé přípravky, které mohou poškodit ledviny,

jako například:

aminoglykosidy (jako je streptomycin, neomycin a gentamicin), vankomycin (užívané k

léčbě bakteriální infekce)

foskarnet, ganciklovir, cidofovir (užívané k léčbě virové infekce)

amfotericin B, pentamidin (užívané k léčbě plísňové infekce)

interleukin-2, nazývaný také aldesleukin (užívaný k léčbě rakoviny)

nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAIDs, užívané k léčbě bolestivých stavů kostí

nebo svalů)

Léčivé přípravky obsahující didanosin (proti HIV infekci):

Užívání přípravku Eviplera

s jinými antivirovými léčivy, která obsahují didanosin, může zvýšit hladinu didanosinu v krvi

a snížit počet buněk CD4. Při souběžném užívání léčiv obsahujících tenofovir-disoproxil a

didanosin byly vzácně hlášeny zánět slinivky břišní a laktátová acidóza (nadbytek kyseliny

mléčné v krvi), které byly někdy smrtelné. Váš lékař pečlivě zváží, jestli Vás bude léčit jinými

léčivými přípravky používanými k léčbě infekce HIV (viz bod

Další léčivé přípravky používané

k léčbě infekce HIV

Další léčivé přípravky užívané k léčbě infekce HIV:

Nenukleosidové inhibitory reverzní

transkriptázy (NNRTI). Přípravek Eviplera obsahuje NNRTI (rilpivirin), a proto se přípravek

Eviplera nesmí kombinovat s dalšími léčivými přípravky tohoto typu. Lékař Vám poradí, jestli

budete potřebovat jiný léčivý přípravek.

Rifabutin,

léčivý přípravek, který se používá k léčbě některých bakteriálních infekcí. Tento

léčivý přípravek může snižovat množství rilpivirinu (složky přípravku Eviplera) ve Vaší krvi.

Váš lékař Vám může podat dodatečnou dávku rilpivirinu na léčbu Vaší infekce HIV (

viz bod 3

Jak se přípravek Eviplera užívá)

Antibiotika užívaná k léčbě bakteriální infekce,

včetně tuberkulózy:

klaritromycin

erytromycin

Tyto léčivé přípravky mohou zvyšovat množství rilpivirinu (složky přípravku Eviplera) ve Vaší

krvi. Lékař může změnit dávkování antibiotik nebo Vám podá jiná antibiotika.

Léky na žaludeční vředy, pálení žáhy nebo refluxní chorobu jícnu

, jako jsou například:

antacida (hydroxid hlinitý/hořečnatý nebo uhličitan vápenatý)

-antagonisté (famotidin, cimetidin, nizatidin nebo ranitidin)

Tyto léčivé přípravky mohou snižovat množství rilpivirinu (složky přípravku Eviplera) ve Vaší

krvi. Jestliže užíváte některý z těchto léčivých přípravků, lékař Vám buď podá jiný léčivý

přípravek na žaludeční vředy, pálení žáhy nebo refluxní chorobu jícnu nebo Vám doporučí, jak

a kdy máte přípravek užívat.

Jestliže užíváte antacidum

(například léky, které obsahují hořčík nebo draslík), užívejte ho

alespoň 2 hodiny před nebo alespoň 4 hodiny po užití přípravku Eviplera (

viz bod 3 Jak se

přípravek Eviplera užívá)

Jestliže užíváte H

2

-antagonistu

(užívané k léčbě překyselení žaludku nebo reflexní choroby

jícnu), užívejte ho alespoň 12 hodin před nebo alespoň 4 hodiny po užití přípravku Eviplera.

Jestliže užíváte přípravek Eviplera, smíte užívat H

-antagonistu pouze jednou denně.

-antagonisté se nesmí užívat v režimech s podáváním dvakrát denně. Poraďte se se svým

lékařem o alternativních režimech léčby (

viz bod 3 Jak se přípravek Eviplera užívá).

Metadon,

léčivý přípravek, který se užívá k léčbě opiátové závislosti, protože může být nutné,

aby lékař upravil dávky metadonu.

Dabigatran-etexilát,

léčivý přípravek,

který se užívá k léčbě srdečních onemocnění, protože

lékař bude sledovat hladiny tohoto přípravku ve Vaší krvi.

O užívání těchto léčivých přípravků informujte svého lékaře.

Neukončujte léčbu bez

konzultace se svým lékařem.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

V průběhu léčby přípravkem Eviplera

nesmíte otěhotnět.

V průběhu léčby přípravkem Eviplera

používejte účinnou antikoncepci

Ihned informujte svého lékaře, pokud otěhotníte nebo pokud plánujete otěhotnět.

Pokud

jste těhotná, nesmíte přípravek Eviplera užívat, pokud Vy a Váš lékař nerozhodnete, že je to

nezbytně nutné. Poraďte se se svým lékařem o možných přínosech a rizicích terapie přípravkem

Eviplera pro Vás a pro Vaše dítě.

Pokud jste

v průběhu těhotenství

užívala přípravek Eviplera

, může lékař požadovat v zájmu

sledování vývoje dítěte pravidelné krevní a jiné diagnostické testy. U dětí, jejichž matky užívaly

v průběhu těhotenství NRTI, převažuje přínos z ochrany proti HIV nad rizikem nežádoucích

účinků.

V průběhu léčby přípravkem Eviplera nekojte:

Důvodem je, že léčivé látky obsažené v tomto léčivu přecházejí do mateřského mléka.

Jste-li žena infikovaná HIV, doporučuje se nekojit, aby nedošlo k přenosu viru mateřským

mlékem na kojence.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pocítíte-li při užívání léčivého přípravku únavu, ospalost nebo závratě, neřiďte dopravní prostředek

ani neobsluhujte stroje.

Přípravek Eviplera obsahuje laktosu a hlinitý lak oranžové žluti (E110)

Informujte svého lékaře, pokud nesnášíte laktosu nebo jiné cukry.

Přípravek Eviplera

obsahuje monohydrát laktosy. Jestliže trpíte nesnášenlivostí laktosy nebo bylo-li Vám řečeno,

že nesnášíte jiné cukry, informujte svého lékaře před tím, než začnete užívat tento přípravek.

Informujte svého lékaře, pokud máte alergii na hlinitý lak oranžové žluti (E110).

Přípravek

Eviplera obsahuje hlinitý lak oranžové žluti, nazývaný také „E110“, který může způsobovat

alergické reakce.

3.

Jak se přípravek Eviplera užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka

je jedna tableta užívaná denně ústně. Tableta se musí užít spolu s jídlem.

Je to

důležité, aby se do Vašeho těla dostala správná hladina léčivé látky. Samotný nutriční nápoj jídlo

nenahradí.

Tabletu polykejte celou a zapijte ji vodou.

Tabletu nekousejte, nedrťte ani nedělte

– pokud tak učiníte, může to ovlivnit způsob, jakým se

uvolňuje lék do těla.

Pokud se Váš lékař rozhodne ukončit podávání jedné složky přípravku Eviplera nebo změnit

dávkování přípravku Eviplera, může Vám být podán emtricitabin, rilpivirin a/nebo tenofovir-

disoproxil samostatně nebo s jinými léčivými přípravky pro léčbu infekce HIV.

Jestliže užíváte antacidum,

například léky, které obsahují hořčík nebo draslík, užívejte ho alespoň

2 hodiny před nebo alespoň 4 hodiny po užití přípravku Eviplera.

Jestliže užíváte H

2

-antagonistu

, jako je famotidin, cimetidin, nizatidin nebo ranitidin, užívejte ho

alespoň 12 hodin před nebo alespoň 4 hodiny po užití přípravku Eviplera. Jestliže užíváte přípravek

Eviplera, smíte užívat H

-antagonistu pouze jednou denně. H

-antagonisté se nesmí užívat v režimech

s podáváním dvakrát denně. Poraďte se se svým lékařem o alternativních režimech léčby.

Jestliže užíváte rifabutin

(léčivý přípravek užívaný k léčbě některých bakteriálních infekcí). Váš

lékař může podat dodatečnou dávku rilpivirinu. Užívejte tablety rilpivirinu ve stejnou dobu jako

přípravek Eviplera. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Eviplera, než jste měl(a)

Pokud náhodně požijete větší než doporučenou dávku přípravku Eviplera, může se zvýšit riziko

možných nežádoucích účinků tohoto léku (viz bod 4,

Možné nežádoucí účinky

Vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovost a požádejte o radu. Vezměte

s sebou lahvičku s tabletami, abyste mohl(a) snadno ukázat, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Eviplera

Je důležité, abyste žádnou dávku přípravku Eviplera nezapomněl(a).

Jestliže jste vynechal(a) dávku přípravku Eviplera:

Jestliže si vzpomenete do 12 hodin od doby,

kdy přípravek Eviplera obvykle užíváte,

vezměte

si tabletu co nejdříve. Tabletu užijte vždy s jídlem. Další dávku užijte v obvyklou dobu.

Jestliže si vzpomenete za 12 hodin nebo více od doby,

kdy přípravek Eviplera obvykle

užíváte, vynechanou dávku neberte. Vyčkejte a užijte následující dávku v obvyklou dobu

s jídlem.

Zvracíte-li za méně než 4 hodiny po užití přípravku Eviplera,

užijte s jídlem další tabletu.

Zvracíte-li za více než 4 hodiny po užití přípravku Eviplera

, není potřeba užívat další tabletu až do

následující naplánované dávky.

Nepřestávejte užívat přípravek Eviplera

Nepřestávejte užívat přípravek Eviplera, aniž byste informoval(a) svého lékaře

, Ukončení léčby

přípravkem Eviplera může nepříznivě ovlivnit odpověď na budoucí léčbu. Jestliže léčbu přípravkem

Eviplera z nějakého důvodu ukončíte, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete znovu užívat

tablety přípravku Eviplera. Máte-li problémy nebo potřebujete upravit dávkování přípravku, může se

lékař rozhodnout podat Vám jednotlivé složky přípravku samostatně.

Jestliže Vám zásoba přípravku Eviplera

začne docházet,

obstarejte si včas další přípravek od svého

lékaře nebo lékárníka. Je to velmi důležité, neboť množství viru se může při přerušení užívání

přípravku, a to i na krátkou dobu, významně zvýšit. Může pak být obtížnější onemocnění léčit.

Trpíte-li infekcí HIV a hepatitidou B,

je obzvláště důležité neukončovat léčbu přípravkem Eviplera,

aniž byste to nejdříve konzultoval(a) se svým lékařem. U některých pacientů výsledky krevních testů

nebo příznaky naznačovaly, že po ukončení léčby emtricitabinem nebo tenofovir-disoproxilem (dvě ze

tří léčivých látek přípravku Eviplera) u nich došlo ke zhoršení hepatitidy. Jestliže je léčba přípravkem

Eviplera ukončena, lékař Vám může doporučit obnovení léčby hepatitidy B. V období 4 měsíců po

ukončení léčby mohou být nezbytné krevní testy, aby se zjistila funkce jater. U některých pacientů s

pokročilým jaterním onemocněním nebo cirhózou jater se ukončení léčby nedoporučuje, protože to

může vést ke zhoršení hepatitidy, které může ohrožovat život.

Ihned informujte svého lékaře

o nových nebo neobvyklých příznacích, které zaznamenáte po

ukončení léčby, zvláště o příznacích, které byste spojoval(a) s hepatitidou B.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Možné nežádoucí účinky: ihned informujte svého lékaře

Laktátová acidóza

(nadbytek kyseliny mléčné v krvi) je vzácný, ale závažný nežádoucí účinek

některých přípravků užívaných k léčbě infekce HIV, který může ohrožovat život. Laktátová

acidóza se vyskytuje častěji u žen – zejména s nadváhou a u osob s onemocněním jater.

Následující nežádoucí účinky mohou být známkami laktátové acidózy:

hluboké, rychlé dýchání

únava a pocit ospalosti

pocit na zvracení (

nauzea

), zvracení

bolesti žaludku

Domníváte-li se, že byste mohl(a) mít laktátovou acidózu, ihned vyhledejte

svého lékaře.

Jakékoliv známky zánětu nebo infekce.

U některých pacientů s infekcí HIV v pokročilém stádiu

(AIDS) a anamnézou oportunních infekcí (infekce objevující se u lidí se slabým imunitním systémem)

se mohou známky a příznaky zánětu z dřívějších infekcí objevit brzy po zahájení léčby HIV.

Předpokládá se, že tyto příznaky jsou zapříčiněny zlepšením imunitní odpovědi těla, což umožňuje

tělu bojovat s infekcí, která mohla být přítomna i bez zřetelných příznaků.

Jakmile začnete užívat léčivé přípravky k léčbě HIV infekce, mohou se u Vás kromě oportunních

infekcí vyskytnout autoimunitní onemocnění (stavy, které se vyskytují, když imunitní systém napadá

zdravé tkáně). Autoimunitní onemocnění se mohou objevit mnoho měsíců po zahájení léčby. Pokud

zaznamenáte příznaky infekce nebo jiné příznaky jako jsou svalová slabost, slabost začínající v rukách

a nohách a postupující směrem k tělesnému trupu, bušení srdce, třes nebo hyperaktivita, prosím,

informujte ihned svého lékaře a požádejte o nezbytnou léčbu.

Jestliže zaznamenáte známky a příznaky zánětu nebo infekce, ihned informujte svého lékaře.

Velmi časté nežádoucí účinky

(mohou se vyskytovat u více než 1 z 10 osob)

průjem, zvracení, pocit na zvracení (

nauza

nespavost

(insomnie)

závratě, bolest hlavy

vyrážka

pocity slabosti.

Testy mohou rovněž ukázat:

snížení hladiny fosfátů v krvi

zvýšení hladiny kreatinkinázy v krvi, což může mít za následek bolest a slabost svalů

zvýšení hladiny cholesterolu a/nebo pankreatické amylázy v krvi

zvýšení hladiny jaterních enzymů v krvi

Jestliže se kterýkoli z nežádoucích účinků zhorší, informujte svého lékaře.

Časté nežádoucí účinky

(mohou se vyskytovat až 1 z 10 osob)

snížená chuť k jídlu

deprese a depresivní nálada

únava, pocit ospalosti (

somnolence

ospalost

bolesti, bolesti břicha nebo nepříjemný pocit v břiše, pocit nafouknutí, sucho v ústech

neobvyklé sny, poruchy spánku

problémy s trávením vedoucí k nepříjemnému pocitu po jídle, nadýmání (

flatulence

vyrážky (včetně červených teček nebo skvrn, někdy s tvorbou puchýřků a otoků kůže), které

mohou být alergickou reakcí, svědění, změny barvy kůže, včetně skvrnitého ztmavnutí kůže

jiné alergické reakce, jako sípání, otoky nebo pocit závrati

Testy mohou rovněž ukázat:

nízký počet bílých krvinek (snížený počet bílých krvinek může zvyšovat náchylnost k infekci)

nízký počet krevních destiček (typ krevních buněk podílejících se na srážení krve)

pokles hemoglobinu v krvi (snížený počet červených krvinek)

zvýšení mastných kyselin (

triacylglycerolů

), žluči nebo cukru v krvi

problémy se slinivkou břišní

Jestliže se kterýkoli z nežádoucích účinků zhorší, informujte svého lékaře.

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou se vyskytovat až 1 ze 100 osob)

anémie (nízký počet červených krvinek)

bolesti břicha, jejichž příčinou je zánět slinivky břišní

rozpad svalové tkáně, bolest ve svalech či svalová slabost

otoky obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla

známky a příznaky zánětu a infekce

závažné kožní reakce, včetně vyrážky doprovázené horečkou, otokem a problémy s játry

poškození buněk ledvinných kanálků

Testy mohou rovněž ukázat:

snížení hladiny draslíku v krvi

zvýšenou hladinu kreatininu v krvi

změny moči

Jestliže se kterýkoli z nežádoucích účinků zhorší, informujte svého lékaře.

Vzácné nežádoucí účinky

(mohou se vyskytovat až 1 z 1 000 osob)

laktátová acidóza (viz bod

Možné nežádoucí účinky. Ihned informujte svého lékaře

bolesti v zádech, jejichž příčinou jsou problémy s ledvinami, včetně selhání ledvin. Lékař si

může vyžádat krevní testy, aby zjistil, zda Vaše ledviny pracují správně.

zvýšený tuk v játrech

žlutá kůže nebo oči, svědění nebo bolesti břicha, jejichž příčinou je zánět jater

zánět ledvin, vylučování velkého množství moči a pocit žízně

měknutí kostí (spojeno s bolestí kostí a někdy vedoucí ke zlomeninám)

Z důvodu poškození buněk ledvinných kanálků se může objevit rozpad svalové tkáně, měknutí kostí

(spojeno s bolestí kostí a někdy vedoucí ke zlomeninám), bolest ve svalech, svalová slabost a snížení

hladiny draslíku nebo fosfátů v krvi.

Jestliže se kterýkoli z nežádoucích účinků zhorší, informujte svého lékaře.

Další účinky, které mohou být pozorovány v průběhu léčby HIV

Frekvence následujících nežádoucích účinků není známa (frekvenci z dostupných údajů nelze určit).

Problémy s kostmi.

U některých pacientů užívajících kombinované antiretrovirové přípravky,

jako je přípravek Eviplera, se může vyvinout onemocnění kostí nazývané

osteonekróza

(odumírání kostní tkáně následkem ztráty krevního zásobení kosti). Dlouhodobé užívání léků

tohoto typu, užívání kortikosteroidů, pití alkoholu, velmi slabý imunitní systém a nadváha jsou

některými z mnoha rizikových faktorů pro rozvoj tohoto onemocnění. Známkami

osteonekrózy jsou:

ztuhlost kloubů

bolesti kloubů (zejména v kyčli, koleni, rameni)

potíže při pohybu

Jestliže se u Vás vyskytne kterýkoliv z těchto příznaků, informujte svého lékaře.

Během léčby HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšení hladin lipidů (tuků) a glukózy

v krvi. To je částečně spojeno se zlepšením zdravotního stavu a životním stylem a v případě lipidů

v krvi někdy se samotnou léčbou HIV. Váš lékař bude provádět vyšetření, aby tyto změny zjistil.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Eviplera uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za

{EXP}. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte v dobře

uzavřené lahvičce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Eviplera obsahuje

Léčivými látkami jsou

emtricitabinum, rilpivirinum

tenofovirum disoproxilum

. Jedna

potahovaná tableta přípravku Eviplera obsahuje emtricitabinum 200 mg, rilpivirinum 25 mg (ve

formě rilpivirini hydrochloridum) a tenofovirum disoproxilum 245 mg (ve formě tenofoviri

disoproxili fumaras).

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety:

Mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, povidon, předbobtnalý kukuřičný škrob,

polysorbát 20, sodná sůl kroskarmelosy a magnesium-stearát.

Potahová vrstva:

Hypromelosa, hlinitý lak indigokarmínu, monohydrát laktosy, makrogol, červený oxid železitý,

hlinitý lak oranžové žluti (E110), oxid titaničitý a triacetin.

Jak přípravek Eviplera vypadá a co obsahuje toto balení

Eviplera potahované tablety jsou fialovo-růžové potahované tablety ve tvaru tobolky, na jedné straně

je vyraženo „GSI“, druhá strana je hladká. Přípravek Eviplera je dodáván v lahvičkách obsahujících

30 tablet a v balení obsahujícím 3 lahvičky, každá po 30 tabletách. Každá lahvička obsahuje

vysoušedlo silikagel, které musí zůstávat v lahvičce, protože chrání tablety. Vysoušedlo silikagel je

obsaženo v samostatném sáčku nebo nádobce a není určeno k užití.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Gilead Sciences Ireland UC

Carrigtohill

County Cork, T45 DP77

Irsko

Výrobce

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill

County Cork

Irsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Lietuva

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: +48 22 262 8702

България

Gilead Sciences Ireland UC

Тел.: + 353 (0) 1 686 1888

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika

Gilead Sciences s.r.o.

Tel: + 420 (0) 910 871 986

Magyarország

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Danmark

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Malta

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Deutschland

Gilead Sciences GmbH

Tel: + 49 (0) 89 899890-0

Nederland

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: +48 22 262 8702

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 (0) 210 8930 100

Österreich

Gilead Sciences GesmbH

Tel: + 43 (0) 1 260 830

España

Gilead Sciences, S.L.

Tel: + 34 (0) 91 378 98 30

Polska

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: +48 22 262 8702

France

Gilead Sciences

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Portugal

Gilead Sciences, Lda.

Tel: + 351 (0) 21 7928790

Hrvatska

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

România

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ireland

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: +353 (0) 214 825 999

Slovenija

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ísland

Gilead Sciences Sweden AB

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Slovenská republika

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 (0) 232 121 210

Italia

Gilead Sciences S.r.l.

Tel: + 39 (0) 02 439201

Suomi/Finland

Gilead Sciences Sweden AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 (0) 210 8930 100

Sverige

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: +48 22 262 8702

United Kingdom

Gilead Sciences Ltd.

Tel: + 44 (0) 8000 113 700

Tato příbalová informace byla naposledy revidována.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.