Etoricoxib Krka

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Etoricoxib Krka Filmuhúðuð tafla 90 mg
 • Skammtar:
 • 90 mg
 • Lyfjaform:
 • Filmuhúðuð tafla
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Etoricoxib Krka Filmuhúðuð tafla 90 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • b06176ff-fc77-e511-86c5-001e4f17a1f7
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Etoricoxib Krka 30 mg filmuhúðaðar töflur

Etoricoxib Krka 60 mg filmuhúðaðar töflur

Etoricoxib Krka 90 mg filmuhúðaðar töflur

Etoricoxib Krka 120 mg filmuhúðaðar töflur

Etoricoxib

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Etoricoxib Krka og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Etoricoxib Krka

Hvernig nota á Etoricoxib Krka

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Etoricoxib Krka

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Etoricoxib Krka og við hverju það er notað

Hvað er Etoricoxib Krka

Etoricoxib Krka inniheldur virka efnið etoricoxib. Etoricoxib Krka tilheyrir hópi lyfja sem

kallast sértækir COX-2 hemlar. Þeir tilheyra flokki lyfja sem kallast bólgueyðandi gigtarlyf

sem ekki eru sterar (NSAID lyf).

Við hverju er Etoricoxib Krka notað

Etoricoxib Krka hjálpar til við að draga úr verk og þrota (bólgu) í liðum og vöðvum hjá fólki

sem er 16 ára og eldra og er með slitgigt, liðagigt, hrygggikt eða þvagsýrugigt.

Etoricoxib Krka er einnig notað sem skammtíma meðferð við miðlungi miklum verkjum eftir

tannaðgerð hjá fólki sem er 16 ára og eldra.

Hvað er slitgigt?

Slitgigt er sjúkdómur í liðum. Hún er af völdum hægfara eyðingar á brjóski sem klæðir beinendana.

Þetta veldur þrota (bólgu), verkjum, eymslum, stífleika og hreyfihömlun.

Hvað er liðagigt?

Liðagigt er langvinnur bólgusjúkdómur í liðum sem veldur verkjum, stífleika, þrota og vaxandi

hreyfihömlun í þeim liðum sem hún hefur áhrif á. Hún getur líka valdið bólgu á öðrum svæðum í

líkamanum.

Hvað er þvagsýrugigt?

Þvagsýrugigt er sjúkdómur með bráðum, endurteknum, mjög kvalarfullum bólguköstum og roða í

liðum. Þvagsýrugigt stafar af uppsöfnun þvagsýrukristalla í liðnum.

Hvað er hrygggikt?

Hrygggikt er bólgusjúkdómur í hrygg og stórum liðum.

2.

Áður en byrjað er að nota Etoricoxib Krka

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknisins og leiðbeiningum á merkimiða frá

lyfjabúð.

Ekki má nota Etoricoxib Krka:

ef um er að ræða ofnæmi fyrir etoricoxibi eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6)

ef þú ert með ofnæmi fyrir bólgueyðandi gigtarlyfjum (NSAID lyf), þar með talið

acetylsalicylsýru og COX-2 hemlum (sjá Hugsanlegar aukaverkanir, kafli 4)

ef þú ert með magasár eða blæðingu í maga eða þörmum

ef þú ert með alvarlegan lifrarsjúkdóm

ef þú ert með alvarlegan nýrnasjúkdóm

ef þú ert þunguð eða gætir hugsanlega verið þunguð eða ert með barn á brjósti (sjá: „Meðganga,

brjóstagjöf og frjósemi“)

ef þú ert yngri en 16 ára

ef þú ert með bólgusjúkdóm í þörmum, eins og Crohns sjúkdóm, sáraristilbólgu eða ristilbólgu

ef þú ert með háan blóðþrýsting sem ekki hefur verið stjórnað með meðferð (athugaðu hjá lækni

eða hjúkrunarfræðingi ef þú ert óviss um hvort blóðþrýstingnum hjá þér sé nægjanlega vel

stjórnað)

ef þú hefur fengið greiningu hjá lækni um hjartasjúkdóm, þ.á.m. hjartabilun (miðlungi mikla eða

verulega), hjartaöng (brjóstverkur)

ef þú hefur fengið hjartaáfall, farið í hjáveituaðgerð, ert með sjúkdóm í útæðum (lélega blóðrás í

fótleggjum eða fótum vegna þröngra eða lokaðra slagæða)

ef þú hefur fengið einhvers konar slag (stroke) (þ.á.m. minniháttar slag, skammvinnt

blóðþurrðarkast (TIA)). Etoricoxib getur lítillega aukið hættuna á hjartaáfalli eða slagi og því

skal ekki nota lyfið hjá þeim sem þegar eru með hjartasjúkdóm eða hafa fengið slag.

Ef þú heldur að eitthvað af þessu eigi við um þig skaltu ekki taka töflurnar fyrr en þú hefur ráðfært þig

við lækninn.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Etoricoxib Krka er notað ef:

Þú ert með sögu um blæðingu í maga eða magasár.

Þú þjáist af vökvaskorti, t.d. vegna langvinnra uppkasta eða niðurgangs.

Þú ert með bjúg vegna vökvasöfnunar.

Þú ert með sögu um hjartabilun eða einhvern annan hjartasjúkdóm.

Þú ert með sögu um háan blóðþrýsting. Etoricoxib Krka getur hækkað blóðþrýstinginn hjá

sumum sjúklingum, sérstaklega þegar stórir skammtar eru notaðir og verið getur að læknirinn

vilji fylgjast með blóðþrýstingnum öðru hvoru.

Þú ert með sögu um lifrar- eða nýrnasjúkdóm.

Þú ert í meðferð við sýkingu. Etoricoxib Krka getur dulið eða falið sótthita, sem er merki um

sýkingu.

Þú ert með sykursýki, hátt kólesteról eða þú reykir. Slíkt getur aukið hættuna á hjartasjúkdómi.

Þú ert kona sem er að reyna að verða þunguð.

Þú ert eldri en 65 ára.

Ef þú ert ekki viss um hvort eitthvað af framangreindu á við um þig,

ræddu við lækninn áður en þú

byrjar að nota Etoricoxib Krka

til að ganga úr skugga um hvort þetta lyf hentar fyrir þig.

Etoricoxib Krka virkar jafn vel hjá eldri sem yngri fullorðnum sjúklingum. Ef þú ert eldri en 65 ára

getur verið að læknirinn vilji hafa viðeigandi eftirlit með þér. Ekki þarf að aðlaga skammt fyrir

sjúklinga eldri en 65 ára.

Börn og unglingar

Ekki má gefa lyfið börnum og unglingum yngri en 16 ára.

Notkun annarra lyfja samhliða Etoricoxib Krka

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Verið getur að læknirinn vilji hafa eftirlit með þér til þess að fylgjast með verkun allra lyfja sem þú

notar eftir að meðferð með Etoricoxib Krka er hafin, sérstaklega ef þú notar eitthvert eftirtalinna lyfja:

lyf sem þynna blóðið (segavarnarlyf), eins og warfarin

rifampicin (sýklalyf)

methotrexat (lyf notað til að bæla ónæmiskerfið og oft notað við liðagigt)

ciclosporin eða tacrolimus (lyf notuð til að bæla ónæmiskerfið)

lithium (lyf notað til að meðhöndla ákveðnar gerðir af þunglyndi)

lyf notuð til að hafa stjórn á háum blóðþrýstingi og hjartabilun, kallast ACE-hemlar og

angíótensín viðtakablokkar, dæmi um slík lyf eru m.a. enalapril og ramipril og losartan og

valsartan

þvagræsilyf (vatnslosandi töflur)

digoxin (lyf notað við hjartabilun og óreglulegum hjartslætti)

minoxidil (lyf notað til að meðhöndla háan blóðþrýsting)

salbutamol töflur eða lausn til inntöku (lyf við astma)

getnaðarvarnartöflur (samsetningin getur aukið hættu á aukaverkunum)

uppbótarmeðferð með hormónum (samsetningin getur aukið hættu á aukaverkunum)

acetylsalicylsýra, hætta á magasárum er meiri ef þú notar Etoricoxib Krka ásamt

acetylsalicylsýru.

Acetylsalicylsýra til að fyrirbyggja hjartaáföll eða slag:

Etoricoxib Krka má nota ásamt litlum skömmtum af acetylsalicylsýru. Ef þú ert nú þegar

að nota acetylsalicylsýru í litlum skömmtum til að koma í veg fyrir hjartaáföll eða slag,

átt þú ekki að hætta að nota acetylsalicylsýru fyrr en þú hefur rætt við lækninn.

Acetylsalicylsýra og önnur bólgueyðandi gigtarlyf (NSAID lyf):

Ekki taka

stóra skammta

af acetylsalicylsýru eða öðrum bólgueyðandi gigtarlyfjum sem

ekki eru sterar á meðan þú notar Etoricoxib Krka.

Notkun Etoricoxib Krka með mat eða drykk

Áhrif Etoricoxib Krka geta komið fyrr fram ef lyfið er tekið án matar.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Meðganga

Ekki má nota Etoricoxib Krka á meðgöngu. Ef þú ert þunguð eða heldur að þú gætir verið þunguð, eða

ef þungun er fyrirhuguð, skaltu ekki taka töflurnar. Ef þú verður þunguð, hættu að taka töflurnar og

leitaðu ráða hjá lækninum. Leitaðu ráða hjá lækninum ef þú ert ekki viss eða ef þú þarft frekari

ráðgjöf.

Brjóstagjöf

Ekki er vitað hvort Etoricoxib Krka er skilið út í brjóstamjólk. Ef þú ert með barn á brjósti eða ráðgerir

að hafa barn á brjósti, leitaðu ráða hjá lækninum áður en þú notar Etoricoxib Krka. Ef þú notar

Etoricoxib Krka máttu ekki hafa barn á brjósti.

Frjósemi

Notkun Etoricoxib Krka er ekki ráðlögð hjá konum sem eru að reyna að verða þungaðar.

Akstur og notkun véla

Tilkynnt hefur verið um svima og syfju hjá sumum sjúklingum sem nota Etoricoxib Krka.

Ekki aka ef þú finnur fyrir svima eða syfju.

Ekki stjórna tækjum eða vélum ef þú finnur fyrir svima eða syfju.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt

af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

3.

Hvernig nota á Etoricoxib Krka

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita

upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Ekki taka stærri skammt en ráðlagt er við sjúkdómnum þínum. Læknirinn getur viljað ræða

meðferðina reglulega. Það er mikilvægt að þú notir minnsta skammt sem heldur verkjum þínum niðri

og þú átt ekki að nota Etoricoxib Krka lengur en nauðsyn krefur. Þetta er vegna þess að hættan á

hjartaáföllum og heilaslögum gæti aukist við langvarandi meðferð, sérstaklega við notkun stórra

skammta.

Þetta lyf er fáanlegt í mismunandi styrkleikum og læknirinn mun ávísa þeim styrkleika sem er

viðeigandi fyrir þig og fer eftir sjúkdómnum sem þú ert með.

Ráðlagður skammtur er:

Slitgigt

Ráðlagður skammtur er 30 mg einu sinni á dag, en ef nauðsyn krefur má auka skammtinn í að hámarki

60 mg einu sinni á dag.

Liðagigt

Ráðlagður skammtur er 60 mg einu sinni á dag, en ef nauðsyn krefur má auka skammtinn í að hámarki

90 mg einu sinni á dag.

Hrygggikt

Ráðlagður skammtur er 60 mg einu sinni á dag, en ef nauðsyn krefur má auka skammtinn í að hámarki

90 mg einu sinni á dag.

Bráðir verkir

Etoricoxib á aðeins að nota á meðan bráðir verkir eru staðar.

Þvagsýrugigt

Ráðlagður skammtur er 120 mg einu sinni á dag, sem á aðeins að nota á meðan bráðir verkir eru

til staðar, hámarkstími meðferðar er 8 dagar.

Verkir eftir tannaðgerð

Ráðlagður skammtur er 90 mg einu sinni á dag, hámarktími meðferðar er 3 dagar.

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og læknirinn eða

lyfjafræðingur hefur mælt fyrir um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá

lækninum eða lyfjafræðingi.

Fólk með lifrarsjúkdóm

Ef þú ert með væga skerðingu á lifrarstarfsemi skaltu ekki nota meira en 60 mg á dag.

Ef þú ert með

miðlungi mikla

skerðingu á lifrarstarfsemi skaltu ekki nota meira en

30 mg á

dag

Notkun handa börnum og unglingum

Börn og unglingar yngri en 16 ára eiga ekki að nota Etoricoxib Krka.

Aldraðir

Ekki þarf að aðlaga skammt fyrir aldraða sjúklinga. Eins og við á um önnur lyf skal gæta varúðar við

notkun hjá öldruðum.

Lyfjagjöf

Etoricoxib Krka er ætlað til inntöku. Takið töflurnar einu sinni á dag. Etoricoxib Krka má taka með

eða án matar.

Ef tekinn er stærri skammtur af Etoricoxib Krka en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið tekinn, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Taktu aldrei fleiri töflur en læknirinn hefur mælt fyrir um. Ef þú tekur of margar Etoricoxib Krka

töflur skaltu leita læknishjálpar strax.

Ef gleymist að taka Etoricoxib Krka

Mikilvægt er að taka Etoricoxib Krka eins og læknirinn hefur mælt fyrir um. Ef þú gleymir skammti,

haltu þá áfram að taka lyfið næsta dag eins og venjulega. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp

skammt sem gleymst hefur að taka.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Ef þú færð eitthvert eftirtalinna einkenna áttu að hætta að nota Etoricoxib Krka og tala strax

við lækninn (sjá kafla 2, Áður en byrjað er að nota Etoricoxib Krka):

mæði, brjóstverkur eða bólga á ökklum, kemur fram eða versnar

gulnun á húð eða í augum (gula) – þetta er vísbending um lifrarvandamál

mikill eða stöðugur kviðverkur eða hægðirnar verða svartar

ofnæmisviðbrögð sem geta verið húðeinkenni, svo sem sár eða blöðrur eða þroti í andliti,

vörum, tungu eða koki, sem getur valdið öndunarerfiðleikum.

Aðrar aukaverkanir sem geta komið fram á meðan á meðferð með Etoricoxib Krka stendur:

Mjög algengar (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

kviðverkur

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

tannholubeinbólga (bólga og verkir eftir tannúrdrátt)

bólgnir fótleggir og/eða fætur vegna vökvasöfnunar (bjúgur)

sundl, höfuðverkur

hjartsláttarónót (hraður eða óreglulegur hjartsláttur), óreglulegur hjartsláttur

(hjartsláttartruflanir)

hár blóðþrýstingur

hvæsandi andardráttur eða stuttur andardráttur (berkjukrampi)

hægðatregða, vindgangur (uppþemba), magabólga (bólga í þekju magans), brjóstsviði,

niðurgangur, meltingartregða (meltingartruflun)/magaóþægindi, ógleði, uppköst, bólga í

vélinda, sár í munni

breyting á blóðgildum

marblettir

máttleysi og þreyta, flensulík einkenni

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

maga- og garnabólga (bólga í meltingarvegi sem er bæði í maga og smáþörmum/magapest),

sýking í efri hluta öndunarvegar, þvagrásarsýking

breyting á gildum tiltekinna mælinga á rannsóknarstofu (fækkun rauðra blóðkorna, fækkun

hvítra blóðkorna, fækkun blóðflagna)

ofurnæmi (ofnæmisviðbrögð, þ.á.m. ofsakláði sem getur verið það alvarlegur að leita þarf

læknisaðstoðar strax)

aukin eða minnkuð matarlyst, þyngdaraukning

kvíði, þunglyndi, minnkuð andleg skerpa; að sjá, finna eða heyra eitthvað sem er ekki til staðar

(ofskynjanir)

breyting á bragðskyni, svefnleysi, dofi eða náladofi, svefnhöfgi

þokusýn, augnerting og roði

eyrnasuð, svimi (tilfinning um að hringsnúast þrátt fyrir að maður sé kyrr)

óeðlilegur hjartsláttur (gáttatif), hraður hjartsláttur, hjartabilun, tilfinning um herping, þrýsting

eða þyngsli fyrir brjósti (hjartaöng), hjartaáfall

andlitsroði, slag, minniháttar slag (tímabundin blóðþurrð í heila), alvarleg hækkun á

blóðþrýstingi, æðabólga

hósti, andþyngsli, blóðnasir

þaninn kviður, breyting á hægðavenjum, munnþurrkur, magasár, bólga í innþekju maga og

þarma sem getur orðið alvarleg og leitt til blæðingar, heilkenni þarmaertingar, brisbólga

þroti í andliti, útbrot á húð eða húðkláði, roði í húð

vöðvakippir/krampar, vöðvaverkir/stirðleiki

hátt kalíumgildi í blóði, breytingar á blóð- eða þvagprófum sem tengjast nýrum, alvarleg

nýrnavandamál

brjóstverkur

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum)

ofsabjúgur (ofnæmisviðbrögð með bólgu í andliti, vörum, tungu og/eða koki sem getur orsakað

öndunar- eða kyngingarerfiðleika sem geta verið það alvarlegir að leita þarf læknisaðstoðar

strax) /bráðaofnæmisviðbrögð/bráðaofnæmislík viðbrögð, þ.m.t. lost (alvarleg ofnæmisviðbrögð

sem krefjast tafarlausrar læknisaðstoðar)

ringlun, eirðarleysi

lifrarvandamál (lifrarbólga)

lágt natríumgildi í blóði

lifrarbilun, gulnun á húð og augum (gula)

alvarleg ofnæmissvörun í húð

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt

fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er

hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Etoricoxib Krka

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum. Fyrningardagsetning er

síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Etoricoxib Krka inniheldur

Virka innihaldsefnið er etoricoxib.

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 30 mg, 60 mg, 90 mg eða 120 mg af etoricoxibi.

Önnur innihaldsefni eru: örkristallaður sellulósi, kalsíum hýdrógenfosfat, vatnsfrítt; natríum

kroskarmellósi, natríum sterýlfúmarat, vatnsfrí kísilkvoða í töflukjarnanum og pólývínýl

alkóhól, títan tvíoxíð (E171), makrógól 3000, talkúm, gult járnoxíð (E172) (

í 60 mg töflum

) og

rautt járnoxíð (E172) (

í 90 mg og 120 mg töflum

) í filmuhúð.

Lýsing á útliti Etoricoxib Krka og pakkningastærðir

Etoricoxib Krka filmuhúðaðar töflur (töflur) eru fáanlegar í fjórum styrkleikum:

30 mg filmuhúðaðar töflur: hvítar eða nánast hvítar, kringlóttar (þvermál: 6 mm), lítillega tvíkúptar,

filmuhúðaðar töflur með skábrúnum.

60 mg filmuhúðaðar töflur: lítillega brúngular, kringlóttar (þvermál: 8 mm), tvíkúptar, filmuhúðaðar

töflur með skábrúnum, ígreyptar með „60“ á annarri hlið töflunnar.

90 mg filmuhúðaðar töflur: bleikar, kringlóttar (þvermál: 9 mm), tvíkúptar, filmuhúðaðar töflur með

skábrúnum, ígreyptar með „90“ á annarri hlið töflunnar.

120 mg filmuhúðaðar töflur: rauðbrúnar, kringlóttar (þvermál: 10 mm), lítillega tvíkúptar,

filmuhúðaðar töflur með skábrúnum, með deiliskoru á annarri hlið töflunnar. Skoran í töflunni er ekki

ætluð til að brjóta hana.

30 mg filmuhúðaðar töflur

Öskjur með 7, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 98 eða 100 töflum í þynnum eru fáanlegar.

60 mg filmuhúðaðar töflur

Öskjur með 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 eða 100 töflum í þynnum eru fáanlegar.

90 mg filmuhúðaðar töflur

Öskjur með 5, 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 eða 100 töflum í þynnum eru fáanlegar.

120 mg filmuhúðaðar töflur

Öskjur með 5, 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 eða 100 töflum í þynnu eru fáanlegar.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slóvenía

Framleiðandi

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slóvenía

TAD Pharma GmbH,

Heinz-Lohmann-Straβe 5

27472 Cuxhaven

Þýskaland

Vinsamlega hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa ef óskað er frekari upplýsinga um lyfið

LYFIS ehf.

Grensásvegi 22

108 Reykjavík

Ísland

Sími: 534 3500

Netfang: lyfis@lyfis.is

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í október 2016.