Esomeprazol Actavis

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Esomeprazol Actavis Magasýruþolin tafla 40 mg
 • Skammtar:
 • 40 mg
 • Lyfjaform:
 • Magasýruþolin tafla
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Esomeprazol Actavis Magasýruþolin tafla 40 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • ab4db8d6-8600-e111-b077-001e4f17a1f7
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

Esomeprazol Actavis 20 mg magasýruþolnar töflur

Esomeprazol Actavis 40 mg magasýruþolnar töflur

esómeprazól

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Esomeprazol Actavis og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Esomeprazol Actavis

Hvernig nota á Esomeprazol Actavis

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Esomeprazol Actavis

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Esomeprazol Actavis og við hverju það er notað

Esomeprazol Actavis inniheldur lyf sem kallast esómeprazól. Það tilheyrir flokki lyfja sem kallast

prótónpumpuhemlar. Þau verka með því að minnka framleiðslu sýru í maganum.

Esomeprazol Actavis er notað við eftirfarandi sjúkdómum:

Fullorðnir og unglingar 12 ára og eldri

Bakflæðissjúkdómur í maga. Hann kemur fram þegar sýra úr maganum sleppur inn í vélindað

(rörið sem tengir kokið við magann) og veldur verk, bólgu og brjóstsviða.

Sár í maga eða efri hluta þarma sem eru sýkt af bakteríu sem kallast „

Helicobacter pylori

“. Ef

þú ert með þennan sjúkdóm getur læknirinn einnig ávísað sýklalyfjum til að meðhöndla

sýkinguna og leyfa sárinu að gróa.

Fullorðnir

Magasár af völdum lyfja sem kallast bólgueyðandi gigtarlyf (bólgueyðandi lyf sem ekki eru

sterar). Esomeprazol Actavis er einnig hægt að nota til að hindra myndun magasára ef þú tekur

bólgueyðandi gigtarlyf.

Of mikil sýra í maga vegna vaxtar í brisi (Zollinger-Ellison heilkenni).

Langtímameðferð eftir að komið hefur verið í veg fyrir endurtekna blæðingu í sárum með

esómeprazóli í bláæð.

2.

Áður en byrjað er að nota Esomeprazol Actavis

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknisins og leiðbeiningum á merkimiða frá

lyfjabúð.

Ekki má nota Esomeprazol Actavis

ef um er að ræða ofnæmi fyrir esómeprazóli eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6).

ef um er að ræða ofnæmi fyrir öðrum prótónpumpuhemlum (t.d. pantóprazóli, lanzóprazóli,

rabeprazóli, ómeprazóli).

ef þú tekur lyf sem inniheldur nelfínavír (notað gegn HIV-sýkingu).

Ekki taka Esomeprazol Actavis ef eitthvað af ofangreindu á við um þig. Leitaðu ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en þú tekur Esomeprazol Actavis ef þú ert ekki viss.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Esomeprazol Actavis er notað:

ef um er að ræða alvarleg lifrarvandamál.

ef um er að ræða alvarleg nýrnavandamál.

ef húðviðbrögð hafa einhvern tíma komið fram eftir meðferð með skyldum lyfjum og

Esomeprazol Actavis sem draga úr myndun magasýru.

ef þú átt að fara í ákveðna blóðrannsókn (Chromogranin A)

Ef húðbreytingar (útbrot) koma fram einkum á svæðum sem eru útsett fyrir sólarljósi skal haft

samband við lækninn eins fljótt og unnt er því verið getur að hætta þurfi meðferð með Esomeprazol

Actavis. Látið einnig vita af öllum öðrum meinsemdum svo sem liðverkjum.

Esomeprazol Actavis getur dulið einkenni annarra sjúkdóma.

Ef eitthvað af neðangreindu kemur

fram hjá þér áður en þú byrjar að taka Esomeprazol Actavis eða á meðan þú tekur það skalt þú

því strax hafa samband við lækninn

þú léttist verulega án ástæðu og átt erfitt með að kyngja.

þú færð magaverk eða meltingartruflanir.

þú byrjar að kasta upp fæðu eða blóði.

þú hefur svartar hægðir (blóðugar hægðir).

Ef Esomeprazol Actavis hefur verið ávísað til notkunar eftir þörfum skalt þú hafa samband við

lækninn ef einkenni eru viðvarandi eða breytast.

Hafðu samband við lækninn ef þú færð alvarlegan eða viðvarandi niðurgang; esómeprazól hefur verið

tengt við lítillega aukninga á niðurgangi vegna sýkinga.

Notkun prótónpumpuhemils eins og Esomeprazol Actavis, sérstaklega lengur en í eitt ár, getur aukið

svolítið hættuna á mjaðmar-, úlnliðs- eða hryggbrotum. Láttu lækninn vita ef þú ert með beinþynningu

eða tekur barkstera (sem geta aukið hættuna á beinþynningu).

Börn yngri en 12 ára

Esomeprazol Actavis skal ekki nota hjá börnum yngri en 12 ára. Önnur hentugri lyfjaform eru

hugsanlega fáanleg.

Notkun annarra lyfja samhliða Esomeprazol Actavis

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð. Þetta á einnig við um lyf sem keypt eru án lyfseðils. Þetta er vegna þess að

Esomeprazol Actavis getur haft áhrif á hvernig sum lyf verka og sum lyf geta haft áhrif á verkun

Esomeprazol Actavis.

Ekki taka Esomeprazol Actavis ef þú tekur lyf sem inniheldur

nelfínavír

(notað gegn HIV sýkingu).

Láttu lækninn eða lyfjafræðing vita ef þú tekur eitthvert eftirtalinna lyfja:

Atazanavír eða saquinavír (notað gegn HIV sýkingu).

Klópídógrel (notað til varnar gegn blóðtöppum).

Ketókónazól, ítrakónazól eða vorikónazól (notuð gegn sveppasýkingum).

Erlótíníb (notað gegn krabbameini).

Cítalópram, imipramín eða klómipramín (notuð gegn þunglyndi).

Díazepam (notað gegn kvíða, til að slaka á vöðvum eða gegn flogaveiki).

Fenýtóín (notað gegn flogaveiki). Ef þú tekur fenýtóín þarf læknirinn að hafa eftirlit með þér

þegar þú byrjar eða hættir að nota Esomeprazol Actavis.

Lyf sem notuð eru til að þynna blóðið, svo sem warfarín. Læknirinn gæti þurft að hafa eftirlit

með þér þegar þú byrjar eða hættir að nota Esomeprazol Actavis.

Cílóstazól (notað við heltiköstum - verk í fótunum þegar þú gengur vegna lélegs blóðflæðis).

Císapríð (notað við meltingartruflunum og brjóstsviða).

Digoxín (notað við hjartavandamálum).

Metótrexat (notað í stórum skömmtum gegn krabbameini) - ef þú tekur stóran skammt af

metótrexati gæti læknirinn stöðvað meðferðina með Esomeprazol Actavis tímabundið.

Takrólímus (líffæraígræðsla).

Rífampicín (notað gegn berklum).

Jóhannesarjurt (

Hypericum perforatum

) (notuð gegn þunglyndi).

Ef læknirinn hefur ávísað sýklalyfjunum amoxicillíni og klaritrómýcíni auk Esomeprazol Actavis til

að meðhöndla sár af völdum

Helicobacter pylori

sýkingar er mjög mikilvægt að þú látir lækninn vita

um öll önnur lyf sem þú notar.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Læknirinn mun ákveða hvort þú getir notað Esomeprazol Actavis.

Ekki er vitað hvort esómeprazól berist í brjóstamjólk. Því skalt þú ekki nota Esomeprazol Actavis ef

þú ert með barn á brjósti.

Akstur og notkun véla

Ólíklegt er að Esomeprazol Actavis hafi áhrif á hæfni þína til aksturs og notkunar tækja eða véla.

Aukaverkanir svo sem sundl og þokusýn geta hins vegar komið sjaldan eða mjög sjaldan fram (sjá

kafla 4). Ef þú finnur fyrir áhrifum skalt þú hvorki aka né stjórna vélum.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt

af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Esomeprazol Actavis inniheldur súkrósa

Esomeprazol Actavis magasýruþolnar töflur innihalda sykurkúlur sem innihalda súkrósa, tegund

sykurs. Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal hafa samband við lækni áður en lyfið er notað.

3.

Hvernig nota á Esomeprazol Actavis

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á

lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Ef þú tekur þetta lyf í langan tíma mun læknirinn vilja hafa eftirlit með þér (sérstaklega ef þú

tekur lyfið í meira en eitt ár).

Ef læknirinn hefur sagt þér að taka lyfið eftir þörfum skalt þú láta lækninn vita ef einkennin

breytast.

Hve mikið skal taka

Læknirinn segir þér hve margar töflur þú átt að taka og í hve langan tíma. Þetta ræðst af ástandi

þínu, aldri og lifrarstarfsemi.

Ráðlagðir skammtar eru gefnir upp hér á eftir.

Til meðferðar við brjóstsviða af völdum bakflæðissjúkdóms í vélinda:

Fullorðnir og unglingar 12 ára og eldri

Ef læknirinn hefur komist að því að vélindað hafi skaddast svolítið er ráðlagður skammtur ein

Esomeprazol Actavis 40 mg magasýruþolin tafla einu sinni á dag í 4 vikur. Læknirinn gæti sagt

þér að taka sama skammt áfram í aðrar 4 vikur ef vélindað hefur enn ekki gróið.

Ráðlagður skammtur eftir að vélindað hefur gróið er ein Esomeprazol Actavis 20 mg tafla einu

sinni á dag.

Ef vélindað hefur ekki skaddast er ráðlagður skammtur ein Esomeprazol Actavis 20 mg tafla einu

sinni á dag. Þegar náðst hefur stjórn á ástandinu getur læknirinn sagt þér að taka lyfið eftir

þörfum, upp í að hámarki eina Esomeprazol Actavis 20 mg töflu á dag.

Ef þú ert með alvarleg lifrarvandamál gæti læknirinn gefið þér minni skammt.

Til meðferðar við sárum af völdum

Helicobacter pylori

sýkingar og til að hindra endurkomu þeirra:

Fullorðnir og unglingar 12 ára og eldri: Ráðlagður skammtur er ein Esomeprazol Actavis 20 mg

tafla tvisvar á dag í eina viku.

Læknirinn mun einnig segja þér að taka sýklalyf t.d. amoxicillín og klaritrómýcín.

Til meðferðar við magasárum af völdum bólgueyðandi gigtarlyfja:

Fullorðnir 18 ára og eldri: Ráðlagður skammtur er ein Esomeprazol Actavis 20 mg tafla á dag í

4 til 8 vikur.

Til að koma í veg fyrir magasár ef þú tekur bólgueyðandi gigtarlyf:

Fullorðnir 18 ára og eldri: Ráðlagður skammtur er ein Esomeprazol Actavis 20 mg tafla á dag.

Til meðferðar við of mikilli magasýru af völdum vaxtar í brisi (Zollinger - Ellison heilkenni):

Fullorðnir 18 ára og eldri: Ráðlagður skammtur er 40 mg af Esomeprazol Actavis tvisvar á dag.

Læknirinn mun aðlaga skammtinn að þínum þörfum og mun einnig ákveða hve lengi þú þarft að

taka lyfið. Hámarksskammtur er 80 mg tvisvar á dag.

Til notkunar við langtímameðferð eftir að komið hefur verið í veg fyrir endurtekna blæðingu í sárum

með esómeprazóli í bláæð:

Fullorðnir 18 ára og eldri: Ráðlagður skammtur er ein Esomeprazol Actavis 40 mg tafla á dag í

4 vikur.

Notkun lyfsins

Þú getur tekið töflurnar á hvaða tíma dags sem er.

Þú getur tekið töflurnar með mat eða á fastandi maga.

Gleyptu töflurnar heilar með sopa af vatni. Ekki tyggja eða mylja töflurnar. Þetta er vegna þess

að töflurnar innihalda húðaðar kúlur sem hindra að magasýran brjóti lyfið niður. Það er

mikilvægt að skemma ekki kúlurnar.

Hvað gera skal ef þú átt erfitt með að gleypa töflurnar

Ef þú átt erfitt með að gleypa töflurnar

Settu þær í glas af ókolsýrðu vatni. Ekki nota neina aðra vökva.

Hrærðu í þar til töflurnar sundrast (blandan verður ekki tær). Drekktu blönduna strax, eða

innan 30 mínútna. Hrærðu alltaf í blöndunni rétt áður en hún er drukkin.

Til að tryggja að þú hafir drukkið allt lyfið skalt þú skola glasið vel með hálfu glasi af vatni

og drekka það. Föstu agnirnar innihalda lyfið - ekki tyggja þær eða mylja.

Ef þú getur alls ekki kyngt má blanda töflunni saman við svolítið af vatni og setja í sprautu.

Síðan er hægt að gefa blönduna í gegnum slöngu beint niður í maga (magaslöngu).

Börn yngri en 12 ára

Esomeprazol Actavis skal ekki nota hjá börnum yngri en 12 ára. Hentugri lyfjaform eru hugsanlega

fáanleg.

Aldraðir

Ekki er þörf á skammtaaðlögun hjá öldruðum.

Ef tekinn er stærri skammtur af Esomeprazol Actavis en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af Esomeprazol Actavis hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn

lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Ef gleymist að taka Esomeprazol Actavis

Ef þú gleymir að taka skammt skalt þú taka hann um leið og þú manst eftir því. Ef hins vegar er

næstum komið að því að taka næsta skammt skal sleppa skammtinum sem gleymdist.

Ekki á að tvöfalda skammt (taka tvo skammta á sama tíma) til að bæta upp skammt sem gleymst

hefur að taka.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Ef einhverjar eftirtalinna alvarlegra aukaverkana koma fram skal hætta að taka Esomeprazol

Actavis og hafa strax samband við lækni

Skyndileg blísturshljóð við öndun, þroti í vörum, tungu og hálsi eða á líkamanum, útbrot, yfirlið

eða kyngingarörðugleikar (alvarleg ofnæmisviðbrögð, mjög sjaldgæf).

Roði í húð með blöðrum og flögnun. Það geta einnig verið miklar blöðrur og blæðingar í vörum,

augum, munni, nefi og kynfærum. Þetta getur verið regnbogaroði, Stevens-Johnson heilkenni eða

eitrunardrep í húðþekju, koma örsjaldan fyrir.

Gul húð, dökkt þvag og þreyta sem geta verið einkenni lifrarvandamála, mjög sjaldgæf.

Þessi áhrif eru mjög sjaldgæf (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum).

Aðrar aukaverkanir eru m.a.:

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Höfuðverkur.

Áhrif á maga eða þarma: Niðurgangur, magaverkur, hægðatregða, vindgangur.

Ógleði eða uppköst.

Góðkynja separ í maganum

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

Þroti á fótum og ökklum.

Svefntruflanir (svefnleysi).

Sundl, náladofi, syfja.

Svimi.

Munnþurrkur.

Breytingar á blóðprófum sem gerð eru til að kanna lifrarstarfsemi.

Húðútbrot, upphleypt útbrot (ofsakláði) og kláði á húð.

Mjaðmar-, úlnliðs- eða hryggbrot (ef Esomeprazol Actavis er notað í stórum skömmtum í

langan tíma).

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum)

Blóðvandamál svo sem fækkun hvítra blóðkorna eða blóðflagna. Þetta getur valdið máttleysi,

marblettum eða aukið líkur á sýkingum.

Lág þéttni natríums í blóðinu. Þetta getur valdið máttleysi, uppköstum og krömpum.

Æsingur, rugl eða þunglyndi.

Breytingar á bragðskyni.

Augnvandamál svo sem þokusýn.

Skyndileg blísturshljóð við öndun eða mæði (berkjukrampar).

Bólga innan í munninum.

Sýking sem kallast þruska og getur haft áhrif í þörmum og er af völdum sveppa.

Hárlos (hármissir)

Húðútbrot við útsetningu fyrir sólarljósi.

Liðverkir eða vöðvaverkir.

Almenn vanlíðan og þróttleysi.

Aukin svitamyndun.

Koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum)

Breytingar á blóðtalningum m.a. kyrningahrap (skortur á hvítum blóðkornum).

Árásargirni.

Að sjá, finna fyrir eða heyra hluti sem ekki eru til staðar (ofskynjanir).

Alvarleg lifrarvandamál sem leiða til lifrarbilunar og bólgu í heila.

Máttleysi í vöðvum.

Alvarleg nýrnavandamál.

Brjóstastækkun hjá körlum.

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum)

Ef þú notar Esomeprazol Actavis í meira en þrjá mánuði er hugsanlegt að þéttni magnesíums í

blóðinu lækki. Lág þéttni magnesíums getur komið fram sem þreyta, ósjálfráðir

vöðvasamdrættir, vistafirring, krampar, sundl eða aukin hjartsláttartíðni. Ef þú færð einhver

þessara einkenna skalt þú láta lækninn vita eins fljótt og hægt er. Lág þéttni magnesíums getur

einnig valdið lækkun á þéttni kalíums eða kalsíums í blóðinu. Læknirinn gæti ákveðið að

framkvæma reglulegar blóðrannsóknir til að fylgjast með magnesíumþéttninni.

Bólga í þörmum (veldur niðurgangi).

Útbrot, hugsanlega með liðverkjum.

Esomeprazol Actavis getur örsjaldan haft áhrif á hvítu blóðkornin og skert ónæmi. Ef þú ert með

sýkingu ásamt einkennum svo sem hita og

verulega

versnandi almennu ástandi eða hita ásamt

einkennum staðbundinnar sýkingar svo sem verk í hnakka, hálsi eða munni eða þvaglátsvandamálum,

þarft þú að leita ráða hjá lækninum eins fljótt og hægt er þannig að hægt sé að útiloka skort á hvítum

blóðkornum (kyrningahrap) með blóðprufu. Mikilvægt er að láta vita af lyfjanotkuninni á þessum

tíma.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar,

www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar

um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Esomeprazol Actavis

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Esomeprazol Actavis töflur sem fást í plastglösum verður að nota innan 6 mánaða frá því þau

eru opnuð í fyrsta sinn.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni, glasinu eða þynnunni

á eftir „EXP“. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Esomeprazol Actavis inniheldur

Virka innihaldsefnið er esómeprazólmagnesíumtvíhýdrat.

Ein Esomeprazol Actavis 20 mg tafla inniheldur 20 mg af esómeprazóli (sem samsvarar

21,75 mg af esómeprazólmagnesíumtvíhýdrati).

Ein Esomeprazol Actavis 40 mg tafla inniheldur 40 mg af esómeprazóli (sem samsvarar

43,5 mg af esómeprazólmagnesíumtvíhýdrati).

Önnur innihaldsefni eru:

Innihald töflunnar:

Metakrýlsýru-etýlakrýlat samfjölliða (1:1), talkúm, tríetýlsítrat, hýprómellósi, sykurkúlur,

magnesíumsterat, hýdroxýprópýlsellulósi, glýceróleinsterat 40-55, pólýsorbat 80, örkristallaður

sellulósi, póvídón, makrógól 6000, krospóvídón, natríumsterýlfúmarat.

Töfluhúð:

Hýprómellósi, títantvíoxíð (E171), makrógól/PEG 400, rautt járnoxíð (E172), gult járnoxíð

(E172).

Lýsing á útliti Esomeprazol Actavis og pakkningastærðir

Esomeprazol Actavis 20 mg töflur eru ljósbleikar sporöskjulaga tvíkúptar filmuhúðaðar töflur,

6,55 x 13,6 mm.

Esomeprazol Actavis 40 mg töflur eru bleikar sporöskjulaga tvíkúptar filmuhúðaðar töflur,

8,2 x 17 mm.

Töflurnar fást í eftirfarandi pakkningum:

Pakkningastærðir:

Töfluglös úr plasti sem innihalda þurrktöflu og eru lokuð með plastloki: 30, 100, 250 eða

500 töflur. Ekki gleypa þurrktöfluna.

Þynnupakkningar: 7, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 eða 140 töflur

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegur 76-78

220 Hafnarfjörður

Ísland

Framleiðandi

BALKANPHARMA DUPNITSA AD

3 Samokovsko Shose Str.

Dupnitsa 2600

Búlgaría

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í mars 2018.

<----------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Eftirfarandi upplýsingar eru einungis ætlaðar heilbrigðisstarfsfólki:

Gjöf um magaslöngu

Setjið töfluna í viðeigandi sprautu og fyllið sprautuna með u.þ.b. 25 ml af vatni og u.þ.b. 5 ml af

lofti. Fyrir sumar slöngur þarf að dreifa lyfinu í 50 ml af vatni til að hindra að kúlurnar stífli

slönguna.

Hristið sprautuna strax þar til taflan hefur sundrast.

Haldið sprautunni þannig að oddurinn vísi upp og gangið úr skugga um að hann sé ekki

stíflaður.

Haldið sprautunni þannig að oddurinn vísi enn upp á meðan sprautan er tengd við

magaslönguna.

Hristið sprautuna og komið henni fyrir þannig að oddurinn vísi niður. Sprautið strax

5-10 ml í slönguna. Eftir inndælingu á að snúa sprautunni við og hrista hana (oddurinn á

sprautunni verður að vísa upp til að koma í veg fyrir að hann stíflist).

Snúið sprautunni þannig að oddurinn vísi niður og sprautið strax öðrum 5-10 ml í

slönguna. Endurtakið þangað til sprautan hefur verið tæmd.

Fyllið sprautuna með 25 ml af vatni og 5 ml af lofti og endurtakið skref 5 ef þörf krefur til að

skola út hugsanlegum leifum í sprautunni. 50 ml af vatni þarf fyrir sumar tegundir af slöngum.