Elocon

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Elocon Smyrsli 0, 1 %
 • Skammtar:
 • 0, 1 %
 • Lyfjaform:
 • Smyrsli
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Elocon Smyrsli 0,1 %
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • bb132244-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Elocon

®

1 mg/g (0,1%) smyrsli

mometasonfuroat

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Elocon smyrsli og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Elocon smyrsli

Hvernig nota á Elocon smyrsli

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Elocon smyrsli

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Elocon og við hverju það er notað

Elocon smyrsli inniheldur nýrnahettubarkarhormón með sterkri verkun.

Elocon dregur úr þrota og ertingu, þegar um bólgu er að ræða sem ekki er af völdum baktería,

veira eða sveppa. Þannig dregur úr útbreiðslu útbrota, exems eða psóríasis.

Nota má Elocon til meðferðar á ýmsum gerðum af exemi og psóríasis.

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en

tiltekið er í þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á

merkimiða frá lyfjabúð.

2.

Áður en byrjað er að nota Elocon smyrsli

Ekki má nota Elocon smyrsli

ef um er að ræða ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6)

ef þú ert með bólgu í húð vegna sníkjudýra- eða sveppasýkingar (t.d. hvítsveppi eða húðsveppi),

bakteríusýkingar (t.d. kossageit eða húðsjúkdóm sem veldur graftarmyndun).

ef þú ert með bólgulíkan sjúkdóm í andliti, sem lýsir sér með roða, sérstaklega á nefi, kinnum,

höku og enni (rósroði).

ef þú ert með bólgu með rauðum nöbbum í kringum nef og munn (húðbólga í kringum munn)

ef þú ert með húðsjúkdóm sem orsakast af veirum til dæmis áblástur, hlaupabólu, venjulegar

vörtur, kynfæravörtur eða húðsjúkdóm sem veldur gulleitu hörðu æxli.

ef þú ert með berkla eða sárasótt.

við bólum eða á bólótt svæði.

á þunna húð sem rofnar auðveldlega.

á sár eða skaddaða húð.

á útbrot vegna núnings.

við ofnæmisviðbrögðum í húð vegna bólusetningar.

við kláða í endaþarmi eða á kynfærum.

við húðsjúkdómum hjá börnum yngri en eins árs, t.d. exem eða bleiuexem.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Elocon er notað.

Gæta skal sérstakrar varúðar við notkun Elocon smyrslis

Athugið eftirfarandi:

Meðferðin á ekki að vara lengur en brýna nauðsyn ber til og ekki lengur en fjórar vikur, án þess

að læknirinn hafi haft eftirlit með húðsjúkdómnum.

Ekki má nota Elocon myrsli lengur en læknirinn hefur mælt fyrir um. Þetta á sérstaklega við um

meðferð á viðkvæmri húð í andliti, þar sem ekki á að nota lyfið lengur en 5 daga í senn,

holhönd, nára, við endaþarmsop og á kynfærum.

Elocon skal nota með varúð handa börnum 2 ára og eldri og ekki lengur en í 3 vikur án samráðs

við lækninn. Börn eru í meiri hættu á að fá aukaverkanir.

Ekki má nota Elocon handa börnum yngri en 2 ára.

Langvarandi notkun gerir húðina þunna og viðkvæma, sérstaklega í andliti, á kynfærum og á

innanverðum hand- og fótleggjum.

Ef aukin erting, roði, bólga eða kláði og sviði kemur fram, skal leita ráða hjá lækni. Um sýkingu

eða ofnæmi getur verið að ræða.

Ef sýking er í húð skal ekki setja plástur eða umbúðir sem liggja þétt að og eru loftþéttar.

Ekki má nota Elocon í kringum augun eða á augnlok vegna hættu á sjóntapi eða drera sem hefur

örsjaldan komið fyrir.

Varist að Elocon berist í augun.

Ef Elocon hefur verið notað lengi má ekki hætta notkun þess skyndilega, þar sem það getur

orsakað versnun húðsjúkdómsins. Ræðið við lækninn um að hætta meðferðinni smátt og smátt.

Myndun hormóna í nýrnahettum getur minnkað við langvarandi notkun Elocon. Sjúklingar

verða því að láta lækninn vita af notkun Elocon smyrslis ef þeir slasast alvarlega eða fá slæma

sýkingu (t.d. lungnabólgu) eða ef skurðaðgerð stendur fyrir dyrum.

Látið alltaf vita af yfirstandandi Elocon meðferð þegar teknar eru blóð- og þvagprufur.

Gæta skal varúðar við notkun Elocon til meðferðar á psóríasis vegna minni húðvarnar (þ.e.

húðin framleiðir minna af fitu og raki er minni miðað við eðlilega húð). Því er hætta á að

sjúkdómurinn versni, þol myndist og myndun ákveðinnar tegundar psóríasis með

graftarblöðrum. Áður en þú notar Elocon til meðferðar á psóríasis, skaltu ráðfæra þig við

lækninn sem mun fylgjast reglulega með þróun sjúkdómsins.

Hafðu samband við lækni ef þú færð þokusýn eða aðrar sjóntruflanir.

Notkun annarra lyfja samhliða Elocon smyrsli

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð, einnig þau sem fengin eru án lyfseðils, lyf sem keypt eru erlendis, náttúrulyf auk

sterkra vítamína og steinefna.

Nota má Elocon samtímis öðrum lyfjum.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Meðganga:

Aðeins má nota Elocon smyrsli samkvæmt læknisráði.

Brjóstagjöf:

Konur með barn á brjósti mega eingöngu nota Elocon samkvæmt læknisráði.

Konur með barn á brjósti mega ekki nota Elocon smyrsli á brjóstin.

Akstur og notkun véla

Elocon hefur ekki áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt af

því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Elocon smyrsli inniheldur própýlenglýkólmónópalmitósterat, sem getur valdið húðertingu.

3.

Hvernig nota á Elocon smyrsli

Ráðlagður skammtur er

Fullorðnir: Berið þunnt lag á einu sinni á dag.

Smyrslið er notað á mjög þurra, hreistraða og sprungna húð.

Börn: Einungis má nota Elocon handa börnum samkvæmt læknisráði.

Þegar tilætluð verkun hefur náðst með Elocon smyrslinu, skal hætta meðferðinni smátt og smátt

samkvæmt leiðbeiningum læknisins.

Þvoið hendur eftir að hafa borið lyfið á, nema verið sé að meðhöndla hendurnar. Nota má hanska við

að bera á.

Varist að Elocon berist í augun.

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á

lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Hafið umbúðir lyfsins við höndina.

Í mjög sjaldgæfum tilvikum, við langvarandi og óhóflega notkun, hafa komið fram aukaverkanir, svo

sem rautt kringluleitt tunglandlit (moonface), vöðvaminnkun, óæskilegur hárvöxtur, bláleitar húðrákir,

aukin fitusöfnun á kvið og hnakka, ásamt öðrum aukaverkunum sem taldar eru upp í kaflanum um

aukaverkanir.

Ef gleymist að nota Elocon smyrsli

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota. Um leið og munað er

eftir skal bera á þunnt lag af Elocon smyrsli og síðan skal halda notkun áfram eins og læknirinn hefur

mælt fyrir um.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Meiri líkur eru á aukaverkunum ef notaðar eru þéttar umbúðir og við langvarandi notkun.

Alvarlegar aukaverkanir við notkun Elocon smyrslis

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir

(koma fyrir hjá milli 1 og 10 af hverjum 10.000 meðhöndluðum):

Rautt kringluleitt tunglandlit, sykursýki, hár blóðþrýstingur, minnkaður vöðvamassi, aukin

fitusöfnun á kvið og hnakka. Hafið samband við lækninn.

Aukaverkanir þar sem tíðni er ekki þekkt:

Hætta á alvarlegu losti við slys, skurðaðgerð eða slæma sýkingu (t.d. lungnabólga).

Dregið getur úr vexti og þyngdaraukningu barna. Hafið samband við lækninn.

Börn geta fengið þrálátan höfuðverk, vegna hækkaðs þrýstings í heila. Hafið samband við

lækninn.

Psóríasis með graftarbólum á höndum og fótum eða um allan líkamann. Hafið samband við

lækni eða bráðamóttöku.

Aukaverkanir sem ekki eru alvarlegar við notkun Elocon smyrslis

Sjaldgæfar aukaverkanir

(koma fyrir hjá milli 1 og 10 af hverjum 1.000 meðhöndluðum):

Sýking á svæðinu sem verið er að meðhöndla.

Þunn húð sem springur auðveldlega, húðrákir.

Bólgulíkur húðsjúkdómur í andliti sem fylgir roði í kinnum, enni og höku (stera-rósaroði).

Litlar punktblæðingar eða stærri blæðingar í húð.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir

(koma fyrir hjá milli 1 og 10 af hverjum 10.000 meðhöndluðum):

Aukin hárvöxtur hjá konum, hugsanlega skeggvöxtur/þunn mjúk hár í andliti, á líkama og hand-

og fótleggjum.

Ofnæmi (mometasonfuroat).

Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir

(koma fyrir hjá færri en 1 af 10.000 meðhöndluðum):

Sýking í hársekkjum.

Brunatilfinning.

Kláði.

Aukaverkanir þar sem tíðni er ekki þekkt:

Dulin sýking í húð, versnun sýkingar í húð og graftarkýli.

Útvíkkun smáæða í húðinni.

Roði.

Útbrot með bólum.

Náladofi, fiðringur eða dofi í húð.

Verkir eða ofnæmisviðbrögð á meðferðarsvæði.

Snertihúðbólga.

Minnkað magn litarefna í húð.

Þokusýn

Í mjög sjaldgæfum tilvikum eða örsjaldan geta aðrar aukaverkanir sem ekki eru alvarlegar komið fram.

Ef óskað er frekari upplýsinga um þessar aukaverkanir skal leita til læknisins eða lyfjafræðings í

apóteki.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar,

www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar

um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Elocon smyrsli

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum á eftir EXP.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Elocon 1 mg/g (0,1%) smyrsli inniheldur:

Virka innihaldsefnið er mometasonfuroat.

Önnur innihaldsefni eru: hvítt vaselín, hexýlenglýkól, própýlenglýkólmónópalmitósterat, óþynnt

fosfórsýra, hreinsað vatn, hvítt býflugnavax.

Lýsing á útliti Elocon smyrslis og pakkningastærðir

Útlit

Elocon smyrsli er hvítt/beinhvítt ógegnsætt smyrsli.

Pakkningastærðir:

Smyrsli: 20 g, 30 g, 50 g og 100 g túpur.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Handhafi markaðsleyfis:

Merck Sharp & Dohme B.V., Box 581, 2003 PC Haarlem, Holland

Framleiðendandi/Framleiðsla:

Schering-Plough Labo N.V., Industriepark 30, 2220 Heist-op-den-Berg, Belgía.

Umboð á Íslandi:

Vistor hf.

Sími 535-7000

Þessi fylgiseðill var síðast endurskoðaður í nóvember 2017.