Dicloxacillin Bluefish

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Dicloxacillin Bluefish Hart hylki 250 mg
 • Skammtar:
 • 250 mg
 • Lyfjaform:
 • Hart hylki
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Dicloxacillin Bluefish Hart hylki 250 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • dca63402-359a-e411-96ae-001e4f17a1f7
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Dicloxacillin Bluefish 250 mg hörð hylki

Dicloxacillin Bluefish 500 mg hörð hylki

dicloxacillin

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Dicloxacillin Bluefish og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Dicloxacillin Bluefish

Hvernig nota á Dicloxacillin Bluefish

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Dicloxacillin Bluefish

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Dicloxacillin Bluefish og við hverju það er notað

Dicloxacillin Bluefish inniheldur dicloxacillin, sem er sýklalyf í flokki penicillína. Það hamlar

myndun bakteríufrumuveggjar og drepur með því bakteríuna. Dicloxacillin Bluefish er notað við

sýkingum af völdum svokallaðra klasasýkla (staphylococci), t.d. sárasýkingar, graftarkýli og bólgu í

beinvef.

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknisins og leiðbeiningum á merkimiða frá

lyfjabúð.

2.

Áður en byrjað er að nota Dicloxacillin Bluefish

Ekki má nota Dicloxacillin Bluefish:

ef um er að ræða ofnæmi fyrir penicillinum eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Dicloxacillin Bluefish er notað.

Þú skalt leita ráða hjá lækninum áður en þú notar Dicloxacillin Bluefish ef þú ert með ofnæmi fyrir

öðrum sýklalyfjum. Einstaklingar með ofnæmi fyrir öðrum sýklalyfjum geta einnig fengið

ofnæmisviðbrögð vegna Dicloxacillin Bluefish. Þú verður að ræða við lækninn ef þú færð niðurgang

þegar þú notar Dicloxacillin Bluefish. Þetta á líka við ef þú færð niðurgang nokkrum vikum eftir að þú

notaðir Dicloxacillin Bluefish.

Notkun annarra lyfja samhliða Dicloxacillin Bluefish

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Probenecid (notað til að meðhöndla þvagsýrugigt)

Samhliðanotkun probenacids hamlar pípluseytingu penicillins, sem veldur aukningu á plasmastyrk

penicillins og styrkurinn helst lengur.

Getnaðarvarnarlyf (til inntöku)

Altæk (systemic) sýklalyf geta í örfáum tilvikum minnkað virkni getnaðarvarnarlyfja til inntöku með

því að hafa áhrif á endurupptöku í þörmum.

Methotrexat (notað til að meðhöndla krabbamein og sjúkdóma í ónæmiskerfi)

Samhliðanotkun methotrexats getur aukið virkni/eituráhrif methotrexats vegna minni útskilnaðar.

Dicumarollyf (blóðþynningarlyf)

Virkni warfarins/dicumarols getur minnkað við samhliðameðferð með dicloxacillini. Það getur verið

þörf á skammtabreytingu.

Notkun Dicloxacillin Bluefish með mat, drykk eða áfengi

Dicloxacillin Bluefish skal taka að minnsta kosti 1 klst. fyrir mat eða 2 klst. eftir mat. Hylkin skal

gleypa heil með nægum vökva. Ekki má taka þau útafliggjandi eða rétt fyrir svefn.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Langtímareynsla af notkun Dicloxacillin Bluefish á meðgöngu gefur til kynna litla hættu á skaðlegum

áhrifum.

Hugsanlegt er að brjóstmylkingur verði fyrir áhrifum, en það er ekki líklegt að hann verði fyrir

skaðlegum áhrifum. Leitaðu ráða hjá lækninum áður en Dicloxacillin Bluefish er notað samhliða

brjóstagjöf.

Akstur og notkun véla

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt

af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Lyfið er ekki talið hafa áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

Dicloxacillin Bluefish inniheldur natríum

Dicloxacillin Bluefish 250 mg

inniheldur 12,2 mg af natríumi í hverjum 250 mg.

Dicloxacillin Bluefish 500 mg

inniheldur 24,4 mg af natríumi í hverjum 500 mg.

Þarf að hafa í huga hjá sjúklingum sem eru á mataræði þar sem inntöku natríums er stjórnað.

3.

Hvernig nota á Dicloxacillin Bluefish

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á

lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Skammturinn er ákveðinn af lækninum, sem aðlagar hann einstaklingsbundið fyrir þig. Skammturinn

fer eftir aldri og þyngd, en jafnframt tegund sýkingar og alvarleika. Meðferð skal halda áfram eins

lengi og merkimiðinn frá apótekinu segir til um, jafnvel þótt að þér líði vel.

Ráðlagður skammtur fyrir fullorðna er 500 mg til 1 g 3-4 sinnum á dag, en það má auka skammtinn í

6 g á dag ef sýkingin er alvarleg. Hjá sjúklingum með nýrnabilun getur verið nauðsynlegt að breyta

skammtinum.

Notkun handa börnum

Ráðlagður skammtur er:

20-40 kg: 250 mg 3-4 sinnum á dag. Við alvarlegar sýkingar getur skammturinn verið tvöfaldaður.

>40 kg: 500 mg 3-4 sinnum á dag. Við alvarlegar sýkingar getur skammturinn verið aukinn í 6 g.

Ef tekinn er stærri skammtur af Dicloxacillin Bluefish en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið tekinn, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Fyrir aðrar spurningar sem varða

lyfið skal hafa samband við lækni eða lyfjafræðing.

Ef gleymist að taka Dicloxacillin Bluefish

Ef þú gleymir skammti skaltu taka hann strax og þú uppgötvar það. Ef hins vegar er komið að

næsta skammti skal sleppa skammtinum sem gleymdist.

Haltu svo áfram að taka lyfið á venjulegum tíma.

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Ef hætt er að nota Dicloxacillin Bluefish

Ef meðferð er hætt of snemma er hætta á að sýkingin komi á ný.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Ef einhver af eftirtöldum alvarlegum aukaverkunum kemur fram skaltu leita tafarlaust til læknis:

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum):

Hvítfrumnafæð (almennur slappleiki, tilhneiging til að fá bólgur (sýkingar), sérstaklega

hálsbólgu og hita, vegna breytinga í blóði (fækkun hvítra blóðkorna)).

Getur orðið alvarlegt.

Hafðu strax samband við lækni ef þú færð hita.

Barkakýlisbjúgur (bólga í barkakýli ásamt hæsi, hósta, kyngingar- og öndunarerfiðleikum.

Veruleg hætta er á köfnun þegar bólgur eru í háls). Getur verið lífshættulegt.

Bráðaofnæmi (skyndileg útbrot, öndunarerfiðleikar og yfirlið innan mínútna eða klukkutíma

vegna ofnæmis). Getur verið lífshættulegt.

Beinmergsbæling (þreyta, blæðingar í húð og slímhúð, sýkingar og hiti vegna breytinga í blóði).

Kyrningaleysi eða daufkyrningafæð/kyrningafæð, almennur slappleiki, tilhneiging til að fá

bólgur (sýkingar), sérstaklega hálsbólgu og hita, vegna breytinga í blóði (alvarleg fækkun á

hvítum blóðkornum).

Blóðflagnafæð (blæðingar í húð og slímhúð og marblettir vegna of lítils magns af blóðflögum í

blóði).

Blóðlýsublóðleysi (alvarlegt blóðleysi með gulu).

Berkjukrampi (öndunarerfiðleikar/kast sem líkist astma/mæði).

Blóðrásarbilun (lost/yfirlið).

Raddbandakrampi (krampi í háls og öndunarerfiðleikar).

Sýndarhimnuristilbólga (alvarlegur niðurgangur vegna bólgu í ristli).

Gallteppulifrarbólga (gula með kláða).

Nýrnabilun (ógleði, uppköst, almennur lasleiki og minnkuð þvagframleiðsla).

Millivefsnýrnabólga (hæg minnkun á nýrnastarfsemi með verk neðarlega í baki og skýjuðu eða

blóðugu þvagi).

Dauði.

Ofsabjúgur og Quinckes bjúgur (hröð bólga í slímhúð í andliti).

Aðrar aukaverkanir:

Algengar

geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum

Meltingartruflanir (brjóstsviði/súrt bakflæði).

Vindgangur.

Niðurgangur.

Uppköst.

Útbrot.

Sjaldgæfar

geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum

Ofsakláði.

Kláði.

Mjög sjaldgæfar

geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum

Blóðmiga (blóð í þvagi).

Getur orðið alvarlegt. Ræddu við lækninn.

Fjölgun rauðkyrninga (fjölgun ákveðinnar tegundar hvítra blóðkorna). Þetta er einkennalaust en

er hægt að greina í blóðsýni.

Lágþrýstingur (lár blóðþrýstingur sem getur fylgt svimi og mögulega yfirlið).

Hæsi.

Hnerri.

Sáramyndun, verkir eða bólga í vélinda.

Magaverkur.

Vöðvaverkir.

Liðverkir.

Sjúkdómur í nýrnapíplum.

Skert nýrnastarfsemi.

Próteinmiga (albúmín í þvagi veldur því að þvagið freyðir). Þetta sést í blóðsýnum. Ræddu við

lækninn.

Hiti.

Tíðni ekki þekkt

(ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum)

Sveppasýking í munni og maga.

Ofnæmisviðbrögð.

Sermissótt (hæg þróun á ofnæmi sem getur valdið einkennum eins og hita, almennri vanlíðan,

kláða, liðverkjum, útbrot og bólgnum eitlum).

Lifrarskaði.

Vöðvakippir.

Vanlíðan.

Aukið kreatínín í blóði; tímabundin, einkennalaus aukning á alkalínfosfatasa, ASAT og ALAT.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt

fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er

hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Dicloxacillin Bluefish

Geymið við lægri hita en 30°C.

Eftir að HDPE glas er opnað í fyrsta sinn er geymsluþol 1 ár.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum. Fyrningardagsetning er

síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Dicloxacillin Bluefish inniheldur

Virka innihaldsefnið er dicloxacillin.

Önnur innihaldsefni eru magnesíumsterat, vatnsfrí kísilkvoða, matarlím, títantvíoxíð (E 171) og

svart járnoxíð (E 172).

Lýsing á útliti Dicloxacillin Bluefish og pakkningastærðir

250 mg:

Beinhvítt/beinhvítt hart gelatínhylki af stærð „2“, fyllt með beinhvítu til hvítu dufti og með áprentuðu

„Y“ á beinhvítu hylkisloki og „14“ á beinhvítum meginhluta með svörtu bleki.

500 mg hylki:

Beinhvítt/beinhvítt hart gelatínhylki af stærð „0“, fyllt með beinhvítu til hvítu dufti og með áprentuðu

„Y“ á beinhvítu hylkisloki og „15“ á beinhvítum meginhluta með svörtu bleki.

Pakkningastærðir:

Fyrir álþynnu: 10, 14, 20, 30, 50 og 100x1 hylki.

Fyrir HDPE glas: 16, 30, 50, 60, 100, 250 og 500 hylki.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

Bluefish Pharmaceuticals AB

P.O. Box 49013

100 28 Stockholm

Svíþjóð

Framleiðandi

Bluefish Pharmaceuticals AB

Gävlegatan 22

113 30 Stockholm

Svíþjóð

Vinsamlega hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa ef óskað er frekari upplýsinga um lyfið

Vistor hf., sími: 535 7000

Þetta lyf hefur markaðsleyfi í löndum Evrópska efnahagssvæðisins undir eftirfarandi heitum:

Danmörk

Dicloxacillin Bluefish

Ísland

Dicloxacillin Bluefish

Noregur

Dicloxacillin Bluefish

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í desember 2017.