Diclomex

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Diclomex Magasýruþolin tafla 50 mg
 • Skammtar:
 • 50 mg
 • Lyfjaform:
 • Magasýruþolin tafla
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Diclomex Magasýruþolin tafla 50 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • cd3c1959-6944-e211-ac24-001e4f17a1f7
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Diclomex 50 mg magasýruþolnar töflur

Diclofenacnatríum

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Diclomex 50 mg og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Diclomex 50 mg

Hvernig nota á Diclomex 50 mg

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Diclomex 50 mg

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Diclomex 50 mg og við hverju það er notað

Diclomex 50 mg verkar gegn

verkjum

(verkjastillandi) og

bólgu

(bólgueyðandi). Lyf með þessa eða

svipaða eiginleika kallast einnig bólgueyðandi gigtarlyf sem ekki eru sterar (NSAID lyf).

Ábendingar fyrir notkun Diclomex 50 mg eru:

gigtarsjúkdómar sem valda bólgu og hrörnun

iktsýki

fjölliðagigt (liðagigt í mörgum liðum samtímis)

gigtarsjúkdómur sem veldur bólgu í hrygg (hryggikt)

slitgigt (skemmdir í liðum vegna óeðlilegs slits)

gigtarsjúkdómar í mjúkvefjum (t.d. belgbólga eða sinarbólga)

verkur eða bólga vegna slyss eða aðgerðar (þ.m.t. tannaðgerð)

tíðaverkur (tíðaverkur án undirliggjandi sjúkdóms)

2.

Áður en byrjað er að nota Diclomex 50 mg

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknisins og leiðbeiningum á merkimiða frá

lyfjabúð.

Ekki má nota Diclomex 50 mg

ef þú ert með ofnæmi fyrir diclofenaci eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6).

ef þú hefur áður fengið

ofnæmisviðbrögð

við acetylsalicylsýru eða öðrum bólgueyðandi

gigtarlyfjum, t.d. með astmakasti, þrota í slímhúð í nefi eða húðviðbrögðum, ofsabjúgi eða losti

(sjá einnig kafla 4)

ef þú ert með eða hefur haft

ætisár

(sár í maga eða skeifugörn) eða blæðingu í maga eða

þörmum (blæðing í meltingarvegi) eða

ef þú hefur fengið magasár, rof eða blæðingu í tvö skipti eða oftar

ef þú hefur áður fengið

blæðingu í meltingarvegi

eða rof í maga eða meltingarvegi á meðan á

meðferð með bólgueyðandi gigtarlyfjum stendur

ef þú ert með staðfestan hjartasjúkdóm og/eða sjúkdóm í heilaæðum, t.d. ef þú hefur fengið

hjartaáfall, heilablóðfall, skammvinnt blóðþurrðarkast í heila eða þrengingu í æðar sem liggja til

hjarta eða heila eða ef þú hefur farið í aðgerð til að losa um þrengingar eða leiða framhjá þeim

ef þú ert með, eða hefur verið með, vandamál tengd blóðrás (útslagæðakvilli)

ef þú ert með verulega

skerðingu á hjartastarfsemi

ef þú ert með verulega

skerta lifrar- og nýrnastarfsemi

á síðustu þremur mánuðum

meðgöngu

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækni eða lyfjafræðingi áður en Diclomex 50 mg er notað:

ef þú ert með

berkjuastma

(öndunarfærasjúkdóm ásamt öndunarerfiðleikum), árstíðabundna

ofnæmisbólgu í nefi, bólgu í nefslímhúð (sepa í nefi), endurtekna lungnasjúkdóma eða sýkingu í

öndunarvegi

ef þú ert með

blóðstorkukvilla

ef þú ert með

lifrarporfýríu

(sérstaka röskun á myndun blóðrauða)

ef þú ert með

skerta nýrnastarfsemi

-

ef þú verður fyrir

miklu vökvatapi

(t.d. fyrir eða eftir stóra aðgerð)

-

ef þú ert með

starfstruflun í lifur

ef þú ert með

sáraristilbólgu

eða

Crohn´s sjúkdóm

(sérstakan ristilsjúkdóm)

ef þú átt á hættu að fá sýkingu

Vertu viss um að læknirinn viti af því áður en þú færð Diclomex 50 mg

ef þú reykir

ef þú ert með sykursýki

ef þú ert með hjartaöng, blóðtappa, háan blóðþrýsting, hækkað kólesteról eða aukningu á

þríglýseríðum.

Hægt er að draga úr aukaverkunum með því að nota

minnsta virka skammt

í eins stuttan tíma og

nauðsynlegt er.

Rannsóknir

Þegar Diclomex 50 mg er notað í langan tíma mun læknirinn fylgjast reglulega með lifrargildum,

nýrnastarfsemi og blóðtalningu.

Blæðing í meltingarvegi, sár og rof

Meðferð með öllum bólgueyðandi gigtarlyfjum getur valdið blæðingu í meltingarvegi, sári og rofi,

hugsanlega lífshættulegum. Hættan á þessu er meiri;

- eftir því sem skammtar bólgueyðandi gigtarlyfjanna eru stærri

- hjá sjúklingum sem hafa áður fengið sár, einkum ef því hefur fylgt blæðing eða rof,

- hjá öldruðum sjúklingum

Ef þú ert með einhvern þessara áhættuþátta og/eða ef þú ert einnig í meðferð með;

- litlum skömmtum af

acetylsalicylsýru

gegn blóðtöppum

- öðrum lyfjum sem auka hættu á sjúkdómum í meltingarvegi

mun læknirinn hugsanlega að auki ávísa lyfi sem

verndar meltingarveginn

Ef þú hefur

áður fundið fyrir aukaverkunum í meltingarvegi

skalt þú segja lækninum frá öllum

óvenjulegum einkennum frá kvið. Þetta á sérstaklega við blæðingu frá maga eða þörmum.

Slíkar blæðingar má þekkja með svörtum lit á spýju eða í hægðum. Aldraðir eru í sérstakri hættu.

Ef þú færð blæðingu frá meltingarvegi eða sár á meðan þú notar Diclomex 50 mg verður að

hætta meðferðinni.

Áhrif á hjarta- og heilaæðar

Lyf eins og Diclomex 50 mg tengjast hugsanlega lítillega aukinni hættu á hjartaáfalli (hjartdrepi) eða

heilablóðfalli. Þessi hætta er meiri við notkun stórra skammta og við meðferð í langan tíma. Ekki skal

taka stærri skammt eða nota lyfið í lengri tíma en ráðlagt er.

Ef þú ert með hjartavandamál eða hefur fengið heilablóðfall, eða telur að þú gætir átt slíka sjúkdóma á

hættu (t.d. ef þú ert með háan blóðþrýsting, sykursýki, hátt kólesteról eða ef þú reykir) skalt þú ræða

meðferðina við lækninn eða lyfjafræðing.

Húðviðbrögð

Örsjaldan hefur verið greint frá alvarlegum húðviðbrögðum við notkun bólgueyðandi gigtarlyfja, sem

fela í sér

roðaþot og blöðrumyndun

, stundum lífshættuleg. Um leið og einkenni í húð eða

slímhúð

koma fram skal

hætta

að nota Diclomex 50 mg og

láta lækninn vita

án tafar. Þetta á einnig við um

önnur einkenni ofnæmisviðbragða (sjá einnig kafla 4).

Ef einkenni slitgigtar hverfa má hætta meðferðinni.

Aldraðir sjúklingar

Aukaverkanir

koma

oftar

fram hjá öldruðum eða veikburða öldruðum sjúklingum sem nota

bólgueyðandi gigtarlyf. Blæðing og rof í maga og þörmum eru þau áhrif sem valda sérstökum

áhyggjum og eru í sumum tilvikum lífshættuleg.

Hægt er að draga úr aukaverkunum með því að nota

minnsta virka skammt

í eins stuttan tíma og

nauðsynlegt er til að stjórna einkennum.

Börn og unglingar

Diclomex 50 mg er ekki ætlað börnum sem eru minna en 50 kg að þyngd.

Notkun annarra lyfja samhliða Diclomex 50 mg

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Þú skalt forðast að nota Diclomex 50 mg á sama tíma og;

önnur

bólgueyðandi og verkjastillandi lyf í flokki bólgueyðandi gigtarlyfja

(NSAID)

COX-2 hemla

(einnig bólgueyðandi lyf)

sykurbarkstera

(bólgueyðandi lyf)

Læknirinn mun meta þetta í hverju tilviki fyrir sig.

Gæta skal sérstakrar varúðar þegar Diclomex 50 mg er notað ásamt;

digoxini

(lyf sem eykur styrk og þrótt hjartans)

lithiumi

(lyf notað við geðrænum/tilfinningalegum vandamálum)

lyfjum sem vinna

gegn vökvauppsöfnun

(þvagræsilyf)

lyfjum sem auka magn kalíums í blóði

lyfjum sem

lækka blóðþrýsting

(blóðþrýstingslyf)

blóðþrýstingslækkandi lyfjum, þ.m.t. beta-blokkum, ACE hemlum

angíótensín II

viðtakahemlum

(sömuleiðis lyf til að meðhöndla skerta hjartastarfsemi og lækka blóðþrýsting)

ákveðnum

þunglyndislyfjum

(sértækir serótónínendurupptökuhemlar)

methotrexati

(annað gigtarlyf)

segavarnarlyfjum,

lyf eins og warfarin (til að fyrirbyggja blóðtappa)

ciclosporini

(hindrar ónæmisvarnir líkamans)

lyfjum sem lækka blóðsykur

(sykursýkislyf)

kínólón sýklalyfjum

(lyf við bakteríusýkingum)

colestiol/cholestyramini

(blóðfitulækkandi lyf)

phenytoini

(lyf við flogum)

voriconazoli

(lyf við sveppasýkingum)

sulfinpyrazoni

(lyf við þvagsýrugigt eða til að fyrirbyggja blóðtappa)

mifeprostoni

(til að stöðva meðgöngu)

Meðganga

Þú mátt ekki nota Diclomex 50 mg á síðustu þremur mánuðum meðgöngu. Það veldur hættu bæði fyrir

heilsu móður og barns. Á fyrsta og öðrum þriðjungi meðgöngu skalt þú aðeins nota Diclomex 50 mg í

samráði við lækninn.

Brjóstagjöf

Virka efnið diclofenac og niðurbrotsefni þess berast í brjóstamjólk í litlu magni. Því á ekki að nota

Diclomex 50 mg á meðan á brjóstagjöf stendur.

Frjósemi kvenna

Eins og við á um önnur lyf sem hindra nýmyndun prostaglandína (myndun ákveðinna vefjahormóna),

getur Diclomex 50 mg gert það erfiðara að verða barnshafandi. Þú skalt láta lækninn vita ef þú

ráðgerir að verða barnshafandi eða hefur átt í erfiðleikum með að verða barnshafandi.

Akstur og notkun véla

Diclomex 50 mg getur valdið aukaverkunum eins og sjóntruflunum, þreytu og sundli. Vegna þessa

getur viðbragðshæfni breyst og hæfni til aksturs og notkunar véla minnkað.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt

af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

3.

Hvernig nota á Diclomex 50 mg

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á

lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Lyfjagjöf

Takið Diclomex 50 mg

án þess að tyggja það og með miklum vökva

(glasi af vatni) 1 til 2 klst.

fyrir

máltíð

á fastandi maga.

Lengd notkunar

Læknirinn sem sér um meðferðina ákveður hve lengi þú átt að nota lyfið.

Ráðlagður skammtur er;

Fyrir fullorðna og unglinga yfir 50 kg

Upphafsskammtur er almennt 2-3 töflur af Diclomex 50 mg á dag.

Dagsskammtinn skal taka í tveimur eða þremur aðskildum skömmtum.

Við langtímameðferð nægir yfirleitt skammtur sem er 1-2 töflur af Diclomex 50 mg á dag.

Sérstakar leiðbeiningar vegna tíðaverkja

Taka skal 1-3 töflur af Diclomex 50 mg á dag í einum til þremur skömmtum.

Skammtinn skal aðlaga einstaklingsbundið. Taka skal minni skammt (1-2 töflur) í upphafi, sem má

auka í þrepum á milli blæðinga.

Meðferðin hefst um leið og verkur byrjar að koma fram og stendur í nokkra daga, eftir því hve mikill

verkurinn er.

Aldraðir sjúklingar

Nota skal minnsta virka skammt, einkum við meðferð sjúklinga sem eru veikburða eða of léttir.

Notkun handa börnum og unglingum

Diclomex 50 mg hentar ekki til notkunar fyrir börn sem eru undir 50 kg að þyngd.

Ef stærri skammtur en mælt er fyrir um er tekinn

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið tekinn, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Láttu lækninn vita án tafar ef grunur er um ofskömmtun Diclomex 50 mg.

Ef gleymist að taka Diclomex 50 mg

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka, haldið áfram

meðferðinni og takið næsta skammt.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Aukaverkanir eru yfirleitt skammtaháðar og breytilegar frá einum sjúklingi til annars. Hættan á

magablæðingu (sári, skemmd á slímhúð, bólgu í magaslímhúð) er sérstaklega háð skammtastærð og

tímalengd notkunar.

Til að meta aukaverkanir hefur tíðni verið skilgreind á eftirfarandi hátt:

Alvarlegar aukaverkanir og viðbrögð við þeim

Hættu að nota Diclomex og hafðu tafarlaust samband við lækni ef vart verður við:

Aukna hjartsláttartíðni, lækkun blóðþrýstings sem veldur losti (einkenni ofsabjúgs og alvarlegra

ofnæmisviðbragða). Þetta getur komið fram þegar lyfið er tekið í fyrsta skipti, en er mjög

sjaldgæft.

Þrota í andliti, vörum, munni, tungu eða hálsi sem getur valdið kyngingar- eða

öndunarerfiðleikum (ofsabjúgur), en þetta kemur örsjaldan fyrir.

Húðviðbrögð

, eins og alvarleg útbrot (regnbogaroði) með roða, hita, blöðrum eða sárum

(Stevens-Johnson heilkenni), alvarleg útbrot með rauðri, flagnandi og bólginni húð sem líkist

alvarlegum bruna (eitrunardrep í húðþekju). Þetta kemur örsjaldan fyrir.

Slæman

verk ofarlega í kviðarholi

, uppköst, blóðugan niðurgang og svartar hægðir (einkenni

maga-/þarmablæðinga eða sára). Þetta er mjög sjaldgæft.

Væga krampa og eymsli í kvið

sem byrja stuttu eftir að meðferð með Diclomex hefst og þeim

fylgir blæðing frá endaþarmi eða blóðugur niðurgangur, yfirleitt innan sólarhrings frá því að

kviðverkur kemur fram (tíðni ekki þakkt, ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum).

Grunn sár

í munni, hiti, særindi í hálsi, blóðnasir og mar, inflúensulík einkenni, verulegt

þróttleysi, (einkenni blóðmyndunartruflunar). Þetta kemur mjög sjaldan fyrir. Ekki skal nota

verkjalyf til að lækka hitann.

Slæman

höfuðverk

, ógleði, uppköst,

hita

, stífni í hnakka eða skerta meðvitund (einkenni

heilahimnubólgu). Þetta kemur örsjaldan fyrir.

Minnkaðan þvagútskilnað

, vökvauppsöfnun í líkamanum og almennan lasleika (einkenni

nýrnasjúkdóms eða nýrnabilunar). Þetta kemur örsjaldan fyrir.

Ef eftirtalin einkenni koma fram skalt þú

láta lækninn vita

eins fljótt og hægt er;

Ofsakláði

(eins konar húðútbrot með ljósrauðum upphleyptum bólum sem kláði er í)

.

Þetta er

mjög sjaldgæft.

Aðrar aukaverkanir

Eftirtaldar aukaverkanir geta komið fram meðan á meðferð með Diclomex 50 mg stendur:

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum):

Höfuðverkur, sundl

Að finnast allt hringsnúast eða þyrlast um (svimi)

Verkur ofarlega í kviðarholi, ógleði, uppköst, niðurgangur,meltingartruflanir, vindgangur,

lystarleysi

Hækkun lifrarensíma í blóði

Húðútbrot og erting

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum):

Svefnhöfgi

Hvæsandi andardráttur og mæði (astmi)

Starfstruflun í lifur, þar með talin lifrarbólga með eða án gulu

Lítillegt blóðtap úr meltingarfærum, bólga í magaslímhúð, sár í maga og skeifugörn (hugsanlega

ásamt blæðingu og rofi)

Vökvasöfnun, einkenni eru m.a. bólgnir ökklar

Koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum):

Fækkun á fjölda mismunandi gerða blóðfrumna (sjá undir „alvarlegar aukaverkanir: grunn sár“)

Geðræn/tilfinningaleg vandamál, þunglyndi, kvíði, martraðir

Skyn- og minnistruflun, að vera illa áttaður, syfja, æsingur, krampar, skjálfti

Bragðskynstruflanir

Stingir eða dofi í fingrum

Heilablóðfall

Sjóntruflanir (þokusýn eða tvísýni)

Eyrnasuð og skammvinnar heyrnartruflanir

Hraður eða óreglulegur hjartsláttur (hjartsláttarónot), brjóstverkur, skert hjartastarfsemi,

hjartadrep, hár blóðþrýstingur

Bólga í æðum (æðabólga)

Bólga í lungum (lungnabólga)

Einkenni frá neðri hluta kviðarhols og sjúkdómar í görn, svo sem blæðing og bólga, versnun

Crohn´s sjúkdóms/sáraristilbólgu

Graftarbólga í slímhúð í munni vegna sveppasýkingar, tungubólga, skemmdir í vélinda,

hægðatregða

Bólga í brisi

Mjög bráð lifrarbólga B (bólga í lifur) og alvarlegir lifarsjúkdómar

Litlir blóðflekkir undir húð (purpuri, einnig vegna ofnæmis), húðútbrot, exem, ljósnæmi, hárlos

Bráð nýrnabilun, prótein í þvagi, blóð í þvagi, nýrungaheilkenni (uppsöfnun vatns í líkamanum

og mjög mikill útskilnaður próteina í þvagi), skemmdir á nýrnavef

Erfiðleikar með að fá reðurstöðu (getuleysi)

Lyf eins og Diclomex 50 mg tengjast lítillega aukinni hættu á hjartaáfalli eða heilablóðfalli.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt

fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er

hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Diclomex 50 mg

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum. Fyrningardagsetning er

síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið við lægri hita en 25°C.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Diclomex 50 mg inniheldur

Virka innihaldsefnið er diclofenacnatríum.

Hver magasýruþolin tafla inniheldur 50 mg af diclofenacnatríum.

Önnur innihaldsefni eru:

Örkristallaður sellulósi, natríumkarboxýmetýlsterkja, vatnsfrí kísilkvoða, talkúm, natríum-

sterýlfúmarat, hýprómellósi, metakrýlsýru/etýlakrýlatsamfjölliða (1:1)(pH:Eur.), þríetýl sítrat,

makrógól 6000, títantvíoxíð (E171), járnoxíð hýdrat (E172), kínólíngult (E104).

Útlit Diclomex 50 mg og pakkningastærðir

Diclomex 50 mg er gulleit, kringlótt, tvíkúpt magasýruþolin tafla, 9,3 mm í þvermál.

Diclomex 50 mg fæst í pakkningum sem innihalda 14, 20, 28, 30, 40, 50, 60, 84, 98 x 1, 100 og

500 x 1 magasýruþolnar töflur.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Strasse 3

89079 Ulm

Þýskaland

Framleiðandi

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

D-89143 Blaubeuren

Þýskaland

Vinsamlega hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa ef óskað er frekari upplýsinga um lyfið

Alvogen ehf.

Sæmundargötu 15-19

101 Reykjavík

Ísland

Sími: 522 2900

Netfang: info@alvogen.is

Þetta lyf hefur markaðsleyfi í löndum Evrópska efnahagssvæðisins undir eftirfarandi heitum:

Belgía:

Diclofenac-ratiopharm 50 mg maagsapresistente tabletten

Finnland:

Diclomex 50 mg enterotabletti

Ísland:

Diclomex 50 mg magasýruþolnar töflur

Portúgal:

Diclofenac-ratiopharm 50 mg, comprimidos gastroresistentes

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í desember 2017.