Depo-Medrol

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Depo-Medrol Stungulyf, dreifa 40 mg/ml
 • Skammtar:
 • 40 mg/ml
 • Lyfjaform:
 • Stungulyf, dreifa
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Depo-Medrol Stungulyf, dreifa 40 mg/ml
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • 8b672759-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Depo-Medrol

®

40 mg/ml stungulyf, dreifa

metylprednisolonacetat

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir

einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Depo-Medrol og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Depo-Medrol

Hvernig nota á Depo-Medrol

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Depo-Medrol

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Depo-Medrol og við hverju það er notað

Depo-Medrol

er samtengdur barksteri sem:

Dregur úr einkennum bólgu og ertingu frá vefjum s.s. roða, kláða, þrota, eymslum, sársauka og

hitatilfinningu.

Minnkar ónæmissvörun líkamans.

Kemur í veg fyrir eða dregur úr ofnæmi.

Þú getur fengið Depo-Medrol við t.d. árstíðabundnu ofnæmi, ákveðnum húðsjúkdómum og bólgu í

einum eða fleiri liðum.

Depo-Medrol

hefur forðaverkun, það þýðir að verkunin er langvarandi. Þegar því er sprautað í lið

dregur Depo-Medrol

úr einkennum í 3-4 vikur

.

Depo-Medrol

inndælingar eru yfirleitt framkvæmdar af lækni eða hjúkrunarfræðingi, sem hafa góða

þekkingu á notkun lyfsins.

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

2.

Áður en byrjað er að nota Depo-Medrol

Ekki má nota Depo-Medrol:

ef um er að ræða ofnæmi fyrir metylprednisoloni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin

upp í kafla 6).

ef þú ert með dreifða sveppasýkingu, fyrir utan staðbunda sveppasýkingu t.d. í húð eða í munni.

Ekki má gefa Depo-Medrol með innrennsli í mænuvökva eða undir höfuðkúpu (utanbasts eða í

mænugöng) eða með inndælingu beint í æð (bláæð).

Ef þú færð Depo-Medrol í skömmtum sem bæla ónæmiskerfið má ekki bólusetja þig með sumum

bóluefnum.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Læknirinn eða hjúkrunarfræðingurinn mun gæta sérstakrar varkárni við að meðhöndla þig með Depo-

Medrol ef þú ert með:

sykursýki, þar sem hugsanlega getur þurft að breyta insúlínskömmtum

hæg efnaskipti

skorpulifur

veirusýkingu í auga (

herpes simplex

magasár, alvarlega þarmasjúkdóma, eins og sjúkdóm í ristli með tilhneigingu til blæðingar eða

bólgu í ristli

hefur nýlega farið í aðgerð á æðum eða þörmum (samtengingu)

berkla, einnig ef þú hefur haft berkla

skerta nýrnastarfsemi

hjartakvilla

of háan blóðþrýsting eða hjartabilun

blóðtappa eða hefur tilhneigingu til að fá blóðtappa

beinþynningu

óeðlilega vöðvaþreytu (vöðvaslensfár)

ákveðnar geðraskanir t.d. depurð, miklar geðsveiflur eða tilhneigingu til geðröskunar, þar sem

einkennin geta versnað við meðferð með Depo-Medrol

heilaáverka

gláku

kringluleitt andlit með uppsafnaðri líkamsfitu á kvið og hnakka (Cushings heilkenni)

minnkaða virkni skjaldkirtils

krampa

breytingar á blóðfitusamsetningu

hefur fengið ofnæmi fyrir einhverju lyfi

æxli í nýrnahettuberki (krómfíklaæxli)

Mundu ávallt eftir því að segja lækninum eða hjúkrunarfræðingnum frá því ef eitthvert af ofannefndu á

við þig.

Hafið strax samband við lækni ef vart verður við:

blárauð æxli í húðinni, þar sem það gæti bent til húðkrabbameins (Kaposi sarkmein)

hita og vanlíðan, þar sem það getur bent til sýkingar

verki og staðbundna bólgu á inndælingarstað eftir inndælingu, þar sem það getur verið merki um

ígerð

frekari hreyfiskerðingu í liðum, þar sem það getur verið merki um bólgu

mikla kviðverki og hita vegna brisbólgu

Hafa ber eftirfarandi í huga:

Hafa skal samband við lækninn ef þú færð verk í auga eða upp koma vandamál varðandi sjón

(sérstaklega hjá börnum).

Við langvarandi notkun getur myndast drer á auga (einkum hjá börnum) og gláka (aukinn

þrýstingur í auga) með hættu á að skaða sjónina, ásamt hættu á sveppa- eða veirusýkingu í

augum.

Læknirinn mun því hafa reglulegt eftirlit með sjóninni, ef um langtímameðferð er að ræða.

Segðu alltaf frá því að þú sért á meðferð með Depo-Medrol ef þú þarft að fara í bólusetningu.

Langtímameðferð með Depo-Medrol

getur dregið úr gæðum sæðis hjá karlmönnum.

Depo-Medrol

getur dulið einkenni bólgu og bólga getur versnað.

Læknirinn getur ráðlagt saltsnauða og kalíumríka fæðu.

Depo-Medrol getur dulið einkenni magasárs, bólgu í slímhimnu eða annarra sjúkdóma í

meltingarvegi.

Samtímisnotkun hormóna úr nýrnahettuberki og bólgueyðandi lyfja sem ekki eru sterar

(NSAID-lyf (verkjastillandi lyf)) eykur hættu á magasári.

Depo-Medrol

getur valdið minnkaðri svörun á húðprófi (ofnæmispróf

)

, því skaltu alltaf láta vita

að þú sért í meðferð með Depo-Medrol.

Hafðu samband við lækninn ef þú færð ofnæmisviðbrögð með útbrotum og þrota.

Hafðu samband við lækninn ef vart verður við persónuleikabreytingar svo sem skapsveiflur,

alvarlegt þunglyndi, sjálfsvígshugsanir, ofskynjanir eða svefnleysi innan nokkurra daga eða

vikna eftir að meðferð með Depo-Medrol

hefst eða strax eftir að meðferð er hætt.

Stórir skammtar af hormónum úr nýrnahettuberki geta valdið brisbólgu.

Við langvarandi meðferð með Depo -Medrol getur fita safnast upp við hryggsúluna.

Börn og unglingar

Þú skalt forðast að smitast af hlaupabólu eða mislingum. Þetta er mjög mikilvægt ef þú færð stóra

skammta. Ef þú kemst í snertingu við smit, skaltu hafa samband við lækninn. Þetta er sérstaklega

mikilvægt þegar börn eru meðhöndluð.

Langtímameðferð með

Depo-Medrol

getur

dregið úr vaxtarhraða ungbarna og barna. Ráðfærðu þig

við lækni um eftirlit.

Lítil börn sem fá langvarandi meðferð geta fengið hækkaðan innankúpuþrýsting.

Segðu lækninum alltaf frá því að þú sért í meðferð með Depo-Medrol, ef þú þarft að fara í aðgerð,

hefur orðið fyrir slysi, fengið alvarlegar sýkingar eða ert undir álagi. Þetta á við í allt að 1 ár eftir að

meðferð lýkur.

Meðferð með Depo-Medrol getur haft neikvæð áhrif á efnaskipti kalks í beinum. Þú þarft því að ganga

úr skugga um hættu á beinþynningu (rýrnun beina og beinbrot) með lækninum, einkum ef skyldmenni

þín hafa beinbrotnað, ef þú hreyfir þig ekki reglulega, ef þú ert kona á breytingaskeiði eða hefur lokið

því eða ef þú ert aldraður/öldruð.

Við langvarandi meðferð með

Depo-Medrol áttu að vera með skírteini á þér sem á er skráð: Hvenær

meðferð hófst, hvaða skammtar eru notaðir, nafnið á lyfinu, nafn læknisins eða deildarinnar, sem hefur

ávísað meðferðinni.

Þetta skírteini á að tryggja að þú fáir rétta meðferð og í réttum skömmtum, ef þú þarft að leggjast inn á

sjúkrahús og ert ekki í ástandi til að upplýsa um þessa meðferð.

Ef teknar eru blóðprufur hjá þér eða þú þarft að skila þvagprufu skaltu ávallt láta vita að þú sért í

meðferð með

Depo-Medrol

.

Notkun annarra lyfja samhliða Depo-Medrol

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega

verið notuð eða kynnu að verða notuð. Þetta á einnig við um lyf sem fengin eru án lyfseðils, lyf keypt

erlendis, náttúrulyf, sterk vítamín og steinefni sem og fæðubótarefni.

Depo-Medrol getur haft áhrif á verkun annarra lyfja og önnur lyf geta haft áhrif á verkun

Depo-Medrol.

Sum lyf geta aukið verkun Depo-Medrol og læknirinn getur viljað fylgjast vel með þér ef þú tekur

þessi lyf (þ.m.t. lyf við HIV: ritonavír, cobicistat).

Látið lækninn vita ef

samtímis eru notuð:

lyf til ónæmisbælingar eftir líffæraflutning (ciclóspórín, tacrolimus)

lyf við flogaveiki og krömpum (fenóbarbítal, fenýtóín og karbamazepín)

lyf við berklum (rífampicín, ísóníazíð)

lyf við sveppasýkingu (ítrakónasól, ketókónasól)

lyf við sykursýki

verkjastillandi lyf (asetýlsalisýlsýra og bólgueyðandi sem ekki eru sterar (NSAID-lyf))

lyf sem ekki eru kalíumsparandi (vatnslosandi lyf, amfótericín B, xanten og beta-2-virk efni)

blóðþynnandi lyf

vöðvaslakandi lyf (tauga- og vöðvaslakandi efni svo sem pankúróníum, vekúróníum)

lyf til að fyrirbyggja uppköst og ógleði eftir skurðaðgerð (aprepitant, fosaprepitant)

lyf við HIV smiti (indinavír, ritonavír, cobicistat)

sum krabbameinslyf (cýklófosfamíð, amínóglutetimíð)

lyf við háþrýstingi og hjartakrampa (angina pectoris) (diltíazem)

getnaðarvarnalyf (etinýlestradíól, norethindron)

sýklalyf (klaritrómycín, erytrómycín, tróleandomycín)

lyf við óeðlilegri vöðvaþreytu sem nefnist vöðvaslensfár (myasthenia gravis)

(kólínesterasahemlar)

Notkun Depo-Medrol með mat eða drykk

Ekki má drekka greipaldinsafa samtímis notkun Depo-Medrol.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum,

lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum áður en lyfið er notað.

Meðganga

Við venjulegar kringumstæður færðu ekki meðferð með Depo-Medrol

ef þú ert þunguð. Læknirinn

mun meta það fyrir hvern og einn.

Brjóstagjöf

Ef meðferð reynist nauðsynleg skal undir venjulegum kringumstæðum hætta brjóstagjöf, þar sem

Depo-Medrol skilst út í móðurmjólk. Ráðfærðu þig við lækni.

Akstur og notkun véla

Ekki er vitað hvort Depo-Medrol hefur áhrif á hæfni til aksturs og stjórnunar véla. Hver einstaklingur

þarf að átta sig á því hvaða áhrif lyfið hefur á hann. Ef vart verður við sundl, sjóntruflanir, þreytu eða

yfirlið eftir meðferð með Depo-Medrol ætti ekki að aka bíl eða stjórna vélum.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt

af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Depo-Medrol inniheldur natríum

Lyfið inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í skammti, sem þýðir að það er næstum

natríumsnautt.

3.

Hvernig nota á Depo-Medrol

Læknirinn getur sagt þér hvaða skammta þú munt fá og hve oft. Ef þú ert í vafa skaltu spyrja lækninn,

lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn. Aðeins læknirinn getur breytt skömmtum.

Notkunarleiðbeiningar

Depo-Medrol

að hrista

fyrir notkun.

Depo-Medrol

skal gefa sem inndælingu í vöðva eða beint í veika liðinn.

Skammtar eru einstaklingsbundnir og eru ákvarðaðir miðað við eðli sjúkdómsins og hvort lyfið er

gefið sem inndæling í vöðva eða beint í lið.

Við inndælingu í lið, er skammturinn ákvarðaður miðað við í hvaða lið er inndælt.

Depo-Medrol

er gefið með inndælingu, yfirleitt af lækni eða hjúkrunarfræðingi.

Ef minnka þarf skammta skal breyta skömmtunum smátt og smátt.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal

hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Bráð ofskömmtun af Depo-Medrol

hefur ekki í för með sér nein tafarlaus einkenni.

Ef gleymist að nota Depo-Medrol

Þar sem lyfið er gefið undir nákvæmu eftirliti læknis er ólíklegt að skammtur gleymist. Látið lækninn,

lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita ef þú telur að skammtur hafi gleymst.

Ef

meðferð með Depo-Medrol er hætt

Aðeins má hætta meðferð samkvæmt samráði við lækninn. Ef minnka þarf skammta skal breyta

skömmtunum smátt og smátt. Ef meðferð er hætt skyndilega eða skammtar minnkaðir mjög mikið,

getur komið fram röð sérlega óþægilegra einkenna eins og hiti, lið- og vöðvaverkir og slæmt almennt

ástand.

Þar að auki geta einnig komið fram eftirfarandi einkenni: lítil matarlyst, ógleði, uppköst, þreyta,

höfuðverkur, húðflögnun, þyngdartap og/eða lágur blóðþrýstingur.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Nokkrar aukaverkanir eru háðar skammtastærð og lengd meðferðar.

Margar aukaverkanir ganga til baka þegar meðferð er hætt og minnka ef skammtur er minnkaður.

Alvarlegar aukaverkanir

Algengar – mjög algengar aukaverkanir

(koma fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 100 sjúklingum):

Alvarlegar sýkingar sem blossa upp, t.d. herpes, sveppasýkingar eða berklar. Hafið samband við

lækni.

Dulin alvarleg bólga. Hafið samband við lækni.

Sykursýki og versnun sykursýki (tíð þvaglát, þorsti, þreyta). Hafið samband við lækni.

Rautt, kringluleitt „mánaandlit“, þorsti af völdum sykursýki, höfuðverkur af völdum hás

blóðþrýstings, minnkaður vöðvamassi, fitusöfnun á kvið og hnakka (Cushing-lík einkenni).

Hafið samband við lækni.

Þreyta, minna mótstöðuafl vegna skertrar starfssemi nýrnahettuhormóna með minnkuðum

viðbrögðum við erfiðum áföllum, sýkingum og skurðaðgerðum. Hafið samband við lækni.

Verkur í efri hluta kviðarhols og bakvið neðri hluta brjóstbeins vegna magasárs eða

skeifugarnarsárs. Ræðið við lækni. Getur í sumum tilfellum þróast í blæðandi magasár með

blóðugum eða svörtum, illa lyktandi hægðum, gat á maga eða görn með mjög svæsnum verkjum

og mikilli vanlíðan. Hafið tafarlaust samband við lækni eða bráðamóttöku. Hringið hugsanlega í

112.

Vaxtarhömlun. Hafið samband við lækninn.

Sjaldgæfar aukaverkanir

(koma fyrir hjá 1-10 af hverjum 1.000 sjúklingum):

Skyndileg húðútbrot, öndunarerfiðleikar og yfirlið (innan mínútna eða klukkustunda) vegna

ofnæmis (bráðaofnæmislost/óþolslost). Getur verið lífshættulegt. Hringið í 112.

Bólga (sýking) sem getur komið fram við bælingu ónæmiskerfisins.

Almennt slæmt ásigkomulag, miklir kviðverkir vegna brisbólgu. Hafið samband við lækni eða

bráðamóttöku. Hringið hugsanlega í 112.

Máttleysi í vöðvum og vöðvaverkir (vöðvakvilli). Hafið samband við lækni.

Drer á auga (þokusjón). Hafið samband við lækni.

Höfuðverkur, ógleði, sjónskerðing og regnbogasjón vegna aukins þrýstings í auga (gláku). Hafið

tafarlaust samband við lækni eða bráðamóttöku.

Geðkvillar (geðrof). Hafið samband við lækni.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir – aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir

(koma fyrir hjá færri en

1 af hverjum 1.000 sjúklingum):

Aukinn þrýstingur í heila (höfuðverkur, ógleði, uppköst, verkur bak við augu, sjóntruflanir).

Mjúkir hlutar höfuðkúpu hjá ungbörnum bunga út. Hafið tafarlaust samband við lækni eða

bráðamóttöku. Hringið hugsanlega í 112.

Krampar. Hafið tafarlaust samband við lækni eða bráðamóttöku. Hringið hugsanlega í 112.

Aukaverkanir af óþekktri tíðni:

Höfuðverkur, þreyta, ógleði og uppköst vegna of mikillar sýru í blóði. Í alvarlegum tilvikum

meðvitundarleysi með djúpum og hröðum andardrætti. Hafið tafarlaust samband við lækni eða

bráðamóttöku. Hringið hugsanlega í 112.

Þreyta, slen, getur endað með dái. Tilhneiging til vöðvakrampa og hjartsláttartruflana

(hjartsláttur), krampi í vélinda vegna of lítillar sýru í blóði. Hafið tafarlaust samband við lækni

eða bráðamóttöku. Hringið hugsanlega í 112.

Sjálfsvígshugsanir. Hafið tafarlaust samband við lækni.

Geðklofi. Hafið samband við lækni.

Minnkuð myndun á einu eða fleirum heiladingulshormónum.

Hiti, lið- og vöðvaverkir og almenn vanlíðan (þegar meðferð er hætt).

Verkir á mjaðmasvæði með náladofa og svima, ásamt máttleysi í fótum vegna fitusöfnunar á

staðbundnum svæðum í líkamanum (utanbastsfituæxli). Hafið samband við lækni.

Dökkur blettur í miðju sjónsviði ásamt þokusjón og skertri sjón (sjónulos) vegna sjúkdóms í

sjónhimnu og æðu. Hafið samband við lækni.

Blinda ef inndæling er beint í meiðsli á höfði eða andliti.

Andþrengsli geta komið fram við áreynslu hjá hjartveikum en einnig við hvíld, hósti, þrýstingur

fyrir brjósti, hraður hjartsláttur, bólga í fótum vegna hjartabilunar. Hafið tafarlaust samband við

lækni eða bráðamóttöku. Hringið hugsanlega í 112.

Skyndilegir verkir fyrir brjósti, verkir við öndun, hósti og andþrengsli vegna blóðtappa í

lungum. Hringið í 112.

Andþrengsli, verkir fyrir brjósti sem ná út í handleggi og upp í háls, miklir kviðverkir, lömun,

skyntruflanir, talerfiðleikar, sársauki og hugsanlega þroti í hand- og fótleggjum vegna

blóðtappamyndunar. Hafið tafarlaust samband við lækni eða bráðamóttöku. Hringið hugsanlega

í 112.

Blóðug uppköst og/eða svartar hægðir vegna blæðinga í maga og þörmum. Hafið tafarlaust

samband við lækni eða bráðamóttöku. Hringið hugsanlega í 112.

Miklir kviðverkir og slæm almenn líðan vegna rofs í maga. Hafið tafarlaust samband við lækni

eða bráðamóttöku. Hringið hugsanlega í 112.

Brisbólga með miklum kviðverkjum og hita. Hafið tafarlaust samband við lækni eða

bráðamóttöku. Hringið í 112.

Metýlprednisólon getur skemmt lifur; tilkynnt hefur verið um lifrarbólgu og hækkuð gildi

lifrarensíma. Kláði, gul húð og augu, dökklitað þvag eða inflúensulík einkenni geta verið merki

um lifrarbólgu. Hafið samband við lækni eða bráðamóttöku.

Bólgulíkt ástand í beini með verkjum og beinbrotum (beindrep). Hafið samband við lækni.

Sinarof (einkum í hásin). Hafið samband við lækni.

Samanfall í hrygg. Hafið samband við lækni.

Liðkvilli (taugaliðkvilli, neuropathic artropathy) með verkjum og bólgu í liðum. Hafið samband

við lækni.

Aukaverkanir sem ekki eru alvarlegar

Algengar – mjög algengar aukaverkanir

(koma fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 100 sjúklingum):

Aukin hætta á beinbrotum vegna beinþynningar. Getur orðið að alvarlegri aukaverkun. Hafið

samband við lækni ef skyndilega verður vart við verki í baki.

Aukin þörf fyrir insúlín og sykursýkilyf til inntöku.

Máttleysi og minni vöðvakraftur vegna of lágs kalíums í blóði. Of lítið kalíum í blóði getur í

mjög sjaldgæfum tilvikum orðið alvarlegt með lömun og hjartsláttartruflunum (hætta á

hjartastoppi). Ræðið við lækni.

Þorsti vegna minnkaðs útskilnaðar salta.

Þunn húð sem rofnar auðveldlega/viðkvæm húð. Ræðið við lækni.

Húðbreytingar með breytingum á fitudreifingu á maga og í hnakka.

Slitrákir í húð.

Punktablæðingar í húð.

Blæðingar í húð.

Óhrein húð / bólur (þrymlabólur).

Vökvasöfnun í líkamanum. Hafið samband við lækni.

Þyngdaraukning, andnauð, þroti í fótum og fótleggjum vegna vökvasöfnunar í líkamanum.

Hafið samband við lækni.

Vöðvaslappleiki.

Truflun á tíðablæðingum.

Minnkaður gróandi sára.

Aukinn hárvöxtur hjá konum, svo sem skeggvöxtur.

Þroti á fótum, ökklum og höndum.

Pirringur (hjá börnum).

Skert sykurþol.

Algengar aukaverkanir

(koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 100 sjúklingum):

Bólga (sýking).

Sjaldgæfar aukaverkanir

(koma fyrir hjá 1-10 af hverjum 1.000 sjúklingum):

Bólga á stungustað (eftir inndælingu án sótthreinsunar).

Geðtruflanir, t.d. depurð, sæluvíma, svefnleysi, skapsveiflur, persónuleikabreytingar.

Skapsveiflur, óeðlileg hegðun og svefnleysi (hjá börnum).

Of hár blóðþrýstingur. Hafið samband við lækni. Hækkaðan blóðþrýsting þarf að meðhöndla.

Mikið hækkaður blóðþrýstingur er alvarlegur.

Beinbrot og samanfall beina.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir – aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir

(koma fyrir hjá færri en

1 af hverjum 1.000 sjúklingum):

Sársauki, roði og bólga eftir inndælingu í lið, kýli án sýkingar.

Minnistap. Getur verið eða orðið alvarlegt. Ræðið við lækni.

Skyntruflanir, viðbragðstruflanir.

Sundl, höfuðverkur.

Nábítur/brjóstsviði.

Aukaverkanir af óþekktri tíðni:

Lyfjaofnæmi.

Breytingar á blóðfitusamsetningu.

Aukin matarlyst (getur valdið þyngdaraukningu).

Myndun fituhnúta.

Geðrænar truflanir, t.d. tilhneyging til mikilla tilfinningaviðbragða, ávanabinding, oflæti,

ranghugmyndir, ofskynjanir, rugl, geðtruflun, kvíði, óeðlileg hegðun og pirringur. Getur verið

alvarlegt. Hafið hugsanlega samband við lækni eða bráðamóttöku.

Útstæð augu.

Óreglulegur hjartsláttur. Getur verið alvarlegt. Hafið hugsanlega samband við lækni.

Svimi, hugsanlega yfirlið vegna lágs blóðþrýstings.

Hiksti.

Sviði bak við bringubein, nábítur, kyngingarörðugleikar vegna bólgu í vélinda.

Magaverkur, uppþemba, niðurgangur, ógleði.

Útbrot (ofsakláði) og þroti. Getur verið alvarlegt. Ræðið við lækninn. Þroti í andliti, vörum eða

tungu getur verið lífshættulegur. Hringið í 112.

Litabreytingar á húð, t.d. ljósir blettir á húðinni (minna litarefni) eða brúnir blettir á húðinni

(meira litarefni).

Útbrot, húðroði, kláði, ofsakláði, aukin svitamyndun.

Vöðvarýrnun, vefjadrep, liðverkir, vöðvaverkir.

Viðbrögð á stungustað.

Tímabundin bólga og roði á stungustað við inndælingu í liði.

Þreyta, vanlíðan, pirringur (fullorðnir).

Minnkuð svörun við húðprófi (ofnæmispróf).

Aukinn fjöldi hvítra blóðkorna. Getur verið alvarlegt. Hafið samband við lækni eða

bráðamóttöku ef fram kemur hiti.

Depo-Medrol

getur að auki valdið aukaverkunum, sem þú finnur venjulega ekki fyrir. Þær varða

breytingar á niðurstöðum ákveðinna rannsóknagilda, t.d. hækkun á lifrarprófum, niðurstöður

þvagprófa og blóðprófa, þ.m.t. kólesteról.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint

til Lyfjastofnunar,

www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að

auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Depo-Medrol

Geymið lyfið

þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum. Fyrningardagsetning er

síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Depo-Medrol inniheldur

Virka innihaldsefnið er metýlprednisólonasetat 40 mg/ml.

Önnur innihaldsefni eru natríumklóríð, makrógól 3350, mýristýl-Gamma-picóliniumhýdróklóríð, vatn

fyrir stungulyf.

Lýsing á útliti Depo-Medrol og pakkningastærðir

Depo-Medrol er hvít dreifa, í hettuglasi eða einnota sprautu.

Depo-Medrol

er í eftirfarandi pakkningastærðum:

1 hettuglas með 1 ml, 2 ml eða 5 ml stungulyfi

1 einnota sprauta með 2 ml stungulyfi.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup, Danmörk.

Framleiðandi

Pfizer Manufacturing Belgium N.V. Rijksweg 12, 2870 Puurs, Belgía.

Umboðsaðili á Íslandi

Icepharma hf., Lynghálsi 13, 110 Reykjavík.

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í júní 2017.