Crixivan

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Crixivan
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Crixivan
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • sænska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Antivirala medel för systemiskt bruk,
 • Lækningarsvæði:
 • HIV-infektioner
 • Ábendingar:
 • Crixivan indikeras i kombination med antiretrovirala nukleosidanaloger för behandling av HIV-1-infekterade vuxna.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 39

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • auktoriserad
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/000128
 • Leyfisdagur:
 • 03-10-1996
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/000128
 • Síðasta uppfærsla:
 • 26-03-2019

Opinber matsskýrsla

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/721612/2016

EMEA/H/C/000128

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Crixivan

indinavir

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Crixivan. Det

förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Crixivan ska användas.

Praktisk information om hur Crixivan ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Crixivan och vad används det för?

Crixivan är ett antiviralt läkemedel som används för att behandla vuxna som är infekterade med

humant immunbristvirus typ 1 (HIV-1), ett virus som orsakar förvärvat immunbristsyndrom (aids).

Crixivan innehåller den aktiva substansen indinavir och används i kombination med andra antivirala

läkemedel.

Hur används Crixivan?

Crixivan finns som kapslar (200 mg och 400 mg) och tas genom munnen en timme före eller två

timmar efter måltid, med vatten eller med en lätt måltid med lågt fettinnehåll. Standarddosen är

800 mg var åttonde timme, men Crixivan kan också ges i en dos på 400 mg två gånger om dagen om

varje dos ges tillsammans med 100 mg ritonavir (ett annat antiviralt läkemedel). För att undvika

risken för att utveckla njursten ska patienterna dricka mycket vätska (minst 1,5 liter om dagen för

vuxna).

Crixivan är receptbelagt och ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av att behandla hiv.

Crixivan

Sida 2/3

Hur verkar Crixivan?

Den aktiva substansen i Crixivan, indinavir, är en proteashämmare. Den blockerar ett enzym som

kallas proteas, som medverkar till hivvirusets förökning. Genom att blockera detta enzym hindrar

indinavir viruset från att föröka sig normalt, vilket gör att infektionen sprider sig långsammare.

Crixivan botar inte hivinfektion eller aids, men kan motverka skador på immunsystemet och undvika

att infektioner och sjukdomar som har samband med aids utvecklas.

Ritonavir är en annan proteashämmare som ibland används som förstärkare tillsammans med

Crixivan. Den saktar ner den hastighet med vilken indinavir bryts ned, vilket ökar indinavirnivåerna i

blodet.

Vilken nytta med Crixivan har visats i studierna?

Studier har visat att Crixivan i kombination med andra antivirala läkemedel är effektivt när det gäller

att minska hivnivåerna i blodet (virusbelastningen). I en studie var virusbelastningen lägre än

500 kopior/ml efter 24 veckors behandling hos 90 procent av dem som tog Crixivan tillsammans med

zidovudin och lamivudin, jämfört med hos 43 procent av dem som enbart tog Crixivan och inte hos

någon av dem som tog zidovudin och lamivudin utan Crixivan.

Vilka är riskerna med Crixivan?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Crixivan (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är

förstoring av de röda blodkropparna, minskat antal neutrofiler (en sorts vita blodkroppar), huvudvärk,

yrsel, illamående, kräkningar, diarré, halsbränna, förhöjda nivåer i blodet av gallfärgämnet bilirubin

utan symtom, förhöjda nivåer av leverenzymer (alanin- och aspartat-aminotransferaser), hudutslag,

torr hud, blod i urinen, protein i urinen, kristaller i urinen, svaghet eller utmattning, smakförvrängning

och buksmärtor (magont). En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Crixivan

finns i bipacksedeln.

Crixivan får inte tas tillsammans med vissa andra läkemedel på grund av risken för skadliga

interaktioner. En fullständig förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför har Crixivan godkänts?

CHMP fann att nyttan med Crixivan är större än riskerna och rekommenderade att Crixivan skulle

godkännas för försäljning.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Crixivan?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Crixivan har tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Mer information om Crixivan

Den 4 oktober 1996 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Crixivan

som gäller i hela EU.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

Public Assessment Reports. Mer information om behandling med Crixivan finns i bipacksedeln (ingår

också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Crixivan

Sida 3/3

Denna sammanfattning uppdaterades senast 11-2016.

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

CRIXIVAN 200 mg hårda kapslar

indinavir

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller

även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad CRIXIVAN är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar CRIXIVAN

Hur du tar CRIXIVAN

Eventuella biverkningar

Hur CRIXIVAN ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad CRIXIVAN är och vad det används för

Vad CRIXIVAN är

CRIXIVAN innehåller en substans som heter indinavir. Den tillhör en läkemedelsgrupp som kallas

"proteashämmare".

Vad CRIXIVAN används för

CRIXIVAN används för att behandla humant immunbristvirus (hiv) hos vuxna. CRIXIVAN används

tillsammans med andra hiv-behandlingar (antiretrovirala läkemedel). Detta kallas för antiretroviral

kombinationsbehandling.

Ett exempel på ett annat läkemedel som du kan få samtidigt som CRIXIVAN är ritonavir.

Hur CRIXIVAN fungerar

CRIXIVAN behandlar hiv och hjälper till att minska antalet hiv-partiklar i blodet.

CRIXIVAN hjälper till att:

minska risken att du får sjukdomar förenade med hiv

sänka mängden hiv i kroppen (din "viral load")

öka antalet CD4 (T-)-celler. CD4-celler är en viktig del av ditt immunsystem. Immunsystemets

huvudsakliga uppgift är att skydda dig från infektioner.

CRIXIVAN har eventuellt inte dessa effekter hos alla patienter. Din läkare kommer att kontrollera hur

detta läkemedel fungerar för dig.

2.

Vad du behöver veta innan du tar CRIXIVAN

Ta inte CRIXIVAN:

om du är allergisk mot indinavir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du tar något av följande läkemedel:

rifampicin - ett antibiotikum som används för att behandla infektioner

cisaprid - används vid tarmbesvär

amiodaron - används vid besvär med hjärtrytm

pimozid - används vid vissa mentala hälsoproblem

lovastatin eller simvastatin - används för att sänka kolesterolnivån

johannesört (Hypericum perforatum) - naturläkemedel som används vid depression

ergotamintartrat (med eller utan koffein) - används vid migrän

aztemisol eller terfenadin - antihistaminer som används vid hösnuva och andra allergier

quetiapin - används vid vissa psykiska sjukdomar såsom schizofreni, bipolär sjukdom och

egentlig depression

alprazolam, triazolam och midazolam (som tas via munnen) - används som lugnande

medel och vid sömnsvårigheter.

Ta inte CRIXIVAN om något av det som nämns ovan gäller dig. Om du är osäker tala med läkare,

apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar CRIXIVAN.

CRIXIVAN kan ges samtidigt som läkemedlet ritonavir: Ta varken CRIXIVAN eller ritonavir:

om du har leverbesvär

om du tar något av följande läkemedel:

fusidinsyra - ett antibiotikum som används för att behandla infektioner

piroxikam - används vid artrit

alfuzosin - används vid prostatabesvär

bepridil - används vid bröstsmärta (angina)

klozapin - används vid vissa mentala hälsoproblem

petidin eller propoxyfen - används vid smärta

estazolam eller flurazepam - används vid sömnsvårigheter

klorazepat eller diazepam - används som lugnande medel

enkainid, flekanid, propafenon eller kinidin - används vid besvär med ojämna hjärtslag.

Ta inte CRIXIVAN eller ritonavir om något av det som nämns ovan gäller dig. Om du är osäker tala

med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar CRIXIVAN.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar CRIXIVAN om du tidigare haft eller

utvecklar något av följande:

allergier

njurbesvär (inklusive njurinflammation, njursten eller ryggsmärta med eller utan blod i urinen)

blödarsjuka - CRIXIVAN kan göra att du blöder lättare. Om du noterar blödning eller om du

känner dig svag, tala genast med läkare.

leverbesvär - personer med kronisk hepatit B eller C eller cirros, som behandlas med

antiretrovirala läkemedel är mer benägna att få allvarliga och eventuellt livshotande

leverbiverkningar med detta läkemedel. Du kan behöva ta blodprover för att undersöka hur din

lever fungerar.

svår muskelsmärta, muskelömhet eller muskelsvaghet - risken för detta ökar om du tar

kolesterolsänkande läkemedel som kallas statiner (såsom simvastatin). I sällsynta fall kan

muskelbesvären vara allvarliga (rabdomyolys). Informera läkare så snart som möjligt om du

utvecklar svår muskelsmärta eller muskelsvaghet.

tecken på infektion - detta kan vara en tidigare infektion som kommer tillbaka kort tid efter att

behandlingen mot hiv påbörjats. Detta kan bero på att kroppen återfått förmågan att bekämpa

infektioner. Detta sker hos vissa personer med framskriden hiv-infektion (AIDS) och som

tidigare haft hiv-relaterade infektioner. Om du märker några symtom på infektion, informera

läkare omgående.

autoimmuna störningar (tillstånd där immunsystemet attackerar frisk kroppsvävnad) kan också

förekomma efter att du börjar ta läkemedel för att behandla din hiv infektion. Autoimmuna

störningar kan inträffa flera månader efter att behandlingen påbörjades. Om du märker något

symtom på infektion eller andra symtom som muskelsvaghet, svaghet som startar i händer eller

fötter och som flyttar sig mot bålen, hjärtklappning, darrhänthet eller hyperaktivitet, informera

din läkare omedelbart för att få nödvändig behandling

besvär med benvävnad - tecken inkluderar stela leder, värk och smärta, särskilt i höft, samt

besvär med rörlighet. Om du märker några av dessa tecken, tala med läkare. Dessa besvär kan

bero på en bensjukdom som heter osteonekros (förlorad blodtillförsel till benvävnad som kan

orsaka vävnadsdöd i benet), och som kan inträffa månader eller år efter att behandlingen av hiv

påbörjades. Risken för att du får besvär med benvävnad är större om du:

dricker alkohol

har högt BMI (kroppsmasseindex)

har ett mycket svagt immunförsvar

har tagit kortikosteroider tillsammans med CRIXIVAN

får antiretroviral kombinationsbehandling under lång tid.

Om något av det som nämns ovan gäller dig (eller om du är osäker) tala med läkare, apotekspersonal

eller sjuksköterska innan du tar CRIXIVAN.

Barn och ungdomar

CRIXIVAN rekommenderas inte till barn under 18 års ålder.

Andra läkemedel och CRIXIVAN

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta

andra läkemedel även receptfria sådana, inklusive naturläkemedel.

CRIXIVAN kan påverka hur andra läkemedel fungerar. Vissa andra läkemedel kan även påverka hur

CRIXIVAN fungerar.

Ritonavir

Ritonavir används för att öka blodkoncentrationen av CRIXIVAN eller, mer sällan, för behandling av

hiv och då vid högre doser. Tala med läkare om du ska ta både CRIXIVAN och ritonavir. Titta även i

bipacksedeln för ritonavir.

Vänligen se i avsnittet ovan "Ta inte CRIXIVAN" och "Ta varken CRIXIVAN eller ritonavir"

under avsnitt 2 för en viktig lista över läkemedel som du inte får kombinera med CRIXIVAN. Ta inte

CRIXIVAN om du tar eller nyligen har tagit något av dessa läkemedel. Om du är osäker tala med

läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar CRIXIVAN.

Tala även med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar CRIXIVAN om du tar

något av följande läkemedel då läkaren kan komma att vilja justera dosen av dina läkemedel:

teofyllin - används vid astma

warfarin - blodförtunnande läkemedel

morfin, fentanyl - används vid smärta

buspiron - används som lugnande medel

flukonazol - används vid svampinfektioner

venlafaxin, trazodon - används vid depression

takrolimus, ciklosporin – används huvudsakligen efter organtransplantation

delavirdin, efavirenz, nevirapin - används vid hiv

amprenavir, sakvinavir, atazanavir - används vid hiv

sildenafil, vardenafil, tadalafil - används vid impotens

dexametason - används för att förhindra svullnad (inflammation)

itrakonazol, ketokonazol - används vid behandling av svampinfektioner

atorvastatin, rosuvastatin, pravastatin, fluvastatin - används för att sänka kolesterolnivån

fexofenadin, loratadin - antihistaminer som används vid hösnuva eller andra allergiska tillstånd

p-piller som innehåller noretindron eller etinylöstradiol

fenobarbital, fenytoin, karbamazepin, divalproex, lamotrigin - används vid behandling av

kramper (epilepsi)

midazolam (som injektion) - används vid akuta krampanfall och för att söva patienter inför vissa

medicinska ingrepp

amlodipin, felodipin, nifedipin, nikardipin, digoxin, diltiazem - används vid högt blodtryck och

vissa hjärtproblem

quetiapin - används vid vissa psykiska sjukdomar såsom schizofreni, bipolär sjukdom och

egentlig depression.

Om något av det som nämns ovan gäller dig (eller om du är osäker) tala med läkare, apotekspersonal

eller sjuksköterska innan du tar CRIXIVAN.

CRIXIVAN med mat och dryck

Se avsnitt 3 nedan för information om hur du tar CRIXIVAN. Det är särskilt viktigt att du:

inte tar CRIXIVAN tillsammans med mat som är rik på kalorier, fett och protein. Detta på

grund av att denna typ av mat minskar kroppens förmåga att ta upp CRIXIVAN som då inte

kommer att ha lika bra effekt.

Graviditet och amning

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, ta endast CRIXIVAN

om din läkare bestämmer att det finns ett klart behov. Det är okänt om CRIXIVAN är skadligt

för fostret, när det används av en gravid kvinna.

Det rekommenderas att kvinnor med hiv inte ska amma. Detta för att förhindra överföring av

hiv till spädbarnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel och dimsyn har rapporterats under behandling med CRIXIVAN. Om detta inträffar, undvik att

köra bil eller använda maskiner.

Annat som du bör känna till

CRIXIVAN är inget botemedel för hiv. Du kan fortfarande få infektioner eller andra sjukdomar som

hör samman med hiv. Du behöver fortfarande träffa din läkare medan du tar CRIXIVAN.

Hiv sprids via blod eller sexuell kontakt med en person som har hiv. Du kan fortfarande överföra hiv-

smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling. Diskutera

med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra.

CRIXIVAN innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktos (en typ av socker). Om du inte tål vissa sockerarter, tala med läkare

innan du tar detta läkemedel.

3.

Hur du tar CRIXIVAN

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar.

Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Hur mycket du ska ta

Den rekommenderade dosen av CRIXIVAN är:

Fyra 200 mg kapslar (800 mg) - taget tre gånger per dag (var 8:e timme).

Detta betyder att du totalt kommer ta tolv 200 mg kapslar (2400 mg) varje dag.

Du tar vanligtvis mindre CRIXIVAN om du även tar ritonavir. De rekommenderade doserna är:

CRIXIVAN - två 200 mg kapslar (400 mg) - taget två gånger per dag.

Detta betyder att du totalt kommer ta fyra 200 mg kapslar (800 mg) varje dag.

ritonavir - 100 mg – taget två gånger per dag.

Att ta detta läkemedel

Ta detta läkemedel via munnen.

Svälj kapseln hel med vatten, skummjölk eller lättmjölk, juice, te eller kaffe.

Kapseln ska inte krossas eller tuggas.

Det är viktigt för vuxna att dricka minst 1,5 liter vätska varje dag under tiden CRIXIVAN tas.

Detta hjälper till att minska risken för att du får njursten.

Ta inte CRIXIVAN tillsammans med mat som är rik på kalorier, fett och protein. Detta på

grund av att denna typ av mat minskar kroppens förmåga att ta upp CRIXIVAN som då inte

kommer att ha lika bra effekt.

När du ska ta detta läkemedel

Ta läkemedlet 1 timme före eller 2 timmar efter måltid.

Om du inte kan ta CRIXIVAN utan mat, ta det då tillsammans med en måltid som har lågt

fettinnehåll.

Om du även tar ritonavir kan du ta CRIXIVAN när som helst på dagen med eller utan mat.

Om du tagit för stor mängd av CRIXIVAN

Tala med din läkare så snart som möjligt om du tagit större mängd CRIXIVAN än du borde. Följande

effekter kan förekomma:

illamående

kräkningar

diarré

ryggsmärta

blod i urinen.

Om du har glömt att ta CRIXIVAN

Ta inte en dubbel dos för att kompensera för en glömd dos. Om du har glömt bort att ta en dos, ta den

inte senare på dagen. Fortsätt helt enkelt att följa det vanliga schemat.

Om du slutar att ta CRIXIVAN

Det är viktigt att du tar CRIXIVAN precis som läkaren sagt - han eller hon kommer att tala om för dig

hur länge du ska ta ditt läkemedel.

Sluta inte att ta CRIXIVAN utan att prata med läkare.

Detta på grund av att minskade eller uteblivna doser ökar risken för att hiv-viruset blir resistent

mot CRIXIVAN.

Om detta sker kommer din behandling att sluta fungera.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Under hiv-behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet förekomma.

Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland

finnas ett samband med hiv-läkemedlen. Läkaren kommer att göra tester för att hitta sådana

förändringar.

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Följande biverkningar har rapporterats av patienter som tar CRIXIVAN:

Uppsök läkare omgående om du märker några av följande allvarliga biverkningar – du kan

behöva omedelbar medicinsk behandling:

allergiska reaktioner - tecken på detta kan vara hudklåda, hudrodnad, nässelfeber eller

nässelutslag, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg samt andningssvårigheter. Det är inte

känt hur ofta detta kan hända (kan inte beräknas från tillgängliga data), men reaktionen kan

ibland vara svår och inkludera chock.

Det finns även andra biverkningar som du kan få när du tar detta läkemedel såsom ökad

blödning hos blödarsjuka, muskelbesvär, tecken på infektion och besvär med benvävnad.

Vänligen se "Varningar och försiktighet" avsnitt 2 ovan.

Övriga biverkningar omfattar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

huvudvärk

hudutslag eller torr hud

illamående

kräkningar

smakförändringar

matsmältningsbesvär eller diarré

buksmärta eller svullnad

yrselkänsla, svaghet eller trötthet.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

gaser

klåda

muntorrhet

sura uppstötningar

muskelsmärta

smärta vid urinering

svårigheter att somna

domningskänsla eller ovanlig känsla i huden.

Följande biverkningar har även rapporterats under användning av läkemedlet. Det är inte känt

hur ofta de förekommer:

håravfall

inflammation i bukspottkörteln

svåra hudreaktioner

mörkare hudfärg

domningar i munnen

lågt antal röda blodkroppar

inåtväxande tånaglar med eller utan infektion

leverbesvär såsom inflammation eller leversvikt

njurbesvär såsom njurinfektion, försämring eller förlust av njurfunktion

smärta och svårigheter att röra axeln.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur CRIXIVAN ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på burken eller kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är

den sista dagen i angiven månad.

Förvara CRIXIVAN i originalförpackningen. Tillslut burken väl, fuktkänsligt. Burken innehåller

torkmedel som ska vara kvar i burken.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen om hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är indinavir. Varje hård kapsel innehåller indinavirsulfat motsvarande

200 mg indinavir.

Övriga innehållsämnen är vattenfri laktos, magnesiumstearat, gelatin och titandioxid (E171).

Kapslarna är märkta med tryckfärg som innehåller indigokarmin (E132).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

CRIXIVAN 200 mg hårda kapslar tillhandahålls i HDPE-burkar, med ett polypropenlock och

folieförsegling, innehållande 180, 270 eller 360 kapslar. Eventuellt kommer inte alla

förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Kapslarna är halvgenomskinliga, vita och märkta "CRIXIVAN

200 mg" med blå text.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39,

2031 BN Haarlem, Nederländerna

Tillverkare: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, Postbus 581,

2003 PC Haarlem Nederländerna

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

Belgique/België/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel.: +370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel.: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +361 888 53 00

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: +45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@ msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

clic@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +40 21 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila

d.o.o.

Tel: + 386 1 5204 201

msd_slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel.: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Ιtalia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 9 804 650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: +371 67364224

msd_lv@merck.com.

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/ESS-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens

webbplats.

Bipacksedel: Information till användaren

CRIXIVAN 400 mg hårda kapslar

indinavir

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller

även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad CRIXIVAN är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar CRIXIVAN

Hur du tar CRIXIVAN

Eventuella biverkningar

Hur CRIXIVAN ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad CRIXIVAN är och vad det används för

Vad CRIXIVAN är

CRIXIVAN innehåller en substans som heter indinavir. Den tillhör en läkemedelsgrupp som kallas

"proteashämmare".

Vad CRIXIVAN används för

CRIXIVAN används för att behandla humant immunbristvirus (hiv-1) hos vuxna. CRIXIVAN

används tillsammans med andra hiv-behandlingar (antiretrovirala läkemedel). Detta kallas för

antiretroviral kombinationsbehandling.

Ett exempel på ett annat läkemedel som du kan få samtidigt som CRIXIVAN är ritonavir.

Hur CRIXIVAN fungerar

CRIXIVAN behandlar hiv och hjälper till att minska antalet hiv-partiklar i blodet.

CRIXIVAN hjälper till att:

minska risken att du får sjukdomar förenade med hiv

sänka mängden hiv i kroppen (din "viral load")

öka antalet CD4 (T-)-celler. CD4-celler är en viktig del av ditt immunsystem. Immunsystemets

huvudsakliga uppgift är att skydda dig från infektioner.

CRIXIVAN har eventuellt inte dessa effekter hos alla patienter. Din läkare kommer att kontrollera hur

detta läkemedel fungerar för dig.

2.

Vad du behöver veta innan du tar CRIXIVAN

Ta inte CRIXIVAN:

om du är allergisk mot indinavir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du tar något av följande läkemedel:

rifampicin - ett antibiotikum som används för att behandla infektioner

cisaprid - används vid tarmbesvär

amiodaron - används vid besvär med hjärtrytm

pimozid - används vid vissa mentala hälsoproblem

lovastatin eller simvastatin - används för att sänka kolesterolnivån

johannesört (Hypericum perforatum) - naturläkemedel som används vid depression

ergotamintartrat (med eller utan koffein) - används vid migrän

aztemisol eller terfenadin - antihistaminer som används vid hösnuva och andra allergier

quetiapin - används vid vissa psykiska sjukdomar såsom schizofreni, bipolär sjukdom och

egentlig depression

alprazolam, triazolam och midazolam (som tas via munnen) - används som lugnande

medel och vid sömnsvårigheter.

Ta inte CRIXIVAN om något av det som nämns ovan gäller dig. Om du är osäker tala med läkare,

apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar CRIXIVAN

CRIXIVAN kan ges samtidigt som läkemedlet ritonavir: Ta varken CRIXIVAN eller ritonavir:

om du har leverbesvär

om du tar något av följande läkemedel:

fusidinsyra - ett antibiotikum som används för att behandla infektioner

piroxikam - används vid artrit

alfuzosin - används vid prostatabesvär

bepridil - används vid bröstsmärta (angina)

klozapin - används vid vissa mentala hälsoproblem

petidin eller propoxyfen - används vid smärta

estazolam eller flurazepam - används vid sömnsvårigheter

klorazepat eller diazepam - används som lugnande medel

enkainid, flekanid, propafenon eller kinidin - används vid besvär med ojämna hjärtslag.

Ta inte CRIXIVAN eller ritonavir om något av det som nämns ovan gäller dig. Om du är osäker tala

med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar CRIXIVAN.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar CRIXIVAN om du tidigare haft eller

utvecklar något av följande:

allergier

njurbesvär (inklusive njurinflammation, njursten eller ryggsmärta med eller utan blod i urinen)

blödarsjuka - CRIXIVAN kan göra att du blöder lättare. Om du noterar blödning eller om du

känner dig svag, tala genast med läkare.

leverbesvär - personer med kronisk hepatit B eller C eller cirros, som behandlas med

antiretrovirala läkemedel är mer benägna att få allvarliga och eventuellt livshotande

leverbiverkningar med detta läkemedel. Du kan behöva ta blodprover för att undersöka hur din

lever fungerar.

svår muskelsmärta, muskelömhet eller muskelsvaghet - risken för detta ökar om du tar

kolesterolsänkande läkemedel som kallas statiner (såsom simvastatin). I sällsynta fall kan

muskelbesvären vara allvarliga (rabdomyolys). Informera läkare så snart som möjligt om du

utvecklar svår muskelsmärta eller muskelsvaghet.

tecken på infektion - detta kan vara en tidigare infektion som kommer tillbaka kort tid efter att

behandlingen mot hiv påbörjats. Detta kan bero på att kroppen återfått förmågan att bekämpa

infektioner. Detta sker hos vissa personer med framskriden hiv-infektion (AIDS) och som

tidigare haft hiv-relaterade infektioner. Om du märker några symtom på infektion, informera

läkare omgående.

autoimmuna störningar (tillstånd där immunsystemet attackerar frisk kroppsvävnad) kan också

förekomma efter att du börjar ta läkemedel för att behandla din hiv infektion. Autoimmuna

störningar kan inträffa flera månader efter att behandlingen påbörjades. Om du märker något

symtom på infektion eller andra symtom som muskelsvaghet, svaghet som startar i händer eller

fötter och som flyttar sig mot bålen, hjärtklappning, darrhänthet eller hyperaktivitet, informera

din läkare omedelbart för att få nödvändig behandling.

besvär med benvävnad - tecken inkluderar stela leder, värk och smärta, särskilt i höft, samt

besvär med rörlighet. Om du märker några av dessa tecken, tala med läkare. Dessa besvär kan

bero på en bensjukdom som heter osteonekros (förlorad blodtillförsel till benvävnad som kan

orsaka vävnadsdöd i benet), och som kan inträffa månader eller år efter att behandlingen av hiv

påbörjades. Risken för att du får besvär med benvävnad är större om du:

dricker alkohol

har högt BMI (kroppsmasseindex)

har ett mycket svagt immunförsvar

har tagit kortikosteroider tillsammans med CRIXIVAN

får antiretroviral kombinationsbehandling under lång tid.

Om något av det som nämns ovan gäller dig (eller om du är osäker) tala med läkare, apotekspersonal

eller sjuksköterska innan du tar CRIXIVAN.

Barn och ungdomar

CRIXIVAN rekommenderas inte till barn under 18 års ålder.

Andra läkemedel och CRIXIVAN

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta

andra läkemedel även receptfria sådana, inklusive naturläkemedel.

CRIXIVAN kan påverka hur andra läkemedel fungerar. Vissa andra läkemedel kan även påverka hur

CRIXIVAN fungerar.

Ritonavir

Ritonavir används för att öka blodkoncentrationen av CRIXIVAN eller, mer sällan, för behandling av

hiv och då vid högre doser. Tala med läkare om du ska ta både CRIXIVAN och ritonavir. Titta även i

bipacksedeln för ritonavir.

Vänligen se i avsnittet ovan "Ta inte CRIXIVAN" och "Ta varken CRIXIVAN eller ritonavir"

under avsnitt 2 för en viktig lista över läkemedel som du inte får kombinera med CRIXIVAN. Ta inte

CRIXIVAN om du tar eller nyligen har tagit något av dessa läkemedel. Om du är osäker tala med

läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar CRIXIVAN.

Tala även med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar CRIXIVAN om du tar

något av följande läkemedel då läkaren kan komma att vilja justera dosen av dina läkemedel:

teofyllin - används vid astma

warfarin - blodförtunnande läkemedel

morfin, fentanyl - används vid smärta

buspiron - används som lugnande medel

flukonazol - används vid svampinfektioner

venlafaxin, trazodon - används vid depression

takrolimus, ciklosporin – används huvudsakligen efter organtransplantation

delavirdin, efavirenz, nevirapin - används vid hiv

amprenavir, sakvinavir, atazanavir - används vid hiv

sildenafil, vardenafil, tadalafil - används vid impotens

dexametason - används för att förhindra svullnad (inflammation)

itrakonazol, ketokonazol - används vid behandling av svampinfektioner

atorvastatin, rosuvastatin, pravastatin, fluvastatin - används för att sänka kolesterolnivån

fexofenadin, loratadin - antihistaminer som används vid hösnuva eller andra allergiska tillstånd

p-piller som innehåller noretindron eller etinylöstradiol

fenobarbital, fenytoin, karbamazepin, divalproex, lamotrigin - används vid behandling av

kramper (epilepsi)

midazolam (som injektion) - används vid akuta krampanfall och för att söva patienter inför vissa

medicinska ingrepp

amlodipin, felodipin, nifedipin, nikardipin, digoxin, diltiazem - används vid högt blodtryck och

vissa hjärtproblem

quetiapin - används vid vissa psykiska sjukdomar såsom schizofreni, bipolär sjukdom och

egentlig depression.

Om något av det som nämns ovan gäller dig (eller om du är osäker) tala med läkare, apotekspersonal

eller sjuksköterska innan du tar CRIXIVAN.

CRIXIVAN med mat och dryck

Se avsnitt 3 nedan för information om hur du tar CRIXIVAN. Det är särskilt viktigt att du:

inte tar CRIXIVAN tillsammans med mat som är rik på kalorier, fett och protein. Detta på

grund av att denna typ av mat minskar kroppens förmåga att ta upp CRIXIVAN som då inte

kommer att ha lika bra effekt.

Graviditet och amning

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, ta endast CRIXIVAN

om din läkare bestämmer att det finns ett klart behov.

Det är okänt om CRIXIVAN är skadligt för fostret, när det används av en gravid kvinna.

Det rekommenderas att kvinnor med hiv inte ska amma. Detta för att förhindra överföring av

hiv till spädbarnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel och dimsyn har rapporterats under behandling med CRIXIVAN. Om detta inträffar, undvik att

köra bil eller använda maskiner.

Annat som du bör känna till

CRIXIVAN är inget botemedel för hiv. Du kan fortfarande få infektioner eller andra sjukdomar som

hör samman med hiv. Du behöver fortfarande träffa din läkare medan du tar CRIXIVAN.

Hiv sprids via blod eller sexuell kontakt med en person som har hiv. Du kan fortfarande överföra hiv-

smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling. Diskutera

med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra.

CRIXIVAN innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktos (en typ av socker). Om du inte tål vissa sockerarter, tala med läkare

innan du tar detta läkemedel.

3.

Hur du tar CRIXIVAN

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar.

Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Hur mycket du ska ta

Den rekommenderade dosen av CRIXIVAN är:

Två 400 mg kapslar (800 mg) - taget tre gånger per dag (var 8:e timme).

Detta betyder att du totalt kommer ta sex 400 mg kapslar (2400 mg) varje dag.

Du tar vanligtvis mindre CRIXIVAN om du även tar ritonavir. De rekommenderade doserna är:

CRIXIVAN - en 400 mg kapsel (400 mg) - taget två gånger per dag.

Detta betyder att du totalt kommer ta två 400 mg kapslar (800 mg) varje dag.

ritonavir - 100 mg – taget två gånger per dag.

Att ta detta läkemedel

Ta detta läkemedel via munnen.

Svälj kapseln hel med vatten, skummjölk eller lättmjölk, juice, te eller kaffe.

Kapseln ska inte krossas eller tuggas.

Det är viktigt för vuxna att dricka minst 1,5 liter vätska varje dag under tiden CRIXIVAN tas.

Detta hjälper till att minska risken för att du får njursten.

Ta inte CRIXIVAN tillsammans med mat som är rik på kalorier, fett och protein. Detta på

grund av att denna typ av mat minskar kroppens förmåga att ta upp CRIXIVAN som då inte

kommer att ha lika bra effekt.

När du ska ta detta läkemedel

Ta läkemedlet 1 timme före eller 2 timmar efter måltid.

Om du inte kan ta CRIXIVAN utan mat, ta det då tillsammans med en måltid som har lågt

fettinnehåll.

Om du även tar ritonavir kan du ta CRIXIVAN när som helst på dagen med eller utan mat.

Om du tagit för stor mängd av CRIXIVAN

Tala med din läkare så snart som möjligt om du tagit större mängd CRIXIVAN än du borde. Följande

effekter kan förekomma:

illamående

kräkningar

diarré

ryggsmärta

blod i urinen.

Om du har glömt att ta CRIXIVAN

Ta inte en dubbel dos för att kompensera för en glömd dos. Om du har glömt bort att ta en dos, ta den

inte senare på dagen. Fortsätt helt enkelt att följa det vanliga schemat.

Om du slutar att ta CRIXIVAN

Det är viktigt att du tar CRIXIVAN precis som läkaren sagt - han eller hon kommer att tala om för dig

hur länge du ska ta ditt läkemedel.

Sluta inte att ta CRIXIVAN utan att prata med läkare.

Detta på grund av att minskade eller uteblivna doser ökar risken för att hiv-viruset blir resistent

mot CRIXIVAN.

Om detta sker kommer din behandling att sluta fungera.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Under hiv-behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet förekomma.

Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland

finnas ett samband med hiv-läkemedlen. Läkaren kommer att göra tester för att hitta sådana

förändringar.

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Följande biverkningar har rapporterats av patienter som tar CRIXIVAN:

Uppsök läkare omgående om du märker några av följande allvarliga biverkningar – du kan

behöva omedelbar medicinsk behandling:

allergiska reaktioner - tecken på detta kan vara hudklåda, hudrodnad, nässelfeber eller

nässelutslag, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg samt andningssvårigheter. Det är inte

känt hur ofta detta kan hända (kan inte beräknas från tillgängliga data), men reaktionen kan ibland

vara svår och inkludera chock.

Det finns även andra biverkningar som du kan få när du tar detta läkemedel såsom ökad

blödning hos blödarsjuka, muskelbesvär, tecken på infektion och besvär med benvävnad.

Vänligen se "Varningar och försiktighet" avsnitt 2 ovan.

Övriga biverkningar omfattar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

huvudvärk

hudutslag eller torr hud

illamående

kräkningar

smakförändringar

matsmältningsbesvär eller diarré

buksmärta eller svullnad

yrselkänsla, svaghet eller trötthet.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

gaser

klåda

muntorrhet

sura uppstötningar

muskelsmärta

smärta vid urinering

svårigheter att somna

domningskänsla eller ovanlig känsla i huden.

Följande biverkningar har även rapporterats under användning av läkemedlet. Det är inte känt

hur ofta de förekommer:

håravfall

inflammation i bukspottkörteln

svåra hudreaktioner

mörkare hudfärg

domningar i munnen

lågt antal röda blodkroppar

inåtväxande tånaglar med eller utan infektion

leverbesvär såsom inflammation eller leversvikt

njurbesvär såsom njurinfektion, försämring eller förlust av njurfunktion

smärta och svårigheter att röra axeln.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur CRIXIVAN ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på burken eller kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är

den sista dagen i angiven månad.

Förvara CRIXIVAN i originalförpackningen. Tillslut burken väl, fuktkänsligt. Burken innehåller

torkmedel som ska vara kvar i burken.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen om hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är indinavir. Varje hård kapsel innehåller indinavirsulfat motsvarande

400 mg indinavir.

Övriga innehållsämnen är vattenfri laktos, magnesiumstearat, gelatin och titandioxid (E171).

Kapslarna är märkta med tryckfärg som innehåller titandioxid (E171), indigokarmin (E132) och

järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

CRIXIVAN 400 mg hårda kapslar tillhandahålls i HDPE-burkar, med ett polypropenlock och

folieförsegling, innehållande 90 eller 180 kapslar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar

att marknadsföras.

Kapslarna är halvgenomskinliga, vita och märkta "CRIXIVAN

400 mg" med grön text.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39,

2031 BN Haarlem, Nederländerna

Tillverkare: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, Postbus 581, 2003 PC Haarlem

Nederländerna

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

Belgique/België/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel.: +370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel.: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +361 888 53 00

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: +45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@ msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

clic@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +40 21 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila

d.o.o.

Tel: + 386 1 5204 201

msd_slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel.: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Ιtalia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 9 804 650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: +371 67364224

msd_lv@merck.com.

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/ESS-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens

webbplats.