Crestor

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Crestor Filmuhúðuð tafla 20 mg
 • Skammtar:
 • 20 mg
 • Lyfjaform:
 • Filmuhúðuð tafla
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Crestor Filmuhúðuð tafla 20 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • fb112244-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

Crestor 5 mg filmuhúðaðar töflur

Crestor 10 mg filmuhúðaðar töflur

Crestor 20 mg filmuhúðaðar töflur

Crestor 40 mg filmuhúðaðar töflur

rosuvastatin

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota.

Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Crestor og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Crestor

Hvernig nota á Crestor

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Crestor

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Crestor og við hverju það er notað

Crestor tilheyrir flokki lyfja sem kallast statín.

Þér hefur verið ávísað lyfinu Crestor vegna þess að:

Þú ert með hátt kólesterólgildi. Það þýðir að þú ert í hættu á að fá hjartaáfall eða heilaslag

.

Crestor er notað hjá fullorðnum, unglingum og börnum 6 ára eða eldri til að meðhöndla hátt

kólesteról.

Þér hefur verið ráðlagt að taka statín þar sem breytingar á mataræði og aukin líkamsþjálfun hafa

ekki nægt til þess að leiðrétta kólesterólgildin. Þú skalt halda fitusnauðu mataræði og

líkamsþjálfun áfram á meðan Crestor er notað.

eða

Þú ert með aðra áhættuþætti sem auka líkurnar á því að þú fáir hjartaáfall, heilaslag eða tengda

heilsufarskvilla.

Sjúkdómur sem kallast æðakölkun getur orsakað hjartaáfall, heilaslag eða önnur hjarta- og

æðavandamál. Æðakölkun er af völdum uppsöfnunar fitu í æðum.

Hvers vegna er mikilvægt að halda áfram að nota Crestor?

Crestor er notað til að leiðrétta gildi fituefna í blóði sem kallast lípíð, en algengast þeirra er kólesteról.

Mismunandi gerðir kólesteróls finnast í blóði – „slæmt“ kólesteról (LDL-kólesteról) og „gott“

kólesteról (HDL-kólesteról).

Crestor getur dregið úr magni „slæma“ kólesterólsins og aukið magn „góða“ kólesterólsins.

Það verkar með því að hjálpa til við að stöðva myndun „slæms“ kólesteróls í líkamanum.

Það eykur einnig getu líkamans til þess að losa það úr blóðinu.

Hjá flestum hefur hátt kólesteról engin áhrif á líðan þar sem það veldur ekki einkennum.

Ef það er ekki meðhöndlað geta fituefnin safnast fyrir inn í æðaveggjunum og valdið þrengingu þar.

Stundum stíflast þessar þröngu æðar og þar með er dregið úr blóðflæði til hjarta eða heila sem getur

leitt til hjartaáfalls eða heilaslags. Með því að lækka gildi kólesteróls má draga úr hættunni á

hjartaáfalli, heilaslagi eða tengdum heilsufarskvillum.

Nauðsynlegt er að

halda áfram að nota Crestor

, jafnvel þótt kólesterólgildið sé orðið eðlilegt, því

það kemur í veg fyrir að kólesterólgildið hækki á ný

og að fituefni safnist upp.

Hins vegar skaltu hætta að nota lyfið ef læknirinn segir þér að gera það eða ef þú verður þunguð.

2.

Áður en byrjað er að nota Crestor

Ekki má nota Crestor:

Ef um er að ræða ofnæmi fyrir virka efninu

eða einhverju öðru innihaldsefni

lyfsins (talin

upp í kafla 6).

Ef þú ert þunguð

eða með barn á brjósti. Ef þú verður þunguð meðan á meðferð með Crestor

stendur

skaltu strax hætta að nota lyfið og hafa samband við lækninn

Konur eiga að nota örugga getnaðarvörn til að koma í veg fyrir þungun meðan á meðferð með

Crestor stendur.

Ef þú ert með lifrarsjúkdóm.

Ef þú ert með alvarlega nýrnakvilla.

Ef þú ert með endurtekna eða óútskýrða vöðvaverki.

Ef þú tekur lyfið ciclosporin

(lyf sem er til dæmis notað eftir líffæraskipti).

Ef eitthvað af ofangreindu á við þig (eða ef þú ert í vafa), skaltu hafa samband við lækninn.

Að auki, má ekki nota Crestor 40 mg (stærsta skammtinn):

Ef þú ert með í meðallagi slæman nýrnakvilla

(spyrðu lækninn ef þú ert í vafa).

Ef skjaldkirtillinn

starfar ekki eðlilega.

Ef þú hefur fengið endurtekna eða óútskýrða vöðvaverki,

hefur sögu eða fjölskyldusögu um

vöðvakvilla eða fyrri sögu um vöðvakvilla við notkun annarra blóðfitulækkandi lyfja.

Ef þú neytir áfengis reglulega í miklum mæli.

Ef þú ert af asískum uppruna

(Japanir, Kínverjar, Filippseyingar, Víetnamar, Kóreumenn og

Indverjar).

Ef þú notar önnur lyf sem kallast fíbröt

til að lækka blóðfituna.

Ef eitthvað af ofangreindu á við þig (eða ef þú ert í vafa),

skaltu fara aftur til læknisins

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Crestor er notað.

Ef þú ert með nýrnakvilla.

Ef þú ert með lifrarkvilla.

Ef þú hefur fengið endurtekna eða óútskýrða vöðvaverki,

hefur sögu eða fjölskyldusögu um

vöðvakvilla eða fyrri sögu um vöðvakvilla við notkun annarra blóðfitulækkandi lyfja.

Láttu lækninn strax vita ef þú færð óútskýrða vöðvaverki, sérstaklega ef þeim fylgir vanlíðan

eða hiti. Láttu lækninn eða lyfjafræðing einnig vita ef þú finnur fyrir viðvarandi máttleysi í

vöðvum.

Ef þú neytir áfengis reglulega í miklum mæli.

Ef skjaldkirtillinn

starfar ekki eðlilega.

Ef þú notar önnur lyf sem kallast fíbröt

til að lækka blóðfituna. Lestu fylgiseðilinn vandlega,

jafnvel þótt þú hafir áður notað lyf við háu kólesteróli.

Ef þú notar lyf til að meðhöndla HIV sýkingu

t.d. ritonavir ásamt lopinaviri og/eða

atazaniviri, sjá

Notkun annarra lyfja samhliða Crestor

Ef þú ert að taka eða hefur tekið á síðustu 7 dögum lyf sem kallast fúsidínsýra

(lyf við

bakteríusýkingu) til inntöku eða sem inndælingu. Samsetning fúsidínsýru og Crestor getur

valdið alvarlegum vöðvakvilla (rákvöðvalýsu), sjá

Notkun annarra lyfja samhliða Crestor

Ef þú ert eldri en 70 ára

(læknirinn þarf þá að velja réttan upphafsskammt sem hentar þér).

Ef þú ert með alvarlega öndunarfærabilun.

Ef þú ert af asískum uppruna

(Japani, Kínverji, Filippseyingur, Víetnami, Kóreumaður eða

Indverji) þarf læknirinn að velja réttan upphafsskammt sem hentar þér.

Ef eitthvað af ofangreindu á við þig (eða ef þú ert í vafa):

Ekki nota Crestor 40 mg (stærsta skammtinn) og hafðu samband við lækninn eða

lyfjafræðing áður en þú byrjar að nota hvaða skammt sem er af Crestor.

Hjá litlum hópi sjúklinga geta statín haft áhrif á lifrina. Þetta er metið með einföldu prófi sem greinir

hækkuð gildi lifrarensíma í blóði. Af þessari ástæðu mun læknirinn venjulega taka blóðprufur (til að

meta starfsemi lifrarinnar) áður en meðferð með Crestor er hafin og meðan á henni stendur.

Meðan þú ert á meðferð með þessu lyfi mun læknirinn fylgjast vel með þér ef þú ert með sykursýki

eða ert í hættu á að fá sykursýki. Líklegt er að þú sért í hættu á að fá sykursýki ef þú ert með há gildi

blóðsykurs og blóðfitu, ert í yfirþyngd og með háan blóðþrýsting.

Börn og unglingar

Ef sjúklingurinn er yngri en 6 ára:

Crestor er ekki ætlað börnum yngri en 6 ára.

Ef sjúklingurinn er yngri en 18 ára:

Crestor 40 mg taflan hentar ekki til notkunar hjá börnum

og unglingum yngri en 18 ára.

Notkun annarra lyfja samhliða Crestor

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Láttu lækninn vita ef þú notar eftirfarandi: ciclosporin (lyf sem er til dæmis notað eftir líffæraskipti),

warfarín eða clopidogrel (eða önnur lyf sem notuð eru til blóðþynningar), fíbröt (eins og gemfibrozil,

fenofibrat) eða önnur lyf sem notuð eru til að lækka kólesteról (eins og ezetinib), sýrubindandi lyf

(notuð til að hlutleysa magasýru), erytromycin (sýklalyf), fúsidínsýru (sýklalyf – sjá hér fyrir neðan og

Varnaðarorð og varúðarreglur), getnaðarvarnarlyf til inntöku (pilluna), hormónauppbótarmeðferð eða

veirulyf eins og ritonavir ásamt lopinaviri og/eða atazaniviri eða simepreviri (notað til að meðhöndla

sýkingar, þ.m.t. HIV og lifrarbólgu C sýkingu – sjá „Varnaðarorð og varúðarreglur“). Crestor getur

haft áhrif á verkun þessara lyfja eða þau geta haft áhrif á verkun Crestor.

Ef þú þarft að taka fúsidínsýru til inntöku til að meðhöndla bakteríusýkingu þarftu tímabundið

að hætta að nota þetta lyf. Læknirinn segir þér hvenær þú mátt byrja að nota Crestor aftur.

Notkun Crestor með fúsidínsýru getur í mjög sjaldgæfum tilvikum valdið vöðvamáttleysi,

eymslum eða verkjum (rákvöðvalýsa). Sjá frekari upplýsingar um rákvöðvalýsu í kafla 4.

Meðganga og brjóstagjöf

Ekki nota Crestor

ef þú ert þunguð eða með barn á brjósti. Ef þú verður þunguð meðan á meðferð

með Crestor stendur

skaltu strax hætta notkun lyfsins

og segja lækninum frá því.

Konur eiga að nota örugga getnaðarvörn til að koma í veg fyrir þungun meðan á meðferð með Crestor

stendur.

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyf eru notuð.

Akstur og notkun véla

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt

af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Hjá flestum einstaklingum hefur Crestor ekki áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

Hins vegar ber að hafa í huga að sumir einstaklingar geta fundið fyrir sundli á meðan meðferð með

Crestor stendur. Ef þú finnur fyrir sundli skaltu ráðfæra þig við lækninn áður en þú ekur eða stjórnar

vélum.

Crestor inniheldur laktósa (mjólkursykur)

Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal hafa samband við lækni áður en lyfið er tekið inn.

Sjá lista yfir öll innihaldsefnin í

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

3.

Hvernig nota á Crestor

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita

upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Ráðlagðir skammtar handa fullorðnum

Ef þú notar Crestor við háu kólesteróli:

Upphafsskammtur

Hefja skal Crestor meðferð með

5 mg eða 10 mg skammtinum

, jafnvel þótt notaður hafi verið stærri

skammtur af öðru statíni áður. Við val á upphafsskammtinum er tekið mið af:

Kólesterólgildi.

Áhættu á því að fá hjartaáfall eða heilaslag.

Þáttum sem gera þig næmari fyrir hugsanlegum aukaverkunum.

Spyrðu lækninn eða lyfjafræðing hvaða upphafsskammtur af Crestor hentar þér.

Læknirinn getur tekið ákvörðun um að þú notir lægsta skammtinn (5 mg) ef:

Þú ert af

asískum uppruna

(Japanir, Kínverjar, Filippseyingar, Víetnamar, Kóreumenn og

Indverjar).

Þú ert

eldri en 70 ára

Þú ert með í meðallagi slæman nýrnakvilla.

Þú ert í hættu á að fá vöðvaverki (vöðvakvilla).

Stækkun skammtsins og

hámarksskammtur á

sólarhring

Læknirinn getur ákveðið að stækka skammtinn. Það er gert til þess að þú fáir þann skammt sem hentar

þér. Ef þú byrjaðir á 5 mg skammti getur læknirinn ákveðið að tvöfalda hann í 10 mg, síðan í 20 mg

og að lokum í 40 mg, ef þörf krefur. Ef þú byrjaðir á 10 mg skammti getur læknirinn ákveðið að

tvöfalda hann í 20 mg og síðan í 40 mg, ef þörf krefur. Í hvert skipti eiga að líða fjórar vikur milli þess

sem skammturinn er stækkaður.

Hámarksskammtur af Crestor á sólarhring er 40 mg. Þessi skammtur er eingöngu ætlaður sjúklingum

sem eru með hátt kólesterólgildi og í mikilli hættu á að fá hjartaáfall eða heilaslag þar sem 20 mg

skammturinn lækkar kólesterólgildið ekki nægilega mikið.

Ef þú tekur Crestor til að draga úr hættunni á að þú fáir hjartaáfall, heilaslag eða tengda

heilsufarskvilla:

Ráðlagður skammtur er 20 mg á sólarhring. Hins vegar gæti læknirinn ákveðið minni skammt fyrir þig

ef einhverjir af ofantöldum þáttum eiga við þig.

Notkun hjá börnum og unglingum á aldrinum 6-17 ára

Skammtabilið hjá börnum og unglingum á aldrinum 6 til 17 ára er 5 til 20 mg einu sinni á dag.

Venjulegur upphafsskammtur er 5 mg á dag og læknirinn getur aukið skammtinn smám saman til þess

að finna rétta skammtinn af Crestor fyrir þig. Hámarksskammtur af Crestor á sólarhring er 10 eða

20 mg fyrir börn á aldrinum 6 til 17 ára, háð undirliggjandi sjúkdómi sem er verið að meðhöndla.

Taktu skammtinn einu sinni á sólarhring. Börn skulu

ekki

nota Crestor

40 mg

Inntaka taflnanna

Gleypið hverja töflu í heilu lagi með vatni.

Crestor á að taka einu sinni daglega

, hvenær dagsins sem er með eða án matar.

Reyndu að taka töfluna á sama tíma á hverjum degi til þess að auðveldara sé að muna eftir því að taka

lyfið.

Reglulegar mælingar á kólesteróli

Það er mikilvægt að fara aftur til læknisins í reglulegar kólesterólmælingar til þess að tryggja að réttu

kólesterólgildi sé náð og að það haldist stöðugt.

Læknirinn getur ákveðið að stækka skammtinn svo þú fáir þann skammt af Crestor sem hentar þér.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Ef þú ferð á sjúkrahús eða færð meðferð við einhverju öðru skaltu láta lækna og hjúkrunarfólk vita af

því að þú notar Crestor.

Ef gleymist að nota Crestor

Ekki hafa áhyggjur,

taktu næsta skammt á réttum tíma. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp

skammt sem gleymst hefur að taka.

Ef hætt er að nota Crestor

Hafðu samband við lækninn ef þú vilt hætta að taka Crestor. Kólesterólgildin geta hækkað á ný ef þú

hættir að taka Crestor.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Það er mikilvægt að þú vitir hverjar aukaverkanirnar geta verið. Þær eru yfirleitt vægar og hverfa eftir

stuttan tíma.

Hættu að nota Crestor og leitaðu strax læknishjálpar

ef þú færð einhver eftirtalinna

ofnæmisviðbragða:

Erfiðleika við öndun, með eða án bólgu í andliti, vörum, tungu og/eða hálsi.

Bólgu í andliti, vörum, tungu og/eða hálsi sem getur valdið kyngingarerfiðleikum.

Mikinn kláða í húð (með upphleyptum hnúðum).

Hættu einnig að nota Crestor og hafðu strax samband við lækninn ef þú finnur fyrir

óvenjulegum verkjum eða sársauka

í vöðvum sem standa lengur en þú átt annars von á.

Einkenni frá vöðvum eru algengari hjá börnum og unglingum en fullorðnum. Eins og við á um önnur

statín, hafa fáir einstaklingar fundið fyrir óþægilegum vöðvaáhrifum og hefur það leitt til hugsanlega

lífshættulegrar vöðvaskemmdar sem kallast rákvöðvalýsa, en það er mjög sjaldgæft.

Algengar aukaverkanir (koma fram hjá milli 1 af hverjum 10 og 1 af hverjum 100 sjúklingum):

Höfuðverkur, magaverkur, hægðatregða, ógleði, vöðvaverkir, máttleysi, sundl.

Aukið magn próteina í þvagi – sem venjulega lagast af sjálfu sér án þess að notkun Crestor

taflnanna sé hætt (á eingöngu við Crestor 40 mg).

Sykursýki. Þetta er líklegra ef þú ert með há gildi blóðsykurs og blóðfitu, ert í yfirþyngd og með

háan blóðþrýsting. Læknirinn mun fylgjast með þér á meðan þú tekur þetta lyf.

Sjaldgæfar aukaverkanir (koma fram hjá milli 1 af hverjum 100 og 1 af hverjum

1.000 sjúklingum):

Útbrot, kláði eða önnur húðviðbrögð.

Aukið magn próteina í þvagi – sem venjulega lagast af sjálfu sér án þess að notkun Crestor

taflnanna sé hætt (á eingöngu við Crestor 5 mg, 10 mg og 20 mg).

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (koma fram hjá milli 1 af hverjum 1.000 og 1 af hverjum

10.000 sjúklingum):

Alvarlegt ofnæmi – einkennin eru meðal annars bólga í andliti, vörum, tungu og/eða hálsi,

erfiðleikar við að kyngja og anda, mjög mikill kláði í húð (með upphleyptum hnúðum).

Ef þú heldur að um ofnæmi sé að ræða, hættu þá að nota Crestor

og leitaðu strax

læknishjálpar.

Vöðvaskemmdir hjá fullorðnum – sem varúðarráðstöfun skaltu

hætta notkun Crestor og ræða

strax við lækninn ef þú finnur fyrir óvenjulegum verkjum eða sársauka

í vöðvum sem

standa lengur en gera má ráð fyrir.

Mjög mikill magaverkur (brisbólga).

Aukning lifrarensíma í blóði.

Aukin tilhneiging til blæðinga eða marbletta vegna lítils fjölda blóðflagna.

Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir (koma fram hjá færri en 1 af hverjum

10.000 sjúklingum):

Gula (húð og augu verða gul), lifrarbólga, vottur af blóði í þvagi, taugaskemmdir í fótum og

höndum (eins og dofi), liðverkir, minnistap, og brjóstastækkun hjá körlum.

Aukaverkanir af óþekktri tíðni geta verið eftirfarandi:

Niðurgangur (lausar hægðir), Stevens-Johnson heilkenni (alvarlegar blöðrur á húð, í munni,

augum og á kynfærum), hósti, andnauð, bjúgur, svefntruflanir, þ.m.t. svefnleysi og martraðir,

röskun á kynlífi, þunglyndi, öndunarerfiðleikar, þ.m.t. þrálátur hósti og/eða grunnur

andardráttur eða hiti, sinaskaði og viðvarandi máttleysi í vöðvum

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt

fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er

hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Crestor

Þynnur: Geymið við lægri hita en 30°C. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

Plastílát: Geymið við lægri hita en 30°C. Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskju/þynnum/merkimiða eftir

EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Crestor inniheldur

Virka innihaldsefnið í Crestor er rósúvastatín. Crestor filmuhúðaðar töflur innihalda

rósúvastatínkalsíum sem jafngildir 5 mg, 10 mg, 20 mg eða 40 mg af rósúvastatíni.

Önnur innihaldsefni eru: Mjólkursykurseinhýdrat, örkristallaður sellulósi, kalsíumfosfat, krospóvídón,

magnesíumsterat, hýprómellósi, tríacetín, títantvíoxíð (E171). Crestor 10 mg, 20 mg og 40 mg

filmuhúðaðar töflur innihalda einnig rautt járnoxíð (E172). Crestor 5 mg filmuhúðaðar töflur innihalda

einnig gult járnoxíð (E172).

Lýsing á útliti Crestor og pakkningastærðir

Crestor fæst í þynnupakkningum sem innihalda 7, 14, 15, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 90, 98 og 100

töflur og plastílátum með 30 og 100 töflum. (Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar í

öllum löndum).

Crestor fæst í fjórum styrkleikum:

Crestor 5 mg filmuhúðaðar töflur eru gular, kringlóttar og merktar ZD4522 og 5 á annarri hliðinni og

ómerktar á hinni.

Crestor 10 mg filmuhúðaðar töflur eru bleikar, kringlóttar og merktar ZD4522 og 10 á annarri hliðinni

og ómerktar á hinni.

Crestor 20 mg filmuhúðaðar töflur eru bleikar, kringlóttar og merktar ZD4522 og 20 á annarri hliðinni

og ómerktar á hinni.

Crestor 40 mg filmuhúðaðar töflur eru bleikar, sporöskjulaga og merktar ZD4522 á annarri hliðinni og

40 á hinni.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi:

AstraZeneca A/S, DK-2300 København, Danmörk.

Framleiðendur:

AstraZeneca UK Ltd, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA, Bretland

AndersonBrecon UK Ltd, 2-7 Wye Valley Business Park, Brecon Road, Hay-on-Wye, Hereford,

HR3 5PG, Bretland

AstraZeneca GmbH, Tinsdaler Weg 183, 22880 Wedel, Þýskaland

Avara Reims Pharmaceutical Services, Parc industriel de la Pompelle, Chemin de Vrilly, REIMS,

51100, Frakkland

AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje, Svíþjóð.

Umboð á Íslandi:

Vistor hf., sími: 535 7000

Þetta lyf hefur markaðsleyfi í löndum Evrópska Efnahagssvæðisins undir eftirfarandi heitum:

Crestor 5 mg, 10 mg, 20 mg og 40 mg (NL, AT, BE, DK, GR, FI, IS, IE, IT, LU, NO, MT, PL, PT,

SE, UK) og Crestor 5 mg, 10 mg og 20 mg (DR, ES, FR).

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í maí 2018.