Cozaar

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Cozaar Filmuhúðuð tafla 100 mg
 • Skammtar:
 • 100 mg
 • Lyfjaform:
 • Filmuhúðuð tafla
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Cozaar Filmuhúðuð tafla 100 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • eb112244-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

COZAAR

12,5 mg, 50 mg og 100 mg filmuhúðaðar töflur

lósartankalíum

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir

einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um COZAAR og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota COZAAR

Hvernig nota á COZAAR

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á COZAAR

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um COZAAR og við hverju það er notað

Lósartan tilheyrir flokki lyfja sem nefnast angíótensín II viðtakablokkar. Angíótensín II er efni sem er

framleitt í líkamanum og binst við viðtaka í æðum, sem veldur því að þær þrengjast. Þetta veldur því

að blóðþrýstingur hækkar. Lósartan kemur í veg fyrir að angíótensín II bindist við þessa viðtaka, sem

veldur því að það slaknar á æðunum sem gerir það að verkum að blóðþrýstingur lækkar. Lósartan

hægir á minnkandi nýrnastarfsemi hjá sjúklingum með háan blóðþrýsting og sykursýki af tegund 2.

COZAAR er notað

til meðferðar við háum blóðþrýstingi (háþrýstingi) hjá fullorðnum og hjá börnum og unglingum

6 - 18 ára.

til að vernda nýru sjúklinga með háþrýsting og sykursýki af tegund 2 þar sem skert

nýrnastarfsemi og prótein í þvagi ≥ 0,5 g á sólarhring (ástand þar sem óeðlilegt magn af próteini

er í þvagi) hefur verið staðfest með rannsóknum.

til meðferðar hjá sjúklingum með langvinna hjartabilun þegar meðferð með sérhæfðum lyfjum

sem kallast ACE-hemlar (lyf sem er notað til að lækka blóðþrýsting) hentar ekki að mati

læknisins. Ef náðst hefur stöðugleiki á hjartabilun með ACE-hemlum á ekki að skipta í lósartan.

til meðferðar hjá sjúklingum með háan blóðþrýsting og þykknun á hjartavegg. Sýnt hefur verið

fram á að COZAAR dregur úr hættu á heilaslagi („LIFE ábending“).

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

2.

Áður en byrjað er að nota COZAAR

Ekki má nota COZAAR

ef um er að ræða ofnæmi fyrir lósartani eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6)

ef þú ert komin lengra en 3 mánuði á leið (Það er einnig betra að forðast COZAAR snemma á

meðgöngu, sjá „Meðganga og brjóstagjöf“)

ef lifrarstarfsemi er verulega skert

ef þú ert með sykursýki eða skerta nýrnastarfsemi og ert á meðferð með blóðþrýstingslækkandi

lyfi sem inniheldur aliskiren.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum áður en COZAAR er notað.

Þú verður að segja lækninum frá því ef þú ert (eða getur orðið) þunguð.

Ekki er mælt með notkun COZAAR snemma á meðgöngu og má ekki taka það ef þú ert komin lengra

á leið en 3 mánuði, þar sem það getur valdið barninu alvarlegum skaða ef það er notað á þessu stigi

(sjá kaflann um meðgöngu).

Mikilvægt er að segja lækninum áður en

COZAAR

er tekið:

ef þú ert með sögu um ofsabjúg (þrota í andliti, vörum, hálsi og/eða tungu) (sjá jafnframt kafla 4

,,Hugsanlegar aukaverkanir“).

ef þú hefur verið með mikil uppköst eða niðurgang þannig að líkaminn hefur misst mjög mikinn

vökva og/eða blóðsölt.

ef þú hefur fengið þvagræsilyf (lyf sem auka magn vatns sem skilst út um nýru) eða þú ert á

saltsnauðu fæði sem leiðir til mikils taps á vökva og blóðsöltum úr líkamanum (sjá kafla 3

„Skömmtun hjá sérstökum sjúklingahópum“).

ef þú ert með þrengsli í æðum við nýru eða hefur farið nýlega í nýrnaígræðslu.

ef þú ert með skerta lifrarstarfsemi (sjá kafla 2 „Ekki má taka COZAAR“ og 3 „Skömmtun hjá

sérstökum sjúklingahópum“).

ef þú ert með hjartabilun með eða án skertrar nýrnastarfsemi eða samhliða lífshættulegum

hjartsláttartruflunum. Gæta þarf sérstakrar varúðar þegar þú færð betablokka á sama tíma.

ef þú ert með sjúkdóm í hjartalokum eða hjartavöðva.

ef þú ert með kransæðasjúkdóm (orsakast af minnkuðu blóðflæði í æðum hjartans) eða sjúkdóm

í heilaæðum (orsakast af minnkuðu blóðflæði í heilanum).

ef þú ert með frumkomið aldósterónheilkenni (safn einkenna sem tengjast aukinni seytingu

nýrnahetta á hormóninu aldósterón, vegna truflunar í nýrnahettum).

ef þú notar eitthvert af eftirtöldum lyfjum sem notuð eru til að meðhöndla háan blóðþrýsting:

ACE-hemil (til dæmis enalapríl, lisinopríl, ramipríl) sérstaklega ef þú ert með nýrnakvilla

sem tengjast sykursýki.

aliskiren

Hugsanlegt er að læknirinn rannsaki nýrnastarfsemi, mæli blóðþrýsting og magn blóðsalta (t.d.

kalíums) með reglulegu millibili.

Sjá einnig upplýsingar í kaflanum „

Ekki má nota COZAAR

“.

Börn og unglingar

COZAAR hefur verið rannsakað hjá börnum. Leitið til læknisins ef þörf er á frekari upplýsingum.

Ekki er ráðlagt að gefa börnum sem eru með nýrna- eða lifrarsjúkdóma COZAAR, þar sem

takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um notkun lyfsins hjá þessum sjúklingahópum. COZAAR er ekki

ráðlagt handa börnum sem eru yngri en 6 ára, þar sem ekki hefur verið sýnt fram á verkun þess hjá

þessum aldurshópi.

Notkun annarra lyfja samhliða COZAAR

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Einkum þarf að gæta sérstakrar varúðar ef þú tekur eftirtalin lyf meðan á meðferð með COZAAR

stendur:

önnur blóðþrýstingslækkandi lyf þar sem þau geta lækkað blóðþrýstinginn enn frekar.

Blóðþrýstingur getur einnig lækkað af einu eða fleiri af eftirtöldum lyfjum/flokkum lyfja:

þríhringlaga þunglyndislyf, geðrofslyf, baklófen, amífostín,

lyf sem halda í kalíum eða geta hækkað kalíumgildi (kalíumuppbót, sölt sem innihalda kalíum,

kalíumsparandi lyf eins og sum þvagræsilyf (amílóríð, tríamteren, spíranólaktón), eða heparín,

bólgueyðandi gigtarlyf svo sem indómetasín, þar með taldir cox-2 hemlar (lyf sem draga úr bólgu

og geta hjálpað til við að lina verki), þar sem þau geta dregið úr blóðþrýstingslækkandi áhrifum

lósartans.

Vera má að læknirinn þurfi að breyta skömmtum þessara lyfja og/eða gera aðrar varúðarráðstafanir:

Ef þú notar ACE-hemil eða aliskiren (sjá einnig upplýsingar undir

„Ekki má nota COZAAR“

„Varnaðarorð og varúðarreglur“

Ef nýrnastarfsemin er skert getur samhliðanotkun þessara lyfja leitt til frekari skerðingar á

nýrnastarfsemi.

Ekki skal taka lyf sem innihalda litíum samhliða lósartani nema þú sért undir nánu eftirliti hjá

lækninum. Það gæti þurft að gera sérstakar ráðstafanir (t.d. taka blóðprufur).

Notkun COZAAR með mat eða drykk

COZAAR má taka með eða án fæðu.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Meðganga

Þú verður að segja lækninum frá því ef þú telur að þú sért (eða getur orðið) þunguð. Læknirinn mun

ráðleggja þér að hætta að taka COZAAR áður en þú verður þunguð eða eins fljótt og þú veist um

þungunina og mun ráðleggja þér að nota annað lyf í stað COZAAR. Ekki er mælt með notkun

COZAAR snemma á meðgöngu og það má ekki taka það eftir fyrstu 3 mánuði meðgöngu þar sem það

getur valdið barninu alvarlegum skaða ef það er notað eftir þriggja mánaða meðgöngu.

Brjóstagjöf

Segðu lækninum frá því ef þú ert með barn á brjósti eða ert við að hefja brjóstagjöf.

Ekki er mælt með notkun COZAAR hjá konum með barn á brjósti og læknirinn getur valið aðra

meðferð fyrir þig ef þú vilt hafa barn á brjósti. Sérstaklega ef barnið þitt er nýfætt eða er fyrirburi.

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en þetta lyf er notað.

Akstur og notkun véla

Engar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum á hæfni til aksturs og notkunar véla.

Ólíklegt er að COZAAR hafi áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla. Eins og við á um mörg önnur

lyf til meðferðar við háum blóðþrýstingi getur lósartan þó valdið sundli eða svefnhöfga hjá sumum.

Ef vart verður við sundl eða svefnhöfga á að leita ráða hjá lækninum áður en reynt er við slíka

starfsemi.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt

af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

COZAAR inniheldur laktósa

COZAAR inniheldur laktósaeinhýdrat (mjólkursykur). Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal

hafa samband við lækni áður en lyfið er tekið inn.

3.

Hvernig nota á COZAAR

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á

lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi. Læknirinn ákveður hæfilegan skammt af

COZAAR miðað við sjúkdómsástand þitt og hvort þú notar önnur lyf. Áríðandi er að halda áfram að

taka COZAAR svo lengi sem læknirinn gefur fyrirmæli um til þess að viðhalda jafnri stjórnun á

blóðþrýstingnum.

Fullorðnir sjúklingar með háan blóðþrýsting

Meðferð hefst venjulega með 50 mg lósartan (ein tafla COZAAR 50 mg) einu sinni á dag.

Hámarksblóðþrýstingslækkandi áhrif ættu að nást 3-6 vikum eftir að meðferð hefst.

Hjá sumum sjúklingum má seinna auka skammtinn í 100 mg lósartan (tvær töflur COZAAR 50 mg

eða ein tafla COZAAR 100 mg) einu sinni á dag.

Ef þú telur áhrif lósartans vera of mikil eða of lítil skaltu ræða það við lækninn eða lyfjafræðing.

Notkun hjá börnum og unglingum

Börn yngri en 6 ára

COZAAR er ekki ráðlagt handa börnum sem eru yngri en 6 ára, þar sem ekki hefur verið sýnt fram á

verkun þess hjá þessum aldurshópi.

Börn á aldrinum 6 til 18 ára

Ráðlagður byrjunarskammtur lósartans hjá sjúklingum sem eru 20 – 50 kg er 0,7 mg á hvert kg

líkamsþyngdar, gefið einu sinni á dag (allt að 25 mg af COZAAR). Læknirinn getur aukið skammtinn

ef ekki næst stjórn á blóðþrýstingi.

Önnur lyfjaform af þessu lyfi geta hentað börnum betur, leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Fullorðnir sjúklingar með háan blóðþrýsting og sykursýki af tegund 2

Meðferð hefst venjulega með 50 mg lósartan (ein tafla COZAAR 50 mg) einu sinni á dag.

Auka má síðan skammt í 100 mg lósartan (tvær töflur COZAAR 50 mg eða ein tafla COZAAR

100 mg) einu sinni á dag, fer eftir því hvernig blóðþrýstingurinn bregst við.

Það má gefa lósartan með öðrum blóðþrýstingslækkandi lyfjum (t.d. þvagræsilyfjum,

kalsíumgangalokum, alfa- og betablokkum og lyfjum með miðlæga verkun) sem og með insúlíni og

öðrum algengum lyfjum sem lækka blóðsykur (t.d. súlfónýlúrealyfjum, glitazónlyfjum og

glúkósíðasahemlum).

Fullorðnir sjúklingar með hjartabilun

Meðferð hefst venjulega með 12,5 mg lósartan (ein tafla COZAAR 12,5 mg) einu sinni á dag.

Venjulega er skammturinn aukinn vikulega stig af stigi miðað við sjúkdómsástand (12,5 mg á dag

fyrstu vikuna, 25 mg á dag aðra vikuna, 50 mg á dag þriðju vikuna, 100 mg á dag fjórðu vikuna,

150 mg á dag fimmtu vikuna) þar til þeim viðhaldsskammti sem læknirinn ákveður er náð.

Að hámarki má nota 150 mg af lósartan (t.d. þrjár töflur COZAAR 50 mg eða ein tafla COZAAR

100 mg og ein tafla COZAAR 50 mg) einu sinni á dag.

Þegar um hjartabilun er að ræða þá er lósartan venjulega notað samhliða þvagræsilyfi (lyf sem auka

magn vatns sem skilst út um nýrun) og/eða digitalis (lyf sem hjálpar til við að gera hjartað sterkara og

afkastameira) og/eða beta blokkum.

Skömmtun hjá sérstökum sjúklingahópum

Læknirinn getur ráðlagt minni skammt, einkum í upphafi meðferðar hjá tilteknum sjúklingum, svo

sem þeim sem fá meðferð með þvagræsilyfjum í stórum skömmtum, hjá sjúklingum með skerta

lifrarstarfsemi eða hjá sjúklingum eldri en 75 ára. Ekki er mælt með notkun lósartans hjá sjúklingum

með alvarlega skerta lifrarstarfsemi (sjá „Ekki má taka COZAAR“).

Íkomuleið

Gleypa á töflurnar heilar með glasi af vatni. Reyndu að taka daglegan skammt á svipuðum tíma á

hverjum degi. Það er mjög mikilvægt að þú haldir áfram að taka COZAAR þar til læknirinn segir þér

annað.

Ef tekinn er stærri skammtur af COZAAR en mælt er fyrir um

Ef þú tekur óvart of margar töflur skaltu strax hafa samband við lækninn.

Einkenni ofskömmtunar eru lágur blóðþrýstingur, hraðari hjartsláttur, hugsanlega hægari hjartsláttur.

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Ef gleymist að taka COZAAR

Ef þú óvart gleymir að taka dagsskammtinn, taktu þá næsta skammt eins og ekkert hafi í skorist.

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp töflu sem gleymst hefur að taka. Leitið til læknisins,

lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Ef þú finnur fyrir eftirfarandi aukaverkunum, skaltu hætta að taka lósartan töflur og segðu lækninum

strax frá því eða farðu á bráðamóttöku á næsta sjúkrahúsi:

Alvarleg ofnæmiseinkenni (útbrot, kláði, þroti í andliti, vörum, munni eða hálsi sem getur leitt til

erfiðleika við kyngingu og öndun).

Þetta er alvarleg en mjög sjaldgæf aukaverkun sem kemur fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum

10.000 sjúklingum en færri en 1 af hverjum 1.000 sjúklingum. Þú gætir þurft á bráðri læknishjálp að

halda eða innlögn á sjúkrahús.

Tilkynnt hefur verið um eftirfarandi aukaverkanir af COZAAR:

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum):

sundl

lágur blóðþrýstingur (sérstaklega eftir umtalsvert vökvatap líkamans frá æðum t.d. hjá

sjúklingum með alvarlega hjartabilun eða í meðferð með stórum skömmtum af þvagræsilyfjum)

skammtaháð stöðubundin áhrif eins og þegar lækkaður blóðþrýstingur kemur fram þegar staðið

er upp frá liggjandi eða sitjandi stöðu

þróttleysi

þreyta

of lítill sykur í blóði (blóðsykurslækkun)

of mikið kalíum í blóði (blóðkalíumhækkun)

breytingar á nýrnastarfsemi, þ.m.t. nýrnabilun

fækkun rauðra blóðkorna (blóðleysi),

hækkun þvagefnis í blóði eða kreatíníns og kalíums í sermi hjá sjúklingum með hjartabilun.

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum):

svefnhöfgi

höfuðverkur

svefntruflanir

tilfinning um að hjartað berjist í brjóstinu (hjartsláttarónot)

alvarlegur brjóstverkur (hjartaöng)

mæði (andþyngsli)

kviðverkur

hægðatregða

niðurgangur

ógleði

uppköst

ofsakláði

kláði

útbrot

staðbundin bólga (bjúgur)

hósti.

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum):

ofnæmi

ofsabjúgur

æðabólga (þar með talið Henoch-Schönlein purpuri)

dofi eða stingir (náladofi)

yfirlið

mjög hraður og óreglulegur hjartsláttur (gáttatitringur)

heilaslag

lifrarbólga

hækkun á alanín amínótransferasa (ALT) gildum í blóði, sem venjulega gengur til baka þegar

meðferð er hætt.

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum):

fækkun blóðflagna

mígreni

frávik í lifrarstarfsemi

vöðva- og liðverkir

einkenni sem líkjast flensu

bakverkur og þvagfærasýking

aukið næmi fyrir sól (ljósnæmi)

óútskýrðir vöðvaverkir með dökku (te-lituðu) þvagi (rákvöðvalýsa)

getuleysi

bólga í brisi (brisbólga)

lág natríumgildi í blóði (blóðnatríumlækkun)

þunglyndi

almenn vanlíðan (lasleiki)

hringingar, suð, hvellir eða smellir í eyrum (eyrnasuð)

truflun á bragðskyni.

Aukaverkanir hjá börnum eru svipaðar og hjá fullorðnum.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint

til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að

auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á COZAAR

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni eða glasamiðanum.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Þynnur:

Geymið COZAAR í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi og raka.

Opnið ekki þynnupakkninguna fyrr en kominn er tími til að taka lyfið.

Glös:

Geymið COZAAR í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Geymið við lægri hita en 25°C. Geymið ílátið vel lokað til varnar gegn raka.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

COZAAR inniheldur

Virka innihaldsefnið er lósartankalíum.

Hver COZAAR 12,5 mg tafla inniheldur 12,5 mg af lósartankalíum.

Hver COZAAR 50 mg tafla inniheldur 50 mg af lósartankalíum.

Hver COZAAR 100 mg tafla inniheldur 100 mg af lósartankalíum.

Önnur innihaldsefni eru örkristallaður sellulósi (E460), laktósaeinhýdrat (mjólkursykurseinhýdrat),

forhleypt maíssterkja, magnesíumsterat (E572), hýprolósi (E463), hýprómellósi (E464).

COZAAR 12,5 mg, 50 mg og 100 mg innihalda hver um sig kalíum í eftirfarandi magni: 1,06 mg

(0,027 mEq), 4,24 mg (0,108 mEq) og 8,48 mg (0,216 mEq), talið í sömu röð.

COZAAR 12,5 mg töflur innihalda einnig karnauba vax (E903), títantvíoxíð (E171) og indígótín

(E132) állakk.

COZAAR 50 mg töflur innihalda einnig karnauba vax (E903) og títantvíoxíð (E171).

COZAAR 100 mg töflur innihalda einnig karnauba vax (E903) og títantvíoxíð (E171).

Lýsing á útliti COZAAR og pakkningastærðir

COZAAR 12,5 mg fæst sem filmuhúðaðar töflur án deiliskoru sem innihalda 12,5 mg af

lósartankalíum.

COZAAR 50 mg fæst sem filmuhúðaðar töflur með deiliskoru sem innihalda 50 mg af lósartankalíum.

Skoran í töflunni er ekki ætluð til þess að brjóta hana.

COZAAR 100 mg fæst sem filmuhúðaðar töflur án deiliskoru sem innihalda 100 mg af

lósartankalíum.

COZAAR fæst í eftirfarandi pakkningastærðum:

COZAAR 12,5 mg - PVC/PE/PVDC þynnupakkningar með álþynnulokun í pökkum með 7, 14,

21, 28, 50, 98, 210 eða 500 töflum og stakskammtapakkning með 28 töflum til notkunar á

sjúkrahúsum. HDPE glös með 100 töflum.

COZAAR 50 mg - PVC/PE/PVDC þynnupakkningar með álþynnulokun í pökkum með 7, 10,

14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 280 eða 500 töflum og stakskammtapakkningar með 28, 56 og

98 töflum til notkunar á sjúkrahúsum. HDPE glös með 100 eða 300 töflum.

COZAAR 100 mg - PVC/PE/PVDC þynnupakkningar með álþynnulokun í pökkum með 7, 10,

14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 eða 280 töflum og stakskammtapakkningar með 28, 56 og

98 töflum til notkunar á sjúkrahúsum. HDPE glös með 100 töflum.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

Merck Sharp & Dohme B.V.,

PO Box 581, 2003 PC

Haarlem,

Hollandi

Framleiðandi

Merck Sharp & Dohme Ltd.,

Shotton Lane,

Cramlington, Northumberland NE23 3JU,

Bretlandi.

Fulltrúi markaðsleyfishafa á Íslandi:

Vistor hf.

Sími: 535 7000

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í apríl 2018.