Cosentyx

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Cosentyx
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Cosentyx
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • sænska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • immunsuppressiva
 • Lækningarsvæði:
 • Artrit, Psoriasisartrit, Psoriasis, Spondylit, Ankyloserande
 • Ábendingar:
 • Cosentyx är indicerat för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som är kandidater till systemisk behandling. Psoriasisartrit arthritisCosentyx, ensamt eller i kombination med metotrexat (MTX), är indicerat för behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna patienter, när svaret på tidigare sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD) terapi har varit otillräcklig. Ankyloserande spondylitisCosentyx är indicerat för behandling av aktiv ankyloserande spondylit hos vuxna som svarat otillräckligt för att konventionell terapi.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 15

Staða

 • Heimild:
 • EMA (European Medicines Agency)
 • Leyfisstaða:
 • auktoriserad
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/003729
 • Leyfisdagur:
 • 14-01-2015
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/003729
 • Síðasta uppfærsla:
 • 13-04-2020

Opinber matsskýrsla

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/780949/2015

EMEA/H/C/003729

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Cosentyx

sekukinumab

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Cosentyx.

Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Cosentyx ska användas.

Praktisk information om hur Cosentyx ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Cosentyx och vad används det för?

Cosentyx är ett antiinflammatoriskt läkemedel som används för att behandla vuxna patienter med

måttlig till svår plackpsoriasis (en sjukdom som orsakar röda, fjälliga hudfläckar) när patienten

behöver systemisk (som påverkar hela kroppen) behandling,

psoriasisartrit (inflammation i lederna i samband med psoriasis) när sjukdomsmodifierande

antireumatiska läkemedel (DMARD) inte har tillräcklig effekt,

ankyloserande spondylit (en sjukdom som orsakar inflammation och smärta i lederna i ryggraden)

när konventionella behandlingar inte har tillräcklig effekt.

Det innehåller den aktiva substansen sekukinumab.

Hur används Cosentyx?

Cosentyx är receptbelagt och behandling ska endast ges under överinseende av en läkare med

erfarenhet av diagnos och behandling av de sjukdomar som Cosentyx används för.

Läkemedlet finns som ett pulver som används för att framställa en injektionsvätska, lösning, eller som

en färdig injektionsvätska, lösning i en förfylld spruta eller injektionspenna. Cosentyx ges genom

injektion under huden. Det ges som fyra injektioner en gång i veckan följt av underhållsinjektioner en

Cosentyx

EMA/780949/2015

Sida 2/3

gång i månaden. Dosen som ska ges beror på vilken sjukdom som ska behandlas. En förbättring ses

vanligtvis inom 16 veckors behandling. Läkaren bör överväga att avbryta behandlingen om ingen

förbättring setts under denna tid. Hos vissa patienter med inledande delvis förbättring kan ytterligare

förbättringar ses vid fortsatt behandling bortom 16 veckor. Mer information finns i bipacksedeln.

Hur verkar Cosentyx?

Den aktiva substansen i Cosentyx, sekukinumab, är en monoklonal antikropp, en typ av protein som

har utformats för att känna igen och binda till en budbärarmolekyl i immunsystemet som kallas

interleukin 17A. Denna molekyl medverkar i inflammationen och andra processer i immunsystem som

orsakar psoriasis och medverkar i psoriasisartrit och ankyloserande spondylit. Genom att binda till och

blockera verkan av interleukin 17A minskar sekukinumab immunsystemets aktivitet och symtomen på

sjukdomen.

Vilken nytta med Cosentyx har visats i studierna?

Studierna visade att Cosentyx är effektivt vid behandling av psoriasis, psoriasisartrit och

ankyloserande spondylit, där patienter uppvisade större förbättringar med Cosentyx än med placebo

(en overksam behandling) eller med ett jämförelseläkemedel, etanercept.

I 4 psoriasisstudier med 2 403 patienter minskade PASI-poängen (ett mått på sjukdomens

svårighetsgrad och det påverkade hudområdet) med 75 procent efter 12 veckors behandling hos

79 procent av de patienter som fick Cosentyx. Detta kan jämföras med 44 procent av de patienter som

fick jämförelseläkemedlet etanercept och 4 procent av dem som fick placebo. Dessutom hade

65 procent av patienterna som fick Cosentyx ren eller nästan ren hud, jämfört med 27 procent av de

patienter som fick etanercept och 2 procent av dem som fick placebo.

I en studie på 397 patienter med psoriasisartrit sågs en minskning på 20 procent av ACR-poängen

(smärtsamma, svullna leder och andra symtom) efter 24 veckor hos mellan 51 procent och 54 procent

av de patienter som fick de godkända doserna av Cosentyx. Detta kan jämföras med 15 procent av de

patienter som fick placebo.

I en studie på 219 patienter med ankyloserande spondylit sågs slutligen en minskning på 20 procent

av ASAS-poängen (ryggsmärta, morgonstelhet och andra symtom) efter 16 veckor hos 61 procent av

patienterna som fick den godkända dosen av Cosentyx, jämfört med 28 procent av patienterna som

fick placebo.

Vilka är riskerna med Cosentyx?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Cosentyx (kan uppträda hos fler än 1 av 10 personer) är

övre luftvägsinfektioner (förkylningar) med inflammation i näsa och svalg (nasofaryngit) och nästäppa

eller snuva (rinit). De flesta biverkningarna är lindriga till måttliga i svårighetsgrad. Eftersom Cosentyx

kan öka infektionsrisken får det inte ges till patienter med allvarliga aktiva infektioner såsom

tuberkulos.

En fullständig förteckning över biverkningar och begränsningar för Cosentyx finns i bipacksedeln.

Varför godkänns Cosentyx?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att nyttan med Cosentyx är större än riskerna och

rekommenderade att Cosentyx skulle godkännas för försäljning i EU. Läkemedlet har visat sig vara av

betydande klinisk nytta för patienter med psoriasis, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit.

Säkerhetsprofilen ansågs betryggande, där de främsta farhågorna gällde lindriga infektioner.

Cosentyx

EMA/780949/2015

Sida 3/3

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Cosentyx?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Cosentyx används så säkert som möjligt. I

enlighet med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för

Cosentyx. Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta.

I sammanfattningen av riskhanteringsplanen

finns mer information.

Mer information om Cosentyx

Den 15 januari 2015 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Cosentyx

som gäller i hela EU.

EPAR och sammanfattningen av riskhanteringsplanen finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Mer information

om behandling med Cosentyx finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 11-2015.

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Cosentyx 150 mg pulver till injektionsvätska, lösning

sekukinumab

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Cosentyx är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Cosentyx

Hur du använder Cosentyx

Eventuella biverkningar

Hur Cosentyx ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Cosentyx är och vad det används för

Cosentyx innehåller den aktiva substansen sekukinumab. Sekukinumab är en monoklonal antikropp.

som hör till en grupp läkemedel som kallas interleukin-(IL)-hämmare. Detta läkemedel verkar genom

att neutralisera aktiviteten hos ett protein som kallas IL-17A, som finns i förhöjda nivåer vid

sjukdomar som psoriasis, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit.

Cosentyx används för behandling av följande inflammatoriska sjukdomar:

plackpsoriasis

psoriasisartrit

ankyloserande spondylit.

Plackpsoriasis

Cosentyx används för att behandla en hudsjukdom som kallas plackpsoriasis, som orsakar

inflammation i huden. Cosentyx minskar inflammationen och andra symtom av sjukdomen. Cosentyx

används till vuxna med måttlig till svår plackpsoriasis.

Fördelen med att använda Cosentyx vid plackpsoriasis är att det förbättrar hudläkningen och minskar

symtom som fjällning, klåda och smärta.

Psoriasisartrit

Cosentyx används för att behandla en sjukdom som kallas psoriasisartrit. Detta är en inflammatorisk

sjukdom i lederna, som ofta åtföljs av psoriasis. Om du har aktiv psoriasisartrit får du först andra

läkemedel. Om dessa inte ger tillräcklig effekt får du Cosentyx för att minska tecken och symtom på

aktiv psoriasisartrit, förbättra dina fysiska funktioner och fördröja skadeverkningarna på brosk och ben

i de drabbade lederna.

Cosentyx används hos vuxna med aktiv psoriasisartrit och kan användas ensamt eller i kombination

med ett annat läkemedel som heter metotrexat.

Fördelen med att använda Cosentyx vid psoriasisartrit är att det minskar tecken och symtom på

sjukdomen, fördröjer skadorna på brosk och ben i lederna och ökar din förmåga att utföra vanliga

dagliga aktiviteter.

Ankyloserande spondylit

Cosentyx används för att behandla en sjukdom som kallas ankyloserande spondylit. Detta är en

inflammatorisk sjukdom som främst drabbar ryggraden och orsakar inflammation i ryggkotorna. Om

du har ankyloserande spondylit får du först andra läkemedel. Om dessa inte ger tillräcklig effekt får du

Cosentyx för att minska tecken och symtom på sjukdomen, minska inflammationen och förbättra dina

fysiska funktioner.

Cosentyx används hos vuxna med ankyloserande spondylit.

Fördelen med att använda Cosentyx vid ankyloserande spondylit är att det minskar tecken och symtom

på sjukdomen och förbättrar dina fysiska funktioner.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Cosentyx

Använd inte Cosentyx:

om du är allergisk mot sekukinumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Rådfråga läkare innan du använder Cosentyx om du tror att du kan vara allergisk.

om du har en aktiv infektion som läkaren anser är viktig.

Varningar och försiktighet

Tala om för läkaren eller apotekspersonalen innan du använder Cosentyx:

om du har en pågående infektion

om du har långvariga eller upprepade infektioner

om du har tuberkulos

om du har Crohns sjukdom

om du har ulcerös kolit

om du nyligen har vaccinerat dig eller om du ska vaccinera dig under behandling med Cosentyx

om du får någon annan behandling för psoriasis, som ett annat immunhämmande läkemedel

eller ljusbehandling med ultraviolett (UV) ljus.

Var uppmärksam på infektioner och allergiska reaktioner

Cosentyx kan eventuellt orsaka allvarliga biverkningar, däribland infektioner och allergiska reaktioner.

Du måste vara uppmärksam på dessa tillstånd när du tar Cosentyx.

Sluta omedelbart att använda Cosentyx och tala med din läkare eller sök sjukvård om du märker några

tecken som tyder på en möjlig allvarlig infektion eller allergisk reaktion. Sådana tecken finns angivna

under ”Allvarliga biverkningar” i avsnitt 4.

Barn och ungdomar

Cosentyx rekommenderas inte till barn och ungdomar (under 18 års ålder) eftersom det inte har

studerats i denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Cosentyx

Tala om för läkare eller apotekspersonal:

om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

om du nyligen har eller ska vaccinera dig. Du ska inte ges vissa typer av vaccin (levande vaccin)

medan du använder Cosentyx.

Graviditet, amning och fertilitet

Användning av Cosentyx ska helst undvikas under graviditet. Effekten av detta läkemedel hos

gravida kvinnor är inte känd. Om du är kvinna i fertil ålder ska du undvika att bli gravid. Du

måste använda effektivt preventivmedel under behandlingen med Cosentyx och i minst

20 veckor efter sista Cosentyxdosen.

Tala med din läkare om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.

Tala med din läkare om du ammar eller planerar att amma. Du och din läkare ska besluta om du

ska amma eller använda Cosentyx. Du ska inte göra bådadera.

Efter att ha använt Cosentyx ska

du inte amma på minst 20 veckor efter den sista dosen.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att Cosentyx påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

3.

Hur du använder Cosentyx

Cosentyx ges som en injektion under huden (en så kallad subkutan injektion) av hälso- och

sjukvårdspersonal.

Se till att du och läkaren pratar om när du ska få injektionerna och när du ska komma på

uppföljningsbesök.

Hur mycket Cosentyx ges och hur länge pågår behandlingen

Läkaren avgör hur mycket Cosentyx du behöver och under hur lång tid.

Plackpsoriasis

Rekommenderad dos är 300 mg som subkutan injektion.

Varje 300 mg-dos ges som två injektioner om 150 mg.

Efter den första dosen kommer du att få ytterligare veckovisa injektioner vecka 1, 2, 3 och 4. Därefter

kommer du att få månatliga injektioner. Vid varje tillfälle kommer du att få 300 mg, givet som två

injektioner om 150 mg.

Psoriasisartrit

Till patienter med psoriasisartrit som även har medelsvår till svår plackpsoriasis eller som inte svarat

tillräckligt på behandling med så kallade TNFα-hämmare:

Rekommenderad dos är 300 mg som subkutan injektion.

Varje 300 mg-dos ges som två injektioner om 150 mg.

Efter den första dosen kommer du att få ytterligare veckovisa injektioner vecka 1, 2, 3 och 4. Därefter

kommer du att få månatliga injektioner. Vid varje tillfälle kommer du att få 300 mg givet som två

injektioner om 150 mg.

Till övriga patienter med psoriasisartrit:

Rekommenderad dos är 150 mg som en subkutan injektion.

Efter den första dosen kommer du att få ytterligare veckovisa injektioner vecka 1, 2, 3 och 4. Därefter

kommer du att få månatliga injektioner.

Beroende på hur du svarar på behandlingen kan läkaren eventuellt höja dosen till 300 mg.

Ankyloserande spondylit

Rekommenderad dos är 150 mg som en subkutan injektion.

Efter den första dosen kommer du att få ytterligare veckovisa injektioner vecka 1, 2, 3 och 4. Därefter

kommer du att få månatliga injektioner.

Beroende på hur du svarar på behandlingen kan läkaren eventuellt höja dosen till 300 mg. Dosen

300 mg ges som två injektioner om 150 mg.

Cosentyx är avsett för långtidsbehandling. Läkaren kommer att regelbundet kontrollera ditt tillstånd

för att försäkra sig om att behandlingen ger önskad effekt.

Om du har använt för stor mängd av Cosentyx

Om du har fått mer Cosentyx än du borde eller om dosen har givits tidigare än vad läkaren har

ordinerat, ska du informera läkaren.

Om du har glömt att använda Cosentyx

Om du har missat en injektion med Cosentyx, ska du prata med läkaren.

Om du slutar att använda Cosentyx

Det är inte farligt att sluta använda Cosentyx, men om du slutar kan dina symtom på psoriasis,

psoriasisartrit eller ankyloserande spondylit komma tillbaka.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Allvarliga biverkningar

Sluta omedelbart att använda Cosentyx och tala om för din läkare eller sök sjukvård om du får någon

av nedanstående biverkningar:

Eventuell allvarlig infektion – tecken kan vara:

feber, influensaliknande symtom, nattliga svettningar

trötthet eller andfåddhet, hosta som inte går över

varm, röd och smärtande hud, eller smärtsamt hudutslag med blåsor

sveda när du kissar.

Allvarlig allergisk reaktion – tecken kan vara:

svårigheter att andas eller svälja

lågt blodtryck, vilket kan orsaka yrsel eller berusningskänsla

svullnad i ansikte, läppar, tunga eller svalg

kraftigt kliande hud med röda utslag eller knottror.

Din läkare avgör om och när du kan återuppta behandlingen.

Andra biverkningar

De flesta av följande biverkningar är milda till måttliga. Om någon av dessa biverkningar blir

allvarlig, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

övre luftvägsinfektioner med symtom som halsont och nästäppa (nasofaryngit, rinit).

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

munsår (oral herpes)

diarré

snuva (rinorré).

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

muntorsk (svampinfektion)

tecken på låga nivåer av vita blodkroppar, som feber, halsont eller munsår på grund av

infektioner (neutropeni)

fotsvamp (tinea pedis)

infektion i ytterörat (extern otit)

utsöndring från ögat med klåda, rodnad och svullnad (konjunktivit)

kliande utslag (urtikaria)

nedre luftvägsinfektioner

magkramper och smärta, diarré, viktminskning eller blod i avföringen (tecken på

tarmproblem).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer):

allvarlig allergisk reaktion med chock (anafylaktisk reaktion).

hudrodnad och fjällande hud över ett större område på kroppen, som kan klia eller göra

ont (exfoliativ dermatit).

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

svampinfektion i hud och slemhinnor (inklusive matstrupen, esofageal candidiasis).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Cosentyx ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd detta läkemedel före utgångsdatum som anges på ytterkartongen eller på injektionsflaskan

efter ”EXP”.

Före beredning: Förvara injektionsflaskan i kylskåp vid 2 °C-8 °C.

Efter beredning: Lösningen kan användas omedelbart eller förvaras vid 2 °C-8 °C i upp till

24 timmar. Får ej frysas. Lösningen ska användas inom en timme efter uttag från förvaring i

2 °C-8 °C.

Använd inte detta läkemedel om pulvret inte har lösts upp helt eller om vätskan innehåller synliga

partiklar, är grumlig eller tydligt brun.

Detta läkemedel är endast avsett för engångsbruk.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte

längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är sekukinumab. Varje injektionsflaska med pulver till injektionsvätska,

lösning, innehåller 150 mg sekukinumab. Efter beredning innehåller 1 ml lösning 150 mg

sekukinumab.

Övriga innehållsämnen är sackaros, histidin, histidinhydrokloridmonohydrat och polysorbat 80.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Cosentyx pulver till injektionsvätska, lösning, är ett vitt fast pulver i en injektionsflaska av glas.

Cosentyx finns i förpackningar om en injektionsflaska.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irland

Tillverkare

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA „Novartis Baltics“ Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA “Novartis Baltics”

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Bruksanvisning för Cosentyx pulver till injektionsvätska, lösning

Följande uppgifter är endast avsedda för läkare och sjukvårdspersonal.

Beredning av lösningen för subkutan injektion måste utföras utan avbrott och med säkerställd aseptisk

teknik. Beredningstiden, från det att hål stuckits genom gummimembranet till en färdig lösning, tar i

genomsnitt 20 minuter och ska inte överstiga 90 minuter.

Bered Cosentyx 150 mg pulver till injektionsvätska, lösning, enligt följande anvisningar:

Anvisningar om beredning av Cosentyx pulver till injektionsvätska, lösning:

Låt injektionsflaskan med pulver anta rumstemperatur och kontrollera att det sterila vattnet för

injektionsvätskor håller rumstemperatur.

Dra upp något mer än 1,0 ml sterilt vatten för injektionsvätskor i en 1 ml graderad

engångsspruta och justera till 1,0 ml.

Ta av plastlocket från injektionsflaskan.

Stick in sprutans nål genom mitten av gummiproppen på injektionsflaskan med pulvret och lös

upp pulvret genom att långsamt injicera 1,0 ml sterilt vatten för injektionsvätskor i

injektionsflaskan. Strålen av sterilt vatten för injektionsvätskor ska riktas direkt mot pulvret.

Luta flaskan till ca 45° vinkel och rotera den varsamt mellan fingertopparna i ca 1 minut. Skaka

inte flaskan och vänd den inte upp och ned.

Låt injektionsflaskan stå i rumstemperatur i minst 10 minuter så att pulvret löses upp. Observera

att skumbildning kan förekomma.

Luta flaskan till ca 45° vinkel och rotera den varsamt mellan fingertopparna i ca 1 minut. Skaka

inte flaskan och vänd den inte upp och ned.

Låt injektionsflaskan stå orörd i rumstemperatur i ca 5 minuter. Vätskan ska vara klar. Färgen

kan variera från ofärgad till svagt gul. Använd inte om det frystorkade pulvret inte har lösts upp

helt eller om vätskan innehåller tydligt synbara partiklar, är grumlig eller tydligt brun.

Bered det antal injektionsflaskor som behövs (2 injektionsflaskor för dosen 300 mg).

Efter förvaring vid 2 °C-8 °C ska lösningen få anta rumstemperatur under cirka 20 minuter före

administrering.

Anvisningar för administrering av Cosentyx injektionsvätska, lösning

Tippa injektionsflaskan till cirka 45° vinkel, stick ner nålen till flaskans botten och dra upp

lösningen i sprutan. VÄND INTE injektionsflaskan upp och ned.

Dra omsorgsfullt upp något mer än 1,0 ml av lösningen för subkutan injektion från

injektionsflaskan i en 1 ml graderad engångsspruta med en lämplig nål (t.ex. 21G x 2″). Denna

nål används endast för att dra upp Cosentyx i engångssprutan. Bered det antal sprutor som

behövs (2 sprutor för dosen 300 mg).

Håll sprutan med nålen uppåt och knacka försiktigt på sprutan så att eventuella luftbubblor

stiger upp till ytan.

Byt ut nålen mot en 27G x ½″ nål.

Tryck ut luftbubblorna och tryck in kolven till strecket som markerar 1,0 ml.

Tvätta injektionsstället med en spritkompress.

Injicera Cosentyx-lösningen subkutant i framsidan av låren, nedre delen av buken (men inte

inom 5 cm från naveln) eller utsidan av överarmarna. Välj olika ställen för varje injektion.

Injicera inte i områden med blåmärken eller där huden är öm, röd, fjällande eller hård. Undvik

områden med ärr eller bristningar.

Överbliven lösning i injektionsflaskan får inte användas, utan ska kasseras i enlighet med lokala

föreskrifter. Injektionsflaskorna är endast avsedda för engångsbruk. Kasta den använda sprutan i

en behållare för riskavfall (förslutningsbar, punktionssäker behållare). För din och andras

säkerhet och hälsa får nålar och sprutor aldrig återanvändas.

Bipacksedel: Information till patienten

Cosentyx 150 mg injektionsvätska, lösning, i förfylld spruta

sekukinumab

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Cosentyx är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Cosentyx

Hur du använder Cosentyx

Eventuella biverkningar

Hur Cosentyx ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Cosentyx är och vad det används för

Cosentyx innehåller den aktiva substansen sekukinumab. Sekukinumab är en monoklonal antikropp

som hör till en grupp läkemedel som kallas interleukin-(IL)-hämmare. Detta läkemedel verkar genom

att neutralisera aktiviteten hos ett protein som kallas IL-17A, som finns i förhöjda nivåer vid

sjukdomar som psoriasis, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit.

Cosentyx används för behandling av följande inflammatoriska sjukdomar:

plackpsoriasis

psoriasisartrit

ankyloserande spondylit.

Plackpsoriasis

Cosentyx används för att behandla en hudsjukdom som kallas plackpsoriasis, som orsakar

inflammation i huden. Cosentyx minskar inflammationen och andra symtom av sjukdomen. Cosentyx

används till vuxna med måttlig till svår plackpsoriasis.

Fördelen med att använda Cosentyx vid plackpsoriasis är att det förbättrar hudläkningen och minskar

symtom som fjällning, klåda och smärta.

Psoriasisartrit

Cosentyx används för att behandla en sjukdom som kallas psoriasisartrit. Detta är en inflammatorisk

sjukdom i lederna, som ofta åtföljs av psoriasis. Om du har aktiv psoriasisartrit får du först andra

läkemedel. Om dessa inte ger tillräcklig effekt får du Cosentyx för att minska tecken och symtom på

aktiv psoriasisartrit, förbättra dina fysiska funktioner och fördröja skadeverkningarna på brosk och ben

i de drabbade lederna.

Cosentyx används hos vuxna med aktiv psoriasisartrit och kan användas ensamt eller i kombination

med ett annat läkemedel som heter metotrexat.

Fördelen med att använda Cosentyx vid psoriasisartrit är att det minskar tecken och symtom på

sjukdomen, fördröjer skadorna på brosk och ben i lederna och ökar din förmåga att utföra vanliga

dagliga aktiviteter.

Ankyloserande spondylit

Cosentyx används för att behandla en sjukdom som kallas ankyloserande spondylit. Detta är en

inflammatorisk sjukdom som främst drabbar ryggraden och orsakar inflammation i ryggkotorna. Om

du har ankyloserande spondylit får du först andra läkemedel. Om dessa inte ger tillräcklig effekt får du

Cosentyx för att minska tecken och symtom på sjukdomen, minska inflammationen och förbättra dina

fysiska funktioner.

Cosentyx används hos vuxna med ankyloserande spondylit.

Fördelen med att använda Cosentyx vid ankyloserande spondylit är att det minskar tecken och symtom

på sjukdomen och förbättrar dina fysiska funktioner.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Cosentyx

Använd inte Cosentyx:

om du är allergisk mot sekukinumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Rådfråga läkare innan du använder Cosentyx om du tror att du kan vara allergisk.

om du har en aktiv infektion som läkaren anser är viktig.

Varningar och försiktighet

Tala om för läkaren eller apotekspersonalen innan du använder Cosentyx:

om du har en pågående infektion

om du har långvariga eller upprepade infektioner

om du har tuberkulos

om du någonsin har fått en allergisk reaktion mot latex

om du har Crohns sjukdom

om du har ulcerös kolit

om du nyligen har vaccinerat dig eller om du ska vaccinera dig under behandling med Cosentyx

om du får någon annan behandling för psoriasis, som ett annat immunhämmande läkemedel

eller ljusbehandling med ultraviolett (UV) ljus.

Var uppmärksam på infektioner och allergiska reaktioner

Cosentyx kan eventuellt orsaka allvarliga biverkningar, däribland infektioner och allergiska reaktioner.

Du måste vara uppmärksam på dessa tillstånd när du tar Cosentyx.

Sluta omedelbart att använda Cosentyx och tala med din läkare eller sök sjukvård om du märker några

tecken som tyder på en möjlig allvarlig infektion eller allergisk reaktion. Sådana tecken finns angivna

under ”Allvarliga biverkningar” i avsnitt 4.

Barn och ungdomar

Cosentyx rekommenderas inte till barn och ungdomar (under 18 års ålder) eftersom det inte har

studerats i denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Cosentyx

Tala om för läkare eller apotekspersonal:

om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

om du nyligen har eller ska vaccinera dig. Du ska inte ges vissa typer av vaccin (levande vaccin)

medan du använder Cosentyx.

Graviditet, amning och fertilitet

Användning av Cosentyx ska helst undvikas under graviditet. Effekten av detta läkemedel hos

gravida kvinnor är inte känd. Om du är kvinna i fertil ålder ska du undvika att bli gravid. Du

måste använda effektivt preventivmedel under behandlingen med Cosentyx och i minst

20 veckor efter sista Cosentyxdosen.

Tala med din läkare om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.

Tala med din läkare om du ammar eller planerar att amma. Du och din läkare ska besluta om du

ska amma eller använda Cosentyx. Du ska inte göra bådadera.

Efter att ha använt Cosentyx ska

du inte amma på minst 20 veckor efter den sista dosen.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att Cosentyx påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

3.

Hur du använder Cosentyx

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare, sjuksköterska eller

apotekspersonal om du är osäker.

Cosentyx ges som en injektion under huden (en så kallad subkutan injektion). Du och din läkare avgör

om du själv ska injicera Cosentyx.

Det är viktigt att du inte försöker injicera dig själv om du inte har fått undervisning av läkare,

sjuksköterska eller apotekspersonal. En vårdgivare kan också injicera Cosentyx efter lämplig träning.

För detaljerade anvisningar om hur Cosentyx injiceras, se ”Bruksanvisning för Cosentyx förfylld

spruta” i slutet av den här bipacksedeln.

Hur mycket Cosentyx ges och hur länge pågår behandlingen

Läkaren avgör hur mycket Cosentyx du behöver och under hur lång tid.

Plackpsoriasis

Rekommenderad dos är 300 mg som subkutan injektion.

Varje 300 mg-dos ges som två injektioner om 150 mg.

Efter den första dosen kommer du att få ytterligare veckovisa injektioner vecka 1, 2, 3 och 4. Därefter

kommer du att få månatliga injektioner. Vid varje tillfälle kommer du att få 300 mg, givet som två

injektioner om 150 mg.

Psoriasisartrit

Till patienter med psoriasisartrit som även har medelsvår till svår plackpsoriasis eller som inte svarat

tillräckligt på behandling med så kallade TNFα-hämmare:

Rekommenderad dos är 300 mg som subkutan injektion.

Varje 300 mg-dos ges som två injektioner om 150 mg.

Efter den första dosen kommer du att få ytterligare veckovisa injektioner vecka 1, 2, 3 och 4. Därefter

kommer du att få månatliga injektioner. Vid varje tillfälle kommer du att få 300 mg givet som två

injektioner om 150 mg.

Till övriga patienter med psoriasisartrit:

Rekommenderad dos är 150 mg som en subkutan injektion.

Efter den första dosen kommer du att få ytterligare veckovisa injektioner vecka 1, 2, 3 och 4. Därefter

kommer du att få månatliga injektioner.

Beroende på hur du svarar på behandlingen kan läkaren eventuellt höja dosen till 300 mg.

Ankyloserande spondylit

Rekommenderad dos är 150 mg som en subkutan injektion.

Efter den första dosen kommer du att få ytterligare veckovisa injektioner vecka 1, 2, 3 och 4. Därefter

kommer du att få månatliga injektioner.

Beroende på hur du svarar på behandlingen kan läkaren eventuellt höja dosen till 300 mg. Dosen

300 mg ges som två injektioner om 150 mg.

Cosentyx är avsett för långtidsbehandling. Läkaren kommer att regelbundet kontrollera ditt tillstånd

för att försäkra sig om att behandlingen ger önskad effekt.

Om du har använt för stor mängd av Cosentyx

Om du har fått mer Cosentyx än du borde eller om dosen har givits tidigare än vad läkaren har

ordinerat, ska du informera läkaren.

Om du har glömt att använda Cosentyx

Om du har glömt att injicera en dos av Cosentyx, ska du injicera nästa dos så snart du kommer ihåg

det. Kontakta sedan läkaren för att diskutera när du ska injicera påföljande dos.

Om du slutar att använda Cosentyx

Det är inte farligt att sluta använda Cosentyx, men om du slutar kan dina symtom på psoriasis,

psoriasisartrit eller ankyloserande spondylit komma tillbaka.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Allvarliga biverkningar

Sluta omedelbart att använda Cosentyx och tala om för din läkare eller sök sjukvård om du får någon

av nedanstående biverkningar:

Eventuell allvarlig infektion – tecken kan vara:

feber, influensaliknande symtom, nattliga svettningar

trötthet eller andfåddhet, hosta som inte går över

varm, röd och smärtande hud, eller smärtsamt hudutslag med blåsor

sveda när du kissar.

Allvarlig allergisk reaktion – tecken kan vara:

svårigheter att andas eller svälja

lågt blodtryck, vilket kan orsaka yrsel eller berusningskänsla

svullnad i ansikte, läppar, tunga eller svalg

kraftigt kliande hud med röda utslag eller knottror.

Din läkare avgör om och när du kan återuppta behandlingen.

Andra biverkningar

De flesta av följande biverkningar är milda till måttliga. Om någon av dessa biverkningar blir

allvarlig, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

övre luftvägsinfektioner med symtom som halsont och nästäppa (nasofaryngit, rinit).

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

munsår (oral herpes)

diarré

snuva (rinorré).

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

muntorsk (svampinfektion)

tecken på låga nivåer av vita blodkroppar, som feber, halsont eller munsår på grund av

infektioner (neutropeni)

fotsvamp (tinea pedis)

infektion i ytterörat (extern otit)

utsöndring från ögat med klåda, rodnad och svullnad (konjunktivit)

kliande utslag (urtikaria)

nedre luftvägsinfektioner

magkramper och smärta, diarré, viktminskning eller blod i avföringen (tecken på

tarmproblem).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer):

allvarlig allergisk reaktion med chock (anafylaktisk reaktion).

hudrodnad och fjällande hud över ett större område på kroppen, som kan klia eller göra

ont (exfoliativ dermatit).

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

svampinfektion i hud och slemhinnor (inklusive matstrupen, esofageal candidiasis).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Cosentyx ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel:

efter utgångsdatumet som anges på ytterkartongen eller sprutan efter ”EXP”.

om vätskan innehåller tydligt synbara partiklar, är grumlig eller tydligt brun.

Förvara sprutan förseglad i sin kartong. Ljuskänsligt. Förvaras i kylskåp vid 2 °C

8 °C. Får ej frysas.

Får ej skakas.

Cosentyx kan vid behov förvaras i rumstemperatur vid högst 30 °C vid ett tillfälle i upp till 4 dagar.

Detta läkemedel är endast avsett för engångsbruk.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte

längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är sekukinumab. Varje förfylld spruta innehåller 150 mg sekukinumab.

Övriga innehållsämnen är trehalosdihydrat, histidin, histidinhydrokloridmonohydrat, metionin,

polysorbat 80 och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Cosentyx injektionsvätska, lösning, är en klar vätska. Färgen kan variera från ofärgad till svagt gul.

Cosentyx finns i förpackningar innehållande 1 eller 2 förfyllda sprutor och i multipack innehållande

6 (3 förpackningar om 2) förfyllda sprutor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att

marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irland

Tillverkare

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA „Novartis Baltics“ Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA “Novartis Baltics”

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Bruksanvisning för Cosentyx förfylld spruta

Läs HELA bruksanvisningen innan du injicerar. Det är viktigt att du inte försöker injicera dig själv om

du inte har fått undervisning av läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Kartongen innehåller

Cosentyx förfylld(a) spruta(or), separat förpackad(e) i ett plastblister.

Cosentyx förfylld spruta

När läkemedlet har injicerats utlöses det automatiska nålskyddet som täcker nålen. Detta är till för att

skydda hälso- och sjukvårdspersonal, patienter som själva injicerar receptbelagda läkemedel och

personer som hjälper patienter som själva injicerar mot oavsiktliga nålsticksskador.

Tillbehör som du behöver för

injektionen:

Spritkompress.

Bomullstuss eller kompress.

Behållare för riskavfall.

Viktig säkerhetsinformation

OBS! Förvara sprutan utom syn- och räckhåll för barn.

Nålskyddet kan innehålla torrt gummi (latex) och ska inte hanteras av personer med latexallergi.

Öppna inte den förseglade ytterkartongen förrän du är redo att använda detta läkemedel.

Använd inte detta läkemedel om förseglingen av ytterkartongen eller blistret har brutits,

eftersom det kanske inte är säkert att använda den.

Lämna aldrig sprutan på ställen där andra kan manipulera den.

Skaka inte sprutan.

Var noga med att inte vidröra aktiveringsklämmorna före användning. Om du rör dem, kan det

automatiska nålskyddet aktiveras för tidigt.

Ta inte av nålskyddet förrän strax innan du ska ge injektionen.

Sprutan kan inte återanvändas. Kassera den använda sprutan i en behållare för riskavfall

omedelbart efter användning.

Nålskydd

(avtagbart)

Automatiskt nålskydd

Fönster, etikett &

utgångsdatum

Fingergrepp

Aktiverings-

klämmor

Kolv

Kolvhuvud

Spritkompress

Riskavfall

Förvaring av Cosentyx förfyllda spruta

Förvara detta läkemedel förseglat i sin kartong. Ljuskänsligt. Förvaras i kylskåp vid 2 °C-8 °C.

FÅR EJ FRYSAS.

Kom ihåg att ta ut sprutan ur kylskåpet och låta den uppnå rumstemperatur innan du förbereder

den för injektion (15-30 minuter).

Använd sprutan före utgångsdatum som anges på ytterkartongen eller sprutetiketten efter

”EXP”. Om utgångsdatumet har passerats ska hela förpackningen lämnas tillbaka till apoteket.

Injektionsstället

Injektionsstället är det ställe på kroppen där du ska använda

sprutan.

Rekommenderat ställe är lårens framsida. Du kan också

använda nedre delen av buken, men inte inom 5 cm

från naveln.

Välj olika ställen varje gång du injicerar.

Injicera inte i områden med blåmärken eller där huden

är öm, röd, fjällande eller hård. Undvik områden med

ärr eller bristningar.

Om en vårdgivare ger injektionen kan även utsidan av

överarmarna användas.

Förberedelse av Cosentyx förfyllda spruta

Obs! För dosen 300 mg ska 2 förfyllda sprutor förberedas och innehållet i dem injiceras.

Ta ut kartongen med sprutan ur kylskåpet och lämna den oöppnad i cirka 15-30 minuter så att

den uppnår rumstemperatur.

När du är redo att använda sprutan, tvätta händerna noga med tvål och vatten.

Tvätta injektionsstället med en spritkompress.

Ta ut sprutan ur ytterkartongen och blistret.

Inspektera sprutan. Vätskan ska vara klar. Färgen kan variera från ofärgad till svagt gul.

Eventuellt syns en liten luftbubbla, vilket är normalt. ANVÄND INTE om vätskan innehåller

tydligt synbara partiklar, är grumlig eller tydligt brun. ANVÄND INTE om sprutan är trasig. I

samtliga fall ska hela förpackningen lämnas tillbaka till apoteket.

Hur du använder Cosentyx förfyllda spruta

Ta försiktigt av nålskyddet från sprutan. Kasta

nålskyddet. En vätskedroppe kan finnas vid

nålens spets, vilket är normalt.

Nyp försiktigt ihop huden på injektionsstället

och för in nålen. För in nålen hela vägen för att

säkerställa att allt läkemedel injiceras.

Håll sprutan som bilden visar. Tryck långsamt

in kolven så långt det går, så att kolvhuvudet är

helt nedtryckt mellan aktiveringsklämmorna.

Fortsätt att hålla kolven nedtryckt och håll kvar

sprutan i 5 sekunder.

Fortsätt hålla kolven helt nedtryckt medan du

försiktigt drar ut nålen rakt ut från

injektionsstället.

Släpp långsamt upp kolven och låt det

automatiska nålskyddet täcka nålen.

Lite blod kan komma från injektionsstället.

Tryck en bomullstuss eller kompress mot

injektionsstället i 10 sekunder. Gnugga inte på

injektionsstället. Om det behövs kan du sätta ett

plåster på injektionsstället.

Anvisningar om avfallshantering

Kasta den använda sprutan i en behållare för

riskavfall (förslutningsbar, punktionssäker

behållare). För din och andras säkerhet och

hälsa, får nålar och sprutor aldrig återanvändas.

Riskavfall

Bipacksedel: Information till patienten

Cosentyx 150 mg injektionsvätska, lösning, i förfylld injektionspenna

sekukinumab

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Cosentyx är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Cosentyx

Hur du använder Cosentyx

Eventuella biverkningar

Hur Cosentyx ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Cosentyx är och vad det används för

Cosentyx innehåller den aktiva substansen sekukinumab. Sekukinumab är en monoklonal antikropp

som hör till en grupp läkemedel som kallas interleukin-(IL)-hämmare. Detta läkemedel verkar genom

att neutralisera aktiviteten hos ett protein som kallas IL-17A, som finns i förhöjda nivåer vid

sjukdomar som psoriasis, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit.

Cosentyx används för behandling av följande inflammatoriska sjukdomar:

plackpsoriasis

psoriasisartrit

ankyloserande spondylit.

Plackpsoriasis

Cosentyx används för att behandla en hudsjukdom som kallas plackpsoriasis, som orsakar

inflammation i huden. Cosentyx minskar inflammationen och andra symtom av sjukdomen. Cosentyx

används till vuxna med måttlig till svår plackpsoriasis.

Fördelen med att använda Cosentyx vid plackpsoriasis är att det förbättrar hudläkningen och minskar

symtom som fjällning, klåda och smärta.

Psoriasisartrit

Cosentyx används för att behandla en sjukdom som kallas psoriasisartrit. Detta är en inflammatorisk

sjukdom i lederna, som ofta åtföljs av psoriasis. Om du har aktiv psoriasisartrit får du först andra

läkemedel. Om dessa inte ger tillräcklig effekt får du Cosentyx för att minska tecken och symtom på

aktiv psoriasisartrit, förbättra dina fysiska funktioner och fördröja skadeverkningarna på brosk och ben

i de drabbade lederna.

Cosentyx används hos vuxna med aktiv psoriasisartrit och kan användas ensamt eller i kombination

med ett annat läkemedel som heter metotrexat.

Fördelen med att använda Cosentyx vid psoriasisartrit är att det minskar tecken och symtom på

sjukdomen, fördröjer skadorna på brosk och ben i lederna och ökar din förmåga att utföra vanliga

dagliga aktiviteter.

Ankyloserande spondylit

Cosentyx används för att behandla en sjukdom som kallas ankyloserande spondylit. Detta är en

inflammatorisk sjukdom som främst drabbar ryggraden och orsakar inflammation i ryggkotorna. Om

du har ankyloserande spondylit får du först andra läkemedel. Om dessa inte ger tillräcklig effekt får du

Cosentyx för att minska tecken och symtom på sjukdomen, minska inflammationen och förbättra dina

fysiska funktioner.

Cosentyx används hos vuxna med ankyloserande spondylit.

Fördelen med att använda Cosentyx vid ankyloserande spondylit är att det minskar tecken och symtom

på sjukdomen och förbättrar dina fysiska funktioner.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Cosentyx

Använd inte Cosentyx:

om du är allergisk mot sekukinumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Rådfråga läkare innan du använder Cosentyx om du tror att du kan vara allergisk.

om du har en aktiv infektion som läkaren anser är viktig.

Varningar och försiktighet

Tala om för läkaren eller apotekspersonalen innan du använder Cosentyx:

om du har en pågående infektion

om du har långvariga eller upprepade infektioner

om du har tuberkulos

om du någonsin har fått en allergisk reaktion mot latex

om du har Crohns sjukdom

om du har ulcerös kolit

om du nyligen har vaccinerat dig eller om du ska vaccinera dig under behandling med Cosentyx

om du får någon annan behandling för psoriasis, som ett annat immunhämmande läkemedel

eller ljusbehandling med ultraviolett (UV) ljus.

Var uppmärksam på infektioner och allergiska reaktioner

Cosentyx kan eventuellt orsaka allvarliga biverkningar, däribland infektioner och allergiska reaktioner.

Du måste vara uppmärksam på dessa tillstånd när du tar Cosentyx.

Sluta omedelbart att använda Cosentyx och tala med din läkare eller sök sjukvård om du märker några

tecken som tyder på en möjlig allvarlig infektion eller allergisk reaktion. Sådana tecken finns angivna

under ”Allvarliga biverkningar” i avsnitt 4.

Barn och ungdomar

Cosentyx rekommenderas inte till barn och ungdomar (under 18 års ålder) eftersom det inte har

studerats i denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Cosentyx

Tala om för läkare eller apotekspersonal:

om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

om du nyligen har eller ska vaccinera dig. Du ska inte ges vissa typer av vaccin (levande vaccin)

medan du använder Cosentyx.

Graviditet, amning och fertilitet

Användning av Cosentyx ska helst undvikas under graviditet. Effekten av detta läkemedel hos

gravida kvinnor är inte känd. Om du är kvinna i fertil ålder ska du undvika att bli gravid. Du

måste använda effektivt preventivmedel under behandlingen med Cosentyx och i minst

20 veckor efter sista Cosentyxdosen.

Tala med din läkare om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.

Tala med din läkare om du ammar eller planerar att amma. Du och din läkare ska besluta om du

ska amma eller använda Cosentyx. Du ska inte göra bådadera.

Efter att ha använt Cosentyx ska

du inte amma på minst 20 veckor efter den sista dosen.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att Cosentyx påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

3.

Hur du använder Cosentyx

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare, sjuksköterska eller

apotekspersonal om du är osäker.

Cosentyx ges som en injektion under huden (en så kallad subkutan injektion). Du och din läkare avgör

om du själv ska injicera Cosentyx.

Det är viktigt att du inte försöker injicera dig själv om du inte har fått undervisning av läkare,

sjuksköterska eller apotekspersonal. En vårdgivare kan också injicera Cosentyx efter lämplig träning.

För detaljerade anvisningar om hur Cosentyx injiceras, se ”Bruksanvisning för Cosentyx SensoReady-

penna” i slutet av den här bipacksedeln.

Hur mycket Cosentyx ges och hur länge pågår behandlingen

Läkaren avgör hur mycket Cosentyx du behöver och under hur lång tid.

Plackpsoriasis

Rekommenderad dos är 300 mg som subkutan injektion.

Varje 300 mg-dos ges som två injektioner om 150 mg.

Efter den första dosen kommer du att få ytterligare veckovisa injektioner vecka 1, 2, 3 och 4. Därefter

kommer du att få månatliga injektioner. Vid varje tillfälle kommer du att få 300 mg, givet som två

injektioner om 150 mg.

Psoriasisartrit

Till patienter med psoriasisartrit som även har medelsvår till svår plackpsoriasis eller som inte svarat

tillräckligt på behandling med så kallade TNFα-hämmare:

Rekommenderad dos är 300 mg som subkutan injektion.

Varje 300 mg-dos ges som två injektioner om 150 mg.

Efter den första dosen kommer du att få ytterligare veckovisa injektioner vecka 1, 2, 3 och 4. Därefter

kommer du att få månatliga injektioner. Vid varje tillfälle kommer du att få 300 mg givet som två

injektioner om 150 mg.

Till övriga patienter med psoriasisartrit:

Rekommenderad dos är 150 mg som en subkutan injektion.

Efter den första dosen kommer du att få ytterligare veckovisa injektioner vecka 1, 2, 3 och 4. Därefter

kommer du att få månatliga injektioner.

Beroende på hur du svarar på behandlingen kan läkaren eventuellt höja dosen till 300 mg.

Ankyloserande spondylit

Rekommenderad dos är 150 mg som en subkutan injektion.

Efter den första dosen kommer du att få ytterligare veckovisa injektioner vecka 1, 2, 3 och 4. Därefter

kommer du att få månatliga injektioner.

Beroende på hur du svarar på behandlingen kan läkaren eventuellt höja dosen till 300 mg. Dosen

300 mg ges som två injektioner om 150 mg.

Cosentyx är avsett för långtidsbehandling. Läkaren kommer att regelbundet kontrollera ditt tillstånd

för att försäkra sig om att behandlingen ger önskad effekt.

Om du har använt för stor mängd av Cosentyx

Om du har fått mer Cosentyx än du borde eller om dosen har givits tidigare än vad läkaren har

ordinerat, ska du informera läkaren.

Om du har glömt att använda Cosentyx

Om du har glömt att injicera en dos av Cosentyx, ska du injicera nästa dos så snart du kommer ihåg

det. Kontakta sedan läkaren för att diskutera när du ska injicera påföljande dos.

Om du slutar att använda Cosentyx

Det är inte farligt att sluta använda Cosentyx, men om du slutar kan dina symtom på psoriasis,

psoriasisartrit eller ankyloserande spondylit komma tillbaka.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Allvarliga biverkningar

Sluta omedelbart att använda Cosentyx och tala om för din läkare eller sök sjukvård om du får någon

av nedanstående biverkningar:

Eventuell allvarlig infektion – tecken kan vara:

feber, influensaliknande symtom, nattliga svettningar

trötthet eller andfåddhet, hosta som inte går över

varm, röd och smärtande hud, eller smärtsamt hudutslag med blåsor

sveda när du kissar.

Allvarlig allergisk reaktion – tecken kan vara:

svårigheter att andas eller svälja

lågt blodtryck, vilket kan orsaka yrsel eller berusningskänsla

svullnad i ansikte, läppar, tunga eller svalg

kraftigt kliande hud med röda utslag eller knottror.

Din läkare avgör om och när du kan återuppta behandlingen.

Andra biverkningar

De flesta av följande biverkningar är milda till måttliga. Om någon av dessa biverkningar blir

allvarlig, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

övre luftvägsinfektioner med symtom som halsont och nästäppa (nasofaryngit, rinit).

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

munsår (oral herpes)

diarré

snuva (rinorré).

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

muntorsk (svampinfektion)

tecken på låga nivåer av vita blodkroppar, som feber, halsont eller munsår på grund av

infektioner (neutropeni)

fotsvamp (tinea pedis)

infektion i ytterörat (extern otit)

utsöndring från ögat med klåda, rodnad och svullnad (konjunktivit)

kliande utslag (urtikaria)

nedre luftvägsinfektioner

magkramper och smärta, diarré, viktminskning eller blod i avföringen (tecken på

tarmproblem).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer):

allvarlig allergisk reaktion med chock (anafylaktisk reaktion).

hudrodnad och fjällande hud över ett större område på kroppen, som kan klia eller göra

ont (exfoliativ dermatit).

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

svampinfektion i hud och slemhinnor (inklusive matstrupen, esofageal candidiasis).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Cosentyx ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel:

efter utgångsdatumet som anges på ytterkartongen eller injektionspennan efter ”EXP”.

om vätskan innehåller tydligt synbara partiklar, är grumlig eller tydligt brun.

Förvara injektionspennan förseglad i sin kartong. Ljuskänsligt. Förvaras i kylskåp vid 2 °C

8 °C. Får

ej frysas. Får ej skakas.

Cosentyx kan vid behov förvaras i rumstemperatur vid högst 30 °C vid ett tillfälle i upp till 4 dagar.

Detta läkemedel är endast avsett för engångsbruk

Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte

längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är sekukinumab. Varje injektionspenna innehåller 150 mg sekukinumab.

Övriga innehållsämnen är trehalosdihydrat, histidin, histidinhydrokloridmonohydrat, metionin,

polysorbat 80 och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Cosentyx injektionsvätska, lösning, är en klar vätska. Färgen kan variera från ofärgad till svagt gul.

Cosentyx finns i förpackningar innehållande 1 eller 2 förfyllda injektionspennor och i multipack

innehållande 6 (3 förpackningar om 2) förfyllda injektionspennor. Eventuellt kommer inte alla

förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irland

Tillverkare

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA „Novartis Baltics“ Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA “Novartis Baltics”

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Bruksanvisning för Cosentyx SensoReady-penna

Cosentyx SensoReady-penna 150 mg

Injektionsvätska, lösning, i en förfylld injektionspenna

sekukinumab

Bruksanvisning för patienter

Läs HELA bruksanvisningen innan du injicerar.

Dessa anvisningar hjälper dig att injicera Cosentyx på rätt sätt med

injektionspennan SensoReady.

Det är viktigt att du inte försöker injicera dig själv om du inte har fått

undervisning av läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

Cosentyx SensoReady-penna:

Cosentyx SensoReady-penna med

skyddshatten avtagen. Ta inte bort hatten

förrän du är redo att injicera.

Förvara kartongen med injektionspennan i kylskåp vid

2 ºC-8 ºC och utom räckhåll för barn.

Injektionspennan får inte frysas.

Skaka inte injektionspennan.

Använd inte injektionspennan om den har tappats

med skyddshatten avtagen.

Injektionen blir behagligare om du tar ut

injektionspennan ur kylskåpet 15-30 minuter före

injektionen.

Tillbehör som du behöver för injektionen:

Ingår i förpackningen:

En ny och oanvänd Cosentyx

SensoReady-penna. (För dosen

300 mg behövs

2 injektionspennor).

Ingår inte i förpackningen:

Spritkompress.

Bomullstuss eller

kompress.

Behållare för riskavfall.

Nål

Nålskydd

Skyddshatt

Fönster

Inre nålskydd

Spritkompress

Riskavfall

Före injektionen:

1.

Viktig säkerhetskontroll före injektionen:

Vätskan ska vara klar. Färgen kan variera från ofärgad till svagt gul.

Använd inte om vätskan innehåller tydligt synbara partiklar, är grumlig

eller tydligt brun. Eventuellt kan en liten luftbubbla synas, vilket är

normalt.

Använd injektionspennan före utgångsdatum.

Använd inte om säkerhetsförseglingen är bruten.

Kontakta apotekspersonal om injektionspennan inte uppfyller dessa krav.

2a. Välj injektionsställe:

Rekommenderat injektionsställe är lårens framsida. Du kan också

använda nedre delen av buken, men inte området inom 5 cm från

naveln.

Välj olika ställen varje gång du injicerar.

Injicera inte i områden med blåmärken eller där huden är öm, röd,

fjällande eller hård. Undvik områden med ärr eller bristningar.

2b.

Endast för vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal:

Om en vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal ger

injektionen kan även utsidan av överarmarna användas.

3.

Tvätta injektionsstället:

Tvätta händerna med tvål och vatten.

Tvätta injektionsstället med en cirklande rörelse med

spritkompressen. Låt torka innan du injicerar.

Rör inte det rengjorda området förrän du injicerar.

Injektionen:

4.

Ta av nålskyddet:

Ta inte av skyddshatten förrän du är redo att använda

injektionspennan.

Vrid av hatten i pilens riktning.

Kasta hatten när du har tagit av den. Försök inte att sätta på hatten

igen.

Använd injektionspennan inom 5 minuter från det att hatten tagits

5. Så här håller du injektionspennan:

Håll injektionspennan i 90 graders vinkel mot det rengjorda

injektionsstället.

Rätt

Fel

DETTA MÅSTE DU LÄSA INNAN DU INJICERAR.

Under injektionen kommer du att höra 2 klickljud.

Det första klickljudet talar om att injektionen har startat. Några

sekunder senare talar ett andra klickljud om att injektionen nästan är

klar.

Du måste fortsätta att hålla injektionspennan stadigt mot huden tills du

ser en grön indikator fylla fönstret och sluta röra sig.

6.

Starta injektionen:

Tryck injektionspennan stadigt mot huden för att starta injektionen.

Det första klickljudet talar om att injektionen har startat.

Fortsätt att trycka injektionspennan stadigt mot huden.

Den gröna indikatorn visar hur injektionen fortskrider.

7. Avsluta injektionen:

Lyssna efter det andra klickljudet. Detta talar om att injektionen

nästan är klar.

Kontrollera att den gröna indikatorn fyller fönstret och har slutat

röra sig.

Nu kan du ta bort injektionspennan.

Efter injektionen:

8.

Kontrollera att den gröna indikatorn har fyllt fönstret:

Detta betyder att läkemedlet har injicerats. Kontakta läkaren om den

gröna indikatorn inte syns.

Lite blod kan komma från injektionsstället. Tryck en bomullstuss

eller kompress mot injektionsstället i 10 sekunder. Gnugga inte på

injektionsstället. Om det behövs kan du sätta ett plåster på

injektionsstället.

9. Så här kasserar du Cosentyx SensoReady-pennan:

Kasta den använda injektionspennan i en behållare för riskavfall

(dvs. en punktionssäker, förslutningsbar behållare eller liknande).

Försök aldrig återanvända en injektionspenna.

Riskavfall