Combivir

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Combivir
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Combivir
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • íslenska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Veirur fyrir almenn nota,
 • Lækningarsvæði:
 • HIV sýkingar
 • Ábendingar:
 • Combivir er ætlað til meðferðar gegn andretróveirulyfjum til meðferðar við HIV-sýkingum (human immunodeficiency virus).
 • Vörulýsing:
 • Revision: 29

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Leyfilegt
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/000190
 • Leyfisdagur:
 • 17-03-1998
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/000190
 • Síðasta uppfærsla:
 • 24-03-2019

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. FYLGISEÐILL

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Combivir 150 mg/300 mg filmuhúðaðar töflur

lamivúdín/zídóvúdín

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um Combivir og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Combivir

Hvernig nota á Combivir

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Combivir

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Combivir og við hverju það er notað

Combivir er notað til meðferðar við sýkingum af völdum HIV (human immunodeficiency virus)

hjá fullorðnum

og börnum.

Combivir inniheldur tvö virk efni sem eru notuð til meðferðar við HIV-sýkingu: lamivúdín og

zídóvúdín. Þau tilheyra bæði flokki retróveirulyfja sem kallast

núkleósíðabakritahemlar.

Combivir læknar ekki fullkomlega HIV-sýkingu; það fækkar veirum í líkamanum og heldur fjölda

þeirra niðri. Það fjölgar einnig CD4-frumum í blóðinu. CD4-frumur eru tegund hvítra blóðkorna sem

er mikilvæg til að aðstoða líkamann við að verjast sýkingum.

Það svara ekki allir meðferð með Combivir á sama hátt. Læknirinn mun fylgjast með því hversu

áhrifarík meðferðin er hjá þér.

2.

Áður en byrjað er að nota Combivir

Ekki má nota Combivir:

ef um er að ræða

ofnæmi

fyrir lamivúdíni eða zídóvúdíni eða einhverju öðru innihaldsefni

lyfsins

talin upp í kafla 6

rauð blóðkorn eru mjög fá

blóðleysi

eða

ef hvít blóðkorn eru mjög fá

hlutleysiskyrningafæð

Ráðfærðu þig við lækninn

ef þú heldur að eitthvað af þessu eigi við um þig.

Gæta skal sérstakrar varúðar við notkun Combivir

Sumir sem taka Combivir eða önnur samsett lyf við HIV eiga alvarlegar aukaverkanir frekar á hættu.

Þú þarft að vita af aukinni áhættu:

ef þú hefur einhvern tíma verið með

lifrarsjúkdóm,

þar með talda lifrarbólgu B eða C (ef þú ert

með lifrarbólgu B skaltu ekki hætta að taka Combivir án samráðs við lækninn, þar sem

lifrarbólgan getur komið fram aftur)

ef þú ert með

nýrnasjúkdóm

ef þú ert allt

of þung(ur)

(einkum ef þú ert kona)

Ræddu við lækninn ef eitthvað af þessu á við um þig.

Læknirinn tekur ákvörðun um hvort

virku efnin henta þér. Þú gætir þurft frekari skoðanir, þar með talin blóðpróf, á meðan þú tekur

lyfið.

Sjá nánari upplýsingar í kafla 4.

Fylgist með mikilvægum einkennum

Sumir sem taka lyf við HIV-sýkingu fá aðra kvilla, sem geta verið alvarlegir. Þú þarft að þekkja

mikilvæg einkenni sem fylgjast þarf með á meðan þú tekur Combivir.

Lesið upplýsingarnar „Aðrar hugsanlegar aukaverkanir vegna samsettrar meðferðar við

HIV“ í kafla 4 í þessum fylgiseðli.

Verndið aðra

HIV-sýking dreifist við kynlíf með einstaklingi sem er sýktur eða berst með sýktu blóði (til dæmis

með því að deila sprautunálum með öðrum). Þú getur enn smitað aðra af HIV þrátt fyrir að þú notir

þetta lyf, þótt áhættan sé minni með virkri retróveirlyfjaumeðferð.

Ræddu við lækninn um nauðsynlegar varúðarráðstafanir til að forðast að smita aðra.

Önnur lyf og Combivir

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um önnur lyf sem eru notuð

eða hafa nýlega verið notuð,

einnig náttúrulyf eða önnur lyf sem fengin eru án lyfseðils.

Mundu að láta lækninn eða lyfjafræðing vita ef þú byrjar að taka nýtt lyf á meðan þú tekur Combivir.

Þessi lyf skal ekki nota með Combivir:

önnur lyf sem innihalda lamivúdín, til meðferðar við

HIV-sýkingu eða lifrarbólgu B

emtricítabín, til meðferðar við

HIV-sýkingu

stavúdín,

til meðferðar við

HIV-sýkingu

ríbavírín eða stungulyf með gancíklóvíri,

til meðferðar við

veirusýkingum

háa skammta af

trímetóprími/súlfametoxazóli

sýklalyfi

cladribín, notað til meðferðar á

loðfrumuhvítblæði

Láttu lækninn vita

ef þú ert í meðferð með einhverju þessara lyfja.

Sum lyf geta aukið líkur á að þú fáir aukaverkanir, eða gert aukaverkanir verri.

Þeirra á meðal

eru:

natríumvalpróat,

til meðferðar við

flogaveiki

interferón,

til meðferðar við

veirusýkingum

pýrimetamín, til meðferðar við

malaríu

og öðrum sýkingum af völdum sníkjudýra

dapsón,

til að fyrirbyggja

lungnabólgu

og til meðferðar við húðsýkingum

flúkónasól eða flúcýtósín,

til meðferðar við

sveppasýkingum

svo sem

hvítsveppasýkingum

(Candida)

pentamidín eða atóvaqón

til meðferðar við sýkingum af völdum sníkjudýra svo sem

lungnabólgu

af völdum Pneumocystis jirovecii

(oft kölluð PCP)

amfótericín eða trímetóprím/súlfametoxazól,

til meðferðar við

sveppa- og bakteríusýkingum

próbenesíð,

til meðferðar við

þvagsýrugigt

og sambærilegum sjúkdómum og gefið með sumum

sýklalyfjum til að auka virkni þeirra

metadón,

notað

í stað

heróíns

vínkristín, vínblastín eða doxórúbicín

,

til meðferðar við

krabbameini.

Láttu lækninn vita

ef þú tekur eitthvert þessara lyfja.

Sum lyf hafa milliverkanir við Combivir

Þeirra á meðal eru:

klaritrómýcín,

sýklalyf

ef þú tekur klaritrómýcín skaltu taka skammtinn minnst 2 klst. áður eða eftir að þú tekur

Combivir.

fenýtóín

, til meðferðar við

flogaveiki.

Láttu lækninn vita

ef þú tekur fenýtóín. Læknirinn gæti þurft að fylgjast með þér á meðan þú

tekur Combivir.

lyf (yfirleitt á vökvaformi) sem

innihalda sorbitól og önnur sykuralkóhól

(t.d. xylitól,

mannitól, lactitól eða maltitól) ef þau eru notuð að staðaldri

Láttu lækninn

eða lyfjafræðing vita ef þú notar einhver þessara lyfja.

Meðganga

Ef þú ert barnshafandi, ef þú verður barnshafandi eða ráðgerir að verða barnshafandi skaltu ræða við

lækninn um áhættu og ávinning fyrir þig og barnið af töku Combivir.

Combivir og sambærileg lyf geta valdið aukaverkunum hjá ófæddum börnum. Ef þú hefur tekið

Combivir á meðgöngu gæti læknirinn óskað eftir reglulegum blóðprufum og öðrum greiningarprófum

til að hafa megi eftirlit með þroska barns þíns. Hjá börnum mæðra sem tóku NRTI-lyf á meðgöngu vó

ávinningur af vernd gegn HIV þyngra en áhættan af aukaverkunum.

Brjóstagjöf

HIV-jákvæðar konur eiga ekki að hafa barn á brjósti,

því HIV-sýkingin getur borist í barnið með

brjóstamjólk.

Lítið magn af innihaldsefnum Combivir getur einnig borist í brjóstamjólkina.

Ef þú ert með barn á brjósti eða ert að hugsa um að hafa barn á brjósti:

Ræddu strax við lækninn.

Akstur og notkun véla

Combivir getur valdið sundli

og öðrum aukaverkunum sem skerða árvekni þína.

Ekki aka eða stjórna vélum

nema þér líði vel.

3.

Hvernig nota á Combivir

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um.

Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita

upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Gleypið Combivir töflur með svolitlu vatni. Combivir má taka með eða án matar.

Ef þú getur ekki gleypt töflurnar heilar má mylja þær og blanda saman við örlítið magn af mat eða

drykk og taka allan skammtinn strax.

Vertu í reglulegu sambandi við lækninn

Combivir hjálpar til við að hafa stjórn á sjúkdómi þínum. Þú þarft að halda áfram að taka það á

hverjum degi til að koma í veg fyrir að sjúkdómurinn versni. Þú getur eftir sem áður fengið aðrar

sýkingar eða kvilla sem tengjast HIV-sýkingu.

Vertu í sambandi við lækninn og ekki hætta að taka Combivir

nema að ráði læknisins.

Hversu mikið á að taka

Fullorðnir og unglingar sem vega 30 kg eða meira

Venjulegur skammtur af Combivir er ein tafla tvisvar á dag.

Taktu töflurnar á ákveðnum tímum og láttu líða um 12 klst. á milli taflna.

Börn sem eru á milli 21 og 30 kg að þyngd

Venjulegur upphafsskammtur af Combivir er hálf tafla (½) tekin að morgni og ein heil tafla tekin að

kvöldi.

Börn sem eru á milli 14 og 21 kg að þyngd

Venjulegur upphafsskammtur af Combivir er hálf tafla (½) tekin að morgni og hálf tafla (½) tekin að

kvöldi.

Börn sem vega innan við 14 kg skulu taka lamivúdín og zídóvúdín (innihaldsefni Combivir) hvort í

sínu lagi.

Ef tekinn er stærri skammtur af Combivir en mælt er fyrir um

Ef þú tekur óvart of mikið af Combivir skaltu láta lækninn eða lyfjafræðing vita eða leita ráða á

bráðamóttöku á næsta sjúkrahúsi.

Ef gleymist að taka Combivir

Ef þú gleymir að taka skammt skaltu taka hann um leið og þú manst eftir því. Haltu síðan meðferðinni

áfram eins og áður. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Á meðan á HIV-meðferð stendur getur líkamsþyngd, gildi blóðfitu og glúkósa aukist. Þetta er að hluta

tengt betri heilsu og lífsstíl og hvað varðar blóðfitur er það stundum tengt HIV-lyfjunum sjálfum.

Læknirinn mun gera próf vegna breytinganna.

Meðferð með Combivir veldur oft rýrnun fitu á fótleggjum, handleggjum og í andliti (fiturýrnun).

Komið hefur fram að þessi rýrnun líkamsfitu er ekki að fullu afturkræf þegar notkun zídóvúdíns er

hætt. Læknirinn skal fylgjast með vísbendingum um fiturýrnun. Láttu lækninn vita ef þú verður

var/vör við rýrnun fitu á fótleggjum, handleggjum og í andliti. Komi þessar vísbendingar fram skal

stöðva notkun Combivir og breyta HIV-meðferð þinni.

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Þegar þú ert í meðferð við HIV getur verið erfitt að segja til um hvort einkenni sé aukaverkun af

völdum Combivir eða annarra lyfja sem þú tekur eða áhrif af HIV-sjúkdómnum sjálfum.

Því er mjög

mikilvægt að þú ræðir allar breytingar á heilsu þinni við lækninn.

Eins og aukaverkanirnar sem taldar eru upp hér á eftir fyrir Combivir

geta aðrir kvillar komið

fram meðan á samsettri meðferð við HIV stendur.

Mikilvægt er að lesa upplýsingarnar síðar í þessum kafla undir „Aðrar hugsanlegar aukaverkanir

af völdum samsettrar meðferðar við HIV“.

Mjög algengar aukaverkanir

Þær geta komið fyrir hjá

meira en 1 af hverjum 10

einstaklingum:

höfuðverkur

ógleði.

Algengar aukaverkanir

Geta komið fyrir hjá

allt að 1 af hverjum 10

einstaklingum:

uppköst

niðurgangur

magaverkir

lystarleysi

sundl

þreyta, þróttleysi

hiti

almenn vanlíðan

svefnvandamál (

svefnleysi

verkir og óþægindi í vöðvum

liðverkir

hósti

erting í nefi eða nefrennsli

húðútbrot

hármissir (

skalli

Algengar aukaverkanir sem geta komið fram í blóðprófum:

of fá rauð blóðkorn (

blóðleysi

) eða of fá hvít blóðkorn (

hlutleysiskyrningafæð

eða

hvítkornafæð

hækkun á lifrarensímum

hækkun á

bílírúbíni

í blóði

(efni framleitt í lifur) sem getur valdið því að húðin virðist gul.

Sjaldgæfar aukaverkanir

Geta komið fyrir hjá

allt að 1 af hverjum 100

einstaklingum:

mæði

vindgangur (

uppþemba

kláði

máttleysi í vöðvum.

Sjaldgæf aukaverkun sem getur komið fram í blóðprófum er:

fækkun frumna sem taka þátt í blóðstorknun (

blóðflagnafæð

eða allra tegunda blóðfrumna

blóðfrumnafæð

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir

Geta komið fyrir hjá

allt að 1 af hverjum 1000

einstaklingum:

alvarleg ofnæmisviðbrögð sem valda þrota í andliti, tungu eða hálsi, sem getur valdið

kyngingar- eða öndunarörðugleikum

lifrarkvillar, svo sem gula, lifrarstækkun eða fitulifur, lifrarbólga

mjólkursýrublóðsýring (yfirmagn mjólkursýru í blóði, sjá næsta kafla, „Aðrar hugsanlegar

aukaverkanir samsettrar meðferðar við HIV-sýkingu“)

brisbólga

brjóstverkur; sjúkdómur í hjartavöðva (

hjartavöðvakvilli

flog (

krampar

þunglyndis- eða kvíðatilfinning, einbeitingarvandamál, syfja

meltingartruflanir, bragðskynstruflanir

litabreytingar á nöglum, húð eða húð innan í munni

flensulík tilfinning – kuldahrollur og svitamyndun

náladofi

máttleysistilfinning í útlimum

niðurbrot vöðvavefs

doði

tíðari þvaglát

brjóstastækkun hjá körlum.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir sem geta komið fram í blóðprófum eru:

hækkun á ensími sem kallast amýlasi

misbrestur í framleiðslu beinmergs á nýjum rauðum blóðkornum.

Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir

Geta komið fyrir hjá

allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum:

Aukaverkun sem getur komið örsjaldan fram í blóðprófum er:

misbrestur í framleiðslu beinmergs á nýjum rauðum eða hvítum blóðkornum

vanmyndunarblóðleysi

Ef þú færð aukaverkanir

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita

ef vart verður við aukaverkanir sem ekki er minnst á í

þessum fylgiseðli eða ef aukaverkanir sem taldar eru upp reynast alvarlegar.

Aðrar hugsanlegar aukaverkanir vegna samsettrar meðferðar við HIV

Samsett meðferð sem inniheldur Combivir getur valdið því að aðrir kvillar komi fram meðan á HIV-

meðferð stendur.

Gamlar sýkingar geta blossað upp

Einstaklingar með langt gengna HIV-sýkingu (alnæmi) hafa veikara ónæmiskerfi og eru líklegri til að

fá alvarlegar sýkingar (

tækifærissýkingar

). Þegar þessir einstaklingar hefja meðferð getur komið fyrir

að gamlar, duldar sýkingar blossa upp og valda bólgueinkennum. Þessi einkenni stafa líklega af því að

ónæmiskerfi líkamans styrkist og líkaminn fer að verjast þessum sýkingum.

Auk tækifærissýkinga geta einnig komið fyrir sjálfsofnæmissjúkdómar (ástand sem kemur fyrir þegar

ónæmiskerfið ræðst gegn heilbrigðum líkamsvef) eftir að þú byrjar að taka lyf til meðferðar við HIV-

sýkingunni. Sjálfsofnæmissjúkdómar geta komið fyrir mörgum mánuðum eftir að meðferð er hafin. Ef

þú finnur fyrir einhverjum einkennum sýkingar eða öðrum einkennum eins og máttleysi í vöðvum,

máttleysi sem kemur fyrst fram í höndum og fótum og berst síðan í átt að búknum, hjartsláttarónotum,

skjálfta eða ofvirkni, skaltu strax leita til læknisins til að fá nauðsynlega meðferð.

Ef þú færð einhver einkenni sýkingar á meðan þú tekur Combivir:

Láttu lækninn strax vita.

Ekki taka önnur lyf við sýkingunni án ráðlegginga frá lækninum.

Mjólkursýrublóðsýring er mjög sjaldgæf en alvarleg aukaverkun

Sumir sem taka Combivir fá kvilla sem kallast mjólkursýrublóðsýring, ásamt lifrarstækkun.

Mjólkursýrublóðsýring stafar af uppsöfnun mjólkursýru í líkamanum. Hún er mjög sjaldgæf og ef hún

kemur fram gerist það yfirleitt eftir meðferð í nokkra mánuði. Hún getur verið lífshættuleg og valdið

bilun í innri líffærum. Meiri líkur eru á að mjólkursýrublóðsýring komi fram hjá einstaklingum sem

eru með lifrarsjúkdóm eða hjá einstaklingum sem eiga við offitu að stríða, einkum konum.

Meðal einkenna mjólkursýrublóðsýringar eru:

djúp, hröð, erfið öndun

svefnhöfgi

dofi eða máttleysi í útlimum

ógleði, uppköst

magaverkur.

Meðan á meðferðinni stendur mun læknirinn fylgjast með þér með tilliti til einkenna um

mjólkursýrublóðsýringu. Ef þú færð einhver af einkennunum sem lýst er hér fyrir ofan eða einhver

önnur einkenni sem valda þér áhyggjum:

Leitaðu til læknisins eins fljótt og hægt er.

Beinvandamál geta komið upp

Sumir einstaklingar sem eru í samsettri meðferð við HIV fá kvilla sem kallast beindrep. Við þennan

kvilla deyr hluti beinvefsins vegna skerts blóðflæðis til beinsins. Líklegra er að einstaklingar fái

þennan kvilla:

ef þeir hafa verið í samsettri meðferð í langan tíma

ef þeir taka einnig bólgueyðandi lyf sem nefnast barksterar

ef þeir neyta áfengis

ef ónæmiskerfi þeirra er mjög veikt

ef þeir eru of þungir

Meðal einkenna beindreps eru:

stirðleiki í liðum

óþægindi og verkir (einkum í mjöðm, hné eða öxl)

erfiðleikar við hreyfingu.

Ef vart verður við einhver þessara einkenna:

Láttu lækninn vita.

Önnur áhrif sem geta komið fram í blóðprófum

Samsett meðferð við HIV getur einnig valdið:

hækkun á mjólkursýru í blóðinu, sem í mjög sjaldgæfum tilfellum getur leitt til

mjólkursýrublóðsýringar

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt

fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er

hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Combivir

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal taka lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum.

Geymið ekki við hærri hita en 30

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Combivir inniheldur

Virku efnin eru lamivúdín og zídóvúdín. Önnur innihaldsefni eru:

töflukjarni;

örkristallaður sellulósi, natríumsterkjuglýkólat (glútenfrítt), magnesíumsterat,

kísiltvíoxíðkvoða

filmuhúð töflu;

hýprómellósi, títantvíoxíð, makrógól 400 og pólýsorbat 80.

Lýsing á útliti Combivir og pakkningastærðir

Combivir filmuhúðaðar töflur fást í öskjum sem innihalda þynnupakkningar eða glös með loki með

barnaöryggi. Báðar gerðir pakkninga innihalda 60 filmuhúðaðar töflur. Þær eru hvítar til beinhvítar,

ílangar töflur með deiliskoru, merktar með einkennisstöfunum GXFC3 á báðum hliðum.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Framleiðandi

Markaðsleyfishafi

Glaxo Operations UK Limited

(trading as Glaxo Wellcome

Operations)

Priory Street

Ware

Herts SG12 0DJ

Bretland

eða

GlaxoSmithKline

Pharmaceuticals S.A.

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznan

Pólland

ViiV Healthcare BV

Huis ter Heideweg 62

3705 LZ Zeist

Holland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

ViiV Healthcare sprl/bvba

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 65 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

ViiV Healthcare sprl/bvba

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 65 00

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tel: + 356 21 238131

Deutschland

ViiV Healthcare GmbH

Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10

viiv.med.info@viivhealthcare.com

Nederland

ViiV Healthcare BV

Tel: + 31 (0)30 6986060

contact-nl@viivhealthcare.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

España

Laboratorios ViiV Healthcare, S.L.

Tel: + 34 902 051 260

es-ci@viivhealthcare.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

France

ViiV Healthcare SAS

Tél.: + 33 (0)1 39 17 6969

Infomed@viivhealthcare.com

Portugal

VIIVHIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL,

LDA.

Tel: + 351 21 094 08 01

viiv.fi.pt@viivhealthcare.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 385 1 6051 999

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

ViiV Healthcare S.r.l.

Tel: + 39 (0)45 9212611

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

gskcyprus@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

ViiV Healthcare UK Limited

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.