Cinryze

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Cinryze
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Cinryze
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • íslenska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Aðrar blóðsjúkdómar
 • Lækningarsvæði:
 • Ofsabjúgur, arfgengur
 • Ábendingar:
 • Meðferð og fyrirbyggjandi meðferð gegn ofsabjúg á fullorðnum, unglingum og börnum (2 ára og eldri) með arfgenga ofsabjúg (HAE). Venja að fyrirbyggja klukkustunda fyrir alls árásir í fullorðnir, unglingum og börn (6 ára og eldri) með alvarlega og endurtekin árásir arfgenga klukkustunda fyrir alls (HAE), sem eru að þola eða nægilega varin með inntöku fyrirbyggja meðferðir, eða sjúklingum sem eru ekki nægilega tókst með endurteknum bráð meðferð.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 16

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Leyfilegt
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/001207
 • Leyfisdagur:
 • 14-06-2011
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/001207
 • Síðasta uppfærsla:
 • 29-03-2019

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. FYLGISEÐILL

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Cinryze 500 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn.

C1-hemill (manna)

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og

örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram.

Aftast í kafla 4 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Cinryze og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Cinryze

Hvernig nota á Cinryze

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Cinryze

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Cinryze og við hverju það er notað

Virka efnið í Cinryze er mannaprótein sem nefnist „C1-hemill“.

C1-hemill er náttúrulegt prótein sem er til staðar í blóðinu við eðlilegar aðstæður. Ef of lítið er af

C1-hemli í blóðinu eða C1-hemillinn hefur ekki fullnægjandi verkun getur það leitt til bjúgs sem

kemur í köstum (svonefnds ofsabjúgs). Einkennin geta verið kviðverkir og bjúgur:

á höndum og fótum

í andliti, augnlokum, vörum eða tungu

í barkakýli, sem getur valdið öndunarerfiðleikum

á kynfærum.

Hjá fullorðnum og börnum getur Cinryze aukið magn C1-hemils í blóðinu og annaðhvort komið í veg

fyrir (reglulega eða fyrir skurðaðgerðir eða tannaðgerðir) þessi ofsabjúgsköst eða stöðvað þau eftir að

þau eru byrjuð.

Hjá fullorðnum, unglingum og börnum (6 ára og eldri) getur Cinryze aukið magn C1-hemils í blóðinu

og reglulega komið í veg fyrir þessi ofsabjúgsköst.

2.

Áður en byrjað er að nota Cinryze

Ekki má nota Cinryze

ef um er að ræða ofnæmi fyrir C1-hemli eða einhverju öðru innihaldsefni Cinryze (talin upp í

kafla 6). Mikilvægt er að þú látir lækninn vita ef þú telur að þú hafir einhvern tíma sýnt

ofnæmisviðbrögð við einhverju af innihaldsefnum Cinryze.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Áður en meðferð með Cinryze hefst er mikilvægt að þú segir lækninum frá því ef þú ert með

eða hefur einhvern tíma verið með blóðstorkutruflanir (segamyndun). Ef svo er verður haft náið

eftirlit með þér.

Ef þú ferð að fá útbrot, andþyngsli, blísturshljóð við öndun eða hraðan hjartslátt þegar þú hefur

tekið Cinryze áttu að hafa samband við lækninn

samstundis

. Sjá kafla 4.

Þegar lyf eru unnin úr blóði eða plasma eru sérstakar ráðstafanir gerðar til þess að koma í veg

fyrir að sýkingar berist til sjúklinga. Þær eru m.a. að velja vandlega þá sem gefa blóð eða

plasma til þess að tryggja að þeir sem gætu borið smit séu útilokaðir og að skima allt blóð og

plasma sem gefið er fyrir vísbendingum um veirur/sýkingar. Framleiðendur þessara lyfja beita

einnig aðferðum við vinnslu blóðs og plasma sem geta gert veirur óvirkar eða fjarlægt þær. Þrátt

fyrir þetta er ekki fullkomlega hægt að útiloka að smit geti borist með lyfjum sem unnin eru úr

blóði eða plasma manna. Þetta á einnig við um óþekktar eða nýgreindar veirur og aðra

sýkingavalda.

Þær aðferðir sem eru notaðar eru taldar virkar gegn hjúpuðum veirum svo sem HIV-veiru,

lifrarbólgu B og lifrarbólgu C veirum og veirunum lifrarbólgu A og parvóveiru B19 sem ekki

hafa hjúp.

Læknirinn ráðleggur þér ef til vill að íhuga bólusetningu gegn lifrarbólgu A og lifrarbólgu B ef

þú færð endurteknar eða reglulegar lyfjagjafir með C1-hemli sem unninn er úr plasma úr

mönnum.

Eindregið er mælt með því að nafn og lotunúmer lyfs sé skráð af hjúkrunarfræðingi eða lækni í

hvert sinn sem sjúklingi er gefið Cinryze til þess að hægt sé að halda skrá yfir þær lotur lyfsins

sem notaðar eru.

Börn

Cinryze er ekki ætlað til notkunar fyrir börn yngri en 6 ára við reglulega fyrribyggjandi meðferð við

ofsabjúgsköstum.

Notkun annarra lyfja samhliða Cinryze

Látið lækninn vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

áður en Cinryze er notað. Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um öryggi notkunar Cinryze á

meðgöngu og meðan á brjóstagjöf stendur. Læknirinn mun ræða við þig um áhættu og ávinning þess

að nota lyfið.

Akstur og notkun véla

Cinryze hefur lítil áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

Cinryze inniheldur natríum

Hvert hettuglas af Cinryze inniheldur um það bil 11,5 mg af natríum. Sjúklingar á natríumskertu

mataræði þurfa að hafa þetta í huga.

3.

Hvernig nota á Cinryze

Læknir sem hefur reynslu af meðhöndlun sjúklinga með arfgengan ofsabjúg mun hefja meðferðina og

hafa eftirlit með henni.

Læknir eða hjúkrunarfræðingur mun blanda Cinryze og gefa þér lyfið með inndælingu. Ef læknirinn

telur að þú getir gefið sjálfum/sjálfri þér lyfið mun hann eða hjúkrunarfræðingur þjálfa þig eða

fjölskyldumeðlim í að blanda Cinryze og gefa það með inndælingu. Læknirinn mun fara reglulega yfir

það með þér eða fjölskyldumeðlim eða umönnunaraðila hvernig á að blanda og gefa Cinryze.

Ráðlagður skammtur af Cinryze fyrir fullorðna, unglinga, börn, aldraða og sjúklinga sem hafa skerta

nýrna- eða lifrarstarfsemi er eftirfarandi:

Fullorðnir og unglingar (12 ára og eldri)

Meðferð ofsabjúgskasta

Gefa skal 1.000 a.e. skammt (tvö hettuglös) af Cinryze með inndælingu við fyrstu einkenni um

ofsabjúgskast.

Gefa má annan 1.000 a.e. skammt með inndælingu ef ekki hefur dregið úr einkennum eftir

60 mínútur.

Ef þú færð alvarlegt kast, sérstaklega ef um er að ræða þrota í barkakýli, eða ef bið verður á að

meðferð sé hafin, má gefa síðari 1.000 a.e. skammtinn áður en 60 mínútur eru liðnar frá fyrsta

skammtinum, en það fer eftir því hvernig líkaminn bregst við fyrsta skammtinum.

Cinryze skal gefa með inndælingu í bláæð.

Regluleg fyrirbyggjandi meðferð við ofsabjúgsköstum

Gefa skal 1.000 a.e. skammt (tvö hettuglös) af Cinryze á 3 eða 4 daga fresti til reglulegrar

fyrirbyggjandi meðferðar við ofsabjúgsköstum.

Læknirinn gæti breytt tímalengd á milli skammta, en það fer eftir því hver svörun þín við

Cinryze er.

Cinryze skal gefa með inndælingu í bláæð.

Fyrirbyggjandi meðferð við ofsabjúgsköstum fyrir aðgerðir

Gefa skal 1.000 a.e. skammt (tvö hettuglös) af Cinryze með inndælingu innan 24 klukkustunda

fyrir læknisaðgerð, tannaðgerð eða skurðaðgerð.

Cinryze skal gefa með inndælingu í bláæð.

Börn

Meðferð við ofsabjúgsköstum

Fyrirbyggjandi meðferð

við ofsabjúgsköstum fyrir

aðgerðir

Regluleg fyrirbyggjandi

meðferð við ofsabjúgsköstum

2 til 11 ára, >25 kg:

Gefa skal 1000 a.e. skammt (tvö

hettuglös) af Cinryze við fyrstu merki

um að kast sé að hefjast.

Gefa má annan skammt með 1000 a.e.

ef einkennin batna ekki eftir

60 mínútur.

2 til 11 ára, 10-25 kg:

Gefa skal 500 a.e. skammt (eitt

hettuglas) af Cinryze við fyrstu merki

um að kast sé að hefjast.

Gefa má annan skammt með 500 a.e.

ef sjúklingurinn hefur ekki svarað

nægilega vel eftir 60 mínútur.

2 til 11 ára, >25 kg:

Gefa skal 1000 a.e.

skammt (tvö hettuglös) af

Cinryze allt að

24 klukkustundum fyrir

læknisaðgerð, tannaðgerð

eða skurðaðgerð.

2 til 11 ára, 10-25 kg:

Gefa skal 500 a.e. skammt

(eitt hettuglas) af Cinryze

allt að 24 klukkustundum

fyrir læknisaðgerð,

tannaðgerð eða

skurðagerð.

6 til 11 ára:

Gefa skal 500 a.e. skammt

(eitt hettuglas) af Cinryze á 3

eða 4 daga fresti fyrir

reglulega fyrirbyggjandi

meðferð við

ofsabjúgsköstum.

Læknirinn getur þurft að

aðlaga tímann milli skammta

með tilliti til svörun þinni við

Cinryze.

Blöndun og lyfjagjöf

Cinryze er venjulega gefið í bláæð af lækni eða hjúkrunarfræðingi. En þú eða umönnunaraðili þinn

gæti líka gefið Cinryze með inndælingu, en aðeins eftir að hafa fengið viðeigandi þjálfun. Ef þú gefur

þér lyfið með inndælingu sjálfur/sjálf áttu alltaf að nota það eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef

ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum. Ef læknirinn telur að meðferð í

heimahúsi gæti hentað þér mun hann gefa þér nákvæmar leiðbeiningar. Þá yrðir þú að halda dagbók til

þess að skrá niður hverja lyfjagjöf og hana þarft þú að hafa með þér við hverja komu til læknisins.

Haft verður reglulegt eftirlit með því hvernig þú eða umönnunaraðili þinn gefur lyfið til þess að

tryggja að það sé gert á réttan hátt.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur Cinryze valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Meðal annars geta komið fram ofnæmisviðbrögð.

Látið lækninn

samstundis

vita ef vart verður við einhver af eftirfarandi einkennum við notkun lyfsins.

Þrátt fyrir að þessi einkenni séu mjög sjaldgæf geta þau verið alvarleg.

Skyndileg blísturshljóð við öndun, öndunarerfiðleikar, bjúgur í augnlokum, andliti eða vörum, útbrot

eða kláði (sérstaklega ef um allan líkamann er að ræða).

Algengar aukaverkanir

(geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum): útbrot.

Sjaldgæfar aukaverkanir

(geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum): hár blóðsykur,

sundl, höfuðverkur, blóðtappi, aumar bláæðar, hitakóf, hósti, ógleði, uppköst, kviðverkir, niðurgangur,

flögnun húðar, kláði eða roði, þroti og verkir í liðum, vöðvaverkir, útbrot eða verkur á stungustað,

óþægindi fyrir brjósti og hiti.

Búist er við að aukaverkanir hjá börnum og unglingum séu svipaðar og aukaverkanir hjá fullorðnum.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt

fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er

hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Cinryze

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota Cinryze eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni eða hettuglösunum á eftir

„EXP“. Geymið við lægri hita en 25°C. Má ekki frjósa. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar

gegn ljósi.

Eftir blöndun skal nota Cinryze lausn strax.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Cinryze inniheldur

Virka efnið er C1-hemill framleiddur úr plasma manna. Hvert hettuglas með stungulyfsstofni

inniheldur 500 a.e. af C1-hemli. Eftir blöndun inniheldur eitt hettuglas 500 a.e. af C1-hemli (manna) í

hverjum 5 ml, samsvarandi 100 a.e./ml styrk. Tvö hettuglös af blönduðu Cinryze innihalda 1000 a.e.

af C1-hemli (manna) í hverjum 10 ml, samsvarandi 100 a.e./ml styrk.

Heildarmagn próteina í blandaðri lausn er 15±5 mg/ml.

Ein alþjóðleg eining (a.e.) jafngildir því magni af C1-hemli sem er til staðar í 1 ml af eðlilegu plasma

hjá mönnum.

Önnur innihaldsefni (hjálparefni) eru:

Hettuglas með stungulyfsstofni: natríumklórið, súkrósi, natríumsítrat, L-valín, L-alanín og L-treonín.

Sjá kafla 2.

Hettuglas með leysi: vatn fyrir stungulyf.

Lýsing á útliti Cinryze og pakkningastærðir

Cinryze er hvítt duft í hettuglasi.

Eftir að það hefur verið leyst upp í vatni fyrir stungulyf er lausnin tær og litlaus eða örlítið bláleit.

Hver pakkning af Cinryze inniheldur:

2 hettuglös með Cinryze 500 a.e. af stungulyfsstofni

2 hettuglös með vatni fyrir stungulyf (5 ml hvert)

2 millistykki með síu

2 einnota 10 ml sprautur

2 stungusett fyrir bláæð

2 hlífðarmottur

Eingöngu má nota silíkonfría sprautu (sem fylgir í pakkningunni) til gjafar lyfsins.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi:

Markaðsleyfishafi

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussel

Belgía

medinfoeuceemea@shire.com

Framleiðandi

Shire International Licensing B.V.

Strawinskylaan 481

1077 XX Amsterdam

Holland

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður .

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu/. Þar

eru líka tenglar á aðra vefi um sjaldgæfa sjúkdóma og lyf við þeim.

Eftirfarandi upplýsingar eru einungis ætlaðar heilbrigðisstarfsmönnum:

Blöndun og gjöf Cinryze

Blöndun, lyfjagjöf og meðhöndlun inndælingarbúnaðar og nála skal fara fram með varúð.

Nota skal annaðhvort millistykki með síu sem fylgir með Cinryze eða nál með oddi á báðum endum

sem fáanleg er á markaðnum.

Eingöngu má nota silíkonfría sprautu (sem fylgir í pakkningunni) til gjafar lyfsins.

Undirbúningur og meðhöndlun

Cinryze er ætlað til gjafar í bláæð eftir blöndun með vatni fyrir stungulyf.

Cinryze hettuglas er einnota.

Blöndun

Fyrir 500 a.e. skammt þarf eitt hettuglas með stungulyfsstofni, 1 hettuglas með leysi, 1 millistykki

með síu, 1 einnota 10 ml sprautu, 1 stungusett og 1 hlífðarmottu. Geymið hitt hettuglasið og

gjafasettið fyrir næsta skammt.

Fyrir 1000 a.e. skammt þarf tvö hettuglös með stungulyfsstofni, 2 hettuglös með leysi, 2 millistykki

með síu, 1 einnota 10 ml sprautu, 1 stungusett og 1 hlífðarmottu.

Blanda skal innihald hvers hettuglass af lyfinu með 5 ml af vatni fyrir stungulyf.

Eitt hettuglas af blönduðu Cinryze samsvarar skammti með 500 a.e. Því skal aðeins blanda eitt

Cinryze hettuglas fyrir einn 500 a.e. skammt.

Tvö hettuglös af blönduðu Cinryze samsvara skammti með 1000 a.e. Því eru notuð tvö hettuglös

saman fyrir einn skammt með 1.000 a.e.

Vinnið á hlífðarmottunni sem fylgdi með og þvoið hendur áður en framkvæmd eftirfarandi

skrefa hefst.

Við blöndun skal nota aðferð sem felur í sér smitgát.

Gangið úr skugga um að hettuglösin með stungulyfsstofninum og leysinum séu við stofuhita

(15ºC - 25ºC).

Opnið merkimiða hettuglassins með stungulyfsstofninum með því að rífa niður götuðu línuna

sem auðkennd er með öfugum þríhyrningi.

Fjarlægið plastlokin af hettuglösunum sem innihalda stungulyfsstofninn og leysinn.

Hreinsið tappa með sótthreinsunarþurrku og látið þá þorna fyrir notkun.

Fjarlægið hlífðarþynnuna af umbúðum millistykkisins. Takið millistykkið ekki úr umbúðunum.

Athugið: Millistykkið verður að vera tengt hettuglasinu með leysinum áður en það er tengt við

hettuglasið með stungulyfsstofninum, þannig að hettuglasið með stungulyfsstofninum haldist

lofttæmt. Setjið hettuglasið með leysinum á sléttan flöt og stingið bláa enda millistykkisins í

hettuglasið með leysinum og þrýstið niður þar til oddurinn stingst gegnum miðju tappans í

hettuglasinu með leysinum og millistykkið smellur á réttan stað. Millistykkið verður að vera

lóðrétt þegar því er stungið í gegnum tappann.

Fjarlægið plastumbúðirnar af millistykkinu og fleygið þeim. Gætið þess að snerta ekki óvarinn

endann á millistykkinu.

Setjið hettuglasið með stungulyfsstofninum á sléttan flöt. Hvolfið millistykkinu og hettuglasinu

með leysinum, sem er vatn fyrir stungulyf, og stingið glæra endanum á millistykkinu í

hettuglasið með stungulyfsstofninum og þrýstið niður þar til oddurinn stingst gegnum

gúmmítappann og millistykkið smellur á réttan stað. Millistykkið verður að vera lóðrétt þegar

því er stungið í gegnum tappann á hettuglasinu með stungulyfsstofninum. Lofttæmingin í

hettuglasinu með stungulyfsstofninum mun draga leysinn inn í hettuglasið. Ef hettuglasið er

ekki lofttæmt á ekki að nota lyfið.

Hvirflið hettuglasinu með stungulyfsstofninum varlega þar til allt duftið er uppleyst. Hristið

ekki hettuglasið með stungulyfsstofninum. Gangið úr skugga um að allt duftið sé uppleyst.

Aftengið hettuglasið með leysinum með því að snúa rangsælis. Fjarlægið ekki glæra endann á

millistykkinu úr hettuglasinu með stungulyfsstofninum.

Eitt hettuglas með blönduðu Cinryze inniheldur 500 a.e. af C1-hemli í 5 ml, en það gefur styrkleikann

100 a.e/ml. Hefjið lyfjagjöfina ef sjúklingur á að fá 500 a.e. skammt.

Blanda þarf tvö hettuglös af Cinryze stungulyfsstofni fyrir einn skammt (1.000 a.e./10 ml). Því skal

endurtaka leiðbeiningar 1 til 12 hér að framan með því að nota aðra pakkningu sem inniheldur

millistykki til þess að blanda innihald síðara hettuglassins. Ekki má nota sama millistykkið aftur. Þegar

búið er að blanda bæði hettuglösin skal hefja lyfjagjöfina fyrir 1000 a.e. skammt.

Aðferð við lyfjagjöf fyrir 500 a.e. skammt

Viðhafa skal smitgát við gjöf lyfsins.

Eftir blöndun eru Cinryze lausnir litlausar eða örlítið bláleitar og tærar. Ekki má nota lyfið ef

lausnirnar eru skýjaðar eða mislitar.

Notið dauðhreinsaða, einnota, 10 ml sprautu, dragið stimpilinn aftur og hleypið um það bil 5 ml

af lofti inn í sprautuna.

Festið sprautuna ofan á glæra endann á millistykkinu með því að snúa henni réttsælis.

Hvolfið hettuglasinu varlega og dælið lofti í lausnina og dragið síðan blönduðu Cinryze lausnina

rólega upp í sprautuna.

Losið sprautuna frá hettuglasinu með því að snúa henni rangsælis og losa hana frá glæra enda

millistykkisins.

Skoðið blönduðu Cinryze lausnina með tilliti til agna áður en lyfið er gefið; ekki má nota

lausnina ef agnir eru í henni.

Festið stungusettið við sprautuna sem inniheldur Cinryze lausn og dælið í bláæð sjúklings.

Gefið 500 a.e. (blandað í 5 ml af vatni fyrir stungulyf) af Cinryze með inndælingu í bláæð á

hraðanum 1 ml á mínútu á 5 mínútum.

Aðferð við lyfjagjöf fyrir 1000 a.e. skammt

Viðhafa skal smitgát við gjöf lyfsins.

Eftir blöndun eru Cinryze lausnir litlausar eða örlítið bláleitar og tærar. Ekki má nota lyfið ef

lausnirnar eru skýjaðar eða mislitar.

Notið dauðhreinsaða, einnota, 10 ml sprautu, dragið stimpilinn aftur og hleypið um það bil 5 ml

af lofti inn í sprautuna.

Festið sprautuna ofan á glæra endann á millistykkinu með því að snúa henni réttsælis.

Hvolfið hettuglasinu varlega og dælið lofti í lausnina og dragið síðan blönduðu Cinryze lausnina

rólega upp í sprautuna.

Losið sprautuna frá hettuglasinu með því að snúa henni rangsælis og losa hana frá glæra enda

millistykkisins.

Notið sömu sprautuna og endurtakið skref 3 til 6 með annað hettuglas af blandaðri Cinryze

lausn til þess að útbúa einn heilan 10 ml skammt.

Skoðið blönduðu Cinryze lausnina með tilliti til agna áður en lyfið er gefið; ekki má nota

lausnina ef agnir eru í henni.

Festið stungusettið við sprautuna sem inniheldur Cinryze lausn og dælið í bláæð sjúklings.

Gefið 1.000 a.e. (blandað í 10 ml af vatni fyrir stungulyf) af Cinryze með inndælingu í bláæð á

hraðanum 1 ml á mínútu á 10 mínútum.

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.