Cefuroxim Villerton

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Cefuroxim Villerton Stungulyfsstofn, lausn/ dreifa 750 mg
 • Skammtar:
 • 750 mg
 • Lyfjaform:
 • Stungulyfsstofn, lausn/dreifa
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Cefuroxim Villerton Stungulyfsstofn, lausn/dreifa 750 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • 20e544c7-a28e-461e-a44b-dab3a1337c62
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Cefuroxim Villerton 250 mg, stungulyfsstofn, lausn eða dreifa

Cefuroxim Villerton 750 mg, stungulyfsstofn, lausn eða dreifa

Cefuroxim Villerton 1.500 mg, stungulyfs-/innrennslisstofn, lausn

Cefúroxím

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Cefuroxim Villerton og við hverju það er notað

Áður en þér er gefið Cefuroxim Villerton

Hvernig gefa á Cefuroxim Villerton

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Cefuroxim Villerton

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Cefuroxim Villerton og við hverju það er notað

Cefuroxim Villerton er sýklalyf notað handa börnum og fullorðnum. Það verkar með því að drepa

bakteríur sem valda sýkingum. Það tilheyrir flokki lyfja sem kallast

cefalóspórín

Cefuroxim Villerton

er notað gegn sýkingum í:

lungum eða brjóstholi

þvagfærum

húð og mjúkvefjum

kviðarholi

Cefuroxim Villerton má einnig nota:

til varnar gegn sýkingum við skurðaðgerðir.

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

2.

Áður en þér er gefið Cefuroxim Villerton

Ekki má gefa þér Cefuroxim Villerton

ef um er að ræða ofnæmi

fyrir

einhverjum cefalóspórín sýklalyfjum

eða einhverju öðru

innihaldsefni Cefuroxim Villerton.

ef þú hefur einhvern tíma fengið alvarleg ofnæmisviðbrögð við einhverri tegund beta-laktam

sýklalyfja (penicillínum, mónóbaktamlyfjum og karbapenemlyfjum).

Láttu lækninn vita

ef þú heldur að þetta eigi við um þig. Það má ekki gefa þér Cefuroxim

Villerton.

Gæta skal sérstakrar varúðar við notkun Cefuroxim Villerton

Þú þarft að fylgjast með ákveðnum einkennum svo sem ofnæmisviðbrögðum og meltingartruflunum

svo sem niðurgangi á meðan þér er gefið Cefuroxim Villerton. Þetta minnkar hættuna á hugsanlegum

vandamálum.

Sjá „

Ástand sem þú þarft að fylgjast með

“ í kafla 4. Ef þú hefur fengið ofnæmisviðbrögð við öðrum

sýklalyfjum svo sem penicillíni gætir þú einnig verið með ofnæmi fyrir Cefuroxim Villerton.

Ef þú þarft að fara í blóð- eða þvagprufu

Cefuroxim Villerton getur haft áhrif á niðurstöður þvag- eða blóðprófa fyrir sykri eða blóðprófs sem

kallast

Coombs próf

. Ef þú þarft að fara í rannsókn:

Láttu þann sem tekur sýnið vita

að þú takir Cefuroxim Villerton.

Notkun annarra lyfja samhliða Cefuroxim Villerton

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð, eða

kynnu að verða notuð. Þetta á einnig við um lyf sem fengin eru án lyfseðils.

Sum lyf geta haft áhrif á hvernig Cefuroxim Villerton verkar eða aukið líkur á að þú fáir aukaverkanir.

Þetta eru m.a.:

amínóglýkósið sýklalyf

vatnslosandi töflur

(þvagræsilyf) svo sem fúrósemíð

próbenecíð

segavarnarlyf til inntöku

Láttu lækninn vita

ef þetta á við um þig. Þú gætir þurft frekara eftirlit með nýrnastarfsemi á

meðan þú færð Cefuroxim Villerton.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Láttu lækninn vita áður en þú færð Cefuroxim Villerton:

ef þú ert barnshafandi, heldur að þú gætir verið barnshafandi eða ráðgerir að verða barnshafandi

ef þú ert með barn á brjósti.

Læknirinn mun meta ávinninginn af því að meðhöndla þig með Cefuroxim Villerton og áhættuna fyrir

barnið þitt.

Akstur og notkun véla

Ekki aka eða nota vélar ef þér líður ekki vel.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt

af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Mikilvægar upplýsingar um tiltekin innihaldsefni Cefuroxim Villerton

Cefuroxim Villerton inniheldur natríum. Þú þarft að hafa þetta í huga ef þú er á natríumskertu fæði

Styrkur

Cefuroxim Villerton

Magn pr. hettuglas

250 mg

13.8 mg

750 mg

41.4 mg

1.500 mg

80.5 mg

3.

Hvernig gefa á Cefuroxim Villerton

Læknir eða hjúkrunarfræðingur sjá yfirleitt um að gefa Cefuroxim Villerton

Það má gefa sem

innrennsli

í bláæð eða með

inndælingu

beint í bláæð eða í vöðva.

Venjulegur skammtur

Læknirinn mun velja réttan skammt af Cefuroxim Villerton

fyrir þig og ræðst hann af því: hve alvarleg

sýkingin er og hvers eðlis, hvort þú tekur einhver önnur sýklalyf; þyngd þinni og aldri; hve vel nýrun

starfa.

Nýfædd börn (0-3 vikna)

Börnin fá 30 til 100 mg á dag af Cefuroxim Villerton

fyrir hvert 1 kg líkamsþyngdar

, í tveimur eða

þremur aðskildum skömmtum.

Ungbörn (eldri en 3 vikna) og börn < 40 kg

Börnin fá 30 til 100 mg á dag af Cefuroxim Villerton

fyrir hvert 1 kg líkamsþyngdar

, í þremur eða

fjórum aðskildum skömmtum.

Fullorðnir og unglingar ≥ 40 kg

750 mg til 1,5 g af Cefuroxim Villerton á dag í tveimur, þremur eða fjórum skömmtum.

Sjúklingar með nýrnavandamál

Ef þú ert með nýrnavandamál getur verið að læknirinn breyti skammtinum.

Talaðu við lækninn

ef þetta á við um þig.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur Cefuroxim Villerton

valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá

öllum.

Ástand sem þú þarft að fylgjast með

Lítill fjöldi einstaklinga sem tekur Cefuroxim Villerton fær ofnæmisviðbrögð eða viðbrögð í húð sem

geta verið alvarleg. Einkenni þessara viðbragða eru m.a.:

alvarleg ofnæmisviðbrögð

. Einkenni eru m.a.

upphleypt útbrot með kláða

þroti

, stundum í

andliti eða munni sem veldur

öndunarerfiðleikum

húðútbrot,

sem geta myndað

blöðrur

og litið út eins og

litlar skotskífur

(dökkur miðpunktur á

ljósu svæði, með dökkum hring umhverfis).

útbreidd útbrot

með

blöðrum

flagnandi húð.

(Þetta geta verið einkenni

Stevens-Johnson

heilkennis

eða

eitrunardreps í húðþekju

sveppasýkingar

í mjög sjaldgæfum tilvikum, geta lyf eins og Cefuroxim Villerton valdið ofvexti

sveppa (

hvítsveppa

) í líkamanum sem valda sveppasýkingum (svo sem þrusku). Meiri líkur eru

á þessari aukaverkun ef þú færð Cefuroxim Villerton í langan tíma.

Hafðu strax samband við lækni eða hjúkrunarfræðing ef þú færð eitthvert þessara

einkenna.

Algengar aukaverkanir

Þær geta komið fyrir hjá

allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum

verkur á stungustað, þroti og roði meðfram bláæð.

Láttu lækninn vita

ef eitthvað af þessu veldur þér vandkvæðum.

Algengar aukaverkanir sem geta komið fram í blóðprófum:

aukning efna (

ensíma

) sem framleidd eru í lifur

breytingar á fjölda hvítra blóðkorna (

daufkyrningafæð

eða

eósínfíklafjöld

lág þéttni rauðra blóðkorna

(blóðleysi)

Sjaldgæfar aukaverkanir

Þær geta komið fyrir hjá

allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum

húðútbrot, upphleypt útbrot ásamt kláða (

ofsakláði

niðurgangur, ógleði, magaverkur

Láttu lækninn vita

ef þú færð eitthvað af þessu.

Sjaldgæfar aukaverkanir sem geta komið fram í blóðprófum:

lág þéttni hvítra blóðkorna (

hvítkornafæð

hækkun bílirúbíns (efni framleitt í lifur)

jákvætt Coombs próf.

Aðrar aukaverkanir

Aðrar aukaverkanir hafa komið fram hjá örfáum einstaklingum, en nákvæm tíðni þeirra er ekki þekkt:

sveppasýkingar

hár hiti

ofnæmisviðbrögð

bólga í ristli (digurgirni) sem veldur niðurgangi, yfirleitt ásamt blóði og slími, magaverkur

bólga í nýrum og æðum

rauð blóðkorn eyðast of hratt

(rauðalosblóðleysi)

húðútbrot, sem geta myndað blöðrur og líta út eins og litlar skotskífur (dökkur miðpunktur á ljósu

svæði, með dökkum hring umhverfis),

regnbogaroði.

Láttu lækninn vita

ef þú færð eitthvað af þessu.

Aukaverkanir sem geta komið fram í blóðprófum:

fækkun blóðflagna (frumur sem stuðla að blóðstorknun -

blóðflagnafæð

hækkuð þéttni köfnunarefnis úr þvagefni og kreatíníns í blóði

Ef þú færð aukaverkanir

Láttu lækninn eða lyfjafræðing

vita um allar aukaverkanir. Þetta á einnig við um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar,

www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar

um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Cefuroxim Villerton

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Geymið við lægri hita en 25°C.

Geymið ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum á eftir fyrnist/EXP.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Læknirinn eða

hjúkrunarfræðingur sjá um að farga lyfjum sem ekki þarf að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Cefuroxim Villerton inniheldur

Virka innihaldsefnið er cefúroxímnatríum sem samsvarar 250 mg, 750 mg eða 1.500 mg af

cefúroxími.

Lyfið inniheldur engin önnur innihaldsefni.

Lýsing á útliti Cefuroxim Villerton og pakkningastærðir

Pakkningastærðir:

10 x 250 mg, 10 x 750 mg og 10 x 1.500 mg

Markaðsleyfishafi

VILLERTON INVEST SA

Rue Edward Steichen 14

2540 Lúxemborg

Framleiðandi

FACTA SPA, Teramo, Ítalía

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið.

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í maí 2017.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eftirfarandi upplýsingar eru einungis ætlaðar heilbrigðisstarfsfólki:

Leiðbeiningar um blöndun

Inndæling í vöðva:

Blanda á a.m.k. 1 ml af sæfðu vatni við 250 mg eða 3 ml af sæfðu vatni við 750 mg og hrista varlega

til að mynda dreifu.

Inndæling í bláæð:

Blanda á a.m.k. 2 ml af sæfðu vatni við 250 mg eða 6 ml af sæfðu vatni við 750 mg eða 15 ml af

sæfðu vatni við 1.500 mg.

Innrennsli í bláæð:

Leysa á Cefuroxim Villerton í a.m.k. 50 ml af 9 mg/ml natríumklóríðlausn eða 50 mg/ml

glúkósalausn.

Geymsluþol eftir blöndun:

Inndæling í vöðva eða bláæð:

Sýnt hefur verið fram á efnafræðilegan og eðlisfræðilegan stöðugleika

lausnarinnar í allt að 8 klukkustundir við 25°C og allt að 24 klukkustundir við 2-8°C.

Innrennsli í bláæð:

Sýnt hefur verið fram á efnafræðilegan og eðlisfræðilegan stöðugleika lausnarinnar

í allt að 12 klukkustundir við 25°C og allt að 24 klukkustundir við 2-8°C.

Frá örverufræðilegu sjónarmiði á að nota lausnina tafarlaust. Ef það er ekki gert er geymslutími hennar

og geymsluaðstæður á ábyrgð notandans. Almennt á geymslutími ekki að vera lengri en

24 klukkustundir við 2-8°C, nema lausnin hafi verið blönduð við stýrðar og gildaðar aðstæður að

viðhafðri smitgát.

Samrýmanleiki:

Cefuroxim Villerton er samrýmanlegt flestum innrennslislausnum. Blanda má Cefuroxim Villerton við

metrónídazól, azlócillín og xylitól og lyfið er samrýmanlegt vatnslausnum sem innihalda allt að 1%

lídókaínklóríð. Ekki má blanda lyfinu við amínóglýkósíð í sömu sprautu eða þynna það með

natríumbíkarbónatlausn fyrir inndælingu.

Hettuglösin passa í millistykki fyrir mini-innrennslispoka.