Candpress

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Candpress Tafla 16 mg
 • Skammtar:
 • 16 mg
 • Lyfjaform:
 • Tafla
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Candpress Tafla 16 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • 32102244-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Candpress 4 mg töflur

Candpress 8 mg töflur

Candpress 16 mg töflur

Candpress 32 mg töflur

Candesartancilexetil

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að taka lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum.

Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Candpress og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Candpress

Hvernig nota á Candpress

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Candpress

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Candpress og við hverju það er notað

Nafn lyfsins þíns er Candpress. Virka innihaldsefnið er candesartancilexetil. Það tilheyrir flokki lyfja

sem nefnast angíótensín II viðtakablokkar. Það veldur slökun og víkkun á æðum og hjálpar þannig við

að lækka blóðþrýstinginn. Það auðveldar einnig hjartanu að dæla blóði til allra hluta líkamans.

Lyfið er notað til:

meðferðar á háum blóðþrýstingi (háþrýstingi) hjá fullorðnum sjúklingum og börnum og

unglingum á aldrinum 6 til 18 ára.

meðferðar hjá fullorðnum sjúklingum með hjartabilun, sem eru með skerta starfsemi

hjartavöðvans þegar ekki má nota Angiotensin Converting Enzyme (ACE) hemla eða til

viðbótar við ACE-hemla þegar einkenni eru viðvarandi þrátt fyrir meðferð og þegar

þegar

saltvirk barkstera móttakara mótlyf (MRA) þolast ekki.

(ACE hemlar og MRA eru

lyfjaflokkur sem notaður er við meðhöndlun á hjartabilun).

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

2.

Áður en byrjað er að nota Candpress

Ekki má taka Candpress

ef um er að ræða ofnæmi fyrir candesartancilexeteli eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins

(talin upp í kafla 6).

ef þú ert komin lengra en þrjá mánuði á leið (einnig er betra að forðast notkun Candpress í

upphafi meðgöngu – sjá kaflann um meðgöngu).

ef þú ert með alvarlegan lifrarsjúkdóm eða gallteppu (vandamál við losun galls úr

gallblöðrunni).

ef sjúklingurinn er barn yngra en 1 árs.

ef þú ert með sykursýki eða skerta nýrnastarfsemi og ert á meðferð með blóðþrýstingslækkandi

lyfi sem inniheldur aliskiren.

Ef þú ert ekki viss um hvort eitthvað af þessu á við um þig skaltu hafa samband við lækninn eða

lyfjafræðing áður en þú notar Candpress.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum áður en Candpress er notað ef:

þú ert með hjarta-, lifrar- eða nýrnakvilla, eða ert í blóðskilun.

þú hefur nýlega fengið ígrætt nýra.

þú ert með uppköst, hefur nýlega haft mikil uppköst eða ert með niðurgang.

þú ert með sjúkdóm í nýrnahettum sem kallast Conn´s heilkenni (kallast einnig frumkomið

aldósterónheilkenni (primary hyperaldosteronism)).

þú ert með lágan blóðþrýsting.

ef þú notar eitthvert af eftirtöldum lyfjum sem notuð eru til að meðhöndla háan blóðþrýsting:

angíótensín II viðtakablokka (einnig þekkt sem sartan lyf - til dæmis valsartan,

telmisartan, irbesartan) sérstaklega ef þú ert með nýrnakvilla sem tengjast sykursýki.

aliskiren.

þú hefur einhvern tímann fengið heilablóðfall.

ef þú tekur ACE-hemla samhliða lyf sem tilheyrir hópi lyfja sem kallast

saltvirk barkstera

móttakara mótlyf (MRA). Þessi lyf eru ætluð til meðferðar á hjartabilun (sjá „Önnur lyf

og Candpress 4mg /8 mg /16 mg /32 mg“).

Þú verður að segja lækninum frá því ef þú heldur að þú sért (eða gætir orðið) barnshafandi.

Notkun Candpress er ekki ráðlögð í byrjun meðgöngu og má ekki taka það ef þú ert komin

lengra en 3 mánuði á leið, þar sem það getur valdið alvarlegum skaðlegum áhrifum á barnið ef

það er tekið á þessum hluta meðgöngunnar (sjá kaflann um meðgöngu).

Hugsanlegt er að læknirinn rannsaki nýrnastarfsemi, mæli blóðþrýsting og magn blóðsalta (t.d.

kalíums) með reglulegu millibili.

Sjá einnig upplýsingar í kaflanum „Ekki má nota Candpress 4mg /8 mg /16 mg /32 mg“

Læknirinn getur viljað hitta þig oftar og gera ýmsar rannsóknir ef eitthvað af ofangreindu á við um þig.

Láttu lækninn eða tannlækninn vita að þú notir Candpress ef þú átt að fara í aðgerð, því Candpress

getur valdið blóðþrýstingsfalli ef það er gefið með sumum svæfingarlyfjum.

Börn og unglingar

Notkun candesartans hefur verið rannsökuð hjá börnum. Leitið til læknisins varðandi frekari

upplýsingar. Ekki má gefa börnum yngri en 1 árs Candpress vegna hugsanlegrar áhættu tengdri

þroskun nýrna.

Notkun annarra lyfja samhliða Candpress

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um önnur lyf sem eru notuð eða hafa nýlega verið notuð, einnig

þau sem fengin eru án lyfseðils.

Candpress getur haft áhrif á verkun sumra lyfja og sum lyf geta haft áhrif á Candpress.

Læknirinn getur þurft að taka blóðprufur af og til ef þú notar viss lyf.

Láttu lækninn vita sérstaklega ef þú notar einhver eftirtalinna lyfja:

Önnur blóðþrýstingslækkandi lyf, þar á meðal beta- blokka, diazoxíð og ACE-hemla, t.d.

enalapríl, kaptópríl, lisinopríl eða ramipríl.

Bólgueyðandi gigtarlyf (NSAIDs), svo sem íbúprófen, naproxen, díklófenak, celecoxíb eða

etoricoxíb (lyf sem draga úr verkjum og bólgu).

Acetýlsalicýlsýru (ef þú notar meira en 3 g á sólarhring) (lyf sem dregur úr verkjum og bólgu).

Kalíumuppbót eða sölt sem innihalda kalíum (lyf sem auka magn kalíums í blóði).

Heparín (lyf sem þynnir blóðið).

Bjúgtöflur (þvagræsilyf).

Litíum (lyf notað við geðrænum kvillum).

Vera má að læknirinn þurfi að breyta skömmtum þessara lyfja og/eða gera aðrar varúðarráðstafanir:

Ef þú notar angíótensín II viðtakablokka eða aliskiren (sjá einnig upplýsingar undir „Ekki má

nota Candpress 4mg /8 mg /16 mg /32 mg og „Varnaðarorð og varúðarreglur“).

Ef þú færð meðhöndlun með ACE-hemlum samhliða ákveðnum öðrum lyfjum sem eru notuð til

að meðhöndla hjartabilun þína, lyf sem kallast saltvirk barkstera móttakara mótlyf (MRA). (Til

dæmis spironolacton, eplerenón).

Notkun Candpress með mat eða drykk

Þú mátt taka Candpress með eða án fæðu.

Þegar þér er ávísað Candpress, ræddu við lækninn áður en þú neytir áfengis.

Áfengi getur valdið því að þig sundlar eða þú finnur fyrir yfirliðstilfinningu.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Meðganga

Þú verður að segja lækninum frá því ef þú heldur að þú sért (eða gætir orðið) barnshafandi.

Læknirinn mun líklega ráðleggja þér að hætta að taka Candpress áður en þú verður barnshafandi eða

um leið og þú veist að þú ert barnshafandi og mun ráðleggja þér að taka annað lyf í stað Candpress.

Notkun Candpress er ekki ráðlögð í byrjun meðgöngu og ekki má taka Candpress ef þú ert komin

lengra á leið en 3 mánuði, þar sem það getur valdið barninu miklum skaða ef það er tekið á þessu

tímabili.

Brjóstagjöf

Segðu lækninum frá því ef þú ert með barn á brjósti eða ert að hefja brjóstagjöf.

Notkun Candpress er ekki ráðlögð hjá konum með barn á brjósti og læknirinn getur hugsanlega valið

aðra meðferð fyrir þig ef þú vilt vera með barn á brjósti, sérstaklega ef barnið er nýfætt eða fæddist

fyrir tímann.

Akstur og notkun véla

Sumir geta fundið fyrir þreytu eða sundli á meðan þeir nota Candpress.

Ekki aka eða nota tæki eða vélar ef þú finnur fyrir þessu.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni.

Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun

og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn.

Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Candpress inniheldur mjólkursykur

Candpress inniheldur mjólkursykur (laktósa) sem er ein gerð sykurs. Ef óþol fyrir sykrum hefur verið

staðfest skal hafa samband við lækni áður en lyfið er tekið inn.

3.

Hvernig nota á Candpress

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita

upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi. Mikilvægt er að taka Candpress á hverjum degi.

Þú mátt taka Candpress með eða án matar.

Gleypið töfluna með vatni.

Reynið að taka lyfið á sama tíma á hverjum degi. Það hjálpar við að muna eftir að taka lyfið.

Hár blóðþrýstingur:

Ráðlagður skammtur Candpress er 8 mg einu sinni á sólarhring. Læknirinn getur stækkað

skammtinn í 16 mg einu sinni á sólarhring og jafnvel upp í 32 mg einu sinni á sólarhring, háð

áhrifum á blóðþrýstinginn.

Hjá sumum sjúklingum, t.d. þeim sem eru með lifrarkvilla, nýrnakvilla eða þeim sem hafa

nýlega misst líkamsvökva, t.d. eftir uppköst eða niðurgang eða eftir notkun þvagræsilyfja, getur

læknirinn ávísað lægri upphafsskammti.

Sumir þeldökkir sjúklingar geta sýnt minni svörun við þessum flokki lyfja, þegar þeir fá

meðferð með þessum flokki lyfja eingöngu og geta því þurft stærri skammta.

Hjartabilun:

Ráðlagður upphafsskammtur Candpress er 4 mg einu sinni á sólarhring. Læknirinn getur

stækkað skammtinn með því að tvöfalda skammtinn með að minnsta kosti 2 vikna millibili í allt

að 32 mg einu sinni á sólarhring. Candpress má taka samhliða öðrum lyfjum við hjartabilun og

mun læknirinn ákveða hvaða meðferð hentar þér.

Notkun handa börnum og unglingum með háþrýsting

Börn 6 til <18 ára:

Ráðlagður upphafsskammtur er 4 mg einu sinni á sólarhring.

Sjúklingar <50 kg: Hjá sjúklingum sem ekki næst viðunandi stjórn á blóðþrýstingi hjá getur læknirinn

ákveðið að stækka þurfi skammtinn upp í að hámarki 8 mg einu sinni á sólarhring.

Sjúklingar >50 kg: Hjá sjúklingum sem ekki næst viðunandi stjórn á blóðþrýstingi hjá getur læknirinn

ákveðið að stækka þurfi skammtinn upp í að hámarki 8 mg einu sinni á sólarhring og í 16 mg einu

sinni á sólarhring.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal strax hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Ef gleymist að taka Candpress

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Taktu næsta skammt

eins og venjulega.

Ef hætt er að nota Candpress

Ef þú hættir að taka Candpress getur blóðþrýstingurinn hækkað á ný. Þess vegna skal ekki hætta

notkun Candpress án samráðs við lækni.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Mikilvægt er að þú gerir þér grein fyrir hverjar þessar aukaverkanir geta verið.

Hætta skal notkun Candpress og leita strax eftir læknishjálp ef þú færð einhver eftirtalinna

ofnæmisviðbragða:

Öndunarerfiðleikar, með eða án bólgu í andliti, vörum, tungu og/eða koki.

Bólga í andliti, vörum, tungu og/eða koki, sem getur valdið kyngingarerfiðleikum.

Alvarlegur kláði í húð (með upphleyptum flekkjum).

Candpress getur valdið fækkun á fjölda hvítra blóðkorna. Viðnám þitt gegn sýkingum getur minnkað

og þú getur fundið fyrir þreytu, fengið sýkingu eða hita. Hafðu samband við lækninn ef þetta gerist.

Til þess að kanna hvort Candpress hefur haft einhver áhrif á blóðið (kyrningahrap (agranulocytosis))

getur læknirinn viljað taka blóðprufur af og til.

Aðrar hugsanlegar aukaverkanir eru meðal annars:

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 notendum):

Sundl / svimi.

Höfuðverkur.

Sýking í öndunarfærum.

Lágur blóðþrýstingur. Það getur valdið sundli og yfirliðstilfinningu.

Breytingar á blóðgildum:

Aukið magn kalíums í blóði, sérstaklega ef þú ert fyrir með nýrnakvilla eða

hjartabilun. Í alvarlegum tilvikum getur þú fundið fyrir þreytu, slappleika,

óreglulegum hjartslætti eða náladofa.

Áhrif á starfsemi nýrna, sérstaklega ef þú ert fyrir með nýrnakvilla eða hjartabilun. Örsjaldan

getur nýrnabilun komið fram.

Koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 notendum):

Bólga í andliti, vörum, tungu og/eða koki.

Fækkun rauðra eða hvítra blóðkorna. Þú getur fundið fyrir þreytu, sýkingu eða sótthita.

Húðútbrot, upphleypt útbrot (ofsakláði).

Kláði.

Bakverkur, verkur í liðum og vöðvum.

Breytingar á starfsemi lifrar, þar á meðal bólga í lifur (lifrarbólga). Þú getur fundið fyrir þreytu,

gulnun húðar og augnhvíta og flensulíkum einkennum.

Ógleði.

Breytingar á blóðgildum:

Minna magn natríums í blóði. Í alvarlegum tilvikum getur þú fundið fyrir slappleika,

orkuleysi eða vöðvakrömpum.

Hósti

Aukaverkanir hjá börnum í meðferð við háum blóðþrýstingi virðast vera svipaðar og koma fram hjá

fullorðnum, en koma oftar fram. Særindi í hálsi eru mjög algeng aukaverkun hjá börnum, en ekki er

greint frá slíku hjá fullorðnum og nefrennsli, hiti og aukin hjartsláttartíðni eru algeng hjá börnum en

ekki er greint frá slíku hjá fullorðnum.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint

til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að

auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Candpress

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum á eftir EXP.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Ekki má skola lyfjum í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um

hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Candpress inniheldur

Virka innihaldsefnið er candesartancilexetil. Hver tafla inniheldur 4 mg (8 mg, 16 mg 32 mg) af

candesartancilexetili.

Önnur innihaldsefni eru mjólkursykurseinhýdrat, maíssterkja, hýdroxýprópýlsellulósi, natríum

kroskarmellósa, magnesíumsterat og tríetýl cítrat.

Lýsing á útliti Candpress og pakkningastærðir

Candpress 4 mg / 8 mg /16 mg / 32 mg eru hvítar, tvíkúptar töflur, 8 x 3 mm, 10,5 x 3,6 mm) með

deiliskoru og merktar með C4 (C8, C16, C32) á sömu hlið. Töflunni má skipta í jafna helminga.

PVD-PVDC/álþynna.

Pakkningastærðir: 7, 14, 28, 30, 56, 70, 90, 98, 100 töflur.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar í öllum löndum.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi:

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegur 76-78

220 Hafnarfjörður

Framleiðandi:

Siegfried Malta Ltd

HHF070 Hal Far Industrial Estate

Hal Far BBG 3000

Malta

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegur 76-78

220 Hafnarfjörður

Þetta lyf hefur markaðsleyfi í löndum Evrópska efnahagssvæðisins undir eftirfarandi heitum:

Danmörk

Candesartancilexetil Actavis

Austurríki

Candesartan Actavis

Búlgaría

Candesartan Actavis

Þýskaland

Candesartan-PUREN

Eistland

Candesartan Actavis

Spánn

Candesartan Aurovitas Spain

Finnland

Candesartan Actavis

Ungverjaland

Candesartan Actavis

Írland

Candesartan Actavis Tablets

Ísland

Candpress

Ítalía

Candesartan Aurobindo Italia

Litháen

Candesartan Actavis

Lettland

Candesartan Actavis

Holland

Candesartan Cilexetil Auro

Noregur

Candesartan Actavis

Pólland

Candesartan Actavis

Portúgal

Candesartan Aurovitas

Svíþjóð

Candesartan Actavis

Bretland

Candesartan Tablets

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í janúar 2017.