Bupremyl

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Bupremyl Forðaplástur 10 míkróg/klst.
 • Skammtar:
 • 10 míkróg/klst.
 • Lyfjaform:
 • Forðaplástur
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Bupremyl Forðaplástur 10 míkróg/klst.
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • 17e09397-441e-e511-b3c5-001e4f17a1f7
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúklinginn

Bupremyl 5 míkrógrömm/klst. forðaplástur

Bupremyl 10 míkrógrömm/klst. forðaplástur

Bupremyl 20 míkrógrömm/klst. forðaplástur

búprenorfín

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir

einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Bupremyl og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Bupremyl

Hvernig nota á Bupremyl

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Bupremyl

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Bupremyl og við hverju það er notað

Bupremyl inniheldur virka innihaldsefnið búprenorfín sem tilheyrir flokki lyfja sem nefnast sterk

kvalastillandi lyf eða verkjalyf. Læknirinn hefur ávísað því til að lina frekar mikla, langvinna verki

sem kalla á notkun sterks verkjalyfs.

Bupremyl á ekki að nota til að lina bráðaverki.

2.

Áður en byrjað er að nota Bupremyl

Ekki má nota Bupremyl:

ef um er að ræða ofnæmi fyrir búprenorfíni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

Kafla 6)

ef öndunarerfiðleikar eru til staðar

ef lyfjamisnotkun er til staðar

ef verið er að taka lyf sem nefnast MAO-hemlar (t.d. tranýlcýprómíð, fenelzín, ísókarboxazíð,

móklóbemíð og línezólíð) eða þeir hafa verið teknir á síðastliðnum tveimur vikum

ef vöðvaslensfár (ástand sem lýsir sér með vöðvaslappleika) er til staðar

ef fráhvarfseinkenni hafa verið til staðar, svo sem uppnám, kvíði, skjálfti eða svitaköst, þegar

áfengisneyslu var hætt

Ekki má nota Bupremyl til meðferðar á fráhvarfseinkennum lyfjanotkunar.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum áður en Bupremyl er notað:

ef til staðar eru flog, köst eða rykkjakrampar

ef þú ert með alvarlegan höfuðverk eða ógleði vegna höfuðáverka eða aukins þrýstings innan

höfuðkúpu (t.d. vegna heilasjúkdóms). Það er vegna þess að með plástrunum geta einkennin

versnað eða þeir dulið umfang höfuðáverka

ef sundl eða yfirlið gera vart við sig

ef lifrarstarfsemi er alvarlega skert

ef þú hefur einhvern tímann misnotað lyf eða áfengi

ef hiti er hár vegna þess að það getur valdið því að meira magn af virka efninu frásogast í blóðið

en vanalega

Ef þú hefur nýlega gengist undir skurðaðgerð skaltu tala við lækninn áður en þú notar þessa plástra.

Íþróttamenn þurfa að vera meðvitaðir um að þetta lyf getur valdið jákvæðum niðurstöðum á lyfjaprófi.

Börn og unglingar

Ekki má nota lyfið handa börnum og unglingum yngri en 18 ára.

Notkun annarra lyfja samhliða Bupremyl

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Bupremyl má ekki nota ásamt lyfjum sem kallast MAO-hemlar (t.d. tranýlcýprómíð, fenelzín,

ísókarboxazíð, móklóbemíð og línezólíð) eða ef slík lyf hafa verið tekin á síðastliðnum tveimur

vikum.

Ef tekin eru lyf á borð við fenóbarbítal eða fenýtóín (algeng lyf til meðferðar við flogum, köstum

eða rykkjakrömpum), karbamazepín (lyf við flogum, köstum eða rykkjakrömpum og ákveðnu

verkjaástandi) eða rífampicín (lyf til meðferðar á berklum) getur það dregið úr áhrifum Bupremyl.

Bupremyl getur valdið syfju, ógleði eða yfirliðum hjá ákveðnum einstaklingum eða hægt á öndun

eða gert hana veikari. Þessar aukaverkanir geta versnað ef önnur lyf sem valda sömu áhrifum eru

tekin samhliða. Meðal þeirra eru tiltekin lyf við verkjum, þunglyndi, kvíða, sálrænum röskunum

eða geðröskunum, lyf til að auðvelda svefn, lyf við háum blóðþrýstingi, svo sem klónidín, aðrir

ópíóíðar (en þá er að finna í verkjalyfjum eða tilteknum hóstamixtúrum, t.d. morfíni,

dextróprópoxýfeni, kódeini, dextrómetorfani, noskapíni), andhistamín sem valda syfju eða

svæfingarlyf á borð við halótan.

Gæta skal varúðar við notkun Bupremyl samhliða benzódíazepínum (lyf sem notuð eru til

meðferðar við kvíða eða til að auðvelda svefn). Sú blanda getur valdið alvarlegum

öndunarerfiðleikum.

Notkun Bupremyl með áfengi

Áfengi getur gert sumar aukaverkanir verri og áfengisdrykkja getur valdið vanlíðan meðan verið er að

nota Bupremyl. Ef áfengi er drukkið meðan verið er að nota Bupremyl getur það jafnframt haft áhrif á

viðbragðstíma.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Meðganga

Ekki er nægileg reynsla af notkun búprónorfíns handa þunguðum konum. Þess vegna átt þú ekki að

nota Bupremyl ef þú ert þunguð eða gætir orðið þunguð á meðan meðferð stendur.

Brjóstagjöf

Búprenorfín, virka efnið í forðaplástrinum, getur hamlað mjólkurframleiðslu og borist í brjóstamjólk.

Þess vegna átt þú ekki að nota Bupremyl ef þú ert með barn á brjósti.

Akstur og notkun véla

Bupremyl getur haft svo mikil áhrif á viðbrögð að þau verði ekki næg eða nógu snögg ef eitthvað á sér

stað óvænt eða skyndilega. Þetta á einkum við:

í upphafi meðferðar

ef verið er að taka lyf til meðferðar við kvíða eða til að auðvelda svefn

ef skammtur er aukinn

Ef þetta á við (t.d. ef þú finnur fyrir sundli, svefnhöfga eða sérð óskýrt), skalt þú ekki aka bifreið eða

stjórna öðrum vélbúnaði meðan þú ert að nota Bupremyl eða í 24 klukkustundir eftir að hann hefur

verið fjarlægður.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni.

Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana.

Lýsing á verkun og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn.

Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing.

3.

Hvernig nota á Bupremyl

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á

lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Mismunandi styrkleikar af Bupremyl eru fáanlegir. Læknirinn ákveður hvaða styrkleiki Bupremyl

hentar best.

Meðan á meðferð stendur getur verið að læknirinn skipti út þeim plástri sem verið er að nota í veikari

eða sterkari plástur ef þurfa þykir. Ekki á að klippa plástur eða skipta honum eða nota stærri skammt

en ráðlagt er. Ekki á að setja meira en tvo plástra á í einu.

Ef þér finnst áhrif Bupremyl of veik eða of sterk, hafðu samband við lækninn eða lyfjafræðing.

Fullorðnir og aldraðir sjúklingar

Ef læknirinn hefur ekki gefið önnur fyrirmæli ber að líma einn Bupremyl plástur á húðina (líkt og lýst

er nákvæmlega í eftirfarandi texta) og skipta um plástur á sjö daga fresti helst á sama tíma dags.

Hugsanlega vill læknirinn aðlaga skammtinn eftir 3-7 daga þar til verkjastilling er orðin nægileg.

Ef læknirinn hefur ráðlagt þér að taka önnur verkjalyf ásamt því að nota plásturinn skalt þú fara

nákvæmlega eftir leiðbeiningum hans, annars nærð þú ekki hámarks ávinningi út úr meðferðinni með

Bupremyl. Nota skal plásturinn í 3 heila daga áður en skammturinn er aukinn en þá fást hámarksáhrif.

Sjúklingar með nýrnasjúkdóm/sjúklingar í skilun

Ekki þarf að breyta skömmtum hjá sjúklingum með nýrnasjúkdóm.

Sjúklingar með lifrarsjúkdóm

Ef sjúklingar eru með lifrarsjúkdóm getur verið að það hafi áhrif á verkun og verkunartíma Bupremyl

og læknirinn fylgist því nánar með þér.

Sjúklingar undir 18 ára aldri

Bupremyl er ekki ætlað til notkunar fyrir sjúklinga undir 18 ára aldri.

Aðferð við lyfjagjöf

Bupremyl er til notkunar á húð.

Bupremyl virkar í gegnum húð. Eftir ásetningu fer búpernorfín í gegnum húðina og í blóðið.

Áður en forðaplásturinn er settur á

Velja á

óskaddaða húð

án ertingar á

upphandlegg,

utanverðum

handlegg, efri

hluta bringu,

efri hluta baks

eða utanverðri

bringu (sjá

myndir hér til

hliðar). Biddu

um aðstoð ef

þú getur ekki

sett plásturinn

á sjálf/ur.

Upphandleggur

eða

Að framan

eða

or

Að aftan

eða

Setja á Bupremyl á hárlitla eða nær hárlausa húð. Ef það er ekki hægt, á að klippa hárið á staðnum

með skærum, en ekki raka það.

Forðist að nota húðsvæði sem eru rauð, ert eða með öðrum lýtum, t.d. stórum örum.

Húðsvæðið sem valið er verður að vera þurrt og hreint. Ef hreinsa þarf plástursstaðinn, á einungis

að gera það með köldu eða volgu vatni. Ekki má nota sápur, alkóhól, olíur, áburði eða önnur

hreinsiefni. Bíðið þar til húðin er alveg þurr og köld eftir heitt bað eða sturtu. Berið engan áburð,

krem eða smyrsl á svæðið sem valið er. Það gæti komið í veg fyrir að plásturinn festist

almennilega.

Plásturinn settur á

-Skref 1: Hver plástur er innsiglaður í skammtapoka. Opnið

skammtapokann rétt fyrir notkun með því að rífa þar sem

merkt er. Takið plásturinn út. Plásturinn á ekki að nota ef

innsiglið á skammtapokanum er rofið.

-Skref 2: Límhlið plástursins er þakin gegnsærri hlífðarþynnu.

Rífið varlega

annan hluta

þynnunar af. Reynið að snerta ekki

límhlið plástursins.

-Skref 3: Límið plásturinn á húðsvæðið sem valið hefur verið

og fjarlægið þá þynnu sem eftir er.

-Skref 4: Þrýstið plástrinum þétt að húðinni með lófanum og

teljið

hægt

Gangið

skugga

allur

plásturinn liggi að húðinni, sérstaklega á köntunum.

Plásturinn á húðinni

Plásturinn á að vera á húðinni í 7 daga. Ef hann hefur verið settur rétt á er lítil hætta á að hann losni af.

Ef plásturskantarnir fara að losna af má líma þá fasta með húðlími við hæfi.

Það má fara í bað, sturtu og sund með plásturinn á.

Plástur má ekki verða fyrir miklum hita (t.d. hitabökstrum, rafmagnsteppum, hitalömpum, gufubaði,

heitum pottum, upphituðum vatnsrúmum, hitapokum o.s.frv.) vegna þess að það getur valdið því að

meira magn en vanalega af virka efninu frásogist í blóðið. Utanaðkomandi hiti getur líka komið í veg

fyrir að plásturinn festist almennilega. Hár sótthiti getur breytt áhrifum Bupremyl (sjá „Varnaðarorð

og varúðarreglur“ hér að framan).

Ef svo ólíklega vildi til að plásturinn detti af áður en þarf að skipta honum út fyrir annan, á ekki að

nota sama plásturinn aftur. Setjið annan á tafarlaust (sjá „Skipt um plástur“ hér að neðan).

Skipt um plástur

Takið gamla forðaplásturinn af.

Brjótið hann í tvennt með límhliðina inn.

Opnið og takið út nýjan plástur. Setjið gamla plásturinn í tóma skammtapokann til förgunar.

Fargið síðan skammtapokanum á öruggan hátt.

Límið nýjan forðaplástur á annan viðeigandi stað (eins og lýst er hér að framan). Ekki á að setja

nýjan plástur á sama stað í 3-4 vikur.

Munið að skipta um plástur á sama tíma dags. Mikilvægt er að skrifa hjá sér tímasetninguna.

Meðferðarlengd

Læknirinn segir til um hve lengi meðferðin með Bupremyl á að standa. Ekki á að stöðva meðferð án

samráðs við lækni vegna þess að verkurinn getur komið aftur og vanlíðan getur gert vart við sig (sjá

jafnframt „Ef hætt er að nota Bupremyl“ hér að neðan).

Ef notaður er stærri skammtur

en mælt er fyrir um

Um leið og þú kemst að því að þú hefur notað fleiri plástra en til stóð skaltu taka alla plástra af þér og

hringja strax í lækninn eða sjúkrahús. Fólk sem hefur notað of stóran skammt getur fundið fyrir mikilli

syfju og ógleði. Það getur einnig verið með öndunarerfiðleika eða misst meðvitund og getur þurft

bráðameðferð á sjúkrahúsi. Þegar leitað er til læknis skal gæta þess að taka þennan fylgiseðil og alla

plástra sem eftir eru til að sýna lækninum.

Ef gleymist að nota Bupremyl

Límdu nýjan plástur á húðina um leið og þú manst eftir. Leggðu einnig dagsetninguna á minnið vegna

þess að verið getur að venjulegur skiptidagur hafi nú breyst. Ef langt er um liðið frá því að skipta átti

um plástur getur verið að verkurinn komi aftur. Þá skal hafa samband við lækninn.

Ekki á að nota aukaplástra til að bæta upp plástra sem gleymst hefur að nota.

Ef hætt er að nota Bupremyl

Ef hætt er að nota Bupremyl of snemma eða meðferðin er rofin, getur verið að verkurinn komi aftur.

Ef óskað er eftir að stöðva meðferðina á að leita ráða hjá lækninum. Hann lætur vita hvað er til ráða og

hvort hægt er að meðhöndla með öðrum lyfjum.

Sumir fá aukaverkanir þegar þeir hafa notað sterk verkjalyf í langan tíma og hætta notkun þeirra.

Hættan á aukaverkunum eftir að meðferð með Bupremyl er stöðvuð er mjög lítil. Þó skal láta lækninn

vita ef fram kemur geðshræring, kvíði, taugaveiklun eða skjálfti, ofvirkni, erfiðleikar með svefn eða

vandamál í meltingarvegi.

Verkjastillingaráhrif Bupremyl haldast um hríð eftir að plásturinn er tekinn. Ekki á að hefja notkun

annars ópíóíð verkjastillandi lyfs (sterks verkjalyfs) fyrr en 24 klukkustundir eru liðnar frá því að

plásturinn var tekinn af.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Hætta er á að þú verðir háður Bupremyl.

Alvarlegar aukaverkanir sem geta tengst búprenorfíni eru svipaðar þeim sem sjá má þegar önnur sterk

verkjalyf eru notuð og má þar telja öndunarerfiðleika og lágan blóðþrýsting.

Fjarlægið plásturinn og hafið tafarlaust samband við lækni ef þú finnur fyrir eftirfarandi

aukaverkunum:

Sjaldgæfar

(getur komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100):

Skyndileg mæði, erfiðleikar við öndun eða við að kyngja, bólga í andliti eða vörum, útbrot og kláði

einkum ef það nær til líkamans alls. Þetta geta verið einkenni alvarlegs ofnæmis (ofurnæmi,

bráðaofnæmi).

Vanhæfni hjartans til að dæla blóði eða skortur á blóðflæði (blóðrásarbilun)

Erfiðleikar með þvaglát (þvagteppa)

Mjög sjaldgæfar

(getur komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000)

Verkur fyrir brjósti í tengslum við hjartasjúkdóm (hjartaöng)

Alvarlegir öndunarerfiðleikar (öndunarbæling, andnauð)

Viðvarandi hægðatregða með bólgnum kvið og uppköstum (garnastífla)

Aðrar aukaverkanir:

Mjög algengar

(getur komið fyrir hjá fleirum en 1 af hverjum 10)

Höfuðverkur, sundl, deyfð eða syfja.

Hægðatregða, ógleði eða uppköst.

Kláði í húð, roði í húð.

Útbrot, roði, kláði, bólga eða þroti í húð á plástursstað.

Algengar

(getur komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10)

Lystarleysi.

Rugl, þunglyndi, kvíði, erfiðleikar með svefn, taugaveiklun, skjálfti.

Mæði.

Kviðverkir eða óþægindi í kviðarholi, niðurgangur, meltingartruflanir, munnþurrkur.

Svitamyndun, útbrot, útþot á húð (útbrot).

Þreyta, óvenjulegt þróttleysi, vöðvamáttleysi ( bólga á höndum, ökklum eða fótum, bjúgur).

Sjaldgæfar

(getur komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100)

Svefntruflanir, eirðarleysi, uppnám, óeðlileg vellíðan, geðsveiflur, ofskynjanir, martraðir, minnkuð

kynhvöt, árásargirni

Breytingar á bragðskyni, tormæli, minnkað sársauka- eða snertiskyn, náladofi eða doði í höndum

eða fótum

Minnisleysi, mígreni, yfirlið, erfiðleikar við einbeitingu eða samhæfingu

Augnþurrkur, þokusýn

Suð fyrir eyrum (tinnitus), sundl- eða svimatilfinning (svimi)

Hár eða lágur blóðþrýstingur, verkur fyrir brjósti, hraður eða óreglulegur hjartsláttur

Hósti, hiksti, önghljóð við öndun

Vindgangur

Þyngdartap

Húðþurrkur

Vöðvakrampar, vöðvaverkir og vöðvaeymsli.

Erfiðleikar við þvaglát eða þvagleki

Mikil þreyta

Hiti, kuldahrollur

Staðbundin ofnæmis áhrif með greinilegum merkjum um bólgur (í slíkum tilfellum skal stöðva

meðferð)

Roðnun húðar

Aukinn fjöldi áverka fyrir slysni (t.d. við fall)

Fráhvarfseinkenni svo sem uppnám, kvíði, svitamyndun eða skjálfti þegar hætt er að nota þetta lyf

Breyting á lifrarprófum (í blóðrannsóknum)

Mjög sjaldgæfar

(getur komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000)

Geðræn vandamál

Erfiðleikar með jafnvægi

Vandamál með sjón (sjóntruflanir), bólga í augnlokum eða andliti, sjáaldursþrenging augna

Versnun astma, óeðlilega hröð og djúp öndun

Yfirliðstilfinning, einkum þegar staðið er upp

Kyngingarörðugleikar

Kláði í nefi og nefrennsli (nefstíflubólga)

Minnkuð reðurstinning, skert kyngeta

Einkenni sem líkjast inflúensu

Þorsti og dökkleitt þvag (ofþornun)

Koma örsjaldan fyrir

(getur komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000)

Lyfjafíkn

Vöðvakippir

Eyrnaverkur

Bólur eða blöðrur

Tíðni ekki þekkt

(ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum)

Flogaköst, krampaköst eða krampar

Bólga í þarmavegg (sarpbólga) með einkennum s.s. hita, uppköstum og verk eða óþægindindum

í maga

Endurtekinn verkur í efri hluta kviðar (gallkveisa)

Sjálfshvarf

Fráhvarfsheilkenni hjá ungbörnum mæðra sem hafa notað búprenorfín á meðgöngu, gæti komið

fram sem hávær grátur, pirringur og eirðarleysi, skjálfti, erfiðleikar við fæðuinntöku, sviti og

skortur á þyngdaraukningu.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar,

www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar

um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Bupremyl

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og skammtapokanum á

eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

[5 míkgrógrömm/klst.] og [10 míkrógrömm/klst.]:

Geymið við lægri hita en 25°C.

[20 míkrógrömm/klst.]:

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Notið ekki plásturinn ef innsigli á skammtapoka hefur verið rofið.

Notaða plástra verður að brjóta saman með límlagið inn og farga þeim á öruggan hátt.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Bupremyl inniheldur

Virka innihaldsefnið er búprenorfín.

[5 míkrógrömm/klst:]

Hver forðaplástur inniheldur 5 mg af búprenorfíni í plástri sem er 6,25 cm

og losar 5 míkrógrömm af

búprenorfíni á klukkustund (á 7 daga tímabili).

[10 míkrógrömm/klst:]

Hver forðaplástur inniheldur 10 mg af búprenorfíni í plástri sem er 12,5 cm

og losar 10 míkrógrömm af

búprenorfíni á klukkustund (á 7 daga tímabili).

[20 míkrógrömm/klst:]

Hver forðaplástur inniheldur 20 mg af búprenorfíni í plástri sem er 25 cm

og losar 20 míkrógrömm af

búprenorfíni á klukkustund (á 7 daga tímabili).

Önnur innihaldsefni eru:

póvidón K90

levúlínsýra

oleýlóleat

pólýakrýlat (5:15:75:5) og (68:0,15:5:27),

Pólýetýlen-terephthalatþynna

pólýester

Pólýetýlen-terephthalatþynna, sílikonhúðuð

Blátt prentblek

Lýsing á útliti Bupremyl og pakkningastærðir

Forðaplástur

Þrír styrkleikar eru fáanlegir.

[5 míkrógrömm/klst.:]

Rétthyrndur, drapplitaður plástur með ávölum hornum og merktur „Buprenorphin“ og „5 μg/h“ með

bláu letri.

[10 míkrógrömm/klst.:]

Rétthyrndur, drapplitaður plástur með ávölum hornum og merktur „Buprenorphin“ og „10 μg/h“ með

bláu letri.

[20 míkrógrömm/klst.:]

Rétthyrndur, drapplitaður plástur með ávölum hornum og merktur „Buprenorphin“ og „20 μg/h“ með

bláu letri.

Hver forðaplástur er innsiglaður í barnheldan skammtapoka. Plástrarnir eru fáanlegir í öskjum sem

innihalda 2, 4, 8 eða 12 forðaplástra.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Svíþjóð

Framleiðandi

tesa Labtec GmbH

Heykenaukamp 10

21147 Hamburg

Þýskaland

McDermott Lab. Ltd t/a Gerard Lab. t/a Mylan,

35/36 Baldoyle Industrial Estate

Dublin 13

Írland

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í janúar 2018.