Bonviva

Evrópusambandið - slóvakíska - EMA (European Medicines Agency)

Kauptu það núna

Upplýsingar fylgiseðill PIL
Vara einkenni SPC
Opinber matsskýrsla PAR
Virkt innihaldsefni:
kyselina ibandrónová
Fáanlegur frá:
Atnahs Pharma Netherlands B.V.
ATC númer:
M05BA06
INN (Alþjóðlegt nafn):
ibandronic acid
Meðferðarhópur:
Lieky na liečbu chorôb kostí
Lækningarsvæði:
Osteoporóza, postmenopauza
Ábendingar:
Liečbu osteoporózy u žien po menopauze zvýšené riziko zlomenín (pozri časť 5. Zníženie rizika zlomeniny stavcov sa preukázalo, že účinnosť na femoral neck zlomenín nebola stanovená.
Vörulýsing:
Revision: 25
Leyfisstaða:
oprávnený
Leyfisnúmer:
EMEA/H/C/000501
Leyfisdagur:
2004-02-23
EMEA númer:
EMEA/H/C/000501

Skjöl

Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - búlgarska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - tékkneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - eistneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - lettneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - litháíska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - ungverska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - maltneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - hollenska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - portúgalska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - rúmenska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - slóvenska
Samantekt á eiginleikum vöru Samantekt á eiginleikum vöru - norskt bókmál
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - króatíska

PRÍLOHA I

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1.

NÁZOV LIEKU

Bonviva 150 mg, filmom obalené tablety

2.

KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg kyseliny ibandrónovej (ako sodný monohydrát).

Pomocné látky so známym účinkom: obsahuje 154,6 mg bezvodej laktózy (čo zodpovedá 162,75 mg

monohydrátu laktózy).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.

LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalené tablety

Biele až šedobiele filmom obalené tablety podlhovastého tvaru, na jednej strane označené „BNVA“ a

na druhej strane označené „150“.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikácie

Liečba osteoporózy u žien po menopauze so zvýšeným rizikom fraktúr (pozri časť 5.1).

Preukázalo sa zníženie rizika vertebrálnych fraktúr, účinnosť u fraktúr femorálneho krčku nebola

stanovená.

4.2

Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Odporúčaná dávka je jedna 150 mg filmom obalená tableta raz mesačne. Tableta sa má pokiaľ možno

užívať v rovnaký deň každý mesiac.

Bonviva sa má užívať ráno nalačno (najmenej 6 hodín) a 1 hodinu pred prvým jedlom alebo nápojom

(okrem vody) toho dňa (pozri časť 4.5) alebo akýmkoľvek ďalším perorálnym liekom alebo

výživovým doplnkom (vrátane vápnika).

V prípade vynechania dávky sa majú pacientky poučiť o tom, aby zabudnutú 150 mg tabletu užili

hneď ráno po tom, ako si to uvedomia, pokiaľ neostáva do ďalšej plánovanej dávky menej ako 7 dní.

Pacientky sa majú potom vrátiť k užívaniu ich dávky jedenkrát mesačne podľa pôvodnej schémy.

Ak ostáva do ďalšej plánovanej dávky menej ako 7 dní, pacientky majú počkať s užitím tablety do

ďalšej dávky a potom pokračovať v užívaní jedenkrát mesačne podľa pôvodnej schémy.

Pacientky nemajú užiť dve tablety v ten istý týždeň.

Pacientky majú užívať vápnik a/alebo vitamín D vo forme výživového doplnku, ak je ich príjem zo

stravy nedostatočný (pozri časť 4.4 a časť 4.5).

Optimálna dĺžka liečby osteoporózy bisfosfonátmi sa nestanovila. Potreba pokračovať v liečbe sa má u

jednotlivých pacientok pravidelne prehodnocovať na základe prínosu a možných rizík Bonvivy, najmä

po 5 alebo viacerých rokoch používania.

Osobitné skupiny pacientov

Pacientky s poškodením funkcie

obličiek

V dôsledku obmedzených klinických skúseností sa Bonviva neodporúča pacientkám s klírensom

kreatinínu nižším ako 30 ml/min (pozri časť 4.4 a časť 5.2).

U pacientok s miernym alebo stredne závažným poškodením funkcie obličiek, u ktorých je klírens

kreatinínu rovný alebo vyšší ako 30 ml/min, nie je potrebné upraviť dávku.

Pacientky s poškodením funkcie

pečene

Nie je potrebné upraviť dávku (pozri časť 5.2).

Staršie pacientky (>65 rokov)

Nie je potrebné upraviť dávku (pozri časť 5.2).

Pediatrická populácia

Bonviva sa nepoužíva u detí do 18 rokov, a Bonviva nebola študovaná v tejto populácii (pozri časť

5.1 a časť 5.2).

Spôsob podávania

Na perorálne použitie.

-

Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť pohárom vody (180 až 240 ml), pacientka pritom musí

sedieť alebo stáť vo vzpriamenej polohe. Voda s vysokou koncentráciou vápnika sa nemá

používať. V prípade obavy z možnej vysokej hladiny vápnika vo vode z vodovodu (tvrdá voda)

sa odporúča použiť fľaškovú vodu s nízkym obsahom minerálov.

-

Pacientky si nemajú ľahnúť 1 hodinu po užití Bonvivy.

-

Voda je jediný nápoj, ktorý sa môže užívať s Bonvivou.

-

Pacientky nemajú tablety žuť alebo cmúľať, pretože je možné riziko orofaryngeálnej ulcerácie.

4.3

Kontraindikácie

-

Precitlivenosť na kyselinu ibandrónovú alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených

v časti 6.1

-

Hypokalciémia

-

Abnormality funkcie pažeráka, ktoré spomaľujú jeho vyprázdňovanie, ako striktúra alebo

achalázia

-

Neschopnosť stáť alebo vzpriamene sedieť najmenej 60 minút

4.4

Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Hypokalciémia

Pred začatím liečby Bonvivou sa musí upraviť prítomná hypokalciémia. Účinne treba liečiť aj ďalšie

poruchy kostí a minerálneho metabolizmu. U všetkých pacientok je dôležitý adekvátny príjem vápnika

a vitamínu D.

Podráždenie gastrointestinálneho traktu

Perorálne podávané bisfosfonáty môžu vyvolávať miestne podráždenie slizníc horného

gastrointestinálneho traktu. Vzhľadom na tieto možné dráždivé účinky a na možnosť zhoršenia

primárneho ochorenia treba postupovať opatrne, keď sa Bonviva podáva pacientkám s aktívnym

ochorením horného gastrointestinálneho traktu (napr. známy Barrettov pažerák, dysfágia, iné

ochorenia pažeráka, gastritída, duodenitída alebo vredy).

U pacientok dostávajúcich liečbu perorálnymi bisfosfonátmi boli hlásené nežiaduce reakcie ako

ezofagitída, vredy a erózie pažeráka, ktoré boli v niektorých prípadoch závažné a vyžiadali si

hospitalizáciu; zriedkavo boli spojené s krvácaním alebo po nich došlo k striktúre či perforácii

pažeráka. Riziko závažných ezofágových nežiaducich udalostí sa zdá vyššie u pacientok, ktoré

nedodržiavajú pokyny o dávkovaní a/alebo ktoré naďalej užívajú perorálne bisfosfonáty po tom, ako

sa u nich rozvinuli príznaky poukazujúce na podráždenie pažeráka. Pacientky majú venovať zvýšenú

pozornosť pokynom o dávkovaní a majú byť schopné ich dodržiavať (pozri časť 4.2).

Lekári si majú všímať akékoľvek prejavy alebo príznaky signalizujúce možnú reakciu pažeráka a

pacientky treba upozorniť, aby prestali užívať Bonvivu a vyhľadali lekársku pomoc, ak sa u nich

rozvinie dysfágia, odynofágia, bolesť za hrudnou kosťou alebo sa objaví pálenie záhy, prípadne sa

pálenie záhy zhorší.

Zatiaľ čo sa v kontrolovaných klinických skúšaniach nepozorovalo zvýšené riziko, jestvujú hlásenia

po uvedení lieku na trh o prípadoch žalúdočných a dvanástnikových vredov pri perorálnom používaní

bisfosfonátov, z ktorých niektoré boli závažné a spojené s komplikáciami.

Keďže nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) a bisfosfonáty sa spájajú s podráždením

gastrointestinálneho traktu, je potrebná opatrnosť pri ich súbežnom užívaní.

Osteonekróza čeľuste

U pacientok, ktoré dostávali Bonvivu v liečbe osteoporózy, bola osteonekróza čeľuste (ONJ) v

hláseniach po uvedení tohto lieku na trh zaznamenaná veľmi zriedkavo (pozri časť 4.8).

Začiatok liečby alebo obnovenie liečby sa má u pacientok s nezhojenými léziami mäkkého tkaniva

v ústach odložiť.

U pacientok s viacerými rizikovými faktormi sa pred začatím liečby Bonvivou odporúča zubné

vyšetrenie s preventívnou stomatologickou prehliadkou a individuálne zhodnotenie pomeru prínosu

a rizika.

U pacientok s rizikom rozvoja ONJ sa majú pri hodnotení zvážiť nasledujúce rizikové faktory :

potenciál lieku, ktorý inhibuje resorbciu v kosti (vyššie riziko pri vysoko účinných

zlúčeninách), cesta podania (vyššie riziko pri podaní parenterálnou cestou) a kumulatívna

dávka liečby na resorbciu kosti

nádorové ochorenie, komorbidity (napr. anémia, koagulopatie, infekcie), fajčenie

- súbežná liečba: kortikosteroidy, chemoterapia, inhibítory angiogenézy, rádioterapia hlavy

a krku

- nedostatočná hygiena dutiny ústnej, periodontálne ochorenia, zle nasadajúce zubné protézy,

anamnéza dentálneho ochorenia, invazívne dentálne zákroky napr. extrakcie zuba

Všetky pacientky sa majú v priebehu liečby Bonvivou nabádať k udržiavaniu dobrej hygieny dutiny

ústnej, k preventívnym zubným prehliadkam a k okamžitému hláseniu akýchkoľvek príznakov

v dutine ústnej , ako napríklad kývanie zubov, bolesť alebo opuch, nehojace sa rany alebo výtok.

V priebehu liečby môžu byť invazívne dentálne procedúry vykonávané len po starostlivom zvážení

a má sa zabrániť tomu, aby sa vykonali v krátkom odstupe od času podania Bonvivy.

U pacientok, u ktorých sa vyvinie ONJ, má byť plán manažmentu ochorenia založený na blízkej

spolupráci ošetrujúceho lekára a stomatológa, alebo stomatochirurga so skúsenosťami v oblasti ONJ.

Dočasné prerušenie liečby Bonvivou sa má zvážiť až do dosiahnutia zlepšenia stavu a do zmiernenia

podieľajúcich sa rizikových faktorov, ak je to možné.

Osteonekróza vonkajšieho zvukovodu

V súvislosti s liečbou bisfofonátmi bola hlásená osteonekróza vonkajšieho zvukovodu, najmä pri

dlhotrvajúcom podávaní. Medzi možné rizikové faktory osteonekrózy vonkajšieho zvukovodu patrí

užívanie steroidov a chemoterapie a/alebo lokálne rizikové faktory, ako napríklad infekcia alebo

trauma. Možnosť vzniku osteonekrózy vonkajšíeho zvukovodu je nutné zvážiť u pacientov liečených

bisfosfátmi, ktorí majú ušné príznaky, vrátane chronických infekcií ucha.

Atypické zlomeniny stehennej kosti

Pri liečbe bisfosfonátmi boli hlásené atypické subtrochanterické a diafyzárne zlomeniny stehennej

kosti, predovšetkým u pacientok, ktoré sa dlhodobo liečili na osteoporózu. Tieto priečne alebo krátke

šikmé zlomeniny môžu vzniknúť kdekoľvek pozdĺž stehennej kosti, tesne pod malým trochanterom až

po suprakondylickú časť. K týmto zlomeninám dochádza po minimálnej alebo žiadnej traume a

u niektorých pacientok sa niekoľko týždňov až mesiacov pred vznikom úplnej zlomeniny stehennej

kosti vyskytne bolesť v stehne alebo slabine, pri zobrazovacom vyšetrení často spojená s

charakteristikami únavovej zlomeniny. Zlomeniny sú často bilaterálne, preto sa má u pacientok

liečených bisfosfonátmi, ktoré utrpeli zlomeninu stehennej kosti, vyšetriť aj kontralaterálna stehenná

kosť. Hlásené bolo tiež nedostatočné hojenie týchto zlomenín. U pacientok s podozrením na atypickú

zlomeninu stehennej kosti sa má na základe individuálneho zhodnotenia prínosu a rizika pre pacientku

zvážiť prerušenie liečby bisfosfonátmi.

Počas liečby bisfosfonátmi treba pacientky poučiť, aby hlásili akúkoľvek bolesť v stehne, bedre alebo

slabine a každú pacientku s takýmito príznakmi je potrebné vyšetriť na prítomnosť neúplnej

zlomeniny stehennej kosti.

Poškodenie funkcie obličiek

Vzhľadom na obmedzené klinické skúsenosti sa Bonviva neodporúča pacientkam s klírensom

kreatinínu nižším ako 30 ml/min (pozri časť 5.2).

Intolerancia galaktózy

Tento liek obsahuje laktózu. Pacientky so zriedkavou dedičnou poruchou tolerancie galaktózy, s

deficienciou Lapp-laktázy alebo s malabsorpciou glukózy- galaktózy nemajú užívať tento liek.

4.5

Liekové a iné interakcie

Interakcia liek - jedlo

Perorálna biologická dostupnosť kyseliny ibandrónovej je vo všeobecnosti znížená v prítomnosti jedla.

Obzvlášť produkty obsahujúce vápnik, vrátane mlieka, a iné multivalentné katióny (napríklad hliník,

horčík, železo) pravdepodobne narúšajú absorpciu Bonvivy, čo je v súlade s výsledkami štúdií

vykonanými na zvieratách. Preto by pacientky, predtým ako užijú Bonvivu, nemali nič jesť (najmenej

6 hodín) a po užití Bonvivy nemajú jesť aspoň 1 hodinu (pozri časť 4.2).

Interakcie s inými liekmi

Metabolické interakcie sa nepovažujú za pravdepodobné, pretože kyselina ibandrónová neinhibuje

hlavné izoenzýmy pečeňového cytochrómového systému P450 u ľudí a ukázalo sa, že neindukuje

pečeňový cytochrómový systém P450 u potkanov (pozri časť 5.2). Kyselina ibandrónová sa vylučuje

len renálnou exkréciou a nepodlieha žiadnej biotransformácii.

Výživové doplnky obsahujúce vápnik, antacidá a niektoré perorálne lieky obsahujúce multivalentné

katióny

Výživové doplnky obsahujúce vápnik, antacidá a niektoré perorálne lieky obsahujúce multivalentné

katióny (napríklad hliník, horčík, železo) pravdepodobne narúšajú absorpciu Bonvivy. Preto pacientky

nemajú užívať ďalšie perorálne lieky najmenej 6 hodín pred užitím Bonvivy a aspoň jednu hodinu po

užití Bonvivy.

Kyselina acetylsalicylová a NSAID

Pretože kyselina acetylsalicylová, nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) a bisfosfonáty sa spájajú s

podráždením gastrointestinálneho traktu, treba dbať na zvýšenú opatrnosť počas súčasného podávania

(pozri časť 4.4).

Blokátory H2 receptorov alebo inhibítory protónovej pumpy

Z viac ako 1500 pacientok zaradených do štúdie BM 16549 porovnávajúcej mesačný a denný

dávkovací režim kyseliny ibandrónovej, 14 % a 18 % pacientok užívalo blokátory histamínových (H2)

receptorov alebo inhibítory protónovej pumpy počas jedného a dvoch rokov. Spomedzi týchto

pacientok bol výskyt nežiaducich príhod v hornej časti gastrointestinálneho traktu podobný

u pacientok liečených Bonvivou 150 mg mesačne a kyselinou ibandrónovou 2,5 mg denne.

U zdravých mužov- dobrovoľníkov a žien po menopauze intravenózne podanie ranitidínu spôsobilo

zvýšenie biologickej dostupnosti kyseliny ibandrónovej o približne 20 %, pravdepodobne následkom

zníženej kyslosti žalúdka. Ale pretože je tento nárast v rámci normálnej variability biologickej

dostupnosti kyseliny ibandrónovej, nie je potrebná úprava dávky, keď sa podáva Bonviva s H2-

antagonistami alebo inými aktívnymi látkami, ktoré zvyšujú pH žalúdka.

4.6

Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Bonviva je určená len na užitie u žien po menopauze a nesmú ju užívať ženy v reprodukčnom veku.

Nie sú dostupné žiadne adekvátne údaje o používaní kyseliny ibandrónovej u gravidných žien. Štúdie

vykonané na potkanoch dokázali určitú reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre

ľudí nie je známe.

Bonviva sa nemá užívať počas gravidity.

Dojčenie

Nie je známe, či sa kyselina ibandrónová vylučuje do materského mlieka u ľudí. Štúdie vykonané u

dojčiacich potkanov dokázali prítomnosť nízkych hladín kyseliny ibandrónovej v mlieku po

intravenóznom podaní.

Bonviva sa nemá používať počas laktácie.

Fertilita

Nie sú k dispozícii údaje o účinkoch kyseliny ibandrónovej u ľudí. V reprodukčných štúdiách u

potkanov perorálne podávaná kyselina ibandrónová znížila fertilitu. V štúdiách u potkanov

intravenózne podávaná kyselina ibandrónová znížila fertilitu pri vysokých denných dávkach (pozri

časť 5.3).

4.7

Ovplyvnenie schopnosti

viesť

vozidlá a

obsluhovať

stroje

Na základe farmakodynamického a farmakokinetického profilu a hlásených nežiaducich reakcií sa

predpokladá, že Bonviva nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá

a obsluhovať stroje.

4.8

Nežiaduce

účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

Najzávažnejšie hlásené nežiaduce reakcie sú anafylaktická reakcia / šok, atypické zlomeniny stehennej

kosti, osteonekróza čeľuste, gastrointestinálne podráždenie, zápal oka (pozri odsek "Popis vybraných

nežiaducich reakcií" a časť 4.4).

Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie sú artralgia a príznaky podobné chrípke. Tieto príznaky typické

pri podaní prvej dávky, zvyčajne majú krátke trvanie, miernu alebo strednú intenzitu a zvyčajne

ustúpia počas pokračovania v liečbe bez nutnosti ich liečby (pozri odsek „Ochorenie podobné

chrípke“).

Zoznam nežiaducich reakcií v tabuľke

V tabuľke 1 je uvedený úplný zoznam známych nežiaducich reakcií . Bezpečnosť perorálnej liečby

2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne bola hodnotená u 1 251 pacientov liečených v 4 placebom

kontrolovaných klinických štúdiách, z ktorých veľká väčšina pacientov sa zúčastnila pivotnej

trojročnej štúdie zameranej na zlomeniny (MF 4411).

V dvojročnej štúdii u žien po menopauze s osteoporózou (BM 16549) bola celková bezpečnosť

Bonvivy v dávke 150 mg jedenkrát mesačne a kyseliny ibandrónovej v dávke 2,5 mg jedenkrát denne

podobná. Pri podávaní Bonvivy v dávke 150 mg jedenkrát mesačne bol celkový podiel pacientok,

u ktorých sa objavila nežiaduca reakcia, po jednom roku 22,7 % a po dvoch rokoch 25,0 %. Väčšina

prípadov neviedla k ukončeniu liečby.

Nežiaduce reakcie sú vymenované podľa tried orgánových systémov MedDRA a kategórií frekvencie.

Kategórie frekvencie sú definované nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej

časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000),

neznáme (z dostupných údajov). V rámci každej skupiny frekvencie sú nežiaduce reakcie uvedené

podľa klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 1: Nežiaduce reakcie vyskytujúce sa u žien po menopauze, ktoré užívali Bonvivu 150 mg raz

mesačne alebo kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne vo fáze III štúdií BM16549 a MF4411 a zo

skúseností po registrácii lieku.

Trieda orgánových

systémov

Časté

Menej

časté

Zriedkavé

Veľmi

zriedkavé

Poruchy imunitného

systému

exacerbácia

astmy

reakcia z

precitlivenosti

anafylaktická

reakcia/šok*

Poruchy nervového

systému

bolesť hlavy

závrat

Poruchy oka

zápal oka*†

Poruchy

gastrointestinálneho

traktu *

ezofagitída,

gastritída,

gastroezofageá

lny reflux,

dyspepsia,

hnačka,

abdominálna

bolesť, nauzea

ezofagitída

vrátane

ezofagálnych

vredov alebo

striktúr a

dysfágia,

vracanie,

plynatosť

duodenitída

Poruchy kože

a podkožného tkaniva

vyrážka

angioedém, edém

tváre, urtikária

Stevensov-

Johnsonov

syndróm

†,

Erythema

Multiforme †,

bulózna

dermatitída

Poruchy kostrovej

a svalovej sústavy

a spojivového tkaniva

artralgia,

myalgia,

bolesť svalov,

svalové kŕče,

svalová

stuhnutosť

bolesť chrbta

atypické

subtrochanterické

a diafyzárne

zlomeniny

stehennej kosti†

osteonekróza

čeľuste*†,

osteonekróza

vonkajšieho

zvukovodu

(nežiaduca reakcia

týkajúca sa

všetkých

bisfosfonátov) †

Celkové poruchy a

reakcie v mieste

podania

ochorenie

podobné

chrípke *

únava

*Pozri ďalšie informácie nižšie

†Uvedené zo skúseností po uvedení lieku na trh.

Popis vybraných nežiaducich reakcií

Nežiaduce reakcie v gastrointestinálnom trakte

Do štúdie zameranej na liečbu jedenkrát mesačne boli zahrnutí pacienti s gastrointestinálnym

ochorením v anamnéze, vrátane pacientov s peptickým vredom bez nedávneho krvácania alebo

hospitalizácie, a pacientov s dyspepsiou alebo refluxom, ktoré boli regulované liekmi. U týchto

pacientov sa nepozoroval rozdiel vo výskyte nežiaducich udalostí v hornej časti gastrointestinálneho

traktu pri režime 150 mg raz mesačne oproti režimu 2,5 mg raz denne.

Ochorenie podobné chrípke

Chrípke podobné ochorenie zahŕňa udalosti hlásené ako reakcie alebo symptómy akútnej fázy, ako

myalgia, artralgia, horúčka, triaška, únava, nauzea, strata chuti do jedla alebo bolesť kostí.

Osteonekróza

čeľuste

Prípady osteonekrózy čeľuste boli zaznamenané predovšetkým u pacientov s nádorovým ochorením

liečených liekmi, ktoré inhibujú resorbciu v kosti, ako napríklad kyselina ibandronová (pozri časť 4.4).

Po uvedení kyseliny ibandronovej na trh boli v hláseniach zaznamenané prípady ONJ.

Zápal oka

Zápaly oka ako uveitída, episkleritída a skleritída boli hlásené pri liečbe bifosfonátmi, vrátane

kyseliny ibandrónovej. V niekoľkých prípadoch tieto zápaly neustúpili, pokiaľ nebola prerušená liečba

bisfosfonátmi.

Anafylaktická reakcia/šok

Prípady anafylaktickej reakcie/šoku, vrátane fatálnych prípadov, boli hlásené u pacientov liečených

podávaním intravenóznej kyseliny ibandrónovej.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného

v Prílohe V.

4.9

Predávkovanie

Nie je dostupná žiadna informácia o predávkovaní pri liečbe Bonvivou.

Avšak na základe poznatkov tejto triedy zlúčenín perorálne predávkovanie môže mať za následok

nežiaduce účinky v hornej časti gastrointestinálneho traktu (napríklad narušené trávenie, dyspepsia,

ezofagitída, gastritída alebo vred) alebo hypokalciémiu. Na naviazanie Bonvivy sa môže podať mlieko

alebo antacidá a všetky nežiaduce účinky sa môžu liečiť symptomaticky. Pre riziko podráždenia

pažeráka sa nemá vyvolávať zvracanie a pacientka má ostať v úplne vzpriamenej polohe.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Lieky na liečbu ochorenia kostí, bisfosfonáty, ATC kód: M05B A06

Mechanizmus

účinku

Kyselina ibandrónová je vysoko účinný bisfosfonát patriaci k skupine bisfosfonátov obsahujúcich

dusík, ktoré pôsobia selektívne na kostné tkanivo a špecificky inhibujú aktivitu osteoklastov bez

priameho vplyvu na tvorbu kostí. Neinterferuje so zhlukovaním osteoklastov. Kyselina ibandrónová

vedie k progresívnym čistým prírastkom kostnej hmoty a k zníženiu výskytu zlomenín v dôsledku

redukcie zvýšenej premeny kostí u žien po menopauze, až po dosiahnutie hladín pred menopauzou.

Farmakodynamické

účinky

Farmakodynamickým účinkom kyseliny ibandrónovej je inhibícia kostnej rezorbcie. Kyselina

ibandrónová in vivo bráni experimentálne indukovanej deštrukcii kostí spôsobenej zastavením funkcie

gonád, vplyvom retinoidov, nádorov alebo nádorových extraktov. U mladých (rýchlo rastúcich)

potkanov je tiež inhibovaná endogénna kostná resorbcia, čo vedie k nárastu normálnej kostnej hmoty

v porovnaní so zvieratami, ktoré nepodstúpili liečbu.

Živočíšne modely potvrdzujú, že kyselina ibandrónová je vysoko účinný inhibítor aktivity

osteoklastov. U rastúcich potkanov nebol žiadny náznak poruchy mineralizácie kostí ani pri dávkach

vyšších ako 5 000-násobok dávky potrebnej na liečbu osteoporózy.

Tak denné, ako aj prerušované (s predĺženým intervalom bez dávky) podávanie lieku u potkanov, psov

a opíc bolo spojené s tvorbou novej kosti normálnej kvality, pričom sa udržala alebo zvýšila

mechanická pevnosť kosti dokonca aj pri dávkach v toxickom rozsahu. U ľudí bola účinnosť denného

a prerušovaného podávania s intervalom bez dávky 9-10 týždňov kyseliny ibandrónovej potvrdená

v klinickej štúdii (MF 4411), v ktorej kyselina ibandrónová preukázala účinnosť v prevencii zlomenín.

Na zvieracích modeloch spôsobila kyselina ibandrónová biochemické zmeny naznačujúce inhibíciu

kostnej resorbcie v závislosti od dávky vrátane supresie urinárnych biochemických markerov

degradácie kostného kolagénu (napríklad deoxypyridinolínu a priečne viazaných telopeptidov N

kolagénu typu I (NTX).

Vo fáze 1 bioekvivalenčnej štúdie vykonanej u 72 žien po menopauze dostávajúcich 150 mg perorálne

každých 28 dní, celkovo 4 dávky, inhibícia sérového CTX nasledujúca po prvej dávke bola

pozorovaná už do 24 hodín po dávke (medián inhibície 28 %), s mediánom maximálnej inhibície

(69 %) pozorovaným 6 dní neskôr. Po tretej a štvrtej dávke bol medián maximálnej inhibície 6 dní po

dávke 74 % s redukciou na medián inhibície 56 % pozorovaný 28 dní po štvrtej dávke. Ak sa už ďalšia

dávka nepodá, dochádza k strate supresie biochemických markerov kostnej resorpcie.

Klinická

účinnosť

Nezávislé rizikové faktory, napríklad nízka BMD, vek, prítomnosť prekonaných fraktúr, fraktúry v

rodinnej anamnéze, značný úbytok kostnej hmoty a nízky index telesnej hmotnosti sa majú brať do

úvahy, aby sa zistilo, či má žena zvýšené riziko osteoporotických fraktúr.

Bonviva 150 mg raz mesačne

Hustota kostných minerálov (BMD)

V dvojročnej, dvojito zaslepenej, multicentrickej štúdii (BM 16549) u žien po menopauze

s osteoporózou (T skóre BMD v driekovej chrbtici nižšie ako – 2,5 SD vo východiskovom bode) sa

Bonviva 150 mg raz mesačne ukázala byť vo zvýšení BMD aspoň tak účinná ako kyselina

ibandrónová 2,5 mg raz denne. Bolo to dokázané na základe primárnej analýzy jednoročných

výsledkov, aj na základe potvrdzujúcej analýzy dvojročných konečných výsledkov (tabuľka 2).

Tabuľka 2: Priemerná relatívna zmena BMD driekovej chrbtice, bedrovej oblasti, femorálneho krčka

a trochantera v porovnaní s východiskovou hodnotou po jednoročnej liečbe (primárna

analýza) a dvojročnej liečbe (populácia podľa protokolu) v štúdii BM 16549.

Jednoročné údaje zo štúdie BM 16549

Dvojročné údaje zo štúdie BM 16549

Priemerné

relatívne zmeny

oproti

východiskovej

hodnote % [95 %

kyselina

ibandrónová 2,5 mg

raz denne (N=318)

Bonviva

150 mg raz

mesačne

(N=320)

kyselina

ibandrónová 2,5 mg

raz denne (N=294)

Bonviva

150 mg raz

mesačne

(N=291)

BMD driekovej

chrbtice L2-L4

3,9 [3,4; 4,3]

4,9 [4,4; 5,3]

5,0 [4,4; 5,5]

6,6 [6,0; 7,1]

BMD bedrovej

oblasti

2,0 [1,7; 2,3]

3,1 [2,8; 3,4]

2,5 [2,1; 2,9]

4,2 [3,8; 4,5]

femorálneho

krčku

1,7 [1,3; 2,1]

2,2 [1,9; 2,6]

1,9 [1,4; 2,4]

3,1 [2,7; 3,6]

BMD trochantera

3,2 [2,8; 3,7]

4,6 [4,2; 5,1]

4,0 [3,5; 4,5]

6,2 [5,7; 6,7]

Okrem toho sa overilo, že Bonviva 150 mg raz mesačne je účinnejšia na zvýšenie BMD driekovej

chrbtice ako kyselina ibandrónová 2,5 mg v prospektívne plánovanej analýze po jednom roku,

p = 0,002 a po dvoch rokoch, p < 0,001.

Po jednom roku (primárna analýza) u 91,3 % (p = 0,005) pacientok, ktoré dostávali Bonvivu 150 mg

raz mesačne, bola BMD driekovej chrbtice vyššia alebo rovná východiskovej hodnote (BMD

respondenti) v porovnaní s 84,0 % pacientok, ktorí dostávali kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne. Po

dvoch rokoch respondenti tvorili 93,5 % (p = 0,004) a 86,4 % pacientky, ktoré dostávali Bonvivu

150 mg raz mesačne alebo kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne.

Stanovením BMD bedrovej oblasti, 90,0 % (p < 0,001) pacientok, ktoré dostávali Bonvivu 150 mg raz

mesačne a 76,7 % pacientok, ktoré dostávali kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne, mali po roku BMD

bedrovej oblasti vyššiu alebo rovnú východiskovej hodnote. Po dvoch rokoch 93,4 % (p < 0,001)

pacientok, ktoré dostávali Bonvivu 150 mg raz mesačne a 78,4 % pacientok, ktoré dostávali kyselinu

ibandrónovú 2,5 mg denne, mali BMD bedrovej oblasti vyššiu alebo rovnú východiskovej hodnote.

Ak sa hodnotí prísnejšie kritérium, ktoré kombinuje BMD driekovej chrbtice a bedrovej oblasti, po

jednom roku toto kritérium splnilo 83,9 % (p < 0,001) a 65,7 % pacientok, ktoré dostávali Bonvivu

150 mg raz mesačne alebo kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne. Po dvoch rokoch splnilo toto

kritérium 87,1 % (p < 0,001) a 70,5 % pacientok v ramenách so 150 mg raz mesačne a 2,5 mg denne.

Biochemické markery kostného obratu

Klinicky významné redukcie sérových hladín CTX sa pozorovali vo všetkých sledovaných časoch, t. j.

3., 6., 12. a 24. mesiac. Po jednom roku (primárna analýza) bol medián relatívnej zmeny oproti

východiskovej hodnote – 76 % pre Bonvivu 150 mg raz mesačne a – 67 % pre kyselinu ibandrónovú

2,5 mg denne. Po dvoch rokoch bol medián relatívnej zmeny – 68 % a – 62 % v skupine, ktorá

dostávala 150 mg raz mesačne alebo 2,5 mg denne.

Po jednom roku liečby odpovedalo na liečbu 83,5 % (p= 0,006) pacientok užívajúcich Bonvivu

150 mg raz mesačne a u 73,9 % pacientok užívajúcich kyselinu ibandrónovú 2,5 mg raz denne

(definovaná ako zníženie o ≥50 % v porovnaní so vstupnou hodnotou). Po dvoch rokoch bola

odpoveď na liečbu v skupine liečenej 150 mg mesačne u 78,7 % (p=0,002) pacientok a v skupine

liečenej 2,5 mg denne u 65,6 % pacientok.

Na základe výsledkov štúdie BM 16549 sa očakáva, že Bonviva 150 mg raz mesačne bude aspoň tak

účinná v prevencii zlomenín ako kyselina ibandrónová 2,5 mg raz denne.

Kyselina ibandrónová 2,5 mg raz denne

V úvodnej trojročnej randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii zameranej na

zlomeniny (MF 4411) sa dokázal štatisticky významný, s liečbou súvisiaci pokles výskytu nových

rádiografických morfometrických a klinických vertebrálnych fraktúr (tabuľka 3). V tejto štúdii bola

kyselina ibandrónová vyhodnocovaná pri denných perorálnych dávkach 2,5 mg a prerušovaných

20 mg dávkach slúžiacich ako výskumný režim. Kyselina ibandrónová sa užívala 60 minút pred

prvým jedlom alebo nápojom dňa (obdobie pôstu po podaní dávky). Štúdia skúmala ženy vo veku

55 až 80 rokov, ktoré boli najmenej 5 rokov po menopauze a u ktorých bola BMD v driekovej chrbtici

s SD od 2 do 5-krát nižšej ako priemerná hodnota pred menopauzou (T-skóre) najmenej v jednom

stavci [L1-L4] a ktoré mali obvykle jednu až štyri zlomeniny stavcov. Všetky pacientky dostávali

denne 500 mg vápnika a 400 IU vitamínu D. Účinnosť bola vyhodnotená u 2 928 pacientok.

Pri dennom podávaní kyseliny ibandrónovej 2,5 mg sa prejavilo štatisticky významné zníženie

výskytu nových vertebrálnych fraktúr. Tento režim počas troch rokov trvania štúdie znížil výskyt

nových rádiografických vertebrálnych fraktúr o 62 % (p = 0,0001). Zníženie relatívneho rizika o 61 %

sa pozorovalo po 2 rokoch (p = 0,0006). Po 1 roku liečby sa nedosiahol žiadny štatisticky významný

rozdiel (p = 0,056). Účinok v prevencii zlomenín sa udržiaval počas trvania štúdie. Nepozoroval sa

žiadny náznak ubúdania účinku vplyvom času.

Tiež sa významne znížil výskyt klinických vertebrálnych fraktúr o 49 % (p = 0,011). Silný vplyv na

vertebrálne fraktúry tiež odzrkadľovala štatisticky významná redukcia úbytku telesnej výšky

v porovnaní s placebom (p < 0,0001).

Tabuľka 3: Výsledky trojročnej štúdie MF 4411 (%, 95 % IS) zameranej na fraktúry

Placebo

(N = 974)

kyselina ibandrónová 2,5 mg

raz denne

(N = 977)

Zníženie relatívneho rizika výskytu

nových morfometrických

vertebrálnych fraktúr

62 % (40,9; 75,1)

Výskyt nových morfometrických

vertebrálnych fraktúr

9,56 % (7,5; 11,7)

4,68 % (3,2; 6,2)

Zníženie relatívneho rizika klinickej

vertebrálnej fraktúry

49 %

(14,03; 69,49)

Výskyt klinickej vertebrálnej

fraktúry

5,33 %

(3,73; 6,92)

2,75 %

(1,61, 3,89)

BMD – priemerná zmena vzhľadom

na východiskový stav driekovej

chrbtice v 3. roku

1,26 % (0,8; 1,7)

6,54 % (6,1; 7,0)

BMD – priemerná zmena vzhľadom

na východiskový stav bedrovej

oblasti v 3. roku

-0,69 %

(-1,0; -0,4)

3,36 %

(3,0; 3,7)

Účinok liečby kyselinou ibandrónovou bol ďalej stanovený na základe analýzy podskupiny pacientok,

ktoré mali vo východiskovom bode T-skóre BMD driekovej chrbtice nižšie ako –2,5. Zníženie rizika

vertebrálnych fraktúr bolo s tým v úplnej zhode a bolo pozorované v celkovej populácii.

Tabuľka 4: Výsledky trojročnej štúdie MF 4411 (%, 95 % IS) zameranej na fraktúry u pacientok, ktoré

mali vo východiskovom bode T-skóre BMD driekovej chrbtice nižšie ako –2,5

Placebo

(N = 587)

kyselina ibandrónová 2,5 mg

raz denne

(N = 575)

Zníženie relatívneho rizika výskytu

nových morfometrických

vertebrálnych fraktúr

59 % (34,5; 74,3)

Výskyt nových morfometrických

vertebrálnych fraktúr

12,54 % (9,53; 15,55)

5,36 % (3,31; 7,41)

Zníženie relatívneho rizika klinickej

vertebrálnej fraktúry

50 % (9,49; 71,91)

Výskyt klinickej vertebrálnej

fraktúry

6,97 % (4,67; 9,27)

3,57 % (1,89; 5,24)

BMD – priemerná zmena vzhľadom

na východiskový stav driekovej

chrbtice v 3. roku

1,13 % (0,6; 1,7)

7,01 % (6,5; 7,6)

BMD – priemerná zmena vzhľadom

na východiskový stav bedrovej

oblasti v 3. roku

-0,70 % (-1,1; -0,2)

3,59 % (3,1; 4,1)

V celej populácii pacientok v štúdii MF4411sa nezaznamenalo zníženie výskytu nevertebrálnych

fraktúr, avšak pri dennom podávaní kyseliny ibandrónovej sa dokázala účinnosť u vysoko rizikovej

podskupiny (s hodnotami T-skóre BMD stehenného krčku

-3,0), kde sa zaznamenalo zníženie rizika

nevertebrálnych fraktúr o 69 %.

Denná liečba v dávke 2,5 mg mala za následok progresívny nárast BMD na vertebrálnych i

nevertebrálnych miestach kostry.

Nárast BMD driekovej chrbtice počas troch rokov v porovnaní s placebom bol 5,3 % a 6,5 %

v porovnaní s východiskovým stavom. Nárast v bedrovej oblasti, v mieste stehnového krčku

v porovnaní s východiskovým bodom bol 2,8 %, v celej bedrovej oblasti 3,4 % a 5,5 % v trochanteri.

Biochemické markery kostného metabolizmu (napríklad urinárny CTX a sérový osteokalcín) dokázali

očakávanú supresiu až po hladiny pred menopauzou a maximálna supresia bola dosiahnutá v období

3 až 6 mesiacov.

Klinicky významná 50 %-ná redukcia biochemických markerov kostnej rezorbcie bola pozorovaná

skoro, už jeden mesiac po začiatku liečby kyselinou ibandrónovou 2,5 mg.

Po skončení liečby sa pozoruje návrat k patologickým ukazovateľom zvýšenej kostnej rezorbcie

súvisiacim s postmenopauzálnou osteoporózou.

Histologická analýza kostných biopsií po dvoch a troch rokoch liečby žien po menopauze dokázala

kosti normálnej kvality, kde nebol žiadny náznak poruchy mineralizácie.

Pediatrická populácia (pozri časť 4.2 a časť 5.2)

Bonviva nebola skúmaná u pediatrickej populácii, preto nie sú k dispozícii žiadne údaje účinnosti a

bezpečnosti pre túto skupinu pacientov.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Primárne farmakologické účinky kyseliny ibandrónovej na kosť nesúvisia priamo s aktuálnymi

koncentráciami v plazme, ako dokázali rôzne štúdie na zvieratách a ľuďoch.

Absorpcia

Absorpcia kyseliny ibandrónovej v hornej časti gastrointestinálneho traktu je po perorálnom podaní

rýchla a plazmatické koncentrácie sa pri perorálnom príjme zvyšujú úmerne dávke až do 50 mg,

s väčšími ako dávke úmernými zvýšeniami pozorovanými nad touto dávkou. Maximálne plazmatické

koncentrácie sa dosiahli od 0,5 do 2 hodín (priemerne po 1 hodine) pri užívaní lieku na prázdny

žalúdok a absolútna biologická dostupnosť bola približne 0,6 %. Rozsah absorpcie je narušený, keď sa

liek užíva spolu s jedlom alebo nápojmi (okrem vody). Biologická dostupnosť sa znížila asi o 90 %,

keď bola kyselina ibandrónová podávaná so štandardnými raňajkami v porovnaní s biologickou

dostupnosťou u pacientov, ktorí liek užívali na prázdny žalúdok. Biologická dostupnosť sa významne

nezníži, ak sa kyselina ibandrónová užíva 60 minút pred prvým jedlom dňa. Biologická dostupnosť a

prírastky BMD sa znížia, keď sa jedlo alebo nápoj prijme skôr ako za 60 minút po podaní kyseliny

ibandrónovej.

Distribúcia

Kyselina ibandrónová sa po počiatočnej systémovej expozícii rýchlo viaže na kosť alebo sa vylúči do

moču. U ľudí je zrejmý terminálny distribučný objem najmenej 90 l a množstvo dávky, ktoré sa

dostane do kosti, sa odhaduje na 40 až 50 % cirkulujúcej dávky. Väzba na proteíny v ľudskej plazme

je približne 85 až 87 % (stanovená in vitro pri terapeutických koncentráciách lieku), a preto existuje

len malý potenciál interakcie s inými liekmi v dôsledku vytesnenia.

Biotransformácia

Neexistuje žiadny dôkaz, že kyselina ibandrónová je u zvierat alebo u ľudí metabolizovaná.

Eliminácia

Absorbovaná frakcia kyseliny ibandrónovej je odstránená z obehu prostredníctvom kostnej absorpcie

(odhaduje sa, že je to 40 až 50 % absorbcie u žien po menopauze) a zvyšok je eliminovaný

v nezmenenom stave obličkami. Neabsorbovaná frakcia kyseliny ibandrónovej sa vylučuje

v nezmenenom stave stolicou.

Rozsah pozorovaných zrejmých polčasov je široký, zrejmý terminálny polčas sa vo všeobecnosti

pohybuje v rozsahu 10 – 72 hodín. Keďže vypočítané hodnoty sú z veľkej časti závislé od dĺžky

štúdie, použitej dávky a citlivosti testu, skutočný terminálny polčas je pravdepodobne podstatne dlhší,

rovnako ako u ostatných bisfosfonátov. Skoré plazmatické hladiny rýchlo klesajú dosahujúc 10 %

maximálnych hodnôt po 3 a 8 hodinách po intravenóznom alebo perorálnom podaní.

Celkový klírens kyseliny ibandrónovej je nízky s priemernými hodnotami v rozsahu 84 až 160 ml/min.

Renálny klírens (približne 60 ml/min u zdravých žien po menopauze) predstavuje 50 – 60 %

celkového klírensu a súvisí s klírensom kreatinínu. Rozdiel medzi zdanlivým celkovým a renálnym

klírensom sa považuje za odraz príjmu kosťou.

Zdá sa, že sekrečná dráha eliminácie nezahŕňa známe kyslé alebo zásadité transportné systémy

podieľajúce sa na vylučovaní iných liečiv. Okrem toho kyselina ibandrónová neinhibuje hlavné

izoenzýmy pečeňového cytochrómového systému P450 u ľudí a neindukuje pečeňový cytochrómový

systém P450 u potkanov.

Farmakokinetika v osobitných klinických situáciách

Pohlavie

Biologická dostupnosť a farmakokinetika kyseliny ibandrónovej je u mužov a žien podobná.

Rasa

Neexistuje žiadny dôkaz klinicky významných etnických rozdielov medzi Aziatmi a belochmi

o vylučovaní kyseliny ibandrónovej. Je dostupných len veľmi málo údajov o pacientoch s africkým

pôvodom.

Pacienti s poškodením funkcie

obličiek

Renálny klírens kyseliny ibandrónovej u pacientov s rôznymi stupňami renálnej insuficiencie je

lineárne úmerný klírensu kreatinínu.

U pacientov s miernym alebo stredne závažným poškodením funkcie obličiek (CLcr rovný alebo väčší

ako 30 ml/min) nie je potrebné upraviť dávku, čo dokazuje štúdia BM 16549, v ktorej väčšina

pacientov má mierne až stredne závažné poškodenie funkcie obličiek.

Pacienti so závažným poškodením funkcie obličiek (CLcr menší ako 30 ml/min), ktorí denne

dostávali perorálnu dávku 10 mg kyseliny ibandrónovej počas 21 dní, mali 2 až 3-krát vyššie

plazmatické koncentrácie ako pacienti s normálnou funkciou obličiek a celkový klírens kyseliny

ibandrónovej u nich bol 44 ml/min. Po intravenóznom podaní 0,5 mg lieku pacientom so závažným

stupňom poškodenia funkcie obličiek poklesol celkový, renálny a nerenálny klírens o 67 %, 77 %

a 50 %. Avšak nepozorovalo sa žiadne zníženie znášanlivosti spojené so zvýšením expozície.

Vzhľadom na obmedzené klinické skúsenosti sa Bonviva neodporúča pacientom so závažným

poškodením funkcie obličiek (pozri časť 4.2 a časť 4.4). Farmakokinetika kyseliny ibandrónovej

nebola stanovená u pacientov s renálnym ochorením v konečnej fáze, ktoré bolo kontrolované inak

ako hemodialýzou. Farmakokinetika kyseliny ibandrónovej u týchto pacientov nie je známa, a preto

by sa kyselina ibandrónová nemala používať za týchto okolností.

Pacienti s poškodením funkcie

pečene

(pozri

časť

4.2)

Nie sú známe žiadne farmakokinetické údaje o kyseline ibandrónovej u pacientov s poškodením

funkcie pečene. Pečeň nemá žiadnu významnú úlohu pri klírense kyseliny ibandrónovej, ktorá nie je

metabolizovaná, ale je uvoľnená renálnou exkréciou a absorbovaná kosťami. Preto u pacientov

s poškodením funkcie pečene nie je potrebné upraviť dávku.

Starší pacienti (pozri

časť

4.2)

Na základe viacnásobnej analýzy sa nezistilo, že by vek bol nezávislým faktorom akéhokoľvek zo

študovaných farmakokinetických parametrov. Jediný faktor, ktorý treba brať do úvahy je ten, že

s vekom sa zhoršuje funkcia obličiek (pozri časť poškodenie funkcie obličiek).

Pediatrická populácia (pozri

časť

4.2 a

časť

5.1)

Neexistujú žiadne údaje o užívaní Bonvivy pacientmi tejto vekovej skupiny.

5.3

Predklinické údaje o

bezpečnosti

Toxické účinky, t. j. príznaky renálneho poškodenia sa pozorovali u psov len pri expozíciách

považovaných za dostatočné v nadbytku maximálnej expozície u ľudí, čo naznačuje malý význam pre

klinické použitie.

Mutagenita/Karcinogenita

Nepozoroval sa žiadny náznak karcinogénneho potenciálu. Testy na genotoxicitu nedokázali genetickú

aktivitu kyseliny ibandrónovej.

Reprodukčná

toxicita

U potkanov a králikov, ktorí dostávali perorálne kyselinu ibandrónovú, sa nedokázal jej priamy

toxický alebo teratogénny vplyv na plod a u potkanov sa nepozorovali žiadne nežiaduce účinky na

vývin potomstva F

pri extrapolovanej expozícii, ktorá bola najmenej 35-krát väčšia ako expozícia u

ľudí. V reprodukčných štúdiách u potkanov perorálne podávanie pri dávkach 1 mg/kg/deň a vyšších

viedlo k nárastu preimplantačných potratov. V reprodukčných štúdiách u potkanov intravenózne

podávaná kyselina ibandrónová znížila počet spermií pri dávkach 0,3 a 1 mg/kg/deň a znížila fertilitu

u samcov pri dávke 1 mg/kg/deň a u žien pri dávke na 1,2 mg/kg/deň. Nežiaduce účinky kyseliny

ibandrónovej v štúdiách o reprodukčnej toxicite u potkanov boli také aké sa zvyčajne pozorujú

v prípade bisfosfonátov. Zahŕňajú znížený počet implantačných miest, narušenie prirodzeného pôrodu

(dystokia) a nárast viscerálnych odchýlok (renal pelvis ureter syndrome).

6.

FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1

Zoznam pomocných látok

Jadro tablety

Monohydrát laktózy

Povidón

Mikrokryštalická celulóza

Krospovidón

Kyselina steárová

Koloidný bezvodý oxid kremičitý

Obal tablety

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E171)

Mastenec

Makrogol 6 000

6.2

Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3

Čas

použiteľnosti

5 rokov.

6.4

Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5

Druh obalu a obsah balenia

Bonviva 150 mg, filmom obalené tablety sa dodáva v blistroch (PVC/PVDC zatavené hliníkovou

fóliou) obsahujúcich 1 alebo 3 tablety.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6

Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne. Uvoľnenie liečiv do

prostredia má byť znížené na minimum.

7.

DRŽITEĽ

ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Atnahs Pharma Netherlands B.V.

Strawinskylaan 3127

1077 ZX Amsterdam

Holandsko

8.

REGISTRAČNÉ

ČÍSLO

EU/1/03/265/003

EU/1/03/265/004

9.

DÁTUM PRVEJ

REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA

REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 23.februára 2004

Dátum posledného predĺženia: 18. decembra 2013

10.

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky

http://www.ema.europa.eu.

1.

NÁZOV LIEKU

Bonviva 3 mg injekčný roztok

2.

KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna naplnená injekčná striekačka s 3 ml roztoku obsahuje 3 mg kyseliny ibandrónovej (ako sodný

monohydrát).

Koncentrácia kyseliny ibandrónovej v injekčnom roztoku je 1 mg/ml.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.

LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok.

Číry, bezfarebný roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikácie

Liečba osteoporózy u žien po menopauze so zvýšeným rizikom fraktúr (pozri časť 5.1).

Preukázalo sa zníženie rizika vertebrálnych fraktúr, účinnosť u fraktúr femorálneho krčku nebola

stanovená.

4.2

Dávkovanie a spôsob podávania

Pacientky liečené Bonvivou majú dostať

Písomnú informáciu pre používateľku a pripomienkovú

kartu pacientky.

Dávkovanie:

Odporúčaná dávka kyseliny ibandrónovej je 3 mg, podávaná vo forme intravenóznej injekcie počas

15-30 sekúnd každé tri mesiace.

Pacientky musia užívať vápnik a vitamín D vo forme výživových doplnkov (pozri časť 4.4 a časť 4.5).

Optimálna dĺžka liečby osteoporózy bisfosfonátmi sa nestanovila. Potreba pokračovať v liečbe sa má u

jednotlivých pacientok pravidelne prehodnocovať na základe prínosu a možných rizík Bonvivy, najmä

po 5 alebo viacerých rokoch používania.

Ak sa dávka vynechá, injekcia sa má podať čo najskôr ako je možné. Potom sa injekcie majú

naplánovať každé tri mesiace od dátumu poslednej injekcie.

Osobitné skupiny pacientov

Pacientky s poškodením funkcie

obličiek

Použitie injekcie Bonvivy sa neodporúča pacientkám, ktoré majú sérový kreatinín vyšší ako

200 µmol/l (2,3 mg/dl) alebo ktoré majú klírens kreatinínu (odmeraný alebo predpokladaný) nižší ako

30 ml/min, kvôli obmedzeným klinickým údajom dostupným zo štúdií u takýchto pacientok (pozri

časť 4.4 a časť 5.2).

U pacientok s miernym alebo stredne závažným poškodením funkcie obličiek, u ktorých je sérový

kreatinín rovný alebo nižší ako 200 µmol/l (2,3 mg/dl) alebo u ktorých je klírens kreatinínu (odmeraný

alebo predpokladaný) rovný alebo vyšší ako 30 ml/min, nie je potrebné upraviť dávku.

Pacientky s poškodením funkcie

pečene

Nie je potrebné upraviť dávku (pozri časť 5.2).

Staršie pacientky (>65 rokov)

Nie je potrebné upraviť dávku (pozri časť 5.2).

Pediatrická populácia

Bonviva sa nepoužíva u detí do 18 rokov, Bonviva nebola študovaná v tejto populácii (pozri časť 5.1

a časť 5.2).

Spôsob podávania

Na intravenózne použitie počas 15 - 30 sekúnd, každé tri mesice.

Je potrebné prísne dodržiavať intravenózny spôsob podania (pozri časť 4.4).

4.3

Kontraindikácie

Precitlivenosť na kyselinu ibandrónovú alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených

v časti 6.1

Hypokalciémia

4.4

Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Nesprávne podanie

Musí sa dávať pozor, aby sa injekcia Bonvivy nepodala intraarteriálne alebo paravenózne, pretože to

môže viesť k poškodeniu tkaniva.

Hypokalciémia

Bonviva, tak ako ostatné bisfosfonáty podávané intravenózne, môže spôsobiť prechodný pokles

hodnôt vápnika v sére.

Pred liečbou injekciou Bonvivy sa musí upraviť prítomná hypokalciémia. Skôr ako sa začne liečba

injekciou Bonvivy, majú sa účinne liečiť aj ďalšie poruchy kostí a metabolizmu minerálov.

Všetky pacientky musia mať primerane doplnený vápnik a vitamín D.

Anafylaktická reakcia/šok

Prípady anafylaktickej reakcie/šoku, vrátane fatálnych prípadov, boli hlásené u pacientov liečených

intravenózne podávanou kyselinou ibandrónovou.

Pri podávaní intravenóznej injekcie Bonvivy má byť k dispozícii zodpovedajúca lekárska pomoc a

výsledky monitorovania. Ak sa vyskytne anafylaktická reakcia alebo iné závažné reakcie z

precitlivenosti / alergické reakcie, podávanie injekcie treba okamžite prerušiť a zahájiť vhodnú liečbu.

Poškodenie funkcie obličiek

Pacientky so sprievodnými ochoreniami alebo ktoré súbežne užívajú iné lieky, ktoré môžu mať

nežiaduce účinky na obličky, sa majú počas liečby pravidelne kontrolovať v súlade s klinickou praxou.

Vzhľadom na obmedzené klinické skúsenosti sa injekcia Bonvivy neodporúča pacientkam so sérovým

kreatinínom vyšším ako 200 µmol/l (2,3 mg/dl) alebo s klírensom kreatinínu nižším ako 30 ml/min.

(pozri časť 4.2 a časť 5.2).

Pacientky s poruchou srdca

U pacientok s rizikom srdcového zlyhávania treba zabrániť prevodneniu.

Osteonekróza čeľuste

U pacientok, ktoré dostávali Bonvivu v liečbe osteoporózy, bola osteonekróza čeľuste (ONJ) v

hláseniach po uvedení tohto lieku na trh zaznamenaná veľmi zriedkavo (pozri časť 4.8).

Začiatok liečby alebo obnovenie liečby sa má u pacientok s nezhojenými léziami mäkkého tkaniva

v ústach odložiť.

U pacientok s viacerými rizikovými faktormi sa pred začatím liečby Bonvivou odporúča zubné

vyšetrenie s preventívnou stomatologickou prehliadkou a individuálne zhodnotenie pomeru prínosu

a rizika.

U pacientok s rizikom rozvoja ONJ sa majú pri hodnotení zvážiť nasledujúce rizikové faktory :

potenciál lieku, ktorý inhibuje resorbciu v kosti (vyššie riziko pri vysoko účinných

zlúčeninách), cesta podania (vyššie riziko pri podaní parenterálnou cestou) a kumulatívna

dávka liečby na resorbciu kosti

nádorové ochorenie, komorbidity (napr. anémia, koagulopatie, infekcie), fajčenie

- súbežná liečba: kortikosteroidy, chemoterapia, inhibítory agiogenézy, rádioterapia hlavy

a krku

- nedostatočná hygiena dutiny ústnej, periodontálne ochorenia, zle nasadujúce zubné protézy,

anamnéza dentálneho ochorenia, invazívne dentálne zákroky napr. extrakcie zuba

Všetky pacientky sa majú v priebehu liečby Bonvivou nabádať k udržiavaniu dobrej hygieny dutiny

ústnej, k preventívnym zubným prehliadkam a okamžitému hláseniu akýchkoľvek príznakov v dutine

ústnej, ako napríklad kývanie zubov, bolesť alebo opuch, nehojace sa rany, alebo výtok. V priebehu

liečby môžu byť invazívne dentálne procedúry vykonávané len po starostlivom zvážení a má sa

zabrániť tomu, aby sa vykonali v krátkom odstupe od času podania Bonvivy.

U pacientok, u ktorých sa vyvinie ONJ má byť plán manažmentu ochorenia založený na blízkej

spolupráci ošetrujúceho lekára a stomatológa, alebo stomatochirurga so skúsenosťami v oblasti ONJ.

Dočasné prerušenie liečby Bonvivou sa má zvážiť až do dosiahnutia zlepšenia stavu a do zmiernenia

podieľajúcich sa rizikových faktorov, ak je to možné.

Osteonekróza vonkajšieho zvukovodu

V súvislosti s liečbou bisfofonátmi bola hlásená osteonekróza vonkajšieho zvukovodu, najmä pri

dlhotrvajúcom podávaní. Medzi možné rizikové faktory osteonekrózy vonkajšieho zvukovodu patrí

užívanie steroidov a chemoterapie a/alebo lokálne rizikové faktory, ako napríklad infekcia alebo

trauma. Možnosť vzniku osteonekrózy vonkajšíeho zvukovodu je nutné zvážiť u pacientov liečených

bisfosfátmi, ktorí majú ušné príznaky, vrátane chronických infekcií ucha.

Atypické zlomeniny stehennej kosti

Pri liečbe bisfosfonátmi boli hlásené atypické subtrochanterické a diafyzárne zlomeniny stehennej

kosti, predovšetkým u pacientov, ktorí sa dlhodobo liečili na osteoporózu. Tieto priečne alebo krátke

šikmé zlomeniny môžu vzniknúť kdekoľvek pozdĺž stehennej kosti, tesne pod malým trochanterom až

po suprakondylickú časť. K týmto zlomeninám dochádza po minimálnej alebo žiadnej traume a

u niektorých pacientov sa niekoľko týždňov až mesiacov pred vznikom úplnej zlomeniny stehennej

kosti vyskytne bolesť v stehne alebo slabine, pri zobrazovacom vyšetrení často spojená s

charakteristikami únavovej zlomeniny. Zlomeniny sú často bilaterálne, preto sa má u pacientov

liečených bisfosfonátmi, ktorí utrpeli zlomeninu stehennej kosti, vyšetriť aj kontralaterálna stehenná

kosť. Hlásené bolo tiež nedostatočné hojenie týchto zlomenín. U pacientov s podozrením na atypickú

zlomeninu stehennej kosti sa má na základe individuálneho zhodnotenia prínosu a rizika pre pacienta

zvážiť prerušenie liečby bisfosfonátmi.

Počas liečby bisfosfonátmi treba pacientky poučiť, aby hlásili akúkoľvek bolesť v stehne, bedre alebo

slabine a každú pacientku s takýmito príznakmi je potrebné vyšetriť na prítomnosť neúplnej

zlomeniny stehennej kosti.

Bonviva je v podstate bez sodíka.

4.5

Liekové a iné interakcie

Metabolické interakcie sa nepovažujú za pravdepodobné, pretože kyselina ibandrónová neinhibuje

hlavné izoenzýmy pečeňového cytochrómového systému P450 u ľudí a ukázalo sa, že neindukuje

pečeňový cytochrómový systém P450 u potkanov (pozri časť 5.2).

Kyselina ibandrónová sa vylučuje len renálnou exkréciou a nepodlieha žiadnej biotransformácii.

4.6

Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Bonviva je určená len na použitie u žien po menopauze a nesmú ju používať ženy v reprodukčnom

veku.

Nie sú dostupné žiadne adekvátne údaje o používaní kyseliny ibandrónovej u gravidných žien. Štúdie

vykonané na potkanoch dokázali určitú reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre

ľudí nie je známe.

Bonviva sa nemá používať počas gravidity.

Dojčenie

Nie je známe, či sa kyselina ibandrónová vylučuje do materského mlieka u ľudí. Štúdie vykonané u

dojčiacich potkanov dokázali prítomnosť nízkych hladín kyseliny ibandrónovej v mlieku po

intravenóznom podaní. Bonviva sa nemá používať počasdojčenia.

Fertilita

Nie sú k dispozícii údaje o účinkoch kyseliny ibandrónovej u ľudí. V reprodukčných štúdiách u

potkanov perorálne podávaná kyselina ibandrónová znížila fertilitu. V štúdiách u potkanov

intravenózne podávaná kyselina ibandrónová znížila fertilitu pri vysokých denných dávkach (pozri

časť 5.3).

4.7

Ovplyvnenie schopnosti

viesť

vozidlá a

obsluhovať

stroje

Na základe farmakodynamického a farmakokinetického profilu a hlásených nežiaducich reakcií sa

predpokladá, že Bonviva nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá

a obsluhovať stroje.

4.8

Nežiaduce

účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

Najzávažnejšie hlásené nežiaduce reakcie sú anafylaktická reakcia / šok, atypické zlomeniny stehennej

kosti, osteonekróza čeľuste, gastrointestinálne podráždenie, zápal oka (pozri odsek "Popis vybraných

nežiaducich reakcií" a časť 4.4).

Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie boli artralgia a príznaky podobné chrípke. Tieto príznaky

typické pri podaní prvej dávky, zvyčajne majú krátke trvanie, miernu alebo strednú intenzitu

a zvyčajne ustúpia počas pokračovania v liečbe bez nutnosti ich liečby (pozri odsek „Ochorenie

podobné chrípke“).

Zoznam nežiaducich reakcií v tabuľke

V tabuľke 1 je uvedený celý zoznam známych nežiaducich reakcií. Bezpečnosť perorálnej liečby

2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne bola vyhodnotená u 1 251 pacientov liečených v 4 placebom

kontrolovaných klinických štúdiách, z ktorých veľká väčšina pacientov sa zúčastnila pivotnej

trojročnej štúdie zameranej na zlomeniny (MF 4411).

V pivotnej dvojročnej štúdii u žien po menopauze s osteoporózou (BM 16550) bola dokázaná podobná

celková bezpečnosť intravenóznej injekcie Bonvivy 3 mg každé 3 mesiace a perorálnej kyseliny

ibandróvovej 2,5 mg denne. Celkový podiel pacientok, u ktorých sa objavila nežiaduca reakcia, bol

pre Bonvivu 3 mg injekciu každé tri mesiace 26,0 % po jednom roku a 28,6 % po dvoch rokoch.

Väčšina prípadov nežiaducich reakcií neviedla k ukončeniu liečby.

Nežiaduce reakcie sú vymenované podľa tried orgánových systémov MedDRA a kategórií frekvencie.

Kategórie frekvencie sú definované nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej

časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000),

neznáme (z dostupných údajov). V rámci každej skupiny frekvencie sú nežiaduce reakcie uvedené

podľa klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 1: Nežiaduce reakcie vyskytujúce sa u žien po menopauze, ktoré dostali intravenóznu

injekciu Bonvivy 3 mg každé 3 mesiace alebo užívali kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne vo fáze III

štúdií BM16549 a MF4411 a zo skúseností po uvedení lieku na trh.

Trieda orgánových

systémov

Časté

Menej

časté

Zriedkavé

Veľmi

zriedkavé

Poruchy imunitného

systému

exacerbácia

astmy

reakcia z

precitlivenosti

anafylaktická

reakcia/šok*†

Poruchy nervového

systému

bolesť hlavy

Poruchy oka

zápal oka*†

Poruchy ciev

flebitída/tromb

oflebitída

Poruchy

gastrointestinálneho

traktu *

gastritída,

dyspepsia, hnačka,

abdominálna

bolesť, nauzea,

plynatosť

Poruchy kože

a podkožného tkaniva

vyrážka

angioedém,

edém tváre,

urtikária

Stevensov-

Johnsonov

syndróm

†,

Erythema

Multiforme †,

bulózna

dermatitída

Poruchy kostrovej

a svalovej sústavy

a spojivového tkaniva

artralgia, myalgia,

muskuloskeletálna

bolesť, bolesť

chrbta

bolesť kostí

atypické

subtrochanteric

ké a diafyzárne

zlomeniny

stehennej

kosti†

osteonekróza

čeľuste*†,

osteonekróza

vonkajšieho

zvukovodu

(nežiaduca

reakcia týkajúca

sa všetkých

bisfosfonátov)†

Celkové poruchy a

reakcie v mieste

podania

ochorenie podobné

chrípke*, únava

reakcie v

mieste podania

injekcie,

asténia

*Pozri ďalšie informácie nižšie

†Uvedené zo skúseností po uvedení lieku na trh.

Popis vybraných nežiaducich reakcií

Ochorenie podobné chrípke

Ochorenie podobné chrípke zahŕňa udalosti hlásené ako reakcia alebo príznaky akútnej fázy,

zahŕňajúce myalgiu, artralgiu, horúčku, triašku, únavu, nauzeu, strata chuti do jedla a bolesť kostí.

Osteonekróza

čeľuste

Prípady osteonekrózy čeľuste boli zaznamenané predovšetkým u pacientov s nádorovým ochorením

liečených liekmi, ktoré inhibujú resorbciu v kosti, ako napríklad kyselina ibandronová (pozri

časť 4.4). Po uvedení kyseliny ibandronovej na trh boli v hláseniach zaznamenané prípady ONJ.

Zápal oka

Zápaly oka ako uveitída, episkleritída a skleritída boli hlásené pri liečbe bifosfonátmi, vrátane

kyseliny ibandrónovej. V niekoľkých prípadoch tieto zápaly neustúpili, pokiaľ nebola prerušená liečba

bisfosfonátmi.

Anafylaktická reakcia/šok

Prípady anafylaktickej reakcie/šoku, vrátane fatálnych prípadov, boli hlásené u pacientov liečených

intravenózne podávanou kyselinou ibandrónovou.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného

v Prílohe V.

4.9

Predávkovanie

Nie sú dostupné žiadne špecifické informácie o predávkovaní pri liečbe Bonvivou.

Na základe poznatkov tejto skupiny zlúčenín intravenózne predávkovanie môže mať za následok

hypokalciémiu, hypofosfatémiu a hypomagneziémiu. Klinicky významné poklesy sérových hladín

vápnika, fosforu a horčíka sa majú upraviť intravenóznym podaním glukonátu vápenatého, draslíka

alebo fosforečnanu sodného a síranu horečnatého.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Lieky na liečbu ochorenia kostí, bisfosfonáty, ATC kód: M05B A06

Mechanizmus

účinku

Kyselina ibandrónová je vysoko účinný bisfosfonát patriaci k skupine bisfosfonátov obsahujúcich

dusík, ktoré pôsobia selektívne na kostné tkanivo a špecificky inhibujú aktivitu osteoklastov bez

priameho vplyvu na tvorbu kostí. Neinterferuje so zhlukovaním osteoklastov. Kyselina ibandrónová

vedie k progresívnym čistým prírastkom kostnej hmoty a k zníženiu výskytu zlomenín v dôsledku

redukcie zvýšeného kostného obratu u žien po menopauze smerom k úrovni pred menopauzou.

Farmakodynamické

účinky

Farmakodynamickým účinkom kyseliny ibandrónovej je inhibícia kostnej resorpcie. Kyselina

ibandrónová in vivo bráni experimentálne indukovanej deštrukcii kostí, spôsobenej prerušením funkcie

gonád, vplyvom retinoidov, nádorov alebo nádorových extraktov. U mladých (rýchlo rastúcich)

potkanov je tiež inhibovaná endogénna kostná rezorbcia, čo vedie k nárastu normálnej kostnej hmoty

v porovnaní so zvieratami, ktoré nepodstúpili liečbu.

Živočíšne modely potvrdzujú, že kyselina ibandrónová je vysoko účinný inhibítor aktivity

osteoklastov. U rastúcich potkanov nebol žiadny náznak poruchy mineralizácie kostí, ani pri dávkach

vyšších ako 5 000-násobok dávky potrebnej na liečbu osteoporózy.

Každodenné aj intermitentné (s predĺženými intervalmi bez dávky) dlhodobé podávanie lieku u

potkanov, psov a opíc bolo spojené s tvorbou novej kosti normálnej kvality, pričom sa udržala alebo

zvýšila mechanická pevnosť kosti dokonca aj pri dávkach v toxickom rozsahu. U ľudí bola účinnosť

každodenného aj intermitentného podávania (s 9 až 10-týždňovými intervalmi bez dávky) kyseliny

ibandrónovej potvrdená v klinickej štúdii (MF 4411), v ktorej sa preukázala účinnosť kyseliny

ibandrónovej proti fraktúram.

Na zvieracích modeloch kyselina ibandrónová spôsobila biochemické zmeny, ktoré poukazujú na

inhibíciu kostnej resorpcie v závislosti od dávky, vrátane supresie biochemických markerov

degradácie kostného kolagénu (napríklad deoxypyridinolínu a priečne viazaných N-telopeptidov

kolagénneho typu I (NTX)) v moči.

Každodenné aj intermitentné (s 9 až 10-týždňovými intervalmi bez dávky na štvrťrok) perorálne dávky

ako aj intravenózne dávky kyseliny ibandrónovej u žien po menopauze spôsobili biochemické zmeny

poukazujúce na inhibíciu kostnej rezorbcie v závislosti od dávky.

Intravenózna injekcia Bonvivy znížila hladiny sérového C-telopeptidu alfa reťazca kolagénu I. typu

(CTX) v priebehu 3 - 7 dní od začiatku liečby a znížila hladiny osteokalcínu v priebehu 3 mesiacov.

Po skončení liečby dochádza k návratu k patologickým ukazovateľom zvýšenej kostnej rezorbcie,

ktoré sa vyskytovali pred liečbou v súvislosti s postmenopauzálnou osteoporózou.

Histologické vyšetrenie kostných biopsií po dvoch a troch rokoch liečby žien po menopauze

s dávkami perorálnej kyseliny ibandrónovej 2,5 mg denne a intermitentnými intravenóznymi dávkami

až do 1 mg každé tri mesiace, dokázalo normálnu kvalitu kostí, bez náznaku poruchy mineralizácie

kostí. Očakávané zníženie kostného obratu, kosti normálnej kvality a neprítomnosť poruchy minerálov

sa pozorovali aj po dvoch rokoch liečby injekciou Bonviva 3 mg.

Klinická

účinnosť

Nezávislé rizikové faktory, napríklad nízka BMD, vek, prítomnosť prekonaných fraktúr, fraktúry v

rodinnej anamnéze, značný úbytok kostnej hmoty a nízky index telesnej hmotnosti sa majú brať do

úvahy, aby sa zistilo, či má žena zvýšené riziko osteoporotických fraktúr.

Bonviva 3 mg injekcia každé 3 mesiace

Hustota kostných minerálov (BMD)

V dvojročnej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, multicentrickej štúdii (BM 16550) so zameraním na

dôkaz rovnocennej účinnosti u žien (1386 žien vo veku 55-80 rokov) s osteoporózou (východiskové T-

skóre BMD driekovej chrbtice nižšie ako -2,5SD) po menopauze sa dokázalo, že Bonviva 3 mg

intravenózna injekcia, podávaná každé 3 mesiace, je najmenej rovnako účinná ako perorálna kyselina

ibandrónová 2,5 mg denne. Bolo to dokázané v primárnej analýze jednoročných výsledkov,

aj v konfirmačnej analýze dvojročných konečných výsledkov (tabuľka 2).

Primárna analýza údajov zo štúdie BM 16550 po jednom roku a potvrdzujúca analýza po 2 rokoch

nepreukázali nižšiu účinnosť dávkovacej schémy s 3 mg injekciou každé 3 mesiace v porovnaní s

dávkovacou schémou s 2,5 mg dennou perorálnou dávkou, pokiaľ ide o priemerné zvýšenia BMD

driekovej chrbtice, bedrovej oblasti, femorálneho krčka a trochantera (tabuľka 2).

Tabuľka 2: Priemerná relatívna zmena od východiskovej hodnoty BMD driekovej chrbtice, bedrovej

oblasti, femorálneho krčka a trochantera po jednoročnej liečbe (primárna analýza)

a dvojročnej liečbe (populácia podľa protokolu) v štúdii BM 16550.

Jednoročné údaje zo štúdie

BM 16550

Dvojročné údaje zo štúdie

BM 16550

Priemerné relatívne zmeny

od východiskovej hodnoty

% [95 % CI]

kyselina

ibandrónová

2,5 mg denne

(N=377)

Bonviva 3 mg

injekcia každé

3 mesiace

(N=365)

kyselina

ibandrónová

2,5 mg denne

(N=334)

Bonviva 3 mg

injekcia každé

3 mesiace

(N=334)

BMD driekovej chrbtice

L2-L4

3,8 [3,4; 4,2]

4,8 [4,5; 5,2]

4,8 [4,3; 5,4]

6,3 [5,7; 6,8]

BMD bedrovej oblasti

1,8 [1,5; 2,1]

2,4 [2,0; 2,7]

2,2 [1,8; 2,6]

3,1 [2,6; 3,6]

BMD femorálneho krčka

1,6 [1,2;2,0]

2,3 [1,9; 2,7]

2,2 [1,8; 2,7]

2,8 [2,3; 3,3]

BMD trochantera

3,0 [2,6; 3,4]

3,8 [3,2; 4,4]

3,5 [3,0; 4,0]

4,9 [4,1; 5,7]

V prospektívne plánovanej analýze sa okrem toho dokázalo, že Bonviva 3 mg injekcia každé 3

mesiace je účinnejšia ako perorálna kyselina ibandrónová 2,5 mg denne vo zvýšení BMD driekovej

chrbtice po jednom roku, p<0,001 a po dvoch rokoch, p<0,001.

Stanovením BMD driekovej oblasti po 1 roku liečby, BMD sa zvýšila alebo udržala (t.j. pacienti

reagovali na liečbu) u 92,1 % pacientov, ktorí dostali 3 mg injekciu každé tri mesiace v porovnaní s

84,9 % pacientov, ktorí užívali perorálne 2,5 mg denne (p=0,002). Po 2 rokoch liečby sa BMD

driekovej chrbtice zvýšila alebo udržala u 92,8 % pacientov, ktorí dostali 3 mg injekcie a u 84,7 %

pacientov, ktorí užívali perorálne 2,5 mg denne (p=0,001).

Pokiaľ ide o BMD bedrovej oblasti po jednom roku, na liečbu reagovalo 82,3 % pacientov, ktorí

dostali 3 mg injekciu každé tri mesiace v porovnaní so 75,1 % pacientov, ktorí užívali perorálne

2,5 mg denne (p=0,02). Po 2 rokoch liečby sa BMD bedrovej oblasti zvýšila alebo udržala u 85,6 %

pacientov, ktorí dostali 3 mg injekcie a u 77,0 % pacientov, ktorí užívali perorálne 2,5 mg denne

(p=0,004).

Podiel pacientov, u ktorých sa po jednom roku BMD driekovej chrbtice aj bedrovej oblasti zvýšila

alebo udržala, bol 76,2 % v skupine s 3 mg injekciou každé 3 mesiace a 67,2 % v skupine s 2,5 mg

dennou perorálnou dávkou (p=0,007). Po dvoch rokoch toto kritérium splnilo 80,1 % pacientov v

skupine s 3 mg injekciou každé 3 mesiace a 68,8 % pacientov v skupine s 2,5 mg dennou perorálnou

dávkou (p=0,001).

Biochemické markery kostného obratu

Klinicky významné zníženia sérových hladín CTX sa pozorovali vo všetkých hodnotených časových

obdobiach. Po 12 mesiacoch bola stredná hodnota relatívnych zmien od východiskovej hodnoty –

58,6 % pre schému s 3 mg intravenóznou injekciou každé 3 mesiace a –62,6 % pre schému s 2,5 mg

dennou perorálnou dávkou. Okrem toho sa zistilo, že na liečbu reagovalo (t.j. zníženie o ≥ 50 % od

východiskovej hodnoty) 64,8 % pacientov, ktorí dostali 3 mg injekciu každé 3 mesiace v porovnaní so

64,9 % pacientov, ktorí užívali perorálne 2,5 mg denne. Zníženie sérových hladín CTX sa udržalo

počas 2 rokov, pričom v oboch skupinách na liečbu reagovala viac ako polovica pacientov.

Na základe výsledkov štúdie BM 16550 sa očakáva, že Bonviva 3 mg intravenózna injekcia, podávaná

každé 3 mesiace, je prinajmenšom rovnako účinná v prevencii zlomenín ako schéma s 2,5 mg dennou

perorálnou dávkou kyseliny ibandrónovej.

Kyselina ibandrónová 2,5 mg tablety raz denne

V úvodnej trojročnej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii zameranej

na zlomeniny (MF 4411) sa dokázal štatisticky významný, s liečbou súvisiaci pokles výskytu nových

rádiografických morfometrických a klinických vertebrálnych fraktúr (tabuľka 3). V tejto štúdii bola

vyhodnocovaná kyselina ibandrónová pri denných perorálnych dávkach 2,5 mg a intermitentných

perorálnych dávkach 20 mg, ktoré sa použili ako výskumný režim. Kyselina ibandrónová sa užívala

60 minút pred prvým jedlom alebo nápojom dňa (obdobie na prázdny žalúdok po podaní dávky).

Štúdia skúmala ženy vo veku 55 až 80 rokov, ktoré boli najmenej 5 rokov po menopauze, a u ktorých

bola BMD v driekovej chrbtici s SD od -2 do 5-krát nižšej ako priemerná hodnota pred menopauzou

(T-skóre) najmenej v jednom stavci [L1-L4] a ktoré mali jednu až štyri bežné fraktúry stavcov. Všetky

pacientky dostávali denne 500 mg vápnika a 400 IU vitamínu D. Účinnosť bola vyhodnotená

u 2928 pacientok. Pri dennom podávaní kyseliny ibandróvej 2,5 mg sa prejavilo štatisticky významné

zníženie výskytu nových vertebrálnych fraktúr v dôsledku liečby. Tento režim počas troch rokov

trvania štúdie znížil výskyt nových rádiografických vertebrálnych fraktúr o 62 % (p = 0,0001).

Zníženie relatívneho rizika o 61 % sa pozorovalo po 2 rokoch (p = 0,0006). Po 1 roku liečby sa

nedosiahol žiadny štatisticky významný rozdiel (p = 0,056). Účinok na fraktúry sa udržiaval počas

trvania štúdie. V priebehu času sa nepozoroval žiaden náznak nižšieho účinku.

Tiež sa významne znížil výskyt klinických vertebrálnych fraktúr o 49 % po 3 rokoch (p = 0,011).

Silný vplyv na vertebrálne fraktúry tiež odrážala štatisticky významná redukcia straty telesnej výšky

v porovnaní s placebom (p < 0,0001).

Tabuľka 3: Výsledky trojročnej štúdie MF 4411 (%, 95 % IS) zameranej na fraktúry

Placebo

(N = 974)

kyselina ibandrónová 2,5 mg

denne

(N = 977)

Zníženie relatívneho rizika výskytu

nových morfometrických

vertebrálnych fraktúr

62 % (40,9; 75,1)

Výskyt nových morfometrických

vertebrálnych fraktúr

9,56 % (7,5; 11,7)

4,68 % (3,2; 6,2)

Zníženie relatívneho rizika klinickej

vertebrálnej fraktúry

49 %

(14,03; 69,49)

Výskyt klinickej vertebrálnej

fraktúry

5,33 %

(3,73; 6,92)

2,75 %

(1,61; 3,89)

BMD – priemerná zmena vzhľadom

na východiskový stav driekovej

chrbtice v 3. roku

1,26 % (0,8; 1,7)

6,54 % (6,1; 7,0)

BMD – priemerná zmena vzhľadom

na východiskový stav bedrovej

oblasti v 3. roku

-0,69 %

(-1,0; -0,4)

3,36 %

(3,0; 3,7)

Účinok liečby kyselinou ibandrónovou sa ďalej stanovil na základe analýzy podskupiny pacientok,

ktoré mali vo východiskovom bode T-skóre BMD driekovej chrbtice nižšie ako –2,5 (tabuľka 4).

Zníženie rizika vertebrálnych fraktúr bolo s tým v úplnej zhode a pozorovalo sa v celkovej populácii.

Tabuľka 4: Výsledky trojročnej štúdie MF 4411 (%, 95 % IS) zameranej na fraktúry u pacientok, ktoré

mali vo východiskovom bode T-skóre BMD driekovej chrbtice nižšie ako –2,5

Placebo

(N = 587)

kyselina ibandrónová 2,5 mg

denne

(N = 575)

Zníženie relatívneho rizika výskytu

nových morfometrických

vertebrálnych fraktúr

59 % (34,5; 74,3)

Výskyt nových morfometrických

vertebrálnych fraktúr

12,54 % (9,53; 15,55)

5,36 % (3,31,; 7,41)

Zníženie relatívneho rizika klinickej

vertebrálnej fraktúry

50 % (9,49; 71,91)

Výskyt klinickej vertebrálnej

fraktúry

6,97 % (4,67; 9,27)

3,57 % (1,89; 5,24)

BMD – priemerná zmena vzhľadom

na východiskový stav driekovej

chrbtice v 3. roku

1,13 % (0,6; 1,7)

7,01 % (6,5; 7,6)

BMD – priemerná zmena vzhľadom

na východiskový stav bedrovej

oblasti v 3. roku

-0,70 % (-1,1; -0,2)

3,59 % (3,1; 4,1)

V celej populácii pacientov v štúdii MF4411 sa nezaznamenalo zníženie výskytu nevertebrálnych

fraktúr, avšak pri dennom podávaní kyseliny ibandrónovej sa dokázala účinnosť u vysoko rizikovej

podskupiny (s hodnotami T-skóre BMD stehnového krčku

-3,0), kde sa zaznamenalo zníženie rizika

nevertebrálnych fraktúr o 69%

Denná perorálna liečba v dávke 2,5 mg kyseliny ibandrónovej mala za následok progresívny nárast

BMD na vertebrálnych i nevertebrálnych miestach kostry.

Nárast BMD driekovej chrbtice počas troch rokov v porovnaní s placebom bol 5,3 % a 6,5 %

v porovnaní s východiskovým stavom. Nárast v bedrovej oblasti, v mieste krčku stehennej kosti

v porovnaní s východiskovým bodom bol 2,8 %, v celej bedrovej oblasti 3,4 % a 5,5 % v trochanteri.

Biochemické markery kostného metabolizmu (napríklad CTX v moči a sérový osteokalcín) dokázali

očakávanú supresiu až po hladiny pred menopauzou a maximálna supresia sa dosiahla v období

3 až 6 mesiacov používania 2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne.

Klinicky významná 50 %-ná redukcia biochemických markerov kostnej rezorbcie sa pozorovala skoro,

už jeden mesiac po začiatku liečby kyselinou ibandrónovou 2,5 mg.

Pediatrická populácia (pozri časť 4.2 a časť 5.2)

Bonviva nebola skúmaná u detí a dospievajúcich, preto nie sú k dispozícii žiadne údaje účinnosti a

bezpečnosti pre túto skupinu pacientov.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Primárne farmakologické účinky kyseliny ibandrónovej na kosť nesúvisia priamo s aktuálnymi

koncentráciami v plazme, ako dokázali rôzne štúdie u zvierat aj u ľudí.

Plazmatické koncentrácie kyseliny ibandrónovej sa po intravenóznom podaní 0,5 mg až 6 mg zvyšujú

úmerne dávke.

Absorpcia

Neaplikovateľné

Distribúcia

Kyselina ibandrónová sa po počiatočnej systémovej expozícii rýchlo viaže na kosť alebo sa vylúči do

moču. U ľudí je zrejmý terminálny distribučný objem najmenej 90 l a množstvo dávky, ktoré sa

dostane do kosti, sa odhaduje na 40 až 50 % cirkulujúcej dávky. Väzba na proteíny v ľudskej plazme

je približne 85 až 87 % (stanovená in vitro pri terapeutických koncentráciách kyseliny ibandrónovej),

a preto existuje len malý potenciál interakcie s inými liekmi v dôsledku vytesnenia.

Biotransformácia

Neexistuje žiadny dôkaz, že kyselina ibandrónová je u zvierat alebo u ľudí metabolizovaná.

Eliminácia

Kyselina ibandrónová sa eliminuje z obehu prostredníctvom kostnej absorpcie (odhaduje sa, že je to

40 až 50 % absorpcie u žien po menopauze) a zvyšok je eliminovaný v nezmenenom stave obličkami.

Rozsah pozorovaných zrejmých polčasov je široký, zdanlivý terminálny polčas sa vo všeobecnosti

pohybuje v rozsahu 10 – 72 hodín. Keďže vypočítané hodnoty sú z veľkej časti závislé od dĺžky

štúdie, použitej dávky a citlivosti testu, skutočný terminálny polčas je pravdepodobne podstatne dlhší,

rovnako ako u ostatných bisfosfonátov. Včasné plazmatické hladiny rýchlo klesajú dosahujúc 10 %

maximálnych hodnôt po 3 a 8 hodinách po intravenóznom alebo perorálnom podaní.

Celkový klírens kyseliny ibandrónovej je nízky s priemernými hodnotami v rozsahu 84 až 160 ml/min.

Renálny klírens (približne 60 ml/min u zdravých žien po menopauze) činí 50 – 60 % celkového

klírensu a súvisí s klírensom kreatinínu. Rozdiel medzi zdanlivým celkovým a renálnym klírensom sa

odráža vychytávanie liečiva kosťou.

Zdá sa, že sekrečná dráha eliminácie nezahŕňa známe kyslé alebo zásadité transportné systémy

podieľajúce sa na vylučovaní iných liečiv. Okrem toho kyselina ibandrónová neinhibuje hlavné

izoenzýmy pečeňového cytochrómového systému P450 u ľudí a neindukuje pečeňový cytochrómový

systém P450 u potkanov.

Farmakokinetika v osobitných klinických situáciách

Pohlavie

Farmakokinetika kyseliny ibandrónovej je u mužov a žien podobná.

Rasa

Pokiaľ ide o vylučovanie kyseliny ibandrónovej, neexistuje žiadny dôkaz klinicky významných

etnických rozdielov medzi Aziatmi a belochmi. Je dostupných málo údajov o pacientoch afrického

pôvodu.

Pacientky s poškodením funkcie

obličiek

Renálny klírens kyseliny ibandrónovej u pacientok s rôznymi stupňami poškodenie funkcie obličiek je

lineárne úmerný klírensu kreatinínu (CLcr).

U pacientok s miernou alebo stredne ťažkou renálnou insuficienciou (CLcr rovný alebo väčší ako

30/min) nie je potrebné upraviť dávku.

Pacienti s ťažkým poškodením funkcie obličiek (CLcr menší ako 30 ml/min), ktorí denne dostávali

perorálnu dávku 10 mg kyseliny ibandrónovej počas 21 dní, mali 2 až 3-krát vyššie plazmatické

koncentrácie ako pacienti s normálnou renálnou funkciou a celkový klírens kyseliny ibandrónovej u

nich bol 44 ml/min. Po intravenóznom podaní 0,5 mg kyseliny ibandrónovej pacientom s ťažkým

stupňom renálnej insuficiencie poklesol celkový klírens o 67 %, renálny klírens o 77 % a nerenálny

klírens o 50 %. Avšak nepozorovalo sa žiadne zníženie znášanlivosti spojené so zvýšením expozície.

Vzhľadom na obmedzené klinické skúsenosti sa Bonviva neodporúča pacientom s ťažkou renálnou

insuficienciou (pozri časť 4.2 a časť 4.4). Farmakokinetika kyseliny ibandrónovej u pacientov

s renálnym ochorením v konečnej fáze bola stanovená len u malého počtu pacientov kontrolovaných

hemodialýzou, a z tohto dôvodu farmakokinetika kyseliny ibandrónovej u pacientov, ktorí

nepodstupujú hemodialýzu, nie je známa. Vzhľadom k tomu, že k dispozícii sú len obmedzené údaje,

kyselina ibandrónová sa nemá používať u všetkých pacientok s renálnym ochorením v terminálnej

fáze.

Pacientky s poškodením funkcie

pečene

(pozri

časť

4.2)

Nie sú známe žiadne farmakokinetické údaje o kyseline ibandrónovej u pacientok s hepatálnou

insuficienciou. Pečeň nehrá žiadnu významnú úlohu pri klírense kyseliny ibandrónovej, ktorá nie je

metabolizovaná, ale je uvoľnená renálnou exkréciou a absorbovaná kosťami. Preto u pacientok

s hepatálnou insuficienciou nie je potrebné upraviť dávku.

Staršie pacientky (pozri

časť

4.2)

Na základe viacnásobnej analýzy sa nezistilo, že by akýkoľvek zo študovaných farmakokinetických

paramentrov bol závislý od veku. Keďže funkcia obličiek sa vekom zhoršuje, je to jediný faktor, ktorý

treba brať do úvahy (pozri časť Poškodenie funkcie obličiek).

Pediatrická populácia (pozri

časť

4.2 a

časť

5.1)

Neexistujú žiadne údaje o užívaní Bonvivy pacientmi tejto vekovej skupiny.

5.3

Predklinické údaje o

bezpečnosti

Toxické účinky, t. j. príznaky renálneho poškodenia, sa pozorovali u psov len pri expozíciách

dostatočne prevyšujúcich maximálne expozície u ľudí, čo naznačuje malý význam pre klinické

použitie.

Mutagenita/Karcinogenita

Nepozoroval sa žiadny náznak karcinogénneho potenciálu. Testy na genotoxicitu nedokázali genetickú

aktivitu kyseliny ibandrónovej.

Reprodukčná

toxicita

Špecifické štúdie zamerané na dávkovací režim s podaním každé 3 mesiace sa neuskutočnili.

V štúdiách zameraných na denné intravenózne podávanie kyseliny ibandrónovej sa u potkanov a

králikov nedokázal priamy toxický alebo teratogénny vplyv na plod. Nárast telesnej hmotnosti bol

znížený u potomstva F

u potkanov. V reprodukčných štúdiách u potkanov perorálne podávanie pri

dávkach 1 mg/kg/deň a vyšších viedlo k nárastu preimplantačných potratov. V reprodukčných

štúdiách u potkanov intravenózne podávaná kyselina ibandrónová znížila počet spermií pri dávkach

0,3 a 1 mg/kg/deň a znížila fertilitu u samcov pri dávke 1 mg/kg/deň a u žien pri dávke na

1,2 mg/kg/deň. Ďalšie nežiaduce reakcie na kyselinu ibandrónovú v štúdiách reprodukčnej toxicity u

potkanov sa nelíšili od nežiaducich reakcií, ktoré sa zvyčajne pozorujú u bisfosfonátov. Zahŕňajú

znížený počet implantačných miest, narušenie prirodzeného pôrodu (dystokia) a nárast viscerálnych

odchýlok (renal pelvis ureter syndrome).

6.

FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1

Zoznam pomocných látok

Chlorid sodný

Ľadová kyselina octová

Nátriumacetát

Voda na injekciu

6.2

Inkompatibility

Bonviva injekčný roztok sa nesmie miešať s roztokmi obsahujúcimi vápnik alebo s inými intravenózne

podávanými liekmi.

6.3

Čas

použiteľnosti

2 roky.

6.4

Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5

Druh obalu a obsah balenia

Naplnené injekčné striekačky (5 ml) vyrobené z bezfarebného skla typu I, šedá pryžová zátka a kryt

hrotu sú vyrobené z butylkaučuku laminovaného fluórovými živicami, obsahujú 3 ml injekčného

roztoku.

Balenie obsahuje 1 naplnenú injekčnú striekačku a 1 injekčnú ihlu alebo 4 naplnené injekčné

striekačky a 4 injekčné ihly.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6

Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Ak sa má liek podať do existujúceho intravenózneho prístupu, infúzny roztok sa má obmedziť buď na

izotonický fyziologický roztok alebo na 50 mg/ml (5 %) roztok glukózy. Platí to aj pre roztoky

používané na prepláchnutie krídielkového adaptéra a iných pomôcok.

Nepoužitý injekčný roztok, injekčná striekačka a injekčná ihla majú byť zlikvidované v súlade

s národnými požiadavkami. Uvoľnenie liečiv do prostredia má byť znížené na minimum.

Pri použití a likvidácii injekčných striekačiek a ďalších injekčných ihiel sa majú dôsledne dodržať

nasledujúce body:

Injekčné ihly a injekčné striekačky sa nemajú znovu použiť.

Všetky injekčné ihly a injekčné striekačky po použití dajte do nádoby na ostré predmety

(odpadková nádoba odolná proti prerezaniu).

Nádobu uchovávajte mimo dosahu detí.

Nádobu na ostré predmety nedávajte do bežného odpadu.

Naplnenú nádobu zlikvidujte v súlade s národnými požiadavkami alebo pokynov svojho

lekára.

7.

DRŽITEĽ

ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Atnahs Pharma Netherlands B.V.

Strawinskylaan 3127

1077 ZX Amsterdam

Holandsko

8.

REGISTRAČNÉ

ČÍSLO

EU/1/03/265/005

EU/1/03/265/006

9.

DÁTUM PRVEJ

REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA

REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 23.februára 2004

Dátum posledného predĺženia: 18. decembra 2013

10.

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky

http://www.ema.europa.eu.

PRÍLOHA II

A.

VÝROBCOVIA ZODPOVEDNÍ ZA

UVOĽNENIE

ŠARŽE

B.

PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA

VÝDAJA A POUŽITIA

C.

ĎALŠIE

PODMIENKY A POŽIADAVKY REGISTRÁCIE

D.

PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA

BEZPEČNÉHO

A

ÚČINNÉHO

POUŽÍVANIA LIEKU

A.

VÝROBCOVIA ZODPOVEDNÍ ZA

UVOĽNENIE

ŠARŽE

Názov a adresa výrobcu zodpovedného za uvoľnenie šarže

Filmom obalené tablety:

Waymade PLC

Sovereign House,

Miles Gray Road,

Basildon, Essex,

SS14 3FR

Veľká Británia

Waymade PLC

Josselin Road

Burnt Mills Industrial Estate

Basildon,

SS13 1QF

Veľká Británia

IL CSM Clinical Supplies Management GmbH

Marie-Curie-Strasse 8

Lörrach

Baden-Württemberg

79539, Nemecko

Injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke:

Waymade PLC

Sovereign House,

Miles Gray Road,

Basildon, Essex,

SS14 3FR

Veľká Británia

Waymade PLC

Josselin Road

Burnt Mills Industrial Estate

Basildon,

SS13 1QF

Veľká Británia

Tlačená písomná informácia pre používateľa lieku musí obsahovať názov a adresu výrobcu

zodpovedného za uvoľnenie príslušnej šarže

B.

PODMIENKYALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA VÝDAJA A POUŽITIA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

C.

ĎALŠIE

PODMIENKY A POŽIADAVKY REGISTRÁCIE

Periodicky aktualizované správy o

bezpečnosti

Požiadavky na predloženie periodicky aktualizovaných správ o bezpečnosti tohto lieku sú stanovené v

zozname referenčných dátumov Únie (zoznam EURD) v súlade s článkom 107c ods. 7 smernice

2001/83/ES a všetkých následných aktualizácií uverejnených na európskom internetovom portáli pre

lieky.

D.

PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA

BEZPEČNÉHO

A

ÚČINNÉHO

POUŽÍVANIA LIEKU

Plán riadenia rizík (RMP)

Držiteľ rozhodnutia o registrácii vykoná požadované činnosti a zásahy v rámci dohľadu nad

liekmi, ktoré sú podrobne opísané v odsúhlasenom RMP predloženom v module 1.8.2

registračnej dokumentácie a vo všetkých ďalších odsúhlasených aktualizáciách RMP.

Aktualizovaný RMP je potrebné predložiť:

na žiadosť Európskej agentúry pre lieky,

vždy v prípade zmeny systému riadenia rizík, predovšetkým v dôsledku získania nových

informácií, ktoré môžu viesť k výraznej zmene pomeru prínosu a rizika, alebo v dôsledku

dosiahnutia dôležitého medzníka (v rámci dohľadu nad liekmi alebo minimalizácie rizika).

Dodatočné

opatrenia na minimalizáciu rizika

Držiteľ rozhodnutia o registrácii má zabezpečiť implementáciu pripomienkovej karty pacienta

týkajúcej sa upozornenia na osteonekrózu čeľuste.

PRÍLOHA III

OZNAČENIE

OBALU A PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE

POUŽÍVATEĽA

A.

OZNAČENIE

OBALU

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ

BYŤ

UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL

1.

NÁZOV LIEKU

Bonviva 150 mg filmom obalené tablety

kyselina ibandrónová

2.

LIEČIVO

Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg kyseliny ibandrónovej (ako sodný monohydrát).

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Tablety obsahujú aj laktózu. Pre ďalšie informácie pozri písomnú informáciu pre používateľku

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Filmom obalené tablety

1 filmom obalená tableta

3 filmom obalené tablety

5.

SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Tablety necmúľajte, nežujte ani nedrvte.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľku

Jedna tableta na mesiac

Na vnútorné použitie

Mesiac 1 __/__/__ 3 filmom obalené tablety

Mesiac 2 __/__/__ 3 filmom obalené tablety

Mesiac 3 __/__/__ 3 filmom obalené tablety

Poznamenajte si dátum užitia tablety

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ

UCHOVÁVAŤ

MIMO

DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.

NÁZOV A ADRESA

DRŽITEĽA

ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Atnahs Pharma Netherlands B.V.

Strawinskylaan 3127

1077 ZX Amsterdam

Holandsko

12.

REGISTRAČNÉ

ČÍSLO

EU/1/03/265/003 1 filmom obalená tableta

EU/1/03/265/004 3 filmom obalené tablety

13.

ČÍSLO

VÝROBNEJ ŠARŽE

č. šarže

14.

ZATRIEDENIE LIEKU

PODĽA

SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis

15.

POKYNY NA POUŽITIE

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

bonviva 150 mg

17.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ

ČIAROVÝ

KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE

ČITATEĽNÉ

ĽUDSKÝM

OKOM

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ

BYŤ

UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

Blister

1.

NÁZOV LIEKU

Bonviva 150 mg filmom obalené tablety

kyselina ibandrónová

2.

NÁZOV

DRŽITEĽA

ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Atnahs Pharma Netherlands B.V.

3.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

4.

ČÍSLO

VÝROBNEJ ŠARŽE

5.

INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ

BYŤ

UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL

1.

NÁZOV LIEKU

Bonviva 3 mg injekčný roztok

kyselina ibandrónová

2.

LIEČIVO

Jedna naplnená injekčná striekačka s 3 ml roztoku obsahuje 3 mg kyseliny ibandrónovej (ako sodný

monohydrát).

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Tiež obsahuje chlorid sodný, ľadovú kyselinu octovú, nátriumacetát, vodu na injekciu. Pre ďalšie

informácie pozri písomnú informáciu pre používateľku.

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

1 naplnená injekčná striekačka + 1 injekčná ihla

4 naplnené injekčné striekačky + 4 injekčné ihly

5.

SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľku

Len na intravenózne použitie

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ

UCHOVÁVAŤ

MIMO

DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.

NÁZOV A ADRESA

DRŽITEĽA

ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Atnahs Pharma Netherlands B.V.

Strawinskylaan 3127

1077 ZX Amsterdam

Holandsko

12.

REGISTRAČNÉ

ČÍSLO

EU/1/03/265/005 1 naplnená injekčná striekačka

EU/1/03/265/006 4 naplnené injekčné striekačky

13.

ČÍSLO

VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.

ZATRIEDENIE LIEKU

PODĽA

SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis

15.

POKYNY NA POUŽITIE

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje

17.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ

ČIAROVÝ

KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE

ČITATEĽNÉ

ĽUDSKÝM

OKOM

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ

BYŤ

UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM

OBALE

NAPLNENÁ

INJEKČNÁ

STRIEKAČKA

1.

NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Bonviva 3 mg injekčný roztok

kyselina ibandrónová

Len na i.v. použitie

2.

SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľku

3.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

4.

ČÍSLO

VÝROBNEJ ŠARŽE

5.

OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

3 mg/3 ml

6.

INÉ

B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE

POUŽÍVATEĽA

Písomná informácia pre

používateľku

BONVIVA

150 mg filmom obalené tablety

kyselina ibandrónová

Pozorne si

prečítajte

celú písomnú informáciu predtým ako

začnete

užívať

tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uchovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú

sestru.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj

vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo

zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto

písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

Plánovanie užitia lieku Bonviva

so samolepiacimi nálepkami pre váš osobný kalendár

Čo je Bonviva a na čo sa používa

Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Bonvivu

Ako užívať Bonvivu

Možné vedľajšie účinky

Ako uchovávať Bonvivu

Obsah balenia a ďalšie informácie

1.

Čo

je Bonviva a na

čo

sa používa

Bonviva patrí do skupiny liekov nazývaných bisfosfonáty. Obsahuje liečivo kyselinu ibandrónovú.

Bonviva môže zvrátiť kostné straty zastavením ďalších strát kostnej hmoty u väčšiny žien, ktoré ju

užívajú i keď ženy nemusia vidieť alebo cítiť rozdiel. Bonviva môže pomôcť znížiť riziko zlomenín

kostí (fraktúr). Toto zníženie rizika sa dokázalo pri zlomenine stavcov chrbtice, ale nie pri

zlomeninách v oblasti bedrového kĺbu.

Bonviva vám bola predpísaná na

liečbu

osteoporózy po menopauze, lebo máte zvýšené riziko

zlomenín. Osteoporóza je rednutie a oslabenie kostí, čo je časté u žien po menopauze. V menopauze

vaječníky prestávajú vytvárať ženský hormón estrogén, ktorý pomáha udržať kostru ženy v dobrom

stave.

Čím skôr sa u ženy objaví menopauza, tým je vyššie riziko zlomenín pri osteoporóze.

Ďalšími faktormi, ktoré môžu zvýšiť riziko zlomenín, sú:

nedostatočný príjem vápnika a vitamínu D zo stravy

fajčenie alebo pitie prílišného množstva alkoholu

nedostatok chôdze alebo iného cvičenia so záťažou

výskyt osteoporózy v rodine.

Zdravý životný štýl vám tiež pomôže mať čo najväčší úžitok z liečby. K tomu patrí:

vyvážená strava bohatá na vápnik a vitamín D

chôdza alebo cvičenie so záťažou

nefajčiť a nepiť príliš veľké množstvo alkoholu.

2.

Čo

potrebuje

vedieť

predtým, ako užijete Bonvivu

Neužívajte Bonvivu

ak ste alergická na kyselinu ibandrónovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku

(uvedených v časti 6).

ak trpíte určitou poruchou pažeráka (ezofagus) ako napríklad zúženie alebo ťažkosti

s prehĺtaním.

ak nie ste schopná stáť alebo sedieť vo vzpriamenej polohe súvisle aspoň jednu hodinu (60

minút).

ak máte alebo ste mali nízku hladinu vápnika v krvi. Prosím obráťte sa na svojho lekára.

Upozornenia a opatrenia

U pacientok, ktoré užívali Bonvivu, sa v hláseniach po uvedení lieku veľmi zriedkavo zaznamenali

prípady vedľajších účinkov, tzv. osteonekrózy čeľuste (ONJ) (poškodenie kosti čeľuste). ONJ sa môže

objaviť aj po ukončení liečby.

Je dôležité, aby ste sa snažili a predchádzali vývinu ONJ, pretože je to bolestivý stav, ktorý je ťažké

liečiť. Aby sa znížilo riziko vzniku osteonekrózy čeľuste, mali by ste dodržiavať nasledovné opatrenia.

Predtým ako užijete Bonvivu, povedzte svojmu lekárovi/zdravotnej sestre (zdravotníckemu

pracovníkovi), ak:

máte akékoľvek problémy s ústami alebo zubami, ako napríklad: zuby v zlom zdravotnom

stave, problémy s ďasnami alebo plánovanú extrakciu (trhanie) zuba

nemáte pravidelnú zubnú starostlivosť alebo nemáte pravidelné zubné prehliadky počas dlhého

obdobia

fajčíte (keďže to môže zvýšiť riziko problémov so zubami)

ste boli predtým liečená bisfosfonátmi (používajú sa na liečbu alebo prevenciu poruchy kostí)

užívate lieky, ktoré sa volajú kortikosteroidy (ako napríklad prednizón alebo dexametazón)

máte rakovinové ochorenie

Váš lekár vás môže požiadať, aby ste šli pred začatím liečby Bonvivou na preventívnu zubnú

prehliadku.

V priebehu liečby by ste mali dbať na dobrú hygienu ústnej dutiny (vrátane pravidelného čistenia

zubov) a absolvovať pravidelné zubné prehliadky. Ak nosíte zubnú protézu, mali by ste sa uistiť, že

zapadá správne. Ak ste v starostlivosti stomatológa alebo plánujete podstúpiť stomatologický výkon

(napr. vytrhnutie zuba), informujte vášho lekára o tom, že ste v starostlivosti zubára a povedzte vášmu

zubárovi, že sa liečite Bonvivou.

Vyhľadajte okamžite vášho lekára a zubára, ak sa u vás vyskytnú problémy s ústami alebo zubami,

ako napríklad strata zuba, bolesť alebo opuch, alebo nehojace sa rany a výtok, keďže to môžu byť

príznaky osteonekrózy čeľuste.

Niektorí pacienti musia byť zvlášť opatrní pri užívaní Bonvivy. Povedzte svojmu lekárovi predtým

ako užijete Bonvivu:

ak máte akékoľvek poruchy minerálneho metabolizmu (napríklad nedostatok vitamínu D).

ak máte poruchu funkcie obličiek.

ak máte nejaké ťažkosti s prehĺtaním alebo trávením

Podráždenie, zápal alebo zvredovatenie pažeráka (ezofagus), často s príznakmi prudkej bolesti v

hrudníku, prudkej bolesti po prehltnutí jedla či nápoja, silná nevoľnosť alebo vracanie sa môžu

vyskytnúť najmä vtedy, ak nevypijete plný pohár vody a/alebo ak si ľahnete skôr ako o hodinu po užití

Bonvivy. Ak sa u vás prejavia tieto príznaky, prestaňte užívať Bonvivu a bezodkladne to oznámte

lekárovi (pozri časť 3).

Deti a dospievajúci

Bonvivu nepodávajte deťom ani dospievajúcim do 18 rokov.

Iné lieky a Bonviva

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu

lekárovi alebo lekárnikovi. Najmä:

Doplnky výživy obsahujúce vápnik,

horčík,

železo alebo hliník, pretože pravdepodobne

môžu ovplyvniť účinky Bonvivy.

Kyselina acetylsalicylová a ďalšie nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) (k nim patrí

ibuprofen, sodná soľ diklofenaku a naproxén) môžu podráždiť žalúdok a črevá. Môže to byť aj

v prípade Bonvivy. Preto buďte obzvlášť opatrný, ak súbežne s Bonvivou užívate lieky proti

bolesti alebo protizápalové lieky

Po užití mesačnej tablety Bonviva

počkajte

jednu hodinu, kým užijete

akýkoľvek

ďalší

liek,

vrátane liekov na trávenie, výživových doplnkov obsahujúcich vápnik alebo vitamínov.

Bonviva a jedlo a nápoje

Bonvivu neužívajte spolu s jedlom. Ak užijete Bonvivu spolu s jedlom, je menej účinná.

Môžete

piť

vodu, ale nie iné nápoje

Potom, čo ste užili Bonvivu, počkajte 1 hodinu než si môžete dať prvé jedlo a ďalšie nápoje (pozri 3.

Ako užívať Bonvivu).

Tehotenstvo a

dojčenie

Bonviva je určená len na použitie u žien po menopauze a nesmú ju užívať ženy, ktoré ešte môžu

otehotnieť.

Neužívajte Bonvivu, ak ste tehotná alebo ak dojčíte. Predtým ako začnete užívať tento liek, poraďte sa

so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Môžete viesť vozidlá a obsluhovať stroje, pretože sa predpokladá, že Bonviva nemá žiadny alebo má

zanedbateľný vplyv na vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Bonviva obsahuje laktózu

(mliečny

cukor).

Ak vám lekár povedal, že neznášate alebo neviete stráviť niektoré cukry (napr. ak máte intoleranciu

galaktózy, lapónsky deficit laktázy alebo máte problémy so vstrebávaním glukózo-galaktózy), pred

užitím tohto lieku kontaktujte svojho lekára.

3.

Ako

užívať

Bonvivu

Vždy užívajte tento liek presne tak ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečim istý, overte si to u

svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná

dávka Bonvivy je jedna tableta raz

mesačne.

Užívanie

mesačnej

dávky

Je dôležité dôsledne sa riadiť týmito pokynmi. Sú určené na to, aby sa tableta Bonvivy rýchlo dostala

do žalúdka, čím sa zníži pravdepodobnosť podráždenia.

Užite jednu 150 mg tabletu Bonvivy raz

mesačne.

Vyberte si jeden

deň

v mesiaci, ktorý si ľahko zapamätáte. Môžete si vybrať buď rovnaký

dátum (napr. prvého v každom mesiaci) alebo rovnaký deň (napr. prvá nedeľa v každom

mesiaci) na užitie tablety Bonviva. Vyberte si taký dátum, ktorý najviac vyhovuje vášmu

obvyklému režimu.

Tabletu Bonvivy užite najmenej 6 hodín po poslednom jedle alebo nápoji okrem vody.

Tabletu Bonvivy užite

ihneď

ako ráno vstanete a

skôr ako

niečo

zjete alebo vypijete (na prázdny žalúdok)

Tabletu zapite plným pohárom vody (najmenej 180 ml).

Tabletu nezapíjajte vodou s vysokou koncentráciou vápnika, ovocným džúsom ani akýmikoľvek

inými nápojmi. Ak máte obavy z možnej vysokej hladiny vápnika vo vode z vodovodu (tvrdá voda),

odporúča sa použiť fľaškovú vodu s nízkym obsahom minerálov.

Tabletu prehltnite celú – nežujte, nelámte ani nenechajte rozpustiť v ústach.

Hodinu (60 minút) po užití tablety

si

neľahnite

. Ak neostanete vo vzpriamenej polohe (stáť alebo sedieť), nejaká časť lieku

sa môže vrátiť do pažeráka.

nič

nejedzte

nič

nepite (okrem vody v prípade potreby)

neužívajte žiadne iné lieky

Po jednej hodine sa môžete naraňajkovať a napiť. Keď ste sa najedli, ak chcete, môžete si

ľahnúť a v prípade potreby môžete užiť akékoľvek ďalšie lieky.

Pokračovanie

v užívaní Bonvivy

Je dôležité užívať Bonvivu každý mesiac, tak dlho ako vám predpíše lekár. Po 5 rokoch užívania

Bonvivy sa poraďte so svojím lekárom, či máte pokračovať v užívaní Bonvivy.

Ak ste užili viac Bonvivy ako ste mali

Ak omylom užijete viac ako jednu tabletu, vypite plný pohár mlieka a

ihneď

vyhľadajte

lekára.

Nevyvolávajte si vracanie a

neľahnite

si – to by mohlo spôsobiť podráždenie pažeráka.

Ak ste zabudli

užiť

Bonvivu

Ak ste zabudli užiť tabletu ráno v deň ktorý ste si vybrali, už neužite tabletu neskôr v ten

deň.

Namiesto toho si nájdete v kalendári, kedy máte užiť ďalšiu dávku:

Ak ste zabudli

užiť

tabletu v

deň,

ktorý ste si vybrali a do vašej

ďalšej

plánovanej dávky

ostáva iba 1 až 7 dní…

Nikdy neužite dve tablety Bonvivy v ten istý

týždeň.

Počkajte do ďalšej dávky a užite ju tak, ako

ste zvyknutý; potom pokračujte v užívaní jednej tablety

mesačne v deň, ktorý máte vyznačený vo vašom kalendári.

Ak ste zabudli

užiť

tabletu v

deň,

ktorý ste si vybrali a do vašej

ďalšej

plánovanej dávky

ostáva viac ako 7 dní...

Tabletu užite nasledujúci deň ráno, potom, ako ste si spomenuli; potom pokračujte v užívaní jednej

tablety mesačne v deň, ktorý máte vyznačený vo vašom kalendári.

4.

Možné

vedľajšie

účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ihneď

informujte zdravotnú sestru alebo lekára, ak spozorujete

ktorýkoľvek

z nasledujúcich

závažných

vedľajších

účinkov

- môžete

potrebovať

naliehavé lekárske ošetrenie:

Menej

časté

(môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

silná bolesť na hrudníku, silná bolesť po prehltnutí jedla alebo nápoja, silná nevoľnosť alebo

vracanie, ťažkosti s prehĺtaním. Môžete mať závažný zápal vášho pažeráka, možno aj s rankami

alebo zúžením pažeráka.

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

svrbenie, opuch tváre, pier, jazyka a hrdla spolu so sťaženým dýchaním.

pretrvávajúca bolesť a zápal oka

nová bolesť, slabosť alebo ťažkosti so stehnom, bedrovým kĺbom alebo slabinou. Môžete mať

skoré prejavy možnej nezvyčajnej zlomeniny stehennej kosti.

Veľmi

zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

bolesť alebo boľavé miesto v ústach alebo čeľusti. Môžete mať skoré prejavy závažných

problémov s čeľusťou (nekróza (odumretie kostného tkaniva) čeľustnej kosti)

povedzte svojmu lekárovi, ak máte bolesť ucha, výtok z ucha a/alebo infekciu ucha. Môže to

byť príznak poškodenia kosti ucha

závažná, potenciálne život ohrozujúca alergická reakcia

závažné nežiaduce kožné reakcie

Ďalšie

možné

vedľajšie

účinky

Časté

(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

bolesť hlavy

pálenie záhy, ťažkosti pri prehĺtaní, bolesť žalúdka alebo brucha (môže byť dôsledkom zápalu

žalúdka), porucha trávenia, nevoľnosť, hnačka

svalové kŕče, stuhnutosť kĺbov a končatín

príznaky podobné chrípke, vrátane horúčky, triašky a chvenia, pocitu nepohodlia, bolesti kostí

a bolesti svalov a kĺbov. Informujte zdravotnú sestru alebo lekára, ak vám niektoré účinky

spôsobujú ťažkosti alebo trvajú dlhšie ako niekoľko dní.

vyrážka.

Menej

časté

(môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

závrat

plynatosť (vetry, pocit nafúknutia)

bolesť chrbta

pocit únavy a vyčerpanosti

astmatické záchvaty

Zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 1 000 osôb):

zápal dvanástnika (prvá časť čreva), ktorý spôsobuje bolesť žalúdka

žihľavka

Hlásenie

vedľajších

účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo

zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej

informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia

uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií

o bezpečnosti tohto lieku.

5.

Ako

uchovávať

Bonvivu

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po „EXP“. Dátum

exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6.

Obsah balenia a

ďalšie

informácie

Čo

Bonviva obsahuje

Liečivo je kyselina ibandrónová. Každá tableta obsahuje 150 mg kyseliny ibandrónovej (ako

sodný monohydrát).

Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: monohydrát laktózy, povidón, mikrokryštalická celulóza, krospovidón, kyselina

steárová, koloidný bezvodý oxid kremičitý

Obal tablety: hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), mastenec, makrogol 6 000

Ako vyzerá Bonviva a obsah balenia

Bonviva tablety sú biele až šedobiele tablety podlhovastého tvaru, na jednej strane označené „BNVA“

a na druhej strane označené „150“. Tablety sa dodávajú v blistroch obsahujúcich 1 alebo 3 tablety.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia

Držiteľ

rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ

rozhodnutia o registrácii

Atnahs Pharma Netherlands B.V.

Strawinskylaan 3127

1077 ZX Amsterdam

Holandsko

Výrobca

Sovereign House,

Miles Gray Road,

Basildon, Essex,

SS14 3FR

Veľká Británia

Waymade PLC

Josselin Road

Burnt Mills Industrial Estate

Basildon,

SS13 1QF

Veľká Británia

IL CSM Clinical Supplies Management GmbH

Marie-Curie-Strasse 8

Lörrach

Baden-Württemberg

79539, Nemecko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky

http://www.ema.europa.eu.

TEXT NA PRIPOMIENKOVOM ŠTÍTKU

PLÁNOVANIE UŽITIA LIEKU BONVIVA

Dávka Bonvivy je jedna tableta raz mesačne. Vyberte si jeden dátum v mesiaci, ktorý si ľahko

zapamätáte:

buď rovnaký dátum (napr. prvého v každom mesiaci)

alebo rovnaký deň (napr. prvá nedeľa v každom mesiaci).

Použite samolepiace nálepky na označenie dátumov vo vašom kalendári.

Keď užijete tabletu, zaškrtnite políčko na nálepke.

SAMOLEPIACE NÁLEPKY PRE VÁŠ OSOBNÝ KALENDÁR

Mesačná dávka

Mesačná dávka

Mesačná dávka

Bonviva

Bonviva

Bonviva

Je dôležité, aby ste Bonvivu užívali každý mesiac.

Písomná informácia pre

používateľku

Bonviva 3 mg

injekčný

roztok

kyselina ibandrónová

Pozorne si

prečítajte

celú písomnú informáciu predtým ako

začnete

používať

tento liek pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo

zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto

písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

Čo je Bonviva a na čo sa používa

Čo potrebujete vedieť predtým ako vám podajú Bonvivu

Ako sa Bonviva podáva

Možné vedľajšie účinky

Ako uchovávať Bonvivu

Obsah balenia a ďalšie informácie

1.

Čo

je Bonviva a na

čo

sa používa

Bonviva patrí do skupiny liekov nazývaných bisfosfonáty. Obsahuje liečivo kyselinu ibandrónovú.

Bonviva môže zvrátiť kostné straty zastavením ďalších strát kostnej hmoty u väčšiny žien, ktoré ju

užívajú i keď ženy nemusia vidieť alebo cítiť rozdiel. Bonviva môže pomôcť znížiť riziko zlomenín

kostí (fraktúr). Toto zníženie rizika sa dokázalo pri zlomenine stavcov chrbtice ale nie pri zlomeninách

v oblasti bedrového kĺbu.

Bonviva vám bola predpísaná na

liečbu

osteoporózy po menopauze, lebo máte zvýšené riziko

zlomenín. Osteoporóza je rednutie a oslabenie kostí, čo je časté u žien po menopauze. V menopauze

vaječníky prestávajú vytvárať ženský hormón estrogén, ktorý pomáha udržať kostru ženy v dobrom

stave.

Čím skôr sa u ženy objaví menopauza, tým je vyššie riziko zlomenín pri osteoporóze. Ďalšími

faktormi, ktoré môžu zvýšiť riziko zlomenín, sú:

nedostatočný príjem vápnika a vitamínu D zo stravy

fajčenie cigariet alebo pitie prílišného množstva alkoholu

nedostatok chôdze alebo iného cvičenia nedostatok chôdze alebo iného cvičenia so záťažou

výskyt osteoporózy v rodine

Zdravý životný štýl vám tiež pomôže mať čo najväčší úžitok z liečby. K tomu patrí:

vyvážená strava bohatá na vápnik a vitamín D

chôdza alebo iné cvičenie so záťažou, ktoré má vplyv na telesnú hmotnosť

nefajčiť a nepiť príliš veľké množstvo alkoholu.

2.

Čo

potrebuje

vedieťpredtým,

ako použijete Bonvivu

Bonvivu vám nesmú

podať

ak máte alebo ste mali nízku hladinu vápnika v krvi. Poraďte sa so svojím lekárom

ak ste alergická na kyselinu ibandrónovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku

(uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

U pacientiek, ktoré užívali Bonvivu, sa v hláseniach po uvedení lieku veľmi zriedkavo zaznamenali

prípady vedľajších účinkov, tzv. osteonekrózy čeľuste (ONJ) (poškodenie kosti čeľuste). ONJ sa môže

objaviť aj po ukončení liečby.

Je dôležité, aby ste sa snažili a predchádzali vývinu ONJ, pretože je to bolestivý stav, ktorý je ťažké

liečiť. Aby sa znížilo riziko vzniku osteonekrózy čeľuste, mali by ste dodržiavať nasledovné opatrenia.

Predtým ako užijete Bonvivu, povedzte svojmu lekárovi/ zdravotnej sestre (zdravotníckemu

pracovníkovi), ak:

máte akékoľvek problémy s ústami alebo zubami, ako napríklad: zuby v zlom zdravotnom

stave, problémy s ďasnami alebo plánovanú extrakciu (trhanie) zuba

nemáte pravidelnú zubnú starostlivosť, alebo nemáte pravidelné zubné prehliadky počas dlhého

obdobia

fajčíte (keďže to môže zvýšiť riziko problémov so zubami)

ste boli predtým liečená bisfosfonátmi (používajú sa na liečbu alebo prevenciu poruchy kostí)

užívate lieky, ktoré sa volajú kortikosteroidy (ako napríklad prednizón alebo dexametazón)

máte rakovinové ochorenie

Váš lekár vás môže požiadať, aby ste šli pred začatím liečby Bonvivou na preventívnu zubnú

prehliadku.

V priebehu liečby by ste mali dbať na dobrú hygienu ústnej dutiny (vrátane pravidelného čistenia

zubov) a absolvovať pravidelné zubné prehliadky. Ak nosíte zubnú protézu, mali by ste sa uistiť, že

zapadá správne. Ak ste v starostlivosti stomatológa alebo plánujete podstúpiť stomatologický výkon

(napr. vytrhnutie zuba), informujte vášho lekára o tom, že ste v starostlivosti zubára a povedzte vášmu

zubárovi, že sa liečite Bonvivou.

Vyhľadajte okamžite vášho lekára a zubára, ak sa u vás vyskytnú problémy s ústami alebo zubami,

ako napríklad strata zuba, bolesť alebo opuch, alebo nehojace sa rany a výtok, keďže to môžu byť

príznaky osteonekrózy čeľuste.

Niektoré pacientky musia byť zvlášť opatrné pri používaní Bonvivy. Obráťte sa na svojho lekára

predtým, ako začnete používať Bonvivu:

ak máte, alebo ak ste niekedy mali problémy s obličkami, zlyhanie obličiek alebo ak ste

potrebovali dialýzu, alebo ak máte akékoľvek iné ochorenie, ktoré môže poškodiť vaše obličky

ak máte akékoľvek poruchy minerálneho metabolizmu (napríklad nedostatok vitamínu D)

počas liečby Bonvivou musíte užívať vápnik a vitamín D vo forme výživových doplnkov. Ak

ich nemôžete užívať, musíte o tom informovať svojho lekára

ak máte problémy so srdcom a lekár vám odporučil obmedziť denný príjem tekutín.

Prípady závažnej, niekedy smrteľnej alergickej reakcie boli hlásené u pacientov liečených kyselinou

ibandrónovou podávanou do žily. Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov ako

dýchavičnosť/ťažkosti s dýchaním, pocit stiahnutého hrdla, opuch jazyka, závrat, pocit straty vedomia,

sčervenanie alebo opuch tváre, vyrážku na tele, nevoľnosť a vracanie, ihneď upozornite lekára alebo

zdravotnú sestru (pozri časť 4).

Deti a dospievajúci

Bonviva sa nesmie podávať deťom ani dospievajúcim vo veku do 18 rokov.

Iné lieky a Bonviva

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu

lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a

dojčenie

Bonviva je určená len na použitie u žien po menopauze a nesmú ju používať ženy, ktoré ešte môžu

otehotnieť.

Neužívajte Bonvivu, ak ste tehotná alebo ak dojčíte.

Predtým ako začnete užívať tento liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Môžete viesť vozidlá a obsluhovať stroje, pretože sa predpokladá, že Bonviva nemá žiadny alebo má

zanedbateľný vplyv na vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Bonviva obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v dávke (3 ml), t.j. v podstate je bez obsahu

sodíka.

3.

Ako sa Bonviva podáva

Odporúčaná dávka intravenóznej injekcie Bonvivy je 3 mg (1 naplnená injekčná striekačka) podaná

jedenkrát každé 3 mesiace.

Injekciu má podať do žily lekár alebo kvalifikovaný/zaškolený zdravotnícky pracovník.

Nepodávajte si injekciu sama.

Injekčný roztok sa musí podať len do žily a nie do iného miesta na tele.

Pokračovanie

v podávaní Bonvivy

Aby ste mali čo najväčší úžitok z liečby, je dôležité, aby ste injekciu dostávali pravidelne každé 3

mesiace tak dlho, ako vám predpíše lekár.

Bonviva lieči osteoporózu len dovtedy, kým dostávate liečbu, aj keď nevidíte alebo necítite rozdiel. Po

5 rokoch používania Bonvivy sa poraďte so svojím lekárom, či máte pokračovať v užívaní Bonvivy.

Musíte užívať tiež vápnik a vitamín D vo forme výživových doplnkov tak, ako vám odporučil váš

lekár.

Ak dostanete vyššiu dávku Bonvivy ako máte

Môže to viesť k nízkym hladinám vápnika, fosforu alebo horčíka v krvi. Váš lekár prijme opatrenia na

úpravu takýchto zmien a môže vám podať injekciu s obsahom týchto minerálov.

Ak vynecháte dávku Bonvivy

Čo najskôr si dohodnite návštevu u lekára, aby ste dostali nasledujúcu injekciu. Potom budete znovu

dostávať injekciu každé 3 mesiace od dátumu podania poslednej injekcie.

4.

Možné

vedľajšie

účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ihneď

informujte zdravotnú sestru alebo lekára, ak spozorujete

ktorýkoľvek

z nasledujúcich

závažných

vedľajších

účinkov

- môžete

potrebovať

naliehavé lekárske ošetrenie:

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

svrbenie, opuch tváre, pier, jazyka a hrdla spolu so sťaženým dýchaním.

pretrvávajúca bolesť a zápal oka (ak pretrváva)

nová bolesť, slabosť alebo ťažkosti so stehnom, bedrovým kĺbom alebo slabinou. Môžete mať

skoré prejavy možnej nezvyčajnej zlomeniny stehennej kosti.

Veľmi

zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

bolesť alebo boľavé miesto v ústach alebo čeľusti. Môžete mať skoré prejavy závažných

problémov s čeľusťou (nekróza (odumretie kostného tkaniva) čeľustnej kosti).

povedzte

svojmu lekárovi, ak máte bolesť ucha, výtok z ucha a/alebo infekciu ucha. Môže to byť príznak

poškodenia kosti ucha.

závažná, potenciálne život ohrozujúca alergická reakcia (pozri časť 2).

závažné nežiaduce kožné reakcie

Ďalšie

možné

vedľajšie

účinky

Časté

(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

bolesť hlavy

bolesť žalúdka (ako gastritída) alebo bolesť brucha, porucha trávenia, nevoľnosť, hnačka alebo

zápcha

bolesť svalov, kĺbov alebo chrbta

pocit únavy a vyčerpanosti

príznaky podobné chrípke, vrátane horúčky, triašky a chvenia, pocitu nepohodlia, bolesti kostí

a bolesti svalov a kĺbov. Informujte zdravotnú sestru alebo lekára, ak vám niektoré účinky

spôsobujú ťažkosti alebo trvajú dlhšie ako niekoľko dní.

vyrážka.

Menej

časté

(môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

zápal žily

bolesť alebo poranenie v mieste injekcie

bolesť kostí

pocit slabosti

astmatické záchvaty

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

žihľavka

Hlásenie

vedľajších

účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo

zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej

informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia

uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií

o bezpečnosti tohto lieku.

5.

Ako

uchovávať

Bonvivu

Uchovávajte tento liek mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení škatule a na štítku

injekčnej striekačky po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Osoba, ktorá injekciu podáva, musí zlikvidovať všetok nepoužitý roztok a vyhodiť použitú injekčnú

striekačku a ihlu do nádoby na odpad.

6.

Obsah balenia a

ďalšie

informácie

Čo

obsahuje Bonviva

Liečivo je kyselina ibandrónová. Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 3 mg kyseliny

ibandrónovej v 3 ml roztoku (ako sodný monohydrát).

Ďalšie zložky sú chlorid sodný, kyselina octová, nátriumacetát a voda na injekciu.

Ako vyzerá Bonviva a obsah balenia

Bonviva 3 mg injekčný roztok v naplnených injekčných striekačkách je číry bezfarebný roztok. Každá

naplnená injekčná striekačka obsahuje 3 ml roztoku. Bonviva sa dodáva v balení ako 1 naplnená

injekčná striekačka a jedna injekčná ihla alebo ako 4 naplnené injekčné striekačky a 4 injekčné ihly.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia

Držiteľ

rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ

rozhodnutia o registrácii

Atnahs Pharma Netherlands B.V.

Strawinskylaan 3127

1077 ZX Amsterdam

Holandsko

Výrobca

Sovereign House,

Miles Gray Road,

Basildon, Essex,

SS14 3FR

Veľká Británia

Waymade PLC

Josselin Road

Burnt Mills Industrial Estate

Basildon,

SS13 1QF

Veľká Británia

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky

http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:

INFORMÁCIA PRE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

Viac informácií si pozrite v Súhrne charakteristických vlastností lieku.

Podanie Bonvivy 3 mg

injekčný

roztok v naplnenej

injekčnej

striekačke:

Bonviva 3 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sa má aplikovať intravenózne počas

doby 15-30 sekúnd.

Roztok je dráždivý a preto je dôležité prísne dodržiavať intravenózny spôsob podania. Ak injekciu

neúmyselne aplikujete do tkanív v okolí žily, u pacientov sa môže vyskytnúť lokálne podráždenie,

bolesť a zápal v mieste podania injekcie.

Bonviva 3 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sa nesmie miešať s roztokmi

obsahujúcimi vápnik (roztok Ringer-laktát, heparín) alebo inými intravenózne podávanými liekmi. Ak

sa Bonviva podáva cez už existujúci infúzny intravenózny prístup, infúzny roztok sa má obmedziť

buď na izotonický fyziologický roztok alebo na 50 mg/ml (5 %) roztok glukózy.

Vynechaná dávka:

Ak sa dávka vynechá, injekcia sa má podať čo najskôr ako je to možné. Potom sa injekcie majú

naplánovať každé tri mesiace od dátumu poslednej injekcie.

Predávkovanie:

Nie sú dostupné žiadne špecifické informácie o liečbe predávkovania Bonvivou.

Na základe poznatkov tejto skupiny zlúčenín, intravenózne predávkovanie môže mať za následok

hypokalciémiu, hypofosfatémiu a hypomagneziémiu, ktoré môžu spôsobiť parestéziu. V závažných

prípadoch môžu byť potrebné vhodné dávky glukonátu vápenatého, draslíka alebo fosforečnanu

sodného a síranu horečnatého.

Všeobecné

odporúčania:

Bonviva 3 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke, tak ako ostatné bisfosfonáty podávané

intravenózne, môže spôsobiť prechodný pokles hodnôt vápnika v sére.

Hypokalciémia a ďalšie poruchy kostí a metabolizmu minerálov sa musia zhodnotiť a liečiť skôr, ako

sa začne liečba injekciou Bonvivy. U všetkých pacientok je dôležitý adekvátny príjem vápnika

a vitamínu D. Všetky pacientky musia užívať vápnik a vitamín D vo forme výživového doplnku.

Pacientky so sprievodnými ochoreniami alebo pacientky, ktoré užívajú lieky, ktoré môžu mať

nežiaduce účinky na obličky, sa majú počas liečby pravidelne kontrolovať v súlade s klinickou praxou.

Všetok nepoužitý injekčný roztok, injekčná striekačka a injekčná ihla majú byť zlikvidované v súlade

s národnými požiadavkami.

PRÍLOHA I

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1.

NÁZOV LIEKU

Bonviva 150 mg, filmom obalené tablety

2.

KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg kyseliny ibandrónovej (ako sodný monohydrát).

Pomocné látky so známym účinkom: obsahuje 154,6 mg bezvodej laktózy (čo zodpovedá 162,75 mg

monohydrátu laktózy).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.

LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalené tablety

Biele až šedobiele filmom obalené tablety podlhovastého tvaru, na jednej strane označené „BNVA“ a

na druhej strane označené „150“.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikácie

Liečba osteoporózy u žien po menopauze so zvýšeným rizikom fraktúr (pozri časť 5.1).

Preukázalo sa zníženie rizika vertebrálnych fraktúr, účinnosť u fraktúr femorálneho krčku nebola

stanovená.

4.2

Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Odporúčaná dávka je jedna 150 mg filmom obalená tableta raz mesačne. Tableta sa má pokiaľ možno

užívať v rovnaký deň každý mesiac.

Bonviva sa má užívať ráno nalačno (najmenej 6 hodín) a 1 hodinu pred prvým jedlom alebo nápojom

(okrem vody) toho dňa (pozri časť 4.5) alebo akýmkoľvek ďalším perorálnym liekom alebo

výživovým doplnkom (vrátane vápnika).

V prípade vynechania dávky sa majú pacientky poučiť o tom, aby zabudnutú 150 mg tabletu užili

hneď ráno po tom, ako si to uvedomia, pokiaľ neostáva do ďalšej plánovanej dávky menej ako 7 dní.

Pacientky sa majú potom vrátiť k užívaniu ich dávky jedenkrát mesačne podľa pôvodnej schémy.

Ak ostáva do ďalšej plánovanej dávky menej ako 7 dní, pacientky majú počkať s užitím tablety do

ďalšej dávky a potom pokračovať v užívaní jedenkrát mesačne podľa pôvodnej schémy.

Pacientky nemajú užiť dve tablety v ten istý týždeň.

Pacientky majú užívať vápnik a/alebo vitamín D vo forme výživového doplnku, ak je ich príjem zo

stravy nedostatočný (pozri časť 4.4 a časť 4.5).

Optimálna dĺžka liečby osteoporózy bisfosfonátmi sa nestanovila. Potreba pokračovať v liečbe sa má u

jednotlivých pacientok pravidelne prehodnocovať na základe prínosu a možných rizík Bonvivy, najmä

po 5 alebo viacerých rokoch používania.

Osobitné skupiny pacientov

Pacientky s poškodením funkcie

obličiek

V dôsledku obmedzených klinických skúseností sa Bonviva neodporúča pacientkám s klírensom

kreatinínu nižším ako 30 ml/min (pozri časť 4.4 a časť 5.2).

U pacientok s miernym alebo stredne závažným poškodením funkcie obličiek, u ktorých je klírens

kreatinínu rovný alebo vyšší ako 30 ml/min, nie je potrebné upraviť dávku.

Pacientky s poškodením funkcie

pečene

Nie je potrebné upraviť dávku (pozri časť 5.2).

Staršie pacientky (>65 rokov)

Nie je potrebné upraviť dávku (pozri časť 5.2).

Pediatrická populácia

Bonviva sa nepoužíva u detí do 18 rokov, a Bonviva nebola študovaná v tejto populácii (pozri časť

5.1 a časť 5.2).

Spôsob podávania

Na perorálne použitie.

-

Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť pohárom vody (180 až 240 ml), pacientka pritom musí

sedieť alebo stáť vo vzpriamenej polohe. Voda s vysokou koncentráciou vápnika sa nemá

používať. V prípade obavy z možnej vysokej hladiny vápnika vo vode z vodovodu (tvrdá voda)

sa odporúča použiť fľaškovú vodu s nízkym obsahom minerálov.

-

Pacientky si nemajú ľahnúť 1 hodinu po užití Bonvivy.

-

Voda je jediný nápoj, ktorý sa môže užívať s Bonvivou.

-

Pacientky nemajú tablety žuť alebo cmúľať, pretože je možné riziko orofaryngeálnej ulcerácie.

4.3

Kontraindikácie

-

Precitlivenosť na kyselinu ibandrónovú alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených

v časti 6.1

-

Hypokalciémia

-

Abnormality funkcie pažeráka, ktoré spomaľujú jeho vyprázdňovanie, ako striktúra alebo

achalázia

-

Neschopnosť stáť alebo vzpriamene sedieť najmenej 60 minút

4.4

Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Hypokalciémia

Pred začatím liečby Bonvivou sa musí upraviť prítomná hypokalciémia. Účinne treba liečiť aj ďalšie

poruchy kostí a minerálneho metabolizmu. U všetkých pacientok je dôležitý adekvátny príjem vápnika

a vitamínu D.

Podráždenie gastrointestinálneho traktu

Perorálne podávané bisfosfonáty môžu vyvolávať miestne podráždenie slizníc horného

gastrointestinálneho traktu. Vzhľadom na tieto možné dráždivé účinky a na možnosť zhoršenia

primárneho ochorenia treba postupovať opatrne, keď sa Bonviva podáva pacientkám s aktívnym

ochorením horného gastrointestinálneho traktu (napr. známy Barrettov pažerák, dysfágia, iné

ochorenia pažeráka, gastritída, duodenitída alebo vredy).

U pacientok dostávajúcich liečbu perorálnymi bisfosfonátmi boli hlásené nežiaduce reakcie ako

ezofagitída, vredy a erózie pažeráka, ktoré boli v niektorých prípadoch závažné a vyžiadali si

hospitalizáciu; zriedkavo boli spojené s krvácaním alebo po nich došlo k striktúre či perforácii

pažeráka. Riziko závažných ezofágových nežiaducich udalostí sa zdá vyššie u pacientok, ktoré

nedodržiavajú pokyny o dávkovaní a/alebo ktoré naďalej užívajú perorálne bisfosfonáty po tom, ako

sa u nich rozvinuli príznaky poukazujúce na podráždenie pažeráka. Pacientky majú venovať zvýšenú

pozornosť pokynom o dávkovaní a majú byť schopné ich dodržiavať (pozri časť 4.2).

Lekári si majú všímať akékoľvek prejavy alebo príznaky signalizujúce možnú reakciu pažeráka a

pacientky treba upozorniť, aby prestali užívať Bonvivu a vyhľadali lekársku pomoc, ak sa u nich

rozvinie dysfágia, odynofágia, bolesť za hrudnou kosťou alebo sa objaví pálenie záhy, prípadne sa

pálenie záhy zhorší.

Zatiaľ čo sa v kontrolovaných klinických skúšaniach nepozorovalo zvýšené riziko, jestvujú hlásenia

po uvedení lieku na trh o prípadoch žalúdočných a dvanástnikových vredov pri perorálnom používaní

bisfosfonátov, z ktorých niektoré boli závažné a spojené s komplikáciami.

Keďže nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) a bisfosfonáty sa spájajú s podráždením

gastrointestinálneho traktu, je potrebná opatrnosť pri ich súbežnom užívaní.

Osteonekróza čeľuste

U pacientok, ktoré dostávali Bonvivu v liečbe osteoporózy, bola osteonekróza čeľuste (ONJ) v

hláseniach po uvedení tohto lieku na trh zaznamenaná veľmi zriedkavo (pozri časť 4.8).

Začiatok liečby alebo obnovenie liečby sa má u pacientok s nezhojenými léziami mäkkého tkaniva

v ústach odložiť.

U pacientok s viacerými rizikovými faktormi sa pred začatím liečby Bonvivou odporúča zubné

vyšetrenie s preventívnou stomatologickou prehliadkou a individuálne zhodnotenie pomeru prínosu

a rizika.

U pacientok s rizikom rozvoja ONJ sa majú pri hodnotení zvážiť nasledujúce rizikové faktory :

potenciál lieku, ktorý inhibuje resorbciu v kosti (vyššie riziko pri vysoko účinných

zlúčeninách), cesta podania (vyššie riziko pri podaní parenterálnou cestou) a kumulatívna

dávka liečby na resorbciu kosti

nádorové ochorenie, komorbidity (napr. anémia, koagulopatie, infekcie), fajčenie

- súbežná liečba: kortikosteroidy, chemoterapia, inhibítory angiogenézy, rádioterapia hlavy

a krku

- nedostatočná hygiena dutiny ústnej, periodontálne ochorenia, zle nasadajúce zubné protézy,

anamnéza dentálneho ochorenia, invazívne dentálne zákroky napr. extrakcie zuba

Všetky pacientky sa majú v priebehu liečby Bonvivou nabádať k udržiavaniu dobrej hygieny dutiny

ústnej, k preventívnym zubným prehliadkam a k okamžitému hláseniu akýchkoľvek príznakov

v dutine ústnej , ako napríklad kývanie zubov, bolesť alebo opuch, nehojace sa rany alebo výtok.

V priebehu liečby môžu byť invazívne dentálne procedúry vykonávané len po starostlivom zvážení

a má sa zabrániť tomu, aby sa vykonali v krátkom odstupe od času podania Bonvivy.

U pacientok, u ktorých sa vyvinie ONJ, má byť plán manažmentu ochorenia založený na blízkej

spolupráci ošetrujúceho lekára a stomatológa, alebo stomatochirurga so skúsenosťami v oblasti ONJ.

Dočasné prerušenie liečby Bonvivou sa má zvážiť až do dosiahnutia zlepšenia stavu a do zmiernenia

podieľajúcich sa rizikových faktorov, ak je to možné.

Osteonekróza vonkajšieho zvukovodu

V súvislosti s liečbou bisfofonátmi bola hlásená osteonekróza vonkajšieho zvukovodu, najmä pri

dlhotrvajúcom podávaní. Medzi možné rizikové faktory osteonekrózy vonkajšieho zvukovodu patrí

užívanie steroidov a chemoterapie a/alebo lokálne rizikové faktory, ako napríklad infekcia alebo

trauma. Možnosť vzniku osteonekrózy vonkajšíeho zvukovodu je nutné zvážiť u pacientov liečených

bisfosfátmi, ktorí majú ušné príznaky, vrátane chronických infekcií ucha.

Atypické zlomeniny stehennej kosti

Pri liečbe bisfosfonátmi boli hlásené atypické subtrochanterické a diafyzárne zlomeniny stehennej

kosti, predovšetkým u pacientok, ktoré sa dlhodobo liečili na osteoporózu. Tieto priečne alebo krátke

šikmé zlomeniny môžu vzniknúť kdekoľvek pozdĺž stehennej kosti, tesne pod malým trochanterom až

po suprakondylickú časť. K týmto zlomeninám dochádza po minimálnej alebo žiadnej traume a

u niektorých pacientok sa niekoľko týždňov až mesiacov pred vznikom úplnej zlomeniny stehennej

kosti vyskytne bolesť v stehne alebo slabine, pri zobrazovacom vyšetrení často spojená s

charakteristikami únavovej zlomeniny. Zlomeniny sú často bilaterálne, preto sa má u pacientok

liečených bisfosfonátmi, ktoré utrpeli zlomeninu stehennej kosti, vyšetriť aj kontralaterálna stehenná

kosť. Hlásené bolo tiež nedostatočné hojenie týchto zlomenín. U pacientok s podozrením na atypickú

zlomeninu stehennej kosti sa má na základe individuálneho zhodnotenia prínosu a rizika pre pacientku

zvážiť prerušenie liečby bisfosfonátmi.

Počas liečby bisfosfonátmi treba pacientky poučiť, aby hlásili akúkoľvek bolesť v stehne, bedre alebo

slabine a každú pacientku s takýmito príznakmi je potrebné vyšetriť na prítomnosť neúplnej

zlomeniny stehennej kosti.

Poškodenie funkcie obličiek

Vzhľadom na obmedzené klinické skúsenosti sa Bonviva neodporúča pacientkam s klírensom

kreatinínu nižším ako 30 ml/min (pozri časť 5.2).

Intolerancia galaktózy

Tento liek obsahuje laktózu. Pacientky so zriedkavou dedičnou poruchou tolerancie galaktózy, s

deficienciou Lapp-laktázy alebo s malabsorpciou glukózy- galaktózy nemajú užívať tento liek.

4.5

Liekové a iné interakcie

Interakcia liek - jedlo

Perorálna biologická dostupnosť kyseliny ibandrónovej je vo všeobecnosti znížená v prítomnosti jedla.

Obzvlášť produkty obsahujúce vápnik, vrátane mlieka, a iné multivalentné katióny (napríklad hliník,

horčík, železo) pravdepodobne narúšajú absorpciu Bonvivy, čo je v súlade s výsledkami štúdií

vykonanými na zvieratách. Preto by pacientky, predtým ako užijú Bonvivu, nemali nič jesť (najmenej

6 hodín) a po užití Bonvivy nemajú jesť aspoň 1 hodinu (pozri časť 4.2).

Interakcie s inými liekmi

Metabolické interakcie sa nepovažujú za pravdepodobné, pretože kyselina ibandrónová neinhibuje

hlavné izoenzýmy pečeňového cytochrómového systému P450 u ľudí a ukázalo sa, že neindukuje

pečeňový cytochrómový systém P450 u potkanov (pozri časť 5.2). Kyselina ibandrónová sa vylučuje

len renálnou exkréciou a nepodlieha žiadnej biotransformácii.

Výživové doplnky obsahujúce vápnik, antacidá a niektoré perorálne lieky obsahujúce multivalentné

katióny

Výživové doplnky obsahujúce vápnik, antacidá a niektoré perorálne lieky obsahujúce multivalentné

katióny (napríklad hliník, horčík, železo) pravdepodobne narúšajú absorpciu Bonvivy. Preto pacientky

nemajú užívať ďalšie perorálne lieky najmenej 6 hodín pred užitím Bonvivy a aspoň jednu hodinu po

užití Bonvivy.

Kyselina acetylsalicylová a NSAID

Pretože kyselina acetylsalicylová, nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) a bisfosfonáty sa spájajú s

podráždením gastrointestinálneho traktu, treba dbať na zvýšenú opatrnosť počas súčasného podávania

(pozri časť 4.4).

Blokátory H2 receptorov alebo inhibítory protónovej pumpy

Z viac ako 1500 pacientok zaradených do štúdie BM 16549 porovnávajúcej mesačný a denný

dávkovací režim kyseliny ibandrónovej, 14 % a 18 % pacientok užívalo blokátory histamínových (H2)

receptorov alebo inhibítory protónovej pumpy počas jedného a dvoch rokov. Spomedzi týchto

pacientok bol výskyt nežiaducich príhod v hornej časti gastrointestinálneho traktu podobný

u pacientok liečených Bonvivou 150 mg mesačne a kyselinou ibandrónovou 2,5 mg denne.

U zdravých mužov- dobrovoľníkov a žien po menopauze intravenózne podanie ranitidínu spôsobilo

zvýšenie biologickej dostupnosti kyseliny ibandrónovej o približne 20 %, pravdepodobne následkom

zníženej kyslosti žalúdka. Ale pretože je tento nárast v rámci normálnej variability biologickej

dostupnosti kyseliny ibandrónovej, nie je potrebná úprava dávky, keď sa podáva Bonviva s H2-

antagonistami alebo inými aktívnymi látkami, ktoré zvyšujú pH žalúdka.

4.6

Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Bonviva je určená len na užitie u žien po menopauze a nesmú ju užívať ženy v reprodukčnom veku.

Nie sú dostupné žiadne adekvátne údaje o používaní kyseliny ibandrónovej u gravidných žien. Štúdie

vykonané na potkanoch dokázali určitú reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre

ľudí nie je známe.

Bonviva sa nemá užívať počas gravidity.

Dojčenie

Nie je známe, či sa kyselina ibandrónová vylučuje do materského mlieka u ľudí. Štúdie vykonané u

dojčiacich potkanov dokázali prítomnosť nízkych hladín kyseliny ibandrónovej v mlieku po

intravenóznom podaní.

Bonviva sa nemá používať počas laktácie.

Fertilita

Nie sú k dispozícii údaje o účinkoch kyseliny ibandrónovej u ľudí. V reprodukčných štúdiách u

potkanov perorálne podávaná kyselina ibandrónová znížila fertilitu. V štúdiách u potkanov

intravenózne podávaná kyselina ibandrónová znížila fertilitu pri vysokých denných dávkach (pozri

časť 5.3).

4.7

Ovplyvnenie schopnosti

viesť

vozidlá a

obsluhovať

stroje

Na základe farmakodynamického a farmakokinetického profilu a hlásených nežiaducich reakcií sa

predpokladá, že Bonviva nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá

a obsluhovať stroje.

4.8

Nežiaduce

účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

Najzávažnejšie hlásené nežiaduce reakcie sú anafylaktická reakcia / šok, atypické zlomeniny stehennej

kosti, osteonekróza čeľuste, gastrointestinálne podráždenie, zápal oka (pozri odsek "Popis vybraných

nežiaducich reakcií" a časť 4.4).

Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie sú artralgia a príznaky podobné chrípke. Tieto príznaky typické

pri podaní prvej dávky, zvyčajne majú krátke trvanie, miernu alebo strednú intenzitu a zvyčajne

ustúpia počas pokračovania v liečbe bez nutnosti ich liečby (pozri odsek „Ochorenie podobné

chrípke“).

Zoznam nežiaducich reakcií v tabuľke

V tabuľke 1 je uvedený úplný zoznam známych nežiaducich reakcií . Bezpečnosť perorálnej liečby

2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne bola hodnotená u 1 251 pacientov liečených v 4 placebom

kontrolovaných klinických štúdiách, z ktorých veľká väčšina pacientov sa zúčastnila pivotnej

trojročnej štúdie zameranej na zlomeniny (MF 4411).

V dvojročnej štúdii u žien po menopauze s osteoporózou (BM 16549) bola celková bezpečnosť

Bonvivy v dávke 150 mg jedenkrát mesačne a kyseliny ibandrónovej v dávke 2,5 mg jedenkrát denne

podobná. Pri podávaní Bonvivy v dávke 150 mg jedenkrát mesačne bol celkový podiel pacientok,

u ktorých sa objavila nežiaduca reakcia, po jednom roku 22,7 % a po dvoch rokoch 25,0 %. Väčšina

prípadov neviedla k ukončeniu liečby.

Nežiaduce reakcie sú vymenované podľa tried orgánových systémov MedDRA a kategórií frekvencie.

Kategórie frekvencie sú definované nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej

časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000),

neznáme (z dostupných údajov). V rámci každej skupiny frekvencie sú nežiaduce reakcie uvedené

podľa klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 1: Nežiaduce reakcie vyskytujúce sa u žien po menopauze, ktoré užívali Bonvivu 150 mg raz

mesačne alebo kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne vo fáze III štúdií BM16549 a MF4411 a zo

skúseností po registrácii lieku.

Trieda orgánových

systémov

Časté

Menej

časté

Zriedkavé

Veľmi

zriedkavé

Poruchy imunitného

systému

exacerbácia

astmy

reakcia z

precitlivenosti

anafylaktická

reakcia/šok*

Poruchy nervového

systému

bolesť hlavy

závrat

Poruchy oka

zápal oka*†

Poruchy

gastrointestinálneho

traktu *

ezofagitída,

gastritída,

gastroezofageá

lny reflux,

dyspepsia,

hnačka,

abdominálna

bolesť, nauzea

ezofagitída

vrátane

ezofagálnych

vredov alebo

striktúr a

dysfágia,

vracanie,

plynatosť

duodenitída

Poruchy kože

a podkožného tkaniva

vyrážka

angioedém, edém

tváre, urtikária

Stevensov-

Johnsonov

syndróm

†,

Erythema

Multiforme †,

bulózna

dermatitída

Poruchy kostrovej

a svalovej sústavy

a spojivového tkaniva

artralgia,

myalgia,

bolesť svalov,

svalové kŕče,

svalová

stuhnutosť

bolesť chrbta

atypické

subtrochanterické

a diafyzárne

zlomeniny

stehennej kosti†

osteonekróza

čeľuste*†,

osteonekróza

vonkajšieho

zvukovodu

(nežiaduca reakcia

týkajúca sa

všetkých

bisfosfonátov) †

Celkové poruchy a

reakcie v mieste

podania

ochorenie

podobné

chrípke *

únava

*Pozri ďalšie informácie nižšie

†Uvedené zo skúseností po uvedení lieku na trh.

Popis vybraných nežiaducich reakcií

Nežiaduce reakcie v gastrointestinálnom trakte

Do štúdie zameranej na liečbu jedenkrát mesačne boli zahrnutí pacienti s gastrointestinálnym

ochorením v anamnéze, vrátane pacientov s peptickým vredom bez nedávneho krvácania alebo

hospitalizácie, a pacientov s dyspepsiou alebo refluxom, ktoré boli regulované liekmi. U týchto

pacientov sa nepozoroval rozdiel vo výskyte nežiaducich udalostí v hornej časti gastrointestinálneho

traktu pri režime 150 mg raz mesačne oproti režimu 2,5 mg raz denne.

Ochorenie podobné chrípke

Chrípke podobné ochorenie zahŕňa udalosti hlásené ako reakcie alebo symptómy akútnej fázy, ako

myalgia, artralgia, horúčka, triaška, únava, nauzea, strata chuti do jedla alebo bolesť kostí.

Osteonekróza

čeľuste

Prípady osteonekrózy čeľuste boli zaznamenané predovšetkým u pacientov s nádorovým ochorením

liečených liekmi, ktoré inhibujú resorbciu v kosti, ako napríklad kyselina ibandronová (pozri časť 4.4).

Po uvedení kyseliny ibandronovej na trh boli v hláseniach zaznamenané prípady ONJ.

Zápal oka

Zápaly oka ako uveitída, episkleritída a skleritída boli hlásené pri liečbe bifosfonátmi, vrátane

kyseliny ibandrónovej. V niekoľkých prípadoch tieto zápaly neustúpili, pokiaľ nebola prerušená liečba

bisfosfonátmi.

Anafylaktická reakcia/šok

Prípady anafylaktickej reakcie/šoku, vrátane fatálnych prípadov, boli hlásené u pacientov liečených

podávaním intravenóznej kyseliny ibandrónovej.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného

v Prílohe V.

4.9

Predávkovanie

Nie je dostupná žiadna informácia o predávkovaní pri liečbe Bonvivou.

Avšak na základe poznatkov tejto triedy zlúčenín perorálne predávkovanie môže mať za následok

nežiaduce účinky v hornej časti gastrointestinálneho traktu (napríklad narušené trávenie, dyspepsia,

ezofagitída, gastritída alebo vred) alebo hypokalciémiu. Na naviazanie Bonvivy sa môže podať mlieko

alebo antacidá a všetky nežiaduce účinky sa môžu liečiť symptomaticky. Pre riziko podráždenia

pažeráka sa nemá vyvolávať zvracanie a pacientka má ostať v úplne vzpriamenej polohe.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Lieky na liečbu ochorenia kostí, bisfosfonáty, ATC kód: M05B A06

Mechanizmus

účinku

Kyselina ibandrónová je vysoko účinný bisfosfonát patriaci k skupine bisfosfonátov obsahujúcich

dusík, ktoré pôsobia selektívne na kostné tkanivo a špecificky inhibujú aktivitu osteoklastov bez

priameho vplyvu na tvorbu kostí. Neinterferuje so zhlukovaním osteoklastov. Kyselina ibandrónová

vedie k progresívnym čistým prírastkom kostnej hmoty a k zníženiu výskytu zlomenín v dôsledku

redukcie zvýšenej premeny kostí u žien po menopauze, až po dosiahnutie hladín pred menopauzou.

Farmakodynamické

účinky

Farmakodynamickým účinkom kyseliny ibandrónovej je inhibícia kostnej rezorbcie. Kyselina

ibandrónová in vivo bráni experimentálne indukovanej deštrukcii kostí spôsobenej zastavením funkcie

gonád, vplyvom retinoidov, nádorov alebo nádorových extraktov. U mladých (rýchlo rastúcich)

potkanov je tiež inhibovaná endogénna kostná resorbcia, čo vedie k nárastu normálnej kostnej hmoty

v porovnaní so zvieratami, ktoré nepodstúpili liečbu.

Živočíšne modely potvrdzujú, že kyselina ibandrónová je vysoko účinný inhibítor aktivity

osteoklastov. U rastúcich potkanov nebol žiadny náznak poruchy mineralizácie kostí ani pri dávkach

vyšších ako 5 000-násobok dávky potrebnej na liečbu osteoporózy.

Tak denné, ako aj prerušované (s predĺženým intervalom bez dávky) podávanie lieku u potkanov, psov

a opíc bolo spojené s tvorbou novej kosti normálnej kvality, pričom sa udržala alebo zvýšila

mechanická pevnosť kosti dokonca aj pri dávkach v toxickom rozsahu. U ľudí bola účinnosť denného

a prerušovaného podávania s intervalom bez dávky 9-10 týždňov kyseliny ibandrónovej potvrdená

v klinickej štúdii (MF 4411), v ktorej kyselina ibandrónová preukázala účinnosť v prevencii zlomenín.

Na zvieracích modeloch spôsobila kyselina ibandrónová biochemické zmeny naznačujúce inhibíciu

kostnej resorbcie v závislosti od dávky vrátane supresie urinárnych biochemických markerov

degradácie kostného kolagénu (napríklad deoxypyridinolínu a priečne viazaných telopeptidov N

kolagénu typu I (NTX).

Vo fáze 1 bioekvivalenčnej štúdie vykonanej u 72 žien po menopauze dostávajúcich 150 mg perorálne

každých 28 dní, celkovo 4 dávky, inhibícia sérového CTX nasledujúca po prvej dávke bola

pozorovaná už do 24 hodín po dávke (medián inhibície 28 %), s mediánom maximálnej inhibície

(69 %) pozorovaným 6 dní neskôr. Po tretej a štvrtej dávke bol medián maximálnej inhibície 6 dní po

dávke 74 % s redukciou na medián inhibície 56 % pozorovaný 28 dní po štvrtej dávke. Ak sa už ďalšia

dávka nepodá, dochádza k strate supresie biochemických markerov kostnej resorpcie.

Klinická

účinnosť

Nezávislé rizikové faktory, napríklad nízka BMD, vek, prítomnosť prekonaných fraktúr, fraktúry v

rodinnej anamnéze, značný úbytok kostnej hmoty a nízky index telesnej hmotnosti sa majú brať do

úvahy, aby sa zistilo, či má žena zvýšené riziko osteoporotických fraktúr.

Bonviva 150 mg raz mesačne

Hustota kostných minerálov (BMD)

V dvojročnej, dvojito zaslepenej, multicentrickej štúdii (BM 16549) u žien po menopauze

s osteoporózou (T skóre BMD v driekovej chrbtici nižšie ako – 2,5 SD vo východiskovom bode) sa

Bonviva 150 mg raz mesačne ukázala byť vo zvýšení BMD aspoň tak účinná ako kyselina

ibandrónová 2,5 mg raz denne. Bolo to dokázané na základe primárnej analýzy jednoročných

výsledkov, aj na základe potvrdzujúcej analýzy dvojročných konečných výsledkov (tabuľka 2).

Tabuľka 2: Priemerná relatívna zmena BMD driekovej chrbtice, bedrovej oblasti, femorálneho krčka

a trochantera v porovnaní s východiskovou hodnotou po jednoročnej liečbe (primárna

analýza) a dvojročnej liečbe (populácia podľa protokolu) v štúdii BM 16549.

Jednoročné údaje zo štúdie BM 16549

Dvojročné údaje zo štúdie BM 16549

Priemerné

relatívne zmeny

oproti

východiskovej

hodnote % [95 %

kyselina

ibandrónová 2,5 mg

raz denne (N=318)

Bonviva

150 mg raz

mesačne

(N=320)

kyselina

ibandrónová 2,5 mg

raz denne (N=294)

Bonviva

150 mg raz

mesačne

(N=291)

BMD driekovej

chrbtice L2-L4

3,9 [3,4; 4,3]

4,9 [4,4; 5,3]

5,0 [4,4; 5,5]

6,6 [6,0; 7,1]

BMD bedrovej

oblasti

2,0 [1,7; 2,3]

3,1 [2,8; 3,4]

2,5 [2,1; 2,9]

4,2 [3,8; 4,5]

femorálneho

krčku

1,7 [1,3; 2,1]

2,2 [1,9; 2,6]

1,9 [1,4; 2,4]

3,1 [2,7; 3,6]

BMD trochantera

3,2 [2,8; 3,7]

4,6 [4,2; 5,1]

4,0 [3,5; 4,5]

6,2 [5,7; 6,7]

Okrem toho sa overilo, že Bonviva 150 mg raz mesačne je účinnejšia na zvýšenie BMD driekovej

chrbtice ako kyselina ibandrónová 2,5 mg v prospektívne plánovanej analýze po jednom roku,

p = 0,002 a po dvoch rokoch, p < 0,001.

Po jednom roku (primárna analýza) u 91,3 % (p = 0,005) pacientok, ktoré dostávali Bonvivu 150 mg

raz mesačne, bola BMD driekovej chrbtice vyššia alebo rovná východiskovej hodnote (BMD

respondenti) v porovnaní s 84,0 % pacientok, ktorí dostávali kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne. Po

dvoch rokoch respondenti tvorili 93,5 % (p = 0,004) a 86,4 % pacientky, ktoré dostávali Bonvivu

150 mg raz mesačne alebo kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne.

Stanovením BMD bedrovej oblasti, 90,0 % (p < 0,001) pacientok, ktoré dostávali Bonvivu 150 mg raz

mesačne a 76,7 % pacientok, ktoré dostávali kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne, mali po roku BMD

bedrovej oblasti vyššiu alebo rovnú východiskovej hodnote. Po dvoch rokoch 93,4 % (p < 0,001)

pacientok, ktoré dostávali Bonvivu 150 mg raz mesačne a 78,4 % pacientok, ktoré dostávali kyselinu

ibandrónovú 2,5 mg denne, mali BMD bedrovej oblasti vyššiu alebo rovnú východiskovej hodnote.

Ak sa hodnotí prísnejšie kritérium, ktoré kombinuje BMD driekovej chrbtice a bedrovej oblasti, po

jednom roku toto kritérium splnilo 83,9 % (p < 0,001) a 65,7 % pacientok, ktoré dostávali Bonvivu

150 mg raz mesačne alebo kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne. Po dvoch rokoch splnilo toto

kritérium 87,1 % (p < 0,001) a 70,5 % pacientok v ramenách so 150 mg raz mesačne a 2,5 mg denne.

Biochemické markery kostného obratu

Klinicky významné redukcie sérových hladín CTX sa pozorovali vo všetkých sledovaných časoch, t. j.

3., 6., 12. a 24. mesiac. Po jednom roku (primárna analýza) bol medián relatívnej zmeny oproti

východiskovej hodnote – 76 % pre Bonvivu 150 mg raz mesačne a – 67 % pre kyselinu ibandrónovú

2,5 mg denne. Po dvoch rokoch bol medián relatívnej zmeny – 68 % a – 62 % v skupine, ktorá

dostávala 150 mg raz mesačne alebo 2,5 mg denne.

Po jednom roku liečby odpovedalo na liečbu 83,5 % (p= 0,006) pacientok užívajúcich Bonvivu

150 mg raz mesačne a u 73,9 % pacientok užívajúcich kyselinu ibandrónovú 2,5 mg raz denne

(definovaná ako zníženie o ≥50 % v porovnaní so vstupnou hodnotou). Po dvoch rokoch bola

odpoveď na liečbu v skupine liečenej 150 mg mesačne u 78,7 % (p=0,002) pacientok a v skupine

liečenej 2,5 mg denne u 65,6 % pacientok.

Na základe výsledkov štúdie BM 16549 sa očakáva, že Bonviva 150 mg raz mesačne bude aspoň tak

účinná v prevencii zlomenín ako kyselina ibandrónová 2,5 mg raz denne.

Kyselina ibandrónová 2,5 mg raz denne

V úvodnej trojročnej randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii zameranej na

zlomeniny (MF 4411) sa dokázal štatisticky významný, s liečbou súvisiaci pokles výskytu nových

rádiografických morfometrických a klinických vertebrálnych fraktúr (tabuľka 3). V tejto štúdii bola

kyselina ibandrónová vyhodnocovaná pri denných perorálnych dávkach 2,5 mg a prerušovaných

20 mg dávkach slúžiacich ako výskumný režim. Kyselina ibandrónová sa užívala 60 minút pred

prvým jedlom alebo nápojom dňa (obdobie pôstu po podaní dávky). Štúdia skúmala ženy vo veku

55 až 80 rokov, ktoré boli najmenej 5 rokov po menopauze a u ktorých bola BMD v driekovej chrbtici

s SD od 2 do 5-krát nižšej ako priemerná hodnota pred menopauzou (T-skóre) najmenej v jednom

stavci [L1-L4] a ktoré mali obvykle jednu až štyri zlomeniny stavcov. Všetky pacientky dostávali

denne 500 mg vápnika a 400 IU vitamínu D. Účinnosť bola vyhodnotená u 2 928 pacientok.

Pri dennom podávaní kyseliny ibandrónovej 2,5 mg sa prejavilo štatisticky významné zníženie

výskytu nových vertebrálnych fraktúr. Tento režim počas troch rokov trvania štúdie znížil výskyt

nových rádiografických vertebrálnych fraktúr o 62 % (p = 0,0001). Zníženie relatívneho rizika o 61 %

sa pozorovalo po 2 rokoch (p = 0,0006). Po 1 roku liečby sa nedosiahol žiadny štatisticky významný

rozdiel (p = 0,056). Účinok v prevencii zlomenín sa udržiaval počas trvania štúdie. Nepozoroval sa

žiadny náznak ubúdania účinku vplyvom času.

Tiež sa významne znížil výskyt klinických vertebrálnych fraktúr o 49 % (p = 0,011). Silný vplyv na

vertebrálne fraktúry tiež odzrkadľovala štatisticky významná redukcia úbytku telesnej výšky

v porovnaní s placebom (p < 0,0001).

Tabuľka 3: Výsledky trojročnej štúdie MF 4411 (%, 95 % IS) zameranej na fraktúry

Placebo

(N = 974)

kyselina ibandrónová 2,5 mg

raz denne

(N = 977)

Zníženie relatívneho rizika výskytu

nových morfometrických

vertebrálnych fraktúr

62 % (40,9; 75,1)

Výskyt nových morfometrických

vertebrálnych fraktúr

9,56 % (7,5; 11,7)

4,68 % (3,2; 6,2)

Zníženie relatívneho rizika klinickej

vertebrálnej fraktúry

49 %

(14,03; 69,49)

Výskyt klinickej vertebrálnej

fraktúry

5,33 %

(3,73; 6,92)

2,75 %

(1,61, 3,89)

BMD – priemerná zmena vzhľadom

na východiskový stav driekovej

chrbtice v 3. roku

1,26 % (0,8; 1,7)

6,54 % (6,1; 7,0)

BMD – priemerná zmena vzhľadom

na východiskový stav bedrovej

oblasti v 3. roku

-0,69 %

(-1,0; -0,4)

3,36 %

(3,0; 3,7)

Účinok liečby kyselinou ibandrónovou bol ďalej stanovený na základe analýzy podskupiny pacientok,

ktoré mali vo východiskovom bode T-skóre BMD driekovej chrbtice nižšie ako –2,5. Zníženie rizika

vertebrálnych fraktúr bolo s tým v úplnej zhode a bolo pozorované v celkovej populácii.

Tabuľka 4: Výsledky trojročnej štúdie MF 4411 (%, 95 % IS) zameranej na fraktúry u pacientok, ktoré

mali vo východiskovom bode T-skóre BMD driekovej chrbtice nižšie ako –2,5

Placebo

(N = 587)

kyselina ibandrónová 2,5 mg

raz denne

(N = 575)

Zníženie relatívneho rizika výskytu

nových morfometrických

vertebrálnych fraktúr

59 % (34,5; 74,3)

Výskyt nových morfometrických

vertebrálnych fraktúr

12,54 % (9,53; 15,55)

5,36 % (3,31; 7,41)

Zníženie relatívneho rizika klinickej

vertebrálnej fraktúry

50 % (9,49; 71,91)

Výskyt klinickej vertebrálnej

fraktúry

6,97 % (4,67; 9,27)

3,57 % (1,89; 5,24)

BMD – priemerná zmena vzhľadom

na východiskový stav driekovej

chrbtice v 3. roku

1,13 % (0,6; 1,7)

7,01 % (6,5; 7,6)

BMD – priemerná zmena vzhľadom

na východiskový stav bedrovej

oblasti v 3. roku

-0,70 % (-1,1; -0,2)

3,59 % (3,1; 4,1)

V celej populácii pacientok v štúdii MF4411sa nezaznamenalo zníženie výskytu nevertebrálnych

fraktúr, avšak pri dennom podávaní kyseliny ibandrónovej sa dokázala účinnosť u vysoko rizikovej

podskupiny (s hodnotami T-skóre BMD stehenného krčku

-3,0), kde sa zaznamenalo zníženie rizika

nevertebrálnych fraktúr o 69 %.

Denná liečba v dávke 2,5 mg mala za následok progresívny nárast BMD na vertebrálnych i

nevertebrálnych miestach kostry.

Nárast BMD driekovej chrbtice počas troch rokov v porovnaní s placebom bol 5,3 % a 6,5 %

v porovnaní s východiskovým stavom. Nárast v bedrovej oblasti, v mieste stehnového krčku

v porovnaní s východiskovým bodom bol 2,8 %, v celej bedrovej oblasti 3,4 % a 5,5 % v trochanteri.

Biochemické markery kostného metabolizmu (napríklad urinárny CTX a sérový osteokalcín) dokázali

očakávanú supresiu až po hladiny pred menopauzou a maximálna supresia bola dosiahnutá v období

3 až 6 mesiacov.

Klinicky významná 50 %-ná redukcia biochemických markerov kostnej rezorbcie bola pozorovaná

skoro, už jeden mesiac po začiatku liečby kyselinou ibandrónovou 2,5 mg.

Po skončení liečby sa pozoruje návrat k patologickým ukazovateľom zvýšenej kostnej rezorbcie

súvisiacim s postmenopauzálnou osteoporózou.

Histologická analýza kostných biopsií po dvoch a troch rokoch liečby žien po menopauze dokázala

kosti normálnej kvality, kde nebol žiadny náznak poruchy mineralizácie.

Pediatrická populácia (pozri časť 4.2 a časť 5.2)

Bonviva nebola skúmaná u pediatrickej populácii, preto nie sú k dispozícii žiadne údaje účinnosti a

bezpečnosti pre túto skupinu pacientov.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Primárne farmakologické účinky kyseliny ibandrónovej na kosť nesúvisia priamo s aktuálnymi

koncentráciami v plazme, ako dokázali rôzne štúdie na zvieratách a ľuďoch.

Absorpcia

Absorpcia kyseliny ibandrónovej v hornej časti gastrointestinálneho traktu je po perorálnom podaní

rýchla a plazmatické koncentrácie sa pri perorálnom príjme zvyšujú úmerne dávke až do 50 mg,

s väčšími ako dávke úmernými zvýšeniami pozorovanými nad touto dávkou. Maximálne plazmatické

koncentrácie sa dosiahli od 0,5 do 2 hodín (priemerne po 1 hodine) pri užívaní lieku na prázdny

žalúdok a absolútna biologická dostupnosť bola približne 0,6 %. Rozsah absorpcie je narušený, keď sa

liek užíva spolu s jedlom alebo nápojmi (okrem vody). Biologická dostupnosť sa znížila asi o 90 %,

keď bola kyselina ibandrónová podávaná so štandardnými raňajkami v porovnaní s biologickou

dostupnosťou u pacientov, ktorí liek užívali na prázdny žalúdok. Biologická dostupnosť sa významne

nezníži, ak sa kyselina ibandrónová užíva 60 minút pred prvým jedlom dňa. Biologická dostupnosť a

prírastky BMD sa znížia, keď sa jedlo alebo nápoj prijme skôr ako za 60 minút po podaní kyseliny

ibandrónovej.

Distribúcia

Kyselina ibandrónová sa po počiatočnej systémovej expozícii rýchlo viaže na kosť alebo sa vylúči do

moču. U ľudí je zrejmý terminálny distribučný objem najmenej 90 l a množstvo dávky, ktoré sa

dostane do kosti, sa odhaduje na 40 až 50 % cirkulujúcej dávky. Väzba na proteíny v ľudskej plazme

je približne 85 až 87 % (stanovená in vitro pri terapeutických koncentráciách lieku), a preto existuje

len malý potenciál interakcie s inými liekmi v dôsledku vytesnenia.

Biotransformácia

Neexistuje žiadny dôkaz, že kyselina ibandrónová je u zvierat alebo u ľudí metabolizovaná.

Eliminácia

Absorbovaná frakcia kyseliny ibandrónovej je odstránená z obehu prostredníctvom kostnej absorpcie

(odhaduje sa, že je to 40 až 50 % absorbcie u žien po menopauze) a zvyšok je eliminovaný

v nezmenenom stave obličkami. Neabsorbovaná frakcia kyseliny ibandrónovej sa vylučuje

v nezmenenom stave stolicou.

Rozsah pozorovaných zrejmých polčasov je široký, zrejmý terminálny polčas sa vo všeobecnosti

pohybuje v rozsahu 10 – 72 hodín. Keďže vypočítané hodnoty sú z veľkej časti závislé od dĺžky

štúdie, použitej dávky a citlivosti testu, skutočný terminálny polčas je pravdepodobne podstatne dlhší,

rovnako ako u ostatných bisfosfonátov. Skoré plazmatické hladiny rýchlo klesajú dosahujúc 10 %

maximálnych hodnôt po 3 a 8 hodinách po intravenóznom alebo perorálnom podaní.

Celkový klírens kyseliny ibandrónovej je nízky s priemernými hodnotami v rozsahu 84 až 160 ml/min.

Renálny klírens (približne 60 ml/min u zdravých žien po menopauze) predstavuje 50 – 60 %

celkového klírensu a súvisí s klírensom kreatinínu. Rozdiel medzi zdanlivým celkovým a renálnym

klírensom sa považuje za odraz príjmu kosťou.

Zdá sa, že sekrečná dráha eliminácie nezahŕňa známe kyslé alebo zásadité transportné systémy

podieľajúce sa na vylučovaní iných liečiv. Okrem toho kyselina ibandrónová neinhibuje hlavné

izoenzýmy pečeňového cytochrómového systému P450 u ľudí a neindukuje pečeňový cytochrómový

systém P450 u potkanov.

Farmakokinetika v osobitných klinických situáciách

Pohlavie

Biologická dostupnosť a farmakokinetika kyseliny ibandrónovej je u mužov a žien podobná.

Rasa

Neexistuje žiadny dôkaz klinicky významných etnických rozdielov medzi Aziatmi a belochmi

o vylučovaní kyseliny ibandrónovej. Je dostupných len veľmi málo údajov o pacientoch s africkým

pôvodom.

Pacienti s poškodením funkcie

obličiek

Renálny klírens kyseliny ibandrónovej u pacientov s rôznymi stupňami renálnej insuficiencie je

lineárne úmerný klírensu kreatinínu.

U pacientov s miernym alebo stredne závažným poškodením funkcie obličiek (CLcr rovný alebo väčší

ako 30 ml/min) nie je potrebné upraviť dávku, čo dokazuje štúdia BM 16549, v ktorej väčšina

pacientov má mierne až stredne závažné poškodenie funkcie obličiek.

Pacienti so závažným poškodením funkcie obličiek (CLcr menší ako 30 ml/min), ktorí denne

dostávali perorálnu dávku 10 mg kyseliny ibandrónovej počas 21 dní, mali 2 až 3-krát vyššie

plazmatické koncentrácie ako pacienti s normálnou funkciou obličiek a celkový klírens kyseliny

ibandrónovej u nich bol 44 ml/min. Po intravenóznom podaní 0,5 mg lieku pacientom so závažným

stupňom poškodenia funkcie obličiek poklesol celkový, renálny a nerenálny klírens o 67 %, 77 %

a 50 %. Avšak nepozorovalo sa žiadne zníženie znášanlivosti spojené so zvýšením expozície.

Vzhľadom na obmedzené klinické skúsenosti sa Bonviva neodporúča pacientom so závažným

poškodením funkcie obličiek (pozri časť 4.2 a časť 4.4). Farmakokinetika kyseliny ibandrónovej

nebola stanovená u pacientov s renálnym ochorením v konečnej fáze, ktoré bolo kontrolované inak

ako hemodialýzou. Farmakokinetika kyseliny ibandrónovej u týchto pacientov nie je známa, a preto

by sa kyselina ibandrónová nemala používať za týchto okolností.

Pacienti s poškodením funkcie

pečene

(pozri

časť

4.2)

Nie sú známe žiadne farmakokinetické údaje o kyseline ibandrónovej u pacientov s poškodením

funkcie pečene. Pečeň nemá žiadnu významnú úlohu pri klírense kyseliny ibandrónovej, ktorá nie je

metabolizovaná, ale je uvoľnená renálnou exkréciou a absorbovaná kosťami. Preto u pacientov

s poškodením funkcie pečene nie je potrebné upraviť dávku.

Starší pacienti (pozri

časť

4.2)

Na základe viacnásobnej analýzy sa nezistilo, že by vek bol nezávislým faktorom akéhokoľvek zo

študovaných farmakokinetických parametrov. Jediný faktor, ktorý treba brať do úvahy je ten, že

s vekom sa zhoršuje funkcia obličiek (pozri časť poškodenie funkcie obličiek).

Pediatrická populácia (pozri

časť

4.2 a

časť

5.1)

Neexistujú žiadne údaje o užívaní Bonvivy pacientmi tejto vekovej skupiny.

5.3

Predklinické údaje o

bezpečnosti

Toxické účinky, t. j. príznaky renálneho poškodenia sa pozorovali u psov len pri expozíciách

považovaných za dostatočné v nadbytku maximálnej expozície u ľudí, čo naznačuje malý význam pre

klinické použitie.

Mutagenita/Karcinogenita

Nepozoroval sa žiadny náznak karcinogénneho potenciálu. Testy na genotoxicitu nedokázali genetickú

aktivitu kyseliny ibandrónovej.

Reprodukčná

toxicita

U potkanov a králikov, ktorí dostávali perorálne kyselinu ibandrónovú, sa nedokázal jej priamy

toxický alebo teratogénny vplyv na plod a u potkanov sa nepozorovali žiadne nežiaduce účinky na

vývin potomstva F

pri extrapolovanej expozícii, ktorá bola najmenej 35-krát väčšia ako expozícia u

ľudí. V reprodukčných štúdiách u potkanov perorálne podávanie pri dávkach 1 mg/kg/deň a vyšších

viedlo k nárastu preimplantačných potratov. V reprodukčných štúdiách u potkanov intravenózne

podávaná kyselina ibandrónová znížila počet spermií pri dávkach 0,3 a 1 mg/kg/deň a znížila fertilitu

u samcov pri dávke 1 mg/kg/deň a u žien pri dávke na 1,2 mg/kg/deň. Nežiaduce účinky kyseliny

ibandrónovej v štúdiách o reprodukčnej toxicite u potkanov boli také aké sa zvyčajne pozorujú

v prípade bisfosfonátov. Zahŕňajú znížený počet implantačných miest, narušenie prirodzeného pôrodu

(dystokia) a nárast viscerálnych odchýlok (renal pelvis ureter syndrome).

6.

FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1

Zoznam pomocných látok

Jadro tablety

Monohydrát laktózy

Povidón

Mikrokryštalická celulóza

Krospovidón

Kyselina steárová

Koloidný bezvodý oxid kremičitý

Obal tablety

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E171)

Mastenec

Makrogol 6 000

6.2

Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3

Čas

použiteľnosti

5 rokov.

6.4

Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5

Druh obalu a obsah balenia

Bonviva 150 mg, filmom obalené tablety sa dodáva v blistroch (PVC/PVDC zatavené hliníkovou

fóliou) obsahujúcich 1 alebo 3 tablety.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6

Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne. Uvoľnenie liečiv do

prostredia má byť znížené na minimum.

7.

DRŽITEĽ

ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Atnahs Pharma Netherlands B.V.

Strawinskylaan 3127

1077 ZX Amsterdam

Holandsko

8.

REGISTRAČNÉ

ČÍSLO

EU/1/03/265/003

EU/1/03/265/004

9.

DÁTUM PRVEJ

REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA

REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 23.februára 2004

Dátum posledného predĺženia: 18. decembra 2013

10.

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky

http://www.ema.europa.eu.

1.

NÁZOV LIEKU

Bonviva 3 mg injekčný roztok

2.

KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna naplnená injekčná striekačka s 3 ml roztoku obsahuje 3 mg kyseliny ibandrónovej (ako sodný

monohydrát).

Koncentrácia kyseliny ibandrónovej v injekčnom roztoku je 1 mg/ml.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.

LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok.

Číry, bezfarebný roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikácie

Liečba osteoporózy u žien po menopauze so zvýšeným rizikom fraktúr (pozri časť 5.1).

Preukázalo sa zníženie rizika vertebrálnych fraktúr, účinnosť u fraktúr femorálneho krčku nebola

stanovená.

4.2

Dávkovanie a spôsob podávania

Pacientky liečené Bonvivou majú dostať

Písomnú informáciu pre používateľku a pripomienkovú

kartu pacientky.

Dávkovanie:

Odporúčaná dávka kyseliny ibandrónovej je 3 mg, podávaná vo forme intravenóznej injekcie počas

15-30 sekúnd každé tri mesiace.

Pacientky musia užívať vápnik a vitamín D vo forme výživových doplnkov (pozri časť 4.4 a časť 4.5).

Optimálna dĺžka liečby osteoporózy bisfosfonátmi sa nestanovila. Potreba pokračovať v liečbe sa má u

jednotlivých pacientok pravidelne prehodnocovať na základe prínosu a možných rizík Bonvivy, najmä

po 5 alebo viacerých rokoch používania.

Ak sa dávka vynechá, injekcia sa má podať čo najskôr ako je možné. Potom sa injekcie majú

naplánovať každé tri mesiace od dátumu poslednej injekcie.

Osobitné skupiny pacientov

Pacientky s poškodením funkcie

obličiek

Použitie injekcie Bonvivy sa neodporúča pacientkám, ktoré majú sérový kreatinín vyšší ako

200 µmol/l (2,3 mg/dl) alebo ktoré majú klírens kreatinínu (odmeraný alebo predpokladaný) nižší ako

30 ml/min, kvôli obmedzeným klinickým údajom dostupným zo štúdií u takýchto pacientok (pozri

časť 4.4 a časť 5.2).

U pacientok s miernym alebo stredne závažným poškodením funkcie obličiek, u ktorých je sérový

kreatinín rovný alebo nižší ako 200 µmol/l (2,3 mg/dl) alebo u ktorých je klírens kreatinínu (odmeraný

alebo predpokladaný) rovný alebo vyšší ako 30 ml/min, nie je potrebné upraviť dávku.

Pacientky s poškodením funkcie

pečene

Nie je potrebné upraviť dávku (pozri časť 5.2).

Staršie pacientky (>65 rokov)

Nie je potrebné upraviť dávku (pozri časť 5.2).

Pediatrická populácia

Bonviva sa nepoužíva u detí do 18 rokov, Bonviva nebola študovaná v tejto populácii (pozri časť 5.1

a časť 5.2).

Spôsob podávania

Na intravenózne použitie počas 15 - 30 sekúnd, každé tri mesice.

Je potrebné prísne dodržiavať intravenózny spôsob podania (pozri časť 4.4).

4.3

Kontraindikácie

Precitlivenosť na kyselinu ibandrónovú alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených

v časti 6.1

Hypokalciémia

4.4

Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Nesprávne podanie

Musí sa dávať pozor, aby sa injekcia Bonvivy nepodala intraarteriálne alebo paravenózne, pretože to

môže viesť k poškodeniu tkaniva.

Hypokalciémia

Bonviva, tak ako ostatné bisfosfonáty podávané intravenózne, môže spôsobiť prechodný pokles

hodnôt vápnika v sére.

Pred liečbou injekciou Bonvivy sa musí upraviť prítomná hypokalciémia. Skôr ako sa začne liečba

injekciou Bonvivy, majú sa účinne liečiť aj ďalšie poruchy kostí a metabolizmu minerálov.

Všetky pacientky musia mať primerane doplnený vápnik a vitamín D.

Anafylaktická reakcia/šok

Prípady anafylaktickej reakcie/šoku, vrátane fatálnych prípadov, boli hlásené u pacientov liečených

intravenózne podávanou kyselinou ibandrónovou.

Pri podávaní intravenóznej injekcie Bonvivy má byť k dispozícii zodpovedajúca lekárska pomoc a

výsledky monitorovania. Ak sa vyskytne anafylaktická reakcia alebo iné závažné reakcie z

precitlivenosti / alergické reakcie, podávanie injekcie treba okamžite prerušiť a zahájiť vhodnú liečbu.

Poškodenie funkcie obličiek

Pacientky so sprievodnými ochoreniami alebo ktoré súbežne užívajú iné lieky, ktoré môžu mať

nežiaduce účinky na obličky, sa majú počas liečby pravidelne kontrolovať v súlade s klinickou praxou.

Vzhľadom na obmedzené klinické skúsenosti sa injekcia Bonvivy neodporúča pacientkam so sérovým

kreatinínom vyšším ako 200 µmol/l (2,3 mg/dl) alebo s klírensom kreatinínu nižším ako 30 ml/min.

(pozri časť 4.2 a časť 5.2).

Pacientky s poruchou srdca

U pacientok s rizikom srdcového zlyhávania treba zabrániť prevodneniu.

Osteonekróza čeľuste

U pacientok, ktoré dostávali Bonvivu v liečbe osteoporózy, bola osteonekróza čeľuste (ONJ) v

hláseniach po uvedení tohto lieku na trh zaznamenaná veľmi zriedkavo (pozri časť 4.8).

Začiatok liečby alebo obnovenie liečby sa má u pacientok s nezhojenými léziami mäkkého tkaniva

v ústach odložiť.

U pacientok s viacerými rizikovými faktormi sa pred začatím liečby Bonvivou odporúča zubné

vyšetrenie s preventívnou stomatologickou prehliadkou a individuálne zhodnotenie pomeru prínosu

a rizika.

U pacientok s rizikom rozvoja ONJ sa majú pri hodnotení zvážiť nasledujúce rizikové faktory :

potenciál lieku, ktorý inhibuje resorbciu v kosti (vyššie riziko pri vysoko účinných

zlúčeninách), cesta podania (vyššie riziko pri podaní parenterálnou cestou) a kumulatívna

dávka liečby na resorbciu kosti

nádorové ochorenie, komorbidity (napr. anémia, koagulopatie, infekcie), fajčenie

- súbežná liečba: kortikosteroidy, chemoterapia, inhibítory agiogenézy, rádioterapia hlavy

a krku

- nedostatočná hygiena dutiny ústnej, periodontálne ochorenia, zle nasadujúce zubné protézy,

anamnéza dentálneho ochorenia, invazívne dentálne zákroky napr. extrakcie zuba

Všetky pacientky sa majú v priebehu liečby Bonvivou nabádať k udržiavaniu dobrej hygieny dutiny

ústnej, k preventívnym zubným prehliadkam a okamžitému hláseniu akýchkoľvek príznakov v dutine

ústnej, ako napríklad kývanie zubov, bolesť alebo opuch, nehojace sa rany, alebo výtok. V priebehu

liečby môžu byť invazívne dentálne procedúry vykonávané len po starostlivom zvážení a má sa

zabrániť tomu, aby sa vykonali v krátkom odstupe od času podania Bonvivy.

U pacientok, u ktorých sa vyvinie ONJ má byť plán manažmentu ochorenia založený na blízkej

spolupráci ošetrujúceho lekára a stomatológa, alebo stomatochirurga so skúsenosťami v oblasti ONJ.

Dočasné prerušenie liečby Bonvivou sa má zvážiť až do dosiahnutia zlepšenia stavu a do zmiernenia

podieľajúcich sa rizikových faktorov, ak je to možné.

Osteonekróza vonkajšieho zvukovodu

V súvislosti s liečbou bisfofonátmi bola hlásená osteonekróza vonkajšieho zvukovodu, najmä pri

dlhotrvajúcom podávaní. Medzi možné rizikové faktory osteonekrózy vonkajšieho zvukovodu patrí

užívanie steroidov a chemoterapie a/alebo lokálne rizikové faktory, ako napríklad infekcia alebo

trauma. Možnosť vzniku osteonekrózy vonkajšíeho zvukovodu je nutné zvážiť u pacientov liečených

bisfosfátmi, ktorí majú ušné príznaky, vrátane chronických infekcií ucha.

Atypické zlomeniny stehennej kosti

Pri liečbe bisfosfonátmi boli hlásené atypické subtrochanterické a diafyzárne zlomeniny stehennej

kosti, predovšetkým u pacientov, ktorí sa dlhodobo liečili na osteoporózu. Tieto priečne alebo krátke

šikmé zlomeniny môžu vzniknúť kdekoľvek pozdĺž stehennej kosti, tesne pod malým trochanterom až

po suprakondylickú časť. K týmto zlomeninám dochádza po minimálnej alebo žiadnej traume a

u niektorých pacientov sa niekoľko týždňov až mesiacov pred vznikom úplnej zlomeniny stehennej

kosti vyskytne bolesť v stehne alebo slabine, pri zobrazovacom vyšetrení často spojená s

charakteristikami únavovej zlomeniny. Zlomeniny sú často bilaterálne, preto sa má u pacientov

liečených bisfosfonátmi, ktorí utrpeli zlomeninu stehennej kosti, vyšetriť aj kontralaterálna stehenná

kosť. Hlásené bolo tiež nedostatočné hojenie týchto zlomenín. U pacientov s podozrením na atypickú

zlomeninu stehennej kosti sa má na základe individuálneho zhodnotenia prínosu a rizika pre pacienta

zvážiť prerušenie liečby bisfosfonátmi.

Počas liečby bisfosfonátmi treba pacientky poučiť, aby hlásili akúkoľvek bolesť v stehne, bedre alebo

slabine a každú pacientku s takýmito príznakmi je potrebné vyšetriť na prítomnosť neúplnej

zlomeniny stehennej kosti.

Bonviva je v podstate bez sodíka.

4.5

Liekové a iné interakcie

Metabolické interakcie sa nepovažujú za pravdepodobné, pretože kyselina ibandrónová neinhibuje

hlavné izoenzýmy pečeňového cytochrómového systému P450 u ľudí a ukázalo sa, že neindukuje

pečeňový cytochrómový systém P450 u potkanov (pozri časť 5.2).

Kyselina ibandrónová sa vylučuje len renálnou exkréciou a nepodlieha žiadnej biotransformácii.

4.6

Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Bonviva je určená len na použitie u žien po menopauze a nesmú ju používať ženy v reprodukčnom

veku.

Nie sú dostupné žiadne adekvátne údaje o používaní kyseliny ibandrónovej u gravidných žien. Štúdie

vykonané na potkanoch dokázali určitú reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre

ľudí nie je známe.

Bonviva sa nemá používať počas gravidity.

Dojčenie

Nie je známe, či sa kyselina ibandrónová vylučuje do materského mlieka u ľudí. Štúdie vykonané u

dojčiacich potkanov dokázali prítomnosť nízkych hladín kyseliny ibandrónovej v mlieku po

intravenóznom podaní. Bonviva sa nemá používať počasdojčenia.

Fertilita

Nie sú k dispozícii údaje o účinkoch kyseliny ibandrónovej u ľudí. V reprodukčných štúdiách u

potkanov perorálne podávaná kyselina ibandrónová znížila fertilitu. V štúdiách u potkanov

intravenózne podávaná kyselina ibandrónová znížila fertilitu pri vysokých denných dávkach (pozri

časť 5.3).

4.7

Ovplyvnenie schopnosti

viesť

vozidlá a

obsluhovať

stroje

Na základe farmakodynamického a farmakokinetického profilu a hlásených nežiaducich reakcií sa

predpokladá, že Bonviva nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá

a obsluhovať stroje.

4.8

Nežiaduce

účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

Najzávažnejšie hlásené nežiaduce reakcie sú anafylaktická reakcia / šok, atypické zlomeniny stehennej

kosti, osteonekróza čeľuste, gastrointestinálne podráždenie, zápal oka (pozri odsek "Popis vybraných

nežiaducich reakcií" a časť 4.4).

Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie boli artralgia a príznaky podobné chrípke. Tieto príznaky

typické pri podaní prvej dávky, zvyčajne majú krátke trvanie, miernu alebo strednú intenzitu

a zvyčajne ustúpia počas pokračovania v liečbe bez nutnosti ich liečby (pozri odsek „Ochorenie

podobné chrípke“).

Zoznam nežiaducich reakcií v tabuľke

V tabuľke 1 je uvedený celý zoznam známych nežiaducich reakcií. Bezpečnosť perorálnej liečby

2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne bola vyhodnotená u 1 251 pacientov liečených v 4 placebom

kontrolovaných klinických štúdiách, z ktorých veľká väčšina pacientov sa zúčastnila pivotnej

trojročnej štúdie zameranej na zlomeniny (MF 4411).

V pivotnej dvojročnej štúdii u žien po menopauze s osteoporózou (BM 16550) bola dokázaná podobná

celková bezpečnosť intravenóznej injekcie Bonvivy 3 mg každé 3 mesiace a perorálnej kyseliny

ibandróvovej 2,5 mg denne. Celkový podiel pacientok, u ktorých sa objavila nežiaduca reakcia, bol

pre Bonvivu 3 mg injekciu každé tri mesiace 26,0 % po jednom roku a 28,6 % po dvoch rokoch.

Väčšina prípadov nežiaducich reakcií neviedla k ukončeniu liečby.

Nežiaduce reakcie sú vymenované podľa tried orgánových systémov MedDRA a kategórií frekvencie.

Kategórie frekvencie sú definované nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej

časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000),

neznáme (z dostupných údajov). V rámci každej skupiny frekvencie sú nežiaduce reakcie uvedené

podľa klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 1: Nežiaduce reakcie vyskytujúce sa u žien po menopauze, ktoré dostali intravenóznu

injekciu Bonvivy 3 mg každé 3 mesiace alebo užívali kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne vo fáze III

štúdií BM16549 a MF4411 a zo skúseností po uvedení lieku na trh.

Trieda orgánových

systémov

Časté

Menej

časté

Zriedkavé

Veľmi

zriedkavé

Poruchy imunitného

systému

exacerbácia

astmy

reakcia z

precitlivenosti

anafylaktická

reakcia/šok*†

Poruchy nervového

systému

bolesť hlavy

Poruchy oka

zápal oka*†

Poruchy ciev

flebitída/tromb

oflebitída

Poruchy

gastrointestinálneho

traktu *

gastritída,

dyspepsia, hnačka,

abdominálna

bolesť, nauzea,

plynatosť

Poruchy kože

a podkožného tkaniva

vyrážka

angioedém,

edém tváre,

urtikária

Stevensov-

Johnsonov

syndróm

†,

Erythema

Multiforme †,

bulózna

dermatitída

Poruchy kostrovej

a svalovej sústavy

a spojivového tkaniva

artralgia, myalgia,

muskuloskeletálna

bolesť, bolesť

chrbta

bolesť kostí

atypické

subtrochanteric

ké a diafyzárne

zlomeniny

stehennej

kosti†

osteonekróza

čeľuste*†,

osteonekróza

vonkajšieho

zvukovodu

(nežiaduca

reakcia týkajúca

sa všetkých

bisfosfonátov)†

Celkové poruchy a

reakcie v mieste

podania

ochorenie podobné

chrípke*, únava

reakcie v

mieste podania

injekcie,

asténia

*Pozri ďalšie informácie nižšie

†Uvedené zo skúseností po uvedení lieku na trh.

Popis vybraných nežiaducich reakcií

Ochorenie podobné chrípke

Ochorenie podobné chrípke zahŕňa udalosti hlásené ako reakcia alebo príznaky akútnej fázy,

zahŕňajúce myalgiu, artralgiu, horúčku, triašku, únavu, nauzeu, strata chuti do jedla a bolesť kostí.

Osteonekróza

čeľuste

Prípady osteonekrózy čeľuste boli zaznamenané predovšetkým u pacientov s nádorovým ochorením

liečených liekmi, ktoré inhibujú resorbciu v kosti, ako napríklad kyselina ibandronová (pozri

časť 4.4). Po uvedení kyseliny ibandronovej na trh boli v hláseniach zaznamenané prípady ONJ.

Zápal oka

Zápaly oka ako uveitída, episkleritída a skleritída boli hlásené pri liečbe bifosfonátmi, vrátane

kyseliny ibandrónovej. V niekoľkých prípadoch tieto zápaly neustúpili, pokiaľ nebola prerušená liečba

bisfosfonátmi.

Anafylaktická reakcia/šok

Prípady anafylaktickej reakcie/šoku, vrátane fatálnych prípadov, boli hlásené u pacientov liečených

intravenózne podávanou kyselinou ibandrónovou.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného

v Prílohe V.

4.9

Predávkovanie

Nie sú dostupné žiadne špecifické informácie o predávkovaní pri liečbe Bonvivou.

Na základe poznatkov tejto skupiny zlúčenín intravenózne predávkovanie môže mať za následok

hypokalciémiu, hypofosfatémiu a hypomagneziémiu. Klinicky významné poklesy sérových hladín

vápnika, fosforu a horčíka sa majú upraviť intravenóznym podaním glukonátu vápenatého, draslíka

alebo fosforečnanu sodného a síranu horečnatého.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Lieky na liečbu ochorenia kostí, bisfosfonáty, ATC kód: M05B A06

Mechanizmus

účinku

Kyselina ibandrónová je vysoko účinný bisfosfonát patriaci k skupine bisfosfonátov obsahujúcich

dusík, ktoré pôsobia selektívne na kostné tkanivo a špecificky inhibujú aktivitu osteoklastov bez

priameho vplyvu na tvorbu kostí. Neinterferuje so zhlukovaním osteoklastov. Kyselina ibandrónová

vedie k progresívnym čistým prírastkom kostnej hmoty a k zníženiu výskytu zlomenín v dôsledku

redukcie zvýšeného kostného obratu u žien po menopauze smerom k úrovni pred menopauzou.

Farmakodynamické

účinky

Farmakodynamickým účinkom kyseliny ibandrónovej je inhibícia kostnej resorpcie. Kyselina

ibandrónová in vivo bráni experimentálne indukovanej deštrukcii kostí, spôsobenej prerušením funkcie

gonád, vplyvom retinoidov, nádorov alebo nádorových extraktov. U mladých (rýchlo rastúcich)

potkanov je tiež inhibovaná endogénna kostná rezorbcia, čo vedie k nárastu normálnej kostnej hmoty

v porovnaní so zvieratami, ktoré nepodstúpili liečbu.

Živočíšne modely potvrdzujú, že kyselina ibandrónová je vysoko účinný inhibítor aktivity

osteoklastov. U rastúcich potkanov nebol žiadny náznak poruchy mineralizácie kostí, ani pri dávkach

vyšších ako 5 000-násobok dávky potrebnej na liečbu osteoporózy.

Každodenné aj intermitentné (s predĺženými intervalmi bez dávky) dlhodobé podávanie lieku u

potkanov, psov a opíc bolo spojené s tvorbou novej kosti normálnej kvality, pričom sa udržala alebo

zvýšila mechanická pevnosť kosti dokonca aj pri dávkach v toxickom rozsahu. U ľudí bola účinnosť

každodenného aj intermitentného podávania (s 9 až 10-týždňovými intervalmi bez dávky) kyseliny

ibandrónovej potvrdená v klinickej štúdii (MF 4411), v ktorej sa preukázala účinnosť kyseliny

ibandrónovej proti fraktúram.

Na zvieracích modeloch kyselina ibandrónová spôsobila biochemické zmeny, ktoré poukazujú na

inhibíciu kostnej resorpcie v závislosti od dávky, vrátane supresie biochemických markerov

degradácie kostného kolagénu (napríklad deoxypyridinolínu a priečne viazaných N-telopeptidov

kolagénneho typu I (NTX)) v moči.

Každodenné aj intermitentné (s 9 až 10-týždňovými intervalmi bez dávky na štvrťrok) perorálne dávky

ako aj intravenózne dávky kyseliny ibandrónovej u žien po menopauze spôsobili biochemické zmeny

poukazujúce na inhibíciu kostnej rezorbcie v závislosti od dávky.

Intravenózna injekcia Bonvivy znížila hladiny sérového C-telopeptidu alfa reťazca kolagénu I. typu

(CTX) v priebehu 3 - 7 dní od začiatku liečby a znížila hladiny osteokalcínu v priebehu 3 mesiacov.

Po skončení liečby dochádza k návratu k patologickým ukazovateľom zvýšenej kostnej rezorbcie,

ktoré sa vyskytovali pred liečbou v súvislosti s postmenopauzálnou osteoporózou.

Histologické vyšetrenie kostných biopsií po dvoch a troch rokoch liečby žien po menopauze

s dávkami perorálnej kyseliny ibandrónovej 2,5 mg denne a intermitentnými intravenóznymi dávkami

až do 1 mg každé tri mesiace, dokázalo normálnu kvalitu kostí, bez náznaku poruchy mineralizácie

kostí. Očakávané zníženie kostného obratu, kosti normálnej kvality a neprítomnosť poruchy minerálov

sa pozorovali aj po dvoch rokoch liečby injekciou Bonviva 3 mg.

Klinická

účinnosť

Nezávislé rizikové faktory, napríklad nízka BMD, vek, prítomnosť prekonaných fraktúr, fraktúry v

rodinnej anamnéze, značný úbytok kostnej hmoty a nízky index telesnej hmotnosti sa majú brať do

úvahy, aby sa zistilo, či má žena zvýšené riziko osteoporotických fraktúr.

Bonviva 3 mg injekcia každé 3 mesiace

Hustota kostných minerálov (BMD)

V dvojročnej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, multicentrickej štúdii (BM 16550) so zameraním na

dôkaz rovnocennej účinnosti u žien (1386 žien vo veku 55-80 rokov) s osteoporózou (východiskové T-

skóre BMD driekovej chrbtice nižšie ako -2,5SD) po menopauze sa dokázalo, že Bonviva 3 mg

intravenózna injekcia, podávaná každé 3 mesiace, je najmenej rovnako účinná ako perorálna kyselina

ibandrónová 2,5 mg denne. Bolo to dokázané v primárnej analýze jednoročných výsledkov,

aj v konfirmačnej analýze dvojročných konečných výsledkov (tabuľka 2).

Primárna analýza údajov zo štúdie BM 16550 po jednom roku a potvrdzujúca analýza po 2 rokoch

nepreukázali nižšiu účinnosť dávkovacej schémy s 3 mg injekciou každé 3 mesiace v porovnaní s

dávkovacou schémou s 2,5 mg dennou perorálnou dávkou, pokiaľ ide o priemerné zvýšenia BMD

driekovej chrbtice, bedrovej oblasti, femorálneho krčka a trochantera (tabuľka 2).

Tabuľka 2: Priemerná relatívna zmena od východiskovej hodnoty BMD driekovej chrbtice, bedrovej

oblasti, femorálneho krčka a trochantera po jednoročnej liečbe (primárna analýza)

a dvojročnej liečbe (populácia podľa protokolu) v štúdii BM 16550.

Jednoročné údaje zo štúdie

BM 16550

Dvojročné údaje zo štúdie

BM 16550

Priemerné relatívne zmeny

od východiskovej hodnoty

% [95 % CI]

kyselina

ibandrónová

2,5 mg denne

(N=377)

Bonviva 3 mg

injekcia každé

3 mesiace

(N=365)

kyselina

ibandrónová

2,5 mg denne

(N=334)

Bonviva 3 mg

injekcia každé

3 mesiace

(N=334)

BMD driekovej chrbtice

L2-L4

3,8 [3,4; 4,2]

4,8 [4,5; 5,2]

4,8 [4,3; 5,4]

6,3 [5,7; 6,8]

BMD bedrovej oblasti

1,8 [1,5; 2,1]

2,4 [2,0; 2,7]

2,2 [1,8; 2,6]

3,1 [2,6; 3,6]

BMD femorálneho krčka

1,6 [1,2;2,0]

2,3 [1,9; 2,7]

2,2 [1,8; 2,7]

2,8 [2,3; 3,3]

BMD trochantera

3,0 [2,6; 3,4]

3,8 [3,2; 4,4]

3,5 [3,0; 4,0]

4,9 [4,1; 5,7]

V prospektívne plánovanej analýze sa okrem toho dokázalo, že Bonviva 3 mg injekcia každé 3

mesiace je účinnejšia ako perorálna kyselina ibandrónová 2,5 mg denne vo zvýšení BMD driekovej

chrbtice po jednom roku, p<0,001 a po dvoch rokoch, p<0,001.

Stanovením BMD driekovej oblasti po 1 roku liečby, BMD sa zvýšila alebo udržala (t.j. pacienti

reagovali na liečbu) u 92,1 % pacientov, ktorí dostali 3 mg injekciu každé tri mesiace v porovnaní s

84,9 % pacientov, ktorí užívali perorálne 2,5 mg denne (p=0,002). Po 2 rokoch liečby sa BMD

driekovej chrbtice zvýšila alebo udržala u 92,8 % pacientov, ktorí dostali 3 mg injekcie a u 84,7 %

pacientov, ktorí užívali perorálne 2,5 mg denne (p=0,001).

Pokiaľ ide o BMD bedrovej oblasti po jednom roku, na liečbu reagovalo 82,3 % pacientov, ktorí

dostali 3 mg injekciu každé tri mesiace v porovnaní so 75,1 % pacientov, ktorí užívali perorálne

2,5 mg denne (p=0,02). Po 2 rokoch liečby sa BMD bedrovej oblasti zvýšila alebo udržala u 85,6 %

pacientov, ktorí dostali 3 mg injekcie a u 77,0 % pacientov, ktorí užívali perorálne 2,5 mg denne

(p=0,004).

Podiel pacientov, u ktorých sa po jednom roku BMD driekovej chrbtice aj bedrovej oblasti zvýšila

alebo udržala, bol 76,2 % v skupine s 3 mg injekciou každé 3 mesiace a 67,2 % v skupine s 2,5 mg

dennou perorálnou dávkou (p=0,007). Po dvoch rokoch toto kritérium splnilo 80,1 % pacientov v

skupine s 3 mg injekciou každé 3 mesiace a 68,8 % pacientov v skupine s 2,5 mg dennou perorálnou

dávkou (p=0,001).

Biochemické markery kostného obratu

Klinicky významné zníženia sérových hladín CTX sa pozorovali vo všetkých hodnotených časových

obdobiach. Po 12 mesiacoch bola stredná hodnota relatívnych zmien od východiskovej hodnoty –

58,6 % pre schému s 3 mg intravenóznou injekciou každé 3 mesiace a –62,6 % pre schému s 2,5 mg

dennou perorálnou dávkou. Okrem toho sa zistilo, že na liečbu reagovalo (t.j. zníženie o ≥ 50 % od

východiskovej hodnoty) 64,8 % pacientov, ktorí dostali 3 mg injekciu každé 3 mesiace v porovnaní so

64,9 % pacientov, ktorí užívali perorálne 2,5 mg denne. Zníženie sérových hladín CTX sa udržalo

počas 2 rokov, pričom v oboch skupinách na liečbu reagovala viac ako polovica pacientov.

Na základe výsledkov štúdie BM 16550 sa očakáva, že Bonviva 3 mg intravenózna injekcia, podávaná

každé 3 mesiace, je prinajmenšom rovnako účinná v prevencii zlomenín ako schéma s 2,5 mg dennou

perorálnou dávkou kyseliny ibandrónovej.

Kyselina ibandrónová 2,5 mg tablety raz denne

V úvodnej trojročnej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii zameranej

na zlomeniny (MF 4411) sa dokázal štatisticky významný, s liečbou súvisiaci pokles výskytu nových

rádiografických morfometrických a klinických vertebrálnych fraktúr (tabuľka 3). V tejto štúdii bola

vyhodnocovaná kyselina ibandrónová pri denných perorálnych dávkach 2,5 mg a intermitentných

perorálnych dávkach 20 mg, ktoré sa použili ako výskumný režim. Kyselina ibandrónová sa užívala

60 minút pred prvým jedlom alebo nápojom dňa (obdobie na prázdny žalúdok po podaní dávky).

Štúdia skúmala ženy vo veku 55 až 80 rokov, ktoré boli najmenej 5 rokov po menopauze, a u ktorých

bola BMD v driekovej chrbtici s SD od -2 do 5-krát nižšej ako priemerná hodnota pred menopauzou

(T-skóre) najmenej v jednom stavci [L1-L4] a ktoré mali jednu až štyri bežné fraktúry stavcov. Všetky

pacientky dostávali denne 500 mg vápnika a 400 IU vitamínu D. Účinnosť bola vyhodnotená

u 2928 pacientok. Pri dennom podávaní kyseliny ibandróvej 2,5 mg sa prejavilo štatisticky významné

zníženie výskytu nových vertebrálnych fraktúr v dôsledku liečby. Tento režim počas troch rokov

trvania štúdie znížil výskyt nových rádiografických vertebrálnych fraktúr o 62 % (p = 0,0001).

Zníženie relatívneho rizika o 61 % sa pozorovalo po 2 rokoch (p = 0,0006). Po 1 roku liečby sa

nedosiahol žiadny štatisticky významný rozdiel (p = 0,056). Účinok na fraktúry sa udržiaval počas

trvania štúdie. V priebehu času sa nepozoroval žiaden náznak nižšieho účinku.

Tiež sa významne znížil výskyt klinických vertebrálnych fraktúr o 49 % po 3 rokoch (p = 0,011).

Silný vplyv na vertebrálne fraktúry tiež odrážala štatisticky významná redukcia straty telesnej výšky

v porovnaní s placebom (p < 0,0001).

Tabuľka 3: Výsledky trojročnej štúdie MF 4411 (%, 95 % IS) zameranej na fraktúry

Placebo

(N = 974)

kyselina ibandrónová 2,5 mg

denne

(N = 977)

Zníženie relatívneho rizika výskytu

nových morfometrických

vertebrálnych fraktúr

62 % (40,9; 75,1)

Výskyt nových morfometrických

vertebrálnych fraktúr

9,56 % (7,5; 11,7)

4,68 % (3,2; 6,2)

Zníženie relatívneho rizika klinickej

vertebrálnej fraktúry

49 %

(14,03; 69,49)

Výskyt klinickej vertebrálnej

fraktúry

5,33 %

(3,73; 6,92)

2,75 %

(1,61; 3,89)

BMD – priemerná zmena vzhľadom

na východiskový stav driekovej

chrbtice v 3. roku

1,26 % (0,8; 1,7)

6,54 % (6,1; 7,0)

BMD – priemerná zmena vzhľadom

na východiskový stav bedrovej

oblasti v 3. roku

-0,69 %

(-1,0; -0,4)

3,36 %

(3,0; 3,7)

Účinok liečby kyselinou ibandrónovou sa ďalej stanovil na základe analýzy podskupiny pacientok,

ktoré mali vo východiskovom bode T-skóre BMD driekovej chrbtice nižšie ako –2,5 (tabuľka 4).

Zníženie rizika vertebrálnych fraktúr bolo s tým v úplnej zhode a pozorovalo sa v celkovej populácii.

Tabuľka 4: Výsledky trojročnej štúdie MF 4411 (%, 95 % IS) zameranej na fraktúry u pacientok, ktoré

mali vo východiskovom bode T-skóre BMD driekovej chrbtice nižšie ako –2,5

Placebo

(N = 587)

kyselina ibandrónová 2,5 mg

denne

(N = 575)

Zníženie relatívneho rizika výskytu

nových morfometrických

vertebrálnych fraktúr

59 % (34,5; 74,3)

Výskyt nových morfometrických

vertebrálnych fraktúr

12,54 % (9,53; 15,55)

5,36 % (3,31,; 7,41)

Zníženie relatívneho rizika klinickej

vertebrálnej fraktúry

50 % (9,49; 71,91)

Výskyt klinickej vertebrálnej

fraktúry

6,97 % (4,67; 9,27)

3,57 % (1,89; 5,24)

BMD – priemerná zmena vzhľadom

na východiskový stav driekovej

chrbtice v 3. roku

1,13 % (0,6; 1,7)

7,01 % (6,5; 7,6)

BMD – priemerná zmena vzhľadom

na východiskový stav bedrovej

oblasti v 3. roku

-0,70 % (-1,1; -0,2)

3,59 % (3,1; 4,1)

V celej populácii pacientov v štúdii MF4411 sa nezaznamenalo zníženie výskytu nevertebrálnych

fraktúr, avšak pri dennom podávaní kyseliny ibandrónovej sa dokázala účinnosť u vysoko rizikovej

podskupiny (s hodnotami T-skóre BMD stehnového krčku

-3,0), kde sa zaznamenalo zníženie rizika

nevertebrálnych fraktúr o 69%

Denná perorálna liečba v dávke 2,5 mg kyseliny ibandrónovej mala za následok progresívny nárast

BMD na vertebrálnych i nevertebrálnych miestach kostry.

Nárast BMD driekovej chrbtice počas troch rokov v porovnaní s placebom bol 5,3 % a 6,5 %

v porovnaní s východiskovým stavom. Nárast v bedrovej oblasti, v mieste krčku stehennej kosti

v porovnaní s východiskovým bodom bol 2,8 %, v celej bedrovej oblasti 3,4 % a 5,5 % v trochanteri.

Biochemické markery kostného metabolizmu (napríklad CTX v moči a sérový osteokalcín) dokázali

očakávanú supresiu až po hladiny pred menopauzou a maximálna supresia sa dosiahla v období

3 až 6 mesiacov používania 2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne.

Klinicky významná 50 %-ná redukcia biochemických markerov kostnej rezorbcie sa pozorovala skoro,

už jeden mesiac po začiatku liečby kyselinou ibandrónovou 2,5 mg.

Pediatrická populácia (pozri časť 4.2 a časť 5.2)

Bonviva nebola skúmaná u detí a dospievajúcich, preto nie sú k dispozícii žiadne údaje účinnosti a

bezpečnosti pre túto skupinu pacientov.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Primárne farmakologické účinky kyseliny ibandrónovej na kosť nesúvisia priamo s aktuálnymi

koncentráciami v plazme, ako dokázali rôzne štúdie u zvierat aj u ľudí.

Plazmatické koncentrácie kyseliny ibandrónovej sa po intravenóznom podaní 0,5 mg až 6 mg zvyšujú

úmerne dávke.

Absorpcia

Neaplikovateľné

Distribúcia

Kyselina ibandrónová sa po počiatočnej systémovej expozícii rýchlo viaže na kosť alebo sa vylúči do

moču. U ľudí je zrejmý terminálny distribučný objem najmenej 90 l a množstvo dávky, ktoré sa

dostane do kosti, sa odhaduje na 40 až 50 % cirkulujúcej dávky. Väzba na proteíny v ľudskej plazme

je približne 85 až 87 % (stanovená in vitro pri terapeutických koncentráciách kyseliny ibandrónovej),

a preto existuje len malý potenciál interakcie s inými liekmi v dôsledku vytesnenia.

Biotransformácia

Neexistuje žiadny dôkaz, že kyselina ibandrónová je u zvierat alebo u ľudí metabolizovaná.

Eliminácia

Kyselina ibandrónová sa eliminuje z obehu prostredníctvom kostnej absorpcie (odhaduje sa, že je to

40 až 50 % absorpcie u žien po menopauze) a zvyšok je eliminovaný v nezmenenom stave obličkami.

Rozsah pozorovaných zrejmých polčasov je široký, zdanlivý terminálny polčas sa vo všeobecnosti

pohybuje v rozsahu 10 – 72 hodín. Keďže vypočítané hodnoty sú z veľkej časti závislé od dĺžky

štúdie, použitej dávky a citlivosti testu, skutočný terminálny polčas je pravdepodobne podstatne dlhší,

rovnako ako u ostatných bisfosfonátov. Včasné plazmatické hladiny rýchlo klesajú dosahujúc 10 %

maximálnych hodnôt po 3 a 8 hodinách po intravenóznom alebo perorálnom podaní.

Celkový klírens kyseliny ibandrónovej je nízky s priemernými hodnotami v rozsahu 84 až 160 ml/min.

Renálny klírens (približne 60 ml/min u zdravých žien po menopauze) činí 50 – 60 % celkového

klírensu a súvisí s klírensom kreatinínu. Rozdiel medzi zdanlivým celkovým a renálnym klírensom sa

odráža vychytávanie liečiva kosťou.

Zdá sa, že sekrečná dráha eliminácie nezahŕňa známe kyslé alebo zásadité transportné systémy

podieľajúce sa na vylučovaní iných liečiv. Okrem toho kyselina ibandrónová neinhibuje hlavné

izoenzýmy pečeňového cytochrómového systému P450 u ľudí a neindukuje pečeňový cytochrómový

systém P450 u potkanov.

Farmakokinetika v osobitných klinických situáciách

Pohlavie

Farmakokinetika kyseliny ibandrónovej je u mužov a žien podobná.

Rasa

Pokiaľ ide o vylučovanie kyseliny ibandrónovej, neexistuje žiadny dôkaz klinicky významných

etnických rozdielov medzi Aziatmi a belochmi. Je dostupných málo údajov o pacientoch afrického

pôvodu.

Pacientky s poškodením funkcie

obličiek

Renálny klírens kyseliny ibandrónovej u pacientok s rôznymi stupňami poškodenie funkcie obličiek je

lineárne úmerný klírensu kreatinínu (CLcr).

U pacientok s miernou alebo stredne ťažkou renálnou insuficienciou (CLcr rovný alebo väčší ako

30/min) nie je potrebné upraviť dávku.

Pacienti s ťažkým poškodením funkcie obličiek (CLcr menší ako 30 ml/min), ktorí denne dostávali

perorálnu dávku 10 mg kyseliny ibandrónovej počas 21 dní, mali 2 až 3-krát vyššie plazmatické

koncentrácie ako pacienti s normálnou renálnou funkciou a celkový klírens kyseliny ibandrónovej u

nich bol 44 ml/min. Po intravenóznom podaní 0,5 mg kyseliny ibandrónovej pacientom s ťažkým

stupňom renálnej insuficiencie poklesol celkový klírens o 67 %, renálny klírens o 77 % a nerenálny

klírens o 50 %. Avšak nepozorovalo sa žiadne zníženie znášanlivosti spojené so zvýšením expozície.

Vzhľadom na obmedzené klinické skúsenosti sa Bonviva neodporúča pacientom s ťažkou renálnou

insuficienciou (pozri časť 4.2 a časť 4.4). Farmakokinetika kyseliny ibandrónovej u pacientov

s renálnym ochorením v konečnej fáze bola stanovená len u malého počtu pacientov kontrolovaných

hemodialýzou, a z tohto dôvodu farmakokinetika kyseliny ibandrónovej u pacientov, ktorí

nepodstupujú hemodialýzu, nie je známa. Vzhľadom k tomu, že k dispozícii sú len obmedzené údaje,

kyselina ibandrónová sa nemá používať u všetkých pacientok s renálnym ochorením v terminálnej

fáze.

Pacientky s poškodením funkcie

pečene

(pozri

časť

4.2)

Nie sú známe žiadne farmakokinetické údaje o kyseline ibandrónovej u pacientok s hepatálnou

insuficienciou. Pečeň nehrá žiadnu významnú úlohu pri klírense kyseliny ibandrónovej, ktorá nie je

metabolizovaná, ale je uvoľnená renálnou exkréciou a absorbovaná kosťami. Preto u pacientok

s hepatálnou insuficienciou nie je potrebné upraviť dávku.

Staršie pacientky (pozri

časť

4.2)

Na základe viacnásobnej analýzy sa nezistilo, že by akýkoľvek zo študovaných farmakokinetických

paramentrov bol závislý od veku. Keďže funkcia obličiek sa vekom zhoršuje, je to jediný faktor, ktorý

treba brať do úvahy (pozri časť Poškodenie funkcie obličiek).

Pediatrická populácia (pozri

časť

4.2 a

časť

5.1)

Neexistujú žiadne údaje o užívaní Bonvivy pacientmi tejto vekovej skupiny.

5.3

Predklinické údaje o

bezpečnosti

Toxické účinky, t. j. príznaky renálneho poškodenia, sa pozorovali u psov len pri expozíciách

dostatočne prevyšujúcich maximálne expozície u ľudí, čo naznačuje malý význam pre klinické

použitie.

Mutagenita/Karcinogenita

Nepozoroval sa žiadny náznak karcinogénneho potenciálu. Testy na genotoxicitu nedokázali genetickú

aktivitu kyseliny ibandrónovej.

Reprodukčná

toxicita

Špecifické štúdie zamerané na dávkovací režim s podaním každé 3 mesiace sa neuskutočnili.

V štúdiách zameraných na denné intravenózne podávanie kyseliny ibandrónovej sa u potkanov a

králikov nedokázal priamy toxický alebo teratogénny vplyv na plod. Nárast telesnej hmotnosti bol

znížený u potomstva F

u potkanov. V reprodukčných štúdiách u potkanov perorálne podávanie pri

dávkach 1 mg/kg/deň a vyšších viedlo k nárastu preimplantačných potratov. V reprodukčných

štúdiách u potkanov intravenózne podávaná kyselina ibandrónová znížila počet spermií pri dávkach

0,3 a 1 mg/kg/deň a znížila fertilitu u samcov pri dávke 1 mg/kg/deň a u žien pri dávke na

1,2 mg/kg/deň. Ďalšie nežiaduce reakcie na kyselinu ibandrónovú v štúdiách reprodukčnej toxicity u

potkanov sa nelíšili od nežiaducich reakcií, ktoré sa zvyčajne pozorujú u bisfosfonátov. Zahŕňajú

znížený počet implantačných miest, narušenie prirodzeného pôrodu (dystokia) a nárast viscerálnych

odchýlok (renal pelvis ureter syndrome).

6.

FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1

Zoznam pomocných látok

Chlorid sodný

Ľadová kyselina octová

Nátriumacetát

Voda na injekciu

6.2

Inkompatibility

Bonviva injekčný roztok sa nesmie miešať s roztokmi obsahujúcimi vápnik alebo s inými intravenózne

podávanými liekmi.

6.3

Čas

použiteľnosti

2 roky.

6.4

Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5

Druh obalu a obsah balenia

Naplnené injekčné striekačky (5 ml) vyrobené z bezfarebného skla typu I, šedá pryžová zátka a kryt

hrotu sú vyrobené z butylkaučuku laminovaného fluórovými živicami, obsahujú 3 ml injekčného

roztoku.

Balenie obsahuje 1 naplnenú injekčnú striekačku a 1 injekčnú ihlu alebo 4 naplnené injekčné

striekačky a 4 injekčné ihly.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6

Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Ak sa má liek podať do existujúceho intravenózneho prístupu, infúzny roztok sa má obmedziť buď na

izotonický fyziologický roztok alebo na 50 mg/ml (5 %) roztok glukózy. Platí to aj pre roztoky

používané na prepláchnutie krídielkového adaptéra a iných pomôcok.

Nepoužitý injekčný roztok, injekčná striekačka a injekčná ihla majú byť zlikvidované v súlade

s národnými požiadavkami. Uvoľnenie liečiv do prostredia má byť znížené na minimum.

Pri použití a likvidácii injekčných striekačiek a ďalších injekčných ihiel sa majú dôsledne dodržať

nasledujúce body:

Injekčné ihly a injekčné striekačky sa nemajú znovu použiť.

Všetky injekčné ihly a injekčné striekačky po použití dajte do nádoby na ostré predmety

(odpadková nádoba odolná proti prerezaniu).

Nádobu uchovávajte mimo dosahu detí.

Nádobu na ostré predmety nedávajte do bežného odpadu.

Naplnenú nádobu zlikvidujte v súlade s národnými požiadavkami alebo pokynov svojho

lekára.

7.

DRŽITEĽ

ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Atnahs Pharma Netherlands B.V.

Strawinskylaan 3127

1077 ZX Amsterdam

Holandsko

8.

REGISTRAČNÉ

ČÍSLO

EU/1/03/265/005

EU/1/03/265/006

9.

DÁTUM PRVEJ

REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA

REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 23.februára 2004

Dátum posledného predĺženia: 18. decembra 2013

10.

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky

http://www.ema.europa.eu.

PRÍLOHA II

A.

VÝROBCOVIA ZODPOVEDNÍ ZA

UVOĽNENIE

ŠARŽE

B.

PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA

VÝDAJA A POUŽITIA

C.

ĎALŠIE

PODMIENKY A POŽIADAVKY REGISTRÁCIE

D.

PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA

BEZPEČNÉHO

A

ÚČINNÉHO

POUŽÍVANIA LIEKU

A.

VÝROBCOVIA ZODPOVEDNÍ ZA

UVOĽNENIE

ŠARŽE

Názov a adresa výrobcu zodpovedného za uvoľnenie šarže

Filmom obalené tablety:

Waymade PLC

Sovereign House,

Miles Gray Road,

Basildon, Essex,

SS14 3FR

Veľká Británia

Waymade PLC

Josselin Road

Burnt Mills Industrial Estate

Basildon,

SS13 1QF

Veľká Británia

IL CSM Clinical Supplies Management GmbH

Marie-Curie-Strasse 8

Lörrach

Baden-Württemberg

79539, Nemecko

Injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke:

Waymade PLC

Sovereign House,

Miles Gray Road,

Basildon, Essex,

SS14 3FR

Veľká Británia

Waymade PLC

Josselin Road

Burnt Mills Industrial Estate

Basildon,

SS13 1QF

Veľká Británia

Tlačená písomná informácia pre používateľa lieku musí obsahovať názov a adresu výrobcu

zodpovedného za uvoľnenie príslušnej šarže

B.

PODMIENKYALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA VÝDAJA A POUŽITIA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

C.

ĎALŠIE

PODMIENKY A POŽIADAVKY REGISTRÁCIE

Periodicky aktualizované správy o

bezpečnosti

Požiadavky na predloženie periodicky aktualizovaných správ o bezpečnosti tohto lieku sú stanovené v

zozname referenčných dátumov Únie (zoznam EURD) v súlade s článkom 107c ods. 7 smernice

2001/83/ES a všetkých následných aktualizácií uverejnených na európskom internetovom portáli pre

lieky.

D.

PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA

BEZPEČNÉHO

A

ÚČINNÉHO

POUŽÍVANIA LIEKU

Plán riadenia rizík (RMP)

Držiteľ rozhodnutia o registrácii vykoná požadované činnosti a zásahy v rámci dohľadu nad

liekmi, ktoré sú podrobne opísané v odsúhlasenom RMP predloženom v module 1.8.2

registračnej dokumentácie a vo všetkých ďalších odsúhlasených aktualizáciách RMP.

Aktualizovaný RMP je potrebné predložiť:

na žiadosť Európskej agentúry pre lieky,

vždy v prípade zmeny systému riadenia rizík, predovšetkým v dôsledku získania nových

informácií, ktoré môžu viesť k výraznej zmene pomeru prínosu a rizika, alebo v dôsledku

dosiahnutia dôležitého medzníka (v rámci dohľadu nad liekmi alebo minimalizácie rizika).

Dodatočné

opatrenia na minimalizáciu rizika

Držiteľ rozhodnutia o registrácii má zabezpečiť implementáciu pripomienkovej karty pacienta

týkajúcej sa upozornenia na osteonekrózu čeľuste.

PRÍLOHA III

OZNAČENIE

OBALU A PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE

POUŽÍVATEĽA

A.

OZNAČENIE

OBALU

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ

BYŤ

UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL

1.

NÁZOV LIEKU

Bonviva 150 mg filmom obalené tablety

kyselina ibandrónová

2.

LIEČIVO

Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg kyseliny ibandrónovej (ako sodný monohydrát).

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Tablety obsahujú aj laktózu. Pre ďalšie informácie pozri písomnú informáciu pre používateľku

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Filmom obalené tablety

1 filmom obalená tableta

3 filmom obalené tablety

5.

SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Tablety necmúľajte, nežujte ani nedrvte.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľku

Jedna tableta na mesiac

Na vnútorné použitie

Mesiac 1 __/__/__ 3 filmom obalené tablety

Mesiac 2 __/__/__ 3 filmom obalené tablety

Mesiac 3 __/__/__ 3 filmom obalené tablety

Poznamenajte si dátum užitia tablety

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ

UCHOVÁVAŤ

MIMO

DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.

NÁZOV A ADRESA

DRŽITEĽA

ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Atnahs Pharma Netherlands B.V.

Strawinskylaan 3127

1077 ZX Amsterdam

Holandsko

12.

REGISTRAČNÉ

ČÍSLO

EU/1/03/265/003 1 filmom obalená tableta

EU/1/03/265/004 3 filmom obalené tablety

13.

ČÍSLO

VÝROBNEJ ŠARŽE

č. šarže

14.

ZATRIEDENIE LIEKU

PODĽA

SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis

15.

POKYNY NA POUŽITIE

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

bonviva 150 mg

17.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ

ČIAROVÝ

KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE

ČITATEĽNÉ

ĽUDSKÝM

OKOM

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ

BYŤ

UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

Blister

1.

NÁZOV LIEKU

Bonviva 150 mg filmom obalené tablety

kyselina ibandrónová

2.

NÁZOV

DRŽITEĽA

ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Atnahs Pharma Netherlands B.V.

3.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

4.

ČÍSLO

VÝROBNEJ ŠARŽE

5.

INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ

BYŤ

UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL

1.

NÁZOV LIEKU

Bonviva 3 mg injekčný roztok

kyselina ibandrónová

2.

LIEČIVO

Jedna naplnená injekčná striekačka s 3 ml roztoku obsahuje 3 mg kyseliny ibandrónovej (ako sodný

monohydrát).

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Tiež obsahuje chlorid sodný, ľadovú kyselinu octovú, nátriumacetát, vodu na injekciu. Pre ďalšie

informácie pozri písomnú informáciu pre používateľku.

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

1 naplnená injekčná striekačka + 1 injekčná ihla

4 naplnené injekčné striekačky + 4 injekčné ihly

5.

SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľku

Len na intravenózne použitie

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ

UCHOVÁVAŤ

MIMO

DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.

NÁZOV A ADRESA

DRŽITEĽA

ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Atnahs Pharma Netherlands B.V.

Strawinskylaan 3127

1077 ZX Amsterdam

Holandsko

12.

REGISTRAČNÉ

ČÍSLO

EU/1/03/265/005 1 naplnená injekčná striekačka

EU/1/03/265/006 4 naplnené injekčné striekačky

13.

ČÍSLO

VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.

ZATRIEDENIE LIEKU

PODĽA

SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis

15.

POKYNY NA POUŽITIE

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje

17.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ

ČIAROVÝ

KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE

ČITATEĽNÉ

ĽUDSKÝM

OKOM

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ

BYŤ

UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM

OBALE

NAPLNENÁ

INJEKČNÁ

STRIEKAČKA

1.

NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Bonviva 3 mg injekčný roztok

kyselina ibandrónová

Len na i.v. použitie

2.

SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľku

3.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

4.

ČÍSLO

VÝROBNEJ ŠARŽE

5.

OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

3 mg/3 ml

6.

INÉ

B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE

POUŽÍVATEĽA

Písomná informácia pre

používateľku

BONVIVA

150 mg filmom obalené tablety

kyselina ibandrónová

Pozorne si

prečítajte

celú písomnú informáciu predtým ako

začnete

užívať

tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uchovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú

sestru.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj

vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo

zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto

písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

Plánovanie užitia lieku Bonviva

so samolepiacimi nálepkami pre váš osobný kalendár

Čo je Bonviva a na čo sa používa

Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Bonvivu

Ako užívať Bonvivu

Možné vedľajšie účinky

Ako uchovávať Bonvivu

Obsah balenia a ďalšie informácie

1.

Čo

je Bonviva a na

čo

sa používa

Bonviva patrí do skupiny liekov nazývaných bisfosfonáty. Obsahuje liečivo kyselinu ibandrónovú.

Bonviva môže zvrátiť kostné straty zastavením ďalších strát kostnej hmoty u väčšiny žien, ktoré ju

užívajú i keď ženy nemusia vidieť alebo cítiť rozdiel. Bonviva môže pomôcť znížiť riziko zlomenín

kostí (fraktúr). Toto zníženie rizika sa dokázalo pri zlomenine stavcov chrbtice, ale nie pri

zlomeninách v oblasti bedrového kĺbu.

Bonviva vám bola predpísaná na

liečbu

osteoporózy po menopauze, lebo máte zvýšené riziko

zlomenín. Osteoporóza je rednutie a oslabenie kostí, čo je časté u žien po menopauze. V menopauze

vaječníky prestávajú vytvárať ženský hormón estrogén, ktorý pomáha udržať kostru ženy v dobrom

stave.

Čím skôr sa u ženy objaví menopauza, tým je vyššie riziko zlomenín pri osteoporóze.

Ďalšími faktormi, ktoré môžu zvýšiť riziko zlomenín, sú:

nedostatočný príjem vápnika a vitamínu D zo stravy

fajčenie alebo pitie prílišného množstva alkoholu

nedostatok chôdze alebo iného cvičenia so záťažou

výskyt osteoporózy v rodine.

Zdravý životný štýl vám tiež pomôže mať čo najväčší úžitok z liečby. K tomu patrí:

vyvážená strava bohatá na vápnik a vitamín D

chôdza alebo cvičenie so záťažou

nefajčiť a nepiť príliš veľké množstvo alkoholu.

2.

Čo

potrebuje

vedieť

predtým, ako užijete Bonvivu

Neužívajte Bonvivu

ak ste alergická na kyselinu ibandrónovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku

(uvedených v časti 6).

ak trpíte určitou poruchou pažeráka (ezofagus) ako napríklad zúženie alebo ťažkosti

s prehĺtaním.

ak nie ste schopná stáť alebo sedieť vo vzpriamenej polohe súvisle aspoň jednu hodinu (60

minút).

ak máte alebo ste mali nízku hladinu vápnika v krvi. Prosím obráťte sa na svojho lekára.

Upozornenia a opatrenia

U pacientok, ktoré užívali Bonvivu, sa v hláseniach po uvedení lieku veľmi zriedkavo zaznamenali

prípady vedľajších účinkov, tzv. osteonekrózy čeľuste (ONJ) (poškodenie kosti čeľuste). ONJ sa môže

objaviť aj po ukončení liečby.

Je dôležité, aby ste sa snažili a predchádzali vývinu ONJ, pretože je to bolestivý stav, ktorý je ťažké

liečiť. Aby sa znížilo riziko vzniku osteonekrózy čeľuste, mali by ste dodržiavať nasledovné opatrenia.

Predtým ako užijete Bonvivu, povedzte svojmu lekárovi/zdravotnej sestre (zdravotníckemu

pracovníkovi), ak:

máte akékoľvek problémy s ústami alebo zubami, ako napríklad: zuby v zlom zdravotnom

stave, problémy s ďasnami alebo plánovanú extrakciu (trhanie) zuba

nemáte pravidelnú zubnú starostlivosť alebo nemáte pravidelné zubné prehliadky počas dlhého

obdobia

fajčíte (keďže to môže zvýšiť riziko problémov so zubami)

ste boli predtým liečená bisfosfonátmi (používajú sa na liečbu alebo prevenciu poruchy kostí)

užívate lieky, ktoré sa volajú kortikosteroidy (ako napríklad prednizón alebo dexametazón)

máte rakovinové ochorenie

Váš lekár vás môže požiadať, aby ste šli pred začatím liečby Bonvivou na preventívnu zubnú

prehliadku.

V priebehu liečby by ste mali dbať na dobrú hygienu ústnej dutiny (vrátane pravidelného čistenia

zubov) a absolvovať pravidelné zubné prehliadky. Ak nosíte zubnú protézu, mali by ste sa uistiť, že

zapadá správne. Ak ste v starostlivosti stomatológa alebo plánujete podstúpiť stomatologický výkon

(napr. vytrhnutie zuba), informujte vášho lekára o tom, že ste v starostlivosti zubára a povedzte vášmu

zubárovi, že sa liečite Bonvivou.

Vyhľadajte okamžite vášho lekára a zubára, ak sa u vás vyskytnú problémy s ústami alebo zubami,

ako napríklad strata zuba, bolesť alebo opuch, alebo nehojace sa rany a výtok, keďže to môžu byť

príznaky osteonekrózy čeľuste.

Niektorí pacienti musia byť zvlášť opatrní pri užívaní Bonvivy. Povedzte svojmu lekárovi predtým

ako užijete Bonvivu:

ak máte akékoľvek poruchy minerálneho metabolizmu (napríklad nedostatok vitamínu D).

ak máte poruchu funkcie obličiek.

ak máte nejaké ťažkosti s prehĺtaním alebo trávením

Podráždenie, zápal alebo zvredovatenie pažeráka (ezofagus), často s príznakmi prudkej bolesti v

hrudníku, prudkej bolesti po prehltnutí jedla či nápoja, silná nevoľnosť alebo vracanie sa môžu

vyskytnúť najmä vtedy, ak nevypijete plný pohár vody a/alebo ak si ľahnete skôr ako o hodinu po užití

Bonvivy. Ak sa u vás prejavia tieto príznaky, prestaňte užívať Bonvivu a bezodkladne to oznámte

lekárovi (pozri časť 3).

Deti a dospievajúci

Bonvivu nepodávajte deťom ani dospievajúcim do 18 rokov.

Iné lieky a Bonviva

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu

lekárovi alebo lekárnikovi. Najmä:

Doplnky výživy obsahujúce vápnik,

horčík,

železo alebo hliník, pretože pravdepodobne

môžu ovplyvniť účinky Bonvivy.

Kyselina acetylsalicylová a ďalšie nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) (k nim patrí

ibuprofen, sodná soľ diklofenaku a naproxén) môžu podráždiť žalúdok a črevá. Môže to byť aj

v prípade Bonvivy. Preto buďte obzvlášť opatrný, ak súbežne s Bonvivou užívate lieky proti

bolesti alebo protizápalové lieky

Po užití mesačnej tablety Bonviva

počkajte

jednu hodinu, kým užijete

akýkoľvek

ďalší

liek,

vrátane liekov na trávenie, výživových doplnkov obsahujúcich vápnik alebo vitamínov.

Bonviva a jedlo a nápoje

Bonvivu neužívajte spolu s jedlom. Ak užijete Bonvivu spolu s jedlom, je menej účinná.

Môžete

piť

vodu, ale nie iné nápoje

Potom, čo ste užili Bonvivu, počkajte 1 hodinu než si môžete dať prvé jedlo a ďalšie nápoje (pozri 3.

Ako užívať Bonvivu).

Tehotenstvo a

dojčenie

Bonviva je určená len na použitie u žien po menopauze a nesmú ju užívať ženy, ktoré ešte môžu

otehotnieť.

Neužívajte Bonvivu, ak ste tehotná alebo ak dojčíte. Predtým ako začnete užívať tento liek, poraďte sa

so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Môžete viesť vozidlá a obsluhovať stroje, pretože sa predpokladá, že Bonviva nemá žiadny alebo má

zanedbateľný vplyv na vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Bonviva obsahuje laktózu

(mliečny

cukor).

Ak vám lekár povedal, že neznášate alebo neviete stráviť niektoré cukry (napr. ak máte intoleranciu

galaktózy, lapónsky deficit laktázy alebo máte problémy so vstrebávaním glukózo-galaktózy), pred

užitím tohto lieku kontaktujte svojho lekára.

3.

Ako

užívať

Bonvivu

Vždy užívajte tento liek presne tak ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečim istý, overte si to u

svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná

dávka Bonvivy je jedna tableta raz

mesačne.

Užívanie

mesačnej

dávky

Je dôležité dôsledne sa riadiť týmito pokynmi. Sú určené na to, aby sa tableta Bonvivy rýchlo dostala

do žalúdka, čím sa zníži pravdepodobnosť podráždenia.

Užite jednu 150 mg tabletu Bonvivy raz

mesačne.

Vyberte si jeden

deň

v mesiaci, ktorý si ľahko zapamätáte. Môžete si vybrať buď rovnaký

dátum (napr. prvého v každom mesiaci) alebo rovnaký deň (napr. prvá nedeľa v každom

mesiaci) na užitie tablety Bonviva. Vyberte si taký dátum, ktorý najviac vyhovuje vášmu

obvyklému režimu.

Tabletu Bonvivy užite najmenej 6 hodín po poslednom jedle alebo nápoji okrem vody.

Tabletu Bonvivy užite

ihneď

ako ráno vstanete a

skôr ako

niečo

zjete alebo vypijete (na prázdny žalúdok)

Tabletu zapite plným pohárom vody (najmenej 180 ml).

Tabletu nezapíjajte vodou s vysokou koncentráciou vápnika, ovocným džúsom ani akýmikoľvek

inými nápojmi. Ak máte obavy z možnej vysokej hladiny vápnika vo vode z vodovodu (tvrdá voda),

odporúča sa použiť fľaškovú vodu s nízkym obsahom minerálov.

Tabletu prehltnite celú – nežujte, nelámte ani nenechajte rozpustiť v ústach.

Hodinu (60 minút) po užití tablety

si

neľahnite

. Ak neostanete vo vzpriamenej polohe (stáť alebo sedieť), nejaká časť lieku

sa môže vrátiť do pažeráka.

nič

nejedzte

nič

nepite (okrem vody v prípade potreby)

neužívajte žiadne iné lieky

Po jednej hodine sa môžete naraňajkovať a napiť. Keď ste sa najedli, ak chcete, môžete si

ľahnúť a v prípade potreby môžete užiť akékoľvek ďalšie lieky.

Pokračovanie

v užívaní Bonvivy

Je dôležité užívať Bonvivu každý mesiac, tak dlho ako vám predpíše lekár. Po 5 rokoch užívania

Bonvivy sa poraďte so svojím lekárom, či máte pokračovať v užívaní Bonvivy.

Ak ste užili viac Bonvivy ako ste mali

Ak omylom užijete viac ako jednu tabletu, vypite plný pohár mlieka a

ihneď

vyhľadajte

lekára.

Nevyvolávajte si vracanie a

neľahnite

si – to by mohlo spôsobiť podráždenie pažeráka.

Ak ste zabudli

užiť

Bonvivu

Ak ste zabudli užiť tabletu ráno v deň ktorý ste si vybrali, už neužite tabletu neskôr v ten

deň.

Namiesto toho si nájdete v kalendári, kedy máte užiť ďalšiu dávku:

Ak ste zabudli

užiť

tabletu v

deň,

ktorý ste si vybrali a do vašej

ďalšej

plánovanej dávky

ostáva iba 1 až 7 dní…

Nikdy neužite dve tablety Bonvivy v ten istý

týždeň.

Počkajte do ďalšej dávky a užite ju tak, ako

ste zvyknutý; potom pokračujte v užívaní jednej tablety

mesačne v deň, ktorý máte vyznačený vo vašom kalendári.

Ak ste zabudli

užiť

tabletu v

deň,

ktorý ste si vybrali a do vašej

ďalšej

plánovanej dávky

ostáva viac ako 7 dní...

Tabletu užite nasledujúci deň ráno, potom, ako ste si spomenuli; potom pokračujte v užívaní jednej

tablety mesačne v deň, ktorý máte vyznačený vo vašom kalendári.

4.

Možné

vedľajšie

účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ihneď

informujte zdravotnú sestru alebo lekára, ak spozorujete

ktorýkoľvek

z nasledujúcich

závažných

vedľajších

účinkov

- môžete

potrebovať

naliehavé lekárske ošetrenie:

Menej

časté

(môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

silná bolesť na hrudníku, silná bolesť po prehltnutí jedla alebo nápoja, silná nevoľnosť alebo

vracanie, ťažkosti s prehĺtaním. Môžete mať závažný zápal vášho pažeráka, možno aj s rankami

alebo zúžením pažeráka.

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

svrbenie, opuch tváre, pier, jazyka a hrdla spolu so sťaženým dýchaním.

pretrvávajúca bolesť a zápal oka

nová bolesť, slabosť alebo ťažkosti so stehnom, bedrovým kĺbom alebo slabinou. Môžete mať

skoré prejavy možnej nezvyčajnej zlomeniny stehennej kosti.

Veľmi

zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

bolesť alebo boľavé miesto v ústach alebo čeľusti. Môžete mať skoré prejavy závažných

problémov s čeľusťou (nekróza (odumretie kostného tkaniva) čeľustnej kosti)

povedzte svojmu lekárovi, ak máte bolesť ucha, výtok z ucha a/alebo infekciu ucha. Môže to

byť príznak poškodenia kosti ucha

závažná, potenciálne život ohrozujúca alergická reakcia

závažné nežiaduce kožné reakcie

Ďalšie

možné

vedľajšie

účinky

Časté

(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

bolesť hlavy

pálenie záhy, ťažkosti pri prehĺtaní, bolesť žalúdka alebo brucha (môže byť dôsledkom zápalu

žalúdka), porucha trávenia, nevoľnosť, hnačka

svalové kŕče, stuhnutosť kĺbov a končatín

príznaky podobné chrípke, vrátane horúčky, triašky a chvenia, pocitu nepohodlia, bolesti kostí

a bolesti svalov a kĺbov. Informujte zdravotnú sestru alebo lekára, ak vám niektoré účinky

spôsobujú ťažkosti alebo trvajú dlhšie ako niekoľko dní.

vyrážka.

Menej

časté

(môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

závrat

plynatosť (vetry, pocit nafúknutia)

bolesť chrbta

pocit únavy a vyčerpanosti

astmatické záchvaty

Zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 1 000 osôb):

zápal dvanástnika (prvá časť čreva), ktorý spôsobuje bolesť žalúdka

žihľavka

Hlásenie

vedľajších

účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo

zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej

informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia

uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií

o bezpečnosti tohto lieku.

5.

Ako

uchovávať

Bonvivu

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po „EXP“. Dátum

exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6.

Obsah balenia a

ďalšie

informácie

Čo

Bonviva obsahuje

Liečivo je kyselina ibandrónová. Každá tableta obsahuje 150 mg kyseliny ibandrónovej (ako

sodný monohydrát).

Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: monohydrát laktózy, povidón, mikrokryštalická celulóza, krospovidón, kyselina

steárová, koloidný bezvodý oxid kremičitý

Obal tablety: hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), mastenec, makrogol 6 000

Ako vyzerá Bonviva a obsah balenia

Bonviva tablety sú biele až šedobiele tablety podlhovastého tvaru, na jednej strane označené „BNVA“

a na druhej strane označené „150“. Tablety sa dodávajú v blistroch obsahujúcich 1 alebo 3 tablety.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia

Držiteľ

rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ

rozhodnutia o registrácii

Atnahs Pharma Netherlands B.V.

Strawinskylaan 3127

1077 ZX Amsterdam

Holandsko

Výrobca

Sovereign House,

Miles Gray Road,

Basildon, Essex,

SS14 3FR

Veľká Británia

Waymade PLC

Josselin Road

Burnt Mills Industrial Estate

Basildon,

SS13 1QF

Veľká Británia

IL CSM Clinical Supplies Management GmbH

Marie-Curie-Strasse 8

Lörrach

Baden-Württemberg

79539, Nemecko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky

http://www.ema.europa.eu.

TEXT NA PRIPOMIENKOVOM ŠTÍTKU

PLÁNOVANIE UŽITIA LIEKU BONVIVA

Dávka Bonvivy je jedna tableta raz mesačne. Vyberte si jeden dátum v mesiaci, ktorý si ľahko

zapamätáte:

buď rovnaký dátum (napr. prvého v každom mesiaci)

alebo rovnaký deň (napr. prvá nedeľa v každom mesiaci).

Použite samolepiace nálepky na označenie dátumov vo vašom kalendári.

Keď užijete tabletu, zaškrtnite políčko na nálepke.

SAMOLEPIACE NÁLEPKY PRE VÁŠ OSOBNÝ KALENDÁR

Mesačná dávka

Mesačná dávka

Mesačná dávka

Bonviva

Bonviva

Bonviva

Je dôležité, aby ste Bonvivu užívali každý mesiac.

Písomná informácia pre

používateľku

Bonviva 3 mg

injekčný

roztok

kyselina ibandrónová

Pozorne si

prečítajte

celú písomnú informáciu predtým ako

začnete

používať

tento liek pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo

zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto

písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

Čo je Bonviva a na čo sa používa

Čo potrebujete vedieť predtým ako vám podajú Bonvivu

Ako sa Bonviva podáva

Možné vedľajšie účinky

Ako uchovávať Bonvivu

Obsah balenia a ďalšie informácie

1.

Čo

je Bonviva a na

čo

sa používa

Bonviva patrí do skupiny liekov nazývaných bisfosfonáty. Obsahuje liečivo kyselinu ibandrónovú.

Bonviva môže zvrátiť kostné straty zastavením ďalších strát kostnej hmoty u väčšiny žien, ktoré ju

užívajú i keď ženy nemusia vidieť alebo cítiť rozdiel. Bonviva môže pomôcť znížiť riziko zlomenín

kostí (fraktúr). Toto zníženie rizika sa dokázalo pri zlomenine stavcov chrbtice ale nie pri zlomeninách

v oblasti bedrového kĺbu.

Bonviva vám bola predpísaná na

liečbu

osteoporózy po menopauze, lebo máte zvýšené riziko

zlomenín. Osteoporóza je rednutie a oslabenie kostí, čo je časté u žien po menopauze. V menopauze

vaječníky prestávajú vytvárať ženský hormón estrogén, ktorý pomáha udržať kostru ženy v dobrom

stave.

Čím skôr sa u ženy objaví menopauza, tým je vyššie riziko zlomenín pri osteoporóze. Ďalšími

faktormi, ktoré môžu zvýšiť riziko zlomenín, sú:

nedostatočný príjem vápnika a vitamínu D zo stravy

fajčenie cigariet alebo pitie prílišného množstva alkoholu

nedostatok chôdze alebo iného cvičenia nedostatok chôdze alebo iného cvičenia so záťažou

výskyt osteoporózy v rodine

Zdravý životný štýl vám tiež pomôže mať čo najväčší úžitok z liečby. K tomu patrí:

vyvážená strava bohatá na vápnik a vitamín D

chôdza alebo iné cvičenie so záťažou, ktoré má vplyv na telesnú hmotnosť

nefajčiť a nepiť príliš veľké množstvo alkoholu.

2.

Čo

potrebuje

vedieťpredtým,

ako použijete Bonvivu

Bonvivu vám nesmú

podať

ak máte alebo ste mali nízku hladinu vápnika v krvi. Poraďte sa so svojím lekárom

ak ste alergická na kyselinu ibandrónovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku

(uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

U pacientiek, ktoré užívali Bonvivu, sa v hláseniach po uvedení lieku veľmi zriedkavo zaznamenali

prípady vedľajších účinkov, tzv. osteonekrózy čeľuste (ONJ) (poškodenie kosti čeľuste). ONJ sa môže

objaviť aj po ukončení liečby.

Je dôležité, aby ste sa snažili a predchádzali vývinu ONJ, pretože je to bolestivý stav, ktorý je ťažké

liečiť. Aby sa znížilo riziko vzniku osteonekrózy čeľuste, mali by ste dodržiavať nasledovné opatrenia.

Predtým ako užijete Bonvivu, povedzte svojmu lekárovi/ zdravotnej sestre (zdravotníckemu

pracovníkovi), ak:

máte akékoľvek problémy s ústami alebo zubami, ako napríklad: zuby v zlom zdravotnom

stave, problémy s ďasnami alebo plánovanú extrakciu (trhanie) zuba

nemáte pravidelnú zubnú starostlivosť, alebo nemáte pravidelné zubné prehliadky počas dlhého

obdobia

fajčíte (keďže to môže zvýšiť riziko problémov so zubami)

ste boli predtým liečená bisfosfonátmi (používajú sa na liečbu alebo prevenciu poruchy kostí)

užívate lieky, ktoré sa volajú kortikosteroidy (ako napríklad prednizón alebo dexametazón)

máte rakovinové ochorenie

Váš lekár vás môže požiadať, aby ste šli pred začatím liečby Bonvivou na preventívnu zubnú

prehliadku.

V priebehu liečby by ste mali dbať na dobrú hygienu ústnej dutiny (vrátane pravidelného čistenia

zubov) a absolvovať pravidelné zubné prehliadky. Ak nosíte zubnú protézu, mali by ste sa uistiť, že

zapadá správne. Ak ste v starostlivosti stomatológa alebo plánujete podstúpiť stomatologický výkon

(napr. vytrhnutie zuba), informujte vášho lekára o tom, že ste v starostlivosti zubára a povedzte vášmu

zubárovi, že sa liečite Bonvivou.

Vyhľadajte okamžite vášho lekára a zubára, ak sa u vás vyskytnú problémy s ústami alebo zubami,

ako napríklad strata zuba, bolesť alebo opuch, alebo nehojace sa rany a výtok, keďže to môžu byť

príznaky osteonekrózy čeľuste.

Niektoré pacientky musia byť zvlášť opatrné pri používaní Bonvivy. Obráťte sa na svojho lekára

predtým, ako začnete používať Bonvivu:

ak máte, alebo ak ste niekedy mali problémy s obličkami, zlyhanie obličiek alebo ak ste

potrebovali dialýzu, alebo ak máte akékoľvek iné ochorenie, ktoré môže poškodiť vaše obličky

ak máte akékoľvek poruchy minerálneho metabolizmu (napríklad nedostatok vitamínu D)

počas liečby Bonvivou musíte užívať vápnik a vitamín D vo forme výživových doplnkov. Ak

ich nemôžete užívať, musíte o tom informovať svojho lekára

ak máte problémy so srdcom a lekár vám odporučil obmedziť denný príjem tekutín.

Prípady závažnej, niekedy smrteľnej alergickej reakcie boli hlásené u pacientov liečených kyselinou

ibandrónovou podávanou do žily. Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov ako

dýchavičnosť/ťažkosti s dýchaním, pocit stiahnutého hrdla, opuch jazyka, závrat, pocit straty vedomia,

sčervenanie alebo opuch tváre, vyrážku na tele, nevoľnosť a vracanie, ihneď upozornite lekára alebo

zdravotnú sestru (pozri časť 4).

Deti a dospievajúci

Bonviva sa nesmie podávať deťom ani dospievajúcim vo veku do 18 rokov.

Iné lieky a Bonviva

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu

lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a

dojčenie

Bonviva je určená len na použitie u žien po menopauze a nesmú ju používať ženy, ktoré ešte môžu

otehotnieť.

Neužívajte Bonvivu, ak ste tehotná alebo ak dojčíte.

Predtým ako začnete užívať tento liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Môžete viesť vozidlá a obsluhovať stroje, pretože sa predpokladá, že Bonviva nemá žiadny alebo má

zanedbateľný vplyv na vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Bonviva obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v dávke (3 ml), t.j. v podstate je bez obsahu

sodíka.

3.

Ako sa Bonviva podáva

Odporúčaná dávka intravenóznej injekcie Bonvivy je 3 mg (1 naplnená injekčná striekačka) podaná

jedenkrát každé 3 mesiace.

Injekciu má podať do žily lekár alebo kvalifikovaný/zaškolený zdravotnícky pracovník.

Nepodávajte si injekciu sama.

Injekčný roztok sa musí podať len do žily a nie do iného miesta na tele.

Pokračovanie

v podávaní Bonvivy

Aby ste mali čo najväčší úžitok z liečby, je dôležité, aby ste injekciu dostávali pravidelne každé 3

mesiace tak dlho, ako vám predpíše lekár.

Bonviva lieči osteoporózu len dovtedy, kým dostávate liečbu, aj keď nevidíte alebo necítite rozdiel. Po

5 rokoch používania Bonvivy sa poraďte so svojím lekárom, či máte pokračovať v užívaní Bonvivy.

Musíte užívať tiež vápnik a vitamín D vo forme výživových doplnkov tak, ako vám odporučil váš

lekár.

Ak dostanete vyššiu dávku Bonvivy ako máte

Môže to viesť k nízkym hladinám vápnika, fosforu alebo horčíka v krvi. Váš lekár prijme opatrenia na

úpravu takýchto zmien a môže vám podať injekciu s obsahom týchto minerálov.

Ak vynecháte dávku Bonvivy

Čo najskôr si dohodnite návštevu u lekára, aby ste dostali nasledujúcu injekciu. Potom budete znovu

dostávať injekciu každé 3 mesiace od dátumu podania poslednej injekcie.

4.

Možné

vedľajšie

účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ihneď

informujte zdravotnú sestru alebo lekára, ak spozorujete

ktorýkoľvek

z nasledujúcich

závažných

vedľajších

účinkov

- môžete

potrebovať

naliehavé lekárske ošetrenie:

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

svrbenie, opuch tváre, pier, jazyka a hrdla spolu so sťaženým dýchaním.

pretrvávajúca bolesť a zápal oka (ak pretrváva)

nová bolesť, slabosť alebo ťažkosti so stehnom, bedrovým kĺbom alebo slabinou. Môžete mať

skoré prejavy možnej nezvyčajnej zlomeniny stehennej kosti.

Veľmi

zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

bolesť alebo boľavé miesto v ústach alebo čeľusti. Môžete mať skoré prejavy závažných

problémov s čeľusťou (nekróza (odumretie kostného tkaniva) čeľustnej kosti).

povedzte

svojmu lekárovi, ak máte bolesť ucha, výtok z ucha a/alebo infekciu ucha. Môže to byť príznak

poškodenia kosti ucha.

závažná, potenciálne život ohrozujúca alergická reakcia (pozri časť 2).

závažné nežiaduce kožné reakcie

Ďalšie

možné

vedľajšie

účinky

Časté

(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

bolesť hlavy

bolesť žalúdka (ako gastritída) alebo bolesť brucha, porucha trávenia, nevoľnosť, hnačka alebo

zápcha

bolesť svalov, kĺbov alebo chrbta

pocit únavy a vyčerpanosti

príznaky podobné chrípke, vrátane horúčky, triašky a chvenia, pocitu nepohodlia, bolesti kostí

a bolesti svalov a kĺbov. Informujte zdravotnú sestru alebo lekára, ak vám niektoré účinky

spôsobujú ťažkosti alebo trvajú dlhšie ako niekoľko dní.

vyrážka.

Menej

časté

(môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

zápal žily

bolesť alebo poranenie v mieste injekcie

bolesť kostí

pocit slabosti

astmatické záchvaty

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

žihľavka

Hlásenie

vedľajších

účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo

zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej

informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia

uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií

o bezpečnosti tohto lieku.

5.

Ako

uchovávať

Bonvivu

Uchovávajte tento liek mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení škatule a na štítku

injekčnej striekačky po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Osoba, ktorá injekciu podáva, musí zlikvidovať všetok nepoužitý roztok a vyhodiť použitú injekčnú

striekačku a ihlu do nádoby na odpad.

6.

Obsah balenia a

ďalšie

informácie

Čo

obsahuje Bonviva

Liečivo je kyselina ibandrónová. Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 3 mg kyseliny

ibandrónovej v 3 ml roztoku (ako sodný monohydrát).

Ďalšie zložky sú chlorid sodný, kyselina octová, nátriumacetát a voda na injekciu.

Ako vyzerá Bonviva a obsah balenia

Bonviva 3 mg injekčný roztok v naplnených injekčných striekačkách je číry bezfarebný roztok. Každá

naplnená injekčná striekačka obsahuje 3 ml roztoku. Bonviva sa dodáva v balení ako 1 naplnená

injekčná striekačka a jedna injekčná ihla alebo ako 4 naplnené injekčné striekačky a 4 injekčné ihly.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia

Držiteľ

rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ

rozhodnutia o registrácii

Atnahs Pharma Netherlands B.V.

Strawinskylaan 3127

1077 ZX Amsterdam

Holandsko

Výrobca

Sovereign House,

Miles Gray Road,

Basildon, Essex,

SS14 3FR

Veľká Británia

Waymade PLC

Josselin Road

Burnt Mills Industrial Estate

Basildon,

SS13 1QF

Veľká Británia

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky

http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:

INFORMÁCIA PRE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

Viac informácií si pozrite v Súhrne charakteristických vlastností lieku.

Podanie Bonvivy 3 mg

injekčný

roztok v naplnenej

injekčnej

striekačke:

Bonviva 3 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sa má aplikovať intravenózne počas

doby 15-30 sekúnd.

Roztok je dráždivý a preto je dôležité prísne dodržiavať intravenózny spôsob podania. Ak injekciu

neúmyselne aplikujete do tkanív v okolí žily, u pacientov sa môže vyskytnúť lokálne podráždenie,

bolesť a zápal v mieste podania injekcie.

Bonviva 3 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sa nesmie miešať s roztokmi

obsahujúcimi vápnik (roztok Ringer-laktát, heparín) alebo inými intravenózne podávanými liekmi. Ak

sa Bonviva podáva cez už existujúci infúzny intravenózny prístup, infúzny roztok sa má obmedziť

buď na izotonický fyziologický roztok alebo na 50 mg/ml (5 %) roztok glukózy.

Vynechaná dávka:

Ak sa dávka vynechá, injekcia sa má podať čo najskôr ako je to možné. Potom sa injekcie majú

naplánovať každé tri mesiace od dátumu poslednej injekcie.

Predávkovanie:

Nie sú dostupné žiadne špecifické informácie o liečbe predávkovania Bonvivou.

Na základe poznatkov tejto skupiny zlúčenín, intravenózne predávkovanie môže mať za následok

hypokalciémiu, hypofosfatémiu a hypomagneziémiu, ktoré môžu spôsobiť parestéziu. V závažných

prípadoch môžu byť potrebné vhodné dávky glukonátu vápenatého, draslíka alebo fosforečnanu

sodného a síranu horečnatého.

Všeobecné

odporúčania:

Bonviva 3 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke, tak ako ostatné bisfosfonáty podávané

intravenózne, môže spôsobiť prechodný pokles hodnôt vápnika v sére.

Hypokalciémia a ďalšie poruchy kostí a metabolizmu minerálov sa musia zhodnotiť a liečiť skôr, ako

sa začne liečba injekciou Bonvivy. U všetkých pacientok je dôležitý adekvátny príjem vápnika

a vitamínu D. Všetky pacientky musia užívať vápnik a vitamín D vo forme výživového doplnku.

Pacientky so sprievodnými ochoreniami alebo pacientky, ktoré užívajú lieky, ktoré môžu mať

nežiaduce účinky na obličky, sa majú počas liečby pravidelne kontrolovať v súlade s klinickou praxou.

Všetok nepoužitý injekčný roztok, injekčná striekačka a injekčná ihla majú byť zlikvidované v súlade

s národnými požiadavkami.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/232904/2016

EMEA/H/C/000502

Súhrn správy EPAR pre verejnosť

Bonviva

kyselina ibandrónová

Tento dokument je súhrn Európskej verejnej hodnotiacej správy (EPAR) o lieku Bonviva. Vysvetľuje,

akým spôsobom Výbor pre lieky na humánne použitie (CHMP) vyhodnotil liek a dospel k stanovisku v

prospech vydania povolenia na uvedenie na trh, ako aj k odporúčaniam, ako používať liek Bonviva.

Čo je liek Bonviva?

Bonviva je liek obsahujúci účinnú látku kyselinu ibandrónovú. Je dostupný vo forme tabliet (150 mg) a

ako injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke (3 mg).

Na čo sa liek Bonviva používa?

Liek Bonviva sa používa na liečbu osteoporózy (ochorenie, ktoré spôsobuje krehkosť kostí) u žien po

menopauze, u ktorých je riziko vzniku kostných zlomenín. V štúdiách sa preukázal účinok lieku pri

znížení rizika zlomenín chrbtice, avšak jeho účinok v súvislosti s rizikom zlomenín stehenného krčka

(horné zakončenie stehennej kosti) nebol zistený.

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

Ako sa liek Bonviva používa?

Liek Bonviva sa môže užívať vo forme tabliet alebo podávať ako injekcia do žily. Ak sa užívajú tablety,

dávkovanie je jedna tableta na mesiac, najlepšie každý mesiac v rovnaký deň. Tableta sa má užívať

ráno nalačno, jednu hodinu pred prvým denným jedlom alebo nápojom okrem vody. Tabletu treba

zapiť plným pohárom čistej vody. (V oblastiach s tvrdou vodou, kde voda z vodovodu obsahuje veľké

množstvo rozpusteného vápnika, je možné použiť fľaškovú vodu s nízkym obsahom minerálov.) Pacient

si nemá ľahnúť hodinu potom, ako užije tabletu. Injekčne sa podáva jedna dávka lieku (3 mg) každé tri

mesiace. Pacientky užívajúce liek Bonviva majú dostávať aj výživové doplnky obsahujúce vitamín D a

vápnik, ak ich nemajú dostatok v strave.

Bonviva

EMA/232904/2016

strana 2/3

Akým spôsobom liek Bonviva účinkuje?

Osteoporóza vzniká, ak kosť, ktorá sa prirodzene rozkladá, nie je nahrádzaná dostatočným množstvom

novej kosti. Kosti postupne rednú a stávajú sa krehkými a pravdepodobnosť výskytu zlomenín sa

zvyšuje. Osteoporóza sa častejšie vyskytuje u žien po menopauze, keď klesá hladina ženského

hormónu estrogénu, keďže estrogén pomáha udržať zdravé kosti.

Účinná látka lieku Bonviva, kyselina ibandrónová, je bisfosfonát. Zastavuje účinok osteoklastov,

buniek, ktoré sa podieľajú na rozpade kostného tkaniva. Zablokovanie pôsobenia týchto buniek vedie k

menšiemu úbytku kosti.

Ako bol liek Bonviva skúmaný?

Liek Bonviva sa skúmal v troch hlavných štúdiách, na ktorých sa zúčastnili ženy s osteoporózou. V

prvej štúdii sa porovnával liek Bonviva vo forme 2,5 mg tabliet užívaných jedenkrát denne s placebom

(zdanlivým liekom) v prípade takmer 3 000 žien a zisťovalo sa, koľko nových zlomenín chrbtice sa

vyskytlo u pacientok v priebehu troch rokov. V dvoch ďalších štúdiách sa porovnávali 150 mg tablety

užívané raz mesačne (1 609 pacientok) a injekcie (1 395 pacientok) s 2,5 mg tabletami užívanými raz

denne. V štúdiách sa zisťovala zmena hustoty kostí v chrbtici a bedrových kostí počas dvoch rokov.

2,5 mg tablety užívané jedenkrát denne, použité v štúdiách, už nie sú povolené.

Aký prínos preukázal liek Bonviva v týchto štúdiách?

V prvej štúdii sa liečbou liekom Bonviva vo forme 2,5 mg tabliet znížilo riziko nových zlomenín chrbtice

o 62 % v porovnaní s liečbou placebom. V dvoch ďalších štúdiách sa preukázalo, že 150 mg tablety

užívané raz mesačne a injekcie sú účinnejšie pri zvyšovaní hustoty kostí chrbtice a bedrových kostí ako

2,5 mg tablety užívané jedenkrát denne. V priebehu dvoch rokov sa hustota kostí v chrbtici zvýšila o 7

% v prípade tabliet užívaných raz mesačne a o 6 % pri používaní injekcií v porovnaní so zvýšením o 5

% dosiahnutým v prípade tabliet užívaných jedenkrát denne. Hustota bedrovej kosti sa zvýšila o 4 % v

prípade tabliet užívaných raz mesačne a o 3% pri používaní injekcií v porovnaní so zvýšením o 2 %

dosiahnutým v prípade tabliet užívaných jedenkrát denne.

Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Bonviva?

Najčastejšie vedľajšie účinky lieku Bonviva (pozorované u 1 až 10 pacientov zo 100) sú artralgia

(bolesti kĺbov) a symptómy podobné chrípke. Najzávažnejšie vedľajšie účinky lieku Bonviva sú

anafylaktická reakcia (závažná alergická reakcia), atypické zlomeniny stehennej kosti (nezvyčajný typ

zlomeniny stehennej kosti), osteonekróza čeľuste (poškodenie kosti čeľuste, čo môže viesť k bolesti,

citlivým miestach v ústach alebo k vypadnutiu zubov), podráždenie gastrointestinálneho traktu

(žalúdka a čreva) a očný zápal. Zoznam všetkých vedľajších účinkov pozorovaných pri používaní lieku

Bonviva sa nachádza v písomnej informácii pre používateľa.

Liek Bonviva sa nesmie používať v prípade pacientov s hypokalciémiou (nízkymi hladinami vápnika v

krvi). Tablety nesmú užívať pacienti s abnormalitami ezofágu, ani pacienti, ktorí nemôžu stáť alebo

vzpriamene sedieť najmenej jednu hodinu. Zoznam všetkých obmedzení lieku Bonviva sa nachádza v

písomnej informácii pre používateľa.

Bonviva

EMA/232904/2016

strana 3/3

Prečo bol liek Bonviva povolený?

Výbor CHMP rozhodol, že prínos lieku Bonviva je väčší než riziká spojené s jeho používaním a odporučil

udeliť povolenie na uvedenie na trh.

Aké opatrenia sa prijímajú na bezpečné a účinné používanie lieku Bonviva?

Na zaistenie čo najbezpečnejšieho používania lieku Bonviva bol vypracovaný plán riadenia rizík. Na

základe tohto plánu boli do súhrnu charakteristických vlastností lieku a písomnej informácie pre

používateľa zahrnuté informácie o bezpečnosti o lieku Bonviva vrátane príslušných opatrení, ktoré

majú zdravotnícki pracovníci a pacienti dodržiavať.

Spoločnosť, ktorá liek Bonviva uvádza na trh, okrem toho poskytne informačnú kartu pre pacientov,

ktorí dostávajú infúzie lieku Bonviva, s informáciami o riziku osteonekrózy čeľuste a s pokynom, aby sa

obrátili na svojho lekára, ak sa u nich vyskytnú príznaky.

Ďalšie informácie o lieku Bonviva

Dňa 23. februára 2004 Európska komisia vydala povolenie na uvedenie lieku Bonviva na trh platné v

celej Európskej únii.

Úplné znenie správy EPAR o lieku Bonviva sa nachádza na webovej stránke

agentúry: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Ak

potrebujete ďalšie informácie o liečbe liekom Bonviva, prečítajte si písomnú informáciu pre používateľa

(súčasť správy EPAR), alebo sa obráťte na svojho ošetrujúceho lekára, resp. lekárnika.

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 04-2016.

Aðrar vörur

search_alerts

share_this_information