Benestermycin vet.

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Benestermycin vet. Spenalyf, smyrsli / Spenalyf, smyrsli /
 • Skammtar:
 • Spenalyf, smyrsli /
 • Lyfjaform:
 • Spenalyf, smyrsli /
 • Lyf við lungum:
 • Dýr
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Benestermycin vet. Spenalyf, smyrsli / Spenalyf, smyrsli /
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • 650f2244-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 15-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

FYLGISEÐILL FYRIR

Benestermycin spenalyf, smyrsli

1.

HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA OG ÞESS FRAMLEIÐANDA

SEM BER ÁBYRGÐ Á LOKASAMÞYKKT, EF ANNAR

Markaðsleyfishafi

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim am Rhein

Þýskaland

Framleiðandi sem ber ábyrgð á lokasamþykkt

Lohmann Pharma Herstellung GmbH

27472 Cuxhaven

Þýskaland

Haupt Pharma Latina S.r.l

04100 Borgo San Michele - Latina

Ítalía

2.

HEITI DÝRALYFS

Benestermycin vet. spenalyf, smyrsli

Benethaminpenicillin, penethamathydroiodid, framycetinsúlfat

3.

VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

1 spenadæla (5 ml) inniheldur:

Virk efni: Penethamathydriodid 100 mg jafngilt benzylpenicillin 100.000 a.e., benethaminpenicillin

280 mg jafngilt benzylpenicillin 300.000 a.e. og framycetinsúlfat 100 mg.

Önnur innihaldsefni: Aluminiummonosterat, laxerolía, hert og fljótandi paraffín.

4.

ÁBENDING(AR)

Benestermycin vet. er sýklalyf sem notað er til meðferðar við langvarandi júgurbólgu hjá geldstöðu-

kúm, þó ekki ef innan við 5 vikur eru til burðar.

5.

FRÁBENDINGAR

Ekki má nota lyfið handa mjólkandi kúm.

Gefið ekki dýrum sem hafa ofnæmi fyrir virku efnunum eða einhverju hjálparefnanna.

6.

AUKAVERKANIR

Engar tilkynningar um aukaverkanir vegna Benestermycin hafa borist en þekkt er að lyf í þessum

flokki geti valdið ofnæmisviðbrögðum. Gerið dýralækni viðvart ef vart verður alvarlegra aukaverkana

eða aukaverkana sem ekki eru tilgreindar í fylgiseðlinum.

7.

DÝRATEGUND(IR)

Nautgripir.

8.

SKAMMTAR FYRIR HVERJA DÝRATEGUND, ÍKOMULEIÐ(IR) OG AÐFERÐ VIÐ

LYFJAGJÖF

Til notkunar í spena.

1 spenadæla með spenalyfi, smyrsli einu sinni í hvern spena.

Vera má að dýralæknirinn hafi ráðlagt aðra skammta.

9.

LEIÐBEININGAR UM RÉTTA LYFJAGJÖF

Fyrir meðferð skal mjólka júgrið til fulls, hreinsa og sótthreinsa spenana vandlega og gæta þess að

spenadælan haldist hrein.

Innihaldi einnar spenadælu (280 mg penicillinbenethamin, 100 mg penethamathydroiodid og 100 mg

framycetinsúlfat) skal dæla í hvern spena strax eftir síðustu mjaltir á mjólkurskeiði.

Færið sprota spenadælunnar gætilega inn í spenagöngin og þrýstið innihaldinu út.

10.

BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Sláturafurðir: 9 sólarhringar.

Mjólk: Ef lyfið er gefið a.m.k.35 dögum fyrir burð má ekki nota mjólkina í 36 klst. eftir burð. Ef lyfið

er gefið 34 dögum fyrir burð eða nær burði má ekki nota mjólkina í 37 daga eftir meðferð.

11.

GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25°C.

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Notið ekki eftir fyrningardagsetningu á umbúðunum.

12.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ

Sérstakar varúðarreglur við notkun hjá dýrum

Leiðbeiningar um ábyrga notkun

Notkun lyfsins skal byggjast á næmisprófum sem gerð eru á bakteríum í dýrinu og fylgja skal

opinberum og staðbundnum leiðbeiningum um notkun sýklalyfja.

Röng notkun lyfsins getur valdið aukinni útbreiðslu á bakteríum sem eru ónæmar fyrir

bensylpenicillini og framycetini og dregið úr virkni meðferða með öðrum penicillinasanæmum

betalaktam sýklalyfjum og amínóglýkósíðum vegna mögulegs krossónæmis.

Ef lyfið er fyrir slysni gefið mjólkandi kúm skal farga mjólkinni í 37 daga.

Sérstakar varúðarreglur fyrir þann sem gefur dýrinu lyfið

Þeir sem hafa ofnæmi fyrir virku innihaldsefnunum í lyfinu skulu forðast snertingu við dýralyfið.

Húðerting getur komið fram hjá þeim sem meðhöndla lyfið, því skal forðast snertingu lyfsins við húð.

Notkun á meðgöngu, við mjólkurgjöf og varp

Nota má dýralyfið á meðgöngu.

Ekki má nota lyfið handa mjólkandi kúm.

13.

SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR ÓNOTAÐRA LYFJA EÐA

ÚRGANGS, EF VIÐ Á

Ekki má fleygja lyfjum í skólplagnir og heimilissorp.

Leitið ráða hjá dýralækni um hvernig heppilegast er að losna við lyf sem ekki þarf að nota lengur.

Þetta er gert til þess að vernda umhverfið.

14.

DAGSETNING SÍÐUSTU SAMÞYKKTAR FYLGISEÐILSINS

Ágúst 2016.

15.

AÐRAR UPPLÝSINGAR

Spenadæla 5 ml

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

Ísland

Vistor hf.

Hörgatúni 2

210 Garðabæ