Azilect

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Azilect
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Azilect
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • finnska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Anti Parkinsonin taudin lääkkeitä
 • Lækningarsvæði:
 • Parkinsonin tauti
 • Ábendingar:
 • Azilect on tarkoitettu idiopaattisen Parkinsonin tauti (PD) yksinään (ilman levodopaa) tai yhdistelmähoitona (levodopan kanssa) potilailla, joilla on end-of-annos vaihtelut.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 20

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • valtuutettu
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/000574
 • Leyfisdagur:
 • 20-02-2005
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/000574
 • Síðasta uppfærsla:
 • 29-05-2019

Opinber matsskýrsla

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/235001/2016

EMEA/H/C/000574

Julkinen EPAR-yhteenveto

Azilect

rasagiliini

Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee Azilect-valmistetta.

Tekstissä selitetään, miten lääkevalmistekomitea (CHMP) on arvioinut lääkettä ja päätynyt myyntiluvan

myöntämistä puoltavaan lausuntoon sekä Azilectin käytön ehtoja koskeviin suosituksiin.

Mitä Azilect on?

Azilect on lääke, joka sisältää vaikuttavana aineena rasagiliinia. Lääkevalmistetta saa tabletteina

(1 mg).

Mihin Azilectia käytetään?

Azilectia käytetään Parkinsonin taudin hoitoon. Parkinsonin tauti on progressiivinen aivojen

toimintahäiriö, joka aiheuttaa vapinaa, liikkeiden hitautta ja lihasten jäykkyyttä. Azilectia voidaan

käyttää joko yksinään tai yhdistettynä levodopaan (toinen Parkinsonin taudin hoidossa käytettävä

lääke) potilailla, joilla on tilan vaihteluja levodopa-annosten välisen ajanjakson lopulla. Kun levodopan

vaikutus heikkenee, potilaan liikuntakyvyssä tapahtuu äkkinäisiä vaihteluja.

Azilectia saa vain lääkemääräyksellä.

Miten Azilectia käytetään?

Azilectin tavanomainen annos on yksi tabletti kerran vuorokaudessa.

Miten Azilect vaikuttaa?

Azilectin vaikuttava aine rasagiliini on monoamiinioksidaasi B:n estäjä. Se salpaa entsyymin nimeltä

monoamiinioksidaasi B, joka hajottaa välittäjäaine dopamiinia aivoissa. Välittäjäaineet ovat

kemikaaleja, joiden avulla hermosolut voivat viestiä keskenään. Parkinsonin tautia sairastavilla

Azilect

EMA/235001/2016

Sivu 2/3

potilailla dopamiinia tuottavat solut alkavat kuolla ja dopamiinin määrä aivoissa vähenee. Tällöin

potilaat menettävät kykynsä hallita liikkeitään luotettavasti. Nostamalla dopamiinin pitoisuutta niissä

aivojen osissa, jotka ohjaavat liikkeitä ja koordinaatiota, Azilect parantaa Parkinsonin taudin merkkejä

ja oireita, kuten liikkeiden jäykkyyttä ja hitautta.

Miten Azilectia on tutkittu?

Azilectia on tutkittu kolmessa päätutkimuksessa, joihin osallistui yhteensä 1 563 Parkinsonin tautia

sairastavaa potilasta. Ensimmäisessä tutkimuksessa, joka koski kahta Azilectin annoskokoa, Azilectia

pelkästään otettuna verrattiin lumelääkkeeseen 404 potilaalla, joilla sairaus oli varhaisessa vaiheessa.

Tehon pääasiallisena mittana oli oireissa 26 viikossa tapahtunut muutos arvioituna vakioasteikolla

(Unified Parkinson’s Disease Rating Scale, UPDRS).

Kahteen muuhun tutkimukseen osallistui yhteensä 1 159 potilasta, joilla sairaus oli edennyt

pidemmälle. Näissä tutkimuksissa Azilectia lisättiin potilaan jo saamaan levodopa-hoitoon. Azilectia

verrattiin lumelääkkeeseen tai entakaponiin (toinen Parkinsonin taudin hoidossa käytettävä lääke).

Tutkimukset kestivät 26 ja 18 viikkoa. Tehon pääasiallisena mittana oli sen ajan pituus vuorokauden

aikana, jolloin potilaan liikuntakyky oli huono potilaan omien päiväkirjamerkintöjen perusteella.

Mitä hyötyä Azilectista on havaittu tutkimuksissa?

Azilect oli kaikissa tutkimuksissa lumelääkettä tehokkaampi. Tutkimuksessa, jossa Azilectia käytettiin

yksinään, niiden potilaiden, jotka saivat 1 mg:n lääkevalmistetta kerran vuorokaudessa, UPDRS-arvo

laski 26 viikkoa kestäneen tutkimuksen aikana keskimäärin 0,13 pistettä lähtöarvosta 24,69. Tätä

tulosta verrattiin lumelääkettä saaneiden potilaiden arvoon, joka nousi 4,07 pistettä lähtöarvosta

24,54. UPDRS-arvon lasku viittaa oireiden paranemiseen, ja sen nousu viittaa oireiden pahenemiseen.

Yhdessä levodopan kanssa käytettynä 1 mg Azilectia vähensi aikaa, jolloin potilaan liikuntakyky oli

huono, enemmän kuin lumelääke. Tämä aika väheni molemmissa tutkimuksissa keskimäärin tunnin

enemmän potilailla, jotka lisäsivät hoitoon Azilectia, kuin potilailla, jotka lisäsivät hoitoon lumelääkettä.

Aika lyheni suunnilleen saman verran potilailla, jotka lisäsivät hoitoon entakaponia.

Mitä riskejä Azilectiin liittyy?

Azilectin yleisin sivuvaikutus (jota esiintyy useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä) on

päänsärky. Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Azilectin ilmoitetuista sivuvaikutuksista.

Azilectia ei saa käyttää muiden monoamiinioksidaasin estäjien kanssa, mukaan lukien lääkkeet ja

rohdosvalmisteet, joihin ei tarvita lääkemääräystä, esimerkiksi mäkikuisma. Sitä ei myöskään saa

käyttää petidiinin (särkylääke) kanssa. Azilect-hoidon lopettamisen jälkeen on pidettävä vähintään 14

vuorokauden tauko ennen hoidon aloittamista toisella monoamiinioksidaasin estäjällä tai petidiinillä.

Azilectia ei saa antaa potilaille, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta. Pakkausselosteessa on luettelo

kaikista rajoituksista.

Miksi Azilect on hyväksytty?

Lääkevalmistekomitea katsoi Azilectin hyödyn olevan sen riskejä suurempi ja suositteli myyntiluvan

myöntämistä sille.

Azilect

EMA/235001/2016

Sivu 3/3

Muita tietoja Azilectista

Euroopan komissio myönsi koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan Azilectia

varten 21. helmikuuta 2005.

Azilectia koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan viraston verkkosivustolla

osoitteessa ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Lisätietoja Azilect-hoidosta saat pakkausselosteesta (sisältyy myös EPAR-lausuntoon), lääkäriltä tai

apteekista.

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 04-2016.

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

AZILECT 1 mg tabletti

rasagiliini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

Mitä AZILECT on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat AZILECTia

Miten AZILECTia otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

AZILECTin säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä AZILECT on ja mihin sitä käytetään

AZILECT sisältää vaikuttavana aineena rasagiliinia, ja sitä käytetään aikuisten Parkinsonin taudin

hoitoon. Sitä voi käyttää joko yhdistettynä levodopaan (toiseen Parkinsonin taudin hoitoon

käytettävään lääkkeeseen) tai yksinään.

Parkinsonin taudissa aivoista häviää soluja, jotka tuottavat dopamiinia. Dopamiini on aivoissa olevaa

kemiallista ainetta, joka vaikuttaa liikkeiden hallintaan. AZILECT auttaa lisäämään ja ylläpitämään

aivojen dopamiinitasoa.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat AZILECTia

Älä ota AZILECTia

jos olet allerginen rasagiliinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

jos sinulla on vaikea maksasairaus.

Käyttäessäsi AZILECTia älä ota seuraavia lääkkeitä:

monoamiinioksidaasin (MAO) estäjiä (esim. masennuksen tai Parkinsonin taudin hoitoon tai

mihinkään muuhun tarkoitukseen), ei myöskään ilman reseptiä saatavia eikä rohdosvalmisteita,

kuten mäkikuismaa

petidiiniä (vahva kipulääke).

AZILECT-hoidon lopettamisen jälkeen on pidettävä vähintään 14 vuorokauden tauko ennen MAO-

estäjä- tai petidiinihoidon aloittamista.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat AZILECTia,

jos sinulla on jokin maksasairaus.

Keskustele lääkärin kanssa, jos sinulla on epäilyttäviä ihomuutoksia.

Kerro lääkärille, jos sinä itse, perheenjäsenesi tai hoitajasi huomaatte, että alat käyttäytyä

epätavallisesti etkä pysty vastustamaan mielijohdetta, tarvetta tai himoa tehdä jotain, mikä on

haitallista tai vahingollista sinulle itsellesi tai muille. Tällaista käytöstä nimitetään hillitsemishäiriöksi.

AZILECTia tai muita Parkinsonin taudin lääkkeitä käyttävillä on todettu esimerkiksi pakkotoimintoja,

pakkoajatuksia, peliriippuvuutta, tuhlailevuutta, impulsiivista käyttäytymistä ja poikkeavan suurta

sukupuolista halukkuutta tai sukupuolisten ajatusten tai tunteiden lisääntymistä. Lääkkeen annosta

voidaan joutua muuttamaan tai sen käyttö voidaan joutua keskeyttämään (ks. kohta 4).

AZILECT voi aiheuttaa uneliaisuutta ja tahatonta nukahtelua arkielämän toimissa etenkin, jos käytät

myös muita dopaminergisiä lääkkeitä (käytetään Parkinsonin taudin hoitoon). Lisätietoja saat kohdasta

Ajaminen ja koneiden käyttö.

Lapset ja nuoret

Ei ole asianmukaista käyttää AZILECTia lasten ja nuorten hoitoon. Siksi AZILECTia ei suositella alle

18-vuotiaille.

Muut lääkevalmisteet ja AZILECT

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä.

Kerro lääkärille etenkin, jos käytät seuraavia lääkkeitä:

tietyt masennuslääkkeet (selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät, selektiiviset serotoniini-

noradrenaliinin takaisinoton estäjät, trisykliset tai tetrasykliset masennuslääkkeet)

infektioiden hoitoon käytettävä antibiootti siprofloksasiini

yskänlääke dekstrometorfaani

sympatomimeettiset lääkeaineet, joita voi esiintyä silmätipoissa tai suun tai nenän kautta

annosteltavissa nenän tukkoisuutta vähentävissä lääkkeissä ja flunssan hoitoon käytettävissä

lääkkeissä, jotka sisältävät efedriiniä tai pseudoefedriiniä.

AZILECTin käyttöä yhdessä fluoksetiinia tai fluvoksamiinia sisältävien masennuslääkkeiden kanssa

tulisi välttää.

Aloita AZILECT-hoito aikaisintaan 5 viikon kuluttua fluoksetiinihoidon lopettamisesta.

Aloita fluoksetiini- tai fluvoksamiinihoito aikaisintaan 14 vuorokauden kuluttua AZILECT-hoidon

lopettamisesta.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos tupakoit tai aiot lopettaa tupakoinnin. Tupakointi

saattaa pienentää AZILECTin määrää veressä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Vältä AZILECTin käyttöä jos olet raskaana, sillä AZILECTin vaikutuksia raskauteen ja

syntymättömään lapseen ei tunneta.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Kysy lääkäriltä neuvoa, ennen kuin ajat tai käytät koneita, sillä sekä Parkinsonin tauti että

AZILECT-hoito voivat vaikuttaa ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. AZILECT voi aiheuttaa

huimausta, uneliaisuutta ja myös tahatonta nukahtelua.

Nämä vaikutukset saattavat voimistua, jos käytät muita lääkkeitä Parkinsonin taudin oireiden hoitoon,

jos käytät uneliaisuutta aiheuttavia lääkkeitä, tai jos juot alkoholia AZILECT-hoidon aikana. Jos

sinulla on esiintynyt unisuutta ja/tai tahatonta nukahtelua aiemmin tai jos niitä esiintyy

AZILECT-hoidon aikana, älä aja autoa äläkä käytä koneita (ks. kohta 2).

3.

Miten AZILECTia otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista

ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on yksi 1 mg:n AZILECT-tabletti suun kautta kerran vuorokaudessa. AZILECTin voi

ottaa aterian yhteydessä tai ilman ateriaa.

Jos otat enemmän AZILECTia kuin sinun pitäisi

Jos epäilet ottaneesi liian monta AZILECT-tablettia, ota heti yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin. Ota

AZILECT-lääkepakkaus/läpipainopakkaus tai pullo mukaasi, jotta voit näyttää sitä lääkärille tai

farmaseutille.

AZILECTin yliannostuksen jälkeen ilmoitettuja oireita ovat olleet lievästi euforinen mieliala (lievä

manian muoto), erittäin korkea verenpaine ja serotoniinioireyhtymä (ks. kohta 4).

Jos unohdat ottaa AZILECTia

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jos olet unohtanut ottaa

AZILECT-annoksen, ota seuraava annos tavalliseen aikaan.

Jos lopetat AZILECTin oton

Älä lakkaa ottamasta AZILECTia keskustelematta lääkärin kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin

, jos huomaat jonkin seuraavista oireista. Saatat tarvita kiireellistä

lääkärin arviointia tai hoitoa:

jos sinulla esiintyy poikkeavaa käytöstä, kuten pakkotoimintoja, pakkoajatuksia, peliriippuvuutta,

poikkeavaa ostelua tai tuhlailevuutta, impulsiivista käytöstä, poikkeavan suurta sukupuolista

halukkuutta tai sukupuolisten ajatusten lisääntymistä (hillitsemishäiriöt) (ks. kohta 2)

jos näet tai kuulet olemattomia (aistiharhat)

jos sinulla esiintyy seuraavia minä tahansa yhdistelmänä: aistiharhat, kuume, levottomuus, vapina

ja hikoilu (serotoniinioireyhtymä)

jos havaitset epäilyttäviä ihomuutoksia, koska Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla on

suurentunut ihosyövän (ei pelkästään melanooman) riski (ks. kohta 2).

Muut haittavaikutukset

Hyvin yleiset (voivat esiintyä yli 1 henkilöllä 10:stä)

liikehäiriöt (dyskinesia)

päänsärky

Yleiset (voivat esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä)

vatsakipu

kaatuminen

allergia

kuume

flunssa (influenssa)

yleinen huonovointisuuden tunne

niskakipu

rintakipu (angina pectoris)

matala verenpaine ylös noustessa, oireina esimerkiksi huimaus tai pyörrytys (ortostaattinen

hypotensio)

huonontunut ruokahalu

ummetus

suun kuivuminen

pahoinvointi ja oksentelu

ilmavaivat

epänormaalit veriarvot (valkosolujen vähyys)

nivelkipu (artralgia)

lihas- ja luustokipu

niveltulehdus (artriitti)

käden puutuminen ja lihasheikkous (rannekanavaoireyhtymä)

laihtuminen

epänormaalit unet

haparointi (tasapainohäiriö)

masentuneisuus

huimaus

pitkittyneet lihassupistukset (dystonia)

nuha

ihoärsytys (dermatiitti)

ihottuma

punoittavat silmät (sidekalvotulehdus)

virtsaamispakko

Melko harvinaiset (voivat esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta)

aivoinfarkti (aivoverisuonitapahtumat)

sydänkohtaus (sydäninfarkti)

rakkulaihottuma

Yleisyys tuntematon: koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin

korkea verenpaine

poikkeava uneliaisuus

tahaton nukahtelu

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

5.

AZILECTin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pahvipakkauksessa, pullossa tai läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen

käyttöpäivämäärän jälkeen (EXP). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä

päivää.

Säilytä alle 30

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä AZILECT sisältää

- Vaikuttava aine on rasagiliini. Yksi tabletti sisältää 1 mg rasagiliinia (mesilaattina).

- Muut aineet ovat mannitoli, kolloidinen vedetön piidioksidi, maissitärkkelys, esigelatinoitu

maissitärkkelys, steariinihappo, talkki.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

AZILECT-tabletit ovat valkoisia tai melkein valkoisia, pyöreitä, litteitä, reunoiltaan kuperia tabletteja;

niiden toisella puolella on merkintä “GIL” ja sen alapuolella “1” ja toinen puoli on tasainen.

Tabletteja on saatavana 7, 10, 28, 30, 100 ja 112 tabletin läpipainopakkauksessa tai 30 tabletin

pullossa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Alankomaat

Valmistajat

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Alankomaat

Pliva Croatia Ltd.

Prilaz baruna Filipovica 25

10000 Zagreb

Kroatia

Teva Operations Poland Sp.z o.o.

ul. Mogilska 80

31-546 Krakow

Puola

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB "Sicor Biotech"

Tel: +370 5 266 0203

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG,

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 6400

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 4498 5511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +353 51 321 740

Deutschland

Teva GmbH

Tel: +800 53 23 66 48

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Teva Eesti esindus

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS

Tlf:

+47 66775590

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel.: +43 (0)1 97007

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tel: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 7800

Portugal

Teva Pharma - Produtos

Farmacêuticos Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel.: + 385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321 740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Actavis Pharmaceuticals Iceland ehf.

Sími: +354 550 3300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 572 679 11

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: + 46 42 12 11 00

Latvija

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Tel: +371 67 323 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44(0) 1977 628500

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {kuukausi/VVVV}