Azilect

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Azilect
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Azilect
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • slóvakíska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Anti Parkinson lieky
 • Lækningarsvæði:
 • Parkinsonova choroba
 • Ábendingar:
 • Azilect je indikovaný na liečbu idiopatickej parkinsonovej choroby (PD), ako monotherapy (bez levodopa), alebo ako doplnok terapie (s levodopa) u pacientov s end-of-dávka výkyvy.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 20

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • oprávnený
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/000574
 • Leyfisdagur:
 • 20-02-2005
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/000574
 • Síðasta uppfærsla:
 • 29-05-2019

Opinber matsskýrsla

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/235001/2016

EMEA/H/C/000574

Súhrn správy EPAR pre verejnosť

Azilect

razagilín

Tento dokument je súhrn Európskej verejnej hodnotiacej správy (EPAR) o lieku Azilect. Vysvetľuje,

akým spôsobom Výbor pre lieky na humánne použitie (CHMP) vyhodnotil liek a dospel k stanovisku v

prospech vydania povolenia na uvedenie na trh, ako aj k odporúčaniam, ako používať liek Azilect.

Čo je liek Azilect?

Azilect je liek, ktorý obsahuje účinnú látku razagilín. Je dostupný vo forme tabliet (1 mg).

Na čo sa liek Azilect používa?

Liek Azilect sa používa na liečbu Parkinsonovej choroby. Parkinsonova choroba je progresívna porucha

mozgu, ktorá spôsobuje trasenie, pomalý pohyb a svalovú strnulosť. Liek Azilect sa môže používať buď

samotne, alebo ako prídavok k levodope (ďalší liek, ktorý sa používa pri Parkinsonovej chorobe) u

pacientov, ktorí majú fluktuácie na konci intervalu medzi dávkami levodopy. Fluktuácie sú spojené so

znížením účinku levodopy, ktoré pacient zažíva ako náhle zmeny striedania schopnosti pohybu s

neschopnosťou pohnúť sa.

Výdaj lieku Azilect je viazaný na lekársky predpis..

Ako sa liek Azilect užíva?

Štandardná dávka je jedna tableta jedenkrát denne.

Akým spôsobom liek Azilect účinkuje?

Účinná látka lieku Azilect, razagilín, je inhibítor monoamínooxidázy-B. Razagilín blokuje enzým

monoamínoxidázy typu B, ktorá rozkladá neurotransmiter dopamín v mozgu. Neurotransmitery sú

chemické látky, ktoré umožňujú komunikáciu medzi nervovými bunkami a susediacimi bunkami. U

Azilect

EMA/235001/2016

strana 2/3

pacientov s Parkinsonovou chorobou začínajú odumierať bunky, ktoré produkujú dopamín, a množstvo

dopamínu v mozgu klesá. Pacienti preto strácajú schopnosť spoľahlivo ovládať svoje pohyby.

Zvyšovaním hladín dopamínu v častiach mozgu, ktoré ovládajú pohyb a koordináciu, liek Azilect

zmierňuje príznaky a symptómy Parkinsonovej choroby, napríklad strnulosť a spomalenie pohybu.

Ako bol liek Azilect skúmaný?

Liek Azilect bol skúmaný v troch hlavných štúdiách, ktoré celkovo zahŕňali 1 563 pacientov s

Parkinsonovou chorobou. V prvej štúdii sa porovnávali dve rôzne dávky lieku Azilect užívané

samostatne s placebom (zdanlivým liekom) u 404 pacientov s ochorením v rannom štádiu. Hlavným

meradlom účinnosti bola zmena symptómov počas 26 týždňov, hodnotená na štandardnej stupnici

(jednotná hodnotiaca stupnica pre Parkinsonovu chorobu, UPDRS).

Ďalšie dve štúdie zahŕňali celkovo 1 159 pacientov s pokročilejším štádiom ochorenia, pričom bol liek

Azilect pridaný k existujúcej liečbe pacientov vrátane levodopy. Liek sa porovnával s placebom alebo s

entakaponom (ďalším liekom na Parkinsonovu chorobu). Štúdie trvali 26 alebo 18 týždňov. Hlavným

meradlom účinnosti bol čas dňa strávený v stave nepohyblivosti podľa záznamov v denníkoch

pacientov.

Aké prínosy lieku Azilect boli preukázané v štúdiách?

Liek Azilect bol u všetkých skúmaných ochorení účinnejší ako placebo. V štúdii, v ktorej sa liek Azilect

užíval samotne, mali pacienti užívajúci 1 mg lieku raz denne počas 26-týždňovej štúdie priemerný

pokles skóre na stupnici UPDRS o 0,13 bodu, pričom počiatočná hodnota bola 24,69. Táto hodnota sa

porovnala so zvýšením o 4,07 bodu v prípade pacientov užívajúcich placebo, pričom počiatočná

hodnota bola 24,54. Pokles skóre na stupnici UPDRS udáva zmiernenie symptómov, zatiaľ čo zvýšenie

udáva zhoršenie symptómov.

Ak sa liek Azilect použil ako prídavok k levodope, 1 mg lieku skrátil čas stavu nepohyblivosti viac ako

placebo. Pacienti, ktorým bol k existujúcej liečbe pridaný liek Azilect, strávili v obidvoch štúdiách

priemerne asi o hodinu menej času v stave nepohyblivosti ako pacienti, ktorým bolo k liečbe pridané

placebo. Podobné skrátenie času stráveného v stave nepohyblivosti sa pozorovalo v prípade pacientov

užívajúcich entakapon.

Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Azilect?

Najčastejší vedľajší účinok lieku Azilect (pozorovaný u viac než 1 pacienta z 10) je bolesť hlavy.

Zoznam všetkých vedľajších účinkov pozorovaných pri používaní lieku Azilect sa nachádza v písomnej

informácii pre používateľa.

Liek Azilect sa nemá užívať s inými inhibítormi monoamínooxidázy vrátane liekov a rastlinných

prípravkov predávaných bez lekárskeho predpisu, akým je napríklad ľubovník bodkovaný. Nesmie sa

užívať spoločne s petidínom (liek proti bolesti). Medzi ukončením liečby liekom Azilect a začiatkom

liečby pomocou ďalšieho inhibítora monoamínooxidázy alebo petidínu má uplynúť najmenej 14 dní. Liek

sa nesmie používať u pacientov, ktorí majú závažné problémy s pečeňou. Zoznam všetkých obmedzení

sa nachádza v písomnej informácii pre používateľa.

Prečo bol liek Azilect schválený?

Výbor CHMP rozhodol, že prínosy lieku Azilect sú väčšie ako riziká spojené s jeho používaním

a odporučil udeliť povolenie na uvedenie na trh.

Azilect

EMA/235001/2016

strana 3/3

Ďalšie informácie o lieku Azilect

Dňa 21. februára 2005 Európska komisia vydala povolenie na uvedenie lieku Azilect na trh platné v

celej Európskej únii.

Úplné znenie správy EPAR o lieku Azilect sa nachádza na webovej stránke

agentúry: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Ak

potrebujete ďalšie informácie o liečbe liekom Azilect, prečítajte si písomnú informáciu pre používateľa

(súčasť správy EPAR), alebo sa obráťte na svojho ošetrujúceho lekára, resp. lekárnika.

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 04-2016

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

Písomná informácia pre používateľa

AZILECT 1 mg tablety

rasagilín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať

tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj

vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.

Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácií sa dozviete

Čo je AZILECT a na čo sa používa

Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete AZILECT

Ako užívať AZILECT

Možné vedľajšie účinky

Ako uchovávať AZILECT

Obsah balenia a ďalšie informácie

1.

Čo je AZILECT a na čo sa používa

AZILECT obsahuje liečivo rasagilín a používa sa na liečbu Parkinsonovej choroby u dospelých. Môže

sa užívať spolu s levodopou (ďalšie liečivo používané na liečbu Parkinsonovej choroby) alebo bez nej.

Pri Parkinsonovej chorobe dochádza k úbytku buniek, ktoré produkujú dopamín v mozgu. Dopamín je

chemická zlúčenina v mozgu zapojená do kontroly pohybu. AZILECT pomáha zvýšiť a udržať

hladiny dopamínu v mozgu.

2.

Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete AZILECT

Neužívajte AZILECT

ak ste alergický na rasagilín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených

v časti 6).

ak máte závažné problémy pečene.

Neužívajte nasledujúce liečivá pri užívaní AZILECTU:

inhibítory monoaminooxidázy (IMAO) (napr. používané na liečbu depresie alebo Parkinsonovej

choroby alebo na iné poruchy), vrátane liekov a prírodných produktov, ktoré nie sú viazané na

lekársky predpis napr. ľubovník bodkovaný

petidín (silný liek proti bolesti)

Po ukončení liečby AZILECTOM musíte počkať aspoň 14 dní pred začatím liečby inhibítormi MAO

alebo petidínom.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať AZILECT, obráťte sa na svojho lekára:

ak máte akékoľvek problémy s pečeňou,

povedzte svojmu lekárovi o každej podozrivej zmene na koži.

Povedzte svojmu lekárovi, ak si vy alebo niekto z vašej rodiny/ošetrujúcich všimne, že sa u vás

vyvinulo správanie, pri ktorom nemôžete odolať impulzom, nutkaniu alebo pokušeniu robiť veci, ktoré

vám alebo iným môžu ublížiť. Takéto správanie sa nazýva porucha kontroly impulzov. U pacientov

užívajúcich AZILECT a/alebo iné lieky na liečbu Parkinsonovej choroby bolo spozorované správanie

ako nutkanie, obsesívne myšlienky (často sa opakujúce vnútené myšlienky), závislosť na hracích

automatoch, nadmerné míňanie, impulzívne správanie a nadmerná sexuálna túžba alebo nárast

sexuálnych myšlienok alebo pocitov. Váš lekár možno bude musieť upraviť alebo ukončiť liečbu

(pozri časť 4).

AZILECT môže spôsobiť ospalosť a náhle upadnutie do spánku počas denných aktivít, najmä ak

užívate aj iné dopaminergné lieky (používané na liečbu Parkinsonovej choroby). Ďalšie informácie

nájdete v časti „Vedenie vozidiel a obsluha strojov“.

Deti a dospievajúci

Použitie AZILECTU sa netýka detí a dospievajúcich. Preto sa AZILECT neodporúča podávať osobám

mladším ako 18 rokov.

Iné lieky a AZILECT

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to

svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Povedzte svojmu lekárovi, najmä ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov:

niektoré antidepresíva (selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu, selektívne

inhibítory spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu, tricyklické alebo tetracyklické

antidepresíva)

antibiotikum ciprofloxacín používané na liečbu infekcií

prípravok proti kašľu s obsahom dextrometorfánu

sympatomimetiká, ktoré sa nachádzajú v očných kvapkách, nosových a perorálnych

dekongestívach a lieky na nádchu obsahujúce efedrín a pseudoefedrín.

Vyhnite sa užívaniu AZILECTU spolu s antidepresívami obsahujúcimi fluoxetín a fluvoxamín.

Ak začínate liečbu AZILECTOM, počkajte aspoň 5 týždňov po ukončení liečby fluoxetínom.

Ak začínate liečbu fluoxetínom alebo fluvoxamínom, počkajte aspoň 14 dní po ukončení liečby

AZILECTOM.

Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak fajčíte alebo zamýšľate skončiť s fajčením. Fajčenie

môže znížiť množstvo AZILECTU v krvi.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so

svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Ak ste tehotná, AZILECT neužívajte, pretože účinky AZILECTU na tehotenstvo a nenarodené dieťa

nie sú známe.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Predtým ako budete viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, poraďte sa so svojím lekárom, pretože

samotná Parkinsonova choroba, ako aj liečba AZILECTOM, môžu ovplyvniť vašu schopnosť viesť

vozidlá a obsluhovať stroje. AZILECT môže spôsobiť závraty alebo ospalosť, a môže tiež spôsobiť

epizódy náhleho upadnutia do spánku.

Tento účinok sa môže byť zosilnený, ak užívate aj iné lieky na liečbu príznakov Parkinsonovej

choroby, alebo ak užívate lieky, ktoré môžu spôsobiť ospalosť, alebo ak počas užívania AZILECTU

pijete alkohol. Ak sa u vás niekedy pred alebo počas užívania AZILECTU prejavila spavosť a/alebo

vyskytli epizódy náhleho upadnutia do spánku, neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje (pozri časť 2).

3.

Ako užívať AZILECT

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to

u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka AZILECTU je jedna 1 mg tableta užitá ústami raz denne. Azilect sa môže užiť

s jedlom alebo bez jedla.

Ak užijete viac AZILECTU, ako máte

Ak si myslíte, že ste užili viac tabliet AZILECTU ako ste mali, okamžite kontaktujte svojho lekára

alebo lekárnika. Zoberte si so sebou krabičku/blister alebo fľašu AZILECTU, aby ste ju ukázali

lekárovi alebo lekárnikovi.

Príznaky hlásené po predávkovaní AZILECTOM zahŕňali mierne povznesenú náladu (ľahká forma

mánie), neobyčajne vysoký krvný tlak a sérotonínový syndróm (pozri časť 4).

Ak zabudnete užiť AZILECT

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Užite nasledujúcu dávku ako

zvyčajne, keď je čas ju užiť.

Ak prestanete užívať AZILECT

Neprestaňte užívať AZILECT bez predchádzajúceho rozhovoru s vašim lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo

lekárnika.

4.

Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ihneď sa obráťte na svojho lekára,

ak si všimnete niektoré z nasledujúcich príznakov. Možno

budete okamžite potrebovať radu lekára alebo ošetrenie:

ak sa u vás objaví nezvyčajné správanie, ako je nutkanie, obsesívne myšlienky, závislosť od

hrania hazardných hier (hráčstvo), nadmerné nakupovanie alebo míňanie, impulzívne správanie

a nezvyčajne vysoká sexuálna túžba alebo nárast sexuálnych myšlienok (poruchy kontroly

impulzov) (pozri časť 2),

ak vidíte alebo počujete niečo, čo neexistuje (halucinácie),

akákoľvek kombinácia halucinácií, horúčky, nepokoja, trasenia a potenia (serotonínový

syndróm),

ak si všimnete akékoľvek podozrivé zmeny na koži, pretože u pacientov s Parkinsonovou

chorobou existuje vyššie riziko rakoviny kože (nie výlučne melanóm) (pozri časť 2).

Ďalšie vedľajšie účinky

Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 osôb)

mimovoľné pohyby (dyskinéza),

bolesti hlavy.

Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 osôb)

bolesť brucha,

pády,

alergia,

horúčka,

chrípka,

celkový pocit choroby (nevoľnosť),

bolesť krku,

bolesť na hrudi (angina pectoris),

zníženie tlaku krvi pri vstávaní s príznakmi ako závraty / pocit na odpadnutie (ortostatická

hypotenzia),

znížená chuť do jedla,

zápcha,

sucho v ústach,

nevoľnosť a vracanie,

nadúvanie,

abnormálne výsledky krvných testov (pokles počtu leukocytov),

bolesť kĺbov (artralgia),

bolesť svalov a kostí,

zápal kĺbu (artritída),

znecitlivenie a svalová slabosť rúk (syndróm karpálneho kanála),

zníženie telesnej hmotnosti,

abnormálne sny,

ťažkosti so svalovou koordináciou (porucha rovnováhy),

depresia,

pocit točenia (vertigo),

predĺžené stiahnutie svalov (dystónia),

nádcha (rinitída),

podráždenie kože (dermatitída),

vyrážka,

prekrvenie očí (zápal očnej spojovky),

nutkanie na močenie.

Menej časté

(môžu postihnúť až 1 zo 100 osôb)

náhla cievna mozgová príhoda (cerebrovaskulárna príhoda),

infarkt myokardu,

výsev pľuzgierov (vezikulobulózny exantém).

Neznáme:

frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov

zvýšený krvný tlak,

nadmerná ospalosť,

náhle upadnutie do spánku.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa

týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie

účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v prílohe V. Hlásením

vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.

Ako uchovávať AZILECT

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na krabičke, fľaši alebo blistri po EXP.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6.

Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo AZILECT obsahuje

Liečivo je rasagilín. Každá tableta obsahuje 1 mg rasagilínu (ako mesilát).

Ďalšie zložky sú manitol, koloidný oxid kremičitý, bezvodý, kukuričný škrob, predželatínovaný

kukuričný škrob, kyselina stearová, mastenec.

Ako vyzerá AZILECT a obsah balenia

AZILECT tablety sú biele až sivobiele, okrúhle, ploché, skosené tablety, s vtlačeným „GIL“ a „1“ na

jednej strane a hladké na druhej strane.

Tablety sa dodávajú v blistroch po 7, 10, 28, 30, 100 a 112 tabliet alebo vo fľaši s obsahom 30 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holandsko

Výrobcovia

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holandsko

Pliva Croatia Ltd.

Prilaz baruna Filipovica 25

10000 Zagreb

Chorvátsko

Teva Operations Poland Sp.z o.o.

ul. Mogilska 80,

31-546 Krakow,

Poľsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa

rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB "Sicor Biotech"

Tel: +370 5 266 0203

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG,

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 6400

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 4498 5511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +353 51 321 740

Deutschland

Teva GmbH

Tel: +800 53 23 66 48

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Teva Eesti esindus

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS

Tlf:

+47 66775590

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel.: +43 (0)1 97007

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tel: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 7800

Portugal

Teva Pharma - Produtos

Farmacêuticos Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel.: + 385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321 740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Actavis Pharmaceuticals Iceland ehf.

Sími: +354 550 3300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 572 679 11

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: + 46 42 12 11 00

Latvija

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Tel: +371 67 323 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: + 44(0) 1977 628500

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v {mesiac RRRR}.