AviPro THYMOVAC vet.

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • AviPro THYMOVAC vet. Frostþurrkuð tafla / Frostþurrkuð tafla /
 • Skammtar:
 • Frostþurrkuð tafla /
 • Lyfjaform:
 • Frostþurrkuð tafla /
 • Lyf við lungum:
 • Dýr
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

 • fyrir almenning:
 • Upplýsingabæklingurinn fyrir þessa vöru er ekki í boði, þú getur sent beiðni um þjónustu við viðskiptavini okkar og við munum tilkynna þér um leið og við getum aflað það.


  Biðjið upplýsingabæklinginn fyrir almenning.

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • AviPro THYMOVAC vet. Frostþurrkuð tafla / Frostþurrkuð tafla /
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • 110f2244-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 15-06-2018

Samantekt á eiginleikum vöru: skammtar, milliverkanir, aukaverkanir

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS

1.

HEITI DÝRALYFS

AviPro THYMOVAC vet. frostþurrkað lyf til notkunar í drykkjarvatn.

2.

INNIHALDSLÝSING

1 skammtur inniheldur:

Virkt innihaldsefni:

Lifandi blávængjaveikiveira (chicken anaemia virus (CAV)), Cux-1 stofn: 10

TCID

TCID

(tissue culture-infectious dose 50 %) = sá veirutítri sem þarf til að valda sýkingu í 50 % bólu-

settra frumuræktana.

Ræktunarkerfi: Frjóvguð SPF-hænuegg.

Hjálparefni:

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3.

LYFJAFORM

Frostþurrkað lyf til notkunar í drykkjarvatn.

Útlit: Rauð til brún frostþurrkuð tafla.

4.

KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1

Dýrategundir

Kjúklingar (stofnfuglar frá 8 vikna aldri).

4.2

Ábendingar fyrir tilgreindar dýrategundir

Til að verja bólusetta stofnfugla gegn útskilnaði blávængjaveikiveira og veirusmiti í egg.

Um þessa virku ónæmingu gildir:

Tími þar til ónæmi kemur fram: 4 vikur.

Tímalengd ónæmis: 43 vikur, staðfest með veiruögrun.

Til móðurborinnar (passive) varnar afkvæma gegn klínískum einkennum og vefjaskemmdum af

völdum blávængjaveiki. Vörn afkvæma er tryggð í allt að 51 viku frá bólusetningu stofnfugla og vörn

kemur fram hjá eins dags gömlum kjúklingum (staðfest með veiruögrun).

4.3

Frábendingar

Notið ekki handa veikum fuglum.

4.4

Sérstök varnaðarorð fyrir hverja dýrategund

Engin.

4.5

Sérstakar varúðarreglur við notkun

Sérstakar varúðarreglur við notkun hjá dýrum

Bólusetja á frá 8 vikna aldri og þaðan í frá, en eigi síðar en 6 vikum áður en varp hefst, til að

tryggja megi að verndandi ónæming hafi komið fram áður en varp hefst.

Bóluefnisveiran getur dreifst til óbólusettra kjúklinga vegna þess að hún skilst út í saur í a.m.k.

14 daga. Vegna þess að veiran getur valdið klínískum einkennum hjá mjög ungum kjúklingum verður

að forðast að hún berist í fugla sem eru næmir. Forðist að veiran berist í varphænur, fugla í námunda

við varp og fugla undir 3 vikna aldri. Ekki á að nota bóluefnið þar sem fuglar á ýmsum aldri eru

saman.

Forðist að fuglarnir verði fyrir álagi fyrir, í og eftir bólusetningu.

Bóluefnisveiran er í ýmsum líffærum og vefjum frá 7. til 49. dags eftir bólusetningu.

Til að draga úr sýkingarálagi áður en ónæming kemur fram á að fjarlægja úrgang og hreinsa fugla-

húsið milli eldishópa.

Sérstakar varúðarreglur fyrir þann sem gefur dýrinu lyfið

Bóluefnið inniheldur lifandi veirur og skal því gera viðeigandi ráðstafanir (t.d. með því að nota

hanska, verja augu, þvo og sótthreinsa hendur o.s.frv.) til að koma í veg fyrir smitun, t.d. við úðun eða

ef lyfið hellist niður. Einnig skal gæta varúðar við meðhöndlun saurs úr fiðurfé því bóluefnisveira

getur skilist út með saur í a.m.k. 14 daga.

Þvoið og sótthreinsið hendur og búnað eftir notkun.

4.6

Aukaverkanir (tíðni og alvarleiki)

Engar.

4.7

Notkun á meðgöngu, við mjólkurgjöf og varp

Dýralyfið má ekki gefa fuglum í varpi og ekki seinna en sex vikum áður en varp hefst.

4.8

Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Ekki liggja fyrir neinar upplýsingar um öryggi og verkun þessa bóluefnis við samtímis notkun neins

annars dýralyfs. Ákvörðun um notkun þessa bóluefnis fyrir eða eftir notkun einhvers annars dýralyfs

skal því tekin í hverju tilviki fyrir sig.

4.9

Skammtar og íkomuleið

Til notkunar í drykkjarvatn eftir að lyfið hefur verið leyst upp.

Hverjum fugli á að gefa einn skammt.

Skömmtun og notkun:

Gefið í drykkjarvatn:

Ákvarðið fjölda bóluefnisskammta og vatnsmagn (sjá hér á eftir) sem þörf er á.

Notið ekki stórar pakkningar við bólusetningu í meira en einu húsi eða drykkjarvatnskerfi því

það getur leitt til mistaka við blöndun.

Gætið þess að drykkjarvatn og allar leiðslur, slöngur, vatnsílát, vatnsskammtarar o.s.frv. hafi

verið hreinsuð vandlega og að engar leifar séu af sótthreinsiefnum, þvottaefnum o.s.frv.

Notið eingöngu kalt og ferskt vatn, helst án klórs og málmjóna. Bæta má fituskertu undanrennu-

dufti (þ.e. < 1 % fita) í vatnið (2-4 grömm í hvern lítra) eða undanrennu (20-40 ml í hvern lítra

vatns) til að bæta gæði vatnsins og auka stöðugleika veirunnar.

Þetta verður þó að gera í síðasta lagi 10 mínútum fyrir blöndun bóluefnisins.

Þegar flaska með bóluefni er opnuð skal það gert í vatni og innihaldið leyst vandlega upp.

Þess skal gætt að tæma flöskuna og efsta hluta hennar algjörlega með því að skola vandlega

með vatni.

Látið fuglana drekka það mikið vatn að yfirborð í drykkjarílátum sé í lágmarki áður en bólu-

efnið er sett í þau. Tæma skal allt venjulegt vatn úr lögnum þannig að í drykkjarílátum sé

einungis vatn með bóluefni. Sé vatn enn til staðar á að tæma lagnir áður en bóluefnið er gefið.

Gefið bóluefnið á (allt að) 2 klst. og tryggið að allir fuglar drekki á þeim tíma. Ekki sækja allir

fuglar í vatn á sama hátt/tíma og nauðsynlegt getur reynst að hætta vatnsgjöf á sumum stöðum

fyrir bólusetningu til þess að tryggja að allir fuglar drekki meðan bólusetning fer fram.

Fuglar eiga að fá eina bólusetningu með einum skammti.

Helst á að gefa bóluefnið í því vatnsmagni sem fuglarnir drekka á allt að 2 klst.

Setjið þynnt bóluefni í kalt og ferskt vatn sem nemur 1.000 bóluefnisskömmtum í 20-40 lítra af

vatni handa 1.000 kjúklingum. Ef vafi leikur á um hve mikil vatnsneyslan er má mæla hana

daginn áður en bóluefnið er gefið.

- Gefið fuglunum blandað bóluefnið tafarlaust.

- Gætið þess að fuglarnir hafi ekki aðgang að vatni án lyfja meðan á bólusetningu stendur.

Fylgið vandlega leiðbeiningum um rétta gjöf til þess að allir fuglar fái réttan skammt. Ónóg bólu-

setning getur valdið minni virkni.

4.10

Ofskömmtun (einkenni, bráðameðferð, móteitur), ef þörf krefur

Ekki varð vart við neinar aukaverkanir eftir tífalda ofskömmtun.

4.11

Biðtími fyrir afurðanýtingu

Núll dagar.

5.

ÓNÆMISFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

Flokkun eftir verkun: Blávængjaveikiveira.

ATCvet flokkur: QI01AD04.

AviPro Thymovac vet. er ætlað að örva virka ónæmingu í stofnfuglum og bera ónæmi til afkvæma.

6.

LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1

Hjálparefni

Kalíumtvíhýdrógenfosfat

Tvínatríumfosfattvíhýdrat

Mjólkursykureinhýdrat

Undanrenna

6.2

Ósamrýmanleiki

Ekki má blanda þessu dýralyfi saman við önnur dýralyf.

6.3

Geymsluþol

Geymsluþol dýralyfsins í söluumbúðum: 2 ár.

Geymsluþol eftir blöndun samkvæmt leiðbeiningum: 2 klst.

6.4

Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Geymið í kæli (2

C). Verjið gegn beinu sólarljósi. Má ekki frjósa.

Verjið bóluefnið eftir blöndun gegn beinu sólarljósi og hita yfir 25 °C. Má ekki frjósa.

6.5

Gerð og samsetning innri umbúða

Bóluefnið fæst í eftirfarandi pakkningastærðum:

Askja með 1 eða 10 glösum úr gleri af gerð I með 500, 1.000, 2.500, 5.000 eða 10.000 skömmtum í

glasi. Glösin eru með tappa úr klóróbútýlgúmmílíki og innsiglaðar með álhettu sem má rífa af.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

6.6

Sérstakar varúðarreglur vegna förgunar ónotaðra dýralyfja eða úrgangs sem til fellur við

notkun þeirra

Farga skal ónotuðu dýralyfi eða úrgangi vegna dýralyfs í samræmi við gildandi reglur.

7.

MARKAÐSLEYFISHAFI

Lohmann Animal Health GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Þýskaland

8.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

IS/2/08/014/01

9.

DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR

MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis 12. desember 2008.

Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis: 16. október 2013.

10.

DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

16. október 2013.

TAKMARKANIR Á SÖLU, DREIFINGU OG/EÐA NOTKUN

Á ekki við.

 • Upplýsingabæklingurinn fyrir þessa vöru er ekki í boði, þú getur sent beiðni um þjónustu við viðskiptavini okkar og við munum tilkynna þér um leið og við getum aflað það.

  Biðjið upplýsingabæklinginn fyrir almenning. • Skjöl á öðrum tungumálum eru tiltækar here