Augmentin

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Augmentin Tafla 875 mg/ 125 mg
 • Skammtar:
 • 875 mg/ 125 mg
 • Lyfjaform:
 • Tafla
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Augmentin Tafla 875 mg/125 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • ee0e2244-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Augmentin 875 mg/125 mg filmuhúðaðar töflur

Amoxicillín/klavúlansýra

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að taka lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Augmentin og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Augmentin

Hvernig nota á Augmentin

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Augmentin

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Augmentin og við hverju það er notað

Augmentin er sýklalyf sem drepur bakteríur sem valda sýkingum. Það inniheldur tvö mismunandi lyf

sem kallast amoxicillín og klavúlansýra. Amoxicillín tilheyrir flokki lyfja sem kallast „penicillín“ en

stundum er verkun þeirra hindruð (eru gerð óvirk). Hitt virka efnið (klavúlansýra) kemur í veg fyrir að

þetta gerist.

Augmentin er notað hjá fullorðnum og börnum við eftirtöldum sýkingum:

miðeyrna- og skútabólgu

öndunarfærasýkingum

þvagfærasýkingum

sýkingum í húð og mjúkvefjum, þ.m.t. sýkingum í tönnum

sýkingum í beinum og liðum.

2.

Áður en byrjað er að nota Augmentin

Ekki má nota Augmentin

ef um er að ræða ofnæmi fyrir amoxicillíni, klavúlansýru, penicillíni eða einhverju öðru

innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6)

ef þú hefur einhvern tíma fengið alvarleg ofnæmisviðbrögð við einhverju öðru sýklalyfi

Þau geta m.a. komið fram sem húðútbrot eða þroti í andliti eða hálsi

ef þú hefur fengið lifrarvandamál eða gulu (gulan lit á húð) við töku sýklalyfs.

Ekki nota Augmentin ef eitthvað af ofangreindu á við um þig

Ef þú ert ekki viss leitaðu þá til læknisins eða lyfjafræðings áður en þú tekur Augmentin.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Augmentin er notað ef þú:

ert með einkirningasótt

ert í meðferð við lifrar- eða nýrnavandamálum

hefur ekki regluleg þvaglát.

Ef þú ert ekki viss um hvort eitthvað af ofangreindu eigi við um þig leitaðu þá til læknisins eða

lyfjafræðings áður en þú tekur Augmentin.

Í sumum tilvikum er hugsanlegt að læknirinn rannsaki tegund bakteríunnar sem veldur sýkingunni.

Niðurstöðurnar gætu leitt til þess að þú fáir annan styrkleika af Augmentin eða annað lyf.

Ástand sem þú þarft að fylgjast með

Augmentin getur valdið því að ástand sem er til staðar versnar, eða valdið alvarlegum aukaverkunum.

Þær eru m.a. ofnæmisviðbrögð, krampar (flog) og bólga í þörmum. Þú þarft að fylgjast með ákveðnum

einkennum á meðan þú tekur Augmentin, til að draga úr hættu á vandamálum. Sjá „

Ástand sem þú

þarft að fylgjast með

“ í

kafla 4

Blóð- og þvagrannsóknir

Ef þú ferð í blóðrannsókn (svo sem rannsókn á stöðu rauðra blóðkorna eða lifrarpróf) eða

þvagrannsókn (fyrir glúkósa) skaltu láta lækninn eða hjúkrunarfræðinginn vita að þú takir Augmentin.

Þetta er vegna þess að Augmentin gæti haft áhrif á niðurstöður úr þess konar rannsóknum.

Notkun annarra lyfja samhliða Augmentin

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða

kynnu að verða notuð.

Ef þú tekur allópúrínól (notað við þvagsýrugigt) samhliða Augmentin, getur það aukið líkur á því að

þú fáir ofnæmisviðbrögð í húð.

Ef þú tekur próbenesíð (notað við þvagsýrugigt), getur verið að læknirinn ákveði að aðlaga skammtinn

af Augmentin.

Ef lyf til að hindra myndun blóðtappa (svo sem warfarín) eru tekin samhliða Augmentin getur þurft að

gera frekari blóðrannsóknir.

Augmentin getur haft áhrif á hvernig metótrexat (lyf notað við krabbameini eða gigt) verkar.

Augmentin getur haft áhrif á hvernig mýcófenólatmofetíl (lyf notað til þess að koma í veg fyrir höfnun

ígræddra líffæra) verkar.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Akstur og notkun véla

Augmentin getur haft aukaverkanir og geta einkennin gert þig óhæfa(n) til að aka.

Ekki aka eða stjórna vélum nema þér líði vel.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni.

Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana.

Lýsing á verkun og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn.

Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing.

3.

Hvernig nota á Augmentin

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á

lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Fullorðnir og börn yfir 40 kg

Venjulegur skammtur – 1 tafla tvisvar á dag

Hærri skammtur – 1 tafla þrisvar á dag

Börn undir 40 kg

Börn 6 ára og yngri á helst að meðhöndla með Augmentin mixtúru eða skammtapokum.

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi þegar gefa skal börnum sem vega minna en 40 kg

Augmentin töflur. Töflurnar henta ekki börnum undir 25 kg.

Sjúklingar með nýrna- og lifrarvandamál

Ef þú ert með nýrnavandamál getur þurft að breyta skammtinum.

Hugsanlega velur læknirinn annan styrkleika eða annað lyf.

Ef þú ert með lifrarvandamál getur verið að þú þurfir að fara oftar í blóðrannsóknir til að

kanna starfsemi lifrarinnar.

Hvernig taka á Augmentin

Takið með máltíð

Gleypið töflurnar heilar með glasi af vatni.

Töflurnar má brjóta eftir deiliskorunni til þess að auðveldara sé að kyngja þeim. Taka þarf

báða hluta töflunnar á sama tíma.

Dreifið skömmtunum jafnt yfir daginn, með minnst 4 klst. millibili.

Ekki taka 2 skammta á 1 klukkustund.

Ekki taka Augmentin í meira en 2 vikur. Ef þér líður enn ekki vel skaltu fara aftur til

læknisins.

Ef tekinn er stærri skammtur af Augmentin en mælt er fyrir um

Ef þú tekur of mikið Augmentin geta einkennin meðal annars verið magaóþægindi (ógleði, uppköst

eða niðurgangur) eða krampar. Ráðfærðu þig við lækninn eins fljótt og unnt er.

Taktu öskjuna utan af lyfinu eða lyfjaglasið með til að sýna lækninum.

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Ef gleymist að taka Augmentin

Ef þú gleymir að taka skammt skaltu taka hann um leið og þú manst eftir því.

Ekki taka næsta skammt of fljótt, bíddu í um 4 klst. áður en þú tekur næsta skammt. Ekki á að tvöfalda

skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Ef hætt er að taka Augmentin

Haltu áfram að taka Augmentin þar til meðferðinni er lokið, jafnvel þótt þér líði betur.

Þú þarft alla skammtana til að verjast sýkingunni. Ef einhverjar bakteríur lifa af geta þær valdið því að

sýkingin komi aftur fram.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Eftirfarandi aukaverkanir geta komið fram við notkun lyfsins.

Ástand sem þú þarft að fylgjast með

Ofnæmisviðbrögð:

húðútbrot

bólga í æðum (æðabólga) sem getur komið fram sem rauðir eða fjólubláir upphleyptir blettir í

húðinni en getur haft áhrif í öðrum hlutum líkamans

hiti, liðverkir, bólgnir eitlar í hálsi, handarkrikum eða nára

þroti, stundum í andliti eða hálsi (ofsabjúgur), sem veldur öndunarörðugleikum

lost.

Hafið strax samband við lækni

ef einhver þessara einkenna koma fram.

Hættið að taka Augmentin

Bólga í ristli

Bólga í ristli, sem veldur vatnskenndum niðurgangi, yfirleitt með blóði og slími, magaverk og/eða

hita.

Hafið samband við lækninn eins fljótt og unnt er

og fáið ráðleggingar ef þessi einkenni

koma fram.

Mjög algengar aukaverkanir

Þær geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af 10 einstaklingum

niðurgangur (hjá fullorðnum).

Algengar aukaverkanir

Þær geta komið fyrir hjá allt að 1 af 10 einstaklingum

þruska (hvítsveppasýking í leggöngum, munni eða húðfellingum)

ógleði, einkum við töku stórra skammta

ef þú finnur fyrir þessu skaltu taka Augmentin með máltíð

uppköst

niðurgangur (hjá börnum).

Sjaldgæfar aukaverkanir

Þær geta komið fyrir hjá allt að 1 af 100 einstaklingum

húðútbrot, kláði

upphleypt útbrot með kláða (ofsakláði)

meltingartruflanir

sundl

höfuðverkur.

Sjaldgæfar aukaverkanir sem geta komið fram í blóðrannsóknum:

hækkun sumra efna (ensíma) sem framleidd eru í lifur.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir

Þær geta komið fyrir hjá allt að 1 af 1.000 einstaklingum

útbrot í húð sem geta myndað blöðrur og líta út eins og lítil markskífa (dökkur blettur í

miðjunni, umkringdur ljósara svæði með dökkum hring umhverfis brúnina -

regnbogaroðasótt

ef vart verður við einhver þessara einkenna er áríðandi að hafa samband við lækni.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir sem geta komið fram í blóðrannsóknum:

of fáar frumur sem taka þátt í blóðstorknun

of fá hvít blóðkorn.

Tíðni ekki þekkt

Ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum.

Ofnæmisviðbrögð (sjá hér fyrir framan)

Bólga í ristli (sjá hér fyrir framan)

Bólga í varnarhimnunni sem umlykur heilann (heilahimnubólga án sýkingar)

Alvarleg viðbrögð í húð:

útbreidd útbrot með blöðrum og flögnun húðarinnar, einkum í kringum munn, nef, augu

og kynfæri (

Stevens-Johnson-heilkenni

) og alvarlegri tilvik sem valda verulegri

húðflögnun (meira en 30% af yfirborði líkamans -

drep í húðþekju

útbreidd rauð útbrot með litlum blöðrum sem í er gröftur (

blöðruskinnflagningsbólga

rauð hreistruð útbrot með hnútum undir húðinni og blöðrum (

exemkennd húðútbrot

flensulík einkenni með útbrotum, hita, bólgnum kirtlum og óeðlilegum niðurstöðum

blóðrannsókna (þ.m.t. fjölgun hvítra blóðkorna (rauðkyrninga) og lifrarensíma

(lyfjaviðbrögð með fjölgun rauðkyrninga og altækum einkennum (DRESS)).

Hafið strax samband við lækni ef eitthvert þessara einkenna kemur fram

lifrarbólga

gula vegna hækkunar á gallrauða í blóði (efni sem er framleitt í lifur) sem getur gert það að

verkum að húðin og hvíta augnanna virðast gul

bólga í pípum í nýra

blóðið er lengur að storkna

ofvirkni

krampar (hjá einstaklingum sem taka stóra skammta af Augmentin eða eru með nýrnavandamál)

svört tunga sem virðist loðin.

Aukaverkanir sem geta komið fram í blóð- eða þvagrannsóknum:

veruleg fækkun hvítra blóðkorna

of fá rauð blóðkorn (

blóðlýsublóðleysi

útfellingar í þvagi.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar,

www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar

um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Augmentin

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu (EXP) sem tilgreind er á öskjunni.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið ekki við hærri hita en 25°C.

Töflur í pokum þarf að taka innan 30 daga frá því að pokinn er opnaður.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

Ekki nota töflur sem flísast hefur úr eða eru skemmdar.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Augmentin inniheldur

Virku efnin eru amoxicillín og klavúlansýra. Hver tafla inniheldur amoxicillínþríhýdrat sem

jafngildir 875 mg af amoxicillíni og kalíumklavúlanat sem jafngildir 125 mg klavúlansýru.

Önnur innihaldsefni eru: Töflukjarni - magnesíumsterat, natríumsterkjuglýkólat tegund A,

vatnsfrí kísilkvoða, örkristallaður sellulósi.

Filmuhúð - títantvíoxíð (E171), hýprómellósi, makrógól (4000, 6000) og kísilolía (dímetikón).

Lýsing á útliti Augmentin og pakkningastærðir

Augmentin 875 mg/125 mg filmuhúðaðar töflur eru hvítar eða beinhvítar, ílangar töflur merktar „AC“

og með deiliskoru á annarri hliðinni.

Pakkningar:

Þynnupakkningar, í öskju. Hver pakkning inniheldur 10, 12, 14, 16, 20, 24, 100 eða 500 töflur.

Þynnupakkningar í poka, í öskju. Pokinn inniheldur þurrkefni í innri poka sem geyma þarf í ytri

pokanum og má ekki gleypa. Hver pakkning inniheldur 14 töflur.

Ekki er víst að allar pakkningar séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Danmörk

Umboð á Íslandi

Vistor hf., sími: 535-7000

Framleiðandi

SmithKline Beecham Pharmaceuticals

Clarendon Road

Worthing

West Sussex BN14 8QH

Bretlandi

eða

Glaxo Wellcome Production

Z.I. de la Peyenniere

53100 Mayenne cedex

Frakklandi

Þetta lyf hefur markaðsleyfi í löndum Evrópska efnahagssvæðisins undir eftirfarandi heitum:

Austurríki – Augmentin

Belgía - Augmentin

Búlgaría - Augmentin

Kýpur – Augmentin

Tékkland – Augmentin

Eistland - Augmentin

Finnland – Augmentin

Þýskaland – Augmentan

Grikkland - Augmentin

Ungverjaland – Augmentin Duo

Ísland - Augmentin

Írland – Augmentin

Ítalía – Augmentin

Lettland - Augmentin

Litháen – Augmentin

Lúxemborg - Augmentin

Malta – Augmentin

Holland - Augmentin

Pólland - Augmentin

Portúgal – Augmentin Duo

Rúmenía – Augmentin

Slóvakía – Augmentin

Spánn – Augmentine, Clavumox

Bretland – Augmentin

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í apríl 2018.

Ráðleggingar/fræðsla um sýklalyfjanotkun

Sýklalyf eru notuð til meðferðar við bakteríusýkingum. Þau hafa engin áhrif á sýkingar

sem orsakast af veirum.

Stundum getur verið að sýking af völdum baktería svari ekki meðferð með sýklalyfi.

Ein algengasta ástæðan fyrir því að þetta gerist er sú að bakterían sem veldur

sýkingunni er ónæm fyrir sýklalyfinu sem tekið er. Þetta þýðir að bakteríurnar halda

áfram að lifa og geta jafnvel fjölgað sér þrátt fyrir sýklalyfið.

Bakteríur geta orðið ónæmar fyrir sýklalyfjum af mörgum ástæðum. Varkárni við

notkun sýklalyfja getur hjálpað til við að draga úr líkunum á því að bakteríur verði

ónæmar fyrir þeim.

Þegar læknirinn ávísar meðferð með sýklalyfi er það eingöngu gert til þess að

meðhöndla þann sjúkdóm sem þú ert með á þeim tíma. Ef fylgt er eftirfarandi

ráðleggingum hjálpar það til við að koma í veg fyrir myndun ónæmra baktería sem geta

valdið því að sýklalyfið hætti að virka.

Mjög mikilvægt er að þú takir sýklalyfið í réttum skammti, á réttum tíma og í

réttan dagafjölda. Lestu leiðbeiningarnar á miðanum og ef þú skilur ekki eitthvað

skaltu biðja lækninn eða lyfjafræðing um að útskýra.

Ekki taka sýklalyf nema að því hafi verið ávísað sérstaklega fyrir þig og notaðu

það eingöngu til meðhöndlunar á þeirri sýkingu sem því var ávísað fyrir.

Ekki taka sýklalyf sem hefur verið ávísað fyrir aðra, jafnvel þótt þeir hafi verið

með sýkingu sem var svipuð þinni.

Ekki gefa öðru fólki sýklalyf sem var ávísað fyrir þig.

Ef eitthvað er eftir af sýklalyfinu þegar meðferðinni sem læknirinn ráðlagði er

lokið, skaltu fara með það sem eftir er í apótekið til förgunar á viðeigandi hátt.