Atrovent

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Atrovent Innúðalyf, lausn 20 míkróg/ skammt
 • Skammtar:
 • 20 míkróg/ skammt
 • Lyfjaform:
 • Innúðalyf, lausn
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Atrovent Innúðalyf, lausn 20 míkróg/skammt
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • dd0e2244-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Atrovent

®

20 míkrógrömm/skammt innúðalyf, lausn

ipratropiumbrómið

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um Atrovent og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Atrovent

Hvernig nota á Atrovent

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Atrovent

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Atrovent og við hverju það er notað

Atrovent er lyf sem víkkar út öndunarveginn og veldur því að auðveldara verður að draga andann.

Atrovent er til notkunar við langvinnum teppusjúkdómum í lungnum (svo sem langvinnri lungnateppu

eða reykingalungum) og til meðhöndlunar við astmakasti.

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

2.

Áður en byrjað er að nota Atrovent

Ekki má nota Atrovent

ef um er að ræða ofnæmi fyrir ipratropiumi, atrópíni og öðrum atrópínafleiðum eða einhverju

öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Atrovent er notað ef þú ert með eða hefur verið

með einhvern af eftirfarandi sjúkdómum:

Ofnæmisviðbrögð geta í mjög sjaldgæfum tilvikum komið fram skömmu eftir notkun Atrovent.

Einkenni um þetta eru ofsakláði, bólga í munni og hálsi, útbrot og andnauð. Hafið strax samband

við lækni eða bráðamóttöku. Hringið jafnvel í 112.

Óvæntur (paradox) berkjukrampi getur komið fyrir við notkun innöndunarlyfja. Einkenni þess eru

grunn öndun, öndunarerfiðleikar, astmalíkt kast og andnauð. Þetta getur verið lífshættulegt,

hættið að nota lyfið og hafið strax samband við lækni eða bráðamóttöku.

Bráð gláka (þrönghornsgláka) eða gláka í fjölskyldunni.

Augnverkir, óþægindi í augum, þokusýn eða sjóntruflanir eins og árur eða blettir ásamt rauðum

augum. Leitið tafarlaust til læknis því þessi einkenni þarfnast sérstakrar meðhöndlunar.

Stækkaður blöðruhálskirtill.

Erfiðleikar við þvaglát jafnvel þvagteppa.

Slímseigjusjúkdómur (cystic fibrosis) því Atrovent getur valdið meltingartruflun.

Þú mátt ekki auka skammta án þess að ráðfæra þig við lækninn. Þörf fyrir meira af lyfinu getur verið

vísbending um að sjúkdómurinn hafi versnað.

Forðist að lyfið berist í augun. Gerist það engu að síður á að skola augun strax með köldu kranavatni.

Notkun annarra lyfja samhliða Atrovent

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að vera notuð.

Nota má Atrovent samhliða öðrum berkjuvíkkandi lyfjum til að fá betri verkun. Þó má ekki nota

Spiriva samhliða Atrovent þar sem áhrif samhliða notkunar hafa ekki verið rannsökuð.

Ef þú notar ákveðnar aðrar tegundir lyfja með Atrovent getur verið nauðsynlegt að breyta skömmtum.

Leitaðu ráða hjá lækninum ef eitthvað af eftirfarandi á við:

Lyf sem hafa andkólínvirk áhrif (t.d. Spiriva eða Spiolto) því áhrif langvarandi samhliða notkunar

hafa ekki verið rannsökuð. Hættan á aukaverkunum getur aukist ef tekin eru önnur lyf sem hafa

andkólinvirk áhrif.

Lyf sem tilheyra flokkunum beta-adrenvirk lyf (t.d. Ventolin og Bricanyl) og xantínafleiður (t.d.

theophyllin) því þau geta aukið á berkjuvíkkandi áhrif.

Ákveðin önnur innöndunarlyf (svokallaðir beta-örvar) því hættan á bráðri gláku getur aukist.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Akstur og notkun véla

Atrovent hefur yfirleitt engin eða óveruleg áhrif á öryggi við vinnu og hæfni til að gæta fyllsta öryggis

í umferðinni, en ef þú finnur fyrir augnvandamálum t.d. sjóntruflunum eða ef þig sundlar skaltu gæta

sérstakrar varúðar.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt

af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

3.

Hvernig nota á Atrovent

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita

upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Ráðlagður skammtur fyrir fullorðna og börn eldri en 7 ára er

2 úðaskammtar 4 sinnum á sólarhring.

Heildarsólarhringsskammtur á venjulega ekki að vera stærri en 12 úðaskammtar.

Notkunarleiðbeiningar eru aftast í fylgiseðlinum.

Atrovent úðalyf má aðeins nota til innöndunar.

Börn mega aðeins nota Atrovent undir eftirliti fullorðinna.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Hafið umbúðir lyfsins við

höndina.

Of stór skammtur af lyfinu getur valdið munnþurrki, sjóntruflunum (vandamál með sjónskerpu) og

hröðum hjartslætti.

Ef gleymist að nota Atrovent

Ef þú hefur gleymt skammti skaltu nota hann um leið og þú manst eftir því. Ef komið er nálægt næsta

skammti skaltu sleppa skammtinum sem gleymdist. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt

sem gleymst hefur að nota.

Ef hætt er að nota Atrovent

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Alvarlegar aukaverkanir sem þú eða aðstandendur þínir eiga tafarlaust að bregðast við eru

merktar með

Algengar aukaverkanir

(koma fram hjá 1 til 10 af hverjum 100 sjúklingum):

Höfuðverkur, sundl, erting í hálsi, hósti, munnþurrkur, ógleði og meltingartruflun með niðurgangi eða

hægðatregðu.

Sjaldgæfar aukaverkanir

(koma fram hjá 1 til 10 af hverjum 1.000 sjúklingum):

Alvarleg ofnæmisviðbrögð. Þetta getur komið fram sem skyndileg útbrot, öndunarerfiðleikar og

yfirlið (innan mínútna eða klukkustunda) eða þroti í tungu, vörum og andliti. Getur verið

lífhættulegt.

Hringið jafnvel í 112.

Bráð gláka (þrönghornsgláka). Einkenni eru höfuðverkur, ógleði, sjónskerðing og regnbogasjón

vegna aukins þrýstings í auga. Hafið tafarlaust samband við lækninn eða bráðamóttöku.

Hraður hjartsláttur. Getur orðið alvarlegt. Ef þú færð mjög hraðan og óreglulegan hjartslátt eða

líður illa eða það líður yfir þig skaltu hafa samband við lækni eða bráðamóttöku.

Hringið

jafnvel í 112.

Astmalíkt kast og andnauð. Hafið tafarlaust samband við lækninn eða bráðamóttöku.

Hringið

jafnvel í 112.

Erfiðleikar við þvaglát jafnvel þvagteppa. Getur verið eða orðið alvarlegt. Ráðfærðu þig við

lækninn.

Auk þess: Ofnæmi, útvíkkuð ljósop augna, þurrkur í hálsi, meltingartruflanir með niðurgangi eða

hægðatregðu, uppköst, munnsýking, hjarsláttarónot, útbrot eða kláði.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir

(koma fram hjá 1 til 10 af hverjum 10.000 sjúklingum):

Skert hæfni til að sjá skýrt eða ofsakláði.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint

til Lyfjastofnunar,

www.lyfjastofnun.is.

Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við

að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Atrovent

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum á eftir EXP.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Atrovent innúðalyf, lausn inniheldur:

Virka innihaldsefnið: Ipratropiumbrómíð.

Önnur innihaldsefni: Vatnsfrí sítrónusýra (E330), hreinsað vatn, vatnsfrítt etanól, köfnunarefni

(óvirk lofttegund) og HFA 134a (drifefni).

Lýsing á útliti Atrovent og pakkningastærðir

ATROVENT innúðalyf er lausn og er virka efnið leyst upp í fljótandi drifefninu. Lausnin er í

málmstauki.

Atrovent innúðalyf 20 míkrógömm/skammt er í pakkningastærð (innúðastauk) með 200 skömmtum.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi:

Boehringer Ingelheim

International GmbH

55216 Ingelheim am Rhein,

Þýskaland

Framleiðandi:

Boehringer Ingelheim Pharma

GmbH & Co. KG

55216 Ingelheim am Rhein,

Þýskaland

Umboð á Íslandi:

Vistor hf.

Sími: 535 7000

Notkunarleiðbeiningar fyrir Atrovent innúðalyf, lausn

Fyrir fyrstu innöndun á að þrýsta tvisvar sinnum á málmstaukinn.

1. Takið hlífðarhettuna af munnstykkinu.

2. Andið vel frá.

3. Haldið á innúðatækinu eins og sýnt er á

mynd 1 (botn málmstauksins á að vísa upp).

Setjið síðan munnstykkið upp í munninn og

haldið því þétt á milli varanna.

(mynd 1)

4. Andið hægt og djúpt inn í gegnum munninn

og þrýstið um leið á botn málmstauksins (sem

vísar upp). Mjög mikilvægt er að byrja að anda

að sér rétt áður en skammtur er losaður.

Endurtakið þessi skref fyrir næstu innöndun.

5. Setjið hlífðarhettuna aftur á munnstykkið

eftir notkun.

Hafi innúðatækið ekki verið notað í 3 daga, á

að þrýsta á málmstaukinn einu sinni fyrir

notkun.

Innúðatækið inniheldur

200 innöndunarskammta.

Hægt er að athuga innihald

stauksins á eftirfarandi hátt:

Takið munnstykkið af og

setjið staukinn í skál með

vatni.

Hægt er að áætla hve marga

skammta staukurinn

inniheldur eftir stöðu hans í

vatninu (sjá mynd 2).

(mynd 2)

Hreinsið munnstykkið a.m.k

einu sinni í viku með því að

skola það með volgu vatni

(sjá mynd 3). Skolið

sápuleifar vel af áður en það

er þurrkað.

Ekki má setja munnstykkið í

uppþvottavél.

(mynd 3)

Eftir hreinsun á munnstykkið

að þorna án þess að notaður

sé hiti (sjá mynd 4). Þegar

munnstykkið er þurrt má setja

staukinn í og hlífðarhettuna

aftur á.

(mynd 4)

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í júní 2016.