Atacand

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Atacand Tafla 8 mg
 • Skammtar:
 • 8 mg
 • Lyfjaform:
 • Tafla
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Atacand Tafla 8 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • 910e2244-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Atacand 4 mg töflur

Atacand 8 mg töflur

Atacand 16 mg töflur

Atacand 32 mg töflur

candesartancilexetil

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að taka lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Atacand og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Atacand

Hvernig nota á Atacand

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Atacand

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Atacand og við hverju það er notað

Nafn lyfsins er Atacand. Virka innihaldsefnið er candesartan cilexetil. Það tilheyrir flokki lyfja sem

nefnast angíótensín II viðtakablokkar. Það veldur slökun og víkkun á æðum og hjálpar þannig við að

lækka blóðþrýstinginn. Það auðveldar einnig hjartanu að dæla blóði til allra hluta líkamans.

Nota má Atacand til:

meðferðar á háum blóðþrýstingi (háþrýstingi) hjá fullorðnum sjúklingum og hjá börnum og

unglingum á aldrinum 6 til <18 ára.

meðferðar við hjartabilun hjá fullorðnum sjúklingum, sem eru með skerta starfsemi hjartavöðva,

þegar ekki er hægt að nota ACE-hemla (Angiotensin Converting Enzyme, ACE) eða sem viðbót

við ACE-hemla þegar einkenni halda áfram þrátt fyrir meðferð og ekki er hægt að nota

saltsteraviðtakablokka (aldósterón-blokka).

(ACE-hemlar og saltstera-viðtakablokkar

(aldósterón-blokkar) eru notaðir til meðhöndlunar á hjartabilun).

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

2.

Áður en byrjað er að nota Atacand

Ekki má nota Atacand

ef um er að ræða ofnæmi fyrir candesartancilexeteli eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins

(talin upp í kafla 6).

ef þú ert komin þrjá mánuði á leið eða lengra (einnig er betra að forðast notkun Atacand í

upphafi meðgöngu – sjá kaflann um meðgöngu).

ef þú ert með alvarlegan lifrarsjúkdóm eða gallteppu (vandamál við losun galls úr

gallblöðrunni).

ef sjúklingurinn er barn yngri en 1 árs.

ef þú ert með sykursýki eða skerta nýrnastarfsemi og ert á meðferð með blóðþrýstingslækkandi

lyfi sem inniheldur aliskiren.

Ef þú ert ekki viss um hvort eitthvað af þessu á við um þig skaltu hafa samband við lækninn eða

lyfjafræðing áður en þú notar Atacand.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum áður en Atacand er notað ef:

þú ert með hjarta-, lifrar- eða nýrnakvilla, eða ert í blóðskilun.

þú hefur nýlega fengið ígrætt nýra.

þú ert með uppköst, hefur nýlega haft mikil uppköst eða ert með niðurgang.

þú ert með sjúkdóm í nýrnahettum sem kallast Conns heilkenni (kallast einnig

aldósterónheilkenni (primary hyperaldosteronism)).

þú ert með lágan blóðþrýsting.

þú hefur einhvern tímann fengið heilaslag.

þú verður að segja lækninum frá því ef þú heldur að þú sért (eða gætir orðið) barnshafandi.

Notkun Atacand er ekki ráðlögð í byrjun meðgöngu og ekki má taka Atacand ef þú ert komin

lengra á leið en 3 mánuði, þar sem það getur valdið barninu miklum skaða ef það er tekið á

þessu tímabili (sjá kaflann um meðgöngu).

ef þú notar eitthvert af eftirtöldum lyfjum sem notuð eru til að meðhöndla háan blóðþrýsting:

- ACE-hemil (til dæmis enalapríl, lisinopríl, ramipríl) sérstaklega ef þú ert með

nýrnakvilla sem tengjast sykursýki.

- aliskiren

ef þú notar ACE-hemil ásamt lyfi sem tilheyrir flokki lyfja sem þekkt eru undir heitinu

saltsteraviðtakablokkar (aldósterón-blokkar). Þessi lyf eru notuð til meðhöndlunar á hjartabilun

(sjá „Notkun annarra lyfja samhliða Atacand“).

Hugsanlegt er að læknirinn rannsaki nýrnastarfsemi, mæli blóðþrýsting og magn blóðsalta (t.d.

kalíums) með reglulegu millibili.

Sjá einnig upplýsingar í kaflanum „Ekki má nota Atacand“.

Læknirinn getur viljað hitta þig oftar og gera ýmsar rannsóknir ef eitthvað af ofangreindu á við um þig.

Láttu lækninn eða tannlækninn vita að þú notar Atacand ef þú átt að fara í aðgerð, því Atacand getur

valdið blóðþrýstingsfalli ef það er gefið með sumum svæfingarlyfjum.

Börn og unglingar

Atacand hefur verið rannsakað hjá börnum. Ræddu við lækninn ef frekari upplýsinga er óskað. Ekki

má nota Atacand hjá börnum yngri en 1 árs vegna hugsanlegrar hættu á nýrnaþroska.

Notkun annarra lyfja samhliða Atacand

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Atacand getur haft áhrif á verkun sumra lyfja og sum lyf geta haft áhrif á verkun Atacand.

Læknirinn getur þurft að taka blóðprufur af og til ef þú notar viss lyf.

Láttu lækninn vita sérstaklega ef þú notar einhver eftirtalinna lyfja þar sem vera má að læknirinn þurfi

að breyta skömmtum þeirra lyfja og/eða gera aðrar varúðarráðstafanir:

Önnur blóðþrýstingslækkandi lyf, þar á meðal beta-blokka, diazoxíð og ACE-hemla, t.d.

enalapril, captopril, lisinopril eða ramipril.

Bólgueyðandi gigtarlyf sem ekki eru sterar (NSAIDs), svo sem íbúprófen, naproxen, díklófenak,

celecoxib eða etoricoxib (lyf sem draga úr verkjum og bólgu).

Acetýlsalicýlsýru (ef þú notar meira en 3 g á sólarhring) (lyf sem dregur úr verkjum og bólgu).

Kalíumuppbót eða sölt sem innihalda kalíum (lyf sem auka magn kalíums í blóði).

Heparin (lyf sem þynnir blóðið).

Co-trimoxazol (sýklalyf), einnig þekkt sem trimetoprim/sulfametoxazol

Þvagræsilyf.

Litíum (lyf notað við geðrænum kvillum).

Ef þú notar ACE-hemil eða aliskiren (sjá einnig upplýsingar undir „Ekki má nota Atacand“ og

„Varnaðarorð og varúðarreglur“)“

Ef þú ert á meðferð með ACE-hemli ásamt öðrum tilteknum lyfjum til meðhöndlunar á

hjartabilun, sem þekkt eru undir heitinu saltsteraviðtakablokkar (aldósterón-blokkar) (t.d.

spironolacton, eplerenon).

Notkun Atacand með mat, drykk eða áfengi

Þú mátt taka Atacand með eða án fæðu.

Þegar þér er ávísað Atacand, ræddu við lækninn áður en þú neytir áfengis. Áfengi getur valdið

því að þig sundlar eða þú finnur fyrir yfirliðstilfinningu.

Meðganga og brjóstagjöf

Meðganga

Þú verður að segja lækninum frá því ef þú heldur að þú sért (eða gætir orðið) barnshafandi.

Læknirinn mun líklega ráðleggja þér að hætta að taka Atacand áður en þú verður barnshafandi eða um

leið og þú veist að þú ert barnshafandi og mun ráðleggja þér að taka annað lyf í stað Atacand.

Notkun Atacand er ekki ráðlögð í byrjun meðgöngu og ekki má taka Atacand ef þú ert komin lengra á

leið en 3 mánuði, þar sem það getur valdið barninu miklum skaða ef það er tekið á þessu tímabili.

Brjóstagjöf

Segðu lækninum frá því ef þú ert með barn á brjósti eða ert að hefja brjóstagjöf. Notkun Atacand er

ekki ráðlögð hjá konum með barn á brjósti og læknirinn getur hugsanlega valið aðra meðferð fyrir þig

ef þú vilt vera með barn á brjósti, sérstaklega ef barnið er nýfætt eða fæddist fyrir tímann.

Akstur og notkun véla

Sumir geta fundið fyrir þreytu eða sundli á meðan þeir nota Atacand. Ekki aka eða nota tæki eða vélar

ef þú finnur fyrir þessu.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt

af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Atacand inniheldur mjólkursykur (laktósa)

Atacand inniheldur mjólkursykur (laktósa) sem er ein gerð sykurs. Ef óþol fyrir sykrum hefur verið

staðfest skal hafa samband við lækni áður en lyfið er tekið inn.

3.

Hvernig nota á Atacand

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita

upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi. Mikilvægt er að taka Atacand á hverjum degi. Þú mátt

taka Atacand með eða án matar.

Gleypið töfluna með vatni.

Reynið að taka lyfið á sama tíma á hverjum degi. Það hjálpar við að muna eftir að taka lyfið.

Hár blóðþrýstingur:

Ráðlagður skammtur af Atacand er 8 mg einu sinni á sólarhring. Læknirinn getur stækkað

skammtinn í 16 mg einu sinni á sólarhhring og jafnvel upp í 32 mg einu sinni á sólarhring, háð

áhrifum á blóðþrýstinginn.

Hjá sumum sjúklingum, t.d. þeim sem eru með lifrarkvilla, nýrnakvilla eða þeim sem hafa

nýlega misst líkamsvökva, t.d. eftir uppköst eða niðurgang eða eftir notkun þvagræsilyfja, getur

læknirinn ávísað lægri upphafsskammti.

Sumir þeldökkir sjúklingar geta sýnt minni svörun við þessum flokki lyfja, þegar þeir fá

meðferð með þessum flokki lyfja eingöngu og geta því þurft stærri skammta.

Notkun hjá börnum og unglingum með háan blóðþrýsting:

Börn 6 til <18 ára:

Ráðlagður upphafsskammtur er 4 mg einu sinni á sólarhring.

Fyrir sjúklinga < 50 kg: Hjá sumum sjúklingum þar sem ekki hefur náðst nægileg stjórn á

blóðþrýstingi, gæti læknirinn ákveðið að auka skammtinn í allt að 8 mg einu sinni á sólarhring.

Fyrir sjúklinga ≥ 50 kg: Hjá sumum sjúklingum þar sem ekki hefur náðst nægileg stjórn á

blóðþrýstingi, gæti læknirinn ákveðið að auka skammtinn í 8 mg einu sinni á sólarhring og í 16 mg

einu sinni á sólarhring.

Hjartabilun hjá fullorðnum:

Ráðlagður upphafsskammtur af Atacand er 4 mg einu sinni á sólarhring. Læknirinn getur

stækkað skammtinn með því að tvöfalda skammtinn með að minnsta kosti 2 vikna millibili í allt

að 32 mg einu sinni á sólarhring. Atacand má taka samhliða öðrum lyfjum við hjartabilun og

mun læknirinn ákveða hvaða meðferð hentar þér.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Ef gleymist að taka Atacand

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka. Taktu næsta skammt

eins og venjulega.

Ef hætt er að nota Atacand

Ef þú hættir að taka Atacand getur blóðþrýstingurinn hækkað á ný. Þess vegna skal ekki hætta notkun

Atacand án samráðs við lækni.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Mikilvægt er að þú gerir þér grein fyrir hverjar þessar aukaverkanir geta verið.

Hætta skal notkun Atacand og leita strax eftir læknishjálp ef þú færð einhver eftirtalinna

ofnæmisviðbragða:

Öndunarerfiðleikar, með eða án bólgu í andliti, vörum, tungu og/eða koki.

Bólga í andliti, vörum, tungu og/eða koki, sem getur valdið kyngingarerfiðleikum.

Alvarlegur kláði í húð (með upphleyptum flekkjum).

Atacand getur valdið fækkun á fjölda hvítra blóðkorna. Viðnám þitt gegn sýkingum getur minnkað og

þú getur fundið fyrir þreytu, fengið sýkingu eða hita. Hafðu samband við lækninn ef þetta gerist.

Til þess að kanna hvort Atacand hefur haft einhver áhrif á blóðið (kyrningahrap (agranulocytosis))

getur læknirinn viljað taka blóðprufur af og til.

Aðrar hugsanlegar aukaverkanir eru meðal annars:

Algengar (koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 100 sjúklingum):

Sundl (svimi)/ringl.

Höfuðverkur.

Sýking í öndunarfærum.

Lágur blóðþrýstingur. Það getur valdið sundli og yfirliðstilfinningu.

Breytingar á blóðgildum:

Aukið magn kalíums í blóði, sérstaklega ef þú ert með nýrnakvilla eða hjartabilun.

Í alvarlegum tilvikum getur þú fundið fyrir þreytu, slappleika, óreglulegum hjartslætti eða

náladofa.

Áhrif á starfsemi nýrna, sérstaklega ef þú ert með nýrnakvilla eða hjartabilun. Örsjaldan getur

nýrnabilun komið fram.

Koma örsjaldan fyrir (koma fyrir hjá færri en 1 af hverjum 10.000 sjúklingum):

Bólga í andliti, vörum, tungu og/eða koki.

Fækkun rauðra eða hvítra blóðkorna. Þú getur fundið fyrir þreytu, sýkingu eða sótthita.

Húðútbrot, upphleypt útbrot (ofsakláði).

Kláði.

Bakverkur, verkur í liðum og vöðvum.

Breytingar á starfsemi lifrar, þar á meðal bólga í lifur (lifrarbólga). Þú getur fundið fyrir þreytu,

flensulíkum einkennum og gulur litur getur komið á húð og augnhvítur.

Ógleði.

Breytingar á blóðgildum:

Minna magn natríums í blóði. Í alvarlegum tilvikum getur þú fundið fyrir slappleika,

orkuleysi eða vöðvakrömpum.

Hósti

Viðbótaraukaverkanir hjá börnum

Hjá börnum sem fá meðferð við of háum blóðþrýstingi virðast aukaverkanirnar vera svipaðar og hjá

fullorðnum, en þær koma oftar fyrir. Eymsli í hálsi er mjög algeng aukaverkun hjá börnum en ekki

hefur verið greint frá því hjá fullorðnum, og nefrennsli, hiti og aukinn hjartsláttartíðni eru algengar hjá

börnum en frá þeim hefur ekki verið greint hjá fullorðnum.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar,

www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar

um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Atacand

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni, þynnupakkningunni

eða glasinu á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki þarf að geyma lyfið við sérstök hitaskilyrði.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Atacand inniheldur

Virka innihaldsefnið er candesartancilexetil. Töflurnar innihalda 4 mg, 8 mg, 16 mg eða

32 mg af candesartancilexetili.

Önnur innihaldsefni eru karmellósukalsíum, hýdroxýprópýlsellulósi, mjólkursykurseinhýdrat,

magnesíumsterat, maíssterkja og makrógól. 8 mg, 16 mg og 32 mg töflurnar innihalda einnig

járnoxíð (E172).

Lýsing á útliti Atacand og pakkningastærðir

4 mg töflurnar eru hvítar, kringlóttar töflur með deiliskoru og auðkenndar A/CF á annarri

hliðinni og 004 á hinni.

8 mg töflurnar eru ljósbleikar, kringlóttar töflur með deiliskoru og auðkenndar A/CG á annarri

hliðinni og 008 á hinni.

16 mg töflurnar eru bleikar, kringlóttar töflur með deiliskoru og auðkenndar A/CH á annarri

hliðinni og 016 á hinni.

32 mg töflurnar eru bleikar, kringlóttar töflur með deiliskoru og auðkenndar A/CL á annarri

hliðinni og 032 á hinni.

Töflunni má skipta í jafna skammta með því að brjóta meðfram deiliskorunni.

Töflurnar fást í plastglösum sem innihalda 100 eða 250 töflur eða þynnupakkningum sem innihalda 7,

14, 15, 15x1, 20, 28, 30, 30x1, 50, 50x1, 56, 90, 98, 98x1, 100 eða 300 töflur.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar í öllum löndum.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi: AstraZeneca A/S, DK-2300 København S, Danmörk.

Framleiðandi: AstraZeneca AB, Gärtunavägen, S-151 85 Södertälje, Svíþjóð,

AndersonBrecon (UK) Limited, Brecon Road, Herefordshire HR3 5 PG, Bretland,

AstraZeneca GmbH, Tinsdaler Weg, D-22880 Wedel, Þýskaland,

Corden Pharma GmbH, Otto-Hahn-Strasse, 68723 Plankstadt, Þýskaland.

AstraZeneca UK Limited, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA, Bretland,

Avara Reims Pharmaceutical Services, Parc industriel de la Pompelle, Chemin de Vrilly, 51100

Reims, Frakkland

Umboð á Íslandi

Vistor hf., sími: 535 7000

Þetta lyf hefur markaðsleyfi í löndum Evrópska efnahagssvæðisins undir eftirfarandi heitum:

Land

Nafn

Austurríki, Belgía, Búlgaría, Kýpur, Danmörk, Eistland, Finnland,

Frakkland, Þýskaland, Grikkland, Ísland, Írland, Lettland, Litháen,

Lúxemburg, Malta, Holland, Noregur, Pólland, Portúgal, Rúmenía,

Slóvakía, Slóvenía, Spánn, Svíþjóð, Bretland

Atacand

Ítalía

Ratacand

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í apríl 2018.

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is