Aritavi

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Aritavi Magasýruþolið hart hylki 30 mg
 • Skammtar:
 • 30 mg
 • Lyfjaform:
 • Magasýruþolið hart hylki
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Aritavi Magasýruþolið hart hylki 30 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • 73b027de-bc26-e411-81a6-001e4f17a1f7
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Aritavi 30 mg magasýruþolið hart hylki

Aritavi 60 mg magasýruþolið hart hylki

duloxetin (sem hýdróklóríð)

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Aritavi og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Aritavi

Hvernig nota á Aritavi

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Aritavi

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Aritavi og við hverju það er notað

Aritavi inniheldur virka innihaldsefnið duloxetin. Aritavi eykur þéttni serótóníns og noradrenalíns í

taugakerfinu.

Aritavi er notað hjá fullorðnum til meðferðar við:

þunglyndi

almennri kvíðaröskun (langvinnum kvíða eða taugaóstyrk)

taugaverkjum vegna sykursýki (oft lýst sem sviða, stingjum, náladofa, pílum, verkjum eða líkt

við rafstuð. Svæðið getur orðið tilfinningalaust eða þannig að snerting, hiti, kuldi eða þrýstingur

valdi sársauka)

Aritavi byrjar að virka hjá flestum einstaklingum með þunglyndi eða kvíða innan tveggja vikna frá því

meðferð hefst, en það geta liðið 2-4 vikur þar til þér fer að líða betur. Láttu lækninn vita ef þér er ekki

farið að líða betur að þessum tíma liðnum. Læknirinn gæti haldið áfram að gefa þér Aritavi eftir að þér

er farið að líða betur til að varna því að þunglyndið eða kvíðinn komi aftur.

Hjá einstaklingum með taugaverki vegna sykursýki geta liðið nokkrar vikur áður en líðanin batnar.

Talaðu við lækninn ef þér er ekki farið að líða betur eftir 2 mánuði.

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknisins og leiðbeiningum á merkimiða frá

lyfjabúð.

2.

Áður en byrjað er að nota Aritavi

Ekki má nota Aritavi ef þú:

ert með ofnæmi fyrir duloxetini eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

ert með lifrarsjúkdóm

ert með alvarlegan nýrnasjúkdóm

tekur eða hefur tekið á síðust 14 dögum annað lyf þekkt sem mónóamínoxidasahemill (MAO-

hemill) (sjá „Notkun annarra lyfja samhliða Aritavi“)

tekur fluvoxamin sem yfirleitt er notað til að meðhöndla þunglyndi, ciprofloxacin eða enoxacin

sem eru notuð til að meðhöndla vissar sýkingar

tekur önnur lyf sem innihalda duloxetin (sjá „Notkun annarra lyfja samhliða Aritavi“)

Leitaðu ráða hjá lækninum ef þú ert með háan blóðþrýsting eða hjartasjúkdóm. Læknirinn mun segja

þér hvort þú eigir að taka Aritavi.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Eftirfarandi ástæður gætu valdið því að Aritavi henti þér ekki. Leitaðu ráða hjá lækninum áður en

Aritavi er notað ef þú:

notar önnur lyf við þunglyndi (sjá „Notkun annarra lyfja samhliða Aritavi“)

notar náttúrulyfið jóhannesarjurt (

Hypericum perforatum

ert með nýrnasjúkdóm

hefur fengið krampa (flog)

hefur fengið oflæti

ert með geðhvarfasýki

ert með augnvandamál, svo sem ákveðnar tegundir gláku (aukinn augnþrýstingur)

ert með sögu um blæðingasjúkdóm (tilhneigingu til að fá marbletti)

átt á hættu að fá lága natríumþéttni (t.d. ef þú tekur þvagræsilyf, einkum ef þú ert

aldraður/öldruð)

ert í meðferð með öðrum lyfjum sem geta valdið lifrarskemmdum

notar önnur lyf sem innihalda duloxetin (sjá „Notkun annarra lyfja samhliða Aritavi“)

Aritavi getur valdið eirðarleysi eða því að þú getir ekki setið eða staðið kyrr. Láttu lækninn vita ef

þetta gerist hjá þér.

Sjálfsvígshugsanir og versnun þunglyndisins eða kvíðans

Ef þú ert þunglynd/ur eða með kvíðaröskun geta komið fram sjálfsskaða- eða sjálfsvígshugsanir. Þær

geta aukist í upphafi meðferðar með þunglyndislyfjum, vegna þess að það tekur lyfin tíma að ná

verkun, yfirleitt u.þ.b. tvær vikur, en stundum lengur. Meiri líkur eru á að þú finnir fyrir þessum

hugsunum ef þú:

hefur áður fundið fyrir sjálfsvígs- eða sjálfsskaðahugsunum

ert ungur fullorðinn einstaklingur. Upplýsingar úr klínískum rannsóknum hafa sýnt aukna hættu

á sjálfsvígshegðun hjá fullorðnum sem eru yngri en 25 ára með geðsjúkdóma sem voru

meðhöndlaðir með þunglyndislyfi.

Ef þú finnur einhvern tíma fyrir sjálfsskaða- eða sjálfsvígshugsunum skaltu strax hafa samband

við lækninn eða fara á sjúkrahús.

Þér gæti fundist það hjálpa að láta ættingja eða náinn vin vita af þunglyndinu eða kvíðaröskuninni og

beðið þá að lesa þennan fylgiseðil. Þú getur beðið þá að láta þig vita ef þeim finnst þunglyndið eða

kvíðinn vera að versna eða ef þeir hafa áhyggjur af breytingum á hegðun þinni.

Börn og unglingar yngi en 18 ára

Almennt á ekki að nota Aritavi handa börnum og unglingum yngri en 18 ára. Þú átt einnig að vita að

hætta á aukaverkunum svo sem sjálfsvígstilraunum, sjálfsvígshugsunum og óvild (aðallega árásargirni,

mótþróahegðun og reiði) er meiri hjá sjúklingum yngri en 18 ára þegar þeir taka lyf í þessum flokki.

Læknirinn gæti þrátt fyrir þetta ávísað Aritavi handa sjúklingi yngri en 18 ára því hann/hún telur að sé

það honum fyrir bestu. Ef læknirinn hefur ávísað Aritavi handa sjúklingi yngri en 18 ára og þú vilt

ræða þetta skaltu leita aftur til læknisins. Þú skalt láta lækninn vita ef einhver af einkennunum sem

talin voru upp hér að framan koma fram eða versna þegar sjúklingur yngri en 18 ára notar Aritavi.

Einnig hefur ekki enn verið sýnt fram á langtímaáhrif Aritavi á vöxt, þroska og vitsmuna- og

atferlisþroska hjá þessum aldurshópi.

Notkun annarra lyfja samhliða Aritavi

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð, einnig lyf sem fengin eru án lyfseðils.

Duloxetin, aðalinnihaldsefnið í Aritavi, er notað í öðrum lyfjum við öðrum sjúkdómum:

taugaverkjum vegna sykursýki, þunglyndi, kvíða og þvagleka

Forðast skal að nota meira en eitt af þessum lyfjum samhliða. Ráðfærðu þig við lækninn ef þú ert að

nota önnur lyf sem innihalda duloxetin.

Læknirinn ákveður hvort þú getir notað Aritavi með öðrum lyfjum.

Ekki byrja að taka eða hætta að

taka nein önnur lyf, þ.m.t. lyf fengin án lyfseðils og náttúrulyf, án samráðs við lækninn.

Þú skalt einnig láta lækninn vita ef þú tekur einhver eftirtalinna lyfja:

Mónóamínoxidasahemla (MAO-hemla)

: Þú skalt ekki taka Aritavi ef þú tekur eða hefur nýlega tekið

(innan 14 daga) önnur þunglyndislyf sem kallast mónóamínoxídasahemlar (MAO-hemlar). Dæmi um

MAO-hemla eru m.a. moclobemíð (þunglyndislyf) og linezolíð (sýklalyf). Notkun MAO-hemla ásamt

mörgum lyfseðilsskyldum lyfjum, þ.m.t. Aritavi, getur valdið alvarlegum og jafnvel lífshættulegum

aukaverkunum. Þú verður að bíða í a.m.k. 14 daga frá því að þú hættir að taka MAO-hemil þar til þú

byrjar að taka Aritavi. Þú verður einnig að bíða í a.m.k. 5 daga eftir að þú hættir að taka Aritavi áður

en þú tekur MAO-hemil.

Lyf sem valda syfju

: Þetta eru m.a. lyf sem læknirinn ávísar þ.m.t. benzódíazepín, sterk verkjalyf,

geðrofslyf, fenóbarbital og andhistamín.

Lyf sem auka þéttni serótóníns

: Triptanlyf, tramadól, tryptófan, sértækir serótónínendurupptöku-

hemlar (svo sem paroxetín og flúoxetín), sértækir serótónínnoradrenalínendurupptökuhemlar (svo sem

venlafaxín), þríhringlaga þunglyndislyf (svo sem klómipramín, amitriptylín), petidín, jóhannesarjurt

og MAO-hemlar (svo sem móklóbemíð og línezólíð). Þessi lyf auka hættu á aukaverkunum; ef þú færð

einhver óvenjuleg einkenni við notkun einhverra þessara lyfja samhliða Aritavi skalt þú leita til

læknisins.

Segavarnarlyf til inntöku og blóðflöguhemjandi lyf

: Lyf sem þynna blóðið eða hindra blóðstorknun.

Þessi lyf geta aukið hættu á blæðingum.

Notkun Aritavi með mat, drykk eða áfengi

Aritavi má taka með eða án fæðu. Gæta skal varúðar við neyslu áfengis meðan á meðferð með Aritavi

stendur.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Láttu lækninn vita ef þú verður þunguð eða ef þú ert að reyna að verða þunguð á meðan þú

tekur Aritavi. Þú skalt aðeins nota Aritavi eftir að hafa rætt við lækninn um hugsanlegan

ávinning og hugsanlega áhættu fyrir ófætt barnið.

Vertu viss um að ljósmóðirin og/eða læknirinn viti að þú notir Aritavi. Við notkun á meðgöngu

geta sambærileg lyf (sértækir serótónínendurupptökuhemlar) aukið hættu á alvarlegu ástandi hjá

ungbörnum sem kallast viðvarandi lungnaháþrýstingur hjá nýburum (PPHN), sem veldur því að

barnið andar hraðar og virðist bláleitt. Þessi einkenni byrja yfirleitt að koma fram á fyrsta

sólarhringnum eftir fæðinguna. Ef þetta kemur kemur fyrir barnið þitt skalt þú strax hafa

samband við ljósmóðurina og/eða lækninn.

Ef þú tekur Aritavi undir lok meðgöngunnar gæti barnið haft einhver einkenni þegar það fæðist.

Þau koma yfirleitt fram við fæðingu eða innan nokkurra daga. Þessi einkenni geta verið m.a.

slakir vöðvar, skjálfti, taugaspenna, að nærast ekki almennilega, öndunarerfiðleikar og flog. Ef

barnið fær eitthvert þessara einkenna þegar það fæðist eða ef þú hefur áhyggjur af heilsu

barnsins skalt þú hafa samband við lækninn eða ljósmóðurina sem geta veitt ráðgjöf.

Láttu lækninn vita ef þú ert með barn á brjósti. Notkun Aritavi samhliða brjóstagjöf er ekki

ráðlögð. Þú skalt leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Akstur og notkun véla

Aritavi getur valdið syfju eða sundli. Þú skalt hvorki aka né nota nein tæki eða vélar fyrr en þú veist

hvaða áhrif Aritavi hefur á þig.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt

af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Aritavi inniheldur súkrósa

Aritavi inniheldur

súkrósa.

Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal hafa samband við lækni áður

en lyfið er tekið inn.

3.

Hvernig nota á Aritavi

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á

lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Aritavi er til inntöku. Hylkið skal gleypa í heilu lagi með glasi af vatni.

Við þunglyndi og útlægum taugaverkjum vegna sykursýki:

Venjulegur skammtur af Aritavi er 60 mg einu sinni á dag, en læknirinn mun ávísa skammtinum sem

hentar þér.

Við almennri kvíðaröskun:

Venjulegur upphafsskammtur af Aritavi er 30 mg einu sinni á dag, en eftir það fá flestir sjúklingar

60 mg einu sinni á dag, en læknirinn mun ávísa skammtinum sem hentar þér. Skammtinn má aðlaga

upp að 120 mg á dag miðað við svörun þína við Aritavi.

Það getur auðveldað þér að muna að taka Aritavi ef þú tekur það á sama tíma á hverjum degi.

Ræddu við lækninn um hve lengi þú átt að halda áfram að taka Aritavi. Ekki hætta að taka Aritavi eða

breyta skammtinum án samráðs við lækninn. Mikilvægt er að meðhöndla sjúkdóminn á viðeigandi hátt

til að ná bata. Ef hann er ekki meðhöndlaður er ekki víst að líðanin batni og ástandið getur orðið

alvarlegra og erfiðara að meðhöndla það.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Hafðu strax samband við lækninn eða lyfjafræðing ef þú hefur tekið meira af Aritavi en læknirinn

ávísaði. Einkenni ofskömmtunar eru m.a. syfja, dá serótónínheilkenni (mjög sjaldgæf viðbrögð sem

geta valdið mikilli sælutilfinningu, svefnhöfga, klaufagangi, eirðarleysi, ölvunartilfinningu, hita,

svitamyndun eða stífum vöðvum), flog, uppköst og hraður hjartsláttur.

Ef gleymist að taka Aritavi

Ef þú gleymir að taka skammt skaltu taka hann um leið og þú manst eftir því. Hins vegar ef komið er

að næsta skammti skaltu sleppa skammtinum sem gleymdist og aðeins taka stakan skammt eins og

venjulega. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka. Ekki taka

meira af Aritavi á einum degi en dagsskammtinn sem læknirinn ávísaði.

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Ef hætt er að nota Aritavi

EKKI hætta að taka hylkin nema samkvæmt ráðleggingum læknisins, jafnvel þó þér líði betur.

Ef læknirinn telur að þú þurfir ekki lengur að nota Aritavi mun hann eða hún biðja þig að minnka

skammtinn á a.m.k. 2 vikum áður en þú hættir meðferðinni alveg.

Sumir sjúklingar sem hætta skyndilega að taka Aritavi hafa fengið einkenni svo sem:

sundl, náladofa eða tilfinningu sem líkist raflosti (einkum í höfði), svefntruflanir (skýrir

draumar, martraðir, svefnleysi), þreytu, syfju, eirðarleysi eða æsing, kvíða, ógleði, uppköst,

skjálfta, höfuðverk, vöðvaverk, pirring, niðurgang, verulega svitamyndun eða svima.

Þessi einkenni eru venjulega ekki alvarleg og hverfa á fáeinum dögum, en ef þú færð einkenni sem

valda þér óþægindum skaltu leita ráða hjá lækninum.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum. Þessi

áhrif eru venjulega væg til miðlungi alvarleg og hverfa oft á nokkrum vikum.

Mjög algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá meira en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

höfuðverkur, syfja

ógleði, munnþurrkur

Algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

lystarleysi

svefnvandamál, æsingur, minnkuð kynhvöt, kvíði, vandamál við að ná eða skortur á

fullnægingu, óvenjulegir draumar

sundl, letitilfinning, skjálfti, doði, þ.m.t. doði eða náladofi í húð

þokusýn

eyrnasuð (að heyra hljóð í eyranu þegar ekkert hljóð er í umhverfinu)

hjartsláttarónot

hækkaður blóðþrýstingur, andlitsroði

auknir geispar

hægðatregða, niðurgangur, magaverkur, uppköst, brjóstsviði eða meltingartruflanir, vindgangur

aukin svitamyndun, útbrot (með kláða)

vöðvaverkur, vöðvakrampar

sársauki við þvaglát, tíð þvaglát

stinningarvandamál, breytingar á sáðláti

byltur (aðallega hjá öldruðum), þreyta

þyngdartap

Börn og unglingar yngri en 18 ára með þunglyndi sem fá meðferð með þessu lyfi léttust svolítið þegar

þau byrjuðu að taka lyfið. Eftir sex mánaða meðferð hafði þyngdin aukist þannig að hún var

sambærileg við þyngd annarra barna og unglinga af sama aldri og kyni.

Sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

bólga í hálsi sem veldur hæsi

sjálfsvígshugsanir, svefnvandamál, tannagnístran, vistarfirring, sinnuleysi

skyndilegir ósjálfráðir vöðvakippir eða -hreyfingar, eirðarleysi eða að geta ekki setið eða staðið

kyrr, taugaveiklun, einbeitingarerfiðleikar, breytt bragðskyn, erfiðleikar við að stjórna

hreyfingum t.d. skortur á samhæfingu eða ósjálfráðar vöðvahreyfingar, fótaóeirð, slæmur svefn

stór sjáöldur (augasteinar), sjóntruflanir

sundl eða svimi, eyrnaverkur

hraður og/eða óreglulegur hjartsláttur

yfirlið, sundl, aðsvif eða yfirlið þegar staðið er á fætur, kaldir fingur og/eða tær

herpingur í hálsi, blóðnasir

blóðug uppköst eða svartar tjörukenndar hægðir, maga- og garnabólga, ropar,

kyngingarerfiðleikar

lifrarbólga sem getur valdið kviðverkjum og gulnun húðar eða hvítu augna

nætursviti, ofsakláði, kaldur sviti, næmi fyrir sólarljósi, aukin tilhneiging til marbletta

vöðvastífni, vöðvakippir

vandamál við þvaglát eða þvagteppa, erfiðleikar við upphaf þvagláta, næturþvaglát, aukin

þvaglátsþörf, skert þvagflæði

óeðlilegar blæðingar frá leggöngum, óeðlilegar tíðablæðingar, þ.m.t. miklar, sársaukafullar,

óreglulegar eða langvinnar tíðablæðingar, óvenju litlar eða engar tíðablæðingar, verkur í eistum

eða pung

brjóstverkur, kuldatilfinning, þorsti, skjálfti, hitatilfinning, óeðlilegt göngulag

þyngdaraukning

Aritavi getur valdið áhrifum sem þú finnur ekki fyrir, svo sem aukningu lifrarensíma eða

aukinni þéttni kalíums, kreatínfosfókínasa, sykurs eða kólesteróls í blóði.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum)

alvarleg ofnæmisviðbrögð sem valda öndunarerfiðleikum eða sundli með þrota í tungu eða

vörum, ofnæmisviðbrögð

skert skjaldkirtilsstarfsemi sem getur valdið þreytu eða þyngdaraukningu

ofþornun, lág natríumþéttni í blóði (aðallega hjá öldruðum; einkennin geta verið m.a. sundl,

máttleysi, rugl, syfja eða mikil þreyta, ógleði eða uppköst, alvarlegri einkenni eru yfirlið, flog

eða byltur), heilkenni óeðlilegrar seytingar þvagstemmuvaka

sjálfsvígshegðun, oflæti (ofvirkni, örar hugsanir og minnkuð svefnþörf), ofskynjanir

árásarhneigð og reiði

„serótónínheilkenni“ (mjög sjaldgæf viðbrögð sem geta valdið mikilli sælutilfinningu,

svefnhöfga, klaufagangi, eirðarleysi, ölvunartilfinningu, hita, svitamyndun eða vöðvastífni),

flog

aukinn augnþrýstingur (gláka)

munnbólga, skærrautt blóð í hægðum, andremma, ristilbólga (sem veldur niðurgangi)

lifrarbilun, gulnun húðar eða hvítu augna (gula)

Stevens-Johnson heilkenni (alvarlegur sjúkdómur með blöðrum á húð, í munni, augum og á

kynfærum), alvarleg ofnæmisviðbrögð sem valda þrota í andliti eða hálsi (ofsabjúgur)

samdráttur í kjálkavöðvum

óeðlileg lykt af þvaginu

einkenni tíðahvarfa, óeðlileg mjólkurframleiðsla hjá körlum eða konum

Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000

einstaklingum)

Bólga í húðæðum (æðabólga í húð)

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar,

www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar

um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Aritavi

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Geymið við lægri hita en 25°C.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og miðanum á eftir „EXP“.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Aritavi inniheldur

Virka innihaldsefnið er duloxetin

Hvert hylki inniheldur 30 eða 60 mg af duloxetini (sem hýdróklóríð)

Önnur innihaldsefni eru:

Innihald hylkis

: sykurkúlur (súkrósi, maíssterkja), hýprómellósatalat (HP-55), hýprómellósi (E15 LV),

þríetýlsítrat, hýdroxýprópýlsellulósi, talkúm

30 mg hylkið sjálft

: hýprómellósi (E464), títantvíoxíð (E171), Brilliant Blue FCF (E133), svart

járnoxíð (E172), prentblek

60 mg hylkið sjálft

: hýprómellósi (E464), títantvíoxíð (E171), svart járnoxíð (E172), prentblek

Prentblekið inniheldur

: gljálakk, própýlenglýkól, svart járnoxíð (E172), kalíumhýdroxíð.

Lýsing á útliti Aritavi og pakkningastærðir

Aritavi er magasýruþolið hart hylki. Hvert Aritavi hylki inniheldur smápillur með

duloxetinhýdróklóríði með húð til að vernda þær fyrir magasýru.

Aritavi fæst í 2 styrkleikum: 30 mg og 60 mg.

30 mg hylkið er með ógagnsæjan gráan botn með áletruninni „DLX 30“ og ógagnsætt blátt lok með

áletruninni „DLX 30“, 18,0 mm að lengd.

60 mg hylkið er með ógagnsæjan gráan botn með áletruninni „DLX 60“ og ógagnsætt hvítt lok með

áletruninni „DLX 60“, 20,4 mm að lengd.

Aritavi 30 mg fæst í:

Plastílátum (HDPE) með skrúfloki með innbyggðu þurrkefni úr kísilhlaupi í pakkningum með

28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 og 100 hylkjum.

Þynnum (ál/ál) í pakkningum með 7, 10, 14, 28, 30 og 100 hylkjum.

Aritavi 60 mg fæst í:

Plastílátum (HDPE) með skrúfloki með innbyggðu þurrkefni úr kísilhlaupi í pakkningum með

28, 30, 56, 60, 84 og 90 hylkjum.

Þynnum (ál/ál) í pakkningum með 7, 10, 14, 28, 30 og 56 hylkjum.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

Actavis Group PTC ehf

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjörður

Framleiðandi

Balkanpharma-Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str.

Dupnitsa 2600

Búlgaría

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í ágúst 2017.