Amoxin

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Amoxin Filmuhúðuð tafla 500 mg
 • Skammtar:
 • 500 mg
 • Lyfjaform:
 • Filmuhúðuð tafla
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Amoxin Filmuhúðuð tafla 500 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • cc6628c7-dd07-e211-876a-001e4f17a1f7
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Amoxin 375 mg filmuhúðaðar töflur

Amoxin 500 mg filmuhúðaðar töflur

Amoxin 750 mg filmuhúðaðar töflur

Amoxicillin

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um lyfið.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Amoxin og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Amoxin

Hvernig nota á Amoxin

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Amoxin

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Amoxin og við hverju það er notað

Amoxicillin er beta-laktam sýklalyf í flokki aminópenicillína, sem notað er við meðferð sýkinga af

völdum amoxicillinnæmra baktería, meðal annars í öndunarvegi, þvagfærum, húð og mjúkvefjum.

Amoxicillin, sem er innihaldsefni í Amoxin, getur einnig verið samþykkt til meðhöndlunar á öðrum

sjúkdómum sem ekki eru tilgreindir í þessum fylgiseðli. Leitið ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða

öðrum heilbrigisstarfsmanni ef þú hefur frekari spurningar og fylgdu leiðbeiningum þeirra.

2.

Áður en byrjað er að nota Amoxin

Ekki má nota Amoxin

ef þú ert með ofnæmi fyrir amoxicillini, penicillinum eða cephalosporinum, því víxlofnæmi

getur átt sér stað á milli þessara lyfja.

ef þú ert með ofnæmi fyrir einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6)

ef þú ert með einkirningasótt (smitandi veirusjúkdóm með dæmigerðum þrota í eitlum, kokbólgu

og hita).

Ekki má nota Amoxin ef eitthvað af framangreindu á við. Ef þú ert ekki viss leitaðu þá til læknisins

eða lyfjafræðings áður en Amoxin er notað.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Amoxin er notað, ef:

þú notar einhver lyf samhliða (sjá kaflann„Notkun annarra lyfja samhliða Amoxin“)

þú ert með nýrnavandamál

þú hefur ekki reglulegt þvaglát

þú hefur fengið útbrot af völdum annarra lyfja ásamt fjölgun rauðkyrninga og altækum

einkennum (DRESS), þar sem tilkynnt hefur verið um að DRESS hafi blossað upp af völdum

amoxicillins.

þú ert með eða færð uppköst eða niðurgang á meðan þú notar lyfið, því í slíkum tilvikum getur

frásog amoxicillins minnkað.

Ef þú færð blóðugan eða annars konar alvarlegan og viðvarandi niðurgang á meðan þú notar lyfið, eða

eftir að þú hefur lokið meðferðinni, skalt þú strax hafa samband við lækninn því slíkur niðurgangur

getur verið einkenni alvarlegrar bólgu í þörmum (sýndarhimnuristilbólgu).

Blóð- og þvagrannsóknir

Ef þú þarft að fara í:

þvagprufu (glúkósa) eða blóðprufu, t.d. fyrir lifrarstarfsemi

estríól próf.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita að þú notir Amoxin. Þetta er vegna þess að Amoxin getur haft

áhrif á niðurstöður þessara rannsókna.

Notkun annarra lyfja samhliða Amoxin

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Önnur lyf sem notuð eru samhliða geta haft áhrif á verkun og öryggi þessa lyfs. Amoxin getur hins

vegar einnig haft áhrif á verkun og öryggi annarra lyfja. Mundu að láta lækninn vita um Amoxin

meðferðina ef hann/hún ætlar að ávísa einhverju öðru lyfi á meðan á þessari meðferð stendur.

Það er sérstaklega mikilvægt að þú látir lækninn vita ef:

þú notar digoxin (hjartalyf), því áhrif digoxins geta aukist við meðferð með amoxicillini.

þú notar allopurinol (við þvagsýrugigt), því samhliðanotkun getur aukið tíðni útbrota.

þú notar probenesid (við þvagsýrugigt), læknirinn getur ákveðið að breyta skammti Amoxin

þú notar disulfiram (við áfengissýki), því ekki skal nota amoxicillin samhliða.

þú notar önnur sýklalyf.

þú notar segavarnarlyf.

þú notar methotrexat (við krabbameini eða alvarlegu psoriasis), þar sem Amoxin getur valdið

auknum aukaverkunum.

Notkun Amoxin með mat eða drykk

Amoxin töflur skal gleypa heilar með vökva og þær má taka annað hvort á fastandi maga eða í

tengslum við máltíð. Fæða hefur ekki áhrif á frásog amoxicillins. Hins vegar er mælt með því að taka

Amoxin rétt fyrir máltíð til að minnka hættu á aukaverkunum í maga og þörmum.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Engin skaðleg áhrif á fóstur hafa komið fram við notkun þessa lyfs.

Amoxicillin er skilið út í brjóstamjólk, en við ráðlagða skammta er ólíklegt að það hafi einhver áhrif á

brjóstmylkinginn. Niðurgangur og sveppasýkingar hafa hins vegar komið fram hjá brjóstmylkingum

og getur þurft að gera hlé á brjóstagjöfinni. Hafa skal hættu á næmingu í huga.

Akstur og notkun véla

Amoxin getur haft aukaverkanir og einkenni þeirra (t.d. ofnæmisviðbrögð, sundl og krampar) geta

skert hæfni til aksturs.

Ekki aka eða stjórna vélum nema þér líði vel.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt

af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

3.

Hvernig nota á Amoxin

Skammtar

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita

upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Nýrnavandamál

Ef þú ert með nýrnavandamál, getur skammturinn verið minni en venjulegur skammtur.

Ef stærri skammtur en mælt er fyrir um er tekinn

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222) til að fá mat á áhættu og

ráðleggingar um hvað skal gera.

Ef gleymist að taka Amoxin

Ef gleymist að taka skammt skal taka hann strax og það uppgötvast. Ekki á að tvöfalda skammt til að

bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

útbrot

ógleði

uppköst, niðurgangur, kviðverkur, uppþemba

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum

sveppasýking í munni og kynfærum

kláði, ofsakláði

staðbundinn þroti í húð (ofsabjúgur)

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum

blóðflagnafjölgun

bólga í þörmum (ristilbólga)

blettir á tönnum hjá börnum, fer oftast í eðlilegt horf við burstun

húðviðbrögð með blöðrum eða flögnun (t.d. regnbogaroði, Stevens-Johnson heilkenni,

eitrunardreplos húðþekju)

sermissótt

Koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum)

endursýkingar og fjölgun ónæmra baktería í tengslum við langvarandi eða endurtekna notkun

breyting á magni blóðfrumna (blóðflagnafæð, hvítfrumnafæð, kyrningafæð, blóðfrumnafæð,

(rauðaleysandi) blóðleysi), mergbæling

lenging blæðingartíma og prótrobíntíma

ofvirkni, kvíði, svefnleysi, rugl, krampar, ofhreyfni, sundl

hvítsveppasýking (candida) í þörmum

lifrarskemmdir, gula af völdum gallteppu (getur valdið því að húð og hvíta í augum virðast gul)

miðlungi mikil hækkun á AST og/eða ALT

svört, loðin tunga, skinnflagningsbólga og bráður útbreiddur graftarbóluroði

nýrnaskaði, millivefsnýrnabólga

kristallar í þvagi (kristallamiga), sem getur sést sem skýjað þvag, eða erfiðleikar eða óþægindi

við þvaglát. Passaðu upp á að drekka mikinn vökva til að draga úr líkum á þessum einkennum.

ört vaxandi ofnæmisviðbrögð með alvarlegum almennum einkennum (bráðaofnæmi)

flensulík einkenni með útbrotum, hita, bólgnum kirtlum og óeðlilegum niðurstöðum

blóðrannsókna (þ.m.t. fjölgun hvítra blóðkorna (rauðkyrninga) og aukningu á lifraensímum)

(útbrot af völdum lyfja ásamt fjölgun rauðkyrninga og altækum einkennum (DRESS)).

Hættu strax að nota lyfið og hafðu samband við lækni ef þú færð viðvarandi niðurgang á meðan þú

notar lyfið eða á fyrstu vikunum eftir að meðferð lýkur, þar sem slíkur niðurgangur getur verið

einkenni alvarlegs ástands.

Tíðni ekki þekkt

heilahimnubólga án sýkingar

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjstofnunnar,

www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar

um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Amoxin

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Geymið við lægri hita en 25°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðum. Fyrningardagsetning er

síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Hvað inniheldur Amoxin

Virka innihaldsefnið er amoxicillin þríhýdrat, í magni sem samsvarar 375 mg, 500 mg eða

750 mg af amoxicillini í hverri töflu.

Önnur innihaldsefni töflukjarnans eru örkristallaður sellulósi, póvídón (K25), natríum

sterkjuglýkólat (tegund A) og magnesíum sterat.

Efni í filmuhúðinni eru hýprómellósi, talkúm og títantvíoxíð (E171).

Útlit Amoxin og pakkningastærðir

Hvít, filmuhúðuð, ílöng tafla með deiliskoru á báðum hliðum. Deiliskoran er eingöngu til þess að hægt

sé að skipta töflunni svo auðveldara sé að kyngja henni en ekki til þess að skipta henni í jafna

skammta.

Stærð: 16 x 6,5 mm (Amoxin 375 mg), 18 x 7,0 mm (Amoxin 500 mg) og 21 x 10 mm (Amoxin

750 mg).

Pakkningastærðir: 14, 20, 30 og 100 töflur.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Strasse 3

89079 Ulm

Þýskaland

Framleiðandi

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

D-89143 Blaubeuren

Þýskaland

Vinsamlega hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa ef óskað er frekari upplýsinga um lyfið

Alvogen ehf.

Sæmundargötu 15-19

101 Reykjavík

Ísland

Sími: 522 2900

Netfang: info@alvogen.is

Þetta lyf hefur markaðsleyfi í löndum Evrópska efnahagssvæðisins undir eftirfarandi heitum:

Finnland

Amoxin 375mg/500mg/750mg kalvopäällysteiset tabletti

Ísland

Amoxin 375mg/500mg/750mg filmuhúðaðar töflur

Þessi fylgiseðill var síðast samþykktur í desember 2017.