Amgevita

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Amgevita
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Amgevita
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • tékkneska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Imunosupresiva,
 • Lækningarsvæði:
 • Artritida, Psoriatická, Kolitida, Ulcerózní, Artritida, Juvenilní Revmatoidní, Spondylitida, Ankylozující, Lupénka, Crohnova Choroba, Artritida, Revmatoidní
 • Ábendingar:
 • Revmatoidní artritida AMGEVITA v kombinaci s methotrexátem je indikován k: léčbě středně těžké až těžké aktivní revmatoidní artritidy u dospělých pacientů, jestliže odpověď na chorobu modifikující antirevmatické léky včetně methotrexátu není dostatečná. , léčbě závažné, aktivní a progresivní revmatoidní artritidy u dospělých, kteří nebyli předtím léčeni methotrexátem. , AMGEVITA může být podáván jako monoterapie v případě intolerance methotrexátu, nebo kdy pokračování v léčbě methotrexátem není vhodné. AMGEVITA snižuje rychlost progrese kloubního poškození měřeného pomocí rtg a zlepšuje fyzické funkce, pokud je podáván v kombinaci s methotrexátem. Juvenilní idiopatická artritida Polyartikulární juvenilní idiopatická artritida AMGEVITA v kombinaci s methotrexátem je indikován k léčbě aktivní polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy u pacientů od 2 let věku, kteří měli nedostatečnou odpověď na léčbu jedním nebo více nemoc modifikujícími antirevmatickými léky (Dmard). AMGEVITA může být podáván jako monot
 • Vörulýsing:
 • Revision: 5

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Autorizovaný
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/004212
 • Leyfisdagur:
 • 20-03-2017
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/004212
 • Síðasta uppfærsla:
 • 24-05-2019

Opinber matsskýrsla

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/67766/2017

EMEA/H/C/004212

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Amgevita

adalimumabum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Amgevita. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento

přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho

používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Amgevita

používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Amgevita, pacienti by si měli přečíst příbalovou

informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Amgevita a k čemu se používá?

Amgevita je léčivý přípravek, který působí na imunitní systém a používá se k léčbě těchto onemocnění:

ložisková psoriáza (onemocnění způsobující tvorbu zarudlých šupinatých ložisek na kůži),

psoriatická artritida (onemocnění, které způsobuje tvorbu zarudlých šupinatých ložisek na kůži a

zánět kloubů),

revmatoidní artritida (onemocnění způsobující zánět kloubů),

axiální spondylartritida (zánět páteře způsobující bolest zad), včetně ankylozující spondylitidy a

případů, kdy na rentgenovém snímku není patrné žádné poškození, jsou z něj však zřetelné

známky zánětu,

Crohnova choroba (onemocnění způsobující zánět střev),

ulcerózní kolitida (onemocnění způsobující zánět a tvorbu vředů ve sliznici střev),

polyartikulární juvenilní idiopatická artritida a aktivní entezopatická artritida (vzácná onemocnění

způsobující zánět kloubů),

Amgevita

EMA/67766/2017

strana 2/4

hidradenitis suppurativa (acne inversa), což je chronické onemocnění kůže, které způsobuje

boláky, abscesy (hnisavá ložiska) a zjizvení kůže,

neinfekční uveitida (zánět vrstvy pod očním bělmem).

Přípravek Amgevita se používá většinou u dospělých, jejichž onemocnění je závažného nebo středně

závažného charakteru nebo se zhoršuje, nebo u pacientů, kteří nemohou užívat jiné druhy léčby.

Podrobné informace o používání přípravku Amgevita u všech onemocnění, včetně informací ohledně

podávání přípravku dětem, jsou uvedeny v souhrnu údajů o přípravku (rovněž součástí zprávy EPAR).

Přípravek Amgevita obsahuje léčivou látku adalimumab. Jedná se o „biologicky podobný“ léčivý

přípravek. Znamená to, že přípravek Amgevita je obdobou biologického léčivého přípravku

(označovaného rovněž jako „referenční léčivý přípravek“), který je již v Evropské unii registrován.

Referenčním léčivým přípravkem přípravku Amgevita je přípravek Humira. Více informací o biologicky

podobných léčivých přípravcích naleznete v příslušném dokumentu otázek a odpovědí zde

Jak se přípravek Amgevita používá?

Výdej přípravku Amgevita je vázán na lékařský předpis. Léčba by měla být zahájena a sledována

odbornými lékaři, kteří mají zkušenosti s diagnostikou a léčbou těch onemocnění, k jejichž léčbě je

přípravek registrován. V případě uveitidy by se ošetřující lékaři měli také poradit s lékaři, kteří mají

zkušenosti s používáním přípravku Amgevita.

Přípravek je dostupný ve formě injekčního roztoku k podání pod kůži v předplněné injekční stříkačce

nebo peru. Dávka závisí na léčeném onemocnění, přičemž u dětí je vypočítána na základě jejich

tělesné hmotnosti a výšky. Po podání počáteční dávky se přípravek Amgevita nejčastěji užívá každé

dva týdny, ačkoliv v určitých situacích jej lze podávat každý týden. Pokud to lékař považuje za vhodné,

mohou injekce přípravku Amgevita po zaškolení podávat samotní pacienti nebo jejich ošetřující osoby.

V průběhu léčby přípravkem Amgevita mohou být pacientům podávány jiné léčivé přípravky, například

methotrexát nebo kortikosteroidy (jiné protizánětlivé léčivé přípravky).

Informace o dávkování při léčbě jednotlivých onemocnění a další informace o používání přípravku

Amgevita jsou uvedeny v příbalové informaci.

Jak přípravek Amgevita působí?

Léčivá látka v přípravku Amgevita, adalimumab, je monoklonální protilátka (typ bílkoviny), která byla

vyvinuta tak, aby v těle rozpoznala chemického posla s názvem tumor nekrotizující faktor a navázala

se na něj. Tento posel se podílí na vzniku zánětu a v těle pacientů trpících onemocněními, k jejichž

léčbě se přípravek Amgevita používá, se vyskytuje ve vysoké míře. Navázáním se na tumor

nekrotizující faktor blokuje adalimumab jeho činnost, čímž zmírňuje zánět a další příznaky

onemocnění.

Jaké přínosy přípravku Amgevita byly prokázány v průběhu studií?

Rozsáhlé laboratorní studie porovnávající přípravek Amgevita s přípravkem Humira prokázaly, že

adalimumab obsažený v přípravku Amgevita je velice podobný adalimumabu obsaženému v přípravku

Humira, co se týče chemické struktury, čistoty i biologické aktivity.

Jelikož přípravek Amgevita je biologicky podobný léčivý přípravek, nebylo třeba pro něj opakovat

všechny studie účinnosti a bezpečnosti, které již byly provedeny pro přípravek Humira.

V jedné hlavní studii zahrnující 526 pacientů se středně závažnou až závažnou revmatoidní artritidou,

kteří nevykázali dostatečnou odpověď na léčbu methotrexátem, a v další hlavní studii zahrnující 350

Amgevita

EMA/67766/2017

strana 3/4

pacientů se středně závažnou až závažnou psoriázou bylo prokázáno, že přípravek Amgevita má

podobné účinky jako přípravek Humira.

Ve studii revmatoidní artritidy byla odpověď definována jako zlepšení skóre příznaků o 20 % nebo více

po 24 týdnech léčby: na léčbu odpovědělo 75 % pacientů léčených přípravkem Amgevita ve srovnání

se 72 % pacientů, kteří užívali přípravek Humira. Ve studii psoriázy, která zkoumala míru zlepšení po

16 týdnech, došlo v souvislosti s přípravkem Amgevita k 81% zlepšení skóre příznaků ve srovnání

s 83% zlepšením v případě přípravku Humira.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Amgevita?

Nejčastějšími nežádoucími účinky adalimumabu (zaznamenanými u více než 1 pacienta z 10) jsou

infekce nosu a krku, vedlejších nosních dutin a horních cest dýchacích, reakce v místě vpichu injekce

(zarudnutí, svědění, krvácení, bolest nebo otok) a bolesti hlavy, svalů a kostí.

Přípravek Amgevita a další léčivé přípravky této třídy mohou rovněž ovlivnit schopnost imunitního

systému bojovat s infekcemi a nádorovými onemocněními; u pacientů užívajících adalimumab se

vyskytlo několik případů závažných infekcí a rakoviny krve.

K dalším vzácným závažným nežádoucím účinkům (zaznamenaným u 1 pacienta z 10 000 až

1 pacienta z 1 000) patří neschopnost kostní dřeně vytvářet krevní buňky, onemocnění nervů, lupus a

onemocnění podobné lupusu (kdy imunitní systém pacienta napadá jeho tkáně a způsobuje zánět a

poškození orgánů) a Stevens-Johnsonův syndrom (závažné onemocnění kůže).

Přípravek Amgevita nesmějí užívat pacienti s aktivní tuberkulózou nebo s jinými závažnými infekcemi

či pacienti se středně závažným až závažným srdečním selháním (neschopností srdce pumpovat do

těla dostatečné množství krve). Úplný seznam omezení v souvislosti s přípravkem Amgevita je uveden

v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Amgevita schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury rozhodl, že v souladu s požadavky EU pro

biologicky podobné léčivé přípravky bylo prokázáno, že přípravek Amgevita má velmi podobnou

strukturu, čistotu a biologickou aktivitu jako přípravek Humira a v těle je distribuován stejným

způsobem.

Navíc studie u revmatoidní artritidy a psoriázy prokázaly, že při léčbě těchto onemocnění má přípravek

Amgevita stejné účinky jako přípravek Humira. Všechny tyto údaje byly považovány za dostatečné

k vyvození závěru, že se přípravek Amgevita, pokud jde o účinnost a bezpečnost, bude ve schválených

indikacích chovat stejným způsobem jako přípravek Humira. Stanovisko výboru CHMP proto bylo

takové, že stejně jako u přípravku Humira přínosy přípravku Amgevita převyšují zjištěná rizika. Výbor

doporučil, aby přípravku Amgevita bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Amgevita?

Společnost, která přípravek Amgevita dodává na trh, musí předepisujícím lékařům poskytnout

informační balíčky. Tyto balíčky budou obsahovat informace o bezpečnosti přípravku a informační kartu

pro pacienty.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro

bezpečné a účinné používání přípravku Amgevita, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Amgevita

EMA/67766/2017

strana 4/4

Další informace o přípravku Amgevita

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Amgevita je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Další

informace o léčbě přípravkem Amgevita naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

AMGEVITA 20 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.

AMGEVITA 40 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.

AMGEVITA 40 mg injekční roztok v předplněném peru.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

AMGEVITA 20 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka na jedno použití obsahuje adalimumabum 20 mg v 0,4 ml

(50 mg/ml) roztoku.

AMGEVITA 40 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka na jedno použití obsahuje adalimumabum 40 mg v 0,8 ml

(50 mg/ml) roztoku.

AMGEVITA 40 mg injekční roztok v předplněném peru

Jedno předplněné pero na jedno použití obsahuje adalimumabum 40 mg v 0,8 ml (50 mg/ml) roztoku.

Adalimumabum je rekombinantní lidská monoklonální protilátka produkovaná ovariálními buňkami

čínských křečíků.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

AMGEVITA 20 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

AMGEVITA 40 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Injekční roztok (injekce).

AMGEVITA 40 mg injekční roztok v předplněném peru (SureClick)

Injekční roztok (injekce).

Čirý a bezbarvý až světle žlutý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Revmatoidní artritida

Přípravek AMGEVITA je v kombinaci s methotrexátem indikován:

k léčbě středně těžké až těžké aktivní revmatoidní artritidy u dospělých pacientů, jestliže

odpověď na chorobu modifikující antirevmatické léky včetně methotrexátu není dostatečná.

k léčbě těžké aktivní a progresivní revmatoidní artritidy u dospělých pacientů, kteří nebyli v

minulosti léčeni methotrexátem.

Přípravek AMGEVITA je možné podávat v monoterapii při intoleranci methotrexátu nebo v

případech, kdy pokračování v léčbě methotrexátem není vhodné.

RTG vyšetřením bylo prokázáno, že přípravek AMGEVITA snižuje rychlost progrese poškození

kloubů a zlepšuje fyzické funkce, pokud je podáván v kombinaci s methotrexátem.

Juvenilní idiopatická artritida

Polyartikulární juvenilní idiopatická artritida

Přípravek AMGEVITA je indikován, v kombinaci s methotrexátem, k léčbě aktivní polyartikulární

juvenilní idiopatické artritidy u pacientů od 2 let, u kterých odpověď na léčbu jedním nebo více

chorobu modifikujícími antirevmatiky (DMARDs) nebyla dostatečná. Při nesnášenlivosti methotrexátu

nebo v případě, kdy pokračování v léčbě methotrexátem není vhodné, může být přípravek

AMGEVITA podáván samostatně (účinnost při monoterapii viz bod 5.1). Adalimumab nebyl studován

u pacientů mladších 2 let.

Entezopatická artritida

Přípravek AMGEVITA je indikován k léčbě aktivní entezopatické artritidy u pacientů ve věku 6 let a

starších, u nichž nebylo dosaženo adekvátní odpovědi na konvenční léčbu, nebo u nichž léčba nebyla

tolerována (viz bod 5.1).

Axiální spondylartritida

Ankylozující spondylitida (AS)

AMGEVITA je indikována k léčbě dospělých pacientů s těžkou aktivní ankylozující spondylitidou, u

kterých nebyla dostatečná odpověď na konvenční léčbu.

Axiální spondylartritida bez radiologického průkazu AS

AMGEVITA je indikována k léčbě dospělých pacientů s těžkou axiální spondylartritidou bez

radiologického průkazu AS, ale s objektivními známkami zánětu (jako je zvýšené CRP a/nebo známky

na MRI), kteří nedosáhli dostatečné odpovědi na nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky nebo je

netolerují.

Psoriatická artritida

Přípravek AMGEVITA je indikován k léčbě aktivní a progresivní psoriatické artritidy u dospělých

pacientů, u kterých odpověď na předchozí léčbu chorobu modifikujícím antirevmatickým přípravkem

nebyla dostatečná. AMGEVITA snižuje rychlost progrese poškození periferních kloubů, jež bylo

měřeno pomocí RTG u pacientů se symetrickým polyartikulárním subtypem onemocnění (viz bod 5.1),

a zlepšuje fyzické funkce.

Psoriáza

Přípravek AMGEVITA je indikován k léčbě středně těžké až těžké chronické ložiskové psoriázy u

dospělých pacientů, kteří jsou kandidáty pro systémovou léčbu.

Ložisková psoriáza u pediatrických pacientů

Přípravek AMGEVITA je indikován k léčbě těžké chronické ložiskové psoriázy u dětí a dospívajících

od 4 let, u kterých reakce na lokální terapii a fototerapie nebyla dostatečná nebo nejsou pro tuto léčbu

vhodnými kandidáty.

Hidradenitis suppurativa (HS)

Přípravek AMGEVITA je indikován k léčbě aktivní středně těžké až těžké hidradenitis suppurativa

(acne inversa) u dospělých a dospívajících od 12 let při nedostatečné odpovědi na jinou konvenční

systémovou léčbu HS (viz body 5.1 a 5.2).

Crohnova choroba

Přípravek AMGEVITA je indikován k léčbě středně těžké až těžké aktivní Crohnovy choroby u

dospělých pacientů, kteří i přes plnou a adekvátní léčbu kortikosteroidy a/nebo imunosupresivy na tuto

léčbu neodpovídali, kteří ji netolerují nebo je u nich ze zdravotních důvodů kontraidikována.

Crohnova choroba u pediatrických pacientů

Přípravek AMGEVITA je indikován k léčbě středně těžké až těžké aktivní Crohnovy choroby u

pediatrických pacientů (od 6 let), u kterých reakce na konvenční léčbu, včetně primární nutriční léčby

a kortikosteroidů, a/nebo imunosupresiv, nebyla dostatečná nebo u pacientů, kteří ji netolerují nebo je

u nich tato léčba kontraidikována.

Ulcerózní kolitida

Přípravek AMGEVITA je indikován k léčbě středně těžké až těžké aktivní ulcerózní kolitidy u

dospělých pacientů, u kterých odpověď na předchozí konvenční léčbu, včetně kortikosteroidů a 6-

merkaptopurinu (6-MP) nebo azathioprinu (AZA), nebyla dostatečná, nebo kteří ji netolerují nebo je u

nich tato léčba ze zdravotních důvodů kontraindikována.

Uveitida

Přípravek AMGEVITA je indikován k léčbě neinfekční intermediální a zadní uveitidy a panuveitidy u

dospělých pacientů, u kterých reakce na terapii kortikosteroidy nebyla dostatečná, u pacientů

vyžadujících kortikosteroidy šetřící terapii, nebo u pacientů, pro něž terapie kortikosteroidy není

vhodná.

Uveitida u pediatrických pacientů

Přípravek AMGEVITA je indikován k léčbě chronické neinfekční přední uveitidy u pediatrických

pacientů ve věku od 2 let, u kterých reakce na konvenční léčbu nebyla dostatečná, nebo kteří ji

netolerují nebo u nichž tato léčba není vhodná.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem AMGEVITA má být zahájena a sledována odborným lékařem se zkušenostmi v

diagnostice a léčbě těch typů onemocnění, pro něž je přípravek AMGEVITA indikován.

Oftalmologům se doporučuje terapii přípravkem AMGEVITA před zahájením zkonzultovat s

příslušným odborným lékařem (viz bod 4.4). Pacienti léčení přípravkem AMGEVITA musí být

vybaveni speciální informační kartičkou.

Po řádném proškolení v podávání injekce si pacienti mohou přípravek AMGEVITA aplikovat sami,

jestliže jejich lékař rozhodne, že je to vhodné, a je-li zajištěn podle potřeby lékařský dohled.

Po dobu léčby přípravkem AMGEVITA je třeba upravit dávky ostatních současně užívaných léčiv

(např. kortikosteroidů a/nebo imunomodulační léků).

Dávkování

Revmatoidní artritida

Doporučená dávka přípravku AMGEVITA u dospělých pacientů s revmatoidní artritidou je 40 mg

adalimumabu podávaného jako jedna dávka subkutánně každý druhý týden. Během léčby přípravkem

AMGEVITA je doporučeno pokračovat v léčbě methotrexátem.

Během léčby přípravkem AMGEVITA se může pokračovat v podávání glukokortikoidů, salicylátů,

nesteroidních antiflogistik či analgetik. Pro kombinaci s chorobu modifikujícími antirevmatickými

léky, s výjimkou methotrexátu, viz body 4.4 a 5.1.

Pokud u některých pacientů na monoterapii adalimumabem dojde ke snížení odpovědi na léčbu

přípravkem AMGEVITA 40 mg jednou za dva týdny, může být u těchto pacientů prospěšné zvýšení

dávkování na 40 mg adalimumabu jednou týdně nebo 80 mg jednou za dva týdny.

Dostupné údaje o adalimumabu nasvědčují tomu, že klinické odpovědi na léčbu je dosaženo obvykle

během 12 týdnů léčby. U pacientů, u kterých nedošlo k odpovědi během této doby, je nutné zvážit její

pokračování.

Přerušení podávání

Je-li to potřeba, lze podávání přípravku přerušit, například před operací nebo při výskytu závažné

infekce.

Opětovné nasazení léčby přípravkem AMGEVITA po jejím přerušení na dobu 70 dní nebo déle má

vést ke stejně významné klinické odpovědi a podobnému bezpečnostnímu profilu jako před přerušením

podávání.

Ankylozující spondylitida, axiální spondylartritida bez radiologického průkazu AS a psoriatická

artritida

Doporučená dávka přípravku AMGEVITA u pacientů s ankylozující spondylitidou, axiální

spondylartritidou bez radiologického průkazu AS a u pacientů s psoriatickou artritidou je 40 mg

adalimumabu podávaného každé dva týdny v jedné dávce subkutánně.

Dostupné údaje nasvědčují tomu, že klinické odpovědi na léčbu je dosaženo obvykle během 12 týdnů

léčby. U pacientů, u kterých nedošlo k odpovědi během této doby, je nutné zvážit její pokračování.

Psoriáza

Doporučená úvodní dávka přípravku AMGEVITA pro dospělé pacienty je 80 mg podaných

subkutánně, po níž následuje dávka 40 mg subkutánně každý druhý týden, počínaje prvním týdnem po

úvodní dávce.

Pokračování v léčbě po dobu delší než 16 týdnů je nutno pečlivě zvážit u těch pacientů, u kterých

nedošlo k během této doby k odpovědi.

Pacienti s nedostatečnou odpovědí na léčbu přípravkem AMGEVITA 40 mg jednou za dva týdny

mohou mít kdykoli po 16. týdnu léčby přínos ze zvýšení dávkování na 40 mg jednou týdně nebo 80 mg

jednou za dva týdny. Přínos a rizika pokračování léčby 40 mg jednou týdně nebo 80 mg jednou za dva

týdny by měly být pečlivě zváženy u pacientů, u kterých nedošlo po zvýšení dávkování k adekvátní

odpovědi (viz bod 5.1). V případě dosažení adekvátní odpovědi při dávkování 40 mg jednou týdně

nebo 80 mg jednou za dva týdny může být dávkování následně sníženo na 40 mg každý druhý týden.

Hidradenitis suppurativa (HS)

Doporučená počáteční dávka přípravku AMGEVITA u dospělých pacientů s hidradenitis suppurativa

(HS) je 160 mg ve dni 1 (podaná jako čtyři injekce 40 mg ve dni 1 nebo jako dvě injekce 40 mg denně

po dva po sobě následující dny), následovaná za dva týdny dávkou 80 mg ve dni 15 (podanou jako dvě

injekce 40 mg v jednom dni). O dva týdny později (den 29) se pokračuje dávkou 40 mg jednou týdně

nebo 80 mg jednou za dva týdny (podanou jako dvě 40 mg injekce v jednom dni). Je-li to nutné, léčba

antibiotiky může během léčby přípravkem AMGEVITA pokračovat. Pacientům se během léčby

přípravkem AMGEVITA doporučuje provádět denně lokální antiseptické ošetření na místech s HS

lézí.

Pokračování léčby nad 12 týdnů by mělo být pečlivě zváženo u pacientů, u kterých během tohoto

období nedošlo k žádnému zlepšení.

Pokud je třeba léčbu přerušit, lze ji znovu zahájit dávkou přípravku AMGEVITA 40 mg jednou týdně

nebo 80 mg jednou za dva týdny (viz bod 5.1).

Přínos a rizika nepřetržité dlouhodobé léčby mají být pravidelně přehodnocovány (viz bod 5.1).

Crohnova choroba

Doporučená úvodní dávka přípravku AMGEVITA u dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou

aktivní Crohnovou chorobou je 80 mg v týdnu 0, dále pak 40 mg v týdnu 2. V případě nutnosti

rychlejšího nástupu odpovědi na léčbu je možno užít dávkovací schéma se 160 mg v týdnu 0 (podáno

jako čtyři 40 mg injekce v jednom dni nebo dvě 40 mg injekce za den ve dvou následujících dnech) a

80 mg v týdnu 2 (podáno jako dvě 40 mg injekce v jednom dni), je však nutno si uvědomit vyšší riziko

nežádoucích účinků, které při zahájení léčby hrozí.

Po zahájení léčby je doporučená dávka 40 mg každé dva týdny, podávané subkutánní injekcí. Také v

případě, kdy pacient užívání přípravku AMGEVITA ukončil a příznaky a projevy nemoci se objeví

znova, může být přípravek AMGEVITA opětovně nasazen. Zkušenost se znovunasazením léčby po

více než 8 týdnech od předchozí dávky je omezená.

V průběhu udržovací léčby by měly být dávky kortikosteroidů postupně snižovány ve shodě se

zavedenými postupy klinické praxe.

Někteří pacienti, u kterých dojde k poklesu odpovědi na léčbu přípravkem AMGEVITA 40 mg jednou

za dva týdny, mohou profitovat ze zvýšení dávkování na 40 mg přípravku AMGEVITA každý týden

nebo 80 mg jednou za dva týdny.

Někteří pacienti, u nichž se odpověď na léčbu nerozvinula do týdne 4, mohou profitovat, pokud v

udržovací léčbě pokračují až do týdne 12. U pacientů, u kterých se v průběhu tohoto období odpověď

na léčbu nerozvine, musí být další pokračování v léčbě pečlivě zváženo.

Ulcerózní kolitida

Doporučená úvodní dávka přípravku AMGEVITA u dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou

ulcerózní kolitidou je 160 mg v týdnu 0 (podáno jako čtyři 40 mg injekce v jednom dni nebo dvě

40 mg injekce denně ve dvou po sobě následujících dnech), dále pak 80 mg v týdnu 2 (podáno jako

dvě 40 mg injekce v jednom dni). Po úvodní léčbě je doporučená dávka 40 mg každý druhý týden

subkutánně.

V průběhu udržovací léčby lze snižovat dávky kortikosteroidů v souladu s místními doporučeními pro

klinickou praxi.

Někteří pacienti, u nichž odpověď na léčbu přípravkem AMGEVITA 40 mg jednou za dva týdny

nebyla adekvátní, mohou profitovat ze zvýšení dávkování na 40 mg přípravku AMGEVITA každý

týden nebo 80 mg jednou za dva týdny.

Klinické odpovědi je obvykle dosaženo v průběhu 2-8 týdnů léčby. V léčbě přípravkem AMGEVITA

se nedoporučuje pokračovat u těch pacientů, u nichž došlo během tohoto období k selhání odpovědi na

léčbu.

Uveitida

Doporučená úvodní dávka přípravku AMGEVITA u dospělých pacientů s uveitidou je 80 mg,

následovaná jeden týden po úvodní dávce dávkou 40 mg podávanou jednou za dva týdny. Zkušenosti

se zahájením léčby samotným adalimumabem jsou omezené. Terapii přípravkem AMGEVITA lze

zahájit v kombinaci s kortikosteroidy a/nebo jinými nebiologickými imunomodulačními látkami.

Dávku souběžně podávaných kortikosteroidů je možno v souladu s klinickou praxí začít snižovat dva

týdny po zahájení terapie přípravkem AMGEVITA.

Doporučuje se jednou ročně posoudit přínosy a rizika pokračující dlouhodobé léčby (viz bod 5.1).

Speciální populace

Starší pacienti

Není zapotřebí žádná úprava dávky.

Porucha funkce jater a/nebo ledvin

Adalimumab nebyl u těchto skupin pacientů studován. Nelze učinit žádná doporučení pro dávkování.

Pediatrická populace

Juvenilní idiopatická artritida

Polyartikulární juvenilní idiopatická artritida od 2 let

Doporučená dávka přípravku AMGEVITA pro pacienty s polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou,

ve věku od 2 let, vychází z tělesné hmotnosti (tabulka 1). AMGEVITA se podává jednou za dva týdny

subkutánní injekcí.

Tabulka 1. Dávka přípravku AMGEVITA u pacientů s polyartikulární juvenilní idiopatickou

artritidou

Tělesná hmotnost pacienta

Režim dávkování

10 kg až < 30 kg

20 mg jednou za dva týdny

≥ 30 kg

40 mg jednou za dva týdny

Klinické odpovědi je obvykle dosaženo v průběhu 12 týdnů léčby. Pokračování v léčbě je nutno

pečlivě zvážit u těch pacientů, u kterých nedošlo během této doby k odpovědi.

Použití adalimumabu u pacientů mladších než 2 roky není v této indikaci relevantní.

Entezopatická artritida

Doporučená dávka přípravku AMGEVITA u pacientů s entezopatickou artritidou ve věku od 6 let

vychází z tělesné hmotnosti (tabulka 2). AMGEVITA se podává každé dva týdny subkutánní injekcí.

Tabulka 2.

Dávka přípravku AMGEVITA u pacientů s entezopatickou artritidou

Tělesná hmotnost pacienta

Režim dávkování

15 kg až < 30 kg

20 mg jednou za dva týdny

≥ 30 kg

40 mg jednou za dva týdny

Adalimumab nebyl studován u pacientů s entezopatickou artritidou mladších než 6 let.

Ložisková psoriáza u pediatrických pacientů

Doporučená dávka přípravku AMGEVITA u pacientů s ložiskovou psoriázou ve věku od 4 do 17 let

vychází z tělesné hmotnosti (tabulka 3). AMGEVITA se podává každé dva týdny subkutánní injekcí.

Tabulka 3. Dávka přípravku AMGEVITA u pediatrických pacientů s ložiskovou psoriázou

Tělesná hmotnost pacienta

Režim dávkování

15 kg až < 30 kg

Úvodní dávka 20 mg s následným podáváním

20 mg jednou za dva týdny od jednoho týdne

po úvodní dávce

≥ 30 kg

Úvodní dávka 40 mg s následným podáváním

40 mg jednou za dva týdny od jednoho týdne

po úvodní dávce

Pokračování terapie déle než 16 týdnů by mělo být pečlivě zváženo u pacientů, kteří během této doby

na léčbu neodpovídají.

Je-li léčba přípravkem AMGEVITA indikována opětovně, měl by být dodržen výše uvedený postup

dávkování a trvání léčby.

Bezpečnost adalimumabu u pediatrických pacientů s ložiskovou psoriázou byla hodnocena průměrně

13 měsíců.

Použití adalimumabu u dětí mladších než 4 roky není v této indikaci relevantní.

Hidradenitis suppurativa u dospívajících (od 12 let s tělesnou hmotností nejméně 30 kg)

U dospívajících pacientů s HS nejsou provedeny žádné klinické studie s adalimumabem. Dávkování

přípravku AMGEVITA u těchto pacientů bylo stanoveno na základě farmakokinetického modelování

a simulace (viz bod 5.2).

Doporučená dávka přípravku AMGEVITA je 80 mg v týdnu 0 následovaná dávkou 40 mg podávanou

každý druhý týden od týdne 1 ve formě subkutánní injekce.

U dospívajících pacientů s nedostatečnou odpovědí na dávku 40 mg přípravku AMGEVITA

podávanou každé dva týdny může být zváženo zvýšení dávkování na 40 mg jednou týdně nebo 80 mg

jednou za dva týdny.

Je-li to nutné, léčba antibiotiky může během léčby přípravkem AMGEVITA pokračovat. Pacientům se

během léčby přípravkem AMGEVITA doporučuje provádět denně lokální antiseptické ošetření na

místech s HS lézemi.

Pokračování léčby nad 12 týdnů by mělo být pečlivě zváženo u pacientů, u kterých během tohoto

období nedošlo k žádnému zlepšení.

Pokud je třeba léčbu přerušit, může být léčba přípravkem AMGEVITA podle potřeby znovu zahájena.

Přínos a rizika nepřetržité dlouhodobé léčby mají být pravidelně přehodnocovány (viz data

u dospělých v bodě 5.1).

Použití přípravku AMGEVITA u dětí mladších než 12 let není v této indikaci relevantní.

Crohnova choroba u pediatrických pacientů:

Doporučená dávka přípravku AMGEVITA u pacientů s Crohnovou chorobou ve věku od 6 do 17 let

vychází z tělesné hmotnosti (tabulka 4). AMGEVITA se podává subkutánní injekcí.

Tabulka 4. Dávka přípravku AMGEVITA u pediatrických pacientů s Crohnovou chorobou

Tělesná

hmotnost

pacienta

Indukční dávka

Udržovací

dávka

od týdne 4

< 40 kg

40 mg v týdnu 0 a 20 mg v týdnu 2

V případě, že je nutná rychlejší odpověď s vědomím, že riziko

nežádoucích účinků může být vyšší při použití vyšší indukční

dávky, může být použita následující dávka:

80 mg v týdnu 0 a 40 mg v týdnu 2

20 mg jednou

za dva týdny

≥ 40 kg

80 mg v týdnu 0 a 40 mg v týdnu 2

V případě, že je nutná rychlejší odpověď s vědomím, že riziko

nežádoucích účinků může být vyšší při použití vyšší indukční

dávky, může být použita následující dávka:

160 mg v týdnu 0 a 80 mg v týdnu 2

40 mg jednou

za dva týdny

Pacienti s nedostatečnou odpovědí mohou mít přínos ze zvýšení dávkování:

< 40 kg: 20 mg týdně

≥ 40 kg: 40 mg týdně nebo 80 mg jednou za dva týdny

Pokračování v léčbě je třeba pečlivě zvážit u pacientů, u nichž se nerozvine odpověď na léčbu do 12.

týdne.

Použití adalimumabu u dětí mladších než 6 let není v této indikaci relevantní.

Uveitida u pediatrických pacientů

Doporučená dávka přípravku AMGEVITA u pediatrických pacientů s uveitidou od 2 let vychází

z tělesné hmotnosti (tabulka 5). Přípravek AMGEVITA se podává subkutánní injekcí.

U pediatrických pacientů s uveitidou nejsou k dispozici žádné zkušenosti s léčbou přípravkem

AMGEVITA bez současné léčby methotrexátem.

Tabulka 5. Dávka přípravku AMGEVITA u pediatrických pacientů s uveitidou

Tělesná hmotnost pacienta

Režim dávkování

< 30 kg

20 mg jednou za dva týdny v kombinaci s

methotrexátem

≥ 30 kg

40 mg jednou za dva týdny v kombinaci s

methotrexátem

Při zahájení léčby přípravkem AMGEVITA může být podána úvodní dávka 40 mg pacientům

s tělesnou hmotností < 30 kg nebo 80 mg pacientům s tělesnou hmotností ≥ 30 kg jeden týden před

zahájením udržovací léčby. Nejsou k dispozici žádné klinické údaje o použití úvodní dávky přípravku

AMGEVITA u dětí ve věku < 6 let (viz bod 5.2).

Použití přípravku AMGEVITA u dětí mladších než 2 roky není v této indikaci relevantní.

Je doporučeno, aby byl každý rok vyhodnocen poměr přínosu a rizika pokračování dlouhodobé léčby

(viz bod 5.1).

Ulcerózní kolitida u pediatrických pacientů

Bezpečnost a účinnost léčby adalimumabem u dětí ve věku 4–17 let nebyla dosud stanovena. Nejsou k

dispozici žádné údaje. Použití adalimumabu u dětí mladších než 4 roky není v této indikaci relevantní.

Psoriatická artritida a axiální spondylartritida včetně ankylozující spondylitidy

Použití adalimumabu u pediatrické populace není v indikaci ankylozující spondylartritidy nebo

psoriatické artritidy relevantní.

Způsob podání

Přípravek AMGEVITA se podávání subkutánní injekcí. Podrobný návod k použití je uveden v

příbalové informaci.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Aktivní tuberkulóza nebo jiné závažné infekce, jako je sepse a oportunní infekce (viz bod 4.4).

Středně těžké až těžké srdeční selhání (NYHA třída III/IV) (viz bod 4.4).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sledovatelnost

Z důvodu zlepšení sledovatelnosti biologických léčivých přípravků musí být přesně zaznamenáván

název a číslo šarže podaného přípravku.

Infekce

Pacienti užívající TNF-antagonisty jsou více náchylní k závažným infekcím. Riziko rozvoje infekcí

může stoupat při porušené funkci plic. Pacienti musí být proto pečlivě sledováni z hlediska výskytu

infekcí včetně tuberkulózy, a to před léčbou, během léčby i po ukončení léčby přípravkem

AMGEVITA. Vzhledem k tomu, že eliminace adalimumabu z organismu může trvat až čtyři měsíce,

sledování musí trvat po celou tuto dobu.

Léčba přípravkem AMGEVITA nesmí být zahájena u pacientů s aktivní infekcí včetně chronické nebo

lokalizované infekce do té doby, než jsou tyto infekce terapeuticky zvládnuty. U pacientů, kteří přišli

do styku s tuberkulózou a pacientů, kteří cestovali do oblastí s vysokým rizikem výskytu tuberkulózy

nebo endemických mykóz, jako například histoplasmóza, kokcidiomykóza, nebo blastomykóza, by měl

být zvážen poměr rizika a přínosu léčby přípravkem AMGEVITA ještě před zahájením léčby (viz

Jiné

portunní infekce

Ti pacienti, u nichž dojde během léčby přípravkem AMGEVITA k rozvoji nové infekce, musí být

pečlivě sledováni a podstoupit kompletní diagnostické vyšetření. Pokud u pacienta dojde k rozvoji

nové závažné infekce nebo sepse, podávání přípravku AMGEVITA se přeruší a je nutno zahájit

vhodnou antimikrobiální či antifungální léčbu do doby, než je infekce terapeuticky zvládnuta. Lékaři

musí být opatrní při zvažování léčby přípravkem AMGEVITA u pacientů s anamnézou recidivující

infekce nebo u pacientů, jejichž celkový zdravotní stav k infekcím predisponuje, včetně těch, kteří

souběžně užívají imunosupresivní medikaci.

Závažné infekce

U pacientů užívajících adalimumab byly hlášeny závažné infekce, včetně sepse způsobené bakteriemi,

mykobakteriemi, invazivními plísněmi, parazity, viry či jiné oportunní infekce jako například

listerióza, legionelóza a pneumocystóza.

Jiné závažné infekce pozorované v klinických studiích zahrnují pneumonii, pyelonefritis, septickou

arthritis a septikémii. V souvislosti s těmito infekcemi byly hlášeny případy hospitalizace i fatálního

zakončení.

Tuberkulóza

U pacientů léčených adalimumabem byly hlášeny případy tuberkulózy včetně reaktivace i nového

vzniku infekce. Hlášení zahrnovala jak pulmonální, tak extrapulmonální (tj. diseminovanou)

tuberkulózu.

Před zahájením léčby přípravkem AMGEVITA musí být všichni pacienti vyšetřeni na přítomnost

aktivní či inaktivní („latentní“) tuberkulózy. Toto vyšetření má spočívat v podrobném posouzení

osobní anamnézy pacienta cílené na výskyt tuberkulózy v minulosti, či na možné dřívější kontakty s

osobami s aktivní tuberkulózou a na dřívější a/nebo souběžnou imunosupresivní léčbu. U všech

pacientů musí být provedena příslušná orientační vyšetření (tj. kožní tuberkulinový test a RTG

vyšetření hrudníku), přičemž se lze řídit místními doporučeními. Doporučuje se, aby provedení těchto

testů a jejich výsledky byly zaznamenány v informační kartičce pacienta. Předepisujícím lékařům

připomínáme riziko falešně negativních výsledků kožního tuberkulinového testu, a to zejména u těžce

nemocných nebo pacientů se sníženou imunitní odpovědí.

Léčba přípravkem AMGEVITA nesmí být zahájena u pacientů s diagnostikovanou aktivní

tuberkulózou (viz bod 4.3).

Ve všech níže popsaných situacích by měl být velmi pečlivě posouzen poměr přínosu a rizika léčby.

Jestliže existuje podezření na latentní tuberkulózu, je třeba uvědomit lékaře, jež má zkušenosti s

léčbou tuberkulózy.

V případě diagnózy latentní tuberkulózy musí být odpovídající profylaktická antituberkulózní léčba

započata ještě před zahájením léčby přípravkem AMGEVITA a musí být v souladu s místními

doporučeními.

Použití profylaktické antituberkulózní léčby je třeba zvážit před zahájením léčby přípravkem

AMGEVITA také u pacientů, u kterých se, i přes negativní testy na tuberkulózu, vyskytují závažné

nebo významné rizikové faktory pro její rozvoj nebo mají dřívější anamnézu latentní či aktivní

tuberkulózy a nelze u nich zaručit adekvátní postup léčby.

U pacientů léčených adalimumabem se i přes profylaktickou léčbu tuberkulózy objevily případy

reaktivace tuberkulózy. U některých pacientů, kteří byli v minulosti úspěšně léčeni na aktivní

tuberkulózu, se během léčby adalimumabem znovu rozvinula aktivní tuberkulóza.

Pacienty je třeba poučit, aby vyhledali lékaře, pokud se objeví během léčby přípravkem AMGEVITA

nebo po jejím ukončení příznaky suspektní pro tuberkulózu (např. přetrvávající kašel, vyčerpání či

váhový úbytek, mírně zvýšená teplota, malátnost).

Jiné oportunní infekce

U pacientů užívajících adalimumab byly hlášeny oportunní infekce, včetně invazivních fungálních

infekcí. Tyto infekce nebyly u pacientů užívajících TNF-antagonisty vždy rozpoznány, což mělo za

následek opožděné nasazení vhodné léčby a v některých případech vedlo až k fatálnímu zakončení.

U pacientů, u nichž se rozvinou známky a příznaky jako je horečka, malátnost, úbytek hmotnosti,

pocení, kašel, dyspnoe a/nebo plicní infiltráty či jiné závažné systémové onemocnění s nebo bez

doprovodného šoku, je třeba pomýšlet na možnost invazivní plísňové infekce; užívání přípravku

AMGEVITA by mělo být ihned přerušeno. Diagnóza onemocnění a zahájení empirické antifungální

terapie u těchto pacientů by mělo být učiněno po konzultaci s lékařem, který má zkušenost s léčbou

pacientů s invazivními plísňovými infekcemi.

Reaktivace hepatitis B

Reaktivace hepatitis B se objevila u těch pacientů, užívajících TNF-antagonisty včetně adalimumabu,

kteří jsou chronickými nositeli tohoto viru (tedy surface antigen pozitivní). Některé z případů byly

fatální. Pacienti by měli být testováni na přítomnost možné nákazy HBV ještě před započetím léčby

přípravkem AMGEVITA. Pacientům, u kterých byl test na infekci hepatitis B pozitivní, je třeba

doporučit, aby vyhledali pomoc lékaře, který má zkušenosti s léčbou hepatitis B.

Nositelé HBV, kteří vyžadují léčbu přípravkem AMGEVITA, musí být v průběhu léčby a několik

dalších měsíců po jejím ukončení pečlivě sledováni z hlediska výskytu známek či projevů aktivní HBV

infekce. Adekvátní údaje, vypovídající o léčbě pacientů, nositelů HBV, kombinací TNF-antagonisty a

antivirotika z důvodu zabránění reaktivace HBV, nejsou k dispozici. U pacientů, u kterých dojde k

rozvoji HBV reaktivace, musí být přípravek AMGEVITA vysazen a je třeba zahájit účinnou

antivirovou terapii a další podpůrnou léčbu.

Neurologické příhody

V souvislosti s podáváním antagonistů TNF včetně adalimumabu se vzácně vyskytly případy nového

vzniku nebo exacerbace klinických symptomů a/nebo radiografického průkazu demyelinizačního

onemocnění centrálního nervového systému, včetně roztroušené sklerózy a optické neuritidy a

periferního nervového systému, včetně Guillain-Barré syndromu. Předepisující lékaři by měli s

opatrností zvážit použití přípravku AMGEVITA u pacientů s preexistujícími nebo v nedávné době

vzniklými demyelinizačními poruchami centrálního nebo periferního nervového systému; pokud se

některá z uvedených poruch objeví, je třeba zvážit vysazení přípravku AMGEVITA. Je známo, že

existuje spojení mezi intermediální uveitidou a demyelinizačními poruchami centrálního nervového

systému. U pacientů s neinfekční intermediální uveitidou je třeba před zahájením terapie přípravkem

AMGEVITA a pravidelně během léčby provádět neurologické vyšetření k posouzení preexistujících

nebo vyvíjejících se demyelinizačních poruch centrálního nervového systému.

Alergické reakce

Při podávání adalimumabu v klinických studiích byly závažné alergické reakce, spojené s jeho

podáním, pozorovány pouze vzácně. V klinických studiích s adalimumabem se občas vyskytly

nezávažné alergické reakce. Hlášení z praxe uvádějí výskyt závažných alergických reakcí, včetně

anafylaxe, po podání adalimumabu. Pokud se objeví anafylaktická reakce nebo jiná závažná alergická

reakce, musí být ihned ukončeno podávání přípravku AMGEVITA a zahájená příslušná léčba.

Suchý přírodní kaučuk

Kryt jehly předplněné injekční stříkačky nebo pera obsahuje suchý přírodní kaučuk (derivát latexu),

který může vyvolávat alergické reakce.

Imunosuprese

Ve studii u 64 pacientů s revmatoidní artritidou, kteří byli léčeni adalimumabem, nebylo prokázáno

snížení hypersenzitivity opožděného typu, snížení hladin imunoglobulinů nebo změna v počtu

efektorových T, B a NK buněk, monocytů/makrofágů a neutrofilů.

Maligní onemocnění a lymfoproliferativní poruchy

V kontrolovaných částech klinických studií s adalimumabem s antagonisty TNF bylo u pacientů

léčených antagonisty TNF pozorováno v porovnání s kontrolní skupinou pacientů více případů

malignit včetně lymfomů. Jejich výskyt byl však vzácný. V postmarketingovém období byly u pacientů

léčených TNF-antagonisty hlášeny případy leukémie. U pacientů s revmatoidní artritidou s

dlouhodobým vysoce aktivním zánětlivým onemocněním existuje zvýšené riziko vzniku lymfomu a

leukémie, což komplikuje odhad rizika. Podle současného stavu znalostí nelze u pacientů léčených

antagonisty TNF vyloučit možné riziko rozvoje lymfomů, leukémie a jiných maligních onemocnění.

V postmarketingovém období byly u dětí, adolescentů a mladých dospělých (do 22 let věku)

užívajících TNF-blokátory (zahájení léčby v ≤ 18 letech věku), včetně adalimumabu, hlášeny

malignity, z nichž některé byly fatální. Přibližně polovina případů byly lymfomy. Jiné případy

představovaly různé druhy malignit a zahrnovaly vzácné malignity, které jsou obvykle spojeny s

imunosupresí. Riziko rozvoje malignit u dětí a adolescentů léčených TNF-blokátory nelze vyloučit.

Z postmarketingové praxe u pacientů léčených adalimumabem byly hlášeny vzácné případy

hepatosplenického T-buněčného lymfomu. Tento vzácný typ T-buněčného lymfomu se vyznačuje

velmi agresívním průběhem onemocnění a je obvykle fatální. Některé z těchto T-buněčných lymfomů,

spojované s adalimumabem, se vyskytly u mladých dospělých pacientů léčených současně

azathioprinem nebo 6-merkaptopurinem pro zánětlivé střevní onemocnění. Možné riziko kombinace

azathioprinu nebo 6-merkaptopurinu a přípravku AMGEVITA je třeba pečlivě zvážit. Riziko rozvoje

hepatosplenického T-buněčného lymfomu nelze u pacientů léčených přípravkem AMGEVITA

vyloučit (viz bod 4.8).

Nebyly provedeny žádné studie u pacientů s anamnézou maligního onemocnění nebo v případech, kde

by léčba adalimumabem dále pokračovala i u pacientů, u kterých došlo k rozvoji maligního

onemocnění. Je proto zapotřebí ještě větší opatrnost při úvaze o léčbě přípravkem AMGEVITA u

těchto pacientů (viz bod 4.8).

Všechny pacienty, zvláště pacienty s anamnézou rozsáhlé imunosupresívní léčby nebo pacienty s

psoriázou, kteří byli v minulosti léčeni PUVA, je třeba vyšetřit na přítomnost nemelanomového

kožního karcinomu ještě před a během léčby přípravkem AMGEVITA. U pacientů užívajících TNF-

antagonisty, včetně adalimumabu, byl také hlášen výskyt melanomu a karcinomu z Merkellových

buněk (viz bod 4.8).

V ověřovací klinické studii, zkoumající užívání jiného antagonisty TNF, infliximabu, u pacientů se

středně těžkou až těžkou chronickou obstrukční chorobou plicní (CHOPN), bylo u pacientů léčených

infliximabem pozorováno více malignit, převážně plic, hlavy a krku v porovnání s kontrolní skupinou

pacientů. Všichni pacienti byli v minulosti těžcí kuřáci. Z tohoto důvodu je zapotřebí opatrnosti při

užívání jakéhokoli TNF-antagonisty u pacientů s CHOPN, stejně jako u pacientů s vyšším rizikem

vzniku malignit v důsledku jejich těžkého kuřáctví.

Podle současných údajů není známo, zda léčba adalimumabem ovlivňuje riziko vzniku dysplázie nebo

kolorektálního karcinomu. Všichni pacienti s ulcerózní kolitidou, u nichž existuje riziko pro vznik

dysplázie nebo kolorektálního karcinomu (např. pacienti s dlouhotrvající ulcerózní kolitidou nebo

primární sklerotizující cholangitidou), u kterých se v minulosti vyskytla dysplázie nebo kolorektální

karcinom, by měli být vyšetřeni na možný rozvoj dysplázie nebo kolorektálního karcinomu ještě před

zahájením léčby a dále v pravidelných intervalech v jejím průběhu. Toto vyšetření má, v souladu s

místními požadavky, zahrnovat kolonoskopii a biopsii.

Hematologické reakce

Při užívání antagonistů TNF byly vzácně hlášeny případy pancytopenie včetně aplastické anémie. U

adalimumabu byly hlášeny nežádoucí příhody v oblasti hematologického systému, včetně medicínsky

významné cytopenie (např. trombocytopenie, leukopenie). Všem pacientům je nutné doporučit, aby

ihned vyhledali lékařskou pomoc, pokud se při léčbě přípravkem AMGEVITA vyvinou příznaky a

projevy podezřelé z krevní dyskrasie (např. přetrvávající horečka, hematomy, krvácení, bledost). U

pacientů s potvrzenými významnými hematologickými abnormalitami je nutné zvážit vysazení léčby

přípravkem AMGEVITA.

Očkování

Obdobná protilátková odpověď na standardní 23-složkovou pneumokokovou vakcínu a třísložkovou

virovou vakcínu proti chřipce byla pozorována ve studii s 226 dospělými subjekty s revmatoidní

artritidou, které byly léčeny adalimumabem nebo placebem. Nejsou k dispozici žádné údaje, týkající

se sekundárního přenosu infekce v důsledku živé vakcíny u pacientů léčených adalimumabem.

Doporučuje se, aby pediatričtí pacienti absolvovali pokud možno všechna doporučená očkování v

souladu se současnými vakcinačními směrnicemi ještě před zahájením léčby přípravkem AMGEVITA.

Pacienti léčení přípravkem AMGEVITA mohou být souběžně očkováni, s výjimkou očkování živými

vakcínami. Podávání živých vakcín (např. BCG vakcín) se také nedoporučuje u dětí, které byly

přípravku AMGEVITA vystaveny in utero, a to po dobu 5 měsíců od poslední dávky přípravku

AMGEVITA, jež byla matce během těhotenství podána.

Městnavé srdeční selhání

V klinické studii s jiným antagonistou TNF bylo pozorováno zhoršení městnavého srdečního selhání a

zvýšení mortality na městnavé srdeční selhání. Případy zhoršení městnavého srdečního selhání byly

rovněž popsány u pacientů léčených adalimumabem. U pacientů s mírným srdečním selháním (třída

I/II podle NYHA) se musí přípravek AMGEVITA podávat s opatrností. Přípravek AMGEVITA je

kontraindikován u středně těžkého až těžkého srdečního selhání (viz bod 4.3). U pacientů, u kterých

dojde k rozvoji nebo zhoršení příznaků městnavého srdečního selhání, musí být léčba přípravkem

AMGEVITA ukončena.

Autoimunitní procesy

Léčba přípravkem AMGEVITA může vést ke tvorbě autoimunitních protilátek. Dopad dlouhodobé

léčby přípravkem AMGEVITA na rozvoj autoimunitních onemocnění není znám. Jestliže se u pacienta

v souvislosti s léčbou přípravkem AMGEVITA vyvinou symptomy, svědčící pro lupus-like syndrom a

má-li pozitivní protilátky proti dvoušroubovici DNA, pak u něj léčba přípravkem AMGEVITA nesmí

dále pokračovat (viz bod 4.8).

Souběžné podávání biologických DMARDs nebo antagonistů TNF

V klinických studiích sledujících souběžné podávání anakinry a dalšího antagonisty TNF –

etanerceptu, byly pozorovány závažné infekce, přičemž nebyl zjištěn žádný další klinický přínos v

porovnání s monoterapií etanerceptem. Vzhledem k původu nežádoucích účinků pozorovaných při

kombinované léčbě etanerceptem a anakinrou se mohou vyskytnout obdobné toxické projevy při

podávání kombinace anakinry a jiných antagonistů TNF. Proto se nedoporučuje používat kombinaci

přípravku AMGEVITA a anakinry (viz bod 4.5).

Souběžné užívání přípravku AMGEVITA spolu s jinými biologickými DMARDs (např. anakinra a

abatacept) nebo jinými antagonisty TNF se nedoporučuje na základě možného zvýšení rizika infekcí

včetně závažných infekcí, ale i možných farmakologických interakcí (viz bod 4.5).

Chirurgické výkony

U pacientů léčených adalimumabem existují jen omezené zkušenosti týkající se bezpečnosti přípravku

v souvislosti s chirurgickými výkony. Při plánování chirurgického výkonu je třeba vzít v úvahu dlouhý

poločas adalimumabu. Pacient, u kterého je nutná operace během léčby přípravkem AMGEVITA,

musí být pečlivě sledován z hlediska vzniku infekcí a musí být provedena příslušná opatření. U

pacientů léčených adalimumabem, u kterých byla provedena arthroplastika, existují jen omezené

zkušenosti týkající se bezpečnosti přípravku.

Obstrukce tenkého střeva

Selhání odpovědi na léčbu u Crohnovy choroby může signalizovat výskyt fixované fibrotické striktury,

která si může vyžádat chirurgickou léčbu. Dostupné údaje naznačují, že adalimumab nezhoršuje ani

nezpůsobuje striktury.

Starší pacienti

Frekvence závažných infekcí u pacientů ve věku nad 65 let (3,7 %), léčených adalimumabem, byla

vyšší než u pacientů ve věku do 65 let (1,5 %). Některé z těchto infekcí měly fatální zakončení. Při

léčbě starších pacientů je zapotřebí věnovat obzvláštní pozornost riziku vzniku infekcí.

Pediatrická populace

Viz Očkování výše.

Pomocné látky se známým účinkem

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v 0,8 ml dávce, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Adalimumab byl studován u pacientů s revmatoidní artritidou, polyartikulární juvenilní idiopatickou

artritidou a psoriatickou artritidou, u kterých byl podáván v monoterapii nebo v kombinaci s

methotrexátem. Při podávání adalimumabu v kombinaci s methotrexátem byla v porovnání s

monoterapií tvorba protilátek nižší. Podávání adalimumabu bez methotrexátu vedlo ke zvýšené tvorbě

protilátek, zvýšené clearance a snížené účinnosti adalimumabu (viz bod 5.1).

Kombinovat přípravek AMGEVITA s anakinrou se nedoporučuje (viz bod 4.4 „Souběžné podávání

biologických DMARDs nebo antagonistů TNF“).

Kombinovat přípravek AMGEVITA s abataceptem se nedoporučuje (viz bod 4.4 „Souběžné podávání

biologických DMARDs nebo antagonistů TNF“).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Ženy ve fertilním věku mají zvážit použití vhodné antikoncepce k prevenci těhotenství a pokračovat v

jejím užívání po dobu nejméně pěti měsíců po posledním podání přípravku AMGEVITA.

Těhotenství

Z velkého počtu (přibližně 2 100) do konce gravidity prospektivně sledovaných těhotenství vedoucích

k porodům živých dětí u žen léčených adalimumabem, z nichž více než 1 500 bylo léčeno

adalimumabem v 1. trimestru, nevyplývá zvýšené riziko vrozených malformací u novorozence.

Do prospektivního kohortového registru bylo zařazeno 257 žen s revmatoidní artritidou (RA) nebo

Crohnovou chorobou (CD) léčených adalimumabem alespoň během prvního trimestru a 120 žen s RA

nebo CD neléčených adalimumabem. Primárním cílovým parametrem byla prevalence vrozených vad.

Míra těhotenství ukončená alespoň jedním porodem živého dítěte s významnou vrozenou vadou byla

6/69 (8,7 %) u žen léčených adalimumabem s RA a 5/74 (6,8 %) u neléčených žen s RA (neupravená

OR 1,31, 95% CI 0,38–4,52) a 16/152 (10,5 %) u žen léčených adalimumabem s CD a 3/32 (9,4 %)

u neléčených žen s CD (neupravená OR 1,14, 95% CI 0,31–4,16). Upravená OR (vypočtená pro

rozdíly při výchozím stavu) byla 1,10 (95% CI 0,45–2,73) s kombinací RA a CD. Mezi sekundárními

cílovými parametry (spontánní potraty, menší vrozené vady, předčasný porod, porod s vážnými nebo

oportunními infekcemi) nebyly hlášeny žádné výrazné rozdíly mezi ženami léčenými adalimumabem

a neléčenými ženami, a zároveň nebyly hlášeny žádné porody mrtvého plodu nebo maligní stavy.

Interpretace údajů může být ovlivněna metodologickými limity studie, včetně malé velikosti

sledovaného souboru pacientek a nerandomizovaného designu studie.

Ve vývojové toxikologické studii prováděné na opicích nebyly zjištěny známky toxicity u matek,

embryotoxicity či teratogenity. Preklinická data o účinku adalimumabu na postnatální toxicitu nejsou k

dispozici (viz bod 5.3).

Adalimumab podávaný v těhotenství může vzhledem k inhibici TNFα ovlivnit normální

imunologickou odpověď u novorozenců.

AMGEVITA má být užívána během těhotenství pouze

tehdy, pokud je to nezbytně nutné.

Adalimumab může přecházet přes placentu do séra dětí narozeným matkám, které byly v těhotenství

adalimumabem léčeny. V důsledku toho mohou být tyto děti náchylnější k infekcím. Podávání živých

vakcín (např. BCG vakcín) dětem, které byly in utero adalimumabu vystaveny, se nedoporučuje po

dobu 5 měsíců po poslední injekci adalimumabu, kterou matka v průběhu těhotenství dostala.

Kojení

Z omezených (limitovaných) informací v publikované literatuře vyplývá, že adalimumab je vylučován

do mateřského mléka ve velmi nízkých koncentracích s přítomností adalimumabu v mateřském mléce

v koncentracích od 0,1 % do 1 % sérové hladiny matky. Při perorálním podávání proteinů

imunoglobulinu G probíhá jejich proteolýza ve střevech a jejich biologická dostupnost je nízká.

Nepředpokládá se žádný vliv na kojené novorozence/kojence. Proto lze přípravek AMGEVITA

podávat během kojení.

Fertilita

Preklinické studie zaměřené na vliv adalimumabu na fertilitu nejsou k dispozici.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek AMGEVITA může mít podružný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Po použití

přípravku AMGEVITA se může objevit vertigo a zrakové poruchy (viz bod 4.8).

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrnný bezpečnostní profil

Adalimumab byl hodnocen u 9 506 pacientů v kontrolovaných a otevřených pivotních studiích po

dobu až 60 měsíců nebo déle. Tyto studie zahrnovaly pacienty s revmatoidní artritidou s krátkým a

dlouhým trváním, pacienty s juvenilní idiopatickou artritidou (polyartikulární juvenilní idiopatickou

artritidou a entezopatickou artritidou), stejně jako pacienty s axiální spondylartritidou (ankylozující

spondylitidou a axiální spondylartritidou bez radiologického průkazu AS), psoriatickou artritidou,

pacienty s Crohnovou chorobou, ulcerózní kolitidou, psoriázou a pacienty s hidradenitis suppurativa a

uveitidou. Pivotní kontrolované studie zahrnovaly 6 089 pacientů léčených adalimumabem a 3 801

pacientů, kteří v kontrolovaném období studií dostávali placebo nebo aktivní srovnávací lék.

Podíl pacientů, kteří předčasně ukončili léčbu pro nežádoucí účinky ve dvojitě zaslepené kontrolované

části klíčových studií, byl 5,9 % pacientů léčených adalimumabem a 5,4 % u pacientů užívajících

kontrolní léčbu.

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou infekce (jako je nasofaryngitida, infekce horních

dýchacích cest a sinusitida), reakce v místě injekčního vpichu (erytém, svědění, krvácení, bolest nebo

otoky), bolesti hlavy a muskuloskeletální bolest.

U adalimumabu byly hlášeny závažné nežádoucí účinky. TNF antagonisté, jako například

AMGEVITA, ovlivňují imunitní systém a jejich použití může ovlivňovat schopnost obranyschopnosti

organismu vůči infekci a rakovinnému bujení.

U adalimumabu byly také hlášeny fatální a život ohrožující infekce (včetně sepse, oportunních infekcí

TBC), HBV reaktivace a různé malignity (včetně leukémie, lymfomů a HSTCL).

Byly také hlášeny závažné hematologické, neurologické a autoimunní reakce. Tyto zahrnují vzácně se

vyskytující případy pancytopenie, aplastické anémie, centrálních a periferních demyelinizačních

chorob, případy lupus erythematodes a stavů podobných lupusu a Stevens-Johnsonův syndrom.

Pediatrická populace

Obecně byly nežádoucí účinky u pediatrických pacientů, pokud jde o typ a četnost výskytu, podobné

těm, které byly pozorovány u dospělých pacientů.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Následující výčet nežádoucích účinků je založen na zkušenosti z klinických studií a z období

postmarketingu, účinky jsou seřazeny podle orgánových systémů a frekvence výskytu v tabulce 6 níže:

velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 do < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 do < 1/100); vzácné (≥

1/10 000

do < 1/1 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četností jsou nežádoucí

účinky řazeny podle klesající závažnosti. Jsou zde zahrnuty účinky, které se, napříč jednotlivými

indikacemi, vyskytovaly s nejvyšší frekvencí. Hvězdička (*) se ve sloupci tříd orgánových systémů

vyskytuje tehdy, pokud lze další informace nalézt na jiných místech textu, v bodech 4.3, 4.4 a 4.8.

Tabulka 6. Nežádoucí účinky

Třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Infekce a infestace*

Velmi časté

infekce dýchacích cest (včetně infekce dolních

a horních cest dýchacích, pneumonie,

sinusitidy, faryngitidy, nazofaryngitidy,

bronchitidy a pneumonie vyvolané

herpetickými viry)

Časté

systémové infekce (včetně sepse, kandidózy a

chřipky),

střevní infekce (včetně virové gastroenteritidy),

infekce kůže a měkkých tkání (včetně

paronychia, celulitidy, impetiga, nekrotizující

fasciitidy a herpes zoster),

ušní infekce,

orální infekce (včetně herpes simplex, orálního

herpes a zubních infekcí),

infekce reprodukčního systému (včetně

vulvovaginální myotické infekce),

Třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

infekce močových cest (včetně pyelonefritidy),

plísňové infekce,

kloubní infekce

Méně časté

neurologické infekce (včetně virové

meningitidy), oportunní infekce a tuberkulóza

(včetně kokcidiomykózy, histoplasmózy a

infekcí způsobených mycobacterium avium

complex), bakteriální infekce,

oční infekce, divertikulitida

Novotvary benigní, maligní a

blíže neurčené (zahrnující cysty

a polypy)*

Časté

karcinom kůže vyjma melanomu (včetně

karcinomu z bazálních buněk a skvamózního

buněčného karcinomu),

benigní neoplázie

Méně časté

lymfom**,

novotvary solidních orgánů (včetně karcinomu

prsu, plicní neoplázie a neoplázie štítné žlázy),

melanom**

Vzácné

leukémie

Není známo

hepatosplenický T-buněčný lymfom

karcinom z Merkellových buněk

(neuroendokrinní karcinom kůže)

Poruchy krve a lymfatického

systému*

Velmi časté

leukopenie (včetně neutropenie a

agranulocytózy), anémie

Časté

leukocytóza,

trombocytopenie,

Méně časté

idiopatická trombocytopenická purpura

Vzácné

pancytopenie

Poruchy imunitního systému*

Časté

hypersenzitivita,

alergie (včetně sezónní alergie)

Méně časté

sarkoidóza

, vaskulitida

Vzácné

anafylaxe

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté

zvýšení lipidů

Časté

hypokalemie,

zvýšení kyseliny močové,

abnormální hladina sodíku v krvi,

hypokalcemie,

hyperglykemie,

hypofosfatemie,

dehydratace

Psychiatrické poruchy

Časté

alterace nálady (včetně deprese),

úzkost, nespavost

Poruchy nervového systému*

Velmi časté

bolesti hlavy

Časté

parestezie (včetně hypestezie),

migréna,

útlak nervových kořenů

Méně časté

cévní mozková příhoda

třes,

neuropatie

Vzácné

roztroušená skleróza,

demyelinizační poruchy (např. optická

neuritida, Guillain-Barré syndrom)

Poruchy oka

Časté

poruchy zraku,

konjunktivitida,

blefaritida,

otoky oka

Třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Méně časté

diplopie

Poruchy ucha a labyrintu

Časté

vertigo

Méně časté

ztráta sluchu,

tinitus

Srdeční poruchy*

Časté

tachykardie

Méně časté

infarkt myokardu

arytmie,

městnavé srdeční selhání

Vzácné

srdeční zástava

Cévní poruchy

Časté

hypertenze,

záchvaty zrudnutí,

hematomy

Méně časté

aneurysma aorty, cévní

arteriální okluze,

tromoflebitida

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy*

Časté

astma,

dyspnoe,

kašel

Méně časté

plicní embolie

intersticiální plicní choroba,

chronická obstrukční plicní nemoc,

pneumonitida,

pleurální výpotek

Vzácné

plicní fibróza

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

bolesti břicha,

nauzea a zvracení

Časté

krvácení z GI traktu,

dyspepsie,

gastroesofageální refluxní choroba,

sicca syndrom

Méně časté

pankreatitida,

dysfagie,

edém obličeje

Vzácné

perforace střeva

Poruchy jater a žlučových cest*

Velmi časté

zvýšení jaterních enzymů

Méně časté

steatóza jater,

cholecystitida a cholelithiáza,

zvýšení bilirubinu

Vzácné

hepatitida

reaktivace hepatitidy B

autoimunní hepatitida

Není známo

selhání jater

Poruchy kůže a podkožní

tkáně

Velmi časté

rash (včetně exfoliativního rashe)

Časté

nový výskyt nebo zhoršení psoriázy (včetně

palmoplantární pustulózní psoriázy)

urtikarie,

tvorba modřin (včetně purpury),

dermatitida (včetně ekzému),

onychoklázie,

hyperhidróza,

alopecie

pruritus

Méně časté

noční pocení,

zjizvení

Třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Vzácné

erythema multiforme

Stevens-Johnsonův syndrom

angioedém

kožní vaskulitida

lichenoidní kožní reakce

Není známo

zhoršení příznaků dermatomyozitidy

Poruchy neuromuskulární a

pojivové tkáně

Velmi časté

muskuloskeletální bolest

Časté

svalové spasmy (včetně zvýšení

kreatinfosfokinázy v krvi)

Méně časté

Rhabdomyolýza,

systémový lupus erythematodes

Vzácné

lupus-like syndrom

Poruchy ledvin a močových cest

Časté

poškození ledvin,

hematurie

Méně časté

nykturie

Poruchy reprodukčního systému

a prsu

Méně časté

erektilní dysfunkce

Celkové poruchy a reakce v

místě aplikace*

Velmi časté

reakce v místě injekčního vpichu (včetně

erytému v místě vpichu injekce)

Časté

bolest na hrudi,

edém,

pyrexie

Méně časté

zánět

Vyšetření*

Časté

poruchy koagulace a krvácení (včetně

prodloužení aktivovaného parciálního

tromboplastinového času),

pozitivní test autoprotilátek (včetně protilátek

proti dvoušroubovici DNA),

zvýšení laktátdehydrogenázy v krvi

Poranění, otravy a procedurální

komplikace

Časté

porucha hojení

*další informace lze nalézt na jiných místech textu, v bodech 4.3, 4.4 a 4.8

**včetně otevřené fáze prodloužených studií

včetně údajů ze spontánního hlášení

Hidradenitis suppurativa

Bezpečnostní profil u pacientů s hidradenitis suppurativa léčených adalimumabem jednou týdně byl v

souladu se známým bezpečnostním profilem adalimumabu.

Uveitida

Bezpečnostní profil u pacientů s uveitidou léčených adalimumabem jednou za dva týdny byl v souladu

se známým bezpečnostním profilem adalimumabu.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Reakce v místě injekčního vpichu

V klíčových kontrolovaných studiích se u 12,9 % dětských a dospělých pacientů léčených

adalimumabem vyvinuly reakce v místě vpichu (erytém a/nebo svědění, krvácení, bolest nebo otok) v

porovnání se 7,2 % pacientů léčených placebem nebo aktivní kontrolou. Reakce v místě injekčního

vpichu nevyžadovaly přerušení podávání léčivého přípravku.

Infekce

V klíčových kontrolovaných studiích se u dětských a dospělých pacientů léčených adalimumabem

vyskytla infekce ve frekvenci 1,51 a u pacientů léčených placebem nebo aktivní kontrolou ve frekvenci

1,46 případů na pacienta léčeného po dobu jednoho roku (případ/pacient/rok). Jednalo se především o

nazofaryngitidu, infekci horních cest dýchacích a sinusitidu. Většina pacientů pokračovala po vyléčení

infekce v léčbě adalimumabem.

Výskyt závažných infekcí u pacientů léčených adalimumabem činil 0,04 případů/pacient/rok a u

pacientů léčených placebem nebo aktivní kontrolou 0,03 případů/pacient/rok.

V kontrolovaných a otevřených studiích u dospělých i pediatrických pacientů s adalimumabem byly

hlášeny závažné infekce (včetně fatalních infekcí, které se vyskytovaly vzácně), jako jsou tuberkulóza

(včetně miliární a mimoplicní tuberkulózy) a invazivní oportunní infekce (např. diseminová nebo

mimoplicní histoplasmóza, blastocystóza, kokcidiomykóza, pneumocystóza, kandidóza, aspergilóza a

listerióza). Většina případů tuberkulózy se vyskytla v prvních osmi měsících po zahájení léčby a

mohlo se jednat o opětovné vzplanutí latentního onemocnění.

Maligní onemocnění a lymfoproliferativní poruchy

Ve studiích s adalimumabem nebyly u 249 pediatrických pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou

(polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou a entezopatickou artritidou) pozorovány žádné

malignity při expozici odpovídající 655,6 pacientorokům léčby. Žádné malignity nebyly navíc

pozorovány ani u 192 pediatrických pacientů při expozici 498,1 pacientoroků léčby v průběhu studií s

adalimumabem, zaměřených na pediatrické pacienty s Crohnovou chorobou. Žádné malignity nebyly

pozorovány u 77 pediatrických pacientů při expozici 80,0 pacientoroků léčby v průběhu studie s

adalimumabem u pediatrických pacientů s chronickou ložiskovou psoriázou. U 60 pediatrických

pacientů s expozicí 58,4 pacientoroků nebyly pozorovány žádné malignity během klinického

hodnocení s adalimumabem u pediatrických pacientů s uveitidou.

V průběhu kontrolovaného období klíčových klinických studií u dospělých pacientů s adalimumabem,

v trvání nejméně 12 týdnů byly u pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní artritidou,

ankylozující spondylitidou, axiální spondylartritidou bez radiologického průkazu AS, psoriatickou

artritidou, psoriázou, hidradenitis suppurativa, Crohnovou chorobou, ulcerózní kolitidou a uveitidou

pozorovány případy malignit jiného druhu, než jsou lymfomy či nemelanomový karcinom kůže, s

četností výskytu 6,8 (4,4 a 10,5) (na 1 000 pacientoroků při 95 % intervalu spolehlivosti,

v porovnání

četností jejich výskytu 6,3 (3,4 a 11,8) na 1 000 pacientoroků u kontrolní skupiny. Skupina s

adalimumabem zahrnovala 5 291 pacientů a 3 444 pacientů bylo v kontrolní skupině (průměrná doba

trvání léčby byla 4,0 měsíce u adalimumabu a 3,8 měsíce u pacientů léčených kontrolou). Četnost

výskytu kožních karcinomů nemelanomového typu (95 % interval spolehlivosti) byla 8,8 (6,0 a 13,0)

na 1 000 pacientoroků u pacientů léčených adalimumabem a 3,2 (1,3 a 7,6) na 1 000 pacientoroků v

kontrolní skupině. Z těchto kožních karcinomů se skvamózní buněčný karcinom vyskytoval s četností

2,7 (1,4 a 5,4) na 1 000 pacientských let při 95 % intervalu spolehlivosti u pacientů léčených

adalimumabem a 0,6 (0,1 a 4,5) na 1 000 pacientoroků u kontrolních pacientů. Četnost výskytu

lymfomů (95 % interval spolehlivosti) byla 0,7 (0,2 a 2,7) na 1 000 pacientoroků u pacientů léčených

adalimumabem a 0,6 (0,1 a 4,5) na 1 000 pacientských let u kontrolních pacientů.

Když se zkombinují kontrolovaná období těchto studií a probíhající a ukončené otevřené rozšířené

fáze studií s adalimumabem s průměrnou délkou trvání přibližně 3,3 roku, zahrnující 6 427 pacientů a

více než 26 439 pacientoroků léčby, pak pozorovaná četnost výskytu malignit jiného typu, než jsou

lymfomy a nemelanomové karcinomy kůže, činí přibližně 8,5 na 1 000 pacientoroků. Pozorovaná

četnost výskytu nemelanomového typu kožního karcinomu činí přibližně 9,6 na 1 000 pacientoroků a

pozorovaná četnost lymfomů je přibližně 1,3 na 1 000 pacientoroků.

Ve sledování po uvedení na trh v období od ledna 2003 do prosince 2010, a to především u pacientů s

revmatoidní artritidou, činil výskyt všech hlášených malignit přibližně 2,7 na 1 000 pacientských let

léčby. Hlášená četnost výskytu u kožního karcinomu nemelanomového typu činila přibližně 0,2 a u

lymfomů přibližně 0,3 na 1 000 pacientoroků léčby (viz bod 4.4).

U pacientů léčených adalimumabem byly hlášeny vzácné postmarketingové případy hepatosplenického

T-buněčného lymfomu (viz bod 4.4).

Autoprotilátky

U pacientů bylo prováděno vyšetření na autoprotilátky v různých časových intervalech studií I–V s

revmatoidní artritidou. V těchto studiích byly u 11,9 % pacientů léčených adalimumabem a u 8,1 %

pacientů léčených placebem a aktivní kontrolou, kteří měli negativní výchozí titry antinukleárních

protilátek, zjištěny pozitivní titry ve 24. týdnu léčby. U dvou pacientů z 3 441 nemocných léčených

adalimumabem ve všech studiích s revmatoidní a psoriatickou artritidou došlo k rozvoji klinických

příznaků naznačujících možnost nového vzniku syndromu podobnému lupusu. Po vysazení léčby došlo

u těchto pacientů ke zlepšení. U žádného pacienta nedošlo k rozvoji lupózní nefritidy či symptomů

postižení centrálního nervového systému.

Hepatobiliání poruchy

V kontrolovaných klinických studiích fáze III s adalimumabem, zaměřených na revmatoidní artritidu a

psoriatickou artritidu, se po sledovanou dobu trvání v rozmezí od 4 do 104 týdnů objevilo zvýšení

ALT ≥ 3 x ULN u 3,7 % pacientů léčených adalimumabem a u 1,6 % pacientů léčených kontrolním

přípravkem.

V kontrolovaných klinických studiích fáze 3 s adalimumabem u pacientů s polyartikulární juvenilní

idiopatickou artritidou ve věku od 4 do 17 let a entezopatickou artritidou ve věku od 6 do 17 let se

vyskytla ALT elevace ≥ 3 x ULN u 6,1 % pacientů léčených adalimumabem a u 1,3 % pacientů

léčených v kontrolní skupině. Ve většině případů se zvýšení ALT vyskytlo při současném podávání

methotrexátu. Žádné zvýšení ALT ≥ 3 x ULN se nevyskytlo ve fázi III klinické studie s adalimumabem

u pacientů s polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou ve věku od 2 do < 4 let.

V kontrolovaných klinických studiích fáze III s adalimumabem u pacientů s Crohnovou chorobou a

ulcerózní kolitidou se po sledovanou dobu trvání v rozmezí od 4 do 52 týdnů objevilo zvýšení ALT ≥

3 x ULN u 0,9 % pacientů léčených adalimumabem a u 0,9 % pacientů léčených kontrolním

přípravkem.

V klinické studii fáze III s adalimumabem u pediatrických pacientů s Crohnovou chorobou, která

hodnotila účinnost a bezpečnost dvou udržovacích dávkovacích režimů upravených dle hmotnosti po

hmotnostně upravené indukční léčbě do 52 týdnů léčby, se vyskytla ALT elevace ≥ 3 x ULN u 2,6 %

(5 ze 192) pacientů, z nichž 4 byli vystaveni souběžné léčbě imunosupresivy.

V kontrolovaných klinických studiích fáze III s adalimumabem u pacientů s ložiskovou psoriázou se

po sledovanou dobu trvání v rozmezí od 12 do 24 týdnů objevilo zvýšení ALT ≥ 3 x ULN u 1,8 %

pacientů léčených adalimumabem a u 1,8 % pacientů léčených kontrolním přípravkem.

Žádné zvýšení ALT ≥ 3 x ULN se nevyskytlo v klinické studii fáze III s adalimumabem u

pediatrických pacientů s ložiskovou psoriázou.

V kontrolovaných klinických studiích s adalimumabem (úvodní dávky 160 mg v týdnu 0 a 80 mg v

týdnu 2, následované 40 mg jednou týdně počínaje týdnem 4) u pacientů s hidradenitis suppurativa se

sledovanou dobou trvání v rozmezí od 12 do 16 týdnů se objevilo zvýšení ALT ≥ 3 x ULN u 0,3 %

pacientů léčených adalimumabem a u 0,6 % pacientů léčených kontrolním přípravkem.

V kontrolovaných klinických studiích s adalimumabem (úvodní dávky 80 mg v týdnu 0, následované

40 mg jednou za dva týdny počínaje týdnem 1) se u dospělých pacientů s uveitidou léčených až po

dobu 80 týdnů se střední expozicí 166,5 dne v případě terapie adalimumabem a 105,0 dne v případě

terapie kontrolním přípravkem objevilo zvýšení ALT ≥ 3 x ULN u 2,4 % pacientů léčených

adalimumabem a u 2,4 % pacientů léčených kontrolním přípravkem.

V klinických studiích napříč všemi indikacemi byli pacienti se zvýšeným ALT asymptomatičtí a ve

většině případů bylo zvýšení ALT přechodné a vymizelo s pokračováním léčby. Nicméně, po uvedení

přípravku na trh byly u pacientů, jimž byl podáván adalimumab, hlášeny případy selhání jater, stejně

jako případy méně závažných poruch jater, které mohou selhání jater předcházet, jako je hepatitida,

včetně autoimunní hepatitidy.

Souběžná léčba azathioprinem/merkaptopurinem

Ve studiích s Crohnovou chorobou byla u dospělých pacientů léčených kombinací adalimumabu spolu

s azathioprinem/merkaptopurinem pozorována vyšší incidence malignit a závažných nežádoucích

účinků souvisejících s infekcemi v porovnání s pacienty, kteří byli léčeni pouze adalimumabem.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

V klinických studiích nebyla pozorována toxicita omezující dávku léku. Nejvyšší hodnocenou dávkou

bylo opakované intravenózní podávání 10 mg/kg, což je přibližně 15násobek doporučené dávky.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Imunosupresiva, Inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α),

ATC kód: L04AB04

AMGEVITA je tzv. podobným biologickým léčivým přípravkem (“biosimilar”). Podrobné informace

jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky

http://www.ema.europa.eu.

Mechanismus účinku

Adalimumab se specificky váže na TNF a neutralizuje biologickou funkci TNF blokováním jeho

interakce s p55 a p75 TNF receptorů na povrchu buněk.

Adalimumab rovněž moduluje biologickou odpověď, která je indukována nebo regulována TNF,

včetně změn hladin adhezních molekul zodpovědných za migraci leukocytů (ELAM-1, VCAM-1 a

ICAM-1 při IC50

0,1-0,2 nM).

Farmakodynamické účinky

Po léčbě adalimumabem byl u pacientů s revmatoidní artritidou v porovnání s výchozím stavem

pozorován rychlý pokles hladin ukazatelů akutní fáze zánětu (C-reaktivní protein (CRP) a sedimentace

erytrocytů (FW)) a sérových cytokinů (IL-6). Po podání adalimumabu byly rovněž sníženy sérové

koncentrace matrixových metaloproteináz (MMP-1 a MMP-3), které vyvolávají přestavbu tkání

způsobující destrukci chrupavek. U pacientů léčených adalimumabem obvykle došlo ke zlepšení

hematologických známek chronického zánětu.

Rychlý pokles hladin CRP během léčby adalimumabem byl také pozorován u pacientů s

polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou, Crohnovou chorobou, ulcerózní kolitidou a

hidradenitis suppurativa. U pacientů s Crohnovou chorobou bylo také pozorováno snížení počtu buněk

exprimujících markery zánětlivých faktorů v tlustém střevě, což zahrnovalo i významný pokles exprese

TNFα. Endoskopické zkoumání střevní sliznice jednoznačně prokázalo slizniční hojení u pacientů

léčených adalimumabem.

Klinická účinnost a bezpečnost

Revmatoidní artritida

Adalimumab byl hodnocen u více než 3 000 pacientů ve všech klinických studiích s revmatoidní

artritidou. Účinnost a bezpečnost adalimumabu byly hodnoceny v 5 randomizovaných, dvojitě

zaslepených a dobře kontrolovaných studiích. Někteří pacienti byli léčeni po dobu až 120 měsíců.

Ve studii RA I bylo hodnoceno 271 pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní

artritidou, kteří byli ve věku 18 let a starší a selhala u nich léčba nejméně jedním chorobu

modifikujícím antirevmatickým lékem a léčba methotrexátem v dávkách 12,5-25 mg (10 mg v případě

nesnášenlivosti methotrexátu) jednou týdně nebyla dostatečně účinná, při konstantní dávce 10-25 mg

methotrexátu jednou týdně. Pacienti dostávali dávky 20, 40 nebo 80 mg adalimumabu nebo placebo

každý druhý týden po dobu 24 týdnů.

Ve studii RA II bylo hodnoceno 544 pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní

artritidou, kteří byli ve věku 18 let a starší a selhala u nich léčba nejméně jedním chorobu

modifikujícím antirevmatickým lékem. Pacientům byla po dobu 26 týdnů podávána subkutánně dávka

20 nebo 40 mg adalimumabu každý druhý týden a placebo v týdnu bez podání aktivní léčby nebo

placebo bylo podáváno jednou týdně po stejnou dobu. Ve studii nebyly povoleny žádné jiné chorobu

modifikující antirevmatické léky.

Ve studii RA III bylo hodnoceno 619 pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní

artritidou, kteří byli ve věku 18 let a starší a u kterých nebyla odpověď na léčbu methotrexátem v

dávkách 12,5-25 mg dostatečná nebo v případě nesnášenlivosti methotrexátu v dávce 10 mg týdně. Ve

studii byly tři skupiny. První skupina dostávala injekce placeba jednou týdně po dobu 52 týdnů. Druhá

skupina dostávala adalimumab 20 mg jednou týdně po dobu 52 týdnů. Třetí skupina byla léčena

adalimumabem 40 mg každý druhý týden, přičemž v týdnu bez podávání aktivní látky dostávali

pacienti placebo. Po ukončení prvních 52 týdnů bylo 457 pacientů zařazeno do otevřené prodloužené

fáze studie, kdy bylo podáváno 40 mg adalimumabu/MTX každý druhý týden po dobu až 10 let.

Studie RA IV primárně hodnotila bezpečnost léčby u 636 pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní

revmatoidní artritidou, kteří byli ve věku 18 let a starší. Studie se mohli zúčastnit pacienti, kteří dosud

neužívali chorobu modifikující antirevmatické léky i pacienti, kteří byli i v průběhu studie léčeni

revmatologickou léčbou za předpokladu, že tato terapie byla stabilní po dobu nejméně 28 dní. Jednalo

se o léčbu methotrexátem, leflunomidem, hydroxychlorochinem, sulfasalazinem a/nebo solemi zlata.

Pacienti byli randomizováni na léčbu 40 mg adalimumabunebo placeba každý druhý týden po dobu 24

týdnů.

Studie RA V hodnotila 799 dospělých pacientů se středně až výrazně aktivní časnou revmatoidní

artritidou dosud neléčených methotrexátem (průměrné trvání nemoci méně než 9 měsíců). Tato studie

hodnotila účinnost adalimumabu 40 mg podávaného každý druhý týden/v kombinované terapii s

methotrexátem, adalimumabu 40 mg každý druhý týden v monoterapii a methotrexátu v monoterapii

na snížení známek a příznaků a rychlost progrese poškození kloubů u revmatoidní artritidy po dobu

104 týdnů. Po ukončení prvních 104 týdnů bylo 497 pacientů zařazeno do otevřené prodloužené fáze,

ve které bylo 40 mg adalimumabu podáváno každý druhý týden po dobu 10 let.

Primárním cílovým parametrem ve studiích RA I, II a III a sekundárním cílovým parametrem ve studii

RA IV bylo procento pacientů, kteří dosáhli odpověď ACR 20 ve 24. nebo 26. týdnu. Primárním

cílovým parametrem ve studii RA V bylo procento pacientů, kteří dosáhli odpověď ACR 50 v týdnu

52. Ve studiích RA III a V bylo dalším primárním cílovým parametrem v 52. týdnu zpomalení

progrese onemocnění (stanovené pomocí RTG vyšetření). Studie RA III měla také primárním cílovým

parametrem změnu kvality života.

ACR odpověď

Procento pacientů léčených adalimumabem, kteří dosáhli odpověď ACR 20, 50 a 70 bylo ve studiích

RA I, II a III shodné. Výsledky při podávání dávky 40 mg každý druhý týden jsou shrnuty v tabulce 7.

Tabulka 7. ACR odpověď v placebem kontrolovaných studiích (procento pacientů)

Odpověď

Studie RA I

a

**

Studie RA II

a

**

Studie RA III

a

**

Placebo/

MTX

c

n=60

Adalimumab

b

/

MTX

c

n=63

Placebo

n=110

Adalimumab

b

n=113

Placebo/

MTX

c

n=200

Adalimumab

b

/

MTX

c

n=207

ACR 20

6 měsíců

13,3 %

65,1 %

19,1 %

46,0 %

29,5 %

63,3 %

12 měsíců

24,0 %

58,9 %

ACR 50

6 měsíců

6,7 %

52,4 %

8,2 %

22,1 %

9,5 %

39,1 %

12 měsíců

9,5 %

41,5 %

ACR 70

6 měsíců

3,3 %

23,8 %

1,8 %

12,4 %

2,5 %

20,8 %

12 měsíců

4,5 %

23,2 %

Studie RA I za 24 týdnů, Studie RA II za 26 týdnů a Studie RA III za 24 a 52 týdnů

adalimumab 40 mg podávaný každý druhý týden

MTX = methotrexát

**p < 0,01, adalimumab versus placebo

Ve studiích RA I-IV došlo po 24 a 26 týdnech léčby v porovnání s placebem ke zlepšení všech

jednotlivých složek kritérií odpovědi ACR (počet bolestivých a oteklých kloubů, hodnocení aktivity

onemocnění a bolesti lékařem a pacientem, skóre indexu disability (HAQ) a hodnoty CRP (mg/dl)).

Ve studii RA III toto zlepšení přetrvávalo po dobu 52 týdnů.

V otevřené prodloužené studii fáze III s revmatoidní artritidou si většina pacientů, kteří dosáhli

odpovědi dle ACR, udržela odpověď v trvání až 10 let. Z celkového počtu 207 pacientů, kteří byli

randomizováni na adalimumab 40 mg každý druhý týden, jich 114 pokračovalo v léčbě

adalimumabem každý druhý týden po dobu 5 let. Z těchto pacientů 86 (75,4 %) dosáhlo odpovědi

ACR 20; 72 pacientů (63,2 %) dosáhlo odpovědi ACR 50 a 41 pacientů (36 %) dosáhlo odpovědi

ACR 70. Z celkového počtu 207 pacientů jich 81 pokračovalo v léčbě adalimumabem v dávce 40 mg

každý druhý týden po dobu 10 let. Mezi těmito dosáhlo 64 pacientů (79,0 %) odpovědi ACR 20, 56

pacientů (69,1 %) dosáhlo odpovědi ACR 50 a 43 pacientů (53,1 %) dosáhlo odpovědi ACR 70.

Ve studii RA IV byla ACR 20 odpověď u pacientů léčených adalimumabem a standardní léčbou

statisticky významně lepší než u pacientů léčených placebem a standardní léčbou (p < 0,001).

Ve studiích RA I - IV dosáhli pacienti léčení adalimumabem statisticky významné odpovědi ACR 20 a

50 v porovnání s placebem již za jeden až dva týdny po zahájení léčby.

Ve studii RA V u pacientů s časnou revmatoidní artritidou, kteří dosud nebyli léčeni methotrexátem,

vedla kombinovaná léčba adalimumabem a methotrexátem k rychlejší a významně větší odpovědi

ACR než monoterapie methotrexátem a monoterapie adalimumabem v 52. týdnu a odpověď

přetrvávala i ve 104. týdnu (viz tabulka 8).

Tabulka 8. Odpověď ACR ve studii RA V (procento pacientů)

Odpověď

MTX

n=257

Adalimumab

n=274

Adalimumab

/MTX

n=268

Hodnota p

a

Hodnota p

b

Hodnota p

c

ACR 20

Týden 52

62,6 %

54,4 %

72,8 %

0,013

< 0,001

0,043

Týden 104

56,0 %

49,3 %

69,4 %

0,002

< 0,001

0,140

ACR 50

Týden 52

45,9 %

41,2 %

61,6 %

< 0,001

< 0,001

0,317

Týden 104

42,8 %

36,9 %

59,0 %

< 0,001

< 0,001

0,162

ACR 70

Týden 52

27,2 %

25,9 %

45,5 %

< 0,001

< 0,001

0,656

Týden 104

28,4 %

28,1 %

46,6 %

< 0,001

< 0,001

0,864

Hodnota p pochází z párového srovnání monoterapie methotrexátem a kombinované terapie

adalimumab/methotrexát pomocí Mann-Whitneova U testu.

Hodnota p pochází z párového srovnání monoterapie adalimumabem a kombinované terapie

adalimumab/methotrexát pomocí Mann-Whitneova U testu.

Hodnota p pochází z párového srovnání monoterapie adalimumab a monoterapie methotrexátem pomocí

Mann-Whitneova U testu.

V otevřené prodloužené fázi studie RA V byly odpovědi ACR na léčbu zachovány po dobu až 10 let. Z

542 pacientů, kteří byli randomizováni na léčbu adalimumabem 40 mg každý druhý týden,

pokračovalo 170 pacientů v léčbě adalimumabem 40 mg každý druhý týden po dobu 10 let. Mezi těmi

dosáhlo 154 pacientů (90,6 %) odpovědi ACR 20; 127 pacientů (74,7 %) dosáhlo odpovědi ACR 50 a

102 pacientů (60,0 %) dosáhlo odpovědi ACR 70.

V týdnu 52 dosáhlo 42,9 % pacientů léčených kombinací adalimumab/methotrexát klinickou remisi

(DAS28 (CRP) < 2,6) v porovnání s 20,6 % pacientů léčených methotrexátem v monoterapii a 23,4 %

pacientů léčených adalimumabem v monoterapii. Kombinovaná terapie adalimumab/methotrexát byla

klinicky a statisticky lepší než monoterapie methotrexátem (p < 0,001) a monoterapie adalimumabem

(p < 0,001) z hlediska dosažení stavu nízké aktivity choroby u pacientů se střední až těžkou formou

revmatoidní artritidy diagnostikovanou v nedávné době. Odpověď u obou větví studie s monoterapií

byla podobná (p=0,447). Ze 342 subjektů, které se účastnily otevřené prodloužené fáze studie a byly

randomizovány na léčbu adalimumabem v monoterapii nebo adalimumabem v kombinaci s

methotrexátem, 171 pacientů dokončilo 10 let léčby adalimumabem. Z těchto pacientů dosáhlo remise

po 10 letech 109 subjektů (63,7 %).

RTG odpověď

Ve studii RA III, kde průměrné trvání revmatoidní artritidy u pacientů léčených adalimumabem bylo

přibližně 11 let, bylo strukturální poškození kloubů hodnoceno radiograficky a vyjádřeno jako změna

modifikovaného celkového Sharpova skóre (Total Sharp Score, TSS) a jeho komponent, skóre erozí a

skóre zúžení kloubní štěrbiny. U pacientů léčených adalimumabem/methotrexátem byla zjištěna

významně menší RTG progrese v 6. a 12. měsíci léčby než u pacientů léčených methotrexátem v

monoterapii (viz tabulka 9).

Snížení stupně progrese strukturálního poškození u části pacientů v otevřené prodloužené RA studii III

přetrvává po dobu 8 a 10 let. Po 8 letech bylo 81 z 207 pacientů původně léčených adalimumabem v

dávce 40 mg každý druhý týden radiograficky zhodnoceno. U 48 z těchto pacientů nedošlo k progresi

strukturálního poškození, což bylo definováno jako 0,5 či nižší změna hodnoty mTSS v porovnání s

výchozím stavem. Po 10 letech 79 z 207 pacientů původně léčených adalimumabem v dávce 40 mg

každý druhý týden bylo radiograficky zhodnoceno. Mezi těmito se u 40 pacientů neprokázala progrese

strukturálního poškození, definovaná jako změna mTSS o 0,5 nebo méně v porovnání s výchozím

stavem.

Tabulka

. Průměrné RTG změny po 12 měsících ve studii RA III

Placebo/

MTX

a

Adalimumab

/MTX

40 mg každý druhý

týden

Placebo/MTX-

adalimumab /MTX

(95% interval

spolehlivosti

b

)

Hodnota p

Celkové Sharpovo skóre

2,6 (1,4; 3,8)

< 0,001

Skóre erozí

1,6 (0,9; 2,2)

< 0,001

Skóre JSN

0,9 (0,3; 1,4)

0,002

methotrexát

95% intervaly spolehlivosti pro rozdíly změny skóre mezi methotrexátem a adalimumabem

na základě analýzy pořadí

zúžení kloubní štěrbiny

Ve studii RA V bylo strukturální poškození kloubů hodnoceno radiograficky a vyjádřeno jako změna

upraveného celkového Sharpova skóre (viz tabulka 10).

Tabulka 10. Radiografické průměrné změny v týdnu 52 ve studii RA V

MTX

n=257

(95 %

interval

spolehlivosti)

Adalimumab

n=274

(95 %

interval

spolehlivosti)

Adalimumab/MTX

n=268

(95 % interval

spolehlivosti)

Hodnota

p

a

Hodnota

p

b

Hodnota p

c

Celkové

Sharpovo skóre

5,7 (4,2-7,3)

3,0 (1,7-4,3)

1,3 (0,5-2,1)

< 0,001

0,0020

< 0,001

Skóre eroze

3,7 (2,7-4,7)

1,7 (1,0-2,4)

0,8 (0,4-1,2)

< 0,001

0,0082

< 0,001

JSN skóre

2,0 (1,2-2,8)

1,3 (0,5-2,1)

0,5 (0-1,0)

< 0,001

0,0037

0,151

Hodnota p pochází z párového srovnání monoterapie methotrexátem a kombinované terapie

adalimumab/methotrexát pomocí Mann-Whitneova U testu.

Hodnota p pochází z párového srovnání monoterapie adalimumab a kombinované terapie

adalimumab/methotrexát pomocí Mann-Whitneova U testu.

Hodnota p pochází z párového srovnání monoterapie adalimumabem a monoterapie methotrexátem pomocí

Mann-Whitneova U testu.

Po 52 a 104 týdnech terapie bylo procento pacientů bez progrese (změna modifikovaného Sharpova

skóre oproti výchozímu stavu ≤ 0,5) významně vyšší při kombinované terapii adalimumab/methotrexát

(63,8 %, resp. 61,2 %) v porovnání s monoterapií methotrexátem (37,4 %, resp. 33,5 %, p < 0,001) a

monoterapií adalimumabem (50,7 %, p < 0,002, resp. 44,5 %, p < 0,001).

V otevřené prodloužené fázi studie RA V byla v desátém roce průměrná změna modifikovaného

Sharpova skóre oproti výchozímu stavu 10,8, 9,2 a 3,9 u pacientů původně randomizovaných na léčbu

methotrexátem v monoterapii, adalimumabem v monoterapii a adalimumabem v kombinaci s

methotrexátem. Odpovídající poměry pacientů bez radiografické progrese byly 31,3 %, 23,7 % a 36,7

Kvalita života a tělesné funkce

Kvalita života odvozená od zdravotního stavu a tělesné funkce byly ve čtyřech původních

kontrolovaných studiích hodnoceny indexem disability pomocí Dotazníku hodnocení zdraví (Health

Assessment Questionnaire – HAQ). Tento parametr byl předem stanoveným primárním výsledným

ukazatelem v 52. týdnu ve studii RA III. U všech dávek/režimů podávání adalimumabu ve všech

čtyřech studiích bylo prokázáno statisticky významně větší zlepšení indexu disability HAQ mezi

výchozí hodnotou a hodnotou v 6. měsíci v porovnání s placebem a ve studii RA III byly pozorovány

stejné výsledky v 52. týdnu. Tyto nálezy podporují i výsledky Stručného formuláře průzkumu zdraví

(SF 36) u všech dávek/režimů podávání adalimumabu ve všech čtyřech studiích se statisticky

významným zlepšením skóre souhrnu tělesných komponent (physical component summary – PCS) a

statisticky významným zlepšením skóre příznaků bolesti a vitality při dávkování přípravku 40 mg

každý druhý týden. Ve všech třech studiích, ve kterých byla hodnocena únava (studie RA I, III, IV) byl

pozorován její statisticky významný pokles stanovením funkčního hodnocení léčby chronického

onemocnění (FACIT).

Ve studii RA III se u většiny subjektů, které dosáhly zlepšení tělesných funkcí a pokračovaly v léčbě,

udrželo zlepšení až do týdne 520 (120 měsíců) nezaslepené fáze studie. Zlepšení kvality života bylo

hodnoceno po dobu 156 týdnů (36 měsíců), toto zlepšení přetrvávalo v průběhu celého tohoto období.

Ve studii RA V se zlepšení indexu disability HAQ a tělesné komponenty v průzkumu SF 36 prokázalo

jako větší (p < 0,001) při kombinované léčbě adalimumabem/methotrexátem v porovnání s

monoterapií methotrexátem a monoterapií adalimumabem v 52. týdnu a zůstávalo větší až do 104.

týdne. Mezi 250 subjekty, které dokončily otevřenou prodlouženou fázi studie RA V, bylo po dobu 10

let léčby zachováno zlepšení fyzických funkcí.

Juvenilní idiopatická artritida (JIA)

Polyartikulární juvenilní idiopatická artritida (pJIA)

Bezpečnost a účinnost adalimumabu byla hodnocena ve dvou studiích (pJIA I a pJIA II) u dětí s

aktivní polyartikulární nebo polyartikulárním průběhem juvenilní idiopatické artritidy, kteří trpěli

různými typy výskytu JIA (nejčastěji revmatoidní faktor negativní nebo pozitivní polyartritida a

rozšířená oligartritida).

pJIA I

Bezpečnost a účinnost adalimumabu byla hodnocena v multicentrické, randomizované, dvojitě

zaslepené studii paralelních skupin pacientů u 171 dětí (ve věku 4-17 let) s polyartikulární JIA. V

otevřené úvodní fázi (OL LI, open-label lead in phase) studie byli pacienti rozdělení do dvou skupin,

na pacienty léčené MTX (methotrexátem) a pacienty neléčené MTX. Pacienti ve skupině neléčené

MTX byli buď dosud neléčení nebo jim byl MTX vysazen minimálně dva týdny před zahájením léčby

sledovaným přípravkem. Pacienti, kteří zůstali na stabilních dávkách NSAID a prednisonu (≤ 0,2 mg

/kg/den nebo při maximu 10 mg/den). V OL LI fázi dostávali všichni pacienti dávku 24 mg/m

až do

maxima 40 mg adalimumabu každé dva týdny po dobu 16 týdnů. Distribuce pacientů podle věku a dále

dle toho, zda dostávali minimální, střední nebo maximální dávku v průběhu OL LI fáze studie je

znázorněna v tabulce 11.

Tabulka 11. Distribuce pacientů podle věku a dávky adalimumabu, podávané v průběhu OL LI

fáze

Skupina dle věku

Počet pacientů ve výchozím

stavu n (%)

Minimální, střední a

maximální dávka

4 až 7 let

31 (18,1)

10, 20 a 25 mg

8 až 12 let

71 (41,5)

20, 25 a 40 mg

13 až 17 let

69 (40,4)

25, 40 a 40 mg

Pacienti vykazující odpověď ACR 30 pediatrického ACR v týdnu 16 byli vhodní k randomizaci do

dvou dvojitě zaslepených (DB) fází, kdy dostávali buď adalimumab v dávce 24 mg/m

až do

maximální dávky 40 mg či placebo každý druhý týden po dobu dalších 32 týdnů nebo do doby

vzplanutí onemocnění. Kritéria vzplanutí byla definována jako zhoršení o ≥ 30 % v porovnání s

výchozím stavem u ≥ 3 ze 6 hlavních kritérií pediatrického ACR, přítomnost ≥ 2 aktivních kloubů a

zlepšení o > 30 % u ne více než 1 ze 6 kritérií. Po 32 týdnech léčby nebo při vzplanutí onemocnění byli

pacienti vhodní k zařazení do otevřené prodloužené fáze.

Tabulka 12. Odpovědi v pediatrické ACR 30 ve studii s JIA

Skupina

MTX

Bez MTX

Fáze

OL-LI 16 týdnů

Odpovědi

PediatrickéACR 30 (n/N)

94,1 % (80/85)

74,4 % (64/86)

Výsledky účinnosti

Dvojitě zaslepených 32

týdnů

Adalimumab/

(N = 38)

Placebo/MTX

(N = 37)

Adalimumab

(N = 30)

Placebo

(N = 28)

Vzplanutí onemocnění na

konci 32 týdnů

(n/N)

36,8 % (14/38)

64,9 % (24/37)

43,3 % (13/30)

71,4 % (20/28)

Medián doby do

vzplanutí onemocnění

> 32 týdnů

20 týdnů

> 32 týdnů

14 týdnů

Odpovědi Pediatrické ACR 30/50/70 v týdnu 48 byly významně vyšší než ty u pacientů léčených placebem

p = 0,015

p = 0,031

Mezi těmi, jež dosáhli odpovědi v týdnu 16 (n = 144), byly odpovědi pediatrického ACR v OLE fázi

udržovány na hodnotách 30/50/70/90 po dobu až šesti let u těch pacientů, jež byli léčeni

adalimumabem po celou dobu studie. Krom toho všech 19 subjektů, z nichž 11 bylo při zahájení studie

ve věku 4 až 12 let a 8 ve věku 13 až 17 let, bylo léčeno 6 let nebo déle.

Celkově byly odpovědi obecně lepší a u menšího množství pacientů došlo k vývinu protilátek, pokud

byli léčeni kombinací adalimumabu a MTX ve srovnání s monoterapií adalimumabem. Uvážíme-li tyto

výsledky, doporučuje se, aby byl adalimumab užíván v kombinaci s MTX a v monoterapii jen u těch

pacientů, u nichž není užití MTX vhodné (viz bod 4.2).

pJIA II

Bezpečnost a účinnost adalimumabu byla hodnocena v multicentrické otevřené studii se 32 dětmi (ve

věku 2 až < 4 roky nebo ve věku 4 roky a více s tělesnou hmotností < 15 kg) se středně těžkou až

těžkou polyartikulární JIA. Pacienti dostávali adalimumab v dávce 24 mg/m

tělesného povrchu (BSA)

až do maximální dávky 20 mg každý druhý týden subkutánní injekcí po dobu 24 týdnů. V průběhu

studie užívala většina subjektů současně methotrexát a u menšího množství případů bylo hlášeno

užívání kortikosteroidů nebo NSAID.

Z pozorovaných údajů vyplývá, že v týdnu 12 bylo dosaženo odpovědi PedACR 30 u 93,5 % subjektů

a v týdnu 24 bylo této odpovědi dosaženo u 90,0 % subjektů. Poměr subjektů s odpovědí PedACR

50/70/90 v týdnu 12 byl 90,3 %/61,3 %/38,7 % a poměr subjektů s touto odpovědí v týdnu 24 byl 83,3

%/73,3 %/36,7 %. Mezi pacienty, kteří dosáhli odpovědi PedACR 30 v týdnu 24 (n = 27 ze 30

pacientů), přetrvávala v OLE fázi odpověď PedACR 30 u těch, kterým byl podáván adalimumab po

celou dobu studie. Celkově bylo 20 subjektů léčeno po dobu 60 týdnů nebo déle.

Entezopatická artritida

Bezpečnost a účinnost adalimumabu byla hodnocena v multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené

studii u 46 pediatrických pacientů (ve věku od 6 do 17 let) se středně těžkou entezopatickou artritidou.

Pacienti byli randomizováni do skupiny dostávající buď 24 mg/m

tělesného povrchu (BSA)

adalimumabu do maximální dávky 40 mg nebo placebo každý druhý týden po dobu 12 týdnů. Po dvojitě

zaslepeném období následovalo otevřené období (OL), během kterého pacienti dostávali 24 mg/m

adalimumabu do maximální dávky 40 mg každý druhý týden subkutánně až po dobu do maximálně

192 týdnů. Primárním cílovým parametrem byla procentuální změna v počtu aktivních kloubů s

artritidou (otok nezpůsoben deformitou nebo klouby s úbytkem pohyblivosti plus bolest a/nebo

citlivost) od počátku do týdne 12, které bylo dosaženo průměrným procentuálním snížením -62,6 %

(střední procentuální změna -88,9 %) u pacientů ve skupině s adalimumabem ve srovnání s -11,6 %

(střední procentuální změna -50,0 %) u pacientů ve skupině s placebem. Zlepšení v počtu aktivních

kloubů s artritidou bylo během OL období do týdne 156 udrženo u 26 z 31 (84 %) pacientů ve skupině

s adalimumabem, kteří setrvávali ve studii. Ačkoli to nebylo statisticky významné, u většiny pacientů

bylo prokázáno klinické zlepšení sekundárních cílových parametrů, jako počet míst s entesitidou,

počet citlivých kloubů (TJC), počet oteklých kloubů (SJC), pediatrická ACR 50 odpověď a pediatrická

ACR 70 odpověď.

Axiální spondylartritida

Ankylozující spondylitida (AS)

Adalimumab 40 mg byl podáván každý druhý týden ve dvou randomizovaných, dvojitě zaslepených,

placebem kontrolovaných studiích 393 pacientům s aktivní ankylozující spondylitidou, u nichž nebyla

dostatečná odpověď na konvenční terapii (průměrné výchozí skóre aktivity choroby [Bath Ankylosis

Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI)] bylo u všech skupin 6,3). Studie trvaly 24 týdnů. 79

pacientů (20,1 %) bylo léčeno současně chorobu modifikujícími antirevmatiky a 37 pacientů (9,4 %)

glukokortikoidy. Po zaslepené fázi následovala otevřená fáze, během níž pacienti dostávali

adalimumab 40 mg každý druhý týden subkutánně po dobu dalších 28 týdnů. Subjekty hodnocení

(n=215, 54,7 %), u kterých se v týdnech 12, 16 nebo 20 nepodařilo dosáhnout ASAS 20, byly

předčasně zařazeny do otevřené fáze studie a každý druhý týden pak dostávaly subkutánně 40 mg

adalimumabu a byly poté v dvojitě zaslepených statistických analýzách považovány za na léčbu

neodpovídající.

V rozsáhlejší studii AS I s 315 pacienty výsledky prokázaly statisticky signifikantní zlepšení

symptomů ankylozující spondylitidy u pacientů léčených adalimumabem ve srovnání s placebem.

Signifikantní odpověď byla poprvé pozorována v týdnu 2 a přetrvávala až do týdne 24 (tabulka 13).

Tabulka 13.

Účinné odpovědi v placebem kontrolované studii s ankylozující spondylitidou

studie AS I Redukce symptomů

Odpověď

Placebo

N = 107

Adalimumab

N = 208

ASAS

Týden 2

16 %

42 %***

Týden 12

21 %

58 %***

Týden 24

19 %

51 %***

ASAS 50

Týden 2

16 %***

Týden 12

10 %

38 %***

Týden 24

11 %

35 %***

ASAS 70

Týden 2

7 %**

Týden 12

23 %***

Týden 24

24 %***

BASDAI

Týden 2

20 %***

Týden 12

16 %

45 %***

Týden 24

15 %

42 %***

Statisticky signifikantní při p < 0,001, < 0,01 pro všechna srovnání mezi adalimumabem a

placebem v týdnech 2, 12 a 24

stanovení stupně ankylozující spondylitidy (Assessments in Ankylosing Spondylitis)

Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index

Pacienti léčeni adalimumabem vykazovali signifikantně významnější zlepšení v týdnu 12, které

přetrvávalo až do týdne 24 a to v obou dotaznících SF36 i v ASQoL (Ankylosing Spondylitis Quality

of Life Questionnaire - dotazník kvality života pacientů s ankylozující spondylitidou).

Obdobné tendence (ne všechny statisticky signifikantní) byly pozorovány v menší randomizované,

dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii AS u 82 dospělých pacientů s aktivní ankylozující

spondylitidou.

Axiální spondylartritida bez radiologického průkazu AS

Bezpečnost a účinnost adalimumabu byla hodnocena ve dvou randomizovaných, dvojitě zaslepených,

placebem kontrolovaných studiích u pacientů s axiální spondyloartritidou bez radiologického průkazu

(nr-axSpA). Studie nr-axSpA I hodnotila pacienty s aktivní nr-axSpA. Studie nr-axSpA II byla studie s

vysazením léčby u pacientů s aktivní nr-axSpA, kteří dosáhli remise během otevřené léčby

adalimumabem.

Studie nr-axSpA I

Ve studii nr-axSpA I byl adalimumab v dávce 40 mg každý druhý týden hodnocen u 185 pacientů ve

12 týdnů trvající randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii u pacientů s aktivní

nr-axSpA (průměrné výchozí skóre aktivity choroby [Bath Ankylosis Spondylitis Disease Activity

Index (BASDAI)] bylo 6,4 u pacientů léčených adalimumabem a 6,5 u pacientů na placebu), kteří

nedosáhli dostatečné odpovědi nebo netolerovali ≥ 1 NSAID nebo jsou u nich NSAIDs

kontraindikovány.

Ve výchozím stavu bylo třicet tři pacientů (18 %) současně léčeno chorobu modifikujícími

antirevmatiky a 146 (79 %) pacientů bylo léčeno NSAID. Po dvojitě zaslepeném období následovala

otevřená fáze, během níž byl pacientům podáván adalimumab v dávce 40 mg každý druhý týden

subkutánně po dobu dalších 144 týdnů. Výsledky v týdnu 12 prokázaly statisticky signifikantní

zlepšení známek a příznaků aktivní nr-axSpA u pacientů léčených adalimumabem v porovnání s

placebem (tabulka 14).

Tabulka 14. Účinnost u placebem kontrolované studie nr-axSpA I

Odpovědi v týdnu 12 - dvojitě zaslepeno

Placebo

N=94

Adalimumab

N=91

ASAS

15 %

36 %***

ASAS 20

31 %

52 %**

ASAS 5/6

31 %***

ASAS částečná remise

16 %*

BASDAI

15 %

35 %**

ASDAS

c,d,e

-0,3 %

-1,0 %***

ASDAS neaktivní onemocnění

24 %***

hs-CRP

d,f,g

-0,3

-4,7***

SPARCC

MRI sakroiliakální klouby

-0,6

-3,2**

SPARCC MRI páteř

-0,2

-1,8**

ASAS = Assessment of SpondyloArthritis international Society, stanovení stupně AS

Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index

Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score

střední hodnota v porovnání s výchozí hodnotou

n=91 placebo a n=87 adalimumab

vysoká citlivost C-reaktivního proteinu (mg/l)

n=73 placebo and n=70 adalimumab

Spondyloarthritis Research Consortium of Canada

n=84 placebo a adalimumab

n=82 placebo a n=85 adalimumab

***, **, * Statisticky signifikantní při p < 0,001, < 0,01 a < 0,05, v tomto pořadí, pro všechna srovnání mezi

adalimumabem a placebem

V otevřené fázi prodloužené studie bylo zlepšení příznaků a symptomů udrženo při léčbě

adalimumabem do týdne 156.

Inhibice zánětu

U pacientů léčených adalimumabem do týdne 156, resp. týdne 104, bylo udrženo významné zlepšení

příznaků zánětu měřených hs-CRP a MRI u obou sakroiliakálních kloubů a páteře.

Kvalita života a tělesné funkce

Otázka kvality života a tělesných funkcí v závislosti na zdraví byla hodnocena prostřednictvím

dotazníků HAQ-S a SF-36. Adalimumab prokázal statisticky signifikantě vyšší zlepšení v celkovém

skóre HAQ-S a ve skóre tělesných funkcí (Physical Component Score, PCS) dotazníku SF- 36 při

porovnání výchozího stavu s týdnem 12 v porovnání s placebem. Během otevřené fáze prodloužené

studie bylo udrženo zlepšení kvality života a tělesných funkcí do týdne 156.

Studie nr-axSpA II

673 pacientů s aktivní nr-axSpA (průměrná výchozí aktivita onemocnění [BASDAI] byla 7,0) s

nedostatečnou odpovědí na ≥ 2 NSAID, nebo intolerancí či kontraindikací NSAID bylo zařazeno do

otevřené fáze studie nr-axSpA II, během které dostávali adalimumab 40 mg každý druhý týden po dobu

28 týdnů. Tito pacienti měli také objektivní průkaz zánětu sakroiliakálních kloubů nebo páteře na MRI

nebo zvýšenou hladinu hs-CRP. Pacienti, kteří dosáhli trvalé remise po dobu nejméně 12 týdnů (N =

305) (ASDAS <1,3 v týdnech 16, 20, 24 a 28) během otevřené fáze, byli pak randomizováni buď na

pokračování léčby adalimumabem 40 mg každý druhý týden (N = 152) nebo na placebo (N = 153) po

dobu dalších 40 týdnů ve dvojitě zaslepené, placebem kontrolované fázi (celková doba trvání studie 68

týdnů). Pacienti, u kterých došlo ke vzplanutí během dvojitě zaslepené fáze, mohli dostávat záchrannou

léčbu adalimumabem 40 mg každý druhý týden po dobu nejméně 12 týdnů.

Primárním cílovým ukazatelem účinnosti byl podíl pacientů bez vzplanutí do týdne 68 studie. Vzplanutí

bylo definováno jako ASDAS ≥ 2,1 při dvou po sobě jdoucích návštěvách s odstupem čtyř týdnů. U

většího podílu pacientů na léčbě adalimumabem nedošlo ke vzplanutí onemocnění během dvojitě

zaslepené fáze při porovnání s pacienty na placebu (70,4 % vs. 47,1 %, p < 0,001) (obrázek 1).

Obrázek 1: Kaplan-Meierovy křivky shrnující dobu do vzplanutí ve studii nr-axSpa II

PRAVDĚPODOBNOST, ŽE NEDOJDE

KE VZPLANUTÍ

ČAS (TÝDNY)

Léčba

Placebo

Adalimumab ∆ Cenzurovaní

Poznámka: P = Placebo (počet s rizikem (vzplanutí)); A = Adalimumab (počet s rizikem (vzplanutí)).

Z 68 pacientů ve skupině přiřazené do vysazení léčby, u kterých došlo ke vzplanutí, dokončilo 12 týdnů

záchranné léčby adalimumabem 65 pacientů, z nichž 37 (56,9 %) se dostalo znovu do remise (ASDAS

< 1,3) po 12 týdnech opětovného zahájení otevřené léčby.

Do týdne 68 vykazovali pacienti, kteří byli kontinuálně léčeni adalimumabem, statisticky větší zlepšení

známek a příznaků aktivní nr-axSpA v porovnání s pacienty, kteří byli přiřazeni do vysazení léčby

během dvojitě zaslepené fáze studie (tabulka 15).

Tabulka 15. Účinnost v placebem kontrolované fázi studie nr-axSpA II

Dvojitě zaslepená odpověď v týdnu 68

Placebo

N=153

Adalimumab

N=152

ASAS

47,1 %

70,4 %***

ASAS

45,8 %

65,8 %***

ASAS

částečná remise

26,8 %

42,1 %**

ASDAS

neaktivní onemocnění

33,3 %

57,2 %***

Částečné vzplanutí

64,1 %

40,8 %***

Assessments of SpondyloArthritis international Society, stanovení stupně AS

Výchozí stav je definován jako otevřený výchozí stav, kdy mají pacienti aktivní onemocnění.

Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score

Částečné vzplanutí je definováno jako ASDAS ≥ 1,3, ale < 2,1 při 2 po sobě jdoucích návštěvách.

***, ** Statisticky významné při p<0,001 a <0,01, v tomto pořadí, pro všechna srovnání mezi

adalimumabem a placebem.

Psoriatická artritida

Adalimumab 40 mg podávaný každý druhý týden byl studován u pacientů se střední a výraznou

aktivitou psoriatické artritidy ve dvou placebem kontrolovaných studiích PsA I a II. Ve studii PsA I,

která trvala 24 týdnů, bylo léčeno 313 dospělých pacientů s nedostatečnou odpovědí na nesteroidní

antirevmatika a z nich přibližně 50 % užívalo methotrexát. Ve studii PsA II, která trvala 12 týdnů, bylo

léčeno 100 pacientů s nedostatečnou odpovědí na léčbu DMARD. V průběhu dokončování obou studií

bylo 383 pacientů zahrnuto do otevřené prodloužené fáze studie, kdy užívali 40 mg adalimumabu

každý druhý týden.

Pro malý počet studovaných pacientů s psoriatickou artropatií podobnou ankylozující spondylitidě

nejsou k dispozici dostatečné důkazy o účinnosti adalimumabu.

Tabulka 16. Odpověď ACR v placebem kontrolovaných studiích u pacientů s

psoriatickou artritidou (procento pacientů)

Studie PsA I

Studie PsA II

Odpověď

Placebo

N=162

Adalimumab

N=151

Placebo

N=49

Adalimumab

N=51

ACR 20

14 %

58 %***

16 %

39 %*

Týden 12

Týden 24

15 %

57 %***

ACR 50

Týden 12

36 %***

25 %***

Týden 24

39 %***

ACR 70

Týden 12

20 %***

14 %*

Týden 24

23 %***

***p < 0,001 pro všechna porovnání mezi adalimumabem a placebem

*p < 0,05 pro všechna porovnání mezi adalimumabem a placebem

N/A neuplatňuje se

ACR odpověď ve studii PsA I byla obdobná při současné léčbě methotrexátem jako odpověď bez

léčby touto látkou. ACR odpovědi přetrvávaly v otevřené prodloužené fázi studie po dobu 136 týdnů.

Radiografické změny byly hodnoceny ve studii s psoriatickou artritidou. Radiografie rukou, zápěstí a

chodidel byly provedeny ve výchozím stavu a v týdnu 24 v průběhu dvojitě zaslepeného období, kdy

pacienti užívali buď adalimumab nebo placebo a poté v týdnu 48, kdy všichni pacienti přešli do

otevřené fáze a užívali adalimumab. Bylo použito modifikované celkové Sharpovo skóre (mTSS),

které zahrnovalo distální interfalangeální klouby (tedy nikoli identické s TSS, které bylo užito u

revmatoidní artritidy).

Léčba adalimumabem snížila, v porovnání s léčbou placebem, rychlost progrese poškození periferních

kloubů, jež bylo měřeno jako změna oproti výchozímu mTSS (průměr ± SD) 0,8 ± 2,5 ve skupině

léčené placebem (v týdnu 24) v porovnání s 0,0 ± 1,9; (< 0,001) ve skupině léčené adalimumabem (v

týdnu 48).

Ze subjektů bez radiografické progrese oproti výchozímu stavu do týdne 48 (n = 102), léčených

adalimumabem, 84 % nadále nevykazovalo radiografickou progresi v průběhu 144 týdnů léčby.

Pacienti léčení adalimumabem vykazovali statisticky signifikantní zlepšení fyzických funkcí

hodnocených jako HAQ a Short Term Health Survey (SF 36) ve srovnání s placebem v týdnu 24.

Zlepšení fyzických funkcí pokračovalo v průběhu otevřené prodloužené fáze studie až do týdne 136.

Psoriáza

Bezpečnost a účinnost adalimumabu byla studována u dospělých pacientů s chronickou ložiskovou

psoriázou (≥ 10 % BSA a Psoriasis Area and Severity Index (PASI) ≥ 12 nebo ≥ 10), kteří byli

kandidáty pro systémovou léčbu nebo fototerapii v randomizovaných, dvojitě zaslepených studiích. 73

% pacientů zahrnutých do psoriatických studií I a II podstoupilo předcházející systémovou léčbu nebo

fototerapii. Bezpečnost a účinnost adalimumabu byla také studována u dospělých pacientů se středně

závažnou až závažnou ložiskovou psoriázou a současně s psoriázou na rukou a/nebo chodidlech, kteří

byli kandidáty pro systémovou léčbu, v randomizované, dvojitě zaslepené studii (psoriatická studie

III).

Psoriatická studie I (REVEAL) hodnotila 1 212 pacientů ve třech fázích léčby. Ve fázi A užívali

pacienti placebo nebo adalimumab v úvodní dávce 80 mg, následované dávkou 40 mg každý druhý

týden počínaje prvním týdnem po podání dávky úvodní. Po 16 týdnech léčby pacienti, kteří dosáhli

odpovědi alespoň PASI 75 (PASI kritérium zlepšení alespoň 75 % ve vztahu k výchozímu stavu)

postoupili do fáze B a užívali 40 mg adalimumabu každý druhý týden. Pacienti, u kterých přetrvávala

odpověď PASI ≥ 75 v týdnu 33 a byli původně randomizováni k aktivní terapii ve fázi A, byli re-

randomizováni do fáze C a užívali 40 mg adalimumabu každý druhý týden nebo placebo po dobu

dalších 19 týdnů. Napříč všemi léčenými skupinami bylo průměrné výchozí skóre PASI 18,9 a výchozí

skóre Physician’s Global Assessment (PGA) se pohybovalo od „středně těžkého“ (53 % sledovaných

subjektů), po „těžké“ (41 %) až „velmi těžké“ (6 %).

Psoriatická studie II (CHAMPION) porovnávala účinnost a bezpečnost adalimumabu oproti

methotrexátu a placebu u 271 pacientů. Pacienti užívali placebo a MTX v úvodní dávce 7,5 mg, která

se následně zvyšovala až do týdne 12 do maximální dávky 25 mg, nebo užívali počáteční dávku 80 mg

adalimumabu, následované dávkou 40 mg každý druhý týden (počínaje prvním týdnem po počáteční

dávce) po dobu 16 týdnů. Nejsou dostupné žádné údaje o porovnání adalimumabu a MTX po této 16

týdenní léčbě. Pacientům, kteří užívali MTX, a kteří dosáhli odpovědi PASI ≥ 50 v týdnu 8 a/nebo 12,

nebyla dávka dále navyšována. Napříč všemi léčenými skupinami bylo průměrné PASI skóre 19,7 a

výchozí PGA skóre se pohybovalo od „mírného“ (< 1 %), po „středně těžké“ (48 %), „těžké“ (46 %)

až „velmi těžké“ (6 %).

Pacienti, kteří se účastnili celé fáze II a fáze III psoriatických studií, byli vhodní k tomu, aby byli

zařazeni do otevřené fáze prodloužené studie, v níž byl adalimumab podáván minimálně po dobu

dalších 108 týdnů.

V psoriatických studiích I a II byl primárním cílovým parametrem podíl pacientů, kteří dosáhli

odpovědi PASI 75 v týdnu 16 od výchozího stavu (viz tabulky 17 a 18).

Tabulka 17. Studie Ps I (REVEAL) Výsledky účinnosti za 16 týdnů

placebo

N=398

n (%)

Adalimumab 40 mg

každý druhý týden

N=814

n (%)

PASI 75

a

26 (6,5)

578 (70,9)

PASI 100

3 (0,8)

163 (20,0)

PGA: čistý/minimální

17 (4,3)

506 (62,2)

Procento pacientů, kteří dosáhli PASI75, bylo vypočteno jako střední průměr hodnot

p < 0,001, adalimumab vs. placebo

Tabulka 18. Studie Ps II (CHAMPION) Výsledky účinnosti za 16 týdnů

placebo

N=53

n (%)

MTX

N=110

n (%)

Adalimumab 40 mg každý

druhý týden

N=108

n (%)

≥ PASI 75

10 (18,9)

39 (35,5)

86 (79,6)

a, b

PASI 100

1 (1,9)

8 (7,3)

18 (16,7)

c, d

PGA: čistý/minimální

6 (11,3)

33 (30,0)

79 (73,1)

a, b

p < 0,001 adalimumab vs. placebo

p < 0,001 adalimumab vs. methotrexát

p < 0,01 adalimumab vs. placebo

p < 0,05 adalimumab vs. methotrexát

V psoriatické studii I došlo u 28 % pacientů, kteří dosáhli odpovědi PASI 75 a byli re-randomizováni

na placebo v týdnu 33, ke „ztrátě adekvátní odpovědi“ (PASI skóre po týdnu 33 a v týdnu 52 nebo

před ním, které vyústilo v odpověď PASI < 50 vzhledem k výchozímu stavu s minimálně 6 bodovým

vzestupem PASI skóre vzhledem k týdnu 33), v porovnání s 5 % těch, kteří pokračovali v léčbě

adalimumabem, p < 0,001. Z pacientů, u kterých došlo ke „ztrátě adekvátní odpovědi“ po

re-randomizaci na placebo, a kteří byli zařazeni do otevřené prodloužené fáze studie, došlo u 38 %

pacientů (25 z 66) k opětovnému návratu odpovědi PASI 75 po 12 týdnech léčby a u 55 % pacientů

(36 z 66) po 24 týdnech léčby.

Celkem 233 pacientů, kteří dosáhli odpovědi PASI 75 v týdnu 16 a v týdnu 33, pokračovalo v léčbě

adalimumabem po dobu 52 týdnů v psoriatické studii I a postoupilo do otevřené prodloužené fáze

studie. Po dalších 108 týdnech otevřené fáze léčby (celkem 160 týdnů) dosáhlo 74,7 % z těchto

pacientů jasné nebo minimální úrovně odpovědi v PASI 75 a 59,0 % z nich dosáhlo stejné úrovně v

PGA. V analýzách, v nichž byli všichni pacienti, kteří ze studie odstoupili z důvodu nežádoucích

účinků či nedostatečné účinnosti nebo kteří vyžadovali navyšování dávky, považováni za

neodpovídající na léčbu, bylo u těchto pacientů po dalších 108 týdnech otevřené fáze léčby (celkem

160 týdnů), dosaženo jasné nebo minimální odpovědi v PASI 75 a PGA celkem u 69,6 % v případě

PASI 75 a 55,7 % u PGA.

Celkem 347 na léčbu stabilně odpovídajících pacientů se účastnilo otevřené fáze studie, ve které byl

adalimumab vysazen a opětovně nasazen. V průběhu období po vysazení se symptomy psoriázy vrátily

po čase zpět s průměrnou dobou návratu (pokles v PGA na mírné nebo horší) přibližně 5 měsíců. U

žádného z těchto pacientů nedošlo k rebound fenoménu po dobu vysazení léčby. Celkem 76,5 %

pacientů (218 z 285), kteří přešli do fáze znovunasazení adalimumabu, mělo po 16 týdnech léčby

jasnou nebo minimální úroveň odpovědi v PGA, bez ohledu na to, zda se u nich v průběhu období, kdy

byl lék vysazen, objevil relaps (u 69,1 % [123 z 178] se objevil relaps a 88,8 % [95 ze 107] bylo v

tomto období bez relapsu). V průběhu doby po znovunasazení léčby byl pozorován podobný

bezpečnostní profil jako v období před vysazením léčby.

Významné zlepšení v týdnu 16 oproti výchozímu stavu v porovnání s léčbou placebem (studie I a II) a

MTX (studie II) bylo prokázáno v DLQI (Dermatology Life Quality Index). Ve studii I došlo také k

významnému zlepšení fyzické a mentální části celkového skóre SF-36 v porovnání s placebem.

V otevřené prodloužené studii u pacientů, u nichž byla z důvodu odpovědi PASI pod 50 % dávka

zvýšena ze 40 mg každý druhý týden na 40 mg týdně, dosáhlo opětovného návratu odpovědi PASI 75

celkem 26,4 % pacientů (92/349) v týdnu 12 a 37,8 % (132/349) v týdnu 24.

Psoriatická studie III (REACH) srovnávala účinnost a bezpečnost adalimumabu v porovnání s

placebem u 72 pacientů se středně těžkou až těžkou chronickou ložiskovou psoriázou a psoriázou na

rukou a/nebo chodidlech. Pacienti dostávali úvodní dávku 80 mg adalimumabu, po níž následovala

dávka 40 mg každý druhý týden (počínaje prvním týdnem po úvodní dávce) nebo placebo po dobu 16

týdnů. V týdnu 16 významně větší část pacientů, kteří byli léčeni adalimumabem, dosáhla PGA skóre

(Physician´s Global Assessment) „čisté“ nebo „téměř čisté“ pro ruce a/nebo chodidla ve srovnání s

pacienty, kteří dostávali placebo (30,6 % versus 4,3 %, resp. [P = 0,014]).

Psoriatická studie IV porovnávala účinnost a bezpečnost adalimumabu oproti

placebu u 217 dospělých

pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou nehtů. Pacienti dostávali úvodní dávku 80 mg

adalimumabu následovanou dávkou 40 mg každý druhý týden (počínaje prvním týdnem po úvodní

dávce), nebo placebo po dobu 26 týdnů, následované otevřenou fází léčby adalimumabem po

následujících 26 týdnů. Hodnocení psoriázy nehtů zahrnovalo „Modified Nail Psoriasis Severity

Index“ (mNAPSI), „Physician´s Global Assessment of Fingernail Psoriasis“ (PGA-F) a „Nail Psoriasis

Severity Index“ (NAPSI) (viz tabulka 19). Léčba adalimumabem byla prospěšná u pacientů

s psoriázou nehtů s různým rozsahem postižení kůže (BSA ≥ 10 % (60 % pacientů) a BSA < 10 % a

≥ 5 % (40 % pacientů)).

Tabulka 19. Výsledky účinnosti v týdnech 16, 26 a 52 u psoriatické studie IV

Primární cílový parametr

Týden 16

Placebem kontrolovaná

Týden 26

Placebem

kontrolovaná

Týden 52

Otevřená

Placebo

N=108

Adalimumab

40 mg každý

druhý týden

N=109

Placebo

N=108

Adalimumab

40 mg každý

druhý týden

N=109

Adalimumab

40 mg každý

druhý týden

N=80

≥ mNAPSI 75 (%)

26,0

46,6

65,0

PGA-F čistý/minimální a

≥2stupňové zlepšení (%)

29,7

61,3

Procentuální změna v

celkovém NAPSI nehtů (%)

-7,8

-44,2

11,5

-72,2

a p<0,001, adalimumab vs. placebo

U pacientů léčených adalimumabem bylo prokázáno statisticky významné zlepšení v týdnu 26 ve

srovnání s placebem v DLQI.

Ložisková psoriáza u pediatrických pacientů

Účinnost adalimumabu byla hodnocena v randomizované, dvojitě zaslepené, kontrolované studii u 114

pediatrických pacientů ve věku od 4 let se závažnou chronickou ložiskovou psoriázou (definovanou

jako PGA ≥ 4 nebo > 20 % BSA nebo > 10 % BSA s velmi tenkými lézemi nebo PASI ≥ 20 nebo ≥ 10

s klinicky relevantním postižením obličeje, genitálií nebo rukou/chodidel), kteří neadekvátně reagovali

na lokální terapii a helioterapii nebo fototerapii.

Pacienti dostávali adalimumab 0,8 mg/kg každý druhý týden (do maximální dávky 40 mg), 0,4 mg/kg

každý druhý týden (do maximální dávky 20 mg) nebo methotrexát 0,1-0,4 mg/kg týdně (do maximální

dávky 25 mg). V týdnu 16 dosáhlo pozitivní odpovědi týkající se účinnosti více pacientů

randomizovaných do skupiny užívající adalimumab v dávce 0,8 mg/kg (např. PASI 75) než pacienti,

kteří byli randomizováni do skupiny užívající 0,4 mg/kg každý druhý týden nebo methotrexát.

Tabulka 20. Výsledky účinnosti v týdnu 16 u ložiskové psoriázy u pediatrických

pacientů

MTX

a

N=37

Adalimumab 0,8 mg/kg každý

druhý týden

N=38

PASI 75

12 (32,4 %)

22 (57,9 %)

PGA: čistý/minimální

15 (40,5 %)

23 (60,5 %)

MTX = methotrexát

P = 0,027, adalimumab 0,8 mg/kg versus MTX

P = 0,083, adalimumab 0,8 mg/kg versus MTX

Pacienti, kteří dosáhli skóre PASI 75 a PGA čisté nebo minimální, byli z léčby vyřazeni na dobu do 36

týdnů a monitorováni kvůli „ztrátě kontroly nad nemocí“ (tj. zhoršení PGA skóre nejméně o 2 stupně).

Pacientům byl poté znovu nasazen adalimumab 0,8 mg/kg každý druhý týden po dobu dalších 16 týdnů

a odpovědi na léčbu pozorované během opětovné léčby byly podobné jako v předchozí dvojitě

zaslepené fázi: odpověď PASI 75 byla u 78,9 % (15 z 19 subjektů) a PGA čisté nebo minimální u 52,6

% (10 z 19 subjektů).

V otevřené fázi studie byly odpovědi PASI 75 a PGA čisté nebo minimální udrženy až po dobu dalších

52 týdnů s žádnými novými bezpečnostními nálezy.

Hidradenitis suppurativa

Bezpečnost a účinnost adalimumabu byla hodnocena v randomizovaných, dvojitě zaslepených,

placebem kontrolovaných studiích a v otevřené prodloužené studii u dospělých pacientů se středně

těžkou až těžkou hidradenitis suppurativa (HS), kteří netolerovali, měli kontraindikace nebo

nedostatečnou odpověď na nejméně 3 měsíce trvající systémovou léčbu antibiotiky. Pacienti ve studii

HS-I a HS-II měli stupeň onemocnění II nebo III podle klasifikace Hurley s nejméně 3 abscesy nebo

zánětlivými ložisky.

Studie HS-I (PIONEER I) hodnotila 307 pacientů se dvěma léčebnými fázemi. Během fáze A dostávali

pacienti placebo nebo adalimumab v počáteční dávce 160 mg v týdnu 0, 80 mg v týdnu 2 a 40 mg

každý týden počínaje týdnem 4 do týdne 11. Během studie nebyla dovolena souběžná léčba

antibiotiky. Po 12 týdnech léčby byli pacienti, kteří dostávali ve fázi A adalimumab, opětovně

randomizováni ve fázi B do 1 ze 3 léčebných skupin (adalimumab 40 mg jednou týdně, adalimumab

40 mg každý druhý týden nebo placebo od týdne 12 do týdne 35). Pacienti, kteří byli ve fázi A

randomizováni do skupiny placeba, byli ve fázi B převedeni na adalimumab 40 mg jednou týdně.

Studie HS-II (PIONEER II) hodnotila 326 pacientů se dvěma léčebnými fázemi. Během fáze A

dostávali pacienti placebo nebo adalimumab v počáteční dávce 160 mg v týdnu 0 a 80 mg v týdnu 2 a

40 mg každý týden počínaje týdnem 4 do týdne 11. 19,3 % pacientů kontinuálně pokračovalo během

studie v antibiotické léčbě. Po 12 týdnech léčby byli pacienti, kteří dostávali ve fázi A adalimumab,

opětovně randomizováni ve fázi B do 1 ze 3 léčebných skupin (adalimumab 40 mg jednou týdně,

adalimumab 40 mg každý druhý týden nebo placebo od týdne 12 do týdne 35). Pacienti, kteří byli ve

fázi í A randomizováni do skupiny placeba, dostávali placebo i ve fázi B.

Pacienti, kteří se účastnili studií HS-I a HS-II, byli vhodní k tomu, aby byli zařazeni do otevřené fáze

prodloužené studie, ve které byl adalimumab 40 mg podáván jednou týdně. Průměrná expozice v celé

populaci užívající adalimumab byla 762 dnů.Ve všech 3 studiích pacienti denně prováděli lokální

antiseptické ošetření.

Klinická odpověď

Redukce zánětlivých lézí a prevence zhoršení abscesů a píštělí s výtokem byly posuzovány za použití

klinické odpovědi „Hidradenitis Suppurativa Clinical Response“ (HiSCR; minimálně 50% snížení v

celkovém počtu abscesů a zánětlivých nodulů s nezvýšením počtu abscesů a nezvýšením počtu píštělí

s výtokem proti výchozím hodnotám). Snížení bolesti kůže spojené s HS bylo posuzováno za použití

číselné škály (Numeric Rating Scale) u pacientů, kteří vstoupili do studie s počáteční bodovou

hodnotou 3 nebo větší na 11 bodové škále.

V týdnu 12 dosáhla odpovědi podle HiSCR významně větší část pacientů léčených adalimumabem

versus placebo. V týdnu 12 pocítila významně větší část pacientů ve studii HS-II klinicky relevantní

snížení bolesti kůže spojené s HS (viz tabulka 21). U pacientů léčených adalimumabem došlo během

počátečních 12 týdnů léčby k významnému snížení rizika vzplanutí onemocnění.

Tabulka 21. Výsledky účinnosti v týdnu 12, Studie HS I a II

HS Studie I

HS Studie II

Placebo

Adalimumab

40 mg jednou

týdně

Placebo

Adalimumab

40 mg jednou

týdně

Klinická odpověď

Hidradenitis Suppurativa

Clinical Response (HiSCR)

N = 154

40 (26,0 %)

N = 153

64 (41,8 %)

N = 163

45 (27,6 %)

N = 163

96 (58,9 %)

≥ 30% snížení bolesti kůže

N = 109

27 (24,8 %)

N = 122

34 (27,9 %)

N = 111

23 (20,7 %)

N = 105

48 (45,7 %)

* P < 0,05, ***P < 0,001, adalimumab versus placebo

U všech randomizovaných pacientů.

U pacientů s výchozí hodnotou bolesti kůže spojené s HS ≥ 3, na podkladě číselné škály 0 – 10; 0 =

žádná bolest kůže, 10 = bolest kůže tak velká, jak si jen lze představit.

Léčba adalimumabem 40 mg jednou týdně významně snížila riziko zhoršení abscesů a píštělí s

výtokem. Přibližně dvakrát větší část pacientů ve skupině placeba během prvních 12 týdnů trvání

studie HS-I a HS-II, ve srovnání s pacienty ve skupině s adalimumabem, pocítila zhoršení abscesů

(23,0 % versus 11,4 %, resp.) a píštělí s výtokem (30,0 % versus 13,9 %, resp.).

Větší zlepšení v týdnu 12 oproti výchozím hodnotám ve srovnání s placebem bylo demonstrováno v

kvalitě života týkající se zdraví a specificky kůže, dle měření Dermatologického indexu kvality života

(Dermatology Life Quality Index DLQI; Studie HS-I a HS-II), celkovou spokojeností pacienta s

léčbou, dle měření Dotazníku spokojenosti s léčbou (Treatment Satisfaction Questionnaire –

medication, TSQM; Studie HS-I a HS-II) a fyzickým zdravím dle měření skóre souhrnu tělesných

komponent (physical component summary) SF-36 (Studie HS-I).

U pacientů s alespoň částečnou odpovědí na léčbu adalimumabem 40 mg jednou týdně v týdnu 12 byla

hodnota HiSCR v týdnu 36 větší u pacientů, kteří pokračovali v léčbě adalimumabem jednou týdně,

než u pacientů, u kterých byla frekvence dávkování snížena na jednou za dva týdny nebo u kterých

byla léčba přerušena (viz tabulka 22).

Tabulka 22. Poměr pacientů

a

, kteří dosáhli HiSCR

b

v týdnech 24 a 36 po opětovném

přeřazení léčby adalimumabem jednou týdně v týdnu 12

Placebo

(ukončení léčby)

N = 73

Adalimumab 40 mg

každý druhý týden

N = 70

Adalimumab

40 mg jednou

týdně

N = 70

Týden 24

24 (32,9 %)

36 (51,4 %)

40 (57,1 %)

Týden 36

22 (30,1 %)

28 (40,0 %)

39 (55,7 %)

Pacienti s alespoň částečnou odpovědí na léčbu adalimumabem 40 mg jednou týdně po 12 týdnech

léčby.

U pacientů vyhovujícím kritériím stanoveným v protokolu pro ztrátu odpovědi nebo žádné

zlepšení bylo požadováno vyřazení ze studie a byli započteni jako pacienti, kteří neodpovídali na

léčbu.

U pacientů, kteří měli alespoň částečnou odpověď na léčbu v týdnu 12 a kteří dostávali kontinuálně

léčbu adalimumabem jednou týdně, byla v týdnu 48 hodnota HiSCR 68,3 % a v týdnu 96 byla 65,1 %.

Při dlouhodobější léčbě adalimumabem v dávce 40 mg jednou týdně po dobu 96 týdnů nebyly

identifikovány žádné nové bezpečnostní nálezy.

U pacientů, u kterých byla léčba adalimumabem přerušena v týdnu 12 ve studiích HS-I a HS-II, se

hodnoty HiSCR 12 týdnů po opětovném nasazení adalimumabu 40 mg jednou týdně vrátily na úroveň

podobnou té, která byla pozorována před vysazením (56,0 %).

Hidradenitis suppurativa u dospívajících

U dospívajících pacientů s HS nejsou k dispozici žádné klinické studie u adalimumabu. Účinnost

adalimumabu v léčbě dospívajících pacientů s HS je predikována na základě prokázané účinnosti a

vztahu expozice-odpověď u dospělých pacientů s HS a pravděpodobnosti, že průběh onemocnění,

patofyziologie a účinky léku budou značně podobné jako u dospělých se stejnými úrovněmi expozice.

Bezpečnost doporučené dávky adalimumabu u dospívající populace s HS vychází z bezpečnostního

profilu adalimumabu napříč indikacemi jak u dospělých, tak u pediatrických pacientů při podobných

nebo častějších dávkách (viz bod 5.2).

Crohnova choroba

Bezpečnost a účinnost adalimumabu byla ověřena u více než 1 500 pacientů se středně těžkou až

těžkou aktivní Crohnovou chorobou (index aktivity Crohnovy choroby (CDAI) ≥ 220 a ≤ 450) v

randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studiích. Bylo povoleno současné

podávání konstantních dávek aminosylicylátů, kortikosteroidů a/nebo imunomodulačních léků,

přičemž 80 % pacientů pokračovalo v užívání nejméně jednoho z těchto léků.

Indukce klinické remise (definovaná jako CDAI < 150) byla hodnocena ve dvou studiích, studii CD I

(CLASSIC I) a studii CD II (GAIN). Ve studii CD I bylo 299 pacientů dosud neléčených TNF-

antagonisty randomizováno do jedné ze čtyř terapeutických skupin; pacienti užívající placebo v

týdnech 0 a 2, užívající adalimumab v dávce 160 mg v týdnu 0 a 80 mg v týdnu 2, nebo 80 mg v týdnu

0 a 40 mg v týdnu 2, případně 40 mg v týdnu 0 a 20 mg týdnu 2. Ve studii CD II bylo 325 pacientů, u

kterých došlo ke ztrátě odpovědi či k rozvoji intolerance na infliximab, randomizováno do skupin, kdy

užívali buď adalimumab v dávce 160 mg v týdnu 0 a 80 mg v týdnu 2 nebo placebo v týdnech 0 a 2.

Primárně na léčbu neodpovídající pacienti byli ze studií vyřazení, a proto nebyli dále hodnoceni.

Přetrvávání klinické remise bylo hodnoceno ve studii CD III (CHARM). V nezaslepené fázi studie CD

III užívalo 854 pacientů dávku 80 mg v týdnu 0 a 40 mg v týdnu 2. V týdnu 4 byli pacienti

randomizováni do skupin, kdy užívali buď 40 mg každý druhý týden, 40 mg každý týden nebo placebo

při celkové délce trvání studie 56 týdnů. Pacienti s klinickou odpovědí na léčbu v týdnu 4 (pokles

CDAI ≥ 70) byli stratifikováni a hodnoceni odděleně od těch, kteří v týdnu 4 klinické odpovědi

nedosáhli. Snižování dávek kortikosteroidů bylo povoleno po týdnu 8.

Indukce remise a četnost odpovědí ve studiích CD I a CD II uvádí tabulka 23.

Tabulka 23. Indukce klinické remise a odpovědí (procento pacientů)

Studie CD I: Pacienti dosud neléčení

infliximabem

Studie CD II: Pacienti dříve

léčení infliximabem

Placebo

N = 74

Adalimumab

80/40 mg

N = 75

Adalimumab

160/80 mg

N = 76

Placebo

N = 166

Adalimumab

160/80 mg

N = 159

Týden 4

Klinickáremise

12 %

24 %

36 %

21 %

Klinická odpověď

(CR- 100)

24 %

37 %

49 %

25 %

38 %

Všechny hodnoty p slouží k párovému srovnání hodnot pro adalimumab versus placebo

p < 0,001

p < 0,01

U obou úvodních dávkovacích schémat, jednak u 160/80 mg i u 80/40 mg, byly v období do týdne 8

pozorovány podobné počty remisí, nežádoucí účinky byly častěji pozorovány ve skupině se 160/80 mg.

Ve studii CD III dosáhlo v týdnu 4 58 % pacientů (499 z 854) klinické odpovědi a byli zařazeni do

primárního hodnocení. Z těchto pacientů, jež v týdnu 4 dosáhli klinické odpovědi na léčbu, bylo 48 %

už dříve vystaveno antagonistům TNF. Doba trvání remise a počty odpovídajících pacientů jsou

uvedeny v tabulce 24. Výsledky klinické odpovědi zůstávaly konstantní bez ohledu na předchozí

expozici TNF antagonistům.

Počet hospitalizací a chirurgických zákroků, spojených s tímto onemocněním, byl v týdnu 56

statisticky signifikantně snížen u pacientů užívajících adalimumab v porovnání s placebem.

Tabulka 24. Přetrvávání klinické remise a odpovědi (procento pacientů)

Placebo

Adalimumab v dávce

40 mg každý druhý

týden

Adalimumab v dávce

40 mg týdně

Týden 26

N=170

N=172

N=157

Klinická remise

17 %

40 %

47 %

Klinická odpověď (CR-

100)

27 %

52 %*

52 %*

Pacienti v remisi bez

užívání steroidů po dobu

≥ 90 dní

3 % (2 z 66)

19 % (11 z 58)

15 % (11 ze 74)

Týden 56

N=170

N=172

N=157

Klinická remise

12 %

36 %*

41 %*

Klinická odpověď (CR-

100)

17 %

41 %*

48 %*

Pacienti v remisi bez

užívání steroidů po dobu

90 dní

5 % (3 z 66)

29 % (17 z 58) *

20 % (15 ze 74) **

* p < 0,001 párové srovnání hodnot pro adalimumab versus placebo

p < 0,02 párové srovnání hodnot pro adalimumabversus placebo

u těch, kteří užívali kortikosteroidy ve výchozí situaci

Z celkového množství pacientů, kteří byli v týdnu 4 bez odpovědi na léčbu, dosáhlo v týdnu 12

odpovědi 43 % pacientů léčených adalimumabem, ve srovnání s 30 % pacientů, jež dostávali placebo.

Tyto výsledky naznačují, že někteří pacienti, kteří nedosáhli odpovědi v týdnu 4, profitují z

pokračování udržovací léčby do týdne 12. Léčba pokračující po 12 týdnu nevedla k významně více

odpovědím (viz bod 4.2).

117 z 276 pacientů účastnících se studie CD I a 272 ze 777 pacientů účastnících se studie CD II a III

pokračovalo v užívání adalimumabu po dobu minimálně 3 let v otevřené fázi studie. 88 z těchto 117 a

189 z těchto 272 pacientů dospělo ke klinické remisi. Klinická odpověď (CR-100) přetrvávala u 102

pacientů z těchto 117 a u 233 z těchto 272 pacientů.

Kvalita života

Ve studiích CD I a CD II bylo v týdnu 4 u pacientů, randomizovaných do skupin užívajících

adalimumab v dávce 80/40 mg a 160/80 mg, dosaženo, ve srovnání s placebem, úplného skóre ve

specifickém, na chorobu zaměřeném dotazníku IBDQ (inflammatory bowel disease questionnaire), u

studie CD III v týdnech 26 a 56 byly tyto výsledky rovněž pozorovány ve skupině léčené

adalimumabem, v porovnání se skupinou léčenou placebem.

Crohnova choroba u pediatrických pacientů

Adalimumab byl hodnocen v multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené klinické studii,

zaměřené na hodnocení účinnosti a bezpečnosti úvodní a udržovací léčby s dávkováním v závislosti na

tělesné hmotnosti (< 40 kg a > 40 kg) u 192 pediatrických subjektů ve věkovém rozmezí 6 až 17 let

(včetně) se středně těžkou až těžkou Crohnovou chorobou (Crohn's Disease, CD), definovanou

pediatrickým indexem aktivity Crohnovy choroby (PCDAI) se skóre > 30. Subjekty musely splňovat

tato kritéria: musela u nich selhat konvenční léčba Crohnovy choroby (včetně kortikosteroidů a/nebo

imunomodulátorů). Dále u nich muselo dojít ke ztrátě odpovědi na léčbu, nebo netolerovaly

infliximab.

Všechny subjekty dostaly v otevřené fázi úvodní dávku v závislosti na jejich výchozí tělesné

hmotnosti: 160 mg v týdnu 0 a 80 mg v týdnu 2 u subjektů ≥ 40 kg a 80 mg v týdnu 0 a 40 mg v týdnu

2 u subjektů < 40 kg.

V týdnu 4 byly subjekty randomizovány v poměru 1:1 v závislosti na jejich tělesné hmotnosti v daném

čase a byla jim v režimu udržovací léčby podávána buď snížená dávka nebo dávka standardní, jak je

patrno v tabulce 25.

Tabulka 25. Režim udržovací dávky

Hmotnost pacienta

Snížená dávka

Standardní dávka

< 40 kg

10 mg každý druhý týden

20 mg každý druhý týden

≥ 40 kg

20 mg každý druhý týden

40 mg každý druhý týden

Výsledky hodnocení účinnosti

Primárním cílem studie bylo dosažení klinické remise v týdnu 26, definované jako skóre PCDAI ≤ 10.

Rozsah klinické remise a klinické odpovědi (definované jako snížení skóre PCDAI o minimálně 15

bodů v porovnání s výchozím stavem) je prezentován v tabulce 26. Rozsah míry vysazení

kortikosteroidů nebo imunomodulátorů je prezentován v tabulce 27.

Tabulka 26.

Studie u pediatrických pacientů s Crohnovou chorobou PCDAI klinická remise a

odpověď

Standardní dávka

40/20 mg

každý druhý týden

N=93

Snížená dávka

20/10 mg

každý druhý týden

N=95

P hodnota

Týden 26

Klinická remise

38,7 %

28,4 %

0,075

Klinická odpověď

59,1 %

48,4 %

0,073

Týden 52

Klinická remise

33,3 %

23,2 %

0,100

Klinická odpověď

41,9 %

28,4 %

0,038

* p hodnota pro Standardní dávku

v porovnání

se sníženou dávkou

Tabulka 27.

Studie u pediatrických pacientů s Crohnovou chorobou Vysazení kortikosteroidů nebo

imunomodulátorů a remise píštělí

Standardní dávka

40/20 mg

každý druhý týden

Snížená dávka

20/10 mg

každý druhý týden

P hodnota

1

Vysazení kortikosteroidů

N= 33

N=38

Týden 26

84,8 %

65,8 %

0,066

Týden 52

69,7 %

60,5 %

0,420

Vysazení imunomodulátorů

2

N=60

N=57

Týden 52

30,0 %

29,8 %

0,983

Remise píštělí

3

N=15

N=21

Týden 26

46,7 %

38,1 %

0,608

Týden 52

40,0 %

23,8 %

0,303

p hodnota pro standardní dávku

v porovnání

se sníženou dávkou

Léčba imunosupresivy mohla být vysazena teprve až v týdnu 26 dle úsudku investigátora, pokud subjekt

splňoval

kritéria považovaná za odpověď

Přetrvávání uzavření všech píštělí po dobu 2 po sobě jdoucích vizit, které byly ve výchozím stavu secernující

Bylo pozorováno statisticky významné zvýšení (zlepšení) Body Mass Indexu a rychlosti růstu v týdnu

26 a 52 v porovnání s výchozím stavem.

Statisticky a klinicky významné zlepšení v parametrech kvality života (včetně IMPACT III) v

porovnání s výchozím stavem bylo také pozorováno v obou terapeutických skupinách.

Sto pacientů (n = 100) ze studie s Crohnovou chorobou u pediatrických pacientů bylo zařazeno do

otevřené dlouhodobé prodloužené fáze studie. Po 5 letech léčby adalimumabem přetrvávala klinická

remise u 74,0 % (37/50) z 50 pacientů setrvávajících ve studii, a u 92,0 % (46/50) pacientů přetrvávala

klinická odpověď podle PCDAI.

Ulcerózní kolitida

Bezpečnost a účinnost vícenásobného podání adalimumabu byla ověřena u dospělých pacientů se

středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou (Mayo skóre 6 až 12 včetně endoskopického

podskóre od 2 do 3) v randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studiích.

Ve studii UC-I bylo zařazeno 390 pacientů v minulosti antagonisty TNF neléčených (naivních), kteří

byli randomizováni do skupin, kdy jim bylo podáváno buď placebo v týdnu 0 a 2 a 160 mg

adalimumabu v týdnu 0 a následně 80 mg v týdnu 2 nebo 80 mg adalimumabu v týdnu 0 a následně

40 mg v týdnu 2. Po týdnu 2 dostávali pacienti v obou ramenech s adalimumabem dávku 40 mg každý

druhý týden. Klinická remise (definovaná jako Mayo skóre ≤ 2 bez podskóre > 1) byla hodnocena v

týdnu 8.

Ve studii UC-II dostávalo 248 pacientů dávku 160 mg adalimumabu v týdnu 0, 80 mg v týdnu 2 a

následně 40 mg každý druhý týden a 246 pacientů dostávalo placebo. U klinických výsledků byla

hodnocena indukce remise v týdnu 8 a přetrvávání remise do týdne 52.

Pacienti, u nichž byla léčba zahájena dávkou 160/80 mg adalimumabu, dosáhli klinické remise v týdnu

8 v signifikantně vyšším procentu v porovnání s placebem, a to jak ve studii UC-I, kde remise dosáhlo

18 % pacientů léčených adalimumabem versus 9 % pacientů léčených placebem (p = 0,031), tak ve

studii UC-II, kde remise dosáhlo 17 % pacientů léčených adalimumabem versus 9 % pacientů léčených

placebem (p = 0,019). U 21 ze 41 subjektů (51 %), jimž byl ve studii UC-II podáván adalimumab a

které dosáhly remise v týdnu 8, bylo dosaženo remise i v týdnu 52.

Výsledky z celé populace studie UC-II jsou zobrazeny v tabulce 28.

Tabulka 28. Odpovědi, remise a slizniční hojení ve studii UC-II (procento pacientů)

Placebo

Adalimumab 40 mg

každý druhý týden

Týden 52

N=246

N=248

Klinická odpověď

18 %

30 %*

Klinická remise

17 %*

Sliziniční hojení

15 %

25 %*

Remise bez steroidů po ≥ 90

dní

(N=140)

13 %*

(N=150)

Týden 8 a 52

Udržení odpovědi

12 %

24 %**

Udržení remise

8 %*

Udržení slizničního hojení

11 %

19 %*

Klinická remise je definována jako Mayo skóre ≤ 2 bez podskóre > 1;

Klinická odpověď je snížení oproti výchozímu stavu v Mayo skóre ≥ 3 body a ≥ 30 % plus snížení subskóre

rektálního krvácení [RBS] ≥ 1 nebo absolutního RBS 0 nebo 1;

*p < 0,05 párovné porovnání hodnot u adalimumabuversus placebo.

**p < 0,001 párovné porovnání hodnot u adalimumabu versus placebo.

z těch, kterým byly původně podávány kortikosteroidy.

Z pacientů, u kterých existovala odpověď v týdnu 8, došlo u 47 % k odpovědi, 29 % bylo v remisi, u

41 % došlo ke slizničnímu hojení a 20 % bylo v remisi bez steroidů ≥ 90 dnů v týdnu 52.

Přibližně u 40 % pacientů ve studii UC-II selhala dřívější anti-TNF léčba infliximabem. Účinnost

adalimumabu u těchto pacientů byla snížena v porovnání s anti-TNF naivními pacienty. Mezi pacienty,

u nichž selhala předchozí anti-TNF terapie, dosáhlo v týdnu 52 remise 3 % pacientů na placebu a 10 %

pacientů na adalimumabu.

Pacienti ve studiích UC-I a UC-II měli možnost přejít do otevřené dlouhodobé prodloužené studie

(UC-III). Po 3 letech terapie adalimumabem pokračovala u 75 % (301/402) klinická remise dle

částečného Mayo skóre.

Míra hospitalizace

Během 52 týdnů studií UC-I a UC-II byla pozorována nízká míra hospitalizace ze všech příčin a

hospitalizace z důvodu UC pro léčebné rameno adalimumabu ve srovnání s placebem. Počet

hospitalizací ze všech příčin v léčebné skupině adalimumabu bylo 0,18 na pacienta a rok, vs. 0,26 na

pacienta a rok ve skupině placeba a odpovídající počty hospitalizací z důvodu UC byly 0,12 na

pacienta a rok vs. 0,22 na pacienta a rok.

Kvalita života

Ve studii UC-II vedla léčba adalimumabem ke zlepšení v IBDQ skóre (Inflammatory Bowel Disease

Quesetionnaire).

Uveitida

Bezpečnost a účinnost adalimumabu byla hodnocena u dospělých pacientů s neinfekční intermediální

a zadní uveitidou a panuveitidou, s výjimkou pacientů s izolovanou přední uveitidou, ve dvou

randomizovaných, dvojitě slepých, placebem kontrolovaných studiích (UV I a II). Pacienti dostávali

placebo nebo adalimumab v úvodní dávce 80 mg následované 40 mg podávanými jednou za dva týdny

počínaje jeden týden po úvodní dávce. Současně podávané stálé dávky jednoho nebiologického

imunosupresiva byly povoleny.

Studie UV I hodnotila 217 pacientů s aktivní uveitidou přetrvávající i přes léčbu kortikosteroidy

(perorální prednison v dávce 10 až 60 mg/den). Všichni pacienti dostávali při vstupu do studie

dvoutýdenní standardizovanou dávku prednisonu 60 mg/den. Tato dávka se pak podle závazného

harmonogramu snižovala, přičemž do týdne 15 byly kortikosteroidy zcela vysazeny.

Studie UV II hodnotila 226 pacientů s neaktivní uveitidou vyžadující ke kontrole onemocnění výchozí

chronickou terapii kortikosteroidy (perorální prednison v dávce 10 až 35 mg/den). Tato dávka se pak

podle závazného harmonogramu snižovala, přičemž do týdne 19 byly kortikosteroidy zcela vysazeny.

Primárním cílovým parametrem účinnosti v obou studiích byla “doba do selhání terapie”. Selhání

léčby bylo definováno vícesložkovým výstupem založeným na zánětlivých chorioretinálních a/nebo

zánětlivých retinálních vaskulárních lézích, počtu buněk v přední komoře (AC), stupni zákalu ve

sklivci (VH) a nejlepší korigované zrakové ostrosti (BCVA).

Klinická odpověď

Výsledky z obou studií prokázaly statisticky významné snížení rizika selhání léčby u pacientů

léčených adalimumabem v porovnání s pacienty dostávajícími placebo (tabulka 29). Obě studie

prokázaly časný a setrvalý účinek adalimumabu na četnost selhání léčby v porovnání s placebem

(obrázek 2).

Tabulka 29. Doba do selhání terapie ve studiích UV I a UV II

Analýza

Léčba

N

Selhání

N (%)

Střední

doba do

selhání

(měsíce)

HR

a

CI 95%

pro HR

a

P

hodnota

b

Doba do selhání terapie v týdnu 6 nebo později ve studii UV I

Primární analýza (ITT)

Placebo

84 (78,5)

Adalimumab

60 (54,5)

0,50

0,36; 0,70

< 0,001

Doba do selhání terapie v týdnu 2 nebo později ve studii UV II

Primární analýza (ITT)

Placebo

61 (55,0)

Adalimumab

45 (39,1)

0,57

0,39; 0,84

0,004

Poznámka: Selhání terapie v týdnu 6 nebo později (studie UV I) nebo v týdnu 2 či později (studie UV II) bylo

počítáno jako příhoda. Ukončení studie z důvodů jiných než kvůli selhání terapie bylo cenzurováno v době

ukončení.

HR adalimumab vs. placebo z regrese poměrných rizik s terapií jako faktorem.

2stranná

P

hodnota z log rank testu.

NE = nehodnotitelný. K příhodě došlo u méně než poloviny rizikových subjektů.

Obrázek 2: Kaplan-Meierovy křivky shrnující dobu do selhání terapie v týdnu 6 nebo

později (studie UV I) nebo v týdnu 2 nebo později (studie UV II)

Poznámka: P# = placebo (počet příhod/počet rizikových); A# = adalimumab (počet příhod/ počet rizikových).

Ve studii UV I byly pozorovány statisticky významné rozdíly ve prospěch adalimumabu v porovnání s

placebem u každé složky selhání terapie. Ve studii UV II byly pozorovány statisticky významné

rozdíly jen u zrakové ostrosti, ale ostatní složky hovořily ve prospěch adalimumab numericky.

Ze 417 subjektů zařazených do nekontrolovaných dlouhodobých prodloužení studií UV I a UV II bylo

46 subjektů považováno za nezpůsobilé (např. vyvinuly se sekundární komplikace diabetické

retinopatie v důsledku katarakty nebo vitrektomie) a bylo vyřazeno z primární analýzy účinnosti.

Z 371 zbývajících pacientů dosáhlo 276 hodnotitelných pacientů 78 týdnů otevřené léčby

adalimumabem. Na základě přístupu pozorovaných dat bylo 222 (80,4 %) pacientů v klidu (bez

aktivních zánětlivých lézí, stupeň AC buněk ≤ 0,5+, VH stupeň ≤ 0,5+) na současné dávce steroidů

≤ 7,5 mg denně a 184 (66,7 %) pacientů bylo v klidu bez podávání steroidů. BCVA se buď zlepšila,

nebo udržela (zhoršení o < 5 písmen) u 88,4 % očí v týdnu 78. Z pacientů, kteří ukončili studii před

týdnem 78, 11 % ukončilo studii z důvodu nežádoucích příhod a 5 % v důsledku nedostatečné

odpovědi na léčbu adalimumabem.

Kvalita života

Pacienty hlášené zrakové funkce byly hodnoceny v obou klinických studiích za pomoci NEI VFQ-25.

Adalimumab měl numericky lepší výsledky ve většině podskóre, přičemž ve studii UV I byl statisticky

významný střední rozdíl zaznamenán u všeobecného vidění, bolesti oka, vidění na blízko, duševního

zdraví a celkového skóre, a ve studii UV II u všeobecného vidění a duševního zdraví. Numerické

zlepšení zraku vlivem adalimumabu ve studii UV I nebylo pozorováno u barevného vidění a ve studii

UV II u barevného vidění, periferního vidění a vidění na blízko.

Uveitida u pediatrických pacientů

Bezpečnost a účinnost adalimumabu byla hodnocena v randomizované, dvojitě zaslepené,

kontrolované studii u 90 pediatrických pacientů ve věku od 2 do < 18 let s neinfekční přední uveitidou

související s JIA, kteří byli refrakterní na nejméně 12týdenní léčbu methotrexátem. Pacienti dostávali

buď placebo, nebo 20 mg adalimumabu (pokud měli tělesnou hmotnost < 30 kg) nebo 40 mg

adalimumabu (pokud měli tělesnou hmotnost ≥ 30 kg) každý druhý týden v kombinaci se svou úvodní

dávkou methotrexátu.

Primárním cílovým ukazatelem byla doba do selhání léčby. Kritériem pro stanovení selhání léčby bylo

zhoršení nebo trvalé nezlepšení očního zánětu, částečné zlepšení s rozvojem trvalých očních

komorbidit nebo zhoršení očních komorbidit, nepovolené použití souběžné léčby a přerušení léčby po

delší časové období.

Klinická odpověď

Adalimumab významně prodloužil dobu do selhání léčby v porovnání s placebem (viz obrázek 3,

P < 0,0001 z log rank testu). Medián doby do selhání léčby byl 24,1 týdnů u pacientů s placebem,

zatímco medián doby do selhání léčby nebylo možné odhadnout u pacientů léčených adalimumabem,

protože léčba selhala u méně než poloviny těchto pacientů. Adalimumab významně snížil riziko

selhání léčby o 75 % v porovnání s placebem, jak je uvedeno podle hodnoty poměru rizik (HR = 0,25

[95% CI: 0,12; 0,49]).

Obrázek 3: Kaplan-Meierovy křivky shrnující dobu do selhání léčby ve studii u pediatrických

pacientů s uveitidou

PRAVDĚPODOBNOST SELHÁNÍ LÉČBY

ČAS (TÝDNY)

Léčba

Placebo

Adalimumab

Poznámka: P = Placebo (počet v riziku); H = Adalimumab (počet v riziku).

Imunogenita

Během léčby adalimumabem se mohou vytvořit protilátky proti adalimumabu. Tvorba protilátek proti

adalimumabu je spojena se zvýšenou clearance a sníženou účinností adalimumabu. Mezi přítomností

protilátek proti adalimumabu a výskytem nežádoucích účinků neexistuje žádná zjevná korelace.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií s

referenčním léčivým přípravkem obsahujícím adalimumab u jedné nebo více podskupin pediatrické

populace s ulcerózní kolitidou (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce a distribuce

Po jednorázovém subkutánním podání dávky 40 mg byla absorpce a distribuce adalimumabu pomalá a

vrcholové sérové koncentrace byly dosaženy zhruba za 5 dní po jeho podání. Průměrná biologická

dostupnost adalimumabu se odhaduje na 64 %, a to na základě výsledků ze tří studií s podáním

jednorázové dávky 40 mg subkutánně. Po jednorázových intravenózních dávkách v rozmezí

0,25-10 mg/kg byly koncentrace léku úměrné podané dávce. Po dávkách 0,5 mg/kg (cca 40 mg) se

clearance pohybovala mezi 11-15 ml/hod, distribuční objem (V

) se pohyboval mezi 5-6 l a průměrný

terminální poločas byl přibližně 2 týdny. Koncentrace adalimumabu v synoviální tekutině u několika

pacientů s revmatoidní artritidou představovala 31-96 % sérové koncentrace léku.

Po subkutánním podání 40 mg adalimumabu každý druhý týden byla průměrná nejnižší koncentrace v

ustáleném stavu přibližně 5 μg/ml (bez souběžného podávání methotrexátu) a 8-9 μg/ml (při

současném podávání methotrexátu). Nejnižší sérové koncentrace adalimumabu v ustáleném stavu

stoupaly u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) přibližně proporcionálně s dávkou při subkutánním

podávání 20, 40 a 80 mg každý druhý týden i každý týden.

Po užívání dávky 24 mg/m

(až do maxima 40 mg) subkutánně každý druhý týden u pacientů s

polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou (JIA) ve věku 4 až 17 let, byly průměrné nejnižší

sérové koncentrace adalimumabu v ustáleném stavu (hodnoty naměřené v době od týdne 20 do týdne

48) 5,6 ± 5,6 µg/ml (102 % CV) při užívání adalimumabu bez současného podávání methotrexátu a

10,9 ± 5,2 µg/ml (47,7 % CV) při užití současně s methotrexátem.

U pacientů s polyartikulární JIA ve věku 2 až < 4 roky nebo ve věku 4 roky a starší s tělesnou

hmotností < 15 kg, léčených adalimumabem v dávce 24 mg/m

, byly průměrné nejnižší sérové

koncentrace adalimumabu v ustáleném stavu 6,0 ± 6,1 µg/ml (101 % CV) u těch pacientů, kteří užívali

adalimumab bez methotrexátu a 7,9 ± 5,6 µg/ml (71,2 % CV) u těch, kteří současně užívali

methotrexát.

Po podání adalimumabu v dávce 24 mg/m

(až do maximální dávky 40 mg) subkutánně každý druhý

týden pacientům s entezopatickou artritidou ve věku 6 až 17 let byly průměrné nejnižší sérové

koncentrace (hodnoty naměřené v týdnu 24) adalimumabu v ustáleném stavu 8,8 ± 6,6 µg/ml při

podávání adalimumabu bez současného podávání methotrexátu a 11,8 ± 4,3 µg/ml při současném

podávání adalimumabu.

Po podání dávky 40 mg adalimumabu subkutánně každý druhý týden dospělým pacientům s axiální

spondylartritidou bez radiologického průkazu dosahovaly průměrné (±SD) nejnižší sérové koncentrace

v týdnu 68 hodnoty 8,0 ± 4,6 µg/ml.

U dospělých pacientů s psoriázou léčených adalimumabem v monoterapii v dávce 40 mg každý druhý

týden byly průměrné nejnižší koncentrace v ustáleném stavu 5 μg/ml.

Po podání 0,8 mg/kg (do maximální dávky 40 mg) subkutánně každý druhý týden pediatrickým

pacientům s chronickou ložiskovou psoriázou byla průměrná nejnižší ± SD koncentrace adalimumabu

v ustáleném stavu přibližně 7,4 ± 5,8 µg/ml (79 % CV).

Při podání dávky 160 mg adalimumabu v týdnu 0 následované dávkou 80 mg v týdnu 2 bylo u

dospělých pacientů s hidradenitis suppurativa dosaženo nejnižších sérových koncentraci adalimumabu

přibližně 7-8 µg/ml v týdnu 2 a 4. Průměrné nejnižší ustálené koncentrace v týdnu 12 do týdne 36 byly

přibližně 8-10 µg/ml při léčbě dávkou adalimumabu 40 mg jednou týdně.

Expozice adalimumabu u dospívajících pacientů s HS byla predikována pomocí populačního

farmakokinetického modelování a simulace na základě farmakokinetiky napříč indikacemi u dalších

pediatrických pacientů (pediatrická psoriáza, juvenilní idiopatická artritida, pediatrická Crohnova

choroba a entezopatická artritida). Doporučený režim dávkování u dospívajících s HS je 40 mg každý

druhý týden. Vzhledem k tomu, že expozice adalimumabu může být ovlivněna tělesnou hmotností,

může být u adolescentů s vyšší tělesnou hmotností a nedostatečnou odpovědí prospěšné dávkování

40 mg jednou týdně.

Při podání startovací dávky 80 mg adalimumabu v týdnu 0, následované dávkou 40 mg v týdnu 2, bylo

u pacientů s Crohnovou choroborou během indukčního období dosaženo nejnižších sérových

koncentrací adalimumabu přibližně 5,5 µg/ml. Při startovací dávce 160 mg adalimumabu v týdnu 0,

následované dávkou 80 mg adalimumabu v týdnu 2, došlo v průběhu indukčního období k dosažení

nejnižších sérových koncentrací adalimumabu přibližně 12 µg/ml. U pacientů s Crohnovou chorobou,

kteří dostávali udržovací dávku adalimumabu 40 mg každý druhý týden, byly pozorovány průměrné

nejnižší ustálené hladiny přibližně 7 µg/ml.

U pediatrických pacientů se středně těžkou až těžkou Crohnovou chorobou v otevřené fázi studie byly

úvodní dávky adalimumabu v týdnech 0 a 2 buď 160/80 mg nebo 80/40 mg, v závislosti na tělesné

hmotnosti, přičemž hranicí byla hmotnost 40 kg. V týdnu 4 byli pacienti randomizováni v poměru 1:1

a dostávali v pokračovací léčbě buď standardní dávku (40/20 mg každý druhý týden) nebo sníženou

dávku (20/10 mg každý druhý týden) v závislosti na jejich tělesné hmotnosti. Průměrné nejnižší (±SD)

sérové koncentrace adalimumabu, kterých dosáhli pacienti v týdnu 4 byly 15,7 ± 6,6 µg/ml u pacientů

≥ 40 kg (160/80 mg) a 10,6 ± 6,1 µg/ml u pacientů < 40 mg (80/40 mg).

U pacientů, kteří setrvávali na léčbě tak, jak byli randomizováni, byly průměrné nejnižší (±SD)

koncentrace v týdnu 52 9,5 ± 5,6 µg/ml u skupiny, která užívala standardní dávku a 3,5 ± 2,2 µg/ml u

skupiny která užívala sníženou dávku. Průměrné nejnižší koncentrace adalimumabu se udržely u těch

pacientlů, u nichž se s podáváním adalimumabu každý druhý týden pokračovalo 52 týdnů. U pacientů,

u kterých byla dávka zvýšena z podávání každý druhý týden na jednou týdně, byly průměrné (±SD)

sérové koncentrace adalimumabu v týdnu 52 15,3 ± 11,4 µg/ml (40/20 mg, jednou týdně) a 6,7 ±

3,5 µg/ml (20/10 mg, jednou týdně).

U pacientů s ulcerózní kolitidou, jimž byla podána úvodní dávka 160 mg adalimumabu, následována

dávkou 80 mg v týdnu 2, byly dosaženy nejnižší koncentrace adalimumabu 12 μg/ml během období

indukce. Průměrné nejnižší hladiny v ustáleném stavu o přibližně 8 μg/ml byly pozorovány u pacientů

s ulcerózní kolitidou, kterým byla podávána udržovací dávka 40 mg adalimumabu každý druhý týden.

U dospělých pacientů s uveitidou, jimž byla podána úvodní dávka 80 mg adalimumabu v týdnu 0,

následovná dávkou 40 mg každý druhý týden počínaje týdnem 1, byly zjištěny střední hladiny v

ustáleném stavu přibližně 8 až 10 µg/ml.

Expozice adalimumabu u pediatrických pacientů s uveitidou byla predikována pomocí populačního

farmakokinetického modelování a simulace na základě farmakokinetiky se zkříženou indikací

u dalších pediatrických pacientů (psoriáza u dětí, juvenilní idiopatická artritida, Crohnova nemoc

u dětí a entezopatická artritida). Nejsou k dispozici žádné klinické údaje o použití úvodní dávky u dětí

ve věku < 6 let. Předpokládané expozice ukazují, že bez methotrexátu může úvodní dávka vést

k počátečnímu zvýšení systémové expozice.

Populační farmakokinetické a farmakokineticko/farmakodynamické modelování a simulace

předpověděly srovnatelné expozice a účinnost adalimumabu u pacientů léčených dávkou 80 mg

jednou za dva týdny při srovnání s dávkou 40 mg jednou týdně (včetně dospělých pacientů s RA, HS,

UC, CD nebo psoriázou, dospívajících pacientů s HS a pediatrických pacientů ≥ 40 kg s CD).

Vztah expozice-odpověď u pediatrické populace

Na základě dat z klinické studie u pacientů s JIA (pJIA a ERA) byl stanoven vztah expozice-odpověď

mezi plazmatickými koncentracemi a PedACR 50 odpovědí. Zjevná plazmatická koncentrace

adalimumabu, která vede k poloviční maximální pravděpodobnosti PedACR 50 odpovědi (EC50),

byla 3 μg/ml (95% CI: 1–6 μg/ml).

Vztah expozice-odpověď mezi koncentrací adalimumabu a účinností u pediatrických pacientů se

závažnou chronickou ložiskovou psoriázou byl stanoven pro PASI 75 a PGA jasný nebo minimální,

v uvedeném pořadí. PASI 75 a PGA jasný nebo minimální se zvyšoval se zvyšujícími se

koncentracemi adalimumabu s podobnou zjevnou EC50 přibližně 4,5 μg/ml (95% CI 0,4–47,6 a 1,9–

10,5, v uvedeném pořadí).

Eliminace

Populační farmakokinetické analýzy s údaji od více než 1 300 pacientů s RA zjistily trend směrem k

vyšší zdánlivé clearance adalimumabu s rostoucí tělesnou váhou. Po úpravě váhových rozdílů, pohlaví

a věku byl zřejmý minimální efekt na clearance adalimumabu. Koncentrace volného adalimumabu v

séru (nevázaného na protilátky proti adalimumabu, AAA) byly nižší u pacientů s detekovanými

protilátkami proti adalimumabu.

Porucha funkce jater nebo ledvin

Použití adalimumabu nebylo studováno u pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě studií toxicity po jednorázovém podání, toxicity po opakovaném

podání a genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Ve studii u opic makaka jávského

(Macaca fascicularis)

, kterým byly podávány dávky adalimumabu

0, 30 a 100 mg/kg (9-17 opic ve skupině) sledující embryofetální toxicitu a perinatální vývoj, nebyl

zjištěn žádný faktor naznačující poškození plodů. Ani studie karcinogenity, ani standardní hodnocení

toxického vlivu na fertilitu a studie postnatální toxicity s adalimumabem nebyly prováděny, protože

neexistuje vhodný model pro protilátky s omezenou zkříženou reaktivitou na TNF hlodavců a na

rozvoj neutralizačních protilátek u hlodavců.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Ledová kyselina octová

Sacharosa

Polysorbát 80

Hydroxid sodný (k úpravě pH)

Voda pro injekci

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými

léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte přípravek AMGEVITA v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Předplněná injekční stříkačka nebo předplněné pero mají být uchovávány při teplotě do maximálně

25 °C po dobu až 14 dní. Předplněná injekční stříkačka nebo předplněné pero musí být chráněny před

světlem a znehodnoceny, pokud nejsou použity v průběhu těchto 14 dní.

6.5

Druh obalu a obsah balení

AMGEVITA 20 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

0,4 ml roztoku v předplněné injekční stříkačce (sklo třídy I), s pístem (bromobutylová pryž), jehlou z

nerezavějící oceli s krytem jehly (termoplastický elastomer). Kryt jehly předplněné injekční stříkačky

je vyroben ze suché přírodní pryže (derivát latexu) (viz bod 4.4).

Balení o velikosti jedna předplněná injekční stříkačka.

AMGEVITA 40 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

0,8 ml roztoku v předplněné injekční stříkačce (sklo třídy I), s pístem (bromobutylová pryž), jehlou z

nerezavějící oceli s krytem jehly (termoplastický elastomer). Kryt jehly předplněné injekční stříkačky

je vyroben ze suché přírodní pryže (derivát latexu) (viz bod 4.4).

Balení o velikosti jedna, dvě, čtyři nebo multipack šesti (3x2) předplněných injekčních stříkaček.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

AMGEVITA 40 mg injekční roztok v předplněném peru

0,8 ml injekčního roztoku v předplněném peru určeném pro použití pacientem, obsahujícím

předplněnou injekční stříkačku (sklo třídy I). Pero je na jedno použití, jednorázové, na ruční použití,

zařízení s mechanickým vstřikováním. Kryt jehly předplněné injekční stříkačky je vyroben ze suché

přírodní pryže (derivát latexu) (viz bod 4.4).

Balení o velikosti jedno, dvě, čtyři nebo multipack šesti (3x2) předplněných per.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Podrobné pokyny pro použití jsou uvedeny v příbalové informaci.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpadní materiál musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

AMGEVITA 20 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

EU/1/16/1164/001 – 1 předplněná injekční stříkačka

AMGEVITA 40 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

EU/1/16/1164/002 – 1 předplněná injekční stříkačka

EU/1/16/1164/003 – 2 předplněné injekční stříkačky

EU/1/16/1164/004 – 4 předplněné injekční stříkačky

EU/1/16/1164/005 – 6 (3x2) předplněných injekčních stříkaček (multipack)

AMGEVITA 40 mg injekční roztok v předplněném peru

EU/1/16/1164/006 – 1 předplněné pero

EU/1/16/1164/007 – 2 předplněná pera

EU/1/16/1164/008 – 4 předplněná pera

EU/1/16/1164/009 – 6 (3x2) předplněných per (multipack)

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 22. březen 2017

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu

PŘÍLOHA II

A.

VÝROBCE BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCI

ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ

A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

A.

VÝROBCE BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA

PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce biologické léčivé látky

Amgen Inc

One Amgen Center Drive

Thousand Oaks, Kalifornie

91320

Název a adresa výrobců odpovědných za propouštění šarží

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nizozemsko

Amgen Technology Ireland UC

Pottery Road

Dun Laoghaire, Co Dublin

Irsko

Amgen NV

Telecomlaan 5-7

1831 Diegem

Belgie

V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za

propouštění dané šarže.

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz příloha I: Souhrn údajů o

přípravku, bod 4.2).

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek

jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7

směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro

léčivé přípravky.

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance

podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých

schválených následných aktualizacích RMP.

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které

mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení

význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

Další opatření k minimalizaci rizik

Informační kartička (pro dospělého i dětského pacienta) obsahuje následující důležité části:

infekce, včetně tuberkulózy

rakovina

problémy nervového systému

očkování

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PŘEDPLNĚNÉ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

AMGEVITA 20 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

adalimumabum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje adalimumabum 20 mg v 0,4 ml roztoku.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Ledová kyselina octová, sacharosa, polysorbát 80, hydroxid sodný a voda pro injekci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok.

1 předplněná injekční stříkačka.

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Subkutánní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pouze na jedno použití.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Obsahuje latex, před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

8.

POUŽITELNOST

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Netřepat.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061,

NL-4817 ZK Breda,

Nizozemsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/16/1164/001

13.

ČÍSLO ŠARŽE

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

AMGEVITA 20 mg injekční stříkačka

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK PŘEDPLNĚNÉ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

AMGEVITA 20 mg injekce

adalimumabum

s.c.

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

3.

POUŽITELNOST

4.

ČÍSLO ŠARŽE

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

0,4 ml

6.

JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PŘEDPLNĚNÉ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

AMGEVITA 40 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

adalimumabum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje adalimumabum 40 mg v 0,8 ml roztoku.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Ledová kyselina octová, sacharosa, polysorbát 80, hydroxid sodný a voda pro injekci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok.

1 předplněná injekční stříkačka.

2 předplněné injekční stříkačky.

4 předplněné injekční stříkačky.

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Subkutánní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pouze na jedno použití.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Obsahuje latex, před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

8.

POUŽITELNOST

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Netřepat.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061,

NL-4817 ZK Breda,

Nizozemsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/16/1164/002 1 předplněná injekční stříkačka

EU/1/16/1164/003 2 předplněné injekční stříkačky

EU/1/16/1164/004 4 předplněné injekční stříkačky

13.

ČÍSLO ŠARŽE

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

AMGEVITA 40 mg injekční stříkačka

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PŘEDPLNĚNÉ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY (bez blue boxu)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

AMGEVITA 40 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

adalimumabum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje adalimumabum 40 mg v 0,8 ml roztoku.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Ledová kyselina octová 99%, sacharosa, polysorbát 80, hydroxid sodný a voda na injekci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok.

2 předplněné injekční stříkačky. Součást multipacku, nelze prodávat samostatně.

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Subkutánní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pouze na jedno použití.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Obsahuje latex, před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

8.

POUŽITELNOST

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Netřepat.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061,

NL-4817 ZK Breda,

Nizozemsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/16/1164/005

13.

ČÍSLO ŠARŽE

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

AMGEVITA 40 mg injekční stříkačka

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

MULTIPACK KRABIČKA PŘEDPLNĚNÉ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY (s blue boxem)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

AMGEVITA 40 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

adalimumabum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje adalimumabum 40 mg v 0,8 ml roztoku.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Ledová kyselina octová 99%, sacharosa, polysorbát 80, hydroxid sodný a voda na injekci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok.

Multipack: 6 (3 balení po 2) předplněných injekčních stříkaček.

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Subkutánní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pouze na jedno použití.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Obsahuje latex, před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

8.

POUŽITELNOST

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Netřepat.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061,

NL-4817 ZK Breda,

Nizozemsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/16/1164/005

13.

ČÍSLO ŠARŽE

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

AMGEVITA 40 mg injekční stříkačka

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK PŘEDPLNĚNÉ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

AMGEVITA 40 mg injekce

adalimumabum

s.c.

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

3.

POUŽITELNOST

ČÍSLO ŠARŽE

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

0,8 ml

6.

JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PŘEDPLNĚNÉHO PERA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

AMGEVITA 40 mg injekční roztok v předplněném peru

adalimumabum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedno předplněné pero na jedno použití obsahuje adalimumabum 40 mg v 0,8 ml roztoku.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Ledová kyselina octová 99 %, sacharosa, polysorbát 80, hydroxid sodný a voda pro injekci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok.

1 SureClick předplněné pero.

2 SureClick předplněná pera.

4 SureClick předplněná pera.

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Subkutánní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pouze na jedno použití.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Obsahuje latex, před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

8.

POUŽITELNOST

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Netřepat.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061,

NL-4817 ZK Breda,

Nizozemsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/16/1164/006 1 předplněné pero

EU/1/16/1164/007 2 předplněná pera

EU/1/16/1164/008 4 předplněná pera

13.

ČÍSLO ŠARŽE

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

AMGEVITA 40 mg pero

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PŘEDPLNĚNÉHO PERA (bez blue boxu)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

AMGEVITA 40 mg injekční roztok v předplněném peru

adalimumabum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedno předplněné pero na jedno použití obsahuje adalimumabum 40 mg v 0,8 ml roztoku.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Ledová kyselina octová 99 %, sacharosa, polysorbát 80, hydroxid sodný a voda na injekci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok.

2 SureClick předplněná pera. Součást multipacku, nelze prodávat samostatně,

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Subkutánní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pouze na jedno použití.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Obsahuje latex, před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

8.

POUŽITELNOST

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Netřepat.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061,

NL-4817 ZK Breda,

Nizozemsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/16/1164/009

13.

ČÍSLO ŠARŽE

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

AMGEVITA 40 mg pero

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

MULTIPACK KRABIČKA PŘEDPLNĚNÉHO PERA (s blue boxem)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

AMGEVITA 40 mg injekční roztok v předplněném peru

adalimumabum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedno předplněné pero na jedno použití obsahuje adalimumabum 40 mg v 0,8 ml roztoku.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Ledová kyselina octová 99 %, sacharosa, polysorbát 80, hydroxid sodný a voda na injekci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok.

Multipack: 6 (3 balení po 2) SureClick předplněných per

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Subkutánní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pouze na jedno použití.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Obsahuje latex, před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

8.

POUŽITELNOST

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Netřepat.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061,

NL-4817 ZK Breda,

Nizozemsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/16/1164/009

13.

ČÍSLO ŠARŽE

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

AMGEVITA 40 mg pero

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK PŘEDPLNĚNÉHO PERA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

AMGEVITA 40 mg injekce

adalimumabum

s.c.

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

3.

POUŽITELNOST

4.

ČÍSLO ŠARŽE

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

0,8 ml

6.

JINÉ

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

AMGEVITA 20 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

AMGEVITA 40 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

adalimumabum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak

hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Váš lékař Vám rovněž vydá

informační kartičku

, která obsahuje důležité bezpečnostní

informace, se kterými musíte být seznámen(a) před zahájením léčby přípravkem AMGEVITA a

během léčby přípravkem AMGEVITA. Mějte tuto

informační kartičku

vždy při sobě.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek AMGEVITA a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AMGEVITA používat

Jak se přípravek AMGEVITA používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek AMGEVITA uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek AMGEVITA a k čemu se používá

Přípavek AMGEVITA obsahuje léčivou látku adalimumab.

Přípravek AMGEVITA je určen k léčbě níže uvedených zánětlivých onemocnění:

Revmatoidní artritida

Polyartikulární juvenilní idiopatická artritida

Entezopatická artritida

Ankylozující spondylitida

Axiální spondylartritida bez radiologického průkazu ankylozující spondylitidy

Psoriatrická artritida

Ložišková psoriáza

Hidradenitis suppurativa

Crohnova choroba

Ulcerózní kolitida

Neinfekční uveitida

Adalimumab, léčivá látka přípravku AMGEVITA, je lidská monoklonální protilátka. Monoklonální

protilátky jsou bílkoviny, které se váží k určitému cíli.

Cílem adalimumabu je bílkovina nazývaná tumor nekrotizující faktor (TNFα), která se podílí na

imunitním (obranném) systému a je přítomná ve zvýšené koncentraci u zánětlivých onemocnění

uvedených výše. Při připojení k TNFα omezuje AMGEVITA zánětlivý proces u těchto onemocnění.

Revmatoidní artritida

Revmatoidní artritida je zánětlivé onemocnění kloubů.

Přípravek AMGEVITA se používá k léčbě revmatoidní artritidy u dospělých. Pokud máte středně

těžkou nebo těžkou aktivní revmatoidní artritidu, můžete nejdříve užívat jiné chorobu modifikující

léky, jako je methotrexát. Pokud u Vás tyto léky nevyvolají uspokojivou odpověď, pak k léčbě

revmatoidní artritidy dostanete přípravek AMGEVITA.

Přípravek AMGEVITA je možné použít rovněž k léčbě závažné, aktivní a progresivní revmatoidní

artritidy bez předchozí léčby methotrexátem.

AMGEVITA zpomaluje poškození kloubní chrupavky a kosti způsobené onemocněním a zlepšuje

tělesné funkce.

Přípravek AMGEVITA se obvykle používá s methotrexátem. Pokud Váš lékař určí, že je pro Vás

methotrexát nevhodný, může se AMGEVITA podávat samostatně.

Polyartikulární juvenilní idiopatická artritida a entezopatická artritida

Polyartikulární juvenilní idiopatická artritida a entezopatická artritida jsou zánětlivá onemocnění.

Přípravek AMGEVITA se používá k léčbě polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy u pacientů od

2 let a entezopatické artritidy u pacientů od 6 let. Zpočátku můžete užívat jiné chorobu modifikující

léky, jako je methotrexát. Pokud u Vás tyto léky nevyvolají uspokojivou odpověď, pak k léčbě

polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy nebo entezopatické artritidy dostanete přípravek

AMGEVITA.

Ankylozující spondylitida a axiální spondylartritida bez radiologického průkazu ankylozující

spondylitidy

Ankylozující spondylitida a axiální spondylartritida bez radiologického průkazu ankylozující

spondylitidy jsou zánětlivá onemocnění páteře.

Přípravek AMGEVITA se používá k léčbě ankylozující spondylitidy a axiální spondylartritidy bez

radiologického průkazu ankylozující spondylitidy u dospělých. Jestliže trpíte ankylozující

spondylitidou nebo axiální spondylartritidou bez radiologického průkazu ankylozující spondylitidy,

budou Vám nejprve podávány jiné léky. Pokud u Vás tato léčba nevyvolá uspokojivou odpověď, pak

ke zmírnění projevů tohoto onemocnění dostanete přípravek AMGEVITA.

Psoriatická artritida

Psoriatická artritida je zánět kloubů při lupénce (psoriáze).

Přípravek AMGEVITA se používá k léčbě psoriatické artritidy u dospělých. Přípravek AMGEVITA

zpomaluje poškození chrupavky a kosti kloubů způsobené onemocněním a zlepšuje fyzické funkce.

Ložisková psoriáza u dospělých a dětských pacientů

Ložisková psoriáza je stav kůže, který se projevuje zarudlými, vločkovitými, strupovitými skvrnami na

kůži se stříbřitými šupinami. Ložisková psoriáza může postihovat také nehty, může způsobit jejich

ztenčení, drolení a odlučování od nehtového lůžka, což může být bolestivé. Psoriáza je pravděpodobně

způsobena problémy s imunitním systémem organismu, které vedou ke zvýšené tvorbě kožních buněk.

Přípravek AMGEVITA se používá k léčbě středně těžké až těžké ložiskové psoriázy u dospělých.

Přípravek AMGEVITA se také používá k léčbě těžké ložiskové psoriázy u dětí a dospívajících od 4 do

17 let, u kterých lokální léčba a fototerapie neúčinkovaly dobře nebo je u nich tato léčba nevhodná.

Hidradenitis suppurativa u dospělých a dospívajících

Hidradenitis suppurativa (někdy nazývaná acne inversa) je chronické a často bolestivé zánětlivé kožní

onemocnění. Příznaky mohou zahrnovat citlivé uzly (boláky) a abscesy (nežity), které mohou

obsahovat hnis. Nejčastěji postihuje specifické části kůže, jako např. pod prsy, podpaždí, vnitřní část

stehen, třísla a hýždě. Na postižených částech se také mohou objevovat jizvy.

AMGEVITA se používá k léčbě hidradenitis suppurativa u dospělých a dospívajících od 12 let.

Přípravek AMGEVITA pomáhá snižovat počet boláků a nežitů, které máte, a bolest, která je s tímto

onemocněním často spojena. Nejprve můžete dostat jiné léky. Pokud na tyto léky nebudete dostatečně

dobře reagovat, bude Vám podán přípravek AMGEVITA.

Crohnova choroba u dospělých a dětských pacientů

Crohnova choroba je zánětlivé onemocnění trávicího traktu.

Přípravek AMGEVITA se používá k léčbě Crohnovy choroby u dospělých a dětí ve věku od 6 do 17

let. Jestliže trpíte Crohnovou chorobou, budou Vám nejprve podávány jiné léky. Pokud u Vás tato

léčba nevyvolá uspokojivou odpověď, pak ke zmírnění projevů tohoto onemocnění dostanete

přípravek AMGEVITA.

Ulcerózní kolitida

Ulcerózní kolitida je zánětlivé onemocnění střev.

Přípravek AMGEVITA se používá k léčbě ulcerózní kolitidy u dospělých. Jestliže trpíte ulcerozní

kolitidou, můžete zpočátku užívat jiná léčiva. Pokud u Vás tato léčba nevyvolá uspokojivou odpověď,

pak ke zmírnění projevů tohoto onemocnění dostanete přípravek AMGEVITA.

Neinfekční uveitida u dospělých a dětí

Neinfekční uveitida je zánětlivé onemocnění postihující některé části oka.

Přípravek AMGEVITA se používá k léčbě

Dospělých s neinfekční uveitidou se zánětem postihujícím zadní část oka

Dětí od 2 let s chronickou neinfekční uveitidou se zánětem postihujícím přední část oka.

Tento zánět může vést ke zhoršení zraku a/nebo výskytu plovoucích zákalů v oku (černé tečky nebo

chomáčkovité čáry pohybující se přes zorné pole). Přípravek AMGEVITA zánět snižuje.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AMGEVITA používat

Nepoužívejte přípravek AMGEVITA:

Jestliže jste alergický(á) na adalimumab nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Jestliže máte těžkou infekci včetně aktivní tuberkulózy (viz „Upozornění a opatření“). Je

důležité, abyste lékaře informoval(a), pokud se u Vás vyskytují příznaky infekce, např. horečka,

zranění, pocit únavy nebo problémy se zuby.

Jestliže trpíte středně těžkým nebo těžkým srdečním selháním. Je důležité, abyste informoval(a)

svého lékaře, pokud se u Vás vyskytly nebo v současné době vyskytují vážné problémy se

srdcem (viz „Upozornění a opatření“).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku AMGEVITA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

Jestliže se u Vás vyskytnou alergické reakce s příznaky jako je pocit tíhy na hrudi, dýchavičnost,

závratě, otoky nebo vyrážka, nepodávejte si další injekci přípravku AMGEVITA a kontaktujte

ihned svého lékaře, protože tyto reakce mohou být ve vzácných případech život ohrožující.

Jestliže máte nějakou infekci, včetně dlouhodobé nebo lokalizované infekce (např. bércový

vřed), obraťte se před zahájením léčby přípravkem AMGEVITA na svého lékaře. Pokud si

nejste jist(a), kontaktujte svého lékaře.

Při léčbě přípravkem AMGEVITA můžete být náchylnější k infekcím. Riziko může stoupat,

pokud máte poškozenou funkci plic. Tyto infekce mohou být závažné a zahrnují tuberkulózu,

infekce způsobené viry, plísněmi parazity nebo bakteriemi či jiné oportunní infekce (infekce,

které za normálních okolností nejsou pro člověka nebezpečné) a sepse, které mohou být ve

vzácných případech život ohrožující. Je důležité, abyste informoval(a) lékaře, pokud se u Vás

vyskytnou příznaky jako je horečka, zranění, únava nebo problémy se zuby. Váš lékař může

doporučit dočasné přerušení léčby přípravkem AMGEVITA.

Protože u pacientů léčených adalimumabem byly hlášeny případy tuberkulózy, před zahájením

léčby přípravkem AMGEVITA Vás lékař vyšetří, zda se příznaky tohoto onemocnění u Vás

nevyskytly. To znamená, že u Vás podrobně zhodnotí dříve prodělaná onemocnění a provede

potřebná kontrolní vyšetření (například rentgen hrudníku a tuberkulinový test). Provedení těchto

vyšetření a jejich výsledky zaznamená do Vaší

informační kartičky.

Pokud jste prodělal(a)

tuberkulózu, anebo jste byl(a) v blízkém kontaktu s osobou s tuberkulózou, je velmi důležité,

abyste to řekl(a) svému lékaři. K rozvoji tuberkulózy může v průběhu léčby dojít i v případě, že

jste byl(a) na tuberkulózu preventivně přeléčen(a). Pokud se u Vás objeví příznaky tuberkulózy

(přetrvávající kašel, úbytek na váze, apatie, mírná horečka), nebo se během léčby i po léčbě

objeví jiná infekce, sdělte to ihned svému lékaři.

Informujte svého lékaře, pokud pobýváte nebo cestujete do oblastí, kde se endemicky vyskytují

plísňové infekce jako je histoplasmóza, kokcidióza nebo blastocystóza.

Informujte svého lékaře, pokud se u Vás vyskytovaly opakované infekce nebo jiné stavy, které

zvyšují riziko infekcí.

Jestliže jste nositelem viru hepatitidy typu B (HBV), jestliže máte aktivní HBV infekci nebo si

myslíte, že byste mohli být v nebezpečí kontaktu s infekcí HBV, sdělte to svému lékaři. Váš

lékař Vás na infekci HBV vyšetří. AMGEVITA může způsobovat reaktivaci (obnovení) HBV

infekce u lidí, kteří jsou nositeli viru. V některých ojedinělých případech, zvláště pokud berete

jiné léky k potlačení imunitního systému, může být reaktivace viru HBV život ohrožující.

Pokud jste ve věku nad 65 let, můžete být během používání přípravku AMGEVITA náchylnější

k infekcím. Jak Vy, tak i Váš lékař by měl věnovat zvýšenou pozornost známkám infekce během

léčby přípravkem AMGEVITA. Je důležité, abyste oznámil(a) svému lékaři, pokud se u Vás

vyskytnou známky infekce, jako je horečka, poranil(a) jste se, cítíte se unavený(á) nebo máte

problémy se zuby.

Pokud Vám má být provedena operace nebo stomatologický výkon, informujte, prosím, svého

lékaře, že jste léčen(a) přípravkem AMGEVITA. Váš lékař může doporučit dočasné přerušení

léčby přípravkem AMGEVITA.

Jestliže máte demyelinizační onemocnění, nebo jestliže se u Vás demyelinizační onemocnění,

jako např. roztroušená skleróza, objeví, lékař určí, zda můžete být léčen(a) přípravkem

AMGEVITA. Pokud se u Vás objeví některé příznaky, například změny vidění, slabost rukou

nebo nohou či znecitlivění nebo brnění v některé části těla, musíte o tom Vašeho lékaře

neprodleně informovat.

Během léčby přípravkem AMGEVITA nesmíte dostat určité očkovací látky, které by mohly

vyvolat vznik infekce. Prosíme, domluvte se se svým lékařem o možnosti očkování ještě

předtím, než budete očkován(a). Doporučuje se, aby dětští pacienti absolvovali pokud možno

všechna doporučená očkování v souladu se současnými směrnicemi pro očkování ještě před

zahájením léčby přípravkem AMGEVITA. Pokud jste přípravek AMGEVITA používala během

těhotenství, může být Vaše dítě náchylnější k infekcím po dobu přibližně pěti měsíců poté, co

jste dostala poslední dávku přípravku v průběhu těhotenství. Je důležité, abyste oznámila lékaři

Vašeho dítěte a jiným zdravotnickým pracovníkům, že Vám byl přípravek AMGEVITA v

těhotenství podáván, aby se na základě této informace mohli rozhodnout, kdy je vhodné Vaše

dítě očkovat.

Pokud se u Vás vyskytuje mírné srdeční selhávání a jste léčen(a) přípravkem AMGEVITA, musí

být lékařem pečlivě sledován stav Vašeho srdce. Je důležité, abyste sdělil(a) svému lékaři, že se

u Vás vyskytly nebo se v současné době vyskytují závažné problémy se srdcem. Pokud se u Vás

vyskytnou nové nebo se zhorší již stávající známky srdečního selhávání (např. dýchavičnost

nebo otoky dolních končetin), musíte ihned kontaktovat svého lékaře. Váš lékař rozhodne, zda

máte používat přípravek AMGEVITA.

U některých pacientů nedokáže organismus vytvářet dostatek krvinek, které pomáhají v boji

proti infekcím nebo při zástavě krvácení. Jestliže máte horečku, která neodeznívá, modřiny nebo

snadno krvácíte, případně jste velmi bledí, ihned se spojte s lékařem. Lékař se může rozhodnout

ukončit léčbu.

U dětských i dospělých pacientů léčených adalimumabem nebo jinými blokátory TNF byly

popsány vzácné případy výskytu určitých typů rakoviny. Lidé se závažnější formou revmatoidní

artritidy, jejichž onemocnění trvá delší dobu, mívají vyšší průměrné riziko vzniku lymfomu

(rakovina postihující mízní systém) a leukémie (rakovina postihující krev a kostní dřeň). Jestliže

používáte přípravek AMGEVITA, riziko onemocnění lymfomem, leukémií nebo jiným druhem

rakoviny může vzrůst. Ve vzácných případech byl u pacientů používajících adalimumab

pozorován závažný specifický typ lymfomu. Někteří z těchto pacientů byli také léčeni

azathioprinem nebo 6-merkaptopurinem. Oznamte lékaři, pokud používáte azathioprin nebo

6-merkaptopurin současně s přípravkem AMGEVITA. U pacientů léčených adalimumabem

byly navíc pozorovány případy kožního karcinomu nemelanomového typu. Pokud se během

léčby nebo po ní objeví nové kožní léze nebo pokud stávající kožní léze změní vzhled, sdělte to

lékaři.

U pacientů se specifickým typem plicního onemocnění zvaným chronická obstrukční choroba

plicní (CHOPN), kteří byli léčeni jiným TNF blokátorem, byly hlášeny i případy jiných druhů

rakoviny, nežli jsou lymfomy. Jestliže trpíte CHOPN nebo hodně kouříte, měl(a) byste si se

svým lékařem promluvit, je-li pro Vás léčba blokátorem TNF vhodná.

Vzácně může vést léčba přípravkem AMGEVITA k příznakům podobajícím se onemocnění

zvanému lupus. Pokud se objeví příznaky, jako je trvalá nevysvětlitelná vyrážka, horečka,

bolest kloubů nebo únava, kontaktujte svého lékaře.

Kryt jehly předplněné injekční stříkačky obsahuje suchý přírodní kaučuk (derivát latexu), který může

vyvolávat alergické reakce.

Aby se zlepšila sledovatelnost tohoto léku, Váš lékař nebo lékárník má zaznamenat název a číslo šarže

přípravku, který jste dostal(a), do Vaší zdravotní dokumentace. Můžete si tyto údaje také poznamenat

pro případ, že budete o tyto informace v budoucnu požádáni.

Děti a dospívající

Očkování: pokud je to možné, mělo by být Vaše dítě očkováno ještě předtím, než začne

přípravek AMGEVITA používat.

Přípravek AMGEVITA nepodávejte dítěti s polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou,

pokud je mladší 2 let.

Další léčivé přípravky a přípravek AMGEVITA

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a), nebo které možná bude užívat.

Přípravek AMGEVITA lze používat společně s methotrexátem nebo některými chorobu

modifikujícími antirevmatickými léky (sulfasalazin, hydroxychlorochin, leflunomid a injekční

přípravky s obsahem solí zlata), steroidy nebo léky proti bolestem, a to i s nesteroidními antirevmatiky

(NSAID).

Přípravek AMGEVITA nesmíte z důvodu zvýšeného rizika závažné infekce používat s léky, které

obsahují léčivé látky anakinra nebo abatacept. Máte-li nějaké dotazy, zeptejte se prosím svého lékaře.

Těhotenství a kojení

Máte zvážit použití vhodné antikoncepce k prevenci těhotenství a pokračovat v jejím užívání po

dobu nejméně pěti měsíců po posledním podání přípravku AMGEVITA.

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, požádejte

svého lékaře o doporučení týkající se užívání tohoto přípravku.

Přípravek AMGEVITA má být užíván během těhotenství pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné.

Na základě studie prováděné u těhotných žen nebylo zjištěno zvýšené riziko vrozených vad,

pokud matka během těhotenství užívala přípravek AMGEVITA, ve srovnání s matkami se

stejným onemocněním, které přípravek AMGEVITA neužívaly.

Přípravek AMGEVITA lze podávat během kojení.

Jestliže jste používala přípravek AMGEVITA během těhotenství, může být Vaše dítě

náchylnější k infekcím.

Je důležité, abyste informovala dětského lékaře a ostatní zdravotnické pracovníky před

očkováním Vašeho dítěte, že jste během těhotenství používala přípravek AMGEVITA. Více

informací týkající se očkování najdete v části „Upozornění a opatření“.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek AMGEVITA může mít podružný vliv na schopnost řídit, jezdit na kole nebo obsluhovat

stroje. Po použití přípravku AMGEVITA se může objevit pocit točení hlavy a poruchy vidění.

AMGEVITA obsahuje sodík

Tento lék obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v 0,8 ml dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek AMGEVITA používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí pacienti s revmatoidní artritidou, psoriatickou artritidou, ankylozující spondylitidou nebo

axiální spondylartritidou bez radiologického průkazu ankylozující spondylitidy

AMGEVITA se podává injekčně pod kůži (subkutánně). Obvyklá dávka přípravku pro dospělé

pacienty s revmatoidní artritidou, ankylozující spondylitidou, axiální spondylartritidou bez

radiologického průkazu ankylozující spondylitidy a u pacientů s psoriatickou artritidou je 40 mg v

jedné dávce podávané jednou za dva týdny.

U revmatoidní artritidy se při léčbě přípravkem AMGEVITA pokračuje v podávání methotrexátu.

Pokud Váš lékař určí, že je pro Vás methotrexát nevhodný, podává se AMGEVITA samostatně.

Jestliže máte revmatoidní artritidu a spolu s přípravkem AMGEVITA nedostáváte methotrexát, může

lékař rozhodnout, že budete dostávat 40 mg každý týden nebo 80 mg jednou za dva týdny.

Děti, dospívající a dospělí s polyartikulární juvenilní idopatickou artritidou

Děti a dospívající od 2 let s tělesnou hmotností od 10 kg do 30 kg

Doporučená dávka přípravku AMGEVITA je 20 mg jednou za dva týdny.

Děti, dospívající a dospělí od 2 let s tělesnou hmotností 30 kg nebo vyšší

Doporučená dávka přípravku AMGEVITA je 40 mg jednou za dva týdny.

Děti, dospívající a dospělí s entezopatickou artritidou

Děti a dospívající od 6 let s tělesnou hmotností od 15 kg do 30 kg

Doporučená dávka přípravku AMGEVITA je 20 mg jednou za dva týdny.

Děti, dospívající a dospělí od 6 let s tělesnou hmotností 30 kg nebo vyšší

Doporučená dávka přípravku AMGEVITA je 40 mg jednou za dva týdny

Dospělí pacienti s ložiskovou psoriázou

Obvyklý postup v dávkování přípravku u dospělých s ložiskovou psoriázou je podání úvodní dávky

80 mg (jako dvě 40 mg injekce v jednom dni), následované dávkou 40 mg podávanou každý druhý

týden počínaje prvním týdnem po dávce úvodní. V léčbě přípravkem AMGEVITA musíte pokračovat

tak dlouho, jak Vám doporučil lékař. V závislosti na Vaší reakci na léčbu může Váš lékař zvýšit

dávkování na 40 mg jednou týdně nebo 80 mg jednou za dva týdny.

Děti a dospívající s ložiskovou psoriázou

Děti a dospívající od 4 do 17 let s tělesnou hmotností od 15 kg do 30 kg

Doporučené dávkování přípravku AMGEVITA je podání úvodní dávky 20 mg následované o týden

později dávkou 20 mg. Poté se podává obvyklá dávka 20 mg jednou za dva týdny.

Děti a dospívající od 4 do 17 let s tělesnou hmotností 30 kg nebo vyšší

Doporučené dávkování přípravku AMGEVITA je podání úvodní dávky 40 mg následované o týden

později dávkou 40 mg. Poté se podává obvyklá dávka 40 mg jednou za dva týdny

Dospělí pacienti s hidradenitis suppurativa

Obvyklý postup dávkování u hidradenitis suppurativa je podání počáteční dávky 160 mg (jako čtyři

40 mg injekce v jednom dni nebo dvě 40 mg injekce denně ve dvou po sobě následujících dnech),

následované dávkou 80 mg (jako dvě 40 mg injekce v jednom dni) o dva týdny později. Po dalších

dvou týdnech se pokračuje dávkováním 40 mg jednou týdně nebo 80 mg jednou za dva týdny, jak

Vám předepsal lékař. Je doporučeno, abyste denně prováděl(a) na postižených místech antiseptické

ošetření.

Dospívající s hidradenitis suppurativa od 12 do 17 let s tělesnou hmotností 30 kg nebo vyšší

Doporučené dávkování přípravku AMGEVITA je podání úvodní dávky 80 mg (jako dvě injekce

40 mg jednou denně) následované dávkou 40 mg každý druhý týden o jeden týden později. Pokud

Vaše odpověď na léčbu přípravkem AMGEVITA 40 mg jednou za dva týdny není dostatečná, může

lékař zvýšit dávkování na 40 mg každý týden nebo 80 mg jednou za dva týdny.

Doporučuje se postižená místa denně omývat antiseptickým přípravkem.

Dospělí pacienti s Crohnovou chorobou

Obvyklý postup v dávkování u Crohnovy choroby je podání počáteční dávky 80 mg (jako dvě 40 mg

injekce v jednom dni), následované dávkou 40 mg o dva týdny později a poté každý druhý týden.

Pokud je potřeba rychlejšího nástupu odpovědi na léčbu, může Vám Váš lékař předepsat počáteční

dávku 160 mg (buď jako čtyři 40 mg injekce v jednom dni nebo dvě 40 mg injekce za den ve dvou po

sobě následujících dnech), po níž následuje o dva týdny později dávka 80 mg (jako dvě 40 mg injekce v

jednom dni) a dále pak 40 mg každý druhý týden. V závislosti na tom, jak budete na léčbu odpovídat,

Vám Váš lékař může zvýšit dávkování na 40 mg jednou týdně nebo 80 mg jednou za dva týdny.

Děti a dospívající s Crohnovou chorobou

Děti a dospívající od 6 do 17 let vážící méně než 40 kg

Obvyklý režim dávkování je 40 mg v počáteční dávce, následované dávkou 20 mg o dva týdny později.

Pokud je potřeba rychlejší odpovědi, předepíše Vám Váš lékař úvodní dávku 80 mg (jako dvě 40 mg

injekce v jednom dni), následovanou dávkou 40 mg o dva týdny později.

Následně poté je obvyklá dávka 20 mg každý druhý týden. V závislosti na tom, jak budete na léčbu

odpovídat, Vám lékař může zvýšit frekvenci podávání léku až na 20 mg jednou týdně.

Děti a dospívající od 6 do 17 let vážící 40 kg nebo více

Obvyklý režim dávkování je 80 mg (jako dvě 40 mg injekce v jednom dni) v počáteční dávce,

následované dávkou 40 mg o dva týdny později. Pokud je potřeba rychlejší odpovědi, předepíše Vám

Váš lékař úvodní dávku 160 mg (jako čtyři 40 mg injekce v jednom dni nebo dvě 40 mg injekce v

jednom dni a další 2 injekce den následující), následovanou dávkou 80 mg (jako dvě 40 mg injekce v

jednom dni) o dva týdny později.

Následně poté je obvyklá dávka 40 mg každý druhý týden. V závislosti na tom, jak budete na léčbu

odpovídat, Vám lékař může zvýšit dávkování až na 40 mg jednou týdně nebo 80 mg jednou za dva

týdny.

Dospělí pacienti s ulcerózní kolitidou

Obvyklá dávka přípravku AMGEVITA u dospělých s ulcerózní kolitidou je 160 mg v úvodní dávce

(jako čtyři 40 mg injekce v jednom dni nebo jako dvě 40 mg injekce ve dvou po sobě následujících

dnech), po které následuje podání dávky 80 mg (jako dvě 40 mg injekce v jednom dni) 2 týdny poté a

následně 40 mg každý druhý týden. Podle toho, jak budete na léčbu reagovat, Vám lékař může zvýšit

dávkování na 40 mg jednou týdně nebo 80 mg jednou za dva týdny.

Dospělí pacienti s neinfekční uveitidou

Obvyklá dávka přípravku u dospělých s neinfekční uveitidou je 80 mg (jako dvě 40 mg injekce v

jednom dni) v úvodní dávce, následovaných dávkou 40 mg jednou za dva týdny, počínaje jeden týden

po podání úvodní dávky. Injekční aplikace přípravku AMGEVITA musí pokračovat tak dlouho, jak

určí Váš lékař.

U neinfekční uveitidy se během terapie přípravkem AMGEVITA může pokračovat v podávání

kortikosteroidů nebo jiných léků ovlivňujících imunitní systém. Přípravek AMGEVITA se může

podávat i samostatně.

Děti a dospívající s chronickou neinfekční uveitidou ve věku od 2 let

Děti a dospívající od 2 let s tělesnou hmotností do 30 kg

Obvyklá dávka přípravku AMGEVITA je 20 mg každý druhý týden s methotrexátem.

Váš lékař může také předepsat úvodní dávku 40 mg, která může být podávána jeden týden před

zahájením obvyklého dávkování.

Děti a dospívající od 2 let s tělesnou hmotností 30 kg nebo vyšší

Obvyklá dávka přípravku AMGEVITA je 40 mg každý druhý týden s methotrexátem.

Váš lékař může také předepsat úvodní dávku 80 mg, která může být podávána jeden týden před

zahájením obvyklého dávkování.

Způsob a cesta podání

Přípravek AMGEVITA se podává injekčně pod kůži (subkutánní injekce).

Jestliže jste použil(a) více přípravku AMGEVITA, než jste měl(a)

Pokud jste si náhodně aplikoval(a) přípravek AMGEVITA častěji než Vám bylo předepsáno,

kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka a oznamte mu, že jste užil(a) větší množství léku. Vždy si s

sebou vezměte vnější obal tohoto léku, a to i když je prázdný.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek AMGEVITA

Pokud si zapomenete aplikovat injekci, máte si podat další dávku přípravku AMGEVITA ihned, jak si

vzpomenete. Poté si aplikujte další dávku podle plánovaného schématu ten den, jako kdybyste

nezapomněl(a) na předchozí dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek AMGEVITA

Rozhodnutí o tom, zda používání přípravku AMGEVITA přerušit, musí být konzultováno s Vaším

lékařem. Po přerušení léčby se Vám mohou příznaky vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto léku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Většina nežádoucích účinků je mírné nebo střední závažnosti. Některé však

mohou být závažné a vyžadují léčbu. Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout i do 4 měsíců po

poslední dávce přípravku AMGEVITA.

Ihned oznamte svému lékaři, pokud se u Vás vyskytnou tyto příhody

silná vyrážka, kopřivka nebo jiné známky alergické reakce;

otok obličeje, rukou, nohou;

obtíže s dechem či polykáním;

zadýchávání, které se zhorší v poloze vleže nebo otoky nohou.

Oznamte svému lékaři co nejdříve, pokud se u Vás vyskytnou následující příhody

známky infekce, jako je horečka, pocit nemoci, zranění, problémy se zuby, pálení při močení;

pocit slabosti nebo únavy;

kašel;

brnění;

snížená citlivost;

dvojité vidění;

slabost horních nebo dolních končetin;

otok (boule) nebo opar, který se nehojí;

známky a příznaky podezřelé z krevních poruch, jako je přetrvávající horečka, tvorba modřin,

krvácení, bledost.

Příznaky popsané výše mohou být známkami níže uvedeného seznamu nežádoucích účinků, které byly

popsány při používání adalimumabu:

Velmi časté

(mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

reakce v místě injekčního vpichu (včetně bolesti, otoku, zarudnutí nebo svědění);

infekce dýchacích cest (včetně nastydnutí, rýmy, infekce vedlejších nosních dutin, zápalu plic);

bolest hlavy;

bolest břicha;

pocit na zvracení a zvracení;

vyrážka;

bolest svalů a kloubů.

Časté (mohou postihnout nejvýše 1 z 10 osob)

závažné infekce (včetně otravy krve a chřipky);

střevní infekce (včetně gastroenteritidy);

kožní infekce (včetně celulitidy a pásového oparu);

ušní infekce;

infekce v ústech (včetně zubních infekcí a oparu na rtu);

infekce pohlavních orgánů;

záněty močových cest;

plísňové infekce;

záněty kloubů;

nezhoubné nádory;

rakovina kůže;

alergické reakce (včetně sezónní alergie);

dehydratace;

změny nálad (včetně deprese);

úzkost;

obtížné usínání;

poruchy pocitového vnímání jako je brnění, svědění nebo znecitlivění;

migréna;

útlak nervových kořenů (včetně bolesti v bedrech a bolesti dolních končetin);

poruchy zraku;

oční infekce;

záněty očního víčka a otoky oka;

točení hlavy;

pocity rychlého bušení srdce;

vysoký krevní tlak;

návaly horka;

krevní podlitiny;

kašel;

astma;

zkrácení dechu;

krvácení ze zažívacího ústrojí;

zažívací obtíže (poruchy trávení, nadýmání, pálení žáhy);

refluxní choroba jícnu;

sicca syndrom (včetně suchých očí a suchosti v ústech);

svědění;

svědivá vyrážka;

tvorba modřin;

záněty kůže (jako je ekzém);

lámavost nehtů na prstech rukou a nohou;

zvýšené pocení;

vypadávání vlasů;

nový vznik nebo zhoršení psoriázy (lupénky);

svalové křeče;

krev v moči;

onemocnění ledvin;

bolest na hrudi;

edém (otok);

horečka;

snížení počtu krevních destiček, což zvyšuje riziko krvácení nebo tvorby modřin;

poruchy hojení.

Méně časté (mohou postihnout nejvýše 1 ze 100 osob)

oportunní infekce (které zahrnují tuberkulózu a jiné infekce, které se objevují, když je snížena

odolnost vůči onemocněním);

neurologické infekce (včetně virové meningitidy);

záněty oka;

bakteriální infekce;

divertikulitida (zánětlivé onemocnění spojené s infekcí tlustého střeva);

rakovina;

rakovina postihující mízní systém;

melanom;

poruchy imunitního systému, které mohou postihovat plíce, kůži a lymfatické uzliny (nejčastěji

se projevující jako sarkoidóza);

vaskulitida (zánět krevních cév);

třes;

neuropatie (postižení nervů);

mozková mrtvice;

ztráta sluchu, ušní šelest;

pocity nepravidelného bušení srdce jako je vynechání tepu;

srdeční obtíže, které mohou způsobovat zkrácení dechu nebo otékání kotníků;

srdeční příhoda (infarkt);

výduť ve stěně velkých tepen, zánět žilních městků, blokáda krevních cév;

plicní onemocnění způsobující zkrácení dechu (včetně zánětu);

plicní embolie (uzávěr plicní tepny);

pleurální výpotek (neobvyklé nahromadění tekutiny v prostoru pohrudnice);

zánět slinivky břišní, způsobující závažné bolesti břicha a zad;

potíže s polykáním;

edém obličeje (otok obličeje);

zánět žlučníku, žlučníkové kameny;

ztukovatění jater;

noční pocení;

zjizvení;

neobvyklé poškození svalů;

systémový lupus erythematodes (zahrnující zánět kůže, srdce, plic, kloubů a jiných orgánových

systémů);

přerušovaný spánek;

impotence;

záněty.

Vzácné (mohou postihnout nejvýše 1 z 1 000 osob)

leukémie (rakovina postihující krev a kostní dřeň);

závažné alergické reakce doprovázené šokem;

roztroušená skleróza;

nervové poruchy (jako záněty očního nervu a Guillain-Barré syndrom, který může způsobit

svalovou slabost, abnormální pocity, brnění v pažích a horní části těla);

zástava srdečních stahů;

plicní fibróza (zjizvení plic);

perforace (protržení) střeva;

hepatitida (zánět jater);

reaktivace hepatitidy B;

autoimunní hepatitida (zánět jater způsobený imunitním systémem vlastního těla);

kožní vaskulitida (zánět krevních cév v kůži);

Stevens-Johnsonův syndrom (časné příznaky zahrnují únavu, horečku, bolesti hlavy a vyrážku);

edém obličeje (otok obličeje) spojený s alergickými reakcemi;

erythema multiforme (zánětlivá kožní vyrážka);

lupus-like syndrom (onemocnění s příznaky podobnými lupus erythematodes);

angioedém (lokalizovaný otok kůže);

lichenoidní kožní reakce (svědivá načervenalá až purpurově zbarvená vyrážka).

Není známo (frekvenci výskytu nelze z dostupných údajů určit)

hepatosplenický T-buněčný lymfom (vzácný druh rakoviny krve, který je obvykle smrtelný);

karcinom z Merkelových buněk (typ kožního karcinomu);

selhání jater;

zhoršení onemocnění nazývané dermatomyozitida (pozorovatelné jako kožní vyrážka

doprovázená svalovou slabostí).

Některé nežádoucí účinky pozorované u adalimumabu mohou probíhat bez příznaků a mohou být

objeveny pouze s pomocí krevních testů. Tyto zahrnují:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

nízký počet bílých krvinek;

nízký počet červených krvinek;

zvýšení tuků v krvi;

zvýšení jaterních enzymů.

Časté

(mohou postihnout nejvýše 1 z 10 osob)

vysoký počet bílých krvinek;

nízký počet krevních destiček;

zvýšení kyseliny močové v krvi;

neobvyklé hodnoty sodíku v krvi;

nízké hodnoty vápníku v krvi;

nízké hodnoty fosforu v krvi;

vysoké hladiny krevního cukru;

vysoké hodnoty laktátdehydrogenázy v krvi;

přítomnost autoprotilátek v krvi;

nízká hladina draslíku v krvi.

Méně časté (mohou postihnout nejvýše 1 ze 100 osob)

zvýšená hladina bilirubinu (jaterní test z krve).

Vzácné (mohou postihnout nejvýše 1 z 1 000 osob)

nízké počty bílých krvinek, červených krvinek a destiček v krvi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k

získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek AMGEVITA uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte přípravek AMGEVITA po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8° C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte v krabičce, aby byl

přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte jednotlivé předplněné injekční stříkačky přípravku AMGEVITA při teplotě maximálně

do 25 °C po dobu až 14 dní. Předplněná injekční stříkačka musí být chráněna před světlem a

zlikvidována, pokud nebyla použita do 14 dnů.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékáníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co AMGEVITA obsahuje

Léčivou látkou je adalimumabum. Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje

adalimumabum 20 mg v 0,4 ml roztoku nebo adalimumabum 40 mg v 0,8 ml roztoku.

Pomocné látky jsou ledová kyselina octová, sacharosa, polysorbát 80, hydroxid sodný a voda

pro injekci.

Jak přípravek AMGEVITA vypadá a co obsahuje toto balení

AMGEVITA je čirý a bezbarvý až světle žlutý roztok.

Jedno balení obsahuje 1 předplněnou injekční stříkačku 20 mg na jedno použití (se žlutým táhlem

pístu).

Jedno balení obsahuje 1, 2, 4 nebo 6 předplněných injekčních stříkaček 40 mg na jedno použití (s

modrým táhlem pístu).

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

Nizozemsko

Držitel rozhodnutí o registraci

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

Nizozemsko

Výrobce

Amgen Technology Ireland UC

Pottery Road

Dun Laoghaire

Co Dublin

Irsko

Výrobce

Amgen NV

Telecomlaan 5-7

1831 Diegem

Belgie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +370 5 219 7474

България

Амджен България ЕООД

Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen

Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700

Danmark

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige

Tlf: +45 39617500

Malta

Amgen B.V.

The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500

Deutschland

AMGEN GmbH

Tel.: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500

Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +372 586 09553

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000

Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε.

Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217

España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 581 3000

France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda.

Tel: +351 21 4220606

Hrvatska

Amgen d.o.o.

Tel: +385 (0)1 562 57 20

România

Amgen România SRL

Tel: +4021 527 3000

Ireland

Amgen Ireland Limited

Tel: +353 1 8527400

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o.

Tel: +386 (0)1 585 1767

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Amgen Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 321 114 49

Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Orion Pharma

Puh/Tel: +358 10 4261

Kύπρος

C.A. Papaellinas Ltd

Τηλ.: +357 22741 741

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100

Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle

Tel: +371 257 25888

United Kingdom

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305

Tato příbalová informace byla naposledy revidována v

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Návod k použití:

AMGEVITA předplněná injekční stříkačka na jedno použití

K subkutánnímu podání

Popis jednotlivých částí

Před použitím

Po použití

Píst

Opěrky pro prsty

Štítek a doba

použitelnosti

Tělo injekční

stříkačky

Lék

Nasazený kryt

jehly

Píst po použití

Opěrky pro prsty

Štítek a doba

použitelnosti

Tělo injekční

stříkačky po použití

Jehla po použití

Sejmutý kryt jehly

Důležité:

Jehla je uvnitř

Důležité

Před použitím AMGEVITA předplněné injekční stříkačky si přečtěte tyto důležité informace:

Používání AMGEVITA předplněné injekční stříkačky

Je důležité, abyste se nepokoušeli podat si injekci, dokud jste nebyli proškoleni zdravotnickým

pracovníkem.

Nepoužívejte

AMGEVITA předplněnou injekční stříkačku, pokud spadla na tvrdý povrch. Část

AMGEVITA předplněné injekční stříkačky může být poškozena, i když to není vidět. Použijte

novou AMGEVITA předplněnou injekční stříkačku.

Kryt jehly AMGEVITA předplněné injekční stříkačky je vyroben ze suché přírodní pryže, která

obsahuje latex. Pokud jste alergičtí na latex, oznamte to svému lékaři.

Krok 1: Příprava

A.

Z obalu vyndejte potřebný počet AMGEVITA předplněných injekčních stříkaček.

Uchopte tělo

injekční stříkačky a

vyndejte ji z

vaničky.

Při vyndavání

injekční stříkačky

položte prst nebo

palec na kraj

vaničky a přidržte ji.

Uchopte zde

Původní balení s nepoužitými injekčními stříkačkami dejte zpět do chladničky.

Z bezpečnostních důvodů:

Neuchopujte stříkačku

za píst.

Neuchopujte stříkačku

za kryt jehly.

Neodstraňujte

kryt jehly, dokud nejste připraveni k podání injekce.

Neodstraňujte

opěrku pro prsty. Je součástí injekční stříkačky.

Nechte injekční stříkačku před aplikací po dobu

15 až 30

minut při pokojové teplotě, aby byla injekce

příjemnější.

Nevkládejte

stříkačku zpět do chladničky, jakmile dosáhla pokojové teploty.

Nepokoušejte se

ohřát injekční stříkačku pomocí zdrojů tepla jako je horká voda nebo

mikrovlnná trouba.

Nevystavujte

injekční stříkačku přímému slunečnímu světlu.

Injekční stříkačkou

netřepte

Důležité:

Předplněnou injekční stříkačku držte vždy za tělo injekční stříkačky.

B.

Zkontrolujte AMGEVITA předplněnou injekční stříkačku.

Tělo injekční

stříkačky

Štítek s dobou

použitelnosti

Píst

Nasazený kryt jehly

Lék

Opěrka pro prsty

Injekční stříkačku vždy držte za tělo injekční stříkačky.

Ujistěte se, že je lék v injekční stříkačce čirý a bezbarvý až lehce nažloutlý.

Nepoužívejte

injekční stříkačku, pokud:

je lék zakalený, zabarvený nebo obsahuje vločky nebo částice.

se některá část zdá být prasklá nebo rozbitá.

chybí kryt jehly nebo není bezpečně nasazený.

uplynula doba použitelnosti uvedená na štítku.

Ve všech těchto případech použijte novou injekční stříkačku.

C.

Připravte si všechny pomůcky potřebné k podání injekce

(injekcí).

Umyjte si důkladně ruce mýdlem a vodou.

Na čistý, dobře osvětlený pracovní povrch dejte novou předplněnou injekční stříkačku.

Budete potřebovat také tyto další pomůcky, které nejsou v krabičce:

Alkoholové tampóny

Smotek vaty nebo gázové polštářky

Náplast

Nádobu na ostrý odpad

D.

Připravte a očistěte místo (místa) pro injekci.

Břicho

Stehno

Můžete použít:

Stehno

Břicho kromě oblasti 5 centimetrů okolo pupku

Místo pro injekci očistěte alkoholovým tampónem. Kůži nechte uschnout.

Před podáním injekce se tohoto místa znovu

nedotýkejte

Pokud chcete pro injekci použít stejné místo, ujistěte se, že to není stejný bod v místě, které jste

použili pro vpich minule.

Nepodávejte

injekci do oblastí, kde je kůža citlivá, pohmožděná, červená, nebo tvrdá.

Nepodávejte injekci do oblastí s jizvami a strijemi.

Pokud máte lupénku, zamezte aplikaci přímo do vyvýšených, zesílených, červených nebo

šupinatých míst na kůži nebo lézí.

Krok 2: Připravte se

E.

Když jste připraveni podat si injekci, sundejte rovně a směrem od těla kryt z jehl

y

Je normální, když uvidíte kapku tekutiny na konci jehly.

Kryt jehly

neotáčejte

neohýbejte

Nenasazujte

kryt jehly zpátky na injekční stříkačku.

Neodstraňujte

kryt jehly z injekční stříkačky, dokud nejste připraveni na podání injekce.

Důležité:

Kryt jehly vyhoďte do nádoby na ostrý odpad.

F.

Stiskněte kůži v místě pro podání a vytvořte pevný povrch.

Kůži uchopte pevně mezi palec a prsty a vytvořte kožní řasu širokou asi 5 centimetrů.

Důležité:

Kožní řasu při aplikaci stále držte.

Krok 3: Podání injekce

G.

Udržujte stisk. Injekční stříkačku se sejmutým krytem vpíchněte do kůže pod úhlem 45 až 90

stupňů.

Při vpichování jehly

nedávejte

prst na píst.

H.

Stlačujte píst pomalu a rovnoměrně směrem dolů, až se zastaví.

I.

Potom palec uvolněte a injekční stříkačku jemně vytáhněte z kůže.

Krok 4: Dokončení

J.

Použitou injekční stříkačku a kryt jehly vyhoďte.

Injekční stříkačku

nepoužívejte

znovu.

Nepoužívejte

lék, který zůstal v použité injekční stříkačce.

Použitou AMGEVITA injekční stříkačku ihned po použití vložte do nádoby na ostrý odpad.

Injekční stříkačku

nevyhazujte (nelikvidujte)

do domácího odpadu.

Zeptejte se lékaře nebo lékárníka na správný způsob likvidace. Pro likvidaci mohou platit místní

předpisy.

Nerecyklujte

injekční stříkačku nebo nádobu na ostrý odpad, ani je

nevyhazujte

do domácího

odpadu.

Důležité:

Nádobu na ostrý odpad vždy uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

K.

Zkontrolujte místo vpichu.

Pokud se objeví krev, přiložte na místo vpichu smotek vaty nebo gázový polštářek. Místo vpichu

netřete

Pokud je třeba, použijte náplast.

Příbalová informace: informace pro pacienta

AMGEVITA 40 mg injekční roztok v předplněném peru

adalimumabum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak

hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Váš lékař Vám rovněž vydá

informační kartičku

, která obsahuje důležité bezpečnostní

informace, se kterými musíte být seznámen(a) před zahájením léčby přípravkem AMGEVITA a

během léčby přípravkem AMGEVITA. Mějte tuto

informační kartičku

vždy při sobě.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek AMGEVITA a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AMGEVITA používat

Jak se přípravek AMGEVITA používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek AMGEVITA uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek AMGEVITA a k čemu se používá

Přípavek AMGEVITA obsahuje léčivou látku adalimumab.

Přípravek AMGEVITA je určen k léčbě níže uvedených zánětlivých onemocnění:

Revmatoidní artritida

Polyartikulární juvenilní idiopatická artritida

Entezopatická artritida

Ankylozující spondylitida

Axiální spondylartritida bez radiologického průkazu ankylozující spondylitidy

Psoriatrická artritida

Ložišková psoriáza

Hidradenitis suppurativa

Crohnova choroba

Ulcerózní kolitida

Neinfekční uveitida

Adalimumab, léčivá látka přípravku AMGEVITA, je lidská monoklonální protilátka. Monoklonální

protilátky jsou bílkoviny, které se váží k určitému cíli.

Cílem adalimumabu je bílkovina nazývaná tumor nekrotizující faktor (TNFα), která se podílí na

imunitním (obranném) systému a je přítomná ve zvýšené koncentraci u zánětlivých onemocnění

uvedených výše. Při připojení k TNFα omezuje AMGEVITA zánětlivý proces u těchto onemocnění.

Revmatoidní artritida

Revmatoidní artritida je zánětlivé onemocnění kloubů.

Přípravek AMGEVITA se používá k léčbě revmatoidní artritidy u dospělých. Pokud máte středně

těžkou nebo těžkou aktivní revmatoidní artritidu, můžete nejdříve užívat jiné chorobu modifikující

léky, jako je methotrexát. Pokud u Vás tyto léky nevyvolají uspokojivou odpověď, pak k léčbě

revmatoidní artritidy dostanete přípravek AMGEVITA.

Přípravek AMGEVITA je možné použít rovněž k léčbě závažné, aktivní a progresivní revmatoidní

artritidy bez předchozí léčby methotrexátem.

AMGEVITA zpomaluje poškození kloubní chrupavky a kosti způsobené onemocněním a zlepšuje

tělesné funkce.

Přípravek AMGEVITA se obvykle používá s methotrexátem. Pokud Váš lékař určí, že je pro Vás

methotrexát nevhodný, může se AMGEVITA podávat samostatně.

Polyartikulární juvenilní idiopatická artritida a entezopatická artritida

Polyartikulární juvenilní idiopatická artritida a entezopatická artritida jsou zánětlivá onemocnění .

Přípravek AMGEVITA se používá k léčbě polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy u pacientů od

2 let a entezopatické artritidy u pacientů od 6 let. Zpočátku můžete užívat jiné chorobu modifikující

léky, jako je methotrexát. Pokud u Vás tyto léky nevyvolají uspokojivou odpověď, pak k léčbě

polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy nebo entezopatické artritidy dostanete přípravek

AMGEVITA.

Ankylozující spondylitida a axiální spondylartritida bez radiologického průkazu ankylozující

spondylitidy

Ankylozující spondylitida a axiální spondylartritida bez radiologického průkazu ankylozující

spondylitidy jsou zánětlivá onemocnění páteře.

Přípravek AMGEVITA se používá k léčbě ankylozující spondylitidy a axiální spondylartritidy bez

radiologického průkazu ankylozující spondylitidy u dospělých. Jestliže trpíte ankylozující

spondylitidou nebo axiální spondylartritidou bez radiologického průkazu ankylozující spondylitidy,

budou Vám nejprve podávány jiné léky. Pokud u Vás tato léčba nevyvolá uspokojivou odpověď, pak

ke zmírnění projevů tohoto onemocnění dostanete přípravek AMGEVITA.

Psoriatická artritida

Psoriatická artritida je zánět kloubů při lupénce (psoriáze).

Přípravek AMGEVITA se používá k léčbě psoriatické artritidy u dospělých. Přípravek AMGEVITA

zpomaluje poškození chrupavky a kosti kloubů způsobené onemocněním a zlepšuje fyzické funkce.

Ložisková psoriáza u dospělých a dětských pacientů

Ložisková psoriáza je stav kůže, který se projevuje zarudlými, vločkovitými, strupovitými skvrnami na

kůži se stříbřitými šupinami. Ložisková psoriáza může postihovat také nehty, může způsobit jejich

ztenčení, drolení a odlučování od nehtového lůžka, což může být bolestivé. Psoriáza je pravděpodobně

způsobena problémy s imunitním systémem organismu, které vedou ke zvýšené tvorbě kožních buněk.

Přípravek AMGEVITA se používá k léčbě středně těžké až těžké ložiskové psoriázy u dospělých.

Přípravek AMGEVITA se také používá k léčbě těžké ložiskové psoriázy u dětí a dospívajících od 4 do

17 let, u kterých lokální léčba a fototerapie neúčinkovaly dobře nebo je u nich tato léčba nevhodná.

Hidradenitis suppurativa u dospělých a dospívajících

Hidradenitis suppurativa (někdy nazývaná acne inversa) je chronické a často bolestivé zánětlivé kožní

onemocnění. Příznaky mohou zahrnovat citlivé uzly (boláky) a abscesy (nežity), které mohou

obsahovat hnis. Nejčastěji postihuje specifické části kůže, jako např. pod prsy, podpaždí, vnitřní část

stehen, třísla a hýždě. Na postižených částech se také mohou objevovat jizvy.

AMGEVITA se používá k léčbě hidradenitis suppurativa u dospělých a dospívajících od 12 let.

Přípravek AMGEVITA pomáhá snižovat počet boláků a nežitů, které máte, a bolest, která je s tímto

onemocněním často spojena. Nejprve můžete dostávat jiné léky. Pokud na tyto léky nebudete

dostatečně dobře reagovat, bude Vám podán přípravek AMGEVITA.

Crohnova choroba u dospělých a dětských pacientů

Crohnova choroba je zánětlivé onemocnění trávicího traktu.

Přípravek AMGEVITA se používá k léčbě Crohnovy choroby u dospělých a dětí ve věku od 6 do 17

let. Jestliže trpíte Crohnovou chorobou, budou Vám nejprve podávány jiné léky. Pokud u Vás tato

léčba nevyvolá uspokojivou odpověď, pak ke zmírnění projevů tohoto onemocnění dostanete

přípravek AMGEVITA.

Ulcerózní kolitida

Ulcerózní kolitida je zánětlivé onemocnění střev.

Přípravek AMGEVITA se používá k léčbě ulcerózní kolitidy u dospělých. Jestliže trpíte ulcerozní

kolitidou, můžete zpočátku užívat jiná léčiva. Pokud u Vás tato léčba nevyvolá uspokojivou odpověď,

pak ke zmírnění projevů tohoto onemocnění dostanete přípravek AMGEVITA.

Neinfekční uveitida u dospělých a dětských pacientů

Neinfekční uveitida je zánětlivé onemocnění postihující některé části oka.

Přípravek AMGEVITA se používá k léčbě

Dospělých s neinfekční uveitidou se zánětem postihujícím zadní část oka.

Dětí od 2 let s chronickou neinfekční uveitidou se zánětem postihujícím přední část oka.

Tento zánět může vést ke zhoršení zraku a/nebo výskytu plovoucích zákalů v oku (černé tečky nebo

chomáčkovité čáry pohybující se přes zorné pole). Přípravek AMGEVITA zánět snižuje.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AMGEVITA používat

Nepoužívejte přípravek AMGEVITA:

Jestliže jste alergický(á) na adalimumab nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Jestliže máte těžkou infekci včetně aktivní tuberkulózy (viz „Upozornění a opatření“). Je

důležité, abyste lékaře informoval(a), pokud se u Vás vyskytují příznaky infekce, např. horečka,

zranění, pocit únavy nebo problémy se zuby.

Jestliže trpíte středně těžkým nebo těžkým srdečním selháním. Je důležité, abyste informoval(a)

svého lékaře, pokud se u Vás vyskytly nebo v současné době vyskytují vážné problémy se

srdcem (viz „Upozornění a opatření“).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku AMGEVITA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže se u Vás vyskytnou alergické reakce s příznaky jako je pocit tíhy na hrudi, dýchavičnost,

závratě, otoky nebo vyrážka, nepodávejte si další injekci přípravku AMGEVITA a kontaktujte

ihned svého lékaře, protože tyto reakce mohou být ve vzácných případech život ohrožující.

Jestliže máte nějakou infekci, včetně dlouhodobé nebo lokalizované infekce (např. bércový

vřed), obraťte se před zahájením léčby přípravkem AMGEVITA na svého lékaře. Pokud si

nejste jist(a), kontaktujte svého lékaře.

Při léčbě přípravkem AMGEVITA můžete být náchylnější k infekcím. Riziko může stoupat,

pokud máte poškozenou funkci plic. Tyto infekce mohou být závažné a zahrnují tuberkulózu,

infekce způsobené viry, plísněmi parazity nebo bakteriemi či jiné oportunní infekce (infekce,

které za normálních okolností nejsou pro člověka nebezpečné) a sepse, které mohou být ve

vzácných případech život ohrožující. Je důležité, abyste informoval(a) lékaře, pokud se u Vás

vyskytnou příznaky jako je horečka, zranění, únava nebo problémy se zuby. Váš lékař může

doporučit dočasné přerušení léčby přípravkem AMGEVITA.

Protože u pacientů léčených adalimumabem byly hlášeny případy tuberkulózy, před zahájením

léčby přípravkem AMGEVITA Vás lékař vyšetří, zda se příznaky tohoto onemocnění u Vás

nevyskytly. To znamená, že u Vás podrobně zhodnotí dříve prodělaná onemocnění a provede

potřebná kontrolní vyšetření (například rentgen hrudníku a tuberkulinový test). Provedení těchto

vyšetření a jejich výsledky zaznamená do Vaší

informační kartičky

. Pokud jste prodělal(a)

tuberkulózu, anebo jste byl(a) v blízkém kontaktu s osobou s tuberkulózou, je velmi důležité,

abyste to řekl(a) svému lékaři. K rozvoji tuberkulózy může v průběhu léčby dojít i v případě, že

jste byl(a) na tuberkulózu preventivně přeléčen(a). Pokud se u Vás objeví příznaky tuberkulózy

(přetrvávající kašel, úbytek na váze, apatie, mírná horečka), nebo se během léčby i po léčbě

objeví jiná infekce, sdělte to ihned svému lékaři.

Informujte svého lékaře, pokud pobýváte nebo cestujete do oblastí, kde se endemicky vyskytují

plísňové infekce jako je histoplasmóza, kokcidióza nebo blastocystóza.

Informujte svého lékaře, pokud se u Vás vyskytovaly opakované infekce nebo jiné stavy, které

zvyšují riziko infekcí.

Jestliže jste nositelem viru hepatitidy typu B (HBV), jestliže máte aktivní HBV infekci nebo si

myslíte, že byste mohli být v nebezpečí kontaktu s infekcí HBV, sdělte to svému lékaři. Váš

lékař Vás na infekci HBV vyšetří. AMGEVITA může způsobovat reaktivaci (obnovení) HBV

infekce u lidí, kteří jsou nositeli viru. V některých ojedinělých případech, zvláště pokud berete

jiné léky k potlačení imunitního systému, může být reaktivace viru HBV život ohrožující.

Pokud jste ve věku nad 65 let, můžete být během používání přípravku AMGEVITA náchylnější

k infekcím. Jak Vy, tak i Váš lékař by měl věnovat zvýšenou pozornost známkám infekce během

léčby přípravkem AMGEVITA. Je důležité, abyste oznámil(a) svému lékaři, pokud se u Vás

vyskytnou známky infekce, jako je horečka, poranil(a) jste se, cítíte se unavený(á) nebo máte

problémy se zuby.

Pokud Vám má být provedena operace nebo stomatologický výkon, informujte, prosím, svého

lékaře, že jste léčen(a) přípravkem AMGEVITA. Váš lékař může doporučit dočasné přerušení

léčby přípravkem AMGEVITA.

Jestliže máte demyelinizační onemocnění, nebo jestliže se u Vás demyelinizační onemocnění,

jako např. roztroušená skleróza, objeví, lékař určí, zda můžete být léčen(a) přípravkem

AMGEVITA. Pokud se u Vás objeví některé příznaky, například změny vidění, slabost rukou

nebo nohou či znecitlivění nebo brnění v některé části těla, musíte o tom Vašeho lékaře

neprodleně informovat.

Během léčby přípravkem AMGEVITA nesmíte dostat určité očkovací látky, které by mohly

vyvolat vznik infekce. Prosíme, domluvte se se svým lékařem o možnosti očkování ještě

předtím, než budete očkován(a). Doporučuje se, aby dětští pacienti absolvovali pokud možno

všechna doporučená očkování v souladu se současnými směrnicemi pro očkování ještě před

zahájením léčby přípravkem AMGEVITA. Pokud jste přípravek AMGEVITA používala během

těhotenství, může být Vaše dítě náchylnější k infekcím po dobu přibližně pěti měsíců poté, co

jste dostala poslední dávku přípravku v průběhu těhotenství. Je důležité, abyste oznámila lékaři

Vašeho dítěte a jiným zdravotnickým pracovníkům, že Vám byl přípravek AMGEVITA v

těhotenství podáván, aby se na základě této informace mohli rozhodnout, kdy je vhodné Vaše

dítě očkovat.

Pokud se u Vás vyskytuje mírné srdeční selhávání a jste léčen(a) přípravkem AMGEVITA, musí

být lékařem pečlivě sledován stav Vašeho srdce. Je důležité, abyste sdělil(a) svému lékaři, že se

u Vás vyskytly nebo se v současné době vyskytují závažné problémy se srdcem. Pokud se u Vás

vyskytnou nové nebo se zhorší již stávající známky srdečního selhávání (např. dýchavičnost

nebo otoky dolních končetin), musíte ihned kontaktovat svého lékaře. Váš lékař rozhodne, zda

máte používat přípravek AMGEVITA.

U některých pacientů nedokáže organismus vytvářet dostatek krvinek, které pomáhají v boji

proti infekcím nebo při zástavě krvácení. Jestliže máte horečku, která neodeznívá, modřiny nebo

snadno krvácíte, případně jste velmi bledí, ihned se spojte s lékařem. Lékař se může rozhodnout

ukončit léčbu.

U dětských i dospělých pacientů léčených adalimumabem nebo jinými blokátory TNF byly

popsány vzácné případy výskytu určitých typů rakoviny. Lidé se závažnější formou revmatoidní

artritidy, jejichž onemocnění trvá delší dobu, mívají vyšší průměrné riziko vzniku lymfomu

(rakovina postihující mízní systém) a leukémie (rakovina postihující krev a kostní dřeň). Jestliže

používáte přípravek AMGEVITA, riziko onemocnění lymfomem, leukémií nebo jiným druhem

rakoviny může vzrůst. Ve vzácných případech byl u pacientů používajících adalimumab

pozorován závažný specifický typ lymfomu. Někteří z těchto pacientů byli také léčeni

azathioprinem nebo 6-merkaptopurinem. Oznamte lékaři, pokud užíváte azathioprin nebo

6-merkaptopurin současně s přípravkem AMGEVITA. U pacientů léčených adalimumabem

byly navíc pozorovány případy kožního karcinomu nemelanomového typu. Pokud se během

léčby nebo po ní objeví nové kožní léze nebo pokud stávající kožní léze změní vzhled, sdělte to

lékaři.

U pacientů se specifickým typem plicního onemocnění zvaným chronická obstrukční choroba

plicní (CHOPN), kteří byli léčeni jiným TNF blokátorem, byly hlášeny i případy jiných druhů

rakoviny, nežli jsou lymfomy. Jestliže trpíte CHOPN nebo hodně kouříte, měl(a) byste si se

svým lékařem promluvit, je-li pro Vás léčba blokátorem TNF vhodná.

Vzácně může vést léčba přípravkem AMGEVITA k příznakům podobajícím se onemocnění

zvanému lupus. Pokud se objeví příznaky, jako je trvalá nevysvětlitelná vyrážka, horečka,

bolest kloubů nebo únava, kontaktujte svého lékaře.

Kryt jehly předplněného pera obsahuje suchý přírodní kaučuk (derivát latexu), který může vyvolávat

alergické reakce.

Aby se zlepšila sledovatelnost tohoto léku, Váš lékař nebo lékárník má zaznamenat název a číslo šarže

přípravku, který jste dostal(a), do Vaší zdravotní dokumentace. Můžete si tyto údaje také poznamenat

pro případ, že budete o tyto informace v budoucnu požádáni.

Děti a dospívající

Očkování: pokud je to možné, mělo by být Vaše dítě očkováno ještě předtím, než začne

přípravek AMGEVITA používat.

Přípravek AMGEVITA nepodávejte dítěti s polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou,

pokud je mladší 2 let.

Další léčivé přípravky a přípravek AMGEVITA

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a), nebo které možná bude užívat.

Přípravek AMGEVITA lze používat společně s methotrexátem nebo některými chorobu

modifikujícími antirevmatickými léky (sulfasalazin, hydroxychlorochin, leflunomid a injekční

přípravky s obsahem solí zlata), steroidy nebo léky proti bolestem, a to i s nesteroidními antirevmatiky

(NSAID).

Přípravek AMGEVITA nesmíte z důvodu zvýšeného rizika závažné infekce používat s léky, které

obsahují léčivé látky anakinra nebo abatacept. Máte-li nějaké dotazy, zeptejte se prosím svého lékaře.

Těhotenství a kojení

Máte zvážit použití vhodné antikoncepce k prevenci těhotenství a pokračovat v jejím užívání po

dobu nejméně pěti měsíců po posledním podání přípravku AMGEVITA.

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, požádejte

svého lékaře o doporučení týkající se užívání tohoto přípravku.

Přípravek AMGEVITA má být užíván během těhotenství pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné.

Na základě studie prováděné u těhotných žen nebylo zjištěno zvýšené riziko vrozených vad,

pokud matka během těhotenství užívala přípravek AMGEVITA, ve srovnání s matkami se

stejným onemocněním, které přípravek AMGEVITA neužívaly.

Přípravek AMGEVITA lze podávat během kojení.

Jestliže jste používala přípravek AMGEVITA během těhotenství, může být Vaše dítě

náchylnější k infekcím.

Je důležité, abyste informovala dětského lékaře a ostatní zdravotnické pracovníky před

očkováním Vašeho dítěte, že jste během těhotenství používala přípravek AMGEVITA. Více

informací týkající se očkování najdete v části „Upozornění a opatření“.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek AMGEVITA může mít podružný vliv na schopnost řídit, jezdit na kole nebo obsluhovat

stroje. Po použití přípravku AMGEVITA se může objevit pocit točení hlavy a poruchy vidění.

AMGEVITA obsahuje sodík

Tento lék obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v 0,8 ml dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek AMGEVITA používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí pacienti s revmatoidní artritidou, psoriatickou artritidou, ankylozující spondylitidou nebo

axiální spondylartritidou bez radiologického průkazu ankylozující spondylitidy

AMGEVITA se podává injekčně pod kůži (subkutánně). Obvyklá dávka přípravku pro dospělé

pacienty s revmatoidní artritidou, ankylozující spondylitidou, axiální spondylartritidou bez

radiologického průkazu ankylozující spondylitidy a u pacientů s psoriatickou artritidou je 40 mg

v jedné dávce podávané jednou za dva týdny.

U revmatoidní artritidy se při léčbě přípravkem AMGEVITA pokračuje v podávání methotrexátu.

Pokud Váš lékař určí, že je pro Vás methotrexát nevhodný, podává se AMGEVITA samostatně.

Jestliže máte revmatoidní artritidu a spolu s přípravkem AMGEVITA nedostáváte methotrexát, může

lékař rozhodnout, že budete dostávat 40 mg každý týden nebo 80 mg jednou za dva týdny.

Děti, dospívající a dospělí s polyartikulární juvenilní idopatickou artritidou

Děti, dospívající a dospělí od 2 let s tělesnou hmotností 30 kg nebo vyšší

Doporučená dávka přípravku AMGEVITA je 40 mg jednou za dva týdny.

Děti, dospívající a dospělí s entezopatickou artritidou

Děti, dospívající a dospělí od 6 let s tělesnou hmotností 30 kg nebo vyšší

Doporučená dávka přípravku AMGEVITA je 40 mg jednou za dva týdny.

Dospělí pacienti s ložiskovou psoriázou

Obvyklý postup v dávkování přípravku u dospělých s ložiskovou psoriázou je podání úvodní dávky

80 mg (jako dvě 40 mg injekce v jednom dni), následované dávkou 40 mg podávanou každý druhý

týden počínaje prvním týdnem po dávce úvodní. V léčbě přípravkem AMGEVITA musíte pokračovat

tak dlouho, jak Vám doporučil lékař. V závislosti na Vaší reakci na léčbu může Váš lékař zvýšit

dávkování na 40 mg jednou týdně nebo 80 mg jednou za dva týdny.

Děti a dospívající s ložiskovou psoriázou

Děti a dospívající od 4 do 17 let s tělesnou hmotností 30 kg nebo vyšší

Doporučené dávkování přípravku AMGEVITA je podání úvodní dávky 40 mg následované o týden

později dávkou 40 mg. Poté se podává obvyklá dávka 40 mg jednou za dva týdny.

Dospělí pacienti s hidradenitis suppurativa

Obvyklý postup dávkování u hidradenitis suppurativa je podání počáteční dávky 160 mg (jako čtyři

40 mg injekce v jednom dni nebo dvě 40 mg injekce denně ve dvou po sobě následujících dnech),

následované dávkou 80 mg (jako dvě 40 mg injekce v jednom dni) o dva týdny později. Po dalších

dvou týdnech se pokračuje dávkováním 40 mg jednou týdně nebo 80 mg jednou za dva týdny, jak

Vám předepsal lékař. Je doporučeno, abyste denně prováděl(a) na postižených místech antiseptické

ošetření.

Dospívající s hidradenitis suppurativa od 12 do 17 let s tělesnou hmotností 30 kg nebo vyšší

Doporučené dávkování přípravku AMGEVITA je podání úvodní dávky 80 mg (jako dvě injekce

40 mg jednou denně) následované dávkou 40 mg každý druhý týden o jeden týden později. Pokud

Vaše odpověď na léčbu přípravkem AMGEVITA 40 mg jednou za dva týdny není dostatečná, může

lékař zvýšit dávkování na 40 mg každý týden nebo 80 mg jednou za dva týdny.

Doporučuje se postižená místa denně omývat antiseptickým přípravkem.

Dospělí pacienti s Crohnovou chorobou

Obvyklý postup v dávkování u Crohnovy choroby je podání počáteční dávky 80 mg (jako dvě 40 mg

injekce v jednom dni), následované dávkou 40 mg o dva týdny později a poté každý druhý týden.

Pokud je potřeba rychlejšího nástupu odpovědi na léčbu, může Vám Váš lékař předepsat počáteční

dávku 160 mg (buď jako čtyři 40 mg injekce v jednom dni nebo dvě 40 mg injekce za den ve dvou po

sobě následujících dnech), po níž následuje o dva týdny později dávka 80 mg (jako dvě 40 mg injekce v

jednom dni) a dále pak 40 mg každý druhý týden. V závislosti na tom, jak budete na léčbu odpovídat,

Vám Váš lékař může zvýšit dávkování na 40 mg jednou týdně nebo 80 mg jednou za dva týdny.

Děti a dospívající s Crohnovou chorobou

Děti a dospívající od 6 do 17 let vážící méně než 40 kg

Obvyklý režim dávkování je 40 mg v počáteční dávce, následované dávkou 20 mg o dva týdny později.

Pokud je potřeba rychlejší odpovědi, předepíše Vám Váš lékař úvodní dávku 80 mg (jako dvě 40 mg

injekce v jednom dni), následovanou dávkou 40 mg o dva týdny později.

Následně poté je obvyklá dávka 20 mg každý druhý týden. V závislosti na tom, jak budete na léčbu

odpovídat, Váš lékař může zvýšit frekvenci podávání léku až na 20 mg jednou týdně.

Nepoužívejte 40 mg předplněné pero pro dávku 20 mg. Pro dávky 20 mg je však k dispozici

AMGEVITA 20 mg předplněná injekční

stříkačka

Děti a dospívající od 6 do 17 let vážící 40 kg nebo více

Obvyklý režim dávkování je 80 mg (jako dvě 40 mg injekce v jednom dni) v počáteční dávce,

následované dávkou 40 mg o dva týdny později. Pokud je potřeba rychlejší odpovědi, předepíše Vám

Váš lékař úvodní dávku 160 mg (jako čtyři 40 mg injekce v jednom dni nebo dvě 40 mg injekce v

jednom dni a další 2 injekce den následující), následovanou dávkou 80 mg (jako dvě 40 mg injekce v

jednom dni) o dva týdny později.

Následně poté je obvyklá dávka 40 mg každý druhý týden. V závislosti na tom, jak budete na léčbu

odpovídat, Váš lékař může zvýšit dávkování až na 40 mg jednou týdně nebo 80 mg jednou za dva

týdny.

Dospělí pacienti s ulcerózní kolitidou

Obvyklá dávka přípravku AMGEVITA u dospělých s ulcerózní kolitidou je 160 mg v úvodní dávce

(jako čtyři 40 mg injekce v jednom dni nebo jako dvě 40 mg injekce ve dvou po sobě následujících

dnech), po které následuje podání dávky 80 mg (jako dvě 40 mg injekce v jednom dni) 2 týdny poté a

následně 40 mg každý druhý týden. Podle toho, jak budete na léčbu reagovat, Vám lékař může zvýšit

dávkování na 40 mg jednou týdně nebo 80 mg jednou za dva týdny.

Dospělí pacienti s neinfekční uveitidou

Obvyklá dávka přípravku u dospělých s neinfekční uveitidou je 80 mg (jako dvě 40 mg injekce v

jednom dni) v úvodní dávce, následovaných dávkou 40 mg jednou za dva týdny, počínaje jeden týden

po podání úvodní dávky. Injekční aplikace přípravku AMGEVITA musí pokračovat tak dlouho, jak

určí Váš lékař.

U neinfekční uveitidy se během terapie přípravkem AMGEVITA může pokračovat v podávání

kortikosteroidů nebo jiných léků ovlivňujících imunitní systém. Přípravek AMGEVITA se může

podávat i samostatně.

Děti a dospívající s chronickou neinfekční uveitidou ve věku od 2 let

Děti a dospívající od 2 let s tělesnou hmotností do 30 kg

Obvyklá dávka přípravku AMGEVITA je 20 mg každý druhý týden s methotrexátem.

Váš lékař může také předepsat úvodní dávku 40 mg, která může být podávána jeden týden před

zahájením obvyklého dávkování.

Nepoužívejte 40 mg předplněné pero pro dávku 20 mg. Pro dávky 20 mg je však k dispozici

AMGEVITA 20 mg předplněná injekční stříkačka.

Děti a dospívající od 2 let s tělesnou hmotností 30 kg nebo vyšší

Obvyklá dávka přípravku AMGEVITA je 40 mg každý druhý týden s methotrexátem.

Váš lékař může také předepsat úvodní dávku 80 mg, která může být podávána jeden týden před

zahájením obvyklého dávkování.

Způsob a cesta podání

Přípravek AMGEVITA se podává injekčně pod kůži (subkutánní injekce).

Jestliže jste použil(a) více přípravku AMGEVITA, než jste měl(a)

Pokud jste si náhodně aplikoval(a) přípravek AMGEVITA častěji než Vám bylo předepsáno,

kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka a oznamte mu, že jste užil(a) větší množství léku. Vždy si s

sebou vezměte vnější obal tohoto léku, a to i když je prázdný.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek AMGEVITA

Pokud si zapomenete aplikovat injekci, máte si podat další dávku přípravku AMGEVITA ihned, jak si

vzpomenete. Poté si aplikujte další dávku podle plánovaného schématu ten den, jako kdybyste

nezapomněl(a) na předchozí dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek AMGEVITA

Rozhodnutí o tom, zda používání přípravku AMGEVITA přerušit, musí být konzultováno s Vaším

lékařem. Po přerušení léčby se Vám mohou příznaky vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto léku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Většina nežádoucích účinků je mírné nebo střední závažnosti. Některé však

mohou být závažné a vyžadují léčbu. Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout i do 4 měsíců po

poslední dávce přípravku AMGEVITA.

Ihned oznamte svému lékaři, pokud se u Vás vyskytnou tyto příhody

silná vyrážka, kopřivka nebo jiné známky alergické reakce;

otok obličeje, rukou, nohou;

obtíže s dechem či polykáním;

zadýchávání, které se zhorší v poloze vleže nebo otoky nohou.

Oznamte svému lékaři co nejdříve, pokud se u Vás vyskytnou následující příhody

známky infekce, jako je horečka, pocit nemoci, zranění, problémy se zuby, pálení při močení;

pocit slabosti nebo únavy;

kašel;

brnění;

snížená citlivost;

dvojité vidění;

slabost horních nebo dolních končetin;

otok (boule) nebo opar, který se nehojí;

známky a příznaky podezřelé z krevních poruch, jako je přetrvávající horečka, tvorba modřin,

krvácení, bledost.

Příznaky popsané výše mohou být známkami níže uvedeného seznamu nežádoucích účinků, které byly

popsány při používání adalimumabu.

Velmi časté

(mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

reakce v místě injekčního vpichu (včetně bolesti, otoku, zarudnutí nebo svědění);

infekce dýchacích cest (včetně nastydnutí, rýmy, infekce vedlejších nosních dutin, zápalu plic);

bolest hlavy;

bolest břicha;

pocit na zvracení a zvracení;

vyrážka;

bolest svalů a kloubů.

Časté (mohou postihnout nejvýše 1 z 10 osob)

závažné infekce (včetně otravy krve a chřipky);

střevní infekce (včetně gastroenteritidy);

kožní infekce (včetně celulitidy a pásového oparu);

ušní infekce;

infekce v ústech (včetně zubních infekcí a oparu na rtu);

infekce pohlavních orgánů;

záněty močových cest;

plísňové infekce;

záněty kloubů;

nezhoubné nádory;

rakovina kůže;

alergické reakce (včetně sezónní alergie);

dehydratace;

změny nálad (včetně deprese);

úzkost;

obtížné usínání;

poruchy pocitového vnímání jako je brnění, svědění nebo znecitlivění;

migréna;

útlak nervových kořenů (včetně bolesti v bedrech a bolesti dolních končetin);

poruchy zraku;

oční infekce;

záněty očního víčka a otoky oka;

točení hlavy;

pocity rychlého bušení srdce;

vysoký krevní tlak;

návaly horka;

krevní podlitiny;

kašel;

astma;

zkrácení dechu;

krvácení ze zažívacího ústrojí;

zažívací obtíže (poruchy trávení, nadýmání, pálení žáhy);

refluxní choroba jícnu;

sicca syndrom (včetně suchých očí a suchosti v ústech);

svědění;

svědivá vyrážka;

tvorba modřin;

záněty kůže (jako je ekzém);

lámavost nehtů na prstech rukou a nohou;

zvýšené pocení;

vypadávání vlasů;

nový vznik nebo zhoršení psoriázy (lupénky);

svalové křeče;

krev v moči;

onemocnění ledvin;

bolest na hrudi;

edém (otok);

horečka;

snížení počtu krevních destiček, což zvyšuje riziko krvácení nebo tvorby modřin;

poruchy hojení.

Méně časté (mohou postihnout nejvýše 1 ze 100 osob)

oportunní infekce (které zahrnují tuberkulózu a jiné infekce, které se objevují, když je snížena

odolnost vůči onemocněním);

neurologické infekce (včetně virové meningitidy);

záněty oka;

bakteriální infekce;

divertikulitida (zánětlivé onemocnění spojené s infekcí tlustého střeva);

rakovina;

rakovina postihující mízní systém;

melanom;

poruchy imunitního systému, které mohou postihovat plíce, kůži a lymfatické uzliny (nejčastěji

se projevující jako sarkoidóza);

vaskulitida (zánět krevních cév);

třes;

neuropatie (postižení nervů);

mozková mrtvice;

ztráta sluchu, ušní šelest;

pocity nepravidelného bušení srdce jako je vynechání tepu;

srdeční obtíže, které mohou způsobovat zkrácení dechu nebo otékání kotníků;

srdeční příhoda (infarkt);

výduť ve stěně velkých tepen, zánět žilních městků, blokáda krevních cév;

plicní onemocnění způsobující zkrácení dechu (včetně zánětu);

plicní embolie (uzávěr plicní tepny);

pleurální výpotek (neobvyklé nahromadění tekutiny v prostoru pohrudnice);

zánět slinivky břišní, způsobující závažné bolesti břicha a zad;

potíže s polykáním;

edém obličeje (otok obličeje);

zánět žlučníku, žlučníkové kameny;

ztukovatění jater;

noční pocení;

zjizvení;

neobvyklé poškození svalů;

systémový lupus erythematodes (zahrnující zánět kůže, srdce, plic, kloubů a jiných orgánových

systémů);

přerušovaný spánek;

impotence;

záněty.

Vzácné (mohou postihnout nejvýše 1 z 1 000 osob)

leukémie (rakovina postihující krev a kostní dřeň);

závažné alergické reakce doprovázené šokem;

roztroušená skleróza;

nervové poruchy (jako záněty očního nervu a Guillain-Barré syndrom, který může způsobit

svalovou slabost, abnormální pocity, brnění v pažích a horní části těla);

zástava srdečních stahů;

plicní fibróza (zjizvení plic);

perforace (protržení) střeva;

hepatitida (zánět jater);

reaktivace hepatitidy B;

autoimunní hepatitida (zánět jater způsobený imunitním systémem vlastního těla);

kožní vaskulitida (zánět krevních cév v kůži);

Stevens-Johnsonův syndrom (časné příznaky zahrnují únavu, horečku, bolesti hlavy a vyrážku);

edém obličeje (otok obličeje) spojený s alergickými reakcemi;

erythema multiforme (zánětlivá kožní vyrážka);

lupus-like syndrom (onemocnění s příznaky podobnými lupus erythematodes);

angioedém (lokalizovaný otok kůže);

lichenoidní kožní reakce (svědivá načervenalá až purpurově zbarvená červenohnědá vyrážka).

Není známo (frekvenci výskytu nelze z dostupných údajů určit)

hepatosplenický T-buněčný lymfom (vzácný druh rakoviny krve, který je obvykle smrtelný);

karcinom z Merkelových buněk (typ kožního karcinomu);

selhání jater;

zhoršení onemocnění nazývané dermatomyozitida (pozorovatelné jako kožní vyrážka

doprovázená svalovou slabostí).

Některé nežádoucí účinky pozorované u adalimumabu mohou probíhat bez příznaků a mohou být

objeveny pouze s pomocí krevních testů. Tyto zahrnují:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

nízký počet bílých krvinek;

nízký počet červených krvinek;

zvýšení tuků v krvi;

zvýšení jaterních enzymů.

Časté (mohou postihnout nejvýše 1 z 10 osob)

vysoký počet bílých krvinek;

nízký počet krevních destiček;

zvýšení kyseliny močové v krvi;

neobvyklé hodnoty sodíku v krvi;

nízké hodnoty vápníku v krvi;

nízké hodnoty fosforu v krvi;

vysoké hladiny krevního cukru;

vysoké hodnoty laktát dehydrogenázy v krvi;

přítomnost autoprotilátek v krvi;

nízká hladina draslíku v krvi.

Méně časté (mohou postihnout nejvýše 1 ze 100 osob)

zvýšená hladina bilirubinu (jaterní test z krve).

Vzácné (mohou postihnout nejvýše 1 z 1 000 osob)

nízké počty bílých krvinek, červených krvinek a destiček v krvi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k

získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek AMGEVITA uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte přípravek AMGEVITA po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8° C). Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte jednotlivá předplněná pera přípravku AMGEVITA při teplotě maximálně do 25 °C po

dobu až 14 dní. Předplněné pero musí být chráněno před světlem a zlikvidováno, pokud nebylo

použito do 14 dnů.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékáníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co AMGEVITA obsahuje

Léčivou látkou je adalimumabum. Jedno předplněné pero obsahuje adalimumabum 40 mg v

0,8 ml roztoku.

Pomocné látky jsou ledová kyselina octová, sacharosa, polysorbát 80, hydroxid sodný a voda pro

injekci.

Jak přípravek AMGEVITA vypadá a co obsahuje toto balení

AMGEVITA je čirý a bezbarvý až světle žlutý roztok.

Jedno balení obsahuje 1, 2, 4 nebo 6 SureClick předplněných per na jedno použití.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

Nizozemsko

Držitel rozhodnutí o registraci

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

Nizozemsko

Výrobce

Amgen Technology Ireland UC

Pottery Road

Dun Laoghaire

Co Dublin

Irsko

Výrobce

Amgen NV

Telecomlaan 5-7

1831 Diegem

Belgie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +370 5 219 7474

България

Амджен България ЕООД

Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen

Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700

Danmark

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige

Tlf: +45 39617500

Malta

Amgen B.V.

The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500

Deutschland

AMGEN GmbH

Tel.: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500

Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +372 586 09553

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000

Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε.

Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217

España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 581 3000

France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda.

Tel: +351 21 4220606

Hrvatska

Amgen d.o.o.

Tel: +385 (0)1 562 57 20

România

Amgen România SRL

Tel: +4021 527 3000

Ireland

Amgen Ireland Limited

Tel: +353 1 8527400

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o.

Tel: +386 (0)1 585 1767

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Amgen Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 321 114 49

Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Orion Pharma

Puh/Tel: +358 10 4261

Kύπρος

C.A. Papaellinas Ltd

Τηλ.: +357 22741 741

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100

Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle

Tel: +371 257 25888

United Kingdom

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návod k použití:

AMGEVITA SureClick předplněné pero na jedno použití

K subkutánnímu podání

Popis jednotlivých částí

Před použitím

Po použití

Modré dávkovací tlačítko

Doba použitelnosti

Okénko

Lék

Nasazený žlutý

kryt

Doba použitelnosti

Žluté okénko (injekce

dokončena)

Žlutý bezpečnostní

chránič

Sejmutý žlutý kryt

Důležité:

Jehla je uvnitř

Důležité

Před použitím AMGEVITA předplněného pera si přečtěte tyto důležité informace:

Používání AMGEVITA předplněného pera

Je důležité, abyste se nepokoušeli podat si injekci, dokud jste nebyli proškoleni zdravotnickým

pracovníkem.

Nepoužívejte

AMGEVITA předplněné pero, pokud spadlo na tvrdý povrch. Část AMGEVITA

předplněného pera může být poškozena, i když to není vidět. Použijte nové AMGEVITA

předplněné pero.

Kryt jehly AMGEVITA předplněného pera je vyroben ze suché přírodní pryže, která obsahuje

latex. Pokud jste alergičtí na latex, oznamte to svému lékaři.

Krok 1: Příprava

A.

Z obalu vyndejte jedno AMGEVITA předplněné pero.

Opatrně vyndejte předplněné pero rovně z krabičky.

Původní balení s nepoužitými předplněnými pery dejte zpět do chladničky.

Nechte předplněné pero před aplikací při pokojové teplotě

15 až 30

minut, aby byla injekce příjemnější.

Nevkládejte

předplněné pero zpět do chladničky, jakmile dosáhlo pokojové teploty.

Nepokoušejte se

ohřát předplněné pero pomocí zdrojů tepla jako je horká voda nebo mikrovlnná

trouba.

Předplněným perem

netřepte

Neodstraňujte

zatím žlutý kryt z předplněného pera.

B.

Zkontrolujte AMGEVITA předplněné pero.

Nasazený žlutý

kryt

Okénko

Lék

Ujistěte se, že je lék v okénku čirý a bezbarvý až lehce nažloutlý.

Nepoužívejte

předplněné pero, pokud:

je lék zakalený, zabarvený nebo obsahuje vločky nebo částice.

se některá část zdá být prasklá nebo rozbitá.

předplněné pero spadlo na tvrdý povrch.

chybí žlutý kryt jehly nebo není bezpečně nasazený.

uplynula doba použitelnosti uvedená na štítku.

Ve všech těchto případech použijte nové předplněné pero.

C.

Připravte si všechny pomůcky potřebné k podání injekce.

Umyjte si důkladně ruce mýdlem a vodou.

Na čistý, dobře osvětlený pracovní povrch dejte nové předplněné pero.

Budete potřebovat také tyto další pomůcky, které nejsou v krabičce:

Alkoholové tampóny

Smotek vaty nebo gázové polštářky

Náplast

Nádobu na ostrý odpad

D.

Připravte a očistěte místo pro injekci.

Břicho

Stehno

Můžete použít

:

Stehno

Břicho kromě oblasti 5 centimetrů okolo pupku

Místo pro injekci očistěte alkoholovým tampónem. Kůži nechte uschnout.

Před injekcí se tohoto místa znovu

nedotýkejte

Pokud chcete pro injekci použít stejné místo, ujistěte se, že to není stejný bod v místě, které jste

použili minule.

Nepodávejte

injekci do oblastí, kde je kůža citlivá, pohmožděná, červená, nebo tvrdá.

Nepodávejte injekci do oblastí s jizvami a strijemi.

Pokud máte lupénku, zamezte aplikaci přímo do vyvýšených, zesílených, červených nebo

šupinatých míst na kůži nebo lézí.

Krok 2: Připravte se

E.

Když jste připraveni podat si injekci, sundejte rovně žlutý kryt z jehl

y

Je normální, když uvidíte kapku tekutiny na konci jehly nebo na konci žlutého bezpečnostního chrániče.

Žlutý kryt

neotáčejte

neohýbejte

Nenasazujte

žlutý kryt zpátky na předplněné pero.

Neodstraňujte

žlutý

kryt z předplněného pera, dokud nejste připraveni na podání injekce.

F.

Napněte nebo stiskněte místo pro podání injekce a vytvořte pevný povrch.

Způsob napnutí

Napněte pevně pokožku roztažením palce a ostatních prstů od sebe, abyste vytvořili oblast širokou asi

5

centimetrů.

NEBO

Způsob stisknutí

Kůži uchopte pevně mezi palec a prsty a vytvořte kožní řasu širokou asi

5

centimetrů.

Důležité:

Kožní řasu při aplikaci stále držte.

Krok 3: Podání injekce

G.

Udržujte napnutí nebo stisk. Předplněné pero se sejmutým žlutým krytem

přiložte

k pokožce

pod úhlem 90 stupňů.

Dôležité:

Nedotýkejte se zatím modrého dávkovacího tlačítka.

H.

Silně

přitlačte

předplněné pero zcela ke kůži, dokud se nezastaví.

Přitlačte

Důležité:

Musíte zatlačit pero zcela dolů, ale nedotýkejte se modrého dávkovacího tlačítka, dokud

nejste připraveni podat si injekci

I.

Když jste připraveni na podání injekce,

stiskněte

modré dávkovací tlačítko.

“Cvak”

J.

Udržujte

tlak

dolů do kůže. Vstřikování injekce může trvat přibližně 10 vteřin.

~10s

Když

aplikace

injekce

dokončena, okénko je žluté.

Poznámka:

Když vytáhnete předplněné pero z kůže, jehla se

automaticky zakryje.

Důležité:

Pokud není po vytažení předplněného pera okénko žluté nebo to vypadá, že se lék ještě

stále podává, znamená to, že jste nedostali celou dávku. Ihned kontaktujte svého lékaře.

Krok 4: Dokončení

K.

Použité předplněné pero a žlutý kryt zlikvidujte.

Použité předplněné pero ihned po použití dejte do nádoby na ostrý odpad. Předplněné pero

nevyhazujte (nelikvidujte)

do domácího odpadu.

Zeptejte se lékaře nebo lékárníka na správný způsob likvidace. Pro likvidaci mohou platit místní

předpisy.

Předplněné pero

nepoužívejte

znovu.

Nerecyklujte

předplněné pero nebo nádobu na ostrý odpad, ani je

nevyhazujte

do domácího

odpadu.

Důležité:

Nádobu na ostrý odpad vždy uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

“Cvak”

L.

Prohlédněte místo injekce.

Pokud se objeví krev, přiložte na místo injekce smotek vaty nebo gázový polštářek. Místo vpichu

netřete

. Pokud je třeba, použijte náplast.