Aerinaze

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Aerinaze
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Aerinaze
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • eistneska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • NINA PREPARAADID
 • Lækningarsvæði:
 • Riniit, allergiline, hooajaline
 • Ábendingar:
 • Hooajalise allergilise riniidi sümptomaatiline ravi, kui sellega kaasneb ninakinnisus.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 16

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Volitatud
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/000772
 • Leyfisdagur:
 • 30-07-2007
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/000772
 • Síðasta uppfærsla:
 • 07-01-2019

Opinber matsskýrsla

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/817144/2011

EMEA/H/C/000772

Kokkuvõte üldsusele

Aerinaze

desloratadiin/pseudoefedriin

See on ravimi Aerinaze Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas

inimravimite komitee hindas ravimit ja otsustas toetada müügiloa andmist; samuti esitatakse komitee

soovitused, kuidas ravimit kasutada.

Mis on Aerinaze?

Aerinaze on ravim, mis sisaldab toimeainetena desloratadiini (2,5 mg) ja pseudoefedriini (120 mg).

Seda turustatakse sini-valgete toimeainet modifitseeritult vabastavate tablettidena. Modifitseeritult

vabastamine tähendab, et tablettidest vabaneb üks toimeaine kiiresti ja teine aeglaselt.

Milleks Aerinazet kasutatakse?

Aerinazet kasutatakse sesoonse allergilise riniidi (heinanohu ehk õietolmuallergia tekitatud

ninaõõnepõletiku) sümptomite raviks patsientidel, kellel on ninakinnisus.

Aerinaze on retseptiravim.

Kuidas Aerinazet kasutatakse?

Täiskasvanutel ja üle 12 aasta vanustel noorukitel on Aerinaze soovitatav annus üks tablett kaks korda

ööpäevas, mis manustatakse tervena koos klaasi veega. Ravi kestus peab olema võimalikult lühike ja

sümptomite, põhiliselt ninakinnisuse kadumisel tuleb ravi lõpetada. Rohkem kui 10 päeva ei ole

soovitatav ravimit kasutada, sest ravimi toime ninakinnisusele võib lakata. Kui nina on juba lahti, võib

patsient vajaduse korral jätkata ravi ainult desloratadiiniga.

Kuidas Aerinaze toimib?

Aerinaze sisaldab kaht toimeainet: antihistamiini desloratadiini ja ninakinnisust leevendavat ainet

pseudoefedriini. Desloratadiini toime seisneb nende retseptorite blokeerimises, mille külge histamiin –

allergilisi sümptomeid põhjustav organismi aine – tavaliselt kinnitub. Kui retseptorid on blokeeritud, ei

saa histamiin mõjuda ning selle tõttu allergiasümptomid vähenevad. Pseudoefedriini toime seisneb

närvilõpmete stimuleerimises, et need vabastaksid keemilist ainet noradrenaliini, mis põhjustab

veresoonte ahenemist. See vähendab veresoontest vabaneva vedeliku hulka, mille tulemusena turse

väheneb ja ninas tekib vähem eritist. Aerinazes kasutatakse neid kaht toimeainet koos, sest ainult

antihistamiin ei pruugi patsientidel ninakinnisust piisavalt leevendada.

Aerinaze tabletid on kahekihilised: ühes kihis sisaldub desloratadiin ja teises pseudoefedriin.

Desloratadiin vabaneb kohe pärast manustamist ja pseudoefedriin aeglaselt, 12 tunni jooksul. See

tähendab, et patsientidel on vaja võtta tablett ainult kaks korda ööpäevas.

Desloratadiini on Euroopa Liidus turustatud alates 2001. aastast ja pseudoefedriini kasutatakse

laialdaselt ravimites, mida on turustatud palju aastaid käsimüügiravimitena.

Kuidas Aerinazet uuriti?

Aerinaze efektiivsust hinnati kahes uuringus, milles osales kokku 1248 täiskasvanut ja noorukit.

Mõlemas uuringus võrreldi Aerinazet ainult desloratadiini ja ainult pseudoefedriiniga. Efektiivsuse

põhinäitaja oli heinanohu sümptomite raskuse muutumine patsientide teadete järgi enne ravi algust ja

kogu 15-päevase ravi jooksul. Patsiendid märkisid uuringu vältel iga 12 tunni järel päevikusse

sümptomite raskuse viimase 12 tunni jooksul, lähtudes standardsest sümptomiskaalast.

Milles seisneb uuringute põhjal Aerinaze kasulikkus?

Aerinaze vähendas sümptomeid efektiivsemini kui kumbki toimeaine eraldi. Muud heinanohu

sümptomid peale ninakinnisuse vähenesid Aerinazet kasutanutel 46,0% võrra ja üksnes

pseudoefedriini kasutanutel 35,9% võrra. Ninakinnisuse sümptom vähenes Aerinazet kasutanutel

37,4% võrra ja üksnes desloratadiini kasutanutel 26,7%. Teise uuringu tulemused olid sarnased.

Mis riskid Aerinazega kaasnevad?

Aerinaze kõige sagedamad kõrvalnähud (esinenud 1–10 patsiendil 100st) on tahhükardia (südame

löögisageduse kiirenemine), suukuivus, peapööritus, psühhomotoorne hüperaktiivsus (rahutus),

farüngiit (neelupõletik), isutus, kõhukinnisus, peavalu, väsimus, unetus, unisus, unehäired ja

närvilisus. Aerinaze kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

Aerinazet ei tohi kasutada patsiendid, kes on desloratadiini, pseudoefedriini või selle ravimi mis tahes

muu koostisaine, adrenergiliste ainete või loratadiini (samuti allergiaravim) suhtes ülitundlikud

(allergilised). Seda ei tohi kasutada inimesed, kes kasutavad mõnda monoaminooksüdaasiinhibiitorit

(näiteks teatud depressiooniravimid) või kes on lõpetanud kahel viimasel nädalal mõne sellise ravimi

kasutamise. Aerinazet ei tohi kasutada ka patsiendid, kellel on kinnise nurga glaukoom (silma siserõhu

tõus), uriinipeetus (urineerimisraskused), südame-veresoonkonna haigused, sealhulgas hüpertensioon

(kõrge vererõhk), hüpertüreoidism (kilpnäärme liigtalitlus), olnud hemorraagiline insult

(ajuverejooksust põhjustatud insult) või on selle risk.

Miks Aerinaze heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Aerinaze kasulikkus ninakinnisusega sesoonse allergilise riniidi

sümptomaatilises ravis on suurem kui sellega kaasnevad riskid. Komitee soovitas anda Aerinaze

müügiloa.

Aerinaze

Lk 2/3

Aerinaze

Lk 3/3

Muu teave Aerinaze kohta

Euroopa Komisjon andis Aerinaze müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 30. juulil

2007.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Aerinaze kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Kui vajate Aerinazega toimuva ravi

kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa)

või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 10-2011.

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. PAKENDI INFOLEHT

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Aerinaze 2,5 mg/120 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

desloratadiin/pseudoefedriinsulfaat

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Aerinaze ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Aerinaze’i võtmist

Kuidas Aerinaze’i võtta

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Aerinaze’i säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on Aerinaze ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Aerinaze

Aerinaze’i tabletid sisaldavad kahe toimeaine ‒ desloratadiini, mis on antihistamiinikum ja

pseudoefedriinsulfaati, mis on dekongestiivne ravim ‒ kombinatsiooni.

Kuidas Aerinaze toimib

Antihistamiinsed ained aitavad leevendada allergilisi sümptomeid, pärssides organismi poolt

toodetava aine ‒ histamiini ‒ toimet. Dekongestiivsed ained aitavad leevendada ninakinnisust.

Millal tuleb kasutada Aerinaze’i

Aerinaze’i tabletid vähendavad täiskasvanutel ning 12-aastastel ja vanematel noorukitel allergilise

riniidiga (heinanohuga) seotud sümptomeid, nagu aevastamine, vesine nohu või nina ja silmade

sügelemine, millega kaasneb ninakinnisus.

2.

Mida on vaja teada enne Aerinaze’i võtmist

Ärge võtke Aerinaze’i:

kui olete desloratadiini, pseudoefedriinsulfaadi, adrenergiliste ravimpreparaatide või selle

ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) või loratadiini suhtes allergiline;

kui teil on kõrge vererõhk, südame- või veresoonte haigus või on varem olnud insult;

kui teil on glaukoom, urineerimisraskused, kuseteede sulgus või kilpnäärme aktiivsuse

suurenemine;

kui te võtate mõnda monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitorite rühma kuuluvat antidepressanti

või olete lõpetanud selle ravimi võtmise viimase 14 päeva jooksul.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Teatud seisundite korral võite te olla eriti tundlik ravimis sisalduva dekongestandi

pseudoefedriinsulfaadi toimele. Enne Aerinaze’i võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või

meditsiiniõega:

kui te olete 60-aastane või vanem. Vanemad inimesed võivad olla selle ravimi suhtes

tundlikumad;

kui teil on diabeet;

kui teil on seedetrakti haavandid, mis põhjustavad mao, peensoole või söögitoru ahenemist

(stenoseeriv maohaavand);

kui teil on seedetrakti sulgus (mao pülooruse või kaksteistsõrmiku sulgus);

kui teil on põiekaela sulgus (vesikaalne tservikaalne sulgus);

kui teil on varem olnud kopsude silelihaste kokkutõmbumisest tingitud hingamisraskused

(bronhospasm);

kui teil on maksa, neerude või kusepõie haigusi.

Lisaks, kui teil esineb või teil on diagnoositud mõni järgmistest seisunditest, peate te sellest rääkima

oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele, sest nemad võivad soovitada teil Aerinaze’i võtmise

lõpetada:

kõrge vererõhk,

kiire südame löögisagedus või südamepekslemine,

südame rütmihäired,

üldine halb enesetunne ja peavalu või peavalu süvenemine Aerinaze’i kasutamise ajal,

kui teil või teie pereliikmetel on esinenud krambihoogusid,

rasked nahareaktsioonid, sealhulgas sellised nähud ja sümptomid nagu nahapunetus, palju

väikseid villikesi, koos palavikuga või ilma.

Kui teile planeeritakse teha kirurgilist operatsiooni, võib teie arst soovitada teil Aerinaze’i võtmise

lõpetada 24 tundi enne seda.

On oht, et ühte Aerinaze’i toimeainetest, nimelt pseudoefedriinsulfaati, võidakse kuritarvitada ja

suurtes kogustes võib see põhjustada mürgistusi. Pideval kasutamisel võib juhtuda, et kogemata

võetakse suurem Aerinaze’i annus, kui oodatud toime saavutamiseks vajalik soovitatav annus;

tulemuseks suurem üleannustamise risk. Ravi järsul lõpetamisel võib tekkida depressioon.

Laboratoorsed uuringud

Lõpetage Aerinaze’i võtmine vähemalt 48 tundi enne nahatestide tegemist, sest antihistamiinikumid

võivad mõjutada nahatestide tulemust.

Sportlastel võib ravi Aerinaze’iga anda dopingutesti positiivse tulemuse.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Ärge andke seda ravimit alla 12-aastastele lastele.

Muud ravimid ja Aerinaze

Teatage oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete

võtta mis tahes muid ravimeid. See on eriti oluline, kui te võtate:

digitaalist, ravimit, mida kasutatakse teatud südamehaiguste raviks;

kõrgvererõhutõve ravimeid (nt α-metüüldopa, mekamüülamiin, reserpiin, upsujuure alkaloidid

ja guanetidiin);

nii suukaudseid kui ka nina kaudu manustatavaid nina limaskesta turset alandavaid ravimeid

(nagu fenüülpropanoolamiin, fenüülefriin, efedriin, oksümetasoliin, nafasoliin);

dieeditablette (söögiisu pärssijaid);

amfetamiine;

migreeni ravimeid, nt tungaltera alkaloide (nagu dihüdroergotamiin, ergotamiin või

metüülergometriin);

Parkinsoni tõve või viljatusevastaseid ravimeid, nt bromokriptiin, kabergoliin, lisuriid ja

pergoliid;

antatsiide seedehäirete või maohaiguste vastu;

kõhulahtisuse vastast ravimit, mida nimetatakse kaoliiniks;

tritsüklilisi antidepressante (nagu nortriptüliin), antihistamiinikume (nagu tsetirisiin,

feksofenadiin).

Aerinaze koos alkoholiga

Küsige oma arstilt, apteekrilt või meditsiiniõelt, kas te võite Aerinaze’i võtmise ajal tarbida alkoholi.

Aerinaze’i võtmise ajal ei soovitata tarbida alkoholi.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi

võtmist nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Aerinaze’i võtmine raseduse ajal ei ole soovitatav.

Aerinaze’i komponendi pseudoefedriinsulfaadi kasutamise korral on imetavatel emadel täheldatud

rinnapiima hulga langust. Desloratadiin ja pseudoefedriinsulfaat erituvad mõlemad inimese piima.

Aerinaze’i võtmine imetamise ajal ei ole soovitatav.

Viljakus

Mõju kohta nii naiste kui meeste viljakusele andmed puuduvad.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui Aerinaze’i kasutatakse soovitatud annuses, ei tohiks see ravim mõjutada teie võimet juhtida autot

või käsitseda masinaid. Kuigi enamikul inimestel ei teki uimasust, soovitatakse mitte tegeleda vaimset

erksust nõudvate tegevustega, nagu nt autojuhtimine või masinate käsitsemine, enne kui te olete kindlaks

teinud ravimpreparaadi mõju teile endale.

3.

Kuidas Aerinaze’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud. Kui te ei

ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Täiskasvanud ja 12-aastased ning vanemad noorukid

Soovitatav annus on üks tablett kaks korda ööpäevas koos klaasitäie veega, koos toiduga või ilma.

See ravim on suukaudne.

Neelake tablett alla tervelt; ärge purustage, murdke ega närige tabletti enne neelamist.

Ärge võtke tablette rohkem kui on soovitatud. Ärge võtke tablette sagedamini kui ette nähtud.

Ärge võtke seda ravimit üle 10 päeva järjest, kui arst ei ole teisiti määranud.

Kui te võtate Aerinaze’i rohkem kui ette nähtud

Kui olete võtnud Aerinaze’i rohkem kui ette nähtud, võtke otsekohe ühendust oma arsti, apteekri või

meditsiiniõega.

Kui te unustate Aerinaze’i võtta

Kui unustasite ravimit võtta õigel ajal, tehke seda nii ruttu kui saate ja pöörduge pärast seda tagasi

tavapärase annustamisskeemi juurde. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral

võtmata.

Kui te lõpetate Aerinaze’i võtmise

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või

meditsiiniõega.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Uuringutes

on täheldatud järgnevaid kõrvaltoimeid:

Sage: järgnevad kõrvaltoimed võivad esineda kuni ühel inimesel 10st:

kiire südame

löögisagedus

rahutus koos liigutuste

suurenemisega

suukuivus

pearinglus

kurguvalu

söögiisu langus

kõhukinnisus

väsimus

peavalu

unehäired

närvilisus

uimasus

Aeg-ajalt: järgnevad kõrvaltoimed võivad esineda kuni ühel inimesel 100st:

südamepekslemine või

südame rütmihäired

liigutuste sagenemine

õhetus

kuumahoog

segasus

nägemise hägustumine

kuivsilmsus

ninaverejooksud

ninaärritus

ninapõletik

vesine nohu

nina kõrvalurgete põletik

kurgu kuivus

kõhuvalu

kõhugripp

iiveldus

ebanormaalne

väljaheide

valulik urineerimine

või

urineerimisraskused

suhkur uriinis

vere suhkrusisalduse

suurenemine

janu

probleemid

urineerimisel

muutused

urineerimissageduses

sügelus

külmavärinad

lõhnataju nõrgenemine

kõrvalekalded

maksafunktsiooni testide

tulemustes

ärritatus

ärevus

ärrituvus

Väga harv: järgnevad muud desloratadiini turustamise ajal teatatud kõrvaltoimed võivad esineda kuni

ühel inimesel 10 000st:

rasked allergilised

reaktsioonid

(hingamisraskused,

kähisev hingamine,

sügelemine, kublad ja

turse)

lööve

oksendamine

kõhulahtisus

hallutsinatsioonid

lihasvalu

krambid

maksapõletik

kõrvalekalded

maksafunktsiooni testide

tulemustes

Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

ebanormaalne käitumine

agressiivsus

muutused südame

löögisageduses

kehakaalu suurenemine,

suurenenud söögiisu

Pseudoefedriini sisaldavate ravimpreparaatide kasutamisel on teatatud rasketest nahareaktsioonide

juhtudest, sealhulgas sellised nähud ja sümptomid nagu palavik, nahapunetus või palju väikseid

villikesi.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise

teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem

infot ravimi ohutusest.

5.

Kuidas Aerinaze’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „Kõlblik

kuni:“.

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C. Hoida blistreid välispakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata

ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Aerinaze sisaldab

Toimeained on desloratadiin ja pseudoefedriinsulfaat.

Iga tablett sisaldab 2,5 mg desloratadiini ja 120 mg pseudoefedriinsulfaati.

Teised koostisosad on:

Koostisosad sinises ravimit kiiresti vabastavas kihis: maisitärklis, mikrokristalliline

tselluloos, dinaatriumedetaat, sidrunhape, steariinhape ja värvaine (indigokarmiin E132

alumiiniumlakk).

Koostisosad valges ravimit pidevalt vabastavas kihis: hüpromelloos 2208,

mikrokristalliline tselluloos, povidoon K30, ränidioksiid ja magneesiumstearaat.

Kuidas Aerinaze välja näeb ja pakendi sisu

Aerinaze’i toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid on sinivalged, kahekihilised ja ovaalsed

ning nende sinisele kihile on pressitud „D12”. Aerinaze’i tabletid on pakendatud 2-, 4-, 7-, 10-, 14-

või 20-kaupa blistritesse, mis koosnevad lamineeritud blistrikilest ja fooliumkaanest.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Holland

Tootja:

SP Labo N.V.

Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg

Belgia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel : 0800 38 693

+32 (0)2 776 62 11

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel. + 370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel :

0800 38 693

+32 (0)2 776 62 11

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +36 1 888-5300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Tel:

0800 9999000

(+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel: + 372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél: + 33 (0)1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 214465700

clic@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel.: + 40 21 529 2900

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila

d.o.o.

Tel: +386 1 5204 201

msd.slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 70 00

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: + 358 (0)9 804 650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited.

Τηλ.: 800 00 673

(+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: + 371 67364224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Infoleht on viimati uuendatud

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.