Advagraf

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Advagraf
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Advagraf
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • íslenska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Ónæmisbælandi,
 • Lækningarsvæði:
 • Graft Rejection
 • Ábendingar:
 • Fyrirbyggja grætt höfnun í fullorðinn nýra eða lifur ígrædd nýru viðtakendur. Meðferð við höfnun á fjölgildingu sem er ónæm fyrir meðferð með öðrum ónæmisbælandi lyfjum hjá fullorðnum sjúklingum.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 18

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Leyfilegt
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/000712
 • Leyfisdagur:
 • 22-04-2007
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/000712
 • Síðasta uppfærsla:
 • 24-05-2019

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. FYLGISEÐILL

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Advagraf 0,5 mg forðahylki, hörð

Advagraf 1 mg forðahylki, hörð

Advagraf 3 mg forðahylki, hörð

Advagraf 5 mg forðahylki, hörð

Takrólímus

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Advagraf og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Advagraf

Hvernig nota á Advagraf

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Advagraf

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Advagraf og við hverju það er notað

Advagraf inniheldur virka efnið takrólímus. Það er ónæmisbælandi lyf. Eftir líffæraígræðslu (lifur,

nýra) reynir ónæmiskerfi líkamans að hafna líffærinu. Advagraf er notað til að stjórna ónæmissvörun

líkamans og gera líkamanum kleift að samþykkja ígrædda líffærið.

Einnig getur verið að Advagraf sé notað við yfirstandandi höfnun ígræddrar lifrar, nýra, hjarta eða

annars líffæris þegar fyrri meðferð var ekki nægjanleg til að stjórna ónæmissvörun eftir ígræðslu.

Advagraf er notað handa fullorðnum.

2.

Áður en byrjað er að nota Advagraf

Ekki má nota Advagraf

ef um er að ræða ofnæmi fyrir takrólímus eða einhverju öðru innihaldsefni Advagraf (talin upp í

kafla 6).

ef þú ert með ofnæmi fyrir sírólímus eða einhverju makrólíð-sýklalyfi (t.d. erýtrómýcíni,

claritrómýcíni, jósamýcíni).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Prograf og Advagraf innihalda bæði virka efnið takrólímus. Hins vegar er Advagraf tekið einu sinni á

sólarhring en Prograf er tekið tvisvar sinnum á sólarhring. Það er vegna þess að Advagraf hylki gefa

færi á lengri losunartíma (losun er hægari á lengri tíma). Advagraf og Prograf má ekki nota í staðinn

fyrir hvort annað.

Hafðu samband við lækninn ef eitthvað af eftirfarandi á við um þig:

ef þú ert að taka einhver lyf sem nefnd eru hér fyrir neðan í „Notkun annarra lyfja samhliða

Advagraf“.

ef þú ert með eða hefur verið með lifrarsjúkdóma

ef þú ert með niðurgang í meira en einn dag

ef þú ert með slæman kviðverk með eða án annarra einkenna, eins og hrolli, hita, ógleði eða

uppköstum

ef breyting er á rafvirkni í hjartanu sem kallast „QT-lenging“.

Láttu lækninn strax vita ef eftirfarandi á við meðan á meðferðinni stendur:

sjónvandamál t.d. þokusýn, breytingar á litasjón, erfiðleikar við að greina smáatriði eða takmarkað

sjónsvið.

Læknirinn gæti þurft að aðlaga Advagraf skammtinn.

Þú skalt hafa reglulega samband við lækninn. Annað slagið getur læknirinn þurft að taka blóðprufu eða

þvagprufu, gera rannsókn á hjartastarfsemi eða mæla sjón til að ákveða réttan skammt af Advagraf.

Þú skalt takmarka veru þína í sól og útfjólubláu ljósi, meðan þú ert að nota Advagraf. Ástæðan er sú að

ónæmisbælandi lyf geta aukið hættu á húðkrabbameini. Þú skalt klæðast viðeigandi hlífðarfatnaði og

nota sólarvörn með háum sólvarnarstuðli.

Börn og unglingar

Ekki er mælt með notkun Advagraf handa börnum og unglingum yngri en 18 ára.

Notkun annarra lyfja samhliða Advagraf

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Ekki er mælt með notkun Advagraf samhliða ciklósporíni (annað lyf sem notað er til að fyrirbyggja

höfnun ígrædds líffæris).

Önnur lyf sem þú notar geta haft áhrif á blóðþéttni Advagraf og Advagraf getur haft áhrif á blóðþéttni

annarra lyfja sem notuð eru og því getur þurft að gera hlé á meðferðinni, stækka eða minnka skammta

Advagraf. Einkum skaltu segja lækninum ef þú ert að nota eða hefur nýlega notað lyf svo sem:

sveppalyf og sýklalyf, einkum svokölluð makrólíð sýklalyf sem notuð eru við sýkingum, t.d.

ketókónazól, flúkónazól, ítrakónazól, vorikónazól, klótrímazól og ísavúkónazól, erýtrómýcín,

klaritrómýcín, jósamýcín og rifampicín

HIV próteasa hemla (t.d. ritónavír, nelfinavír, saquinavír), lyfjaörvann cobicistat og samsettar

töflur, notað til meðferðar á HIV sýkingu

HCV próteasa hemla (t.d. telaprevír, boceprevír og samsetninguna

ombitasvír/paritaprevír/ritónavír með eða án dasabúvírs), notað til meðferðar við lifrarbólgu C

sýkingu

nilotiníb og imatiníb (notað við ákveðnum tegundum krabbameins)

mycofenólsýru notuð til að bæla ónæmiskefið til að koma í veg fyrir höfnun ígræðslu

lyf við magasári og bakflæði (t.d. ómeprazól, lansóprazól eða címetidín)

uppsölulyf, notað við ógleði og uppköstum (t.d. metóclópramíð)

cisapríð eða sýrubindandi magnesíum-ál-hýdroxíð, notað við brjóstsviða

getnaðarvarnartöflur og aðra hormónameðferð með etinýlestradíóli, hormónameðferð með

danazóli

lyf sem notuð eru við háum blóðþrýstingi eða hjartasjúkdómum (t.d. nífedipín, nícardipín,

diltíazem og verapamíl)

lyf við hjartsláttaróreglu (amíódarón)

lyf sem kölluð eru statín sem notuð eru til meðferðar á hækkuðu kólesteróli og þríglýseríðum

fenýtóín eða fenóbarbital sem notuð eru við flogaveiki

barksterana prednisólón og metýlprednisólón sem tilheyra flokki barkstera sem notaðir eru við

bólgu eða til að bæla niður ónæmiskerfið (t.d. við höfnun ígræðslu)

nefazódón sem notað er við þunglyndi

Náttúrulyf sem innihalda jóhannesarjurt (St. John’s Wort (

Hypericum perforatum

)) eða eru

unnin úr

Schisandra sphenanthera

Segðu lækninum frá því ef þú tekur eða þarft að taka íbúprófen (notað við hita, bólgu og verkjum),

amfótericín B (notað við bakteríusýkingum) eða veirulyf (notuð við veirusýkingum, t.d. aciclovír).

Þessi lyf geta valdið því að nýrnakvillar og kvillar í taugakerfi versna ef þau eru tekin með Advagraf.

Læknirinn þarf einnig að vita ef þú ert að nota kalíumuppbót eða ákveðin þvagræsilyf notuð við

hjartabilun, háþrýstingi eða nýrnasjúkdómum (t.d. amílóríð, tríamteren, eða spírónólaktón),

bólgueyðandi gigtarlyf (t.d. íbúprófen) notað við hita, bólgu og verkjum, segavarnarlyf

(blóðþynningarlyf) eða sykursýkislyf til inntöku, meðan þú ert að nota Advagraf.

Ef þú þarft að fara í einhverja bólusetningu skaltu segja lækninum frá því áður.

Notkun Advagraf með mat eða drykk

Forðist neyslu greipaldins (einnig sem greipaldinsafa) meðan á meðferð með Advagraf stendur, þar

sem það getur haft áhrif á þéttni þess í blóðinu.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

áður en Advagraf er notað.

Advagraf berst út í brjóstamjólk. Því skaltu ekki hafa barn á brjósti meðan þú notar Advagraf.

Akstur og notkun véla

Þú mátt hvorki aka né nota tæki eða vélar ef þú finnur fyrir sundli eða syfju eða átt í erfiðleikum með

að sjá skýrt eftir að hafa tekið Advagraf. Þessi einkenni koma oftar ef þú neytir einnig áfengis.

Advagraf inniheldur laktósa og lecitín (soja)

Advagraf inniheldur laktósa (mjólkursykur). Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal hafa

samband við lækni áður en lyfið er tekið inn.

Prentblekið sem notað er til að merkja hylkið inniheldur sojalesitín. Ef þú ert með ofnæmi fyrir

hnetum eða soja skaltu segja lækninum frá því til að ákveða hvort þú átt að að nota þetta lyf.

3.

Hvernig nota á Advagraf

Notið Advagraf alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita

upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi. Einungis læknir, með reynslu af meðferð líffæraþega, má

ávísa þér lyfinu.

Fullvissaðu þig alltaf um að þú sért að fá sama takrólímus lyf í hvert skipti sem þú leysir út lyfseðilinn

nema sérfræðingur í líffæraígræðslum hafi samþykkt að skipta yfir í annað takrólímus lyf. Taktu lyfið

einu sinni á sólarhring. Ef útlit lyfsins er ekki það sama og venjulega, eða ef skammtafyrirmæli hafa

breyst, skaltu hafa samband við lækninn eða lyfjafræðing svo fljótt sem auðið er til þess að ganga úr

skugga um að þú sért með rétt lyf.

Upphafsskammtur til að koma í veg fyrir höfnun líffæris verður ákvarðaður af lækninum og reiknaður

út frá líkamsþunga þínum. Upphafsskammtur eftir ígræðslu er venjulega á bilinu

0,10 - 0,30 mg fyrir hvert kg líkamsþunga á sólarhring

ákvarðað eftir því hvert ígrædda líffærið er. Nota skal sama skammt þegar höfnun líffæris er

meðhöndluð.

Skammtur fer eftir almennu ástandi þínu og öðrum ónæmisbælandi lyfjum sem þú notar.

Eftir að meðferð með Advagraf er hafin mun læknirinn láta taka tíðar blóðprufur til að ákvarða réttan

skammt. Síðan mun læknirinn óska reglulega eftir blóðprufu til að ákveða réttan skammt og til að

aðlaga skammta öðru hverju. Læknirinn mun venjulega minnka skammta Advagraf þegar ástand þitt er

orðið stöðugt. Læknirinn mun segja þér nákvæmlega hve mörg hylki þú átt að taka inn.

Þú verður að nota Advagraf á hverjum degi, svo lengi sem þú þarfnast ónæmisbælingar, til að koma í

veg fyrir höfnun ígrædda líffærisins. Þú skalt hafa reglulega samband við lækninn.

Advagraf á að taka inn einu sinni á sólarhring, að morgni. Taktu Advagraf á fastandi maga eða

2-3 klukkustundum eftir máltíð. Bíddu í að minnsta kosti í 1 klukkustund fram að næstu máltíð. Taktu

hylkið strax og það er tekið úr þynnuspjaldinu. Hylkin á að gleypa

heil

með glasi af vatni. Ekki má

gleypa þurrkefnið sem er í álumbúðum.

Ef notaður er stærri skammtur af Advagraf en mælt er fyrir um

Hafir þú tekið of stóran skammt af Advagraf fyrir slysni skaltu hafa samband við lækninn eða næstu

bráðamóttöku tafarlaust.

Ef gleymist að nota Advagraf

Ef þú hefur gleymt að taka Advagraf hylkin að morgni áttu að taka þau inn eins fljótt og hægt er sama

daginn. Ekki á að tvöfalda skammt næsta morgun.

Ef hætt er að nota Advagraf

Ef meðferð með Advagraf er hætt aukast líkur á höfnun ígrædda líffærisins. Þú átt ekki að hætta

meðferð nema læknirinn segi þér að gera það.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Advagraf dregur úr varnarviðbrögðum líkamans (ónæmiskerfið), sem verður ekki eins vel í stakk

búinn til að verjast sýkingum. Þess vegna getur verið að þú fáir frekar sýkingar á meðan þú tekur

Advagraf.

Alvarlegar aukaverkanir sem geta komið fram eru m.a. ofnæmi og ofnæmislost. Tilkynnt hefur verið

um góðkynja og illkynja æxli eftir meðferð með Advagraf.

Greint hefur verið frá tilvikum rauðkornskímfrumnafæðar (PRCA) (verulega mikil fækkun rauðra

blóðkorna), kyrningahraps (veruleg fækkun hvítra blóðkorna) og rauðalosblóðleysis (fækkun rauðra

blóðkorna vegna óeðlilegs niðurbrots).

Mjög algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 notendum):

Blóðsykurshækkun, sykursýki, blóðkalíumhækkun

Svefnörðugleikar

Skjálfti, höfuðverkur

Háþrýstingur

Óeðlileg lifrarpróf

Niðurgangur, ógleði

Skert nýrnastarfsemi

Algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 notendum):

Fækkun blóðkorna (blóðflagna, rauðra eða hvítra blóðkorna), fjölgun hvítra blóðkorna,

breytingar á fjölda rauðra blóðkorna (sést í blóðprufum)

Minnkað magnesíum, fosfat, kalíum, kalsíum eða natríum í blóði, of mikill vökvi í líkamanum,

aukin þvagsýra í blóði eða blóðfitur, minnkuð matarlyst, aukið sýrustig blóðs, aðrar breytingar á

blóðsöltum (sést í blóðprufum)

Kvíðaeinkenni, rugl og ráðleysi, þunglyndi, skapbreytingar, martröð, ofskynjanir, geðtruflanir

Krampaköst, truflanir á meðvitund, náladofi og dofi (stundum sársaukafullur) í höndum og

fótum, sundl, skriftruflanir, taugakvillar

Þokusýn, ljósfælni, augnkvilli

Suð fyrir eyrum

Skert blóðflæði í æðum hjartans, hraðari hjartsláttur

Blæðingar, blóðæð alveg stífluð eða að hluta til, lækkaður blóðþrýstingur

Mæði, sjúkdómur í lungnavef, uppsöfnun vökva í kringum lungu, kokbólga, hósti, inflúensulík

einkenni

Magakvillar svo sem bólga eða sár sem veldur kviðverkjum eða niðurgangi, magablæðing,

bólga eða sár í munni, uppsöfnun vökva í kviði, uppköst, kviðverkir, meltingartruflanir,

hægðatregða, vindgangur, uppþemba, linar hægðir

Gallgangasjúkdómar, gulur litur á húð vegna lifrarkvilla, skemmdir á lifrarvef og lifrarbólga

Kláði, útbrot, hárlos, þrymlabólur, aukin svitamyndun

Verkir í liðum, útlimum, baki og fótum, vöðvakrampar

Skert nýrnastarfsemi, minnkuð þvagmyndun, skert eða sársaukafull þvaglát

Almennt máttleysi, hiti, vökvasöfnun í líkamanum, verkir og vanlíðan, hækkun á ensíminu

alkalínskum fosfatasa í blóði, þyngdaraukning, truflun á líkamshitaskynjun

Of lítil starfsemi ígrædds líffæris

Sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 notendum):

Breytingar á blóðstorknun, fækkun á fjölda allra tegunda blóðkorna (sést í blóðprufum)

Ofþornun, þvagteppa

Óeðlileg blóðprufugildi: minnkun próteins eða sykurs, aukið fosfat, aukning á ensíminu laktat

dehýdrogenasa

Dá, blæðingar í heila, heilaslag, lömun, heilakvilli, truflanir á máli og málfari, minnisleysi

Ský á augasteini, heyrnarskerðing

Óreglulegur hjartsláttur, hjartsláttur stöðvast, minnkuð afköst hjartans, kvilli í hjartavöðva,

stækkun hjartavöðva, sterkari hjartsláttur, óeðlileg hjartalínurit, hjartsláttartíðni og púls

óeðlilegur

Blóðtappi í bláæð útlims, lost

Öndunarerfiðleikar, öndunarfærakvillar, astmi

Stífla í þörmum, hækkun á þéttni ensímsins amýlasa í blóði, bakflæði magainnihalds upp í háls,

seinkuð magatæming

Húðbólga, sviðatilfinning í sólarljósi

Kvillar í liðum

Tíðaverkir og óeðlilegar tíðablæðingar

Fjöllíffærabilun, flensulík veikindi, aukið næmi fyrir hita og kulda, þyngsli fyrir brjósti,

taugaóstyrkur eða óvanaleg líðan, þyngdartap

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 notendum):

Smáblæðingar í húð vegna blóðtappa

Aukinn vöðvastífleiki

Blinda, heyrnarleysi

Uppsöfnun vökva í kringum hjartað

Bráð andnauð

Blöðrumyndun í brisi

Tregt blóðflæði í lifur

Alvarlegur sjúkdómur sem lýsir sér með blöðrumyndun í húð, munni, augum og á kynfærum,

aukinn hárvöxtur

Þorsti, byltur, spenna fyrir brjósti, minnkun hreyfanleika, sár

Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 notendum):

Vöðvaslappleiki

Óeðlileg hjartaómskoðun

Lifrarbilun

Sársaukafull þvaglát ásamt blóði í þvagi

Aukning á fituvef

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum):

Afbrigðileiki í sjóntaug (sjóntaugarkvilli)

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt

fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er

hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Advagraf

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni á eftir „EXP“.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram. Nota á öll hörðu forðahylkin

innan eins árs frá því að álumbúðirnar voru opnaðar.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Advagraf inniheldur

Virka innihaldsefnið er takrólímus.

Hvert hylki með Advagraf 0,5 mg inniheldur 0,5 mg af takrólímus (sem einhýdrat).

Hvert hylki með Advagraf 1 mg inniheldur 1 mg af takrólímus (sem einhýdrat).

Hvert hylki með Advagraf 3 mg inniheldur 3 mg af takrólímus (sem einhýdrat).

Hvert hylki með Advagraf 5 mg inniheldur 5 mg af takrólímus (sem einhýdrat).

Önnur innihaldsefni eru:

Hylkið inniheldur

: Hýprómellósa, etýlcellulósa, laktósa, magnesíumsterat.

Hylkisskelin:

Titantvíoxíð (E 171), gult járnoxíð (E 172), rautt járnoxíð (E 172),

natríumlaurilsúlfat, matarlím.

Prentblek

: Skellakk, lecitín (soja), símeticón, rautt járnoxíð (E 172), hýdroxýprópýl sellulósi.

Lýsing á útliti Advagraf og pakkningastærðir

Advagraf 0,5 mg forðahylki eru hörð matarlímshylki með „0.5 mg“ áprentað í rauðum lit á ljósgula

hylkislokið og „

647“ á appelsínugula hylkisbotninn, en hylkin innihalda hvítt duft.

Advagraf 0,5 mg er fáanlegt í þynnupakkningum eða rifgötuðum stakskammtaþynnum með

10 hylkjum á hverju þynnuspjaldi sem til hlífðar er pakkað í álumbúðir ásamt þurrkefni. Fáanlegar eru

pakkningar með 30, 50 og 100 hörðum forðahylkjum í þynnupakkningum og pakkningar með 30×1,

50×1 og 100×1 hörðu forðahylki eru fáanlegar í rifgötuðum stakskammtaþynnum.

Advagraf 1 mg forðahylki eru hörð matarlímshylki með „1 mg“ áprentað í rauðum lit á hvíta

hylkislokið og „

677“ á appelsínugula hylkisbotninn, en hylkin innihalda hvítt duft.

Advagraf 1 mg er fáanlegt í þynnupakkningum eða rifgötuðum stakskammtaþynnum með 10 hylkjum

á hverju þynnuspjaldi sem til hlífðar er pakkað í álumbúðir ásamt þurrkefni. Fáanlegar eru pakkningar

með 30, 50, 60 og 100 hörðum forðahylkjum í þynnupakkningum og pakkningar með 30×1, 50×1

60×1 og 100×1 hörðu forðahylki eru fáanlegar í rifgötuðum stakskammtaþynnum.

Advagraf 3 mg forðahylki eru hörð matarlímshylki með „3 mg“ áprentað í rauðum lit á appelsínugula

hylkislokið og „

637“ á appelsínugula hylkisbotninn, en hylkin innihalda hvítt duft.

Advagraf 3 mg er fáanlegt í þynnupakkningum eða rifgötuðum stakskammtaþynnum með 10 hylkjum

á hverju þynnuspjaldi sem til hlífðar er pakkað í álumbúðir ásamt þurrkefni. Fáanlegar eru pakkningar

með 30, 50 og 100 hörðum forðahylkjum í þynnupakkningum og pakkningar með 30×1, 50×1 og

100×1 hörðu forðahylki eru fáanlegar í rifgötuðum stakskammtaþynnum.

Advagraf 5 mg forðahylki eru hörð matarlímshylki með „5 mg“ áprentað í rauðum lit á rauðgráa

hylkislokið og „

687“ á appelsínugula hylkisbotninn, en hylkin innihalda hvítt duft.

Advagraf 5 mg er fáanlegt í þynnupakkningum eða rifgötuðum stakskammtaþynnum með 10 hylkjum

á hverju þynnuspjaldi sem til hlífðar er pakkað í álumbúðir ásamt þurrkefni. Fáanlegar eru pakkningar

með 30, 50 og 100 hörðum forðahylkjum í þynnupakkningum og pakkningar með 30×1, 50×1 og

100×1 hörðu forðahylki eru fáanlegar í rifgötuðum stakskammtaþynnum.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi:

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Holland

Framleiðandi:

Astellas Ireland Co., Ltd.

Killorglin, County Kerry

Írland.

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Astellas Pharma B.V. Branch

Tél/Tel: + 32 (0)2 5580710

Lietuva

Biocodex UAB

Tel.: +370 37 408 681

Faks.: +370 37 408 682

България

Астелас Фарма ЕООД

Teл.: + 359 2 862 53 72

Luxembourg/Luxemburg

Astellas Pharma B.V.Branch

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)2 5580710

Česká republika

Astellas Pharma s.r.o.

Tel: +420 221 401 500

Magyarország

Astellas Pharma Kft.

Tel.: + 36 1 577 8200

Danmark

Astellas Pharma a/s

Tlf: + 45 43 430355

Malta

E.J. Busuttil Ltd

Tel: +356 2144 7184

Deutschland

Astellas Pharma GmbH

Tel: + 49 (0)89 454401

Nederland

Astellas Pharma B.V.

Tel: + 31 (0)71 5455745

Eesti

Biocodex OÜ

Tel.: +372 6 056 014

Fax: +372 6 056 011

Norge

Astellas Pharma

Tlf: + 47 66 76 46 00

Ελλάδα

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Τηλ: +30 210 8189900

Österreich

Astellas Pharma Ges.m.b.H.

Tel: + 43 (0)1 8772668

España

Astellas Pharma S.A.

Tel: + 34 91 4952700

Polska

Astellas Pharma Sp.z.o.o.

Tel.: + 48 225451 111

France

Astellas Pharma S.A.S.

Tél: + 33 (0)1 55917500

Portugal

Astellas Farma, Lda.

Tel: + 351 21 4401320

Hrvatska

Astellas d.o.o.

Tel: + 385 1 670 01 02

România

S.C.Astellas Pharma SRL

Tel: +40 (0)21 361 0495/96/92

Ireland

Astellas Pharma Co. Ltd.

Tel: + 353 (0)1 4671555

Slovenija

Astellas Pharma d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 4011 400

Ísland

Vistor hf

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Astellas Pharma s.r.o.

Tel: +421 2 4444 2157

Italia

Astellas Pharma S.p.A.

Tel: + 39 (0)2 921381

Suomi/Finland

Astellas Pharma

Puh/Tel: + 358 9 85606000

Κύπρος

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Ελλάδα

Τηλ: +30 210 8189900

Sverige

Astellas Pharma AB

Tel: + 46 (0)40-650 15 00

Latvija

Biocodex SIA

Tel: + 371 67 619365

United Kingdom

Astellas Pharma Ltd.

Tel: + 44 (0) 203 379 8700

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu/

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

VIÐAUKI IV

VÍSINDALEGAR NIÐURSTÖÐUR OG ÁSTÆÐUR FYRIR BREYTINGU Á SKILMÁLUM

MARKAÐSLEYFANNA

Vísindalegar niðurstöður

Að teknu tilliti til matsskýrslu PRAC um PSUR fyrir takrólímus (lyfjaform til altækrar notkunar) eru

vísindalegu niðurstöðurnar svohljóðandi:

Milliverkun við ísavúkónazól

Ísavúkónazól er meðalöflugur CYP3A4/5 hemill og notkun samhliða lyfjum eins og ónæmisbælandi

lyfinu takrólímus getur aukið altæka útsetningu fyrir takrólímusi. Ísavúkónazól er fáanlegt sem

stungulyf, lausn til meðferðar á ífarandi ýrumyglu (aspergillosis) og okmyglusveppasýki

(mucormycosis) hjá sjúklingum þar sem amfótericín B á ekki við. Eftir að farið var yfir tvö tilvik í

heimildum, birta rannsókn á lyfjahvörfum hjá heilbrigðum fullorðnum og afturskyggna rannsókn hjá

lifrarþegum, þar sem gengið er út fá því að líffæraþegar geti verið sérstaklega næmir fyrir

sveppasýkingum vegna ónæmisbælingar og því er notkun ísavúkónazóls ekki ólíkleg þar sem talið er

að amfótericín B henti ekki hjá þessum sjúklingum, telur PRAC að uppfæra eigi lyfjaupplýsingar fyrir

takrólímus til þess að endurspegla hugsanlega milliverkun.

Milliverkun við cobicistat

Cobicistat er valbundinn CYP3A4 hemill. Vísbendingar um milliverkanir takrólímus og cobicistats

sem byggjast á skilgreindu tilviki í heimildum voru skoðaðar og fjögur frekari tilvik skilgreind í

Eudravigilance fylgdu í kjölfarið þ.m.t. tvö tilvik úr heimildum. Þótt fjöldi tilvika skilgreindra í

tengslum við útsetningu fyrir takrólímusi sé lítill er lyfjahvarfamilliverkun þar sem CYP3A4 kemur

við sögu líffræðilega líkleg og SmPC fyrir lyf sem innihalda cobicistat ná þegar yfir hana. Þegar

gengið er út frá því að meðferðarbil takrólímus sé þröngt og tengist eiturverkunum við stóra skammta

á að uppfæra lyfjaupplýsingarnar til þess að endurspegla hugsanlega milliverkun.

Milliverkun við týrósín kínasa hemlana nilotiníb og imatiníb

Nilotiníb er frekar öflugur CYP3A4 hemill og viðeigandi eftirlit og skammtaaðlögun getur verið

nauðsynlegt fyrir CYP3A4 hvarfefni sem eru með þröngt meðferðarbil meðan á meðferð með

nilotiníbi þ.m.t. takrólímus stendur. Imatiníb er CYP3A4 hvarfefni og getur hamlað CYP3A4 og

ráðlagt er að gæta varúðar meðan á samhliða meðferð með CYP3A4 hvarfefnum með þröngt

meðferðarbil stendur eins og takrólímus. Eftir eitt skilgreint tilvik milliverkana milli takrólímus og

nilotiníbs og tvö tilvik þar sem imatiníb átti í hlut, þar sem gengið er út frá líffræðilegum sennileika,

þröngu meðferðarbili takrólímus og bakgrunni fyrir samhliða notkun þessara lyfja, er mælt með að

lyfjaupplýsingarnar verði uppfærðar.

Milliverkun við ritónavír (er til staðar í samsetningum með beina verkun á veirur við lifrarbólgu C)

Ritónavír er hluti fastrar samsetningar ásamt ombitasvír og paritaprevír sem er gefið með eða án

dasabuvírs við meðferð á lifrarbólgu C. Í þessari samsetningu gegnir það hlutverki lyfjahvarfaörva,

ekki veirulyfs. Í lyfjaupplýsingum fyrir takrólímus eru varnaðarorð m.t.t. hugsanlegrar milliverkunar

við ritónavír þegar það er notað sem HIV próteasa hemill. Byggt á rannsóknum á lyfjahvörfum,

afturskyggnri greiningu og leiðbeiningum um verulega skammtaaðlögun í SmPC fyrir

ombitasvír/paritaprevír/ritónavír og dasabuvir telur PRAC að lyfjaupplýsingarnar eigi að ná yfir

milliverkun við ombitasvír/paritaprevír/ritónavír +/- dasabuvír.

Milliverkun við mycofenólsýru

Eftir skoðun á rannsókn sem ekki er klínísk, rannsókn á lyfjahvörfum og nokkrum öðrum rannsóknum

er talið að þegar takrólímus er ávísað með tilteknum skammti af lyfjum sem innihalda mycofenólsýru

er útsetning fyrir mycofenólsýru meiri þegar takrólímus er gefið samhliða en þegar cíclósporín er gefið

samhliða vegna þess að cíclósporín truflar lifrarhringrás mycofenólsýru en takrólímus gerir það ekki.

Breyting á lyfjaupplýsingum er ráðlögð til þess að upplýsa lækna um skipti úr cíclósporíni í takrólímus

þegar mycofenólsýra er til staðar.

Sjóntaugarkvilli

Eftir röð skilgreindra tilvika hjá sjúklingum með sjóntaugarkvilla beggja vegna í tengslum við

fyrirbyggjandi meðferð með takrólímus var farið fram á það við markaðsleyfishafa að gerð væri

heildarskoðun á hugsanlegum tengslum við sjóntaugarkvilla. Fyrirliggjandi vísbendingar styðja

orsakatengsl takrólímus og sjóntaugarkvilla og því er uppfærsla á lyfjaupplýsingum réttmæt byggt á

tilvikum þar sem aukaverkunin gengur til baka þegar notkun lyfsins er hætt og líkleg tímatengsl.

Segaöræðakvilli

Eftir tilvik móttekið af Swissmedic, tilvik í birtum heimildum hjá nýrnaþega, afturskyggna greiningu

hjá 14 sjúklingum og kerfisbundna skoðun í heimildum, er talið að vísbendingar séu um

segaöræðakvilla með eðlilega ADAMTS13 virkni vegna eiturverkana af völdum takrólímus. Þess

vegna eru lyfjaupplýsingarnar uppfærðar til þess að upplýsa lækna um að takrólímus geti valdið

segaöræðakvilla með eðlilega ADAM-TS virkni.

CHMP er sammála vísindalegum niðurstöðum PRAC.

Ástæður fyrir breytingum á skilmálum markaðsleyfisins/markaðsleyfanna

Á grundvelli vísindalegra niðurstaðna fyrir takrólímus (lyfjaform til altækrar notkunar) telur CHMP að

jafnvægið á milli ávinnings og áhættu af lyfinu/lyfjunum, sem innihalda takrólímus (lyfjaform til

altækrar notkunar), sé óbreytt að því gefnu að áformaðar breytingar á lyfjaupplýsingunum séu gerðar.

CHMP mælir með því að skilmálum markaðsleyfisins skuli breytt.