Adrovance

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Adrovance
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Adrovance
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • íslenska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • LYF TIL MEÐFERÐ VIÐ BEINUM
 • Lækningarsvæði:
 • Beinþynning, eftir tíðahvörf
 • Ábendingar:
 • Meðferð við beinþynningu eftir tíðahvörf hjá sjúklingum í hættu á D-vítamínskorti. Hættan dregur úr hættu hryggjarliðum og mjöðm beinbrot.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 19

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Leyfilegt
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/000759
 • Leyfisdagur:
 • 03-01-2007
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/000759
 • Síðasta uppfærsla:
 • 26-03-2019

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. FYLGISEÐILL

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

ADROVANCE 70 mg/2.800 a.e. töflur

ADROVANCE 70 mg/5.600 a.e. töflur

alendrónsýra/kólekalsíferól

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

-

Það er sérstaklega mikilvægt að lesa og skilja kafla 3 áður en lyfið er tekið.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um ADROVANCE og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota ADROVANCE

Hvernig nota á ADROVANCE

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á ADROVANCE

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um ADROVANCE og við hverju það er notað

Hvað er ADROVANCE?

ADROVANCE er tafla sem inniheldur tvö virk efni, alendrónsýru (yfirleitt kölluð alendrónat) og

kólekalsíferól, þekkt sem D

-vítamín.

Hvað er alendrónat?

Alendrónat tilheyrir flokki lyfja sem ekki eru hormón og kallast bisfosfónöt. Alendrónat fyrirbyggir

beinþynningu sem fram kemur hjá konum eftir tíðahvörf og hjálpar til við að endurmynda beinin. Það

dregur úr hættu á samfalli hryggjarliða og mjaðmarbrotum.

Hvað er D-vítamín?

D-vítamín er ómissandi næringarefni sem þörf er á við upptöku á kalki og til að viðhalda heilbrigði

beinanna. Líkaminn getur aðeins nýtt kalkið úr fæðunni á fullnægjandi hátt ef nægjanlegt D-vítamín er

til staðar. Mjög fáar fæðutegundir innihalda D-vítamín. Aðaluppspretta D-vítamíns er þegar sólin skín

á húðina og myndar D-vítamín í húðinni. Þegar árin færast yfir fer húðin þó að framleiða minna

D-vítamín. Of lítið D-vítamín getur valdið úrkölkun beina og beinþynningu. Alvarlegur

D-vítamínskortur getur valdið vöðvaslappleika með aukinni hættu á falli og beinbrotum í kjölfarið.

Til hvers er ADROVANCE notað?

Læknirinn hefur ávísað ADROVANCE til að meðhöndla beinþynningu hjá þér og vegna hættu á

D-vítamínskorti. Það dregur úr hættu á samfalli hryggjarliða og mjaðmarbrotum hjá konum eftir

tíðahvörf.

Hvað er beinþynning?

Beinþynning veldur rýrnun og veikingu beina og er það algengt hjá konum eftir tíðahvörf. Við

tíðahvörf hætta eggjastokkarnir að framleiða kvenhormónið östrógen sem stuðlar að heilbrigði

beinagrindarinnar. Þar af leiðandi þynnast beinin og þau verða veikbyggðari. Því fyrr sem konur

upplifa tíðahvörf þeim mun meiri er hættan á beinþynningu.

Í fyrstu er beinþynning oftast einkennalaus. Án meðhöndlunar sjúkdómsins er hætta á að beinin brotni.

Þrátt fyrir að beinbrot séu yfirleitt sársaukafull geta brot á beinum í hryggnum átt sér stað án þess að

tekið sé eftir því á annan hátt en að líkamshæðin fer að minnka. Brot geta átt sér stað við almenna

hreyfingu s.s. við að lyfta hlutum, eða af völdum minniháttar áverka sem venjulega valda ekki

beinbrotum. Brot eiga sér venjulega stað í mjöðm, hrygg eða úlnlið og geta, auk þess að valda

sársauka, orsakað umtalsverða bæklun og óþægindi s.s. hokna líkamsstöðu (eða kryppu) og minnkaða

hreyfigetu.

Hvernig er hægt að meðhöndla beinþynningu?

Í viðbót við meðferðina með ADROVANCE getur verið að læknirinn mæli með breytingum á lífsstíl

sem einnig hjálpa til við að draga úr beinþynningu. Þessar breytingar geta verið:

Reykingabindindi

Reykingar virðast hraða beinþynningu og geta því aukið hættuna á

beinbrotum.

Líkamsþjálfun

Eins og vöðvarnir þurfa beinin á æfingum að halda til að viðhalda

styrk og heilbrigði. Ráðfærðu þig við lækninn, ef þú ætlar að hefja

reglulega líkamsþjálfun.

Heilsusamlegt mataræði

Læknirinn getur veitt ráðleggingar um mataræði og hvort þú þurfir á

fæðubótarefnum að halda.

2.

Áður en byrjað er að nota ADROVANCE

Ekki má nota ADROVANCE

ef um er að ræða ofnæmi fyrir alendrónsýru, kólekalsíferóli eða einhverju öðru innihaldsefni

lyfsins (talin upp í kafla 6),

ef þú átt við ákveðin vandamál að stríða í vélindanu (vélindað er líffæri sem tengir saman

munninn og magann) svo sem þrengsli eða kyngingarerfiðleika,

ef þú ert ófær um að sitja eða standa upprétt(ur) í a.m.k. 30 mínútur,

ef læknirinn hefur sagt þér að þú hafir lágan styrk kalks í blóði.

Ef þú heldur að eitthvert þessara atriða eigi við þig skaltu ekki taka töflurnar. Talaðu við lækninn fyrst

og fylgdu leiðbeiningum hans.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en ADROVANCE er notað ef:

þú ert með nýrnavandamál,

þú ert með eða hefur nýlega verið með kyngingarörðugleika eða meltingarvandamál,

læknirinn hefur sagt þér að þú hafir Barrett´s sjúkdóm í vélinda (ástand tengt við breytingar í

frumum sem þekja neðri hluta vélindans),

þér hefur verið sagt að þú eigir erfitt með að frásoga steinefni í maganum eða þörmum

(vanfrásogsheilkenni),

ástand tanna er lélegt, þú ert með tannholdssjúkdóm, ráðgert hefur verið að draga tönn úr þér

eða þú færð ekki reglulegt eftirlit hjá tannlækni,

þú ert með krabbamein,

þú ert í krabbameinslyfjameðferð eða geislameðferð,

þú tekur lyf sem hindra æðamyndun (svo sem bevacízúmab eða thalidomíð) sem notuð eru til

meðferðar gegn krabbameini,

þú tekur barkstera (svo sem prednisón eða dexametasón) sem eru notaðir til meðferðar gegn

sjúkdómum eins og astma, iktsýki og alvarlegum ofnæmum,

þú reykir eða hefur reykt (þar sem það getur aukið hættuna á tannsjúkdómum).

Það getur verið að þér verði ráðlagt að fara í skoðun hjá tannlækni áður en þú byrjar í meðferð með

ADROVANCE.

Það er mikilvægt að viðhalda góðri munnhirðu meðan á meðferð með ADROVANCE stendur. Þú

skalt fara reglulega í skoðun hjá tannlækni meðan á meðferð stendur og hafa samband við lækni eða

tannlækni ef þú verður var/vör við einhver vandamál í munni eða tönnum, eins og lausar tennur, verki

eða bólgur.

Erting, bólga eða sár í vélinda (líffæri sem tengir saman munn og maga), oft með einkennum eins og

brjóstverk, brjóstsviða/nábít eða erfiðleikum og sársauka við kyngingu, getur komið fyrir, sérstaklega

ef sjúklingurinn drekkur ekki fullt glas af vatni og/eða ef hann leggst útaf áður en 30 mínútur eru

liðnar frá töku ADROVANCE. Þessar aukaverkanir geta versnað ef sjúklingurinn heldur áfram að taka

ADROVANCE eftir að einkennin koma fram.

Börn og unglingar

ADROVANCE á ekki að gefa börnum og unglingum yngri en 18 ára.

Notkun annarra lyfja samhliða ADROVANCE

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Það er líklegt að kalkfæðubótarefni, magasýrulyf og sum önnur lyf sem tekin eru inn hafi áhrif á

upptöku ADROVANCE séu þau notuð samtímis. Þess vegna er mikilvægt að þú fylgir

leiðbeiningunum í 3. kafla og bíðir í a.m.k. 30 mínútur áður en önnur lyf eða fæðubótarefni eru tekin.

Ákveðin lyf við gigt eða langvarandi verkjum, kölluð NSAID-lyf (t.d. acetýlsalicýlsýra eða

íbúprófen), geta valdið meltingartruflunum. Því skal gæta varúðar þegar þessi lyf eru notuð samtímis

ADROVANCE.

Það er líklegt að sum lyf eða fæðubótarefni hindri að D-vítamínið í ADROVANCE nýtist líkama

þínum, þar með talið gervifita, steinefnaolíur, offitulyfið orlistat og kólesteróllækkandi lyfin

cholestýramín og colestipól. Lyf við krömpum (flogum) (svo sem fenýtóín eða fenóbarbital) geta

dregið úr áhrifum D-vítamíns. Viðbótargjöf D-vítamína þarf að skoða á einstaklingsgrundvelli.

Notkun ADROVANCE með mat eða drykk

Áhrif meðferðar gætu minnkað ef ADROVANCE er tekið samtímis fæðu eða drykk (sódavatn þar

með talið). Þess vegna er mikilvægt að þú fylgir leiðbeiningunum í 3. kafla. Þú verður að bíða í a.m.k.

30 mínútur áður en þú neytir matar eða drykkjar, að vatni undanskildu.

Meðganga og brjóstagjöf

ADROVANCE er eingöngu ætlað konum eftir tíðahvörf. Ekki taka ADROVANCE ef þú ert þunguð

eða telur þig vera það, eða ef þú ert með barn á brjósti.

Akstur og notkun véla

Ákveðnar aukaverkanir (t.d. þokusjón, svimi og svæsnir verkir í beinum, vöðvum eða liðum), sem

tilkynnt hefur verið um við notkun ADROVANCE, geta haft áhrif á hæfni sjúklinga til aksturs eða

stjórnunar véla (sjá kafla 4). Ef þú finnur fyrir þessum aukaverkunum ættir þú ekki að aka fyrr en þér

líður betur.

ADROVANCE inniheldur laktósa og súkrósa.

Ef þú hefur fengið þær upplýsingar hjá lækninum að þú hafir óþol fyrir sumum sykrum, skaltu hafa

samband við lækninn áður en þú tekur lyfið.

3.

Hvernig nota á ADROVANCE

Notið ADROVANCE alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst

hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Takið eina ADROVANCE töflu einu sinni í viku.

Fylgdu eftirfarandi leiðbeiningum nákvæmlega:

Veldu þann vikudag sem hentar þér best. Taktu eina töflu af ADROVANCE í hverri viku á

þessum sama vikudegi.

Það er mjög mikilvægt að þú fylgir eftirfarandi leiðbeiningum 2), 3), 4), og 5), til að flýta fyrir komu

ADROVANCE niður í magann og draga þannig úr líkum á ertingu í vélinda (líffærinu sem tengir

saman munninn og magann):

Þegar þú ferð á fætur á morgnana, áður en þú borðar fyrstu máltíð dagsins eða neytir drykkjar

eða tekur önnur lyf, skaltu gleypa ADROVANCE töfluna heila með fullu glasi af vatni og ekki

öðrum drykk (ekki sódavatni) (og ekki minna en 200 ml) svo að ADROVANCE frásogist

nægilega mikið.

Þú mátt ekki drekka sódavatn með töflunni (hvorki freyðandi né goslaust)

Ekki drekka kaffi eða te með töflunni

Ekki drekka safa eða mjólk með töflunni

Þú mátt ekki mylja eða tyggja töfluna eða láta hana leysast upp í munni vegna möguleika á

sáramyndun í munni.

Eftir að þú hefur gleypt töfluna máttu ekki leggjast útaf, heldur vera upprétt(ur) (sitja, standa

eða ganga) í minnst 30 mínútur. Þú mátt ekki leggjast útaf fyrr en eftir að þú hefur neytt fyrstu

máltíðar dagsins.

ADROVANCE á hvorki að taka fyrir svefn né áður en farið er á fætur að morgni.

Hættu að taka ADROVANCE og hafðu samband við lækninn ef þú átt í erfiðleikum með að

kyngja eða hefur verki við kyngingu, hefur verk í brjósti, færð brjóstsviða/nábít sem fer

versnandi eða sem hefur ekki áður verið til staðar.

Eftir að þú hefur gleypt ADROVANCE töfluna skulu líða minnst 30 mínútur áður en fæðu eða

drykkjar er neytt eða önnur lyf eru tekin, þar með talin magasýrulyf, kalkfæðubótarefni og

vítamín. ADROVANCE hefur einungis áhrif ef maginn er tómur.

Ef notaður er stærri skammtur af ADROVANCE en mælt er fyrir um

Ef þú hefur tekið inn of margar töflur fyrir mistök, skaltu drekka fullt glas af mjólk og hafa samband

við lækni tafarlaust. Ekki framkalla uppköst og ekki leggjast útaf.

Ef gleymist að nota ADROVANCE

Ef þú gleymir skammti skaltu taka eina töflu strax morguninn eftir að þú uppgötvaðir það. Taktu ekki

tvær töflur sama daginn. Haltu síðan áfram að taka eina töflu einu sinni í viku, á þeim degi sem

upphaflega var valinn.

Ef hætt er að nota ADROVANCE

Það er mikilvægt að þú takir ADROVANCE eins lengi og læknirinn mælir fyrir um. Þar sem það er

ekki vitað hversu lengi þú átt að taka ADROVANCE, ættir þú að ræða nauðsyn þess að vera á lyfinu

við lækninn reglulega til að ákvarða hvort ADROVANCE er enn rétt fyrir þig.

Leiðbeiningakort er að finna í öskjunni fyrir ADROVANCE. Það inniheldur mikilvægar upplýsingar

til að minna þig á hvernig á að nota ADROVANCE á réttan hátt.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Hafðu strax samband við lækninn ef þú finnur fyrir einhverjum af eftirfarandi aukaverkunum, sem

geta verið alvarlegar og þú gætir þurft á áríðandi læknismeðferð að halda:

Algengar (geta komið hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

brjóstsviði/nábítur; kyngingartregða, kyngingarverkur, vélindasár (líffærinu sem tengir munn

við maga) sem getur valdið brjóstverk, brjóstsviða/nábít og kyngingartregðu eða verk þegar

kyngt er.

Mjög sjaldgæfar (geta komið hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum)

ofnæmisviðbrögð svo sem ofsakláði, þroti í andliti, vörum, tungu og/eða hálsi sem hugsanlega

geta valdið erfiðleikum við öndun eða við að kyngja, alvarleg húðviðbrögð,

verkur í munni og/eða kjálka, bólga eða sár í munnholi, doði eða tilfinning um þyngsli í kjálka

eða laus tönn. Þetta geta verið einkenni um skemmd í kjálkabeini (beindrep í kjálka) sem

vanalega tengist því að sár gróa seint og sýkingu, oft í kjölfar tanndráttar. Hafðu samband við

lækni eða tannlækni ef þú verður var/vör við slík einkenni,

í mjög sjaldgæfum tilvikum geta óvenjuleg brot á lærlegg komið fyrir, sérstaklega hjá

sjúklingum í langtímameðferð við beinþynningu. Hafðu samband við lækninn ef þú finnur fyrir

verkjum, máttleysi eða óþægindum í læri, mjöðm eða nára því það geta verið snemmbúnar

vísbendingar um hugsanlegt brot á lærleggnum,

bein-, vöðva- og/eða liðverkir sem eru verulegir.

Aðrar aukaverkanir eru m.a.

Mjög algengar (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum):

bein-, vöðva- og/eða liðverkir sem stundum eru verulegir.

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum):

liðbólga,

kviðverkir, magaóþægindi eða ropi eftir máltíð; hægðatregða; mettunar eða þembutilfinning í

maga; niðurgangur; vindgangur,

hármissir; kláði,

höfuðverkur; sundl,

þreyta; bólga á höndum eða fótum.

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum):

ógleði; uppköst,

erting eða bólga í vélinda (líffærinu sem tengir munn við maga) eða maga,

svartar eða tjörulíkar hægðir,

þokusýn; sársauki eða roði í auga,

útbrot, húðroði,

skammvinn flensulík einkenni, s.s. vöðvaeymsli, almenn vanlíðan og stundum með hita,

venjulega við upphaf meðferðar,

bragðtruflanir.

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum):

einkenni um lágt kalkmagn í blóði, þar með taldir vöðvakrampar eða kippir og/eða náladofi í

fingrum eða kringum munn,

maga- eða ætissár (stundum alvarleg eða með blæðingu),

vélindaþrengsli (vélinda er líffærið sem tengir munninn við magann),

útbrot sem versnar við sólarljós,

munnsár.

Koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum):

hafðu samband við lækninn ef þú færð verk í eyra, útferð úr eyra og/eða sýkingu í eyra. Þetta

gæti verið merki um beinskemmd í eyranu.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt

fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er

hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á ADROVANCE

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og þynnunni, á eftir EXP

eða fyrnist. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið í upprunalegum þynnuumbúðum til varnar gegn raka og ljósi.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

ADROVANCE inniheldur

Virku innihaldsefnin eru alendrónsýra og kólekalsíferól (D

-vítamín). Hver ADROVANCE

70 mg/2.800 a.e tafla inniheldur 70 mg af alendrónsýru (sem natríumþríhýdrat) og 70 míkrógrömm

(2.800 a.e.) af kólekalsíferóli (D

-vítamín). Hver ADROVANCE 70 mg/5.600 a.e tafla inniheldur

70 mg af alendrónsýru (sem natríumþríhýdrat) og 140 míkrógrömm (5.600 a.e.) af kólekalsíferóli

-vítamín).

Önnur innihaldsefni eru örkristallaður sellulósi (E460), vatnsfrír laktósi (sjá kafla 2), þríglýseríð -

meðallangar keðjur, gelatín, natríumkroskarmellósi, súkrósi (sjá kafla 2), kísilkvoðutvíoxíð,

magnesíumsterat (E572), bútýlhýdroxýtólúen (E321), umbreytt sterkja (maís), natríumálsílikat (E554).

Lýsing á útliti ADROVANCE og pakkningastærðir

ADROVANCE 70 mg/2.800 a.e. töflur eru fáanlegar sem afrúnaðar hylkislaga, hvítar til beinhvítar

töflur merktar útlínum beins á annarri hliðinni og ‘710’ á hinni. ADROVANCE 70 mg/2.800 a.e.

töflur eru fáanlegar í pakkningum með 2, 4, 6 eða 12 töflum.

ADROVANCE 70 mg/5.600 a.e. töflur eru fáanlegar sem afrúnaðar rétthyrndar, hvítar til beinhvítar

töflur merktar útlínum beins á annarri hliðinni og ‘270’ á hinni. ADROVANCE 70 mg/5.600 a.e.

töflur eru fáanlegar í pakkningum með 2, 4 eða 12 töflum.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Holland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

Belgique/België/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32 (0) 27766211)

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel.: +370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32 (0) 27766211)

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel.: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +36 1 888 53 00

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: +45 44824000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: +31 (0)800 99 99 000 (+31 (0)23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Eλλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Ferrer Internacional, S.A.

Tel: +34 93 600 37 00

medicaldep@ferrergrupo.com

Polska

MSD Polska Sp.z o.o.

Tel.: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda.

Tel: +351 214 456 700

clic@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: + 4021 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: + 386 1 5204201

msd_slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel.: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Ιtalia

Addenda Pharma S.r.l.,

Tel: +39-06-9139 3303

addendapharma@legalmail.it

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 9 804650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 80000 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: +371 67364 224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður.

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.