Adenuric

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Adenuric
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Adenuric
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • íslenska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • ANTIGOUT UNDIRBÚNINGUR
 • Lækningarsvæði:
 • Gigt
 • Ábendingar:
 • 80 mg styrk: Meðferð langvarandi hyperuricaemia í aðstæður þar sem þvagsýru úrkomu hefur þegar átt sér stað (þar á meðal sögu, eða nærveru, tophus og/eða þvagsýrugigt). Adenuric er ætlað í fullorðnir. 120 mg styrk: Adenuric er ætlað fyrir meðferð langvarandi hyperuricaemia í aðstæður þar sem þvagsýru úrkomu hefur þegar átt sér stað (þar á meðal sögu, eða nærveru, tophus og/eða þvagsýrugigt). Adenuric er ætlað til að fyrirbyggja og meðferð hyperuricaemia í fullorðinn gangast undir lyfjameðferð fyrir haematologic illkynja á millistig til mikil hætta á æxlisleysingarheilkenni (TLS). Adenuric er ætlað í fullorðnir.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 18

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Leyfilegt
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/000777
 • Leyfisdagur:
 • 20-04-2008
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/000777
 • Síðasta uppfærsla:
 • 25-03-2019

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. FYLGISEÐILL

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

ADENURIC 80 mg filmuhúðaðar töflur

ADENURIC 120 mg filmuhúðaðar töflur

Febúxóstat

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum

eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um ADENURIC og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota ADENURIC

Hvernig nota á ADENURIC

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á ADENURIC

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um ADENURIC og við hverju það er notað

ADENURIC töflur innihalda virka efnið febúxóstat og eru notaðar til meðferðar við þvagsýrugigt sem

tengist óhóflegu magni af efni sem kallast þvagsýra (úrat) í líkamanum. Hjá sumum safnast þvagsýra

upp í blóðinu í of miklu magni til þess að hún haldist í uppleystu ástandi. Þegar svo fer gætu

úratkristallar myndast í og umhverfis liðamót og nýru. Þessir kristallar geta valdið skyndilegum og

alvarlegum verkjum, roða, hita og bólgu í liðamótum (sem kallast þvagsýrugigtarkast). Ef ekki er

gripið til meðferðar gætu stærri útfellingar, kallaðar þvagsýrugigtarsteinar, myndast í og umhverfis

liðamót. Þessir steinar geta valdið skemmdum á liðamótum og beini.

ADENURIC verkar með því að minnka magn þvagsýru. Sé magni þvagsýru haldið niðri með því að

taka ADENURIC einu sinni á dag hætta kristallar að myndast og einkenni minnka með tímanum. Sé

magni þvagsýru haldið nógu litlu nægilega lengi geta þvagsýrugigtarsteinar einnig minnkað.

ADENURIC 120 mg töflur eru einnig notaðar til fyrirbyggjandi meðferðar og meðferðar við háu

þvagsýrugildi í blóði, sem kann að koma fyrir þegar lyfjameðferð er hafin við krabbameini í blóði.

Við lyfjameðferð er krabbameinsfrumum eytt og við það hækkar þvagsýrugildi í blóði, sé

þvagsýrumyndun ekki hamlað.

ADENURIC er ætlað fullorðnum.

2.

Áður en byrjað er að nota ADENURIC

Ekki má nota ADENURIC

ef um er að ræða ofnæmi fyrir febúxóstati eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum áður en ADENURIC er notað:

ef þú ert með eða hefur fengið hjartabilun eða hjartavandamál

ef þú ert með eða hefur fengið nýrnasjúkdóm og/eða alvarleg ofnæmisviðbrögð fyrir

allópúrínóli (lyf notað gegn þvagsýrugigt)

ef þú ert með eða hefur fengið lifrarsjúkdóm eða frávik á lifrarprófum

ef þú ert í meðferð við hárri þéttni þvagsýru af völdum Lesch-Nyhan-heilkennis (mjög

sjaldgæfur erfðasjúkdómur sem hefur í för með sér of mikla þvagsýru í blóði)

ef þú átt við skjaldkirtilsvandamál að stríða.

Ef þú færð ofnæmisviðbrögð við ADENURIC skalt þú hætta að taka þetta lyf (sjá einnig kafla 4).

Hugsanleg einkenni ofnæmisviðbragða geta verið:

- útbrot, þ.m.t. alvarleg afbrigði (t.d. blöðrur, nabbar, útbrot ásamt kláða og flögnun), kláði

- þroti á útlimum eða í andliti

- öndunarerfiðleikar

- hiti og eitlastækkun

- en einnig alvarleg lífshættuleg ofnæmisviðbrögð með hjarta- og blóðrásarstoppi.

Læknirinn gæti ákveðið að hætta endanlega meðferð með Adenuric.

Mjög sjaldan hefur verið greint frá hugsanlega lífshættulegum húðútbrotum (Stevens-Johnson

heilkenni) við notkun ADENURIC, sem koma upphaflega fram á búknum sem rauðir blettir sem

líkjast skotskífum, eða kringlóttir blettir oft með blöðru í miðjunni. Einnig geta fylgt sár í munni,

hálsi, nefi, kynfærum og tárubólga (rauð og þrútin augu). Útbrotin geta þróast yfir í útbreiddar blöðrur

eða flögnun húðarinnar.

Ef þú hefur fengið Stevens-Johnson heilkenni við notkun febúxóstats mátt þú aldrei hefja notkun

ADENURIC að nýju. Ef þú færð útbrot eða þessi einkenni á húð skalt þú strax leita ráða hjá lækni og

láta hann vita að þú takir þetta lyf.

Ef þú ert með þvagsýrugigtarkast einmitt á þessari stundu (bráðan alvarlegan verk, eymsli, roða, hita

og bólgu í liðamótum), bíddu þar til þvagsýrugigtarkastið hefur hjaðnað áður en þú hefur meðferð

með ADENURIC í fyrsta sinn.

Hjá sumum blossa þvagsýrugigtarköst upp þegar tiltekin lyf sem hafa hemil á magni þvagsýru eru

tekin í notkun. Þvagsýrugigtarköst koma ekki fram hjá öllum, en þau geta komið fram jafnvel þótt

verið sé að taka ADENURIC, og þá einkum á fyrstu vikum eða mánuðum meðferðar. Mikilvægt er að

halda áfram að taka ADENURIC jafnvel þótt þvagsýrugigtarkast komi fram því ADENURIC er enn

að lækka þvagsýruna. Eftir því sem tíminn líður verða þvagsýrugigtarköstin sjaldgæfari og

sársaukaminni ef haldið er áfram að taka ADENURIC daglega.

Læknirinn ávísar gjarnan öðrum lyfjum, ef þörf krefur, til þess að hjálpa til við að fyrirbyggja eða

meðhöndla einkenni þvagsýrugigtarkasta ( t.d.verki og bólgu í liðamótum).

Í sjúklingum með mjög há þvagsýrugildi (t.d. þeim sem eru í lyfjameðferð við krabbameini) kann

meðferð með þvagsýrulækkandi lyfjum að leiða til þess að xantín safnist upp í þvagrásinni,

hugsanlega með steinamyndun, þótt slíkt hafi ekki komið fram í sjúklingum í meðferð með

ADENURIC við æxlislýsuheilkenni.

Læknirinn gæti farið fram á að þú gangist undir blóðprufur til þess að athuga hvort lifur starfi

eðlilega.

Börn og unglingar

Ekki gefa börnum yngri en 18 ára lyfið, því ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun.

Notkun annarra lyfja samhliða ADENURIC

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða

kynnu að verða notuð.

Einkum er mikilvægt er að láta lækninn eða lyfjafræðing vita um lyf sem innihalda einhver eftirtalinna

efna þar sem þau gætu haft milliverkanir við ADENURIC og læknirinn kann að kjósa að hugleiða

nauðsynlegar ráðstafanir:

Merkaptópúrín (notað sem meðferð við krabbameini)

Azatíóprín (notað til að draga úr ónæmisviðbrögðum)

Teófýllín (notað sem meðferð við astma)

Meðganga og brjóstagjöf

Ekki er vitað hvort ADENURIC gæti skaðað ófætt barn. ADENURIC á ekki að nota á meðgöngu.

Ekki er vitað hvort ADENURIC berst í brjóstamjólk kvenna. Þú skalt ekki nota ADENURIC ef þú ert

með barn á brjósti eða ráðgerir að hafa barn á brjósti.

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Akstur og notkun véla

Hafa ber í huga að vart getur orðið við sundl, syfju, þokusýn og dofa eða náladofa meðan á meðferð

stendur og þeir sem fyrir slíku verða eiga hvorki að aka né stjórna vélum.

ADENURIC inniheldur laktósa

ADENURIC töflur innihalda laktósa (gerð af sykri). Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal

hafa samband við lækni áður en lyfið er tekið inn.

3.

Hvernig nota á ADENURIC

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita

upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Venjulegur skammtur er ein tafla á dag. Á bakhlið þynnupakkningarinnar eru vikudagarnir

merktir til þess að hjálpa þér að hafa eftirlit með hvort þú hafir tekið skammt á hverjum degi.

Taka ber töflurnar inn og þær má taka hvort sem er með eða án matar.

Þvagsýrugigt

ADENURIC fæst annaðhvort sem 80 mg tafla eða 120 mg tafla. Læknirinn ávísar þeim styrk sem

hentar þér best.

Halda skal áfram að taka ADENURIC daglega jafnvel þótt ekki verði vart við þvagsýrugigtarkast.

Fyrirbyggjandi meðferð og meðferð við háu þvagsýrugildi í sjúklingum sem hljóta lyfjameðferð við

krabbameini

ADENURIC fæst sem 120 mg tafla.

Hefjið inntöku á ADENURIC tveimur dögum áður en lyfjameðferð hefst og haldið notkun þess áfram

í samráði við lækni. Meðferð með ADENURIC er yfirleitt til skemmri tíma.

Deiliskoran á 80 mg töflunni er aðeins til að hjálpa þér að að brjóta töfluna ef þú átt í erfiðleikum með

að kyngja henni heilli.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Við ofskömmtun af vangá ber að spyrja lækninn ráða eða hafa samband við næstu slysa- og

bráðadeild.

Ef gleymist að taka ADENURIC

Ef þú gleymir að taka skammt af ADENURIC skaltu taka hann um leið og þú manst eftir honum,

nema nánast sé komið að næsta skammti, en þá skal sleppa skammtinum sem gleymdist og taka næsta

skammt á hefðbundnum tíma. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur

að taka.

Ef hætt er að nota ADENURIC

Ekki skal hætta að taka ADENURIC án þess að fá um það ráðleggingar frá lækni, jafnvel þótt líðanin

sé orðin betri. Ef hætt er að taka ADENURIC gæti þéttni þvagsýru hækkað og einkenni gætu versnað

vegna myndunar nýrra úratkristalla í og umhverfis liðamót og nýru.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Hættu að taka lyfið og hafðu strax samband við lækninn eða farðu á næstu slysadeild ef eftirfarandi,

mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum) aukaverkanir koma

fram, þar sem alvarleg ofnæmisviðbrögð geta fylgt í kjölfarið:

bráðaofnæmisviðbrögð, lyfjaofnæmi (sjá einnig kafla 2, Varnaðarorð og varúðarreglur“)

hugsanlega lífshættuleg húðútbrot sem eikennast af myndun blaðra og flögnun húðar og innri

yfirborða líkamans, t.d. í munni og kynfærum, aumum sárum í munni og/eða á kynfærum, ásamt

hita, særindum í hálsi og þreytu (Stevens-Johnson heilkenni/eitrunardreplos húðþekju), eða

eitlastækkun, lifrarstækkun, lifrarbólgu (allt að lifrarbilun), fjölgun hvítra blóðkorna

(lyfjaofnæmi með rauðkyrningafjöld og altækum einkennum) (sjá kafla 2).

útbreidd húðútbrot

Algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af 10 einstaklingum) eru:

óeðlilegar niðurstöður úr lifrarprófum

niðurgangur

höfuðverkur

útbrot (þ.m.t. ýmsar tegundir af útbrotum, sjá kaflana um sjaldgæfar og mjög sjaldgæfar

aukaverkanir)

ógleði

aukin einkenni þvagsýrugigtar

staðbundinn þroti vegna uppsöfnunar vökva í vefjum (bjúgur)

Aðrar aukaverkanir sem ekki eru nefndar hér fyrir ofan eru taldar upp hér fyrir neðan.

Sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af 100 einstaklingum) eru:

minnkuð matarlyst, breytt blóðsykurgildi (sykursýki) en einkenni þeirra geta verið óhóflegur

þorsti, aukin blóðfitugildi, þyngdaraukning

tap á kynhvöt

svefnörðugleikar, syfja

sundl, dofi, náladofi, minnkað eða breytt snertiskyn, helftarslekja, breytt bragðskyn, skert

lyktarskyn

óeðlilegt hjartalínurit, óreglulegur eða hraður hjartsláttur, hjartsláttarónot

hitakóf eða roði (t.d. roði á andliti eða hálsi), hækkaður blóðþrýstingur, blæðing (hefur aðeins

komið fram í sjúklingum sem eru í lyfjameðferð við blóðsjúkdómum)

hósti, mæði, óþægindi eða verkur fyrir brjósti, bólga í nösum og/eða hálsi (sýking í efri hluta

öndunarvegar), berkjubólga

munnþurrkur, kviðverkir/óþægindi eða vindgangur, brjóstsviði/meltingartregða, hægðatregða,

tíðari hægðir, uppköst, óþægindi í maga

kláði, ofsakláði, húðbólga, litarbreyting í húð, litlir rauðir eða fjólubláir blettir á húðinni, litlir

flatir rauðir blettir á húðinni, flöt rauð svæði á húðinni sem eru þakin litlum samvöxnum bólum,

útbrot, roði og deplar á húðsvæðum, aðrir húðkvillar

vöðvakrampi, máttleysi í vöðvum, verkur/sársauki í vöðvum/liðamótum, belgbólga eða liðbólga

(bólga í liðamótum, sem venjulega hefur í för með sér verki, þrota og/eða stirðleika), verkur í

útlim, bakverkur, vöðvakrampar

blóð í þvagi, óeðlilega tíð þvaglát, óeðlilegar niðurstöður úr þvagrannsóknum (aukið prótein í

þvaginu), minnkuð hæfni nýrna til þess að starfa eins og best verður á kosið

þreyta, brjóstverkur, óþægindi fyrir brjósti

steinar í gallblöðru eða gallrás (gallsteinaveiki)

hækkun skjaldkirtilörvandi hormóns í blóði

breytingar á efnasamsetningu blóðs eða fjölda blóðfrumna eða blóðflagna (óeðlilegar

niðurstöður úr blóðrannsóknum).

nýrnasteinar

stinningarvandamál

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af 1.000 einstaklingum) eru:

vöðvaskemmdir, ástand sem getur í mjög sjaldgæfum tilvikum verið alvarlegt. Það getur valdið

vöðvavandamálum og einkum, ef þú á sama tíma finnur fyrir vanlíðan eða færð háan hita, getur

það verið af völdum óeðlilegs niðurbrots vöðva. Hafðu samband við lækninn án tafar ef þú

finnur fyrir verk, eymslum eða máttleysi í vöðva

mikill þroti í dýpri húðlögum, sérstaklega í kringum varir, augu, á kynfærum, höndum, fótum

eða tungu, ásamt skyndilegum öndunarerfiðleikum

hár hiti ásamt úbrotum er líkjast mislingum, eitlastækkun, lifrarstækkun, lifrarbólga (allt að

lifrarbilun), fjölgun hvítra bóðkorna (hvítkornafjölgun með eða án fjölgunar rauðkyrninga)

roði á húð (roðaþot), ýmis konar útbrot (t.d. með kláða, með hvítum deplum, með blöðrum, með

blöðrum sem innihalda gröft, með flögnun, útbrot sem líkjast mislingum) ), útbreidd roðaþot,

drep og blöðrulíkt los í húðþekju og slímhúð, sem valda flögnun og hugsanlega blóðeitrun

(Stevens-Johnson heilkenni/eitrunardreplos húðþekju)

taugaóstyrkur

þorstatilfinning

eyrnasuð

þokusýn, breytingar á sjón

hárlos

sár í munni

brisbólga: algeng einkenni eru kviðverkur, ógleði og uppköst

aukin svitamyndun

þyngdarminnkun, aukin matarlyst, óviðráðanlegt lystarleysi

stirðleiki í vöðvum og/eða liðum

óeðlilega fáar blóðfrumur (hvítar eða rauðar blóðfrumur eða blóðflögur)

bráð þvaglátsþörf

breytingar eða minnkun á þvagmagni vegna bólgu í nýrum (píplumillivefsbólga nýra)

lifrarbólga

gulnun húðar (gula)

lifrarskemmdir

hækkuð gildi kreatínkínasa í blóði (sem er vísbending um vöðvaskemmdir)

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint

Ísland

til Lyfjastofnunar,

www.lyfjastofnun.is

Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á ADENURIC

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og

þynnupakkningunni utan um töflurnar á eftir Fyrnist. Fyrningardagsetning er síðasti dagur

mánaðarins sem þar kemur fram.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

ADENURIC inniheldur

Virka innihaldsefnið er febúxóstat.

Hver tafla inniheldur 80 mg eða 120 mg af febúxóstati.

Önnur innihaldsefni eru:

Töflukjarni: Laktósaeinhýdrat, örkristallaður sellulósi, magnesíumsterat, hýdroxýprópýlsellulósi,

natríumkroskarmellósi, vötnuð kísilkvoða.

Filmuhúð: Opadry II gult 85F42129 sem inniheldur: pólývínýlalkóhól, títantvíoxíð (E171), makrógól

3350, talkúm, gult járnoxíð (E172).

Lýsing á útliti ADENURIC og pakkningastærðir

ADENURIC filmuhúðaðar töflur eru fölgular til gular á lit og hylkislaga.

Filmuhúðuðu 80 mg töflurnar eru merktar með „80“ á annarri hliðinni og deiliskoru á hinni hliðinni.

Filmuhúðuðu 120 mg töflurnar eru merktar með „120“ á annarri hliðinni.

ADENURIC 80 mg og 120 mg er pakkað í glærar (aclar/PVC/ál eða PVC/PE/PVDC/ál) þynnur með

14 töflum.

ADENURIC 80 mg and 120 mg fást í pakkningum sem innihalda 14, 28, 42, 56, 84 og

98 filmuhúðaðar töflur.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg

úxemborg

Framleiðandi

Patheon France

40 boulevard de Champaret

38300 Bourgoin Jallieu

Frakklandi

eða

Menarini - Von Heyden GmbH

Leipziger Stra

e 7-13

01097 Dresden

Þýskaland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið.

België/Belgique/Belgien

Menarini Benelux NV/SA

Tél/Tel: + 32 (0)2 721 4545

Lietuva

UAB “BERLIN-CHEMIE MENARINI

BALTIC”

Tel: +370 52 691 947

България

“Берлин-Хеми/А. Менарини България” EООД

тел.: +359 2 96 55 365

Luxembourg/Luxemburg

Menarini Benelux NV/SA

Tél/Tel: + 32 (0)2 721 4545

Česká republika

Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o.

Tel: +420 267 199 333

Magyarország

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.

Tel.: +36 23501301

Danmark

Pharmaprim AB

Tlf: +468355933

Malta

Menarini International Operations Luxembourg

S.A.

Tel: +352 264976

Deutschland

Berlin-Chemie AG

Tel: +49 (0) 30 67070

Nederland

Menarini Benelux NV/SA

Tel: +32 (0)2 721 4545

Eesti

OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti

Tel: +372 667 5001

Norge

Pharmaprim AB

Tlf: +468355933

Ελλάδα

MENARINI HELLAS AE

Τηλ: +30 210 8316111-13

Österreich

A. Menarini Pharma GmbH.

Tel: +43 1 879 95 85-0

España

Laboratorios Menarini S.A.

Tel: +34-93 462 88 00

Polska

Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 566 21 00

France

MENARINI France

Tél: +33 (0)1 45 60 77 20

Portugal

A. Menarini Portugal – Farmacêutica, S.A.

Tel: +351 210 935 500

Hrvatska

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.

Tel : + 385 1 4821 361

România

Berlin-Chemie A. Menarini S.R.L.

Tel: +40 21 232 34 32

Ireland

A. Menarini Pharmaceuticals Ireland Ltd

Tel: +353 1 284 6744

Slovenija

Berlin-Chemie AG, Podružnica Ljubljana

Tel: +386 01 300 2160

Ísland

Pharmaprim AB

Sími: +468355933

Slovenská republika

Berlin-Chemie AG - obchodné zastúpenie v SR

Tel: +421 2 544 30 730

Italia

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

s.r.l.

Tel: +39-055 56801

Suomi/Finland

Berlin-Chemie/A.Menarini Suomi OY

Puh/Tel: +358 403 000 760

Κύπρος

MENARINI HELLAS AE

Τηλ: +30 210 8316111-13

Sverige

Pharmaprim AB

Tel: +468355933

Latvija

SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic

Tel: +371 67103210

United Kingdom

A. Menarini Farmaceutica Internazionale S.R.L.

Tel: +44 (0)1628 856400

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is