Entocort 3 mg Depotkapsel, hård

Svíþjóð - sænska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Vara einkenni Vara einkenni (SPC)

16-11-2020

Virkt innihaldsefni:
budesonid
Fáanlegur frá:
Ebb Medical AB
ATC númer:
A07EA06
INN (Alþjóðlegt nafn):
budesonide
Skammtar:
3 mg
Lyfjaform:
Depotkapsel, hård
Samsetning:
natriumlaurilsulfat Hjälpämne; sockersfärer Hjälpämne; sojalecitin Hjälpämne; budesonid 3 mg Aktiv substans
Gerð lyfseðils:
Receptbelagt
Vörulýsing:
Förpacknings: Burk, 50 kapslar; Burk, 100 (2 x 50) kapslar; Burk, 200 (4 x 50) kapslar
Leyfisstaða:
Godkänd
Leyfisnúmer:
57417
Leyfisdagur:
2018-09-12

Lestu allt skjalið

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Entocort 3 mg hårda depotkapslar

budesonid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Entocort är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Entocort

Hur du tar Entocort

Eventuella biverkningar

Hur Entocort ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Entocort är och vad det används för

Entocort kapslar minskar inflammation i tunntarmen och den första delen av tjocktarmen.

Entocort används vid behandling av Crohns sjukdom i tunntarmen och den första delen av

tjocktarmen. Crohns sjukdom är en inflammatorisk tarmsjukdom som ger symtom i form av diarré,

feber och ont i magen.

Entocort används vid behandling av mikroskopisk kolit som är en sjukdom med kronisk inflammation

i tjocktarmen, ofta med vattniga diarréer. Entocort kan användas både vid aktiv sjukdom samt i svåra

fall för att förebygga återkommande besvär (underhållsbehandling).

2.

Vad du behöver veta innan du tar Entocort

Ta inte Entocort

om du är allergisk mot budesonid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Entocort, särskilt om du har eller har haft

någon av följande sjukdomar:

bakterie-, svamp- eller virusinfektion

någon leversjukdom

benskörhet (osteoporos)

magsår

högt blodtryck

diabetes (gäller även diabetes i släkten)

någon ögonsjukdom (gäller även ögonsjukdom i släkten)

Mässling och vattkoppor kan få ett svårare förlopp när du tar Entocort. Kontakta därför läkare om du

utsätts för smitta.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

När man byter från vanliga kortisontabletter till Entocort eller avslutar behandlingen med Entocort

kan man tillfälligt få en del symtom som utslag, rinnsnuva och muskelvärk. Om du får sådana besvär

eller får huvudvärk, blir trött eller illamående ska du kontakta läkare.

Om du ska opereras bör du tala om för läkaren att du tar Entocort eftersom du då under en tidsperiod

kan behöva tillägg av vanliga kortisontabletter.

Barn och ungdomar

Hos barn och ungdomar som behandlas med Entocort rekommenderas regelbunden kontroll av

längdtillväxten.

Andra läkemedel och Entocort

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Entocort, till exempel:

vissa läkemedel mot svampinfektioner (t.ex. ketokonazol och itrakonazol)

läkemedel mot klimakteriebesvär (östrogener) och graviditet (p-piller)

karbamazepin (mot epilepsi)

vissa läkemedel kan öka effekterna av Entocort och din läkare kan behöva följa din behandling

noga om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir (eller andra hiv-

proteashämmare), kobicistat).

Entocort kan påverka ett test som görs för att kontrollera hypofysens funktion, kallat ACTH

stimuleringstest, så att testet ger felaktigt låga värden.

Entocort med mat och dryck

Intag av grapefruktjuice bör undvikas under behandling med Entocort, då grapefrukt kan öka upptaget

av budesonid från tarmen (juicer av andra frukter såsom äpple eller apelsin påverkar inte upptaget av

budesonid).

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det finns risk att fostret påverkas. Tala därför alltid med läkare före användning av Entocort om du är

gravid.

Budesonid passerar över i modersmjölk. Tala därför med läkare före regelbunden användning av

Entocort under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Entocort påverkar inte din förmåga att köra bil och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker

.

Entocort innehåller sackaros (socker)

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3.

Hur du tar Entocort

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Depotkapslarna får inte delas eller tuggas utan ska sväljas hela tillsammans med ett glas vatten.

Om du har sväljsvårigheter kan du öppna kapseln och svälja innehållet tillsammans med en matsked

äpplemos. Innehållet får inte sönderdelas eller tuggas.

Crohns sjukdom

Rekommenderad dos för vuxna och barn över 8 år med en kroppsvikt över 25 kg:

Vid aktiv sjukdom: 3 depotkapslar på morgonen under 8 veckor.

Det kan ta mellan 2 och 4 veckor innan Entocort ger full effekt.

Glöm inte att ta depotkapslarna även om du känner dig bättre.

Behandlingen ska avslutas genom att dosen minskas gradvis.

Mikroskopisk kolit

Rekommenderad dos för vuxna:

Vid aktiv sjukdom: 3 depotkapslar på morgonen under 8 veckor.

När behandlingen ska avslutas bör

dosen först sänkas under de två sista veckorna.

Underhållsbehandling: 2 depotkapslar på morgonen (eller lägsta effektiva dos).

Om du har tagit för stor mängd av Entocort

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t. ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att ta Entocort

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt bara med nästa dos enligt det schema

din läkare ursprungligen ordinerat.

Om du slutar att ta Entocort

Avbryt inte behandlingen med Entocort utan att först rådgöra med din läkare, eftersom läkaren

eventuellt vill att dosen minskas långsamt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Vanliga (förekommer hos 1-10 av 100 användare):

låg kaliumhalt i blodet

beteendeförändringar såsom nervositet, sömnlöshet, humörsvängningar och depression

onormalt snabb eller oregelbunden hjärtverksamhet

matsmältningsbesvär (dyspepsi)

nässelfeber och hudutslag

muskelkramper

menstruationsrubbningar

fettansamlingar på bål och i ansiktet, hudförändringar, vätskeansamlingar i kroppen (så kallad

Cushingliknande symtombild).

Mindre vanliga (förekommer hos 1-10 av 1000 användare):

darrningar

rastlöshet,

kraftig drift att vara fysiskt aktiv med samtidig mental oro (psykomotorisk

hyperaktivitet

ångest

Sällsynta (förekommer hos 1-10 av 10 000 användare):

aggressivitet

grumling av ögonlinsen (även baksidan av linsen), grön starr (glaukom), dimsyn

blålila missfärgning av huden som orsakas av blödningar under huden.

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

svåra allergiska reaktioner

tillväxthämning

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som

inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Entocort ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter UTG.DAT. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Skruva på locket på burken ordentligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

1 depotkapsel innehåller:

Den aktiva substansen är budesonid 3 mg.

Övriga innehållsämnen är etylcellulosa, acetyltributylcitrat, copolymer av metakrylsyra,

trietylcitrat, antifoam M, polysorbat 80, talk, sackaros (socker), majsstärkelse, färgämnen

(titandioxid E 171, järnoxid E 172), gelatin, flytande paraffin, kolloidal kiseldioxid,

natriumlaurilsulfat.

Tryckfärgen innehåller shellack, järnoxid (färgämne E 172), sojalecitin och silicon antifoam eller

shellack, järnoxid (färgämne E 172), kaliumhydroxid och ammoniumhydroxid.

Övriga innehållsämnen finns med för att ge kapseln rätt egenskaper och för att den ska gå att tillverka.

Läkemedlets utseende

Hårda, grå/rosa, ogenomskinliga gelatinkapslar, märkta ”CIR 3 mg”.

Tillhandahålls i plastburk (HDPE).

Locket innehåller torkmedel.

Parallellimportör

Ebb Medical AB, Box 114, 371 22 Karlskrona

Ompackare

UAB Entafarma, Klonėnų vs. 1, LT-19156 Širvintų r. sav., Litauen

eller Prespack Jacek Karoński, Skórzewo, Polen

Tillverkare

AstraZeneca-koncernen eller Recipharm-koncernen

Denna bipacksedel ändrades senast

2020-11-25

Lestu allt skjalið

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS

NAMN

Entocort 3 mg hårda depotkapslar

2.

KVALITATIV

OCH

KVANTITATIV

SAMMANSÄTTNING

1 depotkapsel innehåller 3 mg budesonid.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Hård depotkapsel.

Hårda, opaka gelatinkapslar, grå/rosa, märkta CIR 3 mg.

Entocort depotkapslar innehåller magsaftresistenta granulat med fördröjd frisättning. Den aktiva

substansen löses ut först i ileum och colon ascendens.

4.

KLINISKA

UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Mild till måttlig Crohns sjukdom i ileum och colon ascendens.

Aktiv mikroskopisk kolit.

Underhållsbehandling av svår, recidiverande mikroskopisk kolit se även 4.2.

4.2

Dosering och administreringssätt

För patienter med sväljningssvårigheter kan kapseln öppnas och innehållet sväljas blandad med en

matsked äpplemos. Kapselinnehållet får inte sönderdelas eller tuggas.

Dosering

Vuxna

Dosen skall anpassas till sjukdomsaktiviteten.

Crohns sjukdom:

Den rekommenderade dosen vid aktiv lindrig till måttlig Crohns sjukdom är 9 mg (3

depotkapslar) dagligen under 8 veckor.

Full effekt uppnås vanligtvis inom 2-4 veckor. Depotkapslarna skall tas på morgonen. Depotkapslarna

skall sväljas hela.

Den rekommenderade dosen vid sjukdomsremission är 6 mg (2 depotkapslar) dagligen.

Vid ersättning av prednisolon hos steroidberoende patienter rekommenderas 6 mg dagligen. När

behandlingen med Entocort depotkapslar påbörjas ska prednisolondosen trappas ned.

Mikroskopisk kolit:

Aktiv sjukdom:

Den rekommenderade dosen vid aktiv sjukdom är 9 mg (3 depotkapslar) en gång dagligen under 8

veckor. Nedtrappning under de två sista veckorna rekommenderas.

Underhållsbehandling:

Underhållsbehandling rekommenderas endast om symtomatisk behandling har otillräcklig effekt.

Den rekommenderade maximala dosen vid underhållsbehandling är 6 mg (2 depotkapslar) en gång

dagligen.

Den lägsta effektiva dosen ska eftersträvas. Effekten av behandling ska regelbundet utvärderas för

ställningstagande om fortsatt behandling är nödvändig.

Depotkapslarna skall tas på morgonen.

Äldre

Dosering som för vuxna. Erfarenhet av behandling av äldre med Entocort depotkapslar är begränsad.

Pediatrisk population

Barn ≥ 8 år, med en kroppsvikt över 25 kg:

Den rekommenderade dosen vid aktiv, lindrig till måttlig

Crohns sjukdom är 9 mg (3 depotkapslar) dagligen under 8 veckor. Full effekt uppnås vanligtvis inom

2-4 veckor. Depotkapslarna skall tas på morgonen.

Det finns ingen erfarenhet från behandling längre än 12 veckor.

Patienter med leversjukdom

Nedsatt leverfunktion ökar den systemiska tillgängligheten av budesonid.

Dosen kan behöva ökas, eller tillägg av systemisk glukokortikosteroidbehandling ges, vid

stressituationer, feber och påfrestningar. Diabetiker kan behöva högre insulindos vid glukokortiko-

steroidbehandling.

Utsättande av preparatet bör ske successivt, se avsnitt 4.4.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot budesonid eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Biverkningar som är typiska för systemiska kortikosteroider kan förekomma. Möjliga systemiska

effekter omfattar glaukom.

Försiktighet krävs vid behandling av patienter med infektioner, hypertension, diabetes mellitus,

osteoporos, magsår

,

glaukom eller katarakt eller med hereditet för diabetes eller glaukom eller andra

tillstånd då kortikosteroider kan ge oönskade effekter.

När patienter överförs från systemisk kortikosteroidbehandling med högre systemisk effekt till Entocort

kapslar, kan de få binjurebarkssuppression.

Vattkoppor och mässling kan få ett förvärrat förlopp hos patienter behandlade med orala

glukokortikosteroider. Speciell försiktighet skall därför iakttas vad gäller exponering hos patienter

som inte haft eller saknar skydd mot dessa sjukdomar. Behandling med VZIG (Varicella zoster

immunglobulin) eller IVIG (polat iv immunglobulin) kan vara indicerat. Om vattkoppor utvecklas kan

antiviral terapi sättas in.

Utsättande av dosen bör ske successivt eftersom den egna ACTH-insöndringen kan vara nedsatt efter

längre tids behandling med Entocort. En del patienter mår allmänt dåligt under utsättandefasen med t

ex värk i muskler och leder. En generellt otillräcklig steroideffekt ska misstänkas om, i sällsynta fall,

symtom som trötthet, huvudvärk, illamående och kräkningar uppträder. I dessa fall kan en tillfällig

ökning av den systemiska glukokortikoiddosen vara nödvändig.

När Entocort depotkapslar ersätter en systemisk steroidbehandling avslöjas ibland allergier, till

exempel rinit och eksem, som tidigare kontrollerats med den systemiska behandlingen.

Budesonid kan minska HPA-axelns svar vid stress. Vid operationer eller andra stressituationer

rekommenderas tillägg av en systemisk glukokortikoid.

Nedsatt leverfunktion påverkar elimineringen av kortikosteroider, vilket leder till lägre

elimineringshastighet och ökad systemisk exponering. Var uppmärksam på eventuella systemiska

biverkningar.

Metabolismen av budesonid medieras huvudsakligen genom CYP3A. Samtidig behandling med

CYP3A-hämmare, inklusive ketokonazol eller läkemedel som innehåller kobicistat, väntas öka risken

för systemiska biverkningar. Kombinationen ska undvikas såvida inte nyttan uppväger den ökade

risken för systemiska biverkningar av kortikosteroider, och om så är fallet ska patienter övervakas

avseende systemiska biverkningar av kortikosteroider. Om detta inte är möjligt, ska tiden mellan

doseringen av produkterna vara så lång som möjligt och en minskning av budesoniddosen kan också

övervägas (se även avsnitt 4.5).

Efter rikligt intag av grapefruktjuice (som hämmar CYP3A4 aktiviteten främst i tarmslemhinnan) ökar

den systemiska exponeringen för oralt budesonid till omkring det dubbla. I likhet med andra

läkemedel som främst metaboliseras via CYP3A4 ska regelbundet intag av grapefrukt eller

grapefruktjuice i samband med administrering av budesonid undvikas (andra juicer, såsom

apelsinjuice eller äppeljuice, hämmar inte CYP3A4). Se även avsnitt 4.5.

Vid långvarig användning av Entocort depotkapslar i höga doser kan systemiska

glukokortikoideffekter uppträda, såsom hyperkorticism och hämning av binjurebarksfunktionen.

Erfarenheter av behandling med budesonid eller andra glukokortikoider vid förnyat skov av Crohns

sjukdom efter längre tids behandling är begränsad.

Direkt jämförande studier av effekt/biverkningar mellan längre tids behandling med budesonid

jämfört med pulsativ behandling med glukokortikoider saknas.

Synrubbning

Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient

inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera

patienten till en oftalmolog för utredning av möjliga orsaker. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom

eller sällsynta sjukdomar såsom central serös korioretinopati (CSCR), som har rapporterats efter

användning av systemiska och topiska kortikosteroider.

Pediatrisk population

Försiktighet vid behandling av växande individer. Kontroll av längdtillväxt rekommenderas hos barn

och ungdomar.

Entocort innehåller sackaros

Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel:

fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltas-brist.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Vid rekommenderade doser påverkar inte omeprazol farmakokinetiken för oralt budesonid, medan

cimetidin har en svag men kliniskt betydelselös effekt.

Metabolismen av budesonid medieras främst av CYP3A4.

Hämmare av detta enzym, t.ex. ketokonazol, itrakonazol och HIV proteashämmare, kan därför öka

den systemiska exponeringen för budesonid flera gånger, se avsnitt 4.4. Eftersom det inte finns några

data som stödjer en dosrekommendation, ska kombinationen undvikas. Om detta inte är möjligt, ska

tiden mellan doseringen av produkterna vara så lång som möjligt och en minskning av

budesoniddosen kan också övervägas.

Budesonid hämmar sannolikt inte metabolismen av andra läkemedel via CYP3A4, eftersom budesonid

har låg affinitet för detta enzym.

Samtidig behandling med CYP3A4-inducerare, såsom karbamazepin, kan minska exponeringen för

budesonid, vilket kan kräva en dosökning.

Förhöjda plasmakoncentrationer och ökade effekter av kortikosteroider har observerats hos kvinnor

som också behandlats med östrogener och kontraceptiva steroider, men ingen sådan effekt har

observerats med budesonid och samtidigt intag av kombinerade lågdos p piller.

Eftersom binjurefunktionen kan vara hämmad kan ett ACTH-stimuleringstest för diagnostisering av

hypofysinsufficiens visa felaktiga resultat (låga värden).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Hos dräktiga djur är administrering av budesonid, liksom andra kortikosteroider, förknippad med

abnormiteter i fosterutvecklingen. Dessa fynds relevans för människa har inte fastställts. Liksom med

andra läkemedel kräver administrering av budesonid under graviditet att fördelarna för modern vägs

mot riskerna för fostret.

Amning

Budesonid utsöndras i bröstmjölk.

Underhållsbehandling med inhalerat budesonid (200 eller 400 mikrogram två gånger dagligen) hos

astmatiska, ammande kvinnor resulterar i försumbar systemisk exponering för budesonid hos ammade

spädbarn.

I en farmakokinetisk studie var den uppskattade dagliga dosen hos barnen 0,3 % av mödrarnas dagliga

dos vid båda dosnivåerna och den genomsnittliga plasmakoncentrationen hos spädbarnen

uppskattades vara 1/600-del av de koncentrationer som observerats i mödrarnas plasma, förutsatt

fullständig oral biotillgänglighet hos barnen. Budesonidkoncentrationerna i spädbarnens plasmaprover

låg alla under kvantifieringsgränsen.

Baserat på data från inhalerat budesonid och det faktum att budesonid uppvisar linjära

farmakokinetiska egenskaper inom de terapeutiska dosintervallen efter inhalerad, oral och rektal

administrering, förväntas exponeringen hos det ammade barnet vara låg.

Dessa data stödjer fortsatt användning av budesonid, med oral och rektal administrering, under

amning.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Entocort har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Biverkningar som har setts vid behandling med Entocort kapslar visas i tabellen nedan.

Följande definitioner gäller förekomsten av biverkningar:

mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10

000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga

data).

Organsystem

Vanliga

Mindre

vanliga

Sällsynta

Mycket

sällsynta

Immunsystemet:

Anafylaktisk

reaktion.

Endokrina systemet:

Cushingliknande

symtombild.

Tillväxthämni

Metabolism och

nutrition:

Hypokalemi.

Psykiska störningar:

Beteendeförändring såsom

nervositet, sömnlöshet,

humörsvängningar och

depression.

Ångest.

Aggression.

Centrala och

perifera

nervsystemet:

Tremor,

psyko-

motorisk

hyper-

aktivitet.

Ögon:

Glaukom,

katarakt

inklusive

subkapsulär

katarakt, dimsyn

(se även avsnitt

4.4).

Hjärtat:

Palpitationer.

Magtarmkanalen:

Dyspepsi.

Hud och subkutan

vävnad:

Hudreaktioner (urtikaria,

exantem).

Ekkymos.

Muskuloskeletala

systemet och

bindväv:

Muskelkramper.

Reproduktionsorgan

och bröstkörtel:

Menstruationsrubbningar.

De flesta biverkningar som nämns i denna produktresumé kan också förväntas för andra behandlingar

med glukokortikoider.

Beskrivning av utvalda biverkningar

Typiska biverkningar som från systemiska glukokortikosteroider (till exempel cushingliknande

symtombild och tillväxthämning) kan förekomma. Dessa biverkningar är beroende av dos,

behandlingstid, samtidigt och/eller tidigare intag av glukokortikosteroider och individuell känslighet.

Kliniska studier har visat att frekvensen glukokortikosteroidrelaterade biverkningar är lägre (ungefär

halverad) vid användning av Entocort kapslar jämfört med prednisolon vid samma terapeutiska doser.

Pediatrisk population

Systemisk behandling och inhalationsbehandling med kortikosteroider, inklusive Entocort, kan orsaka

en minskning av tillväxthastigheten hos barn. Inga långtidsstudier har genomförts på barn som

behandlats med Entocort kapslar. Baserat på tillgängliga data från korttidsstudier (se avsnitt 5.1),

överensstämmer den övergripande observerade säkerhetsprofilen för Entocort hos pediatriska

patienter med säkerhetsprofilen hos vuxna.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Rapporter av akut toxicitet eller dödsfall vid överdosering av glukokortikosteroider är sällsynta. Akut

överdosering, även vid höga doser, förväntas inte orsaka några kliniska problem. Ingen specifik

antidot finns tillgänglig.

5.

FARMAKOLOGISKA

EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: glukokortikosteroid för lokal behandling, ATC-kod: A07EA06

Verkningsmekanism

Verkningsmekanismen för glukokortikosteroider vid behandling av Crohns sjukdom är inte fullt

klarlagd. Antiinflammatorisk verkan såsom inhibering av frisättning av inflammationsmediatorer och

inhibering av cytokinmedierade immunförsvar är sannolikt viktig.

Klinisk effekt och säkerhet

Kliniska data indikerar att Entocort har en starkt antiinflammatorisk lokal effekt. Entocort ger jämfört

med prednisolon 40 mg en likvärdig klinisk remissionsfrekvens hos patienter med lindrig till måttlig

sjukdom (CDAI score < 450), men i rekommenderade doser signifikant mindre påverkan på HPA-

axeln (både på morgonplasmakortisolvärdet och 24-timmars plasma- och urinkortisol) och systemiska

inflammatoriska markörer, blodglukos och serumalkaliskt fosfatas.

ACTH-tester har visat signifikant mindre påverkan på binjurefunktionen vid rekommenderad dosering

än efter behandling med prednisolon 40 mg.

I en subgruppsanalys av vuxna steroidnaiva patienter, där bentätheten kontrollerades under två år,

visade behandlingen med Entocort depotkapslar signifikant mindre grad av urkalkning av ben än vid

behandling med prednisolon. Hos tidigare steroidbehandlade patienter sågs ingen skillnad mellan

behandlingsgrupperna.

Den beräknade dosen av budesonid som behövs för att undertrycka plasmakoncentrationerna av

kortisol lika mycket som 20 mg prednisolon är 29 mg - 3 gånger den maximala dagliga dosen av

budesonid.

Pediatrisk population

Långtidsstudier har inte genomförts på barn som behandlats med Entocort kapslar. I en studie som

utvärderade effekten av Entocort kapslar på kortisolsuppression hos 8 barn (spridning 9-14 år) och

6 vuxna, inducerade oral administrering av 9 mg Entocort kapslar i 7 dagar en genomsnittlig

kortisolsuppression (±SD) på 64 % (±18 %) hos barn och 50 % (±27 %) hos vuxna jämfört med

utgångsvärden. Inga kliniskt relevanta fynd när det gäller säkerhet har rapporterats. (Studie 08-3044).

En studie som genomfördes på barn med lindrig till måttlig Crohns sjukdom (CDAI ≥200) jämförde

effekten av Entocort kapslar vid dosen 9 mg en gång dagligen med effekten av prednisolon som gavs i

nedtrappande doser som började vid 1 mg/kg. Tjugotvå patienter behandlades med Entocort kapslar

och 26 patienter behandlades med referensläkemedlet prednisolon. Efter 8 veckors behandling

uppnådde 70,8 % av de patienter som behandlades med prednisolon effektmåttet (CDAI ≤150)

jämfört med 54,5 % av de patienter som behandlades med Entocort. Skillnaden var inte statistiskt

signifikant (p=0,13). Under studien observerades biverkningar hos 96 % av de patienter som

behandlades med prednisolon och 91 % av de patienter som behandlades med Entocort. Arten av

dessa biverkningar var likartad i båda studiearmarna, men incidensen av glukokortikoidrelaterade

biverkningar (såsom akne och månansikte) var lägre hos patienter som behandlades med Entocort.

Studie D9422C0001 var en öppen, okontrollerad studie utformad för att utvärdera Entocort hos 108

pediatriska patienter (barn och ungdomar i åldern 5 till 17 år) med diagnosen mild till måttlig Crohns

sjukdom i ileum och/eller uppåtgående kolon. Median behandlingstid med Entocort var 58 dagar

(intervall: 5 dagar till 90 dagar). Patienterna behandlades med Entocort peroralt en gång dagligen

beroende på kroppsvikt, patienter som vägde ≤25 kg fick 6 mg en gång dagligen under 8 veckor;

patienter som vägde > 25 kg fick 9 mg en gång dagligen under 8 veckor.

Under de 8 behandlingsveckorna sågs en minskning av medelvärdet (± SD) för PCDAI-poäng från

19,1 (± 10,1) till 9,1 (± 8,5), vilket tyder på en förbättring i sjukdomsaktivitet; med en förbättring av

medelvärdet (± SD) för IMPACT 3-poäng från 132,1 (± 18,8) till 140,9 (± 16,9). Biverkningar

observerades i en liknande frekvens och svårighetsgrad som hos vuxna, och var främst relaterade till

Crohns sjukdom, pubertet och möjliga glukokortikosteroidrelaterade biverkningar.

Studie D9422C00002 var en öppen, icke-jämförande studie utformad för att utvärdera Entocort 6 mg

en gång dagligen som underhållsbehandling hos 50 pediatriska patienter (barn och ungdomar i

åldrarna 5 till 17 år) med diagnosen mild till måttlig Crohns sjukdom i ileum och/eller uppåtgående

kolon som var i klinisk remission (PCDAI ≤10). Behandlingen bestod av en 12-veckors

underhållsbehandlingsfas med 6 mg en gång dagligen och en 2-veckors nedtrappningsfas till 3 mg en

gång dagligen. Median behandlingstid med Entocort var 98,5 dagar (intervall: 11 dagar till 135

dagar). De flesta patienter förblev i klinisk remission eftersom det inte var några större förändringar i

genomsnittlig sammansatt PCDAI-poäng eller IMPACT 3-poäng. Medelvärde (±SD) för PCDAI var

4,85 (3,62) initialt och 6,89 (8,08) efter 12 veckors underhållsbehandling med Entocort 6 mg

dagligen. Vid samma tidpunkter var medelvärdet för IMPACT 3-poäng 145,62 (12,43) respektive

146,98 (15,48).

Biverkningar observerades i en liknande frekvens och svårighetsgrad som hos vuxna, och var främst

relaterade till Crohns sjukdom, pubertet och möjliga glukokortikosteroidrelaterade biverkningar.

Kollagen kolit:

Två randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade induktionsstudier med sex respektive åtta

veckors behandlingstid undersökte den kliniska och histologiska effekten av Entocort 9 mg/dag vid

behandling av kollagen kolit. I den första studien randomiserades 23 patienter till Entocort 9 mg/dag

och 22 patienter till placebo under 6 veckor. Den kliniska remissionsfrekvensen var signifikant högre

(p <0,001) i Entocortgruppen jämfört med placebogruppen, 86,9 % respektive 13,6 %. Histologisk

förbättring observerades hos 14 patienter i Entocortgruppen (60,9 %), och hos en patient i

placebogruppen (4,5 %; p<0,001). I den andra studien randomiserades 10 patienter till Entocort under

8 veckor (9 mg/dag i 4 veckor, 6 mg/dag i 2 veckor och 3 mg/dag i 2 veckor) och tio till placebo. Alla

10 patienter som fick Entocort svarade kliniskt jämfört med två i placebogruppen (p<0,001).

Två öppna studier (induktionsfasen av randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade

underhållsstudier) undersökte effekten av Entocort 9 mg/dag under 6 veckor. I den första studien

uppnådde 46 patienter (96 %) klinisk remission inom 2-30 dagar (medelvärde 6,4), med markerad

förbättring i avföringskonsistens. I den andra studien, var 34 patienter (81 %) av de 42 patienterna

som påbörjade studien i klinisk remission (genomsnittlig avföringsfrekvens, tre eller färre per dag) vid

vecka 6.

Lymfocytär kolit:

En randomiserad, dubbelblind placebokontrollerad studie genomfördes hos 15 patienter med

lymfocytär kolit. Elva försökspersoner behandlades med Entocort 9 mg/dag och fyra patienter fick

placebo under 8 veckor. Ett kliniskt svar (definierat som minst 50 % förbättring i frekvensen

tarmtömningar) sågs i 25 % i placebogruppen jämfört med 91 % i Entocortgruppen (p=0,03).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter oralt intag av rent, mikroniserat budesonid är absorptionen snabb och är till synes fullständig.

Efter dosering av Entocort depotkapslar upptas en större del av det absorberade läkemedlet i ileum

och i colon ascendens. Hos patienter med aktiv Crohns sjukdom är biotillgängligheten efter en

singeldos 12-20%. Hos friska personer är motsvarande siffror 9-12%.

Barn tycks få något högre plasmakoncentrationer av budesonid än vuxna vid rekommenderad

dosering.

Distribution

Budesonid har en distributionsvolym på cirka 3 liter/kg. Proteinbindningen i plasma är i medeltal 85-

90%. Efter oral dosering av 9 mg budesonid som Entocort depotkapslar är medelvärdet av den

maximala plasmakoncentrationen cirka 5-10 nmol/liter, uppnådd efter 3-5 timmar.

Metabolism

Budesonid genomgår en omfattande grad (cirka 90%) av biotransformering vid första passage genom

levern till metaboliter med låg glukokortikoid aktivitet. Den glukokosteroida aktiviteten hos de

huvudsakliga metaboliterna, 6-beta-hydroxibudesonid och 16-alfa-hydroxiprednisolon, är mindre än

1% av budesonids. Budesonids metabolism medieras huvudsakligen av CYP3A, en underfamilj till

cytokrom 450.

Eliminering

Eliminationshastigheten av budesonid givet som Entocort depotkapslar begränsas av absorptionen,

och halveringstiden i plasma är ungefär 4 timmar. Metaboliterna utsöndras oförändrade eller i

konjugerad form, huvudsakligen genom njurarna. Ingen intakt budesonid har detekterats i urinen.

Budesonid har hög systemisk clearance (ungefär 1,2 liter/min), och halveringstiden i plasma efter

intravenös dosering är i medeltal 2-3 timmar.

Linjäritet

Kinetiken för budesonid är proportionell mot dosen i det terapeutiska dosintervallet.

Pediatrisk population

I en studie som jämförde farmakokinetiken för Entocort kapslar hos 8 barn (spridning 9-14 år) och

6 vuxna inducerade Entocort kapslar 9 mg i 7 dagar en systemisk exponering (AUC) som var 17 %

högre hos barn än hos vuxna, med maximala koncentrationer (C

) som var 50 % högre hos barn än

hos vuxna (genomsnittlig AUC ± SD: barn 41,3 nmol/liter ± 21,2; vuxna 35,0 nmol/liter ± 19,8,

genomsnittlig C

± SD: barn 5,99 nmol/liter ± 3,45; vuxna 3,97 nmol/liter ± 2,11).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Resultat från akuta, subakuta och kroniska toxicitetsstudier visar att de systemiska effekterna av

budesonid, t ex minskad ökning av kroppsvikt och atrofi av lymfoid vävnad och binjurebark, är

mindre uttalade eller av liknande svårighetsgrad som de som observerats efter administrering av andra

glukokortikoider.

Budesonid utvärderat i sex olika testsystem visade inga mutagena eller klastogena effekter.

En ökad incidens av hjärngliom hos hanråttor i en carcinogenicitetsstudie kunde inte verifieras i en

upprepad studie, i vilken incidensen av gliom inte skiljde mellan någon av grupperna med aktiv

behandling (budesonid, prednisolon, triamcinolonacetonid) och kontrollgrupperna.

Leverförändringar (primära hepatocellulära neoplasmer) observerade hos hanråttor i den ursprungliga

carcinogenicitetsstudien noterades igen i en upprepad studie med budesonid och

referenskortikosteroiderna. Dessa effekter är sannolikt relaterade till en receptoreffekt och

representerar således en klasseffekt.

Samlad klinisk erfarenhet visar att det inte finns något som tyder på att budesonid eller andra

glukokortikoider inducerar hjärngliom eller primära hepatocellulära neoplasmer hos människa.

6.

FARMACEUTISKA

UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Acetyltributylcitrat

Metakrylsyracopolymer

Trietylcitrat (E1505)

Etylcellulosa

Antifoam M

Polysorbat 80 (E 433)

Talk (E 553b)

Sackaros

Majsstärkelse

Kapselhöljet innehåller:

Gelatin

Flytande paraffin

Kolloidal kiseldioxid

Natriumlaurilsulfat

Titandioxid (E 171)

Järnoxid (E 172)

Ammoniumhydroxid

Kaliumhydroxid

Shellack

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen. Tillslutes väl. Fuktkänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Plastburk (HDPE), 50 eller 100 kapslar. Locket innehåller torkmedel.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE

AV

GODKÄNNANDE

FÖR

FÖRSÄLJNING

Tillotts Pharma GmbH

Warmbacher Str. 80

79618 Rheinfelden

Tyskland

8.

NUMMER

GODKÄNNANDE

FÖR

FÖRSÄLJNING

12247

9.

DATUM

FÖR

FÖRSTA

GODKÄNNANDE/FÖRNYAT

GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 1995-03-17

Datum för den senaste förnyelsen: 2010-03-17

10.

DATUM

FÖR

ÖVERSYN

AV

PRODUKTRESUMÉN

2020-11-12

Svipaðar vörur

Leitaðu viðvaranir sem tengjast þessari vöru

Skoða skjalasögu

Deildu þessum upplýsingum